נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), תשל"ב-1972

 

 

ביטוח – ביטוח לאומי

תוכן ענינים

2

Go

סיווג עובדים

סעיף 1

2

Go

קביעת המעבידים

סעיף 2

2

Go

סיווג עובדים עצמאיים

סעיף 3

2

Go

סיווג מי שאינו עובד ואינו  עובד עצמאי

סעיף 4

2

Go

התוספת הראשונה

 

6

Go

תוספת שניה

 

6

Go

תוספת שלישית

 

 


 צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), תשל"ב-1972*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 4א לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח- 1968, ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

סיווג עובדים

1.    מבוטח העוסק בסוג עבודה המפורט בטור א' בתוספת הראשונה, והנתון בתנאי עבודה מיוחדים כמפורט לצידו בטור ב', ייחשב לענין החוק כעובד.

קביעת המעבידים

2.    כמעבידו של עובד כאמור בסעיף 1 ייחשב מי שצוין לצידו בטור ג' לתוספת הראשונה.

סיווג עובדים עצמאיים

3.    מבוטח העוסק בסוג עבודה כמפורט בטור א' בתוספת השניה, והנתון בתנאי עבודה מיוחדים כמפורט לצידו בטור ב', ייחשב לענין החוק כעובד עצמאי, ובלבד שמתקיימים לגביו תנאי ההגדרה של עובד עצמאי בסעיף 1 לחוק.

סיווג מי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי צו (מס' 2)  תשמ"א-1981

4.    מבוטח העוסק בפעילות האמורה בתוספת השלישית ייחשב לענין החוק בעת פעילותו כאמור כמי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי.

מיום 31.3.1981

צו (מס' 2) תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4220 מיום 31.3.1981 עמ' 812

החלפת סעיף 4

הנוסח הקודם:

השם

4. לצו זה ייקרא "צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), תשל"ב-1972".

 

התוספת הראשונה

(סעיפים 1 ו-2)

                               טור א'                                                        טור ב'                                       טור ג'

                               סוגי העבודה                                         תנאי העבודה                                 המעביד

1.    גובה שאינו מעסיק עובדים ואין לו  הגמול משולם בעד פעולות          המעסיק

מקום לניהול עסק משלו הפתוח      גבייה המבוצעות בעיקרן על- פי

לקהל                                           רשימה אישית קבועה, או באזור

                                                  מגורים מוגדר מראש מאת המעסיק

 

2.    עובד נקיון או חצרן למעט              תחום העבודה וזמני ביצועה        החייב בתשלום

מי שעיקר עיסוקו בגננות,               נקבעו מראש                             גמול העבודה

שאינם מעסיקים עובדים

 

3.    מתקין מכשירי גז לבישול, מחלק גז,                                               בכל תנאי העסקה, למעט כאשר                                       המעסיק

מרכיב ומתקין תריסים, הכל בתנאי  ביצוע העבודה נעשה על-פי

שאינם מעסיקים עובדים ואין להם   התקשרות ישירה עם הצרכן

מקום לניהול עסק משלהם

הפתוח לקהל

 

4.    שומר                                          תחום השמירה נקבע מראש         החייב בתשלום

                                                                                                 גמול העבודה

 

5.    ממלא תפקידים דתיים מטעם          משתלם גמול בעד העבודה          החייב בתשלום

מוסדות דת, לרבות משגיח                                                             גמול העבודה

כשרות ומנקר בשר

 

6.    א.    מרצה וכן אחרים המועסקים     א.    הסכם העבודה נערך מראש   החייב בתשלום

באמצעי תקשורת ציבוריים             לתקופה של רבע שנה לפחות       גמול העבודה

                                                  או למתן סדרה של שבע הופעות,

                                                  או שבע הרצאות או שבעה

                                                  שיעורים לפחות, הכל לפי הענין

ב.    מורה או מדריך                      ב.    כאמור בפסקה (א)

 

צו תשמ"א-1981 צו תש"ף-2020

7.    מורה דרך ,מלווה רפואי ומלווים     משתלם גמול בעד העבודה          החייב בתשלום

אחרים בטיולים המאורגנים                                                            גמול העבודה

על ידי מוסדות, גופים ציבוריים

ומשרדי נסיעות

מיום 1.1.1981

צו תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4197 מיום 16.1.1981 עמ' 381

החלפת פרט 7

הנוסח הקודם:

7. מורה דרך, מלווה רפואי ומלווים אחרים משתלם גמול בעד העבודה החייב בתשלום

בטיולים- המאורגנים על ידי מוסדות, גמול העבודה

גופים ציבוריים ומשרדי נסיעות

 

מיום 1.9.2020

צו תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8714 מיום 26.8.2020 עמ' 2094

7. מורה דרך - למעט מורה דרך משתלם גמול בעד העבודה החייב בתשלום

המדריך תיירים בכלי-רכב גמול העבודה

שבבעלותו - מלווה רפואי ומלווים

אחרים בטיולים המאורגנים על ידי

מוסדות, גופים ציבוריים

ומשרדי נסיעות

 

8.    חבר מושב עובדים או מושב           בכל תנאי העסקה                       האגודה השיתופית

עולים המועסקים במסגרת תקציבית                                                של המושב

של הסוכנות היהודית לארץ-ישראל

ברכוש המשותף להם או לאגודה

של המושב

 

צו תשל"ז-1977

9.    חונכים וסומכות מטעם משרד         הדרכת עקרות בית לייעול           החייב בתשלום

הסעד או רשות מקומית                  תפקידן במשק הבית ובקיום        גמול העבודה

                                                  היחסים התקינים עם ילדיהן

מיום 2.1.1977

צו תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3652 מיום 18.1.1977 עמ' 742

הוספת פרט 9

 

צו תשל"ז-1977

10.  השוכר "מולה" מבעל מלטשה        בכל תנאי העסקה                       החייב בתשלום

ליהלומים ועיקר עיסוקו הוא                                                          גמול העבודה

בשביל בעל המלטשה בתוך

שטח המלטשה, ובתנאי

שאינו מעסיק עובד

מיום 2.1.1977

צו תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3652 מיום 18.1.1977 עמ' 742

הוספת פרט 10

 

צו (מס' 2)  תשמ"א-1981

11.  עבודות משרד, שירותים,                מבצע העבודה הופנה לעבודה      החייב בתשלום

תעשיה ומסחר                              לפי התקשרות בינו לבין אדם       גמול העבודה לפי

                                                  שעיקר עיסוקו במשלוח ובהפנית ההתקשרות

                                                  עובדים, וגמול העבודה משתלם

                                                  לו על ידי מי שהפנה אותו,

                                                  למעט מי שנשלח כאמור

                                                  על ידי שירות התעסוקה

מיום 1.4.1981

צו (מס' 2) תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4220 מיום 31.3.1981 עמ' 812

הוספת פרט 11

 

צו תשמ"ב-1982

12.  חלוקת דברי דואר בתחומי רשויות   חלוקת דברי הדואר נעשית          החייב בתשלום

מקומיות, שיש בהן בית דואר,         על פי הסכם בין המחלק              גמול העבודה

כמשמעותו במדריך הדואר,            לבין משרד התקשורת

תשל"ז-1977

מיום 1.4.1982

צו תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4390 מיום 30.7.1982 עמ' 1415

הוספת פרט 12

 

צו תשמ"ט-1989 צו תשע"ח-2018

13.  כל הופעה אמנותית או בידורית של  הסכם העבודה בכתב נערך מראש     החייב בתשלום

אמן, או הנחיה במופע, לרבות         לתקופה של רבע שנה לפחות או   גמול העבודה

משחק, שירה, דיקלום, הקראה,       לסדרה של חמש הופעות לפחות; לפי ההסכם.

נגינה, ניצוח, ריקוד, פנטומימה,      ובהופעות באמצעי תקשורת

לוליינות וקוסמות וכן כל הופעה      ציבוריים – כשלא חל האמור

בכל אחד מאלה לצורך הקלטה או    בסעיף 6(א) – הסכם העבודה

צילום למעט הקלטה או צילום        בכתב נערך מראש למתן סדרה

לצרכי פרסומת                             של שלוש הופעות בחודש לפחות

מיום 1.6.1989

צו תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5206 מיום 1.8.1989 עמ' 1173

הוספת פרט 13

 

מיום 1.4.2018

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7960 מיום 5.3.2018 עמ' 1060

13. כל הופעה אמנותית או בידורית של הסכם העבודה בכתב נערך מראש החייב בתשלום

אמן, או הנחיה במופע, לרבות לתקופה של רבע שנה לפחות או גמול העבודה

משחק, שירה, דיקלום, הקראה, לסדרה של חמש הופעות לפחות, לפי ההסכם.

נגינה, ניצוח, ריקוד, פנטומימה, ובלבד ששר העבודה והרווחה אישר

לוליינות וקוסמות וכן כל הופעה את ההסכם לאחר שהתייעץ במועצה;

בכל אחד מאלה לצורך הקלטה או ובהופעות באמצעי תקשורת

צילום למעט הקלטה או צילום ציבוריים – כשלא חל האמור

לצרכי פרסומת בסעיף 6(א) – הסכם העבודה

בכתב נערך מראש למתן סדרה של

שלוש הופעות בחודש לפחות

 

צו תשנ"ו-1995

14.  ספורטאי העוסק בפעילות              הסכם העסקה בכתב                    החייב בתשלום

ספורטיבית, במסגרת אגודת            שנערך מראש                            גמול העסקה

ספורט או מטעמה. לענין זה,

"אגודת ספורט" - חבר-בני-אדם

העוסק בענף או בענפי ספורט

מסויימים בין שהוא פועל באופן

עצמאי ובין אם הוא מסונף לגוף

ספורט אחר.

מיום 1.1.1987

צו תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5624 מיום 13.9.1994 עמ' 5

הוספת פרט 14

 

מיום 1.1.1996

צו תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5715 מיום 1.12.1995 עמ' 173

החלפת פרט 14

הנוסח הקודם:

14.שחקן כדורגל המשחק הסכם העסקה בכתב החייב בתשלום גמול

בקבוצה המשתתפת בליגה שנערך מראש ההעסקה לפי ההסכם

הלאומית או הארצית

 

צו תש"ף-2020

15.  איש צוות מקצועי, הנמנה עם          הסכם העבודה בכתב נערך           החייב בתשלום

עובדי הצוות הטכני או האמנותי      מראש לתקופה של רבע שנה        גמול העבודה

בהפקה קולית או חזותית                לפחות או לסדרה של חמישה       לפי ההסכם

                                                  ימי הפקה לפחות; ובהופעות

                                                  באמצעי תקשורת ציבוריים –

                                                  כשלא חל האמור בסעיף 6(א) –

                                                  הסכם העבודה בכתב נערך

                                                  מראש לסדרה של שלושה ימי

                                                  הפקה בחודש לפחות

מיום 1.9.2020

צו תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8714 מיום 26.8.2020 עמ' 2094

הוספת פרט 15

 

תוספת שניה

(סעיף 3)

                               טור א'                                                                          טור ב'

                               סוגי העבודה                                                           תנאי העבודה

1.    מוכר עתונים, אשר אינו מועסק כזבן         בכל תנאי העסקה

בחנות או בבית עסק אחר

2.    מבצע עבודות בביתו על פי הזמנה            בכל תנאי העסקה, ובלבד שהוא עובד

כנגד תמורה (home worker)                     אך ורק בביתו

3.    מוכר דברי דואר במיתקנים שאינם            בכל תנאי העסקה, ובלבד שגמול העבודה אינו

שייכים למשרד התקשורת                        משתלם על בסיס של יחידת זמן

4.    מוכר אגרות הימורים                               בכל תנאי העסקה, ובלבד שגמול העבודה אינו

                                                            משתלם על בסיס של יחידת זמן

צו תשמ"א-1981

5.    נהג מונית                                              בכל תנאי העסקה, ובלבד שגמול העבודה אינו

                                                            משתלם על בסיס של יחידת זמן

מיום 1.1.1981

צו תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4197 מיום 16.1.1981 עמ' 381

הוספת פרט 5

 

צו (מס' 2)  תשמ"א-1981

התוספת השלישית

(סעיף 4)

מיום 31.3.1981

צו (מס' 2) תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4220 מיום 31.3.1981 עמ' 812

הוספת התוספת השלישית

צו תשנ"ו-1995

1.        ספורטאי כאמור בפרט 14 לתוספת הראשונה שלא נערך עמו מראש הסכם העסקה בכתב.

מיום 31.3.1981

צו (מס' 2) תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4220 מיום 31.3.1981 עמ' 812

הוספת פרט 1

 

מיום 1.1.1987

צו תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5624 מיום 13.9.1994 עמ' 5

1. ספורטאי, העוסק בפעילות ספורטיבית במסגרת אגודת ספורט או מטעמה, בין אם היא פועלת באופן עצמאי ובין אם היא מסונפת לארגון ספורט או להתאחדות או לאיגוד ספורט, ולמעט מדריך ספורט ומאמן, ושחקן כדורגל כאמור בפרט 14 לתוספת הראשונה.

 

מיום 1.1.1996

צו תשנ"ו-1995

ק"ת תשנ"ו מס' 5715 מיום 1.12.1995 עמ' 173

החלפת פרט 1

הנוסח הקודם:

1. ספורטאי, העוסק בפעילות ספורטיבית במסגרת אגודת ספורט או מטעמה, בין אם היא פועלת באופן עצמאי ובין אם היא מסונפת לארגון ספורט או להתאחדות או לאיגוד ספורט, ולמעט מדריך ספורט ומאמן, ושחקן כדורגל כאמור בפרט 14 לתוספת הראשונה.

 

 

ו' באב תשל"ב (17 ביולי 1972)                            יוסף אלמוגי

                                                                                            שר העבודה

 

 

 * פורסם ק"ת תשל"ב מס' 2885 מיום 3.8.1972 עמ' 1573.

תוקן ק"ת תשל"ז מס' 3652 מיום 18.1.1977 עמ' 741 – צו תשל"ז-1977.

ק"ת תשמ"א מס' 4197 מיום 16.1.1981 עמ' 381 – צו תשמ"א-1981; תחילתו ביום 1.1.1981.

ק"ת תשמ"א מס' 4220 מיום 31.3.1981 עמ' 812 – צו (מס' 2) תשמ"א-1981; תחילתו ביום 1.4.1981.

ק"ת תשמ"ב מס' 4390 מיום 30.7.1982 עמ' 1415 – צו תשמ"ב-1982; תחילתו ביום 1.4.1982.

ק"ת תשמ"ט מס' 5206 מיום 1.8.1989 עמ' 1173 – צו תשמ"ט-1989; תחילתו ביום 1.6.1989 ור' סעיף 2 לענין תחולה.

ק"ת תשנ"ה מס' 5624 מיום 13.9.1994 עמ' 5 – צו תשנ"ה-1994; תחילתו ביום 1.1.1987.

ק"ת תשנ"ו מס' 5717 מיום 1.12.1995 עמ' 173 – צו תשנ"ו-1995; תחילתו ביום 1.1.1996 אך ר' סעיף 3.

ק"ת תשע"ח מס' 7960 מיום 5.3.2018 עמ' 1060 – צו תשע"ח-2018; תחילתו ביום 1.4.2018 ותחולתו על הסכם שנכרת מאותו יום.

ק"ת תש"ף מס' 8714 מיום 26.8.2020 עמ' 2094 – צו תש"ף-2020; תחילתו ביום 1.9.2020 ותחולתו גם על הסכם שנכרת לפני יום התחילה.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות