נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח), תשנ"ה-1995

ביטוח – ביטוח לאומי – דמי ביטוח – תשלום, ניכוי ופטור

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

פטור מתשלום דמי ביטוח

סעיף 2

2

Go

תשלומים חודשיים

סעיף 3

2

Go

הפרשים

סעיף 4

2

Go

תשלום נוסף

סעיף 5

2

Go

חלוקת תשלום נוסף

סעיף 6

2

Go

מועד תשלום דמי ביטוח

סעיף 7

2

Go

תחולה

סעיף 8


תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח), תשנ"ה-1995*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 170, 171 ו-242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968 (להלן – החוק), בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה -

          "הפקודה" - פקודת מס הכנסה;

          "שכר" - הכנסה מהמקורות המפורטים בסעיף 2(2) לפקודה;

          "שכר חודשי רגיל" - שכר שנהוג לשלמו לעובד מדי חודש;

          "תשלום נוסף" - שכר הניתן לעובד בנוסף לשכר החודשי הרגיל, לרבות תשלומים שניתנו כבונוס או כמענק השתתפות ברווחי המעביד ולמעט הפרשים.

פטור מתשלום דמי ביטוח

2.    לא ישולמו דמי ביטוח מהכנסת עובד הפטורה ממס לפי הפקודה למעט הכנסה לפי סעיף
9(5), (11) ו-(12) לפקודה.

תשלומים חודשיים

3.    תשלום חודשי לעובד, שנהוג לשלמו בחודש שלאחר החודש שבעדו הוא משתלם, בהתאם לדיווח של העובד, יראו כשכר חודשי רגיל של העובד בעד החודש שלאחר החודש שבעדו משולם התשלום החודשי האמור.

הפרשים

4.    הפרשים ייראו כשכרו החודשי הרגיל של העובד, בעד החודשים שבעדם שולמו.

תשלום נוסף תק' תשס"ב-2002

5.    על תשלום נוסף יחולו, לענין תשלום דמי ביטוח, הוראות אלה:

תק' תשע"ד-2014

(1)  אם שיעורו 25% או יותר משכר המינימום כהגדרתו בחוק שכר מינימום (להלן – שכר המינימום) יחולק לשנים עשר, והסכום המתקבל מהחלוקה האמורה יצורף לשכר החודש שבו שולם ולשכר כל אחד מאחד עשר החודשים שקדמו לו; תשלום נוסף כאמור, ששולם לעובד שעבד אצל מעבידו פחות מאחד עשר החודשים שקדמו לחודש שבו שולם, יחולק במספר החודשים שבהם עבד העובד אצל אותו מעביד (להלן – חודשי העבודה הקודמים), והסכום המתקבל מהחלוקה האמורה יצורף לשכר החודשי הרגיל בעד כל אחד מחודשי העבודה הקודמים;

תק' תשע"ד-2014

(2)  אם שיעורו נמוך מ-25% משכר המינימום, יצורף לשכר החודשי הרגיל בחודש שבו שולם.

מיום 5.6.2002

תק' תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6172 מיום 5.6.2002 עמ' 785

החלפת תקנה 5

הנוסח הקודם:

5. (א) על תשלום נוסף בשיעור מחצית שכרו החודשי הרגיל של העובד או יותר יחולו הוראות תקנה 6.

(ב) תשלום נוסף בשיעור הנמוך ממחצית שכרו החודשי הרגיל של העובד, יצורף – לענין תשלום דמי הביטוח – לשכר החודש שבו הוא שולם.

מיום 1.6.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7376 מיום 14.5.2014 עמ' 1126

(1) אם שיעורו 25% או יותר מהשכר החודשי הרגיל של עובד משכר המינימום כהגדרתו בחוק שכר מינימום (להלן – שכר המינימום) יחולק לשנים עשר, והסכום המתקבל מהחלוקה האמורה יצורף לשכר החודש שבו שולם ולשכר כל אחד מאחד עשר החודשים שקדמו לו; תשלום נוסף כאמור, ששולם לעובד שעבד אצל מעבידו פחות מאחד עשר החודשים שקדמו לחודש שבו שולם, יחולק במספר החודשים שבהם עבד העובד אצל אותו מעביד (להלן – חודשי העבודה הקודמים), והסכום המתקבל מהחלוקה האמורה יצורף לשכר החודשי הרגיל בעד כל אחד מחודשי העבודה הקודמים;

(2) אם שיעורו נמוך מ-25% מהשכר החודשי הרגיל משכר המינימום, יצורף לשכר החודשי הרגיל בחודש שבו שולם.

תק' תשס"ב-2002

6.    (בוטלה).

מיום 5.6.2002

תק' תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6172 מיום 5.6.2002 עמ' 785

ביטול תקנה 6

הנוסח הקודם:

חלוקת תשלום נוסף

6. (א) שולם תשלום נוסף בעד תקופה החלה בשנת המס שבה שולם (להלן –שנת המס השוטפת), או בעד תקופה החלה בשנת המס שלאחריה, ינהגו, לענין תשלום דמי ביטוח, כמפורט להלן:

(1) שולם התשלום הנוסף בחודש ינואר – יחולק התשלום הנוסף במספר החודשים שבהם הועסק העובד בשנת המס שקדמה לשנת המס השוטפת, והמנה תצורף לשכרו החודשי הרגיל של העובד בכל אחד מהחודשים האמורים;

(2) שולם התשלום הנוסף לאחר חודש ינואר – יחולק התשלום הנוסף במספר החודשים בהם הועסק העובד מתחילת שנת המס השוטפת עד החודש שבו ניתן התשלום הנוסף, והמנה תצורף לשכרו החודשי הרגיל של העובד בכל אחד מהחודשים האמורים.

(ב) שולם התשלום הנוסף בעד תקופה שקדמה לשנת המס השוטפת ינהגו, לענין תשלום דמי ביטוח, כמפורט להלן:

(1) שולם התשלום הנוסף באחד החודשים ינואר עד מרס – יחולו הוראות תקנת משנה (א)(1);

(2) שולם התשלום הנוסף לאחר חודש מרס 0 יחולו הוראות תקנת משנה (א)(2).

מועד תשלום דמי ביטוח

7.    המועד לתשלום דמי ביטוח, החלים על תשלומים חודשיים כאמור בתקנה 3, על הפרשים כאמור בתקנה 4 ועל תשלום נוסף כאמור בתקנה 6, הוא ב-15 לחודש שלאחר החודש שבו שולמו.

תחולה

8.    תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ט בטבת תשנ"ה (1 בינואר 1995).

א' בשבט תשנ"ה (2 בינואר 1995)                             אורה נמיר

                                                                                          שרת העבודה והרווחה* פורסמו ק"ת תשנ"ה מס' 5655 מיום 22.1.1995 עמ' 594.

תוקנו ק"ת תשס"ב מס' 6172 מיום 5.6.2002 עמ' 785 – תק' תשס"ב-2002; תחילתן ביום 1.1.2003 ור' תקנה 3 לענין תחולה.

ק"ת תשע"ד מס' 7376 מיום 14.5.2014 עמ' 1126 – תק' תשע"ד-2014; תחילתן ביום 1.6.2014 ותחולתן על דמי ביטוח המשתלמים מאותו יום.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות