נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה), תשל"ו-1976

 

 

ביטוח – ביטוח לאומי

רשויות ומשפט מנהלי – קבורה

רשויות ומשפט מנהלי – רבנות ושירותי דת – קבורה ובתי עלמין

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

תשלום דמי הקבורה על פי הסכם

Go

2

סעיף 3

היתר לגביית אגרת שירותים ותשלום אחר

Go

2

סעיף 4

היתר לגביית תשלום נוסף בשל הוצאות

Go

3

סעיף 5

שיעור דמי הקבורה

Go

3

סעיף 6

תוספת חציבה

Go

3

סעיף 6א

תוספת קבורת לילה

Go

3

סעיף 6ב

העברה

Go

3

סעיף 7

הצמדה למדד

Go

4

סעיף 8

שינוי הסכומים

Go

4

סעיף 9

דמי קבורה בשיעור מופחת

Go

4

סעיף 10

תשלום בטעות או תשלום יתר

Go

4

סעיף 11

חובת עריכת חשבונות

Go

4

סעיף 12

רשימת נפטרים

Go

4

סעיף 13

דיווח שנתי

Go

4

סעיף 14

הפרת הסכם

Go

4

סעיף 15

דמי קבורה לנקבר בחוץ לארץ

Go

5

סעיף 16

ביטול

Go

5

סעיף 17

שמירת דינים

Go

5

סעיף 18

הוראות מעבר

Go

5

סעיף 19

תחילה

Go

5

סעיף 20

השם

Go

5

 

תוספת

Go

5

 

לוח א'

Go

5

 

לוח ב'

Go

5

 

לוח ג'

Go

6

 

לוח ד'

Go

6

 


 תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה), תשל"ו-1976*

תק' תש"ס-2000

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 266 ו-400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995 (להלן – החוק), בהתייעצות עם השר לעניני דתות ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

מיום 1.1.2000

תק' תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6015 מיום 6.1.2000 עמ' 255

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 29 ו-242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ"ח-1968, בהתייעצות עם שר הדתות 266 ו-400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995 (להלן – החוק), בהתייעצות עם השר לעניני דתות ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות תק' תשמ"ח-1987

1.    בתקנות אלה –

          "חברה" - חברה קדישא, מועצה דתית, רשות מקומית, ועד מקומי בישוב שיתופי כמשמעותו בסעיף 91 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958, מוסד ציבורי אחר, מי שעוסק בקבורת נפטרים על פי רשיון מאת שר הדתות בהתאם לתקנות חברות לעניני קבורה של יהודים, תשכ"ז-1966, וכן אדם אחר המורשה כדין לעסוק בקבורת נפטרים;

          "אגרת שירותים" - אגרת שירותים המוטלת על מקימי מצבה לפי סעיף 13 של חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], תשל"א-1971, והתקנות שהותקנו לפיו.

תשלום דמי הקבורה על-פי הסכם

2.    דמי קבורה בסכומים הנקובים בתקנות אלה ישולמו על ידי המוסד לחברה המטפלת בקבורת המת ושאינה תובעת ואינה מקבלת בקשר לקבורה ולהקמת המצבה, בין במישרין ובין בעקיפין, אגרת שירותים או כל תשלום אחר בנוסף לתשלום לפי תקנות אלה; תנאי ההתקשרות בין המוסד לבין החברה לרבות הכללים בדבר מתן שירותי הקבורה ודרכי תשלום דמי הקבורה ייקבעו ביניהם בהסכם לאחר תחילתן של תקנות אלה (להלן - ההסכם).

היתר לגביית אגרת שירותים ותשלום אחר

3.    (א)  על אף האמור בתקנה 2 תהיה חברה רשאית לגבות בקשר לקבורה ולהקמת המצבה אגרת שירותים או תשלום אחר בנוסף לדמי הקבורה לפי תקנות אלה במקרים אלו בלבד:

(1)   קבורה באחד מבתי העלמין הסגורים כפי שפורטו בנספח להסכם;

(2)   קבורה בבית עלמין בשטחים מוגדרים שהוסכם עליהם בין המוסד לבין החברה ושסומנו במפה שצורפה להסכם, ובלבד שהשטחים המוגדרים כאמור לא יעלו על 15% ממקומות הקבורה הפנויים ביום חתימת ההסכם בבית עלמין קיים, ועל 10% בבית עלמין חדש; לענין פסקה זו -

                         "בית עלמין קיים" - בית עלמין שבו נקברים נפטרים בידי חברה שהגיעה להסכם עם המוסד עד יום י"ב בניסן תשל"ז (31 במרס 1977), למעט בית עלמין שנפתח לאחר תחילתן של תקנות אלה;

                         "בית עלמין חדש" - בית עלמין שבו נקברים נפטרים בידי חברה שהגיעה להסכם עם המוסד אחרי יום י"ב בניסן תשל"ז (31 במרס 1977), שטחי קבורה חדשים שיתווספו לבית עלמין קיים, וכן בתי עלמין שייפתחו לאחר תחילתן של תקנות אלה;

(3)   קבורה באחוזת קבר שנרכשה בחיי הנפטר.

תק' תש"ס-2000

          (ב)  הובא לקבורה מי שסעיף 266 לחוק לא חל לגביו, תהיה החברה רשאית לגבות אגרת שירותים או כל תשלום אחר.

מיום 1.1.2000

תק' תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6015 מיום 6.1.2000 עמ' 255

(ב) הובא לקבורה מי שסעיף 29(א) 266 לחוק לא חל לגביו, תהיה החברה רשאית לגבות אגרת שירותים או כל תשלום אחר.

היתר לגביית תשלום נוסף בשל הוצאות

4.    (א)  על אף האמור בתקנה 2 תהיה חברה רשאית, בנוסף לדמי הקבורה לפי תקנות אלה, לגבות בקשר לקבורה תשלום אחר, למעט אגרת שירותים, במקרים אלה בלבד:

(1)   כשנגרמו לחברה הוצאות מיוחדות עקב העברת הנפטר ממקום הנמצא באזור שהוא מחוץ לתחום טיפולה של החברה והבאתו לקבורה בבית העלמין שבתחום טיפולה של החברה - הכל כפי שנקבע בהסכם;

(2)   כשקיימת סטיה או הפסקה בדרך ממקום צאת הלוויה לבית העלמין, לפי דרישה מפורשת של המשפחה או של ידיד קרוב של הנפטר, לשם הספד המת או למתן כבוד אחרון לנפטר בדרך אחרת;

(3)   כשהחברה סיפקה לפי דרישה כאמור בפסקה (2) תכריכים שאינם מסוג התכריכים המקובלים באותה חברה.

          (ב)  גובה התשלום הנוסף לפי תקנה זו ייקבע בהתאם לכללים שהוסכם עליהם בהסכם.

שיעור דמי הקבורה תק' תשמ"ח-1987

5.    דמי הקבורה שישולמו לחברה יהיו בשיעורים שצוינו בלוח א' לתוספת, בהתאם לסיווג החברה וגיל הנפטר; חל שינוי בסיווג החברה, ישולמו דמי הקבורה לפי הסיווג החדש לגבי נפטרים שהובאו לקבורה ב-1 בינואר שלאחר מועד השינוי או לאחריו.

מיום 25.2.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5087 מיום 25.2.1988 עמ' 511

5. דמי הקבורה שישולמו לחברה יהיו בשיעורים שצוינו בלוח א' לתוספת, בהתאם לסיווג החברה וגיל הנפטר; חל שינוי בסיווג החברה, ישולמו דמי הקבורה לפי הסיווג החדש לגבי נפטרים שהובאו לקבורה ב-1 באפריל ב-1 בינואר שלאחר מועד השינוי או לאחריו.

תוספת חציבה

6.    (א)  נערכה קבורה בבית עלמין הנמצא בשטח סלעי והוכח להנחת דעת המוסד כי היו לחברה הוצאות נוספות הקשורות בחציבת הקבר, ישלם לה המוסד תוספת חציבה כאמור בלוח ב' לתוספת בנוסף לסכומים המשולמים לפי תקנה 5.

          (ב)  שיעור תשלום תוספת החציבה ייקבע בידי המוסד לפי הקבוצות הנקובות בלוח ב' בשים לב לטיב הקרקע והוצאות החציבה, הכל לפי שיקול דעתו.

תוספת קבורת לילה  תק' תש"ס-2000

6א.     נערכה קבורה לאחר השעה 18.00 ולפני 06.00 בבוקר, ישלם המוסד לחברה שעסקה באותה קבורה, נוסף על דמי הקבורה כאמור בתקנה 5, תוספת בעד קבורת לילה בשיעור הקבוע בלוח ג'.

מיום 1.1.2000

תק' תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6015 מיום 6.1.2000 עמ' 255

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6089 מיום 22.2.2001 עמ' 483

הוספת תקנה 6א

העברה תק' תשע"ז-2017

6ב.     (א)  העבירה חברה או מי מטעמה, נפטר ממקום הפטירה לשמירה בקירור לאחר שעות העבודה הרגילות, ישלם המוסד לחברה שטיפלה בהעברת הנפטר, נוסף על דמי הקבורה לפי תקנה 5 ותוספת חציבה לפי תקנה 6, אם היתה זכאית לתוספות האמורות, תוספת בעד העברת הנפטר בשיעור הקבוע בלוח ד' שבתוספת (להלן – תוספת העברה) ובלבד שלא תשולם בעד אותה פטירה תוספת העברה וכן התוספת האמורה בתקנה 6א; לעניין תקנה זו, "שעות העבודה הרגילות" – ימים ראשון עד חמישי, בשעות 08:00 עד 16:00, ובימי שישי וערכי חג בשעות 08:00 עד 13:00.

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), תשולם תוספת העברה נוסף על התוספת השלפי תקנה 6א במקרים שבהם ההעברה ממקום הפטירה לשמירה בקירור בוצעה לאחר שעות העבודה הרגילות, ככל שהיא זכאית לתשלום התוספת האמורה, וכן אם נתקיים אחד מאלה:

(1)   ההעברה בוצעה בימים שישי, שבת, ערב חג וחג;

(2)   הקבורה בוצעה אחרי השעה 18:00 אך לא ביום שבו בוצעה ההעברה.

מיום 1.12.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7811 מיום 11.5.2017 עמ' 1043

הוספת תקנה 6ב

הצמדה למדד

7.    הסכומים הנקובים בלוחות א' ו-ב' לתוספת ישונו לתקופה שבין ז' בתשרי תשל"ז (1 באוקטובר 1976) לבין י"ב בניסן תשל"ז (31 במרס 1977) לפי שיעור השינוי שחל במדד המחירים לצרכן שיתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן - המדד) לגבי חודש ספטמבר 1976, לעומת המדד לגבי חודש מרס 1976; הגדלת הסכומים מכוח תקנה זו תעמוד בתקפה עד יום י"ב בניסן תשל"ז (31 במרס 1977).

שינוי הסכומים תק' תשמ"ב-1982 תק' תשמ"ח-1987 תק' תש"ס-2000 תק' תשס"ז-2007 תק' תשע"ז-2017

8.    (א)  הסכומים הנקובים בלוחות א', ב', ג' ו-ד' לתוספת ישתנו ב-1 בינואר בכל שנה לפי שיעור התנודות של הסכום הבסיסי מ-1 בינואר הקודם.

 

תק' תשס"ז-2007

          (ב)  (בוטלה).

מיום 14.9.1978

תק' תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3889 מיום 14.9.1978 עמ' 2074

החלפת תקנה 8

הנוסח הקודם:

הצמדה לשכר הממוצע

8. הסכומים הנקובים בלוח א' ו-ב' לתוספת ישתנו ביום י"ג בניסן תשל"ז (1 באפריל 1977) וב-1 באפריל לכל שנה לפי שיעור התנודות שחלו בשכר הממוצע כמשמעותו בחוק.

 

מיום 1.1.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4309 מיום 20.1.1982 עמ' 520

החלפת תקנה 8

הנוסח הקודם:

הגדלת הסכומים בלוח א' וב'

8. (א) הסכומים הנקובים בלוח א' וב' לתוספת, למעט הסכומים שהוגדלו על פי תקנת משנה (ב), ישתנו ב-1 באפריל של כל שנה לפי שיעור התנודות שחלו בשכר הממוצע כמשמעותו בחוק.

(ב) אם לאחר תחילתה של שנת כספים ועד 1 באוקטובר של אותה שנה, חל פיצוי כמשמעותו בחוק, יוגדלו הסכומים הנקובים בלוח א' וב' לתוספת, לתקופה שמ-1 באוקטובר עד 31 במרס שלאחריו, בשיעור השווה לשיעור הפיצוי, והעלאה זו תעמוד בתקפה עד ה-31 במרס שלאחריו.

 

מיום 25.2.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5087 מיום 25.2.1988 עמ' 511

8. (א) הסכומים הנקובים בלוח א' ו-ב' לתוספת ישתנו ב-1 באפריל ב-1 בינואר בכל שנה לפי שיעור התנודות של השכר הממוצע מ-1 באפריל מ-1 בינואר הקודם.

(ב) אם לאחר תחילתה של שנת כספים שנת מס חל פיצוי, יוגדלו הסכומים הנקובים בלוח א' ו-ב' לתוספת בשיעור הפיצוי, מיום תחילת הפיצוי; ההעלאה מכוח תקנת משנה זו תעמוד בתקפה עד 31 במרס עד 31 בדצמבר שלאחריה.

 

מיום 1.1.2000

תק' תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6015 מיום 6.1.2000 עמ' 255

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6089 מיום 22.2.2001 עמ' 483

8. (א) הסכומים הנקובים בלוח א' ו-ב' בלוחות א', ב' ו-ג' לתוספת ישתנו ב-1 בינואר בכל שנה לפי שיעור התנודות של השכר הממוצע מ-1 בינואר הקודם.

(ב) אם לאחר תחילתה של שנת מס חל פיצוי, יוגדלו הסכומים הנקובים בלוח א' ו-ב' בלוחות א', ב' ו-ג' לתוספת בשיעור הפיצוי, מיום תחילת הפיצוי; ההעלאה מכוח תקנת משנה זו תעמוד בתקפה עד 31 בדצמבר שלאחריה.

 

מיום 8.2.2007

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6562 מיום 8.2.2007 עמ' 570

8. (א) הסכומים הנקובים בלוחות א', ב' ו-ג' לתוספת ישתנו ב-1 בינואר בכל שנה לפי שיעור התנודות של השכר הממוצע הסכום הבסיסי מ-1 בינואר הקודם.

(ב) אם לאחר תחילתה של שנת מס חל פיצוי, יוגדלו הסכומים הנקובים בלוחות א', ב' ו-ג' לתוספת בשיעור הפיצוי, מיום תחילת הפיצוי; ההעלאה מכוח תקנת משנה זו תעמוד בתקפה עד 31 בדצמבר שלאחריה.

 

מיום 1.12.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7811 מיום 11.5.2017 עמ' 1044

(א) הסכומים הנקובים בלוחות א', ב' ו-ג' ג' ו-ד' לתוספת ישתנו ב-1 בינואר בכל שנה לפי שיעור התנודות של הסכום הבסיסי מ-1 בינואר הקודם.

דמי קבורה בשיעור מופחת תק' תש"ס-2000 תק' תשס"ט-2009 תק' תשע"ו-2016

9.    (א)  על אף האמור בתקנות 5 ו-6, אם מספר הנפטרים שהובאו לקבורה בידי החברה תמורת תשלום נוסף לפי תקנה 3 למעט נפטרים כאמור שהובאו לקבורה רוויה וקבורה זוגית תמורת תשלום כאמור עלה על 35% מכלל הנפטרים שהובאו לקבורה בידיה בתקופה הקובעת, יגיעו לחברה בעד התקופה האמורה דמי קבורה בשיעור מופחת בעד כל נפטר שהובא לקבורה בתשלום שמעל ל-35% כאמור כלהלן:

תק' תשל"ח-1978 תק' תש"ס-2000 תק' תשס"א-2001

(1)   בעד 5% שמעל ל-35% מכלל המובאים לקבורה בידיה – מחצית מהסכומים הנקובים בפרט (1) ללוח א' ו-ב' ומהסכום הנקוב בלוח ג', כפי שהוא בתום התקופה הקובעת לפי הענין ובהתאם לסיווג;

תק' תשל"ח-1978 תק' תש"ס-2000 תק' תשס"א-2001

(2)   בעד 10% הנוספים שמעל ל-40% – 30% מהסכומים הנקובים בפרט (1) ללוח א' ו-ב' ומהסכום הנקוב בלוח ג', כפי שהוא בתום התקופה הקובעת, לפי הענין ובהתאם לסיווג;

תק' תש"ס-2000

(3)   בעד הנפטרים שמעל ל-50% – לא ישלם המוסד תשלום כלשהו.

לעניין תקנה זו, "קבורה רוויה" ו"קבורה זוגית" – כהגדרתן בסעיף 14א(ה) ו-(ו) לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א-1971.

          (ב)  לענין תקנת משנה (א) רואים –

(1)   כל ארבעה נפטרים שנפטרו בטרם מלאו להם חודש ימים – כנפטר אחד;

(2)   כל שני נפטרים שנפטרו לאחר שמלאו להם חודש ימים אך טרם מלאו להם 10 שנים – כנפטר אחד.

          (ג)   לגבי נפטרים שלא חל לגביהם תשלום מופחת כאמור בתקנת משנה (א)(1)(2) ו-(3) יחולו הוראות תקנות 5 עד 8.

תק' תשמ"ח-1987

          (ד)  בתקנה זו, "התקופה הקובעת" – לראשונה התקופה שמיום תחילת תקפו של ההסכם ועד ה-31 בדצמבר שלאחריו, ולאחר מכן – כל שנת מס, אלא אם נקבעה בהסכם תקופה אחרת.

מיום 14.9.1978

תק' תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3889 מיום 14.9.1978 עמ' 2074

(א) על אף האמור בתקנות 5 ו-6, אם מספר הנפטרים שהובאו לקבורה בידי החברה תמורת תשלום נוסף לפי תקנה 3 עלה על 20% מכלל הנפטרים שהובאו לקבורה בידיה בתקופה הקובעת, יגיעו לחברה בעד התקופה האמורה דמי קבורה בשיעור מופחת בעד כל נפטר שהובא לקבורה בתשלום שמעל ל-20% כאמור כלהלן:

(1) בעד 5% שמעל ל- 20% מכלל המובאים לקבורה בידיה - מחצית מהסכום הנקוב בפרט (1) ללוח א' ו- ב', כפי שהוא בתום התקופה הקובעת לפי הענין ובהתאם לסיווג;

(2) בעד 10% הנוספים שמעל ל- 25% - 30% מהסכום הנקוב בפרט (1) ללוח א' ו-ב', כפי שהוא בתום התקופה הקובעת לפי הענין ובהתאם לסיווג;

(3) בעד הנפטרים שמעל ל- 35% - לא ישלם המוסד תשלום כלשהו.

 

מיום 25.2.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5087 מיום 25.2.1988 עמ' 511

(ד) בתקנה זו, "התקופה הקובעת" - לראשונה התקופה שמיום תחילת תקפו של ההסכם ועד ה-31 במרס ה-31 בדצמבר שלאחריו, ולאחר מכן – כל שנת כספים שנת מס, אלא אם נקבעה בהסכם תקופה אחרת.

 

מיום 1.1.2000

תק' תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6015 מיום 6.1.2000 עמ' 255

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6089 מיום 22.2.2001 עמ' 483

(א) על אף האמור בתקנות 5 ו-6, אם מספר הנפטרים שהובאו לקבורה בידי החברה תמורת תשלום נוסף לפי תקנה 3 עלה על 20% 25% מכלל הנפטרים שהובאו לקבורה בידיה בתקופה הקובעת, יגיעו לחברה בעד התקופה האמורה דמי קבורה בשיעור מופחת בעד כל נפטר שהובא לקבורה בתשלום שמעל ל-20% 25% כאמור כלהלן:

(1) בעד 5% שמעל ל-20% 25% מכלל המובאים לקבורה בידיה - מחצית מהסכום הנקוב בפרט (1) ללוח א' ו-ב', כפי שהוא בתום התקופה הקובעת לפי הענין ובהתאם לסיווג;

(2) בעד 10% הנוספים שמעל ל-25% 30% - 30% מהסכום הנקוב בפרט (1) ללוח א' ו-ב', כפי שהוא בתום התקופה הקובעת לפי הענין ובהתאם לסיווג;

(3) בעד הנפטרים שמעל ל-35% 40% - לא ישלם המוסד תשלום כלשהו.

 

מיום 1.1.2000

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6089 מיום 22.2.2001 עמ' 483

(א) על אף האמור בתקנות 5 ו-6, אם מספר הנפטרים שהובאו לקבורה בידי החברה תמורת תשלום נוסף לפי תקנה 3 עלה על 25% מכלל הנפטרים שהובאו לקבורה בידיה בתקופה הקובעת, יגיעו לחברה בעד התקופה האמורה דמי קבורה בשיעור מופחת בעד כל נפטר שהובא לקבורה בתשלום שמעל ל-25% כאמור כלהלן:

(1) בעד 5% שמעל ל-25% מכלל המובאים לקבורה בידיה - מחצית מהסכום הנקוב בפרט (1) ללוח א' ו- ב' מהסכומים הנקובים בפרט (1) ללוח א' ו-ב', ומהסכום הנקוב בלוח ג', כפי שהוא בתום התקופה הקובעת לפי הענין ובהתאם לסיווג;

(2) בעד 10% הנוספים שמעל ל-30% - 30% מהסכום הנקוב בפרט (1) ללוח א' ו-ב' מהסכומים הנקובים בפרט (1) ללוח א' ו-ב', ומהסכום הנקוב בלוח ג', כפי שהוא בתום התקופה הקובעת לפי הענין ובהתאם לסיווג;

(3) בעד הנפטרים שמעל ל-40% - לא ישלם המוסד תשלום כלשהו.

 

מיום 1.1.2001

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6786 מיום 24.6.2009 עמ' 1029

(א) על אף האמור בתקנות 5 ו-6, אם מספר הנפטרים שהובאו לקבורה בידי החברה תמורת תשלום נוסף לפי תקנה 3 עלה על 25% 35% מכלל הנפטרים שהובאו לקבורה בידיה בתקופה הקובעת, יגיעו לחברה בעד התקופה האמורה דמי קבורה בשיעור מופחת בעד כל נפטר שהובא לקבורה בתשלום שמעל ל-25% 35% כאמור כלהלן:

(1) בעד 5% שמעל ל-25% 35% מכלל המובאים לקבורה בידיה - מחצית מהסכומים הנקובים בפרט (1) ללוח א' ו-ב', ומהסכום הנקוב בלוח ג', כפי שהוא בתום התקופה הקובעת לפי הענין ובהתאם לסיווג;

(2) בעד 10% הנוספים שמעל ל-30% ל-40% - 30% מהסכומים הנקובים בפרט (1) ללוח א' ו-ב', ומהסכום הנקוב בלוח ג', כפי שהוא בתום התקופה הקובעת לפי הענין ובהתאם לסיווג;

(3) בעד הנפטרים שמעל ל-40% 50% - לא ישלם המוסד תשלום כלשהו.

 

בשנים 2012 עד 2014 (עד יום 30.6.2015 לאור התפזרות הכנסת ה-19)

הוראת שעה (מס' 2) תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7235 מיום 21.3.2013 עמ' 896

(א) על אף האמור בתקנות 5 ו-6, אם מספר הנפטרים שהובאו לקבורה בידי החברה תמורת תשלום נוסף לפי תקנה 3 למעט נפטרים כאמור שהובאו לקבורה רוויה וקבורה זוגית תמורת תשלום כאמור עלה על 35% מכלל הנפטרים שהובאו לקבורה בידיה בתקופה הקובעת, יגיעו לחברה בעד התקופה האמורה דמי קבורה בשיעור מופחת בעד כל נפטר שהובא לקבורה בתשלום שמעל ל-35% כאמור כלהלן:

(1) בעד 5% שמעל ל-35% מכלל המובאים לקבורה בידיה - מחצית מהסכומים הנקובים בפרט (1) ללוח א' ו-ב', ומהסכום הנקוב בלוח ג', כפי שהוא בתום התקופה הקובעת לפי הענין ובהתאם לסיווג;

(2) בעד 10% הנוספים שמעל ל-40% – 30% מהסכומים הנקובים בפרט (1) ללוח א' ו-ב', ומהסכום הנקוב בלוח ג', כפי שהוא בתום התקופה הקובעת לפי הענין ובהתאם לסיווג;

(3) בעד הנפטרים שמעל ל-50% – לא ישלם המוסד תשלום כלשהו;

לעניין תקנה זו, "קבורה רוויה" ו"קבורה זוגית" – כהגדרתן בסעיף 14א(ה) ו-(ו) לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א-1971.

 

בשנים 2015 עד 2017 משנת 2018 ואילך

הוראת שעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7642 מיום 6.4.2016 עמ' 975

תק' תשע"ו-2016 (תיקון) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8017 מיום 11.6.2018 עמ' 2151

(א) על אף האמור בתקנות 5 ו-6, אם מספר הנפטרים שהובאו לקבורה בידי החברה תמורת תשלום נוסף לפי תקנה 3 למעט נפטרים כאמור שהובאו לקבורה רוויה וקבורה זוגית תמורת תשלום כאמור עלה על 35% מכלל הנפטרים שהובאו לקבורה בידיה בתקופה הקובעת, יגיעו לחברה בעד התקופה האמורה דמי קבורה בשיעור מופחת בעד כל נפטר שהובא לקבורה בתשלום שמעל ל-35% כאמור כלהלן:

(1) בעד 5% שמעל ל-35% מכלל המובאים לקבורה בידיה - מחצית מהסכומים הנקובים בפרט (1) ללוח א' ו-ב', ומהסכום הנקוב בלוח ג', כפי שהוא בתום התקופה הקובעת לפי הענין ובהתאם לסיווג;

(2) בעד 10% הנוספים שמעל ל-40% – 30% מהסכומים הנקובים בפרט (1) ללוח א' ו-ב', ומהסכום הנקוב בלוח ג', כפי שהוא בתום התקופה הקובעת לפי הענין ובהתאם לסיווג;

(3) בעד הנפטרים שמעל ל-50% – לא ישלם המוסד תשלום כלשהו;

לעניין תקנה זו, "קבורה רוויה" ו"קבורה זוגית" – כהגדרתן בסעיף 14א(ה) ו-(ו) לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א-1971.

תשלום בטעות או תשלום יתר תק' תש"ס-2000

10.  שולמו לחברה תשלומים לפי תקנות אלה בטעות - או שלא כדין או שולמו תשלומי יתר (להלן - החוב), יהיה המוסד רשאי לקזז את החוב מכל סכום שמגיע או שיגיע ממנו לחברה, בצירוף ריבית והפרשי הצמדה בהתאם לתנאי ההשקעה של כספי המוסד באוצר המדינה לפי סעיף 34 לחוק, כפי שיהיו מדי פעם בתאריך הקיזוז.

מיום 1.1.2000

תק' תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6015 מיום 6.1.2000 עמ' 255

10. שולמו לחברה תשלומים לפי תקנות אלה בטעות - או שלא כדין או שולמו תשלומי יתר (להלן - החוב), יהיה המוסד רשאי לקזז את החוב מכל סכום שמגיע או שיגיע ממנו לחברה, בצירוף ריבית והפרשי הצמדה בהתאם לתנאי ההשקעה של כספי המוסד באוצר המדינה לפי סעיף 218 לפי סעיף 34 לחוק, כפי שיהיו מדי פעם בתאריך הקיזוז.

חובת עריכת חשבונות

11.  חברה תנהל מערכת חשבונאות ודיווח לרבות מאזן הכנסות והוצאות בהתאם לכללים והנחיות כפי שהורה המוסד, וכן תדווח לפי דרישת המוסד ותאפשר לו לעיין בספריה ובמסמכיה לרבות במערכת החשבונאות שלה, בכל הנוגע לקבורת נפטרים.

רשימת נפטרים תק' תש"ס-2000

12.  חברה תגיש למוסד, במועדים שעליהם יוסכם עמו, רשימות של נפטרים המנויים בסעיפים 266 ו-267 לחוק תוך ציון הפרטים שדרש המוסד, בין בדרך כלל ובין במיוחד.

מיום 1.1.2000

תק' תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6015 מיום 6.1.2000 עמ' 255

12. חברה תגיש למוסד, במועדים שעליהם יוסכם עמו, רשימות של נפטרים המנויים בסעיף 29 בסעיפים 266 ו-267 לחוק תוך ציון הפרטים שדרש המוסד, בין בדרך כלל ובין במיוחד.

דיווח שנתי

13.  בתום כל תקופה קובעת תגיש החברה למוסד דיווח על מספר הנפטרים שהביאה לקבורה, בתי העלמין שבהם נקברו, סוג בית העלמין, סוג החלקה ופרטים נוספים אחרים, הכל כפי שידרוש המוסד; בתקנה זו, "תקופה קובעת" - כמשמעותה בתקנה 9(ד).

הפרת הסכם

14.  (א)  הופר תנאי מתנאי ההסכם על ידי החברה, רשאי המוסד לעכב כספים המגיעים לחברה, וכן רשאי הוא לא לשלם דמי קבורה בקשר לנפטר שלגבי הבאתו לקבורה הופר תנאי מההסכם.

          (ב)  המוסד רשאי לבטל את ההסכם בינו לבין חברה אם לדעתו הפרה החברה את ההסכם הפרה יסודית; ביטל המוסד הסכם יודיע על כך למשרד הדתות.

דמי קבורה לנקבר בחוץ-לארץ תק' תש"ס-2000

15.  (א)  הובא לקבורה בחוץ-לארץ אדם כאמור בסעיף 267 לחוק, ישלם המוסד את הוצאות הקבורה למי שנשא בהן והנמצא בישראל ובסכום שאינו עולה על דמי הקבורה בשיעור המקסימלי המשולמים לפי תקנה 5.

          (ב)  התשלום כאמור בתקנת משנה (א) ייעשה על יסוד אישור על הוצאות הקבורה מאת חברה של המקום בחוץ לארץ שבו הובא האדם לקבורה או מאת מי שעסק בקבורה.

מיום 1.1.2000

תק' תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6015 מיום 6.1.2000 עמ' 255

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6089 מיום 22.2.2001 עמ' 483

(א) הובא לקבורה בחוץ-לארץ אדם כאמור בסעיף 29(ב) 267 לחוק, ישלם המוסד את הוצאות הקבורה למי שנשא בהן והנמצא בישראל ובסכום שאינו עולה על דמי הקבורה בשיעור המקסימלי המשולמים לפי תקנה 5.

ביטול

16.  תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה), תשט"ו-1955 - (להלן - התקנות הקודמות) - בטלות.

שמירת דינים

17.  אין תקנות אלה באות לגרוע מהחובות המוטלות על חברה בהתאם לתקנות חברות לעניני קבורה של יהודים, תשכ"ז-1966, או לכל דין אחר.

הוראות מעבר

18.  כל עוד לא הגיעה חברה להסכם עם המוסד בהתאם לתקנות אלה בתקופה מיום תחילתן ועד יום י"ב בניסן תשל"ז (31 במרס 1977) ימשיכו לחול לגביה הוראות התקנות הקודמות כאילו לא בוטלו, ובתום התקופה האמורה לא יגיע לחברה כל תשלום מאת המוסד כל עוד לא הגיעה להסכם עמו.

תחילה

19.  תחילתן של תקנות אלה ביום ז' בתשרי תשל"ז (1 באוקטובר 1976).

השם

20.  לתקנות אלה ייקרא "תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה), תשל"ו-1976".

 

תק' תש"ס-2000 הוראת שעה  תשע"ח-2018

תוספת

לוח א'

(תקנה 5)

דמי הקבורה בשקלים חדשים

סיווג החברה

 

1

2

3

4

5

גיל הנפטר

חברות בירושלים בתל-אביב-יפו ובחיפה

חברות בעיריות אחרות שמספר התושבים בהן 50,000 או יותר

חברות בעיריות שלא כאמור בטור 1 או 2

חברות אחרות

 

1. נפטר – שמלאו לו 10 שנים

4405

4298

3787

4,358

 

2. נפטר – שמלאו לו חודש אך טרם מלאו לו 10 שנים

2203

2149

1894

2,174

 

3. נפטר – שטרם מלא לו חודש

881

860

757

870

 

 

לוח ב'

(תקנה 6)

תוספת חציבה בשקלים חדשים

                              גיל הנפטר                                                          קבוצה א'                      קבוצה ב'

ת"ט תש"ס-2000

(1)     נפטר - לאחר שמלאו לו 10 שנים                              831                       435

ת"ט תש"ס-2000

(2)     נפטר - שטרם שמלאו לו 10 שנים                             416                       221

 

לוח ג'

(תקנה 6א)

תוספת קבורת לילה לנפטר - 1,046 שקלים חדשים.

 

תק' תשע"ז-2017

לוח ד'

(תקנה 6ב)

תוספת בעד העברת נפטר – 1,100 שקלים חדשים.

מיום 1.1.2000

תק' תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6015 מיום 6.1.2000 עמ' 255

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

תוספת

לוח א'

(תקנה 5)

דמי הקבורה  בלירות

1. נפטר – לאחר שמלאו לו 10 שנים 1,798 1,280 1,095 1,005

2. נפטר – שמלאו לו חודש ימים אך

טרם מלאו לו 10 שנים 850 640 548 503

3. נפטר – שטרם מלאו לו חודש ימים 284 256 219 201

 

לוח ב'

(תקנה 6)

תוספת חציבה  בלירות

1. נפטר – לאחר שמלאו לו 10 שנים 339 175

2. נפטר שטרם מלאו לו 10 שנים 170 88

 

מיום 14.5.2000

ת"ט תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6034 מיום 14.5.2000 עמ' 582

לוח ב'

(תקנה 6)

תוספת חציבה בשקלים חדשים

גיל הנפטר קבוצה א' קבוצה ב'

(1) נפטר – לאחר שמלאו לו 10 שנים 783 831 410 435

(2) נפטר – שטרם מלאו לו 10 שנים. 392 416 208 221

 

מיום 1.4.2005 עד יום 1.7.2010

הוראת שעה תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6786 מיום 24.6.2009 עמ' 1029

 

מיום 2.7.2010 עד יום 1.7.2011

הוראת שעה תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6928 מיום 15.9.2010 עמ' 23

 

מיום 2.7.2011 עד יום 1.7.2013

הוראת שעה תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7188 מיום 6.12.2012 עמ' 244

 

מיום 1.7.2013 עד יום 31.12.2017

הוראת שעה (מס' 2) תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7642 מיום 6.4.2016 עמ' 976

 

מיום 1.12.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7811 מיום 11.5.2017 עמ' 1044

הוספת לוח ד'

 

מיום 1.1.2018 עד יום 1.11.2020

הוראת שעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8012 מיום 4.6.2018 עמ' 2070

הוראת שעה תשע"ח-2018 (תיקון) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8651 מיום 12.7.2020 עמ' 1788

 

 

 

 

ד' באלול תשל"ו (30 באוגוסט 1976)                     משה ברעם

                                                                                            שר העבודה

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשל"ו מס' 3589 מיום 16.9.1976 עמ' 2674.

תוקנו ק"ת תשל"ח מס' 3889 מיום 14.9.1978 עמ' 2074 – תק' תשל"ח-1978.

ק"ת תשמ"ב מס' 4309 מיום 20.1.1982 עמ' 520 – תק' תשמ"ב-1982; תחילתן ביום 1.1.1982.

ק"ת תשמ"ח מס' 5087 מיום 25.2.1988 עמ' 511 – תק' תשמ"ח-1988 בתקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי (התאמת מועדים לשנת מס) (תיקון), תשמ"ח-1988.

ק"ת תש"ס מס' 6015 מיום 6.1.2000 עמ' 255 – תק' תש"ס-2000; תחילתן ביום 1.1.2000 (תוקנו ק"ת תשס"א מס' 6089 מיום 22.2.2001 עמ' 483 בתקנה 2 לתק' תשס"א-2001). ת"ט ק"ת תש"ס מס' 6034 מיום 14.5.2000 עמ' 582.

ק"ת תשס"א מס' 6089 מיום 22.2.2001 עמ' 483 – תק' תשס"א-2001; תחילתן ביום 1.1.2000 והן יחולו על דמי קבורה המשתלמים בעד מי שנפטר מיום זה.

ק"ת תשס"ז מס' 6562 מיום 8.2.2007 עמ' 570 – תק' תשס"ז-2007.

ק"ת תשס"ט מס' 6786 מיום 24.6.2009 עמ' 1029 – תק' תשס"ט-2009; תחילתן ביום 1.1.2001 והן יחולו לגבי דמי קבורה המשתלמים מאותו יום.

ק"ת תשס"ט מס' 6786 מיום 24.6.2009 עמ' 1029 – הוראת שעה; תוקפה מיום 1.4.2005 עד יום 1.7.2010 ור' סעיף 2 לענין תחולה.

ק"ת תשע"א מס' 6928 מיום 15.9.2010 עמ' 22 – הוראת שעה; תוקפה מיום 2.7.2010 עד יום 1.7.2011 ור' תקנה 2 לענין תחולה.

ק"ת תשע"ג מס' 7188 מיום 6.12.2012 עמ' 244 – הוראת שעה; תוקפה מיום 2.7.2011 עד יום 1.7.2013.

ק"ת תשע"ג מס' 7235 מיום 21.3.2013 עמ' 896 – הוראת שעה (מס' 2) תשע"ג-2013; ר' תקנה 2 לענין תחולה.

ק"ת תשע"ו מס' 7642 מיום 6.4.2016 עמ' 975 – הוראת שעה תשע"ו-2016; תחולתה לגבי חישוב שיעור מופחת בעד קבורות שנערכו בשנים 2015 עד 2017 משנת 2018. תוקנה ק"ת תשע"ח מס' 8017 מיום 11.6.2018 עמ' 2151 – תק' תשע"ו-2016 (תיקון) תשע"ח-2018.

ק"ת תשע"ו מס' 7642 מיום 6.4.2016 עמ' 976 – הוראת שעה (מס' 2) תשע"ו-2016; תוקפה מיום 1.7.2013 עד יום 31.12.2017.

ק"ת תשע"ז מס' 7811 מיום 11.5.2017 עמ' 1043 – תק' תשע"ז-2017; ר' תקנה 4 לענין תחילה ותחולה.

4. תחילתן של תקנות אלה בתום שישה חודשים מה-1 בחודש שלאחר יום פרסומן (להלן – יום התחילה), והן יחולו על פטירה שאירעה ביום התחילה או לאחריו.

ק"ת תשע"ח מס' 8012 מיום 4.6.2018 עמ' 2070 – הוראת שעה; תוקפה מיום 1.1.2018 עד יום 1.11.2020 ור' תקנות 2, 3 לענין עדכון ותחולה. תוקנה ק"ת תש"ף מס' 8651 מיום 12.7.2020 עמ' 1788 – הוראת שעה תשע"ח-2018 (תיקון) תש"ף-2020; תחילתה ביום 17.6.2020.

2. הסכומים הנקובים בתקנה 1 לתקנות אלה יעודכנו לגבי שנת 2018 לגבי השנים 2018 עד 2020, לפי המנגנון הקבוע בסעיף 266 לחוק.

3. תקנות אלה יחולו על דמי קבורה המשתלמים בעד התקופה הקבועה בתקנה 1.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות