נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הביטוח הלאומי (ילד המשרת בהתנדבות בשירות למטרה ציבורית או לאומית), תשנ"ז-1997

ביטוח – ביטוח לאומי – קיצבאות וגימלאות

בטחון – שירות לאומי

תוכן ענינים

2

Go

שירות למטרה ציבורית או לאומית

סעיף 1

2

Go

ילד בשירות בהתנדבות

סעיף 2

2

Go

הרשאת גוף מפנה לשירות למטרה ציבורית או לאומית

סעיף 3

3

Go

ביטול הרשאת גוף מפנה לשירות למטרה ציבורית או לאומית

סעיף 4

3

Go

תחילה

סעיף 5


 תקנות הביטוח הלאומי (ילד המשרת בהתנדבות בשירות למטרה ציבורית או לאומית), תשנ"ז-1997*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 238 ו-400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995 (להלן - החוק), באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

שירות למטרה ציבורית או לאומית

1.    בתקנות אלה -

           "שירות למטרה ציבורית או לאומית" - כל אחד מאלה:

(1)   הדרכת נוער בתנועות נוער או בפנימיות;

(2)   טיפול חינוכי וחברתי בילדים ונוער בישובי ספר, בעיירות פיתוח וביישובים הנתונים במצוקה כלכלית, חברתית או תרבותית;

(3)   הדרכה וחינוך לידיעת הארץ והכרתה;

(4)   עבודה במסגרת גרעין נח"ל כמשמעותו בפקודות הצבא כהגדרתן בחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955, המיועדת לחזק קיבוץ, מושב או עיירת פיתוח, הנמצאים באזור ספר.

ילד בשירות בהתנדבות

2.    (א)  לענין פסקה (4) להגדרה "ילד" שבסעיף 238 לחוק, יראו כמשרת בהתנדבות בשירות למטרה ציבורית או לאומית מי שנתקיימו בו כל התנאים המפורטים להלן וכל עוד הם מתקיימים:

(1)   הוא הופנה לשרת בשירות למטרה ציבורית או לאומית, בידי גוף שהורשה לכך כאמור בתקנה 3;

(2)   הוא משרת בשירות למטרה ציבורית או לאומית, שלא בשכר, 24 שעות בשבוע לפחות;

(3)   הוא אינו עובד ואינו עובד עצמאי;

(4)   אגף הנוער והנח"ל במשרד הבטחון אישר, על גבי טופס שקבע המוסד, שהילד משרת בשירות למטרה ציבורית או לאומית ושירותו הסדיר, לפי חוק שירות בטחון, נדחה עקב התנדבותו כאמור.

           (ב)  פעולה של מתנדב המיועדת, כולה או בעיקרה, למען בן משפחתו או שדרך ביצועה נוגדת את הסדר הציבורי, לא יראו כשירות למטרה ציבורית או לאומית; בתקנת משנה זו, "בן משפחה" - אם, אב, הוריהם ואחיהם, וכן אח או אחות, בני זוגם וילדיהם.

הרשאת גוף מפנה לשירות למטרה ציבורית או לאומית

3.    (א)  שר העבודה והרווחה רשאי לענין תקנות אלה, להרשות גוף להפנות מתנדבים למטרה ציבורית או לאומית אם נתקיימו בו כל אלה:

(1)   הוא מתנהל ללא כוונת רווח;

(2)   הנהלתו מורכבת משלושה בוגרים לפחות;

(3)   יש לו תקנון הקובע את מטרותיו ואת דרכי עבודתו בהפעלת מתנדבים למטרה ציבורית או לאומית;

(4)   הוא מקיים פעילות סדירה והתקיים בו האמור בפסקאות (1) עד (3) גם במשך 6 חודשים רצופים לפחות בתכוף לפני שהגיש בקשתו להרשותו כגוף המפנה מתנדבים למטרה ציבורית או לאומית.

           (ב)  הודעה על הרשאת גוף מפנה לשירות למטרה ציבורית או לאומית, תפורסם ברשומות.

ביטול הרשאת גוף מפנה לשירות למטרה ציבורית או לאומית

4.    (א)  שר העבודה והרווחה רשאי, לאחר שנתן לגוף הזדמנות להשמיע טענותיו, לבטל הרשאה שנתן לגוף, אם חדל, לדעתו, להתקיים בגוף האמור אחד או יותר מהתנאים המפורטים בתקנה 3.

           (ב)  הודעה על הרשאה שבוטלה לפי תקנת משנה (א) תפורסם ברשומות, ובתום שלושים ימים מיום הפרסום תהא כל הפניה שנעשתה בידי אותו גוף - בטלה.

תחילה

5.    תחילתן של תקנות אלה ביום ט' בטבת תשנ"ו (1 בינואר 1996).

י' באדר א' תשנ"ז (17 בפברואר 1997)                     אליהו ישי

                                                                                          שר העבודה והרווחה* פורסמו ק"ת תשנ"ז מס' 5817 מיום 11.3.1997 עמ' 474.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות