נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הביטוח הלאומי (דינים וחשבונות של קבלנים), תשי"ח-1957

ביטוח – ביטוח לאומי

משפט פרטי וכלכלה – הסדרת עיסוק – קבלנים

רשויות ומשפט מנהלי – הסדרת עיסוק – קבלנים

תוכן ענינים

2

Go

הודעת קבלן על ביצוע עבודות על ידי קבלן  משנה

סעיף 1

2

Go

פטור מחובת ההודעה

סעיף 2

2

Go

דין קבלן  שלא קיים את חובותיו כחוק

סעיף 3

2

Go

השם

סעיף 4


 תקנות הביטוח הלאומי (דינים וחשבונות של קבלנים), תשי"ח-1957*

           בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 54א ו-115 לחוק הביטוח הלאומי, תשי"ד-1953, אני מתקין תקנות אלה:

הודעת קבלן על ביצוע עבודות על ידי קבלן-משנה תק' תשכ"ז-1967

1.    קבלן המבצע עבודות בניה באמצעות קבלן-משנה, ימציא למוסד את כל הפרטים כנדרש בטופס שאפשר להשיגו בכל סניפי המוסד, תוך שבוע ימים מיום עריכת החוזה עם קבלן-המשנה בדבר ביצוע העבודות או מהיום הראשון להעסקתו של קבלן-המשנה, הכל לפי התאריך המוקדם יותר.

מיום 3.8.1967

תק' תשכ"ז-1967

ק"ת תשכ"ז מס' 2084 מיום 3.8.1967 עמ' 2977

1. קבלן המבצע עבודות בניה באמצעות קבלן- משנה, יודיע על כך למוסד, בטופס שאפשר להשיגו בכל סניפי המוסד ימציא למוסד את כל הפרטים כנדרש בטופס שאפשר להשיגו בכל סניפי המוסד, תוך שבוע ימים מיום עריכת החוזה עם קבלן- המשנה בדבר ביצוע העבודות או מהיום הראשון להעסקתו של קבלן- המשנה, הכל לפי התאריך המוקדם יותר.

פטור מחובת ההודעה תק' תשכ"ז-1967

2.    המציא קבלן-המשנה לקבלן אישור מהמוסד כי הצהיר על העסקת עובדים לפי תקנה 8 לתקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח), תשי"ד-1954, לא תחול על הקבלן תקנה 3.

מיום 3.8.1967

תק' תשכ"ז-1967

ק"ת תשכ"ז מס' 2084 מיום 3.8.1967 עמ' 2977

2. המציא קבלן-המשנה לקבלן אישור מהמוסד כי הצהיר על העסקת עובדים לפי תקנה 8 לתקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח), תשי"ד-1954, פטור הקבלן מלמלא אחרי הוראות תקנה 1 לא תחול על הקבלן תקנה 3.

דין קבלן שלא קיים את חובותיו כחוק

3.    לא הודיע הקבלן על העסקת קבלן-משנה כדרוש לפי תקנה 1 ובמועד שנקבע בתקנה זו, יראוהו לענין תשלום דמי-הביטוח והוראות סעיף 49(א) לחוק כאילו הוא המעביד של עובדי קבלן-המשנה.

השם

4.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות הביטוח הלאומי (דינים וחשבונות של קבלנים), תשי"ח-1957".

כ"ט באלול תשי"ז (25 בספטמבר 1957)                                מרדכי נמיר

                                                                                                                    שר העבודה* פורסמו ק"ת תשי"ח מס' 739 מיום 14.10.1957 עמ' 70.

תוקנו ק"ת תשכ"ז מס' 2084 מיום 3.8.1967 עמ' 2977 – תק' תשכ"ז-1967.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות