נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הביטוח הלאומי (מתנדבים), תשל"ח-1978

ביטוח – ביטוח לאומי

תוכן ענינים

2

Go

מטרות ההתנדבות שיש בהן תועלת לאומית או ציבורית

סעיף 1

2

Go

סייגים להתנדבות

סעיף 2

2

Go

אישור גוף ציבורי

סעיף 3

3

Go

הגשת בקשה לאישור גוף ציבורי

סעיף 4

3

Go

תקפה של הפניה

סעיף 5

3

Go

ביטול אישור של גוף ציבורי

סעיף 6

3

Go

תחילה

סעיף 7

3

Go

השם

סעיף 8


תקנות הביטוח הלאומי (מתנדבים), תשל"ח-1978*

תק' תשס"ב-2002

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 287 ו-400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

מיום 21.7.2002

תק' תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6186 מיום 21.7.2002 עמ' 1161

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 198ה ו-242 סעיפים 287 ו-400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ"ח-1968 התשנ"ה-1995, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

מטרות ההתנדבות שיש בהן תועלת לאומית או ציבורית תק' תשס"ב-2002

1.    (א)  אלה המטרות שיש בהן תועלת לאומית או ציבורית לענין התנדבות לפי סעיף 287(1) לחוק:

מיום 21.7.2002

תק' תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6186 מיום 21.7.2002 עמ' 1161

(א) אלה המטרות שיש בהן תועלת לאומית או ציבורית לענין התנדבות לפי סעיף 198ה(1) 287(1) לחוק:

(1)   הנחלת הלשון העברית;

(2)   ביעור הבערות;

(3)   חינוך מבוגרים;

(4)   טיפול חינוכי וחברתי בקידום משפחות, ילדים או נוער;

(5)   קליטת עולים;

(6)   שירותי ייעוץ לתושבים ולתיירים;

תק' תשמ"ב-1982

                 (7)   (א)   טיפול בקשישים, בנכים ובחולים, או במשפחותיהם;

(ב)   עזרה בדרך של אחזקת מעונות או מוסדות של קשישים, נכים או חולים;

מיום 24.5.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4354 מיום 24.5.1982 עמ' 1073

(7) (א) טיפול בקשישים, בנכים ובחולים, או במשפחותיהם;

(ב) עזרה בדרך של אחזקת מעונות או מוסדות של קשישים, נכים או חולים;

(8)   טיפול במשפחות שכולות;

(9)   עזרה לקיבוצים, לישובים חקלאיים או לישובי ספר בדרך של שמירה, ביצורים, עבודות בענפי המשק, או בדרך של פעולות הדרכה חקלאית או הדרכה אחרת, ובלבד שתקופת ההתנדבות של המתנדב בפעולות לפי פיסקה זו הינה ארעית ואינה עולה על ששה שבועות רצופים;

(10)  טיפול בחיילים ובמשפחותיהם;

תק' תשמ"ג-1983 תק' תשנ"א-1990

(11)  סיוע למערכת הבטחון בעבודות ביצורים, עבודות במחסני חירום, עבודות בסדנאות או בעבודה אחרת במחנות צה"ל וביחידותיו ובמיתקני המשטרה וביחידותיה;

מיום 18.8.1983

תק' תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4522 מיום 18.8.1983 עמ' 1886

(11) סיוע למערכת הבטחון בעבודות ביצורים, עבודות במחסני חירום, עבודות בסדנאות או בעבודה אחרת במחנות צה"ל וביחידותיו;

מיום 11.12.1990

תק' תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5314 מיום 11.12.1990 עמ' 284

(11) סיוע למערכת הבטחון בעבודות ביצורים, עבודות במחסני חירום, עבודות בסדנאות או בעבודה אחרת במחנות צה"ל וביחידותיו ובמתיקני המשטרה וביחידותיה;

תק' תשמ"ב-1982

(12)  התנדבות שלא בשכר לשירות עבודה כמשמעותו בסעיף 1 לחוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז-1967;

מיום 24.5.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4354 מיום 24.5.1982 עמ' 1073

החלפת פסקה 1(א)(12)

הנוסח הקודם:

(12) התנדבות שלא בשכר לפי תקנות שירות עבודה בשעת חירום (מתנדבים), תשל"ד-1974, שנעשית באישורו של משרד ממשלתי או באישורה של רשות מקומית;

(13)  אבטחת מוסדות חינוך או מוסדות ציבור;

(14)  אבטחת פעולות חינוכיות, לרבות אבטחת טיולים וליווים ואבטחת מסעות גדנ"ע וליווים;

(15)  גמילה מסמים, מעישון או מאלכוהול;

(16)  מניעת עבריינות;

(17)  שיקום אסירים וטיפול במשפחות אסירים;

תק' תשמ"ב-1982

(18)  פעולות תרבות על ידי אמנים מתנדבים ביחידות ובמחנות צה"ל או פעולות כאמור בישובי ספר בתקופה שבה מתנהלות באותו איזור פעולות איבה;

מיום 24.5.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4354 מיום 24.5.1982 עמ' 1073

הוספת פסקה 1(א)(18)

תק' תשנ"ג-1993 תק' תשס"ב-2002

(19)  שירות לאומי בהתנדבות כמשמעותו בתקנה 2(א) לתקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות), התשס"ב-2002;

מיום 22.6.1993

תק' תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5528 מיום 22.6.1993 עמ' 900

הוספת פסקה 1(א)(19)

מיום 21.7.2002

תק' תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6186 מיום 21.7.2002 עמ' 1161

(19) שירות לאומי בהתנדבות כמשמעותו בתקנות 1 ו-2(א) בתקנה 2(א) לתקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות), התשל"ח-1978 התשס"ב-2002;

תק' תש"ס-2000 תק' תשע"ז-2017

(20)  החזקת ילד או בוגר שהוא פסול דין, בידי אב ואם, שאושרו לגביו כמשפחת אומנה, על ידי משרד העבודה והרווחה; לענין זה, "החזקה" – בכל שעות היממה; ובלבד שמדובר בפעילות הקשורה בילד או בבוגר שהוא פסול דין או שהיא לטובתו;

מיום 12.4.2000

תק' תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6029 מיום 12.4.2000 עמ' 447

הוספת פסקה 1(א)(20)

מיום 26.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7829 מיום 26.6.2017 עמ' 1262

(20) החזקת ילד או בוגר שהוא פסול דין, בידי אב ואם, שאושרו לגביו כמשפחת אומנה, על ידי משרד העבודה והרווחה; לענין זה, "החזקה" – בכל שעות היממה; ובלבד שמדובר בפעילות הקשורה בילד או בבוגר שהוא פסול דין או שהיא לטובתו;

תק' תשס"ד-2004

(21)  הנצחת זכר השואה וחלליה;

מיום 1.7.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6327 מיום 1.7.2004 עמ' 741

הוספת פסקה 1(א)(21)

תק' תשס"ח-2008

(22)  פעילות למען איכות הסביבה, שמירת הטבע והגנה על בעלי חיים, על פי הפניה של משרד ממשלתי, המוסד, רשות מקומית, ההסתדרות הציונית העולמית או הסוכנות היהודית לארץ ישראל, או פעילות כאמור שאירגן גוף ציבורי אחר כמשמעו בסעיף 287 לחוק ושמקומה ומועדה נקבעו מראש.

מיום 1.9.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6702 מיום 14.8.2008 עמ' 1232

הוספת פסקה 1(א)(22)

          (ב)  כל מטרה ממטרות ההתנדבות המנויות בתקנת משנה (א) כוללת גם ייזום, הכנה, ארגון, מינהל ועידוד ההתנדבות, לרבות גיוס משאבים לאותה מטרה.

סייגים להתנדבות תק' תשע"ז-2017

2.    פעולה של אדם כמתנדב, המיועדת כולה או בעיקרה למען בן-משפחתו או בן משפחה של בן זוגו, למעט פעילות כאמור בתקנה 1(א)(20), או שדרך ביצועה נוגדת את הסדר הציבורי, לא תיחשב התנדבות לענין תקנות אלה.

מיום 26.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7829 מיום 26.6.2017 עמ' 1262

2. פעולה של אדם כמתנדב, המיועדת כולה או בעיקרה למען בן-משפחתו או בן משפחה של בן זוגו, למעט פעילות כאמור בתקנה 1(א)(20), או שדרך ביצועה נוגדת את הסדר הציבורי, לא תיחשב התנדבות לענין תקנות אלה.

אישור גוף ציבורי תק' תשס"ב-2002

3.    (א)  שר העבודה והרווחה יאשר גוף ציבורי לענין סעיף 287(1) לחוק אם התמלאו בו כל אלה:

(1)   הוא מתנהל ללא כוונת רווח;

תק' תשס"ב-2002

(2)   הוא מפעיל לפחות מאתיים וחמישים מתנדבים במשך שנה או שהוא הוכר כגוף מפנה לפי תקנה 3(ב) לתקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות), התשס"ב-2002;

(3)   הנהלתו מורכבת משלושה בוגרים לפחות;

(4)   יש לו תקנון המסדיר את מטרותיו ואת דרכי עבודתו בהפעלת מתנדבים;

תק' תשס"ב-2002

(5)   הוא קיים פעילות סדירה במשך ששה חדשים רצופים לפחות בתכוף לפני שהגיש בקשתו לאישורו כגוף ציבורי או שהוא הוכר כגוף מפנה לפי תקנה 3(ב) לתקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות), התשס"ב-2002.

תק' תשס"ב-2002

          (ב)  הודעה על אישור גוף לפי סעיף 287(1) לחוק תפורסם ברשומות.

מיום 21.7.2002

תק' תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6186 מיום 21.7.2002 עמ' 1161

3. (א) שר העבודה והרווחה יאשר גוף ציבורי לענין סעיף 198ה(1) 287(1) לחוק אם התמלאו בו כל אלה:

(1) הוא מתנהל ללא כוונת רווח;

(2) הוא מפעיל לפחות מאתיים וחמישים מתנדבים במשך שנה או שהוא הוכר כגוף מפנה לפי תקנה 3(ב) לתקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות), התשס"ב-2002;

(3) הנהלתו מורכבת משלושה בוגרים לפחות;

(4) יש לו תקנון המסדיר את מטרותיו ואת דרכי עבודתו בהפעלת מתנדבים;

(5) הוא קיים פעילות סדירה במשך ששה חדשים רצופים לפחות בתכוף לפני שהגיש בקשתו לאישורו כגוף ציבורי או שהוא הוכר כגוף מפנה לפי תקנה 3(ב) לתקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות), התשס"ב-2002.

(ב) הודעה על אישור גוף לפי סעיף 198ה(1) 287(1) לחוק תפורסם ברשומות.

הגשת בקשה לאישור גוף ציבורי תק' תשס"ב-2002

4.    (א)  גוף המבקש לאשרו כגוף ציבורי לענין סעיף 287(1) לחוק, יגיש לשר בקשה בכתב, בטופס שקבע לכך המוסד, וימסור פרטים על מטרות הגוף ופעולתו בשנה שקדמה להגשת הבקשה.

          (ב)  לבקשה יצורפו:

(1)   תקנון הגוף או מסמך אחר שעל פיו פועל הגוף;

(2)   רשימת חברי ההנהלה של הגוף ופרטיהם האישיים, לרבות מקום עיסוקם או מקום עבודתם.

מיום 21.7.2002

תק' תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6186 מיום 21.7.2002 עמ' 1161

(א) גוף המבקש לאשרו כגוף ציבורי לענין סעיף 198ה(1) 287(1) לחוק, יגיש לשר בקשה בכתב, בטופס שקבע לכך המוסד, וימסור פרטים על מטרות הגוף ופעולתו בשנה שקדמה להגשת הבקשה.

תקפה של הפניה תק' תשס"ב-2002

5.    תוקפה של הפניה כמשמעותה בסעיף 287(1) לחוק, יפקע כעבור שנה מתום עשייתה, זולת אם נקבע בה מועד מוקדם יותר.

מיום 21.7.2002

תק' תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6186 מיום 21.7.2002 עמ' 1161

5. תוקפה של הפניה כמשמעותה בסעיף 198ה(1) 287(1) לחוק, יפקע כעבור שנה מתום עשייתה, זולת אם נקבע בה מועד מוקדם יותר.

ביטול אישור של גוף ציבורי

6.    (א)  שר העבודה והרווחה רשאי לאחר שנתן לגוף הזדמנות להשמיע טענותיו, בין בפניו ובין בפני מי שהשר קבעו לכך, לבטל אישור שניתן לגוף, אם חדלו, לדעתו, להתקיים בו אחד או יותר מהתנאים המפורטים בתקנה 3.

          (ב)  הודעה על ביטול אישור לפי תקנה זו תפורסם ברשומות, וכעבור שלושים ימים מיום הפרסום בטלה כל הפניה שנעשתה על ידי אותו גוף.

תחילה

7.    תחילתן של תקנות אלה ביום ו' בניסן תשל"ח (25 במרס 1977).

השם

8.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות הביטוח הלאומי (מתנדבים), תשל"ח-1978".

כ"ט בתמוז תשל"ח (3 באוגוסט 1978)                                  ישראל כץ

                                                                                                       שר העבודה והרווחה* פורסמו ק"ת תשל"ח מס' 3883 מיום 24.8.1978 עמ' 1983.

תוקנו ק"ת תשמ"ב מס' 4354 מיום 24.5.1982 עמ' 1073 – תק' תשמ"ב-1982.

ק"ת תשמ"ג מס' 4522 מיום 18.8.1983 עמ' 1886 – תק' תשמ"ג-1983.

ק"ת תשנ"א מס'  5314 מיום 11.12.1990 עמ' 284 – תק' תשנ"א-1990.

ק"ת תשנ"ג מס' 5528 מיום 22.6.1993 עמ' 900 – תק' תשנ"ג-1993.

ק"ת תש"ס מס' 6029 מיום 12.4.2000 עמ' 447 – תק' תש"ס-2000.

ק"ת תשס"ב מס' 6186 מיום 21.7.2002 עמ' 1160 – תק' תשס"ב-2002; ר' תקנה 6 לענין תחולה.

ק"ת תשס"ד מס' 6327 מיום 1.7.2004 עמ' 741 – תק' תשס"ד-2004; ר' תקנה 2 לענין תחולה.

ק"ת תשס"ח מס' 6702 מיום 14.8.2008 עמ' 1232 – תק' תשס"ח-2008; תחילתן ביום 1.9.2008 והן יחולו על פעילות התנדבותית מאותו יום.

ק"ת תשע"ז מס' 7829 מיום 26.6.2017 עמ' 1262 – תק' תשע"ז-2017.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות