נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הביטוח הלאומי (קביעת הכנסה בביטוח זקנה ושאירים), תשל"ז-1976

ביטוח – ביטוח לאומי

תוכן ענינים

2

Go

הגדרת הכנסה

סעיף 1

3

Go

חישוב הכנסה בגילים שונים

סעיף 2

3

Go

שינויים בהכנסה תוך תקופת הזכאות

סעיף 3

4

Go

הכנסת בני  זוג

סעיף 4

4

Go

חישוב הכנסה של חברי קיבוצים ומושבים שיתופיים

סעיף 5

4

Go

ללא כותרת

סעיף 5א

5

Go

תחילה

סעיף 6

5

Go

ביטול

סעיף 7

5

Go

השם

סעיף 8


תקנות הביטוח הלאומי (קביעת הכנסה בביטוח זקנה ושאירים),
תשל"ז-1976
*

תק' תשס"ג-2003

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 238 ו-400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

מיום 24.9.2003

תק' תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6267 מיום 24.9.2003 עמ' 1152

בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 5 ו-242 סעיפים 238 ו-400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ"ח-1968 התשנ"ה-1995, ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרת הכנסה

1.    (א)  בתקנות אלה, "הכנסה" – הכנסה מהמקורות המפורטים בסעיף 2 לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), אף שלא צמחה, הופקה או נתקבלה בישראל, למעט -

תק' תשס"ג-2003

(1)   קיצבה מיוחדת המשתלמת מכוח סעיף 112 לחוק;

תק' תשס"ג-2003

(2)   קיצבת ילדים לפי פרק ד' לחוק;

(3)   סכום הפטור מתשלום דמי ביטוח על פי תקנה 2 לתקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח), תשכ"ו-1966;

תק' תשס"ג-2003

(4)   הטבות שאינן בגדר תגמולים לאסירי ציון המשתלמות על פי סעיף 9 לחוק;

תק' תשע"א-2011

(5)   (נמחקה);

תק' תשמ"א-1980

(6)   ריבית והפרשי הצמדה על מילוות מועדפים, כמשמעותם בסעיף 1 לפקודה, שאינם הכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודה.

ת"ט תשל"ז-1976 תק' תשס"ג-2003

           (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), לענין סעיף 245 לחוק תיחשב כהכנסה הכנסה מהמקורות המפורטים בסעיף 2(1) או (2) לפקודה ואותו חלק של הכנסה מהמקורות המפורטים בסעיף 2(3) עד (10) לפקודה העולה על כפליים הסכום הנקוב בלוח ט' לחוק, למעט הכנסה כאמור בפסקאות (3), (4) ו-(5) לתקנת משנה (א), ולמעט הכנסה שמקורה בקצבה המשתלמת מכוח חיקוק, דיני חוץ או הסכם קיבוצי או חוזה עבודה בין שנערכו בישראל ובין שנערכו בחוץ לארץ.

תק' תשע"א-2011

           (ג)   על אף האמור בתקנת משנה (א), לעניין "אלמן" כהגדרתו בסעיף 238 לחוק, תיחשב כהכנסה הכנסה מהמקורות המפורטים בסעיף 2 לפקודה, אף שלא צמחה, הופקה או נתקבלה בישראל, למעט אחד מאלה:

(1)   הכנסה כאמור בפסקאות (1) עד (6) בתקנת משנה (א);

(2)   הכנסה בסכום השווה ל-15.2% מהשכר הממוצע כמשמעותו בסעיף 2 לחוק, מהמקורות המפורטים בסעיף 2(1), (2) ו-(8) לפקודה;

(3)   הכנסה בסכום השווה ל-15.2% מהשכר הממוצע כמשמעותו בסעיף 2 לחוק מהמקורות המפורטים בסעיף 2(5) לפקודה, המשתלמת עקב פרישת המבוטח מעבודה או ממשלח יד או המשתלמת למבוטח לראשונה בהגיעו לגיל פרישה, למעט קצבה שלפי החוק.

מיום 14.12.1976

ת"ט תשל"ז-1976

ק"ת תשל"ז מס' 3633 מיום 14.12.1976 עמ' 515

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), לענין סעיפים 21 ו-12א לחוק תיחשב כהכנסה הכנסה מהמקורות המפורטים בסעיף 2(1) או (2) לפקודה ואותו חלק של הכנסה מהמקורות המפורטים בסעיף 2(3) עד (10) לפקודה העולה על כפליים הסכום הנקוב בלוח ב' לחוק, למעט הכנסה כאמור בפסקאות (3), (4) ו- (5) לתקנת משנה (א), ולמעט הכנסה המשתלמת מכוח חיקוק הכנסה שמקורה בקצבה המשתלמת מכוח חיקוק, דיני חוץ או הסכם קיבוצי או חוזה עבודה בין שנערכו בישראל ובין שנערכו בחוץ לארץ.

מיום 1.4.1980

תק' תשמ"א-1980

ק"ת תשמ"א מס' 4171 מיום 16.10.1980 עמ' 61

הוספת פסקה 1(א)(6)

מיום 24.9.2003

תק' תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6267 מיום 24.9.2003 עמ' 1152

1. (א) בתקנות אלה, "הכנסה" - הכנסה מהמקורות המפורטים בסעיף 2 לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), אף שלא צמחה, הופקה או נתקבלה בישראל, למעט -

(1) קיצבה מיוחדת המשתלמת מכוח סעיף 69 112 לחוק;

(2) קיצבת ילדים לפי פרק ה' פרק ד' לחוק;

(3) סכום הפטור מתשלום דמי ביטוח על פי תקנה 2 לתקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח), תשכ"ו-1966;

(4) הטבות שאינן בגדר תגמולים לאסירי ציון המשתלמות על פי סעיף 200 9 לחוק;

(5) הענקות על פי סעיף 40(ב1) לחוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949;

(6) ריבית והפרשי הצמדה על מילוות מועדפים, כמשמעותם בסעיף 1 לפקודה, שאינם הכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודה.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), לענין סעיפים 12 ו-12א סעיף 245 לחוק תיחשב כהכנסה הכנסה מהמקורות המפורטים בסעיף 2(1) או (2) לפקודה ואותו חלק של הכנסה מהמקורות המפורטים בסעיף 2(3) עד (10) לפקודה העולה על כפליים הסכום הנקוב בלוח ט' לחוק, למעט הכנסה כאמור בפסקאות (3), (4) ו-(5) לתקנת משנה (א), ולמעט הכנסה שמקורה בקצבה המשתלמת מכוח חיקוק, דיני חוץ או הסכם קיבוצי או חוזה עבודה בין שנערכו בישראל ובין שנערכו בחוץ לארץ.

מיום 2.1.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6984 מיום 14.3.2011 עמ' 749

1. (א) בתקנות אלה, "הכנסה" - הכנסה מהמקורות המפורטים בסעיף 2 לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), אף שלא צמחה, הופקה או נתקבלה בישראל, למעט -

(1) קיצבה מיוחדת המשתלמת מכוח סעיף 112 לחוק;

(2) קיצבת ילדים לפי פרק ד' לחוק;

(3) סכום הפטור מתשלום דמי ביטוח על פי תקנה 2 לתקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח), תשכ"ו-1966;

(4) הטבות שאינן בגדר תגמולים לאסירי ציון המשתלמות על פי סעיף 9 לחוק;

(5) הענקות על פי סעיף 40(ב1) לחוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949;

(6) ריבית והפרשי הצמדה על מילוות מועדפים, כמשמעותם בסעיף 1 לפקודה, שאינם הכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודה.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), לענין סעיף 245 לחוק תיחשב כהכנסה הכנסה מהמקורות המפורטים בסעיף 2(1) או (2) לפקודה ואותו חלק של הכנסה מהמקורות המפורטים בסעיף 2(3) עד (10) לפקודה העולה על כפליים הסכום הנקוב בלוח ט' לחוק, למעט הכנסה כאמור בפסקאות (3), (4) ו-(5) לתקנת משנה (א), ולמעט הכנסה שמקורה בקצבה המשתלמת מכוח חיקוק, דיני חוץ או הסכם קיבוצי או חוזה עבודה בין שנערכו בישראל ובין שנערכו בחוץ לארץ.

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א), לעניין "אלמן" כהגדרתו בסעיף 238 לחוק, תיחשב כהכנסה הכנסה מהמקורות המפורטים בסעיף 2 לפקודה, אף שלא צמחה, הופקה או נתקבלה בישראל, למעט אחד מאלה:

(1) הכנסה כאמור בפסקאות (1) עד (6) בתקנת משנה (א);

(2) הכנסה בסכום השווה ל-15.2% מהשכר הממוצע כמשמעותו בסעיף 2 לחוק, מהמקורות המפורטים בסעיף 2(1), (2) ו-(8) לפקודה;

(3) הכנסה בסכום השווה ל-15.2% מהשכר הממוצע כמשמעותו בסעיף 2 לחוק מהמקורות המפורטים בסעיף 2(5) לפקודה, המשתלמת עקב פרישת המבוטח מעבודה או ממשלח יד או המשתלמת למבוטח לראשונה בהגיעו לגיל פרישה, למעט קצבה שלפי החוק.

חישוב הכנסה בגילים שונים תק' תשמ"ח-1988

2.    (א)  הגיע מבוטח לגיל ששים וחמש בגבר או ששים באשה (להלן – גיל הזיקנה) לאחר 1 בינואר של שנת מס, יראו כהכנסתו השנתית את ההכנסה המפורטת בתקנה 1(ב) מתאריך הגיעו לגיל הזיקנה עד לגמר שנת המס, מחולקת במספר החדשים מגיל הזיקנה באותה שנת מס, כפול 12.

תק' תשמ"ח-1988

           (ב)  הגיע מבוטח לאחר 1 בינואר של שנת מס לגיל שבעים בגבר וששים וחמש באשה (להלן - הגיל הקובע), יראו כהכנסתו השנתית את ההכנסה המפורטת בתקנה 1(ב) באותה שנת מס עד הגיעו לגיל הקובע, מחולקת במספר החדשים עד הגיל הקובע באותה שנת מס, כפול 12.

מיום 25.2.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5087 מיום 25.2.1988 עמ' 511

2. (א) הגיע מבוטח לגיל ששים וחמש בגבר או ששים באשה (להלן – גיל הזיקנה) לאחר 1 באפריל 1 בינואר של שנת כספים שנת מס, יראו כהכנסתו השנתית את ההכנסה המפורטת בתקנה 1(ב) מתאריך הגיעו לגיל הזיקנה עד לגמר שנת הכספים שנת המס, מחולקת במספר החדשים מגיל הזיקנה באותה שנת כספים שנת מס, כפול 12.

(ב) הגיע מבוטח לאחר 1 באפריל 1 בינואר של שנת מס לגיל שבעים בגבר וששים וחמש באשה (להלן - הגיל הקובע), יראו כהכנסתו השנתית את ההכנסה המפורטת בתקנה 1(ב) באותה שנת כספים שנת מס עד הגיעו לגיל הקובע, מחולקת במספר החדשים עד הגיל הקובע באותה שנת כספים שנת מס, כפול 12.

שינויים בהכנסה תוך תקופת הזכאות תק' תשס"ג-2003

3.    (א)  זכאי לקיצבת זיקנה שטרם הגיע לגיל הקובע (להלן - הזכאי), אשר הכנסתו המפורטת בתקנה 1(ב) עלתה כך שההכנסה השנתית המשוערת עשויה לעלות על הסכום הנקוב בלוח ט' לחוק, יודיע על כך מיד למוסד.

           (ב)  המוסד יעכב את תשלום קיצבת הזיקנה על סמך ההודעה כאמור בתקנת משנה (א).

תק' תשס"ג-2003

           (ג)   בהעדר הודעה כאמור, רשאי המוסד לעכב את תשלום קיצבת הזיקנה אם לדעתו ההכנסה השנתית המשוערת של הזכאי עשויה לעלות על הסכום הנקוב בלוח ט' לחוק, אך לא יעשה כן אלא אם דרש מהזכאי חודש ימים לפני כן להודיע למוסד על גובה הכנסתו השנתית המשוערת.

תק' תשס"ג-2003

           (ד)  הודיע הזכאי למוסד על הכנסתו המשוערת כאמור בתקנת משנה (ג), יחדש המוסד את תשלום קיצבת הזיקנה החל מהיום שבו עוכב תשלומה, אם לדעת המוסד ההכנסה השנתית המשוערת לא תעלה על הסכום הנקוב בלוח ט' לחוק.

מיום 24.9.2003

תק' תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6267 מיום 24.9.2003 עמ' 1152

3. (א) זכאי לקיצבת זיקנה שטרם הגיע לגיל הקובע (להלן - הזכאי), אשר הכנסתו המפורטת בתקנה 1(ב) עלתה כך שההכנסה השנתית המשוערת עשויה לעלות על הסכום הנקוב בלוח ב' בלוח ט' לחוק, יודיע על כך מיד למוסד.

(ב) המוסד יעכב את תשלום קיצבת הזיקנה על סמך ההודעה כאמור בתקנת משנה (א).

(ג) בהעדר הודעה כאמור, רשאי המוסד לעכב את תשלום קיצבת הזיקנה אם לדעתו ההכנסה השנתית המשוערת של הזכאי עשויה לעלות על הסכום הנקוב בלוח ב' בלוח ט' לחוק, אך לא יעשה כן אלא אם דרש מהזכאי חודש ימים לפני כן להודיע למוסד על גובה הכנסתו השנתית המשוערת.

(ד) הודיע הזכאי למוסד על הכנסתו המשוערת כאמור בתקנת משנה (ג), יחדש המוסד את תשלום קיצבת הזיקנה החל מהיום שבו עוכב תשלומה, אם לדעת המוסד ההכנסה השנתית המשוערת לא תעלה על הסכום הנקוב בלוח ב' בלוח ט' לחוק.

הכנסת בני-זוג

4.    (א)  עוסקים שני בני-זוג שלא כעובדים במפעל או בעסק הנמצא בבעלות שניהם, או בבעלות אחד מהם, תחושב ההכנסה של כל אחד מהם לפי ההכנסה שעליה הוא חייב בתשלום דמי ביטוח לפי האמור בתקנה 24 לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), תשל"א-1971.

           (ב)  עוסק אחד מבני-הזוג שלא כעובד במפעל או בעסק הנמצא בבעלות שניהם, או במפעל או בעסק הנמצא בבעלות בן-הזוג האחר, תחושב ההכנסה מהמפעל או מהעסק בשיעורים שלהלן:

(1)   שני שלישים של ההכנסה תיוחס לבן-הזוג העוסק במפעל או בעסק כאמור;

(2)   שליש של ההכנסה תיוחס לבן-הזוג האחר.

           (ג)   אם יש לשני בני-הזוג הכנסה משותפת שלא מעבודה או מהתעסקות במשלח-יד תחושב ההכנסה של כל אחד מהם בחלקים שווים.

           (ד)  על אף האמור בתקנה זו, אם הוכח להנחת דעתו של המוסד, שההכנסה בין בני-הזוג מחולקת בשיעורים אחרים, תחושב הכנסת בני-הזוג בשיעורים כאמור.

חישוב הכנסה של חבר קיבוצים ומושבים שיתופיים תק' תשס"ג-2003

5.       חבר קיבוץ או מושב שיתופי שהינו עובד כאמור בסעיף 3 לחוק (להלן - החבר) והמועסק במסגרת סידור העבודה של הקיבוץ או המושב השיתופי -

(1)  לא יותר מעשרים וארבע שעות בשבוע - ייחשב כמי שהכנסתו המפורטת בתקנה 1(א) אינה עולה על הסכום שנקבע לגביו בלוח ט' לחוק;

(2)  יותר מעשרים וארבע שעות בשבוע - ייחשב כמי שהכנסתו המפורטת בתקנה 1(א) עולה על הסכום שנקבע לגביו בלוח ט' לחוק בסכום שאינו מזכה אותו לקיצבת זיקנה מלאה ואף לא לקיצבת זיקנה יחסית.

מיום 24.9.2003

תק' תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6267 מיום 24.9.2003 עמ' 1152

5. (א) חבר קיבוץ או מושב שיתופי שהינו עובד כאמור בסעיף 2 בסעיף 3 לחוק (להלן - החבר) והמועסק במסגרת סידור העבודה של הקיבוץ או המושב השיתופי -

(1) לא יותר מעשרים וארבע שעות בשבוע - ייחשב כמי שהכנסתו המפורטת בתקנה 1(א) אינה עולה על הסכום שנקבע לגביו בלוח ב' בלוח ט' לחוק;

(2) יותר מעשרים וארבע שעות בשבוע - ייחשב כמי שהכנסתו המפורטת בתקנה 1(א) עולה על הסכום שנקבע לגביו בלוח ב' בלוח ט' לחוק בסכום שאינו מזכה אותו לקיצבת זיקנה מלאה ואף לא לקיצבת זיקנה יחסית.

תק' תשס"ה-2005

5א.     (בוטלה).

מיום 22.6.1993

תק' תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5528 מיום 22.6.1993 עמ' 899

הוספת תקנה 5א

מיום 2.2.2002 עד יום 1.6.2004 (ר' תק' תשס"ה-2005 להלן)

הוראת שעה תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6267 מיום 24.9.2003 עמ' 1152

ביטול תקנה 5א

מיום 1.6.1999

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6367 מיום 3.2.2005 עמ' 400

ביטול תקנה 5א

הנוסח הקודם:

חזקת הכנסה של חברי קיבוצים ומושבים שיתופיים

5א. לענין הגדרת "אלמן" שבסעיף 5 ולענין סעיף 17(1)(ג) ו-(3)(ג) לחוק תיחשב הכנסתו של חבר קיבוץ או מושב שיתופי, כהכנסה העולה על הסכום שנקבע בפרט 1 ללוח ב' לחוק.

תחילה

6.    תחילתן של תקנות אלה ביום כ' בניסן תשל"ה (1 באפריל 1975).

ביטול

7.    תקנות הביטוח הלאומי (קביעת הכנסה בביטוח זיקנה), תשל"ב-1972 - בטלות.

השם

8.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות הביטוח הלאומי (קביעת הכנסה בביטוח זיקנה ושאירים), תשל"ז-1976".

ז' בתשרי תשל"ז (1 באוקטובר 1976)                      משה ברעם

                                                                                                 שר העבודה* פורסמו ק"ת תשל"ז מס' 3608 מיום 28.10.1976 עמ' 221.

ת"ט ק"ת תשל"ז מס' 3633  מיום 14.12.1976 עמ' 515.

תוקנו ק"ת תשמ"א מס' 4171 מיום 16.10.1980 עמ' 61 – תק' תשמ"א-1980; תחילתן ביום 1.4.1980.

ק"ת תשמ"ח מס' 5087 מיום 25.2.1988 עמ' 511 – תק' תשמ"ח-1988 בתקנה 13 לתקנות הביטוח הלאומי (התאמת מועדים לשנת המס) (תיקון), תשמ"ח-1988.

ק"ת תשנ"ג מס' 5528 מיום 22.6.1993 עמ' 899 – תק' תשנ"ג-1993.

ק"ת תשס"ג מס' 6267 מיום 24.9.2003 עמ' 1152 – תק' תשס"ג-2003; ר' תקנה 5 לענין הוראת שעה.

ק"ת תשס"ה מס' 6367 מיום 3.2.2005 עמ' 400 – תק' תשס"ה-2005; תחילתן ביום 1.6.1999 ור' תקנה 2 לענין תחולה.

ק"ת תשע"א מס' 6984 מיום 14.3.2011 עמ' 749 – תק' תשע"א-2011; תחילתן ביום 2.1.2011 ור' תקנה 2 לענין תחולה.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות