נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הביטוח הלאומי (תשלום וניכוי דמי ביטוח משכר מבוטח העובד אצל מעבידים שונים), תשנ"ז-1997

ביטוח – ביטוח לאומי – דמי ביטוח – תשלום, ניכוי ופטור

עבודה – שכר ושעות עבודה

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

ניכוי דמי ביטוח משכר

סעיף 2

2

Go

עובד אצל מעביד מוכר

סעיף 2א

2

Go

ניכוי דמי ביטוח לפי הוראת  פקיד גביה

סעיף 3

2

Go

תיאום דמי ביטוח בידי מעסיק

סעיף 3א

2

Go

עובד אצל מעביד מוכר

סעיף 3ב

2

Go

בקשה להחזר  דמי ביטוח ששולמו ביתר

סעיף 3ג

2

Go

דין וחשבון

סעיף 4

2

Go

תשלום דמי ביטוח בידי העובד

סעיף 5

2

Go

החזר דמי ביטוח לעובד

סעיף 6

3

Go

הצמדה

סעיף 7

3

Go

תחולה

סעיף 8

3

Go

הוראת מעבר

סעיף 9


 תקנות הביטוח הלאומי (תשלום וניכוי דמי ביטוח משכר מבוטח העובד אצל מעבידים שונים), תשנ"ז-1997*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 342(ה) ו-400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995 (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

ת"ט תשנ"ז-1997

           "דמי ביטוח מתואמים" – כמשמעותם בסעיף 342(ד)(1) לחוק;

מיום 26.8.1997

ת"ט תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5848 מיום 26.8.1997 עמ' 1112

"דמי ביטוח מתואמים" – כמשמעותם בסעיף 432(ד)(1) 342(ד)(1) לחוק;

           "הכנסה כוללת" – הכנסתו החודשית הכוללת של עובד, מכל מעבידיו;

           "שיעור מלא" – שיעור הניכוי משכר העובד הקבוע בטור ה' בלוח י' לחוק, על חלק השכר העולה על מחצית השכר הממוצע;

           "תקנות הניכוי" – תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום מס מעסיקים), תשנ"ג-1993;

           "תקנות הגביה" – תקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח), תשי"ד-1954.

ניכוי דמי ביטוח משכר תק' תשנ"ח-1998 תק' תשנ"ט-1999

2.    מעביד כמשמעותו לפי סעיף 2 לצו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), תשל"ב-1972 (להלן – מעביד מוכר) וכן מעביד שתקנה 5(א) או (ה)(1) לתקנות הניכוי חלות לגביו, ינכה דמי ביטוח בשיעור מלא גם מחלק השכר של העובד, שאינו עולה על מחצית השכר הממוצע, כאמור בסעיף 342(ה)(3) לחוק.

מיום 1.1.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5905 מיום 15.6.1998 עמ' 892

2. מעביד שתקנות 5(א) ו-(ה)(1) שתקנה 5(א) או (ה)(1) לתקנות הניכוי חלות לגביו, ינכה דמי ביטוח בשיעור מלא גם מחלק השכר של העובד, שאינו עולה על מחצית השכר הממוצע, כאמור בסעיף 342(ה)(3) לחוק.

מיום 1.1.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5956 מיום 25.2.1999 עמ' 440

2. מעביד כמשמעותו לפי סעיף 2 לצו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), תשל"ב-1972 (להלן - מעביד מוכר) וכן מעביד שתקנה 5(א) או (ה)(1) לתקנות הניכוי חלות לגביו, ינכה דמי ביטוח בשיעור מלא גם מחלק השכר של העובד, שאינו עולה על מחצית השכר הממוצע, כאמור בסעיף 342(ה)(3) לחוק.

עובד אצל מעביד מוכר תק' תשנ"ט-1999

2א.     עובד המועסק על ידי מעביד מוכר, חייב למלא בטופס שקבע המוסד פרטים על עבודתו אצל כל מעבידיו, ולמסרו למעבידו לפני המועד שבו קיבל את שכרו ובתחילת כל שנת מס.

מיום 1.1.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5956 מיום 25.2.1999 עמ' 440

הוספת תקנה 2א

ניכוי דמי ביטוח לפי הוראת פקיד גביה

3.    (א)  הוכיח מבוטח העובד אצל מעבידים שונים, להנחת דעתו של פקיד גביה, כי אילו נוכו מהכנסתו הכוללת דמי ביטוח לפי האמור בתקנה 2, היה סכום הניכוי האמור עולה על סכום דמי הביטוח המתואמים, רשאי פקיד הגביה ליתן לעובד אישור המורה למעביד מסוים כי ינכה משכר העובד שיעור שונה של דמי ביטוח לתקופה שיורה, והכל כפי שיקבע פקיד הגביה בהתאם לאומדן דמי הביטוח המתואמים שהעובד חייב בתשלומם.

           (ב)  הורה פקיד גביה כאמור בתקנת משנה (א), ינכה המעביד דמי ביטוח בהתאם להוראותיו.

תיאום דמי ביטוח בידי מעסיק תק' תשנ"ט-1999

3א.     (א)  על אף האמור בתקנה 3, המוסד רשאי להתיר למעביד פלוני (להלן - מעביד משני) שמתקיים בו האמור בתקנה 2, לנכות משכרו של העובד דמי ביטוח בסכום השווה להפרש שבין דמי הביטוח המתואמים לבין הסכום הכולל של דמי הביטוח שנוכה בעד אותו חודש, משכרו של העובד המשתלם בידי כל אחד ממעבידיו האחרים.

           (ב)  הניכוי לפי הוראת תקנת משנה (א), ייעשה לגבי כל אחד מהחודשים ינואר עד יוני שבשנת מס (להלן - החציון הראשון), אם העובד המציא אישור שכר ב-1 בינואר של אותה שנת מס ולגבי החודשים יולי עד דצמבר שבשנת מס (להלן – החציון השני), אם העובד המציא אישור שכר, ב-1 ביולי של אותה שנת מס.

           (ג)   החל עובד לעבוד אצל מעביד משני בחציון הראשון לאחר ה-1 בינואר, או בחציון השני לאחר ה-1 ביוני, יחולו הוראות תקנת משנה (ב) לגבי כל אחד מהחודשים שבהם עבד באותו חציון, אם הגיש אישור שכר בתחילת החודש שבו התחיל לעבוד כאמור.

           (ד)  בתקנה זו –

           "אישור שכר" – אישור מכל אחד ממעבידיו של עובד, למעט המעביד המשני, ובו פירוט השכר ששולם לעובד בחודש שקדם בתכוף למועד המצאתו שנקבע בתקנת משנה (ב), לפי הענין, וכן שיעור דמי הביטוח שנוכה מהשכר האמור.

           "מעביד" – לרבות מעביד מוכר.

מיום 1.5.1998 ועד יום 31.12.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5905 מיום 15.6.1998 עמ' 892

הוספת תקנה 3א

הנוסח:

תיאום דמי ביטוח בידי מעסיק

3א. (א) על אף האמור בתקנה 3, המוסד רשאי להתיר למעביד פלוני (להלן - מעביד משני) שמתקיים בו האמור בתקנה 2, לנכות משכרו של העובד דמי ביטוח בסכום השווה להפרש שבין דמי הביטוח המתואמים לבין הסכום הכולל של דמי הביטוח שנוכה בעד אותו חודש, משכרו של העובד המשתלם בידי כל אחד ממעבידיו האחרים.

(ב) הניכוי לפי הוראת תקנת משנה (א), ייעשה לגבי כל חודש בשנת מס, אם המציא העובד למעביד אישור שכר –

(1) לגבי שנת המס 1998 – תוך 30 יום מיום התחילה;

(2) לגבי עובד שהתחיל לעבוד אצל אותו מעביד לאחר יום התחילה – בתחילת החודש שבו התחיל לעבוד אצל אותו מעביד.

(ג) מעביד ימסור למוסד, לא יאוחר מיום 31 במרס של כל שנה את שם העובד, מספר תעודת הזהות, וכתובתו של העובד שמשכרו נוכו דמי ביטוח לפי תקנה זו.

(ד) בתקנה זו, "אישור שכר" – אישור מכל אחד ממעבידיו של עובד, למעט המעביד המשני, ובו פירוט השכר ששולם לעובד בחודש שקדם בתכוף למועד המצאתו שנקבע בתקנת משנה (ב), לפי הענין, וכן שיעור דמי הביטוח שנוכה מהשכר האמור.

מיום 1.1.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5956 מיום 25.2.1999 עמ' 441

הוספת תקנה 3א

עובד אצל מעביד מוכר תק' תשנ"ט-1999

3ב.     תקנה 3א תחול לגבי עובד המועסק על ידי מעביד מוכר, אם המציא העובד למעבידו כאמור פרטים על הכנסותיו.

מיום 1.5.1998 ועד יום 31.12.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5905 מיום 15.6.1998 עמ' 892

הוספת תקנה 3ב

הנוסח:

בקשה להחזר דמי ביטוח ששולמו ביתר

3ב. מבוטח העובד אצל מעבידים שונים שנוכו משכרו דמי ביטוח בסכום העולה על דמי הביטוח המתואמים, יגיש למוסד בקשה להחזר דמי הביטוח, בטופס שקבע המוסד, בצירוף אישור מכל אחד ממעבידיו של העובד, הכולל פרטים על שכרו החודשי, התקופה שבעדה שולם השכר וסכומי דמי הביטוח שנוכו ממנו.

מיום 1.1.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5956 מיום 25.2.1999 עמ' 441

הוספת תקנה 3ב

בקשה להחזר דמי ביטוח ששולמו ביתר תק' תשנ"ט-1999

3ג.      מבוטח העובד אצל מעבידים שונים שנוכו משכרו דמי ביטוח בסכום העולה על דמי הביטוח המתואמים, יגיש למוסד בקשה להחזר דמי הביטוח, בטופס שקבע המוסד, בצירוף אישור מכל אחד ממעבידיו של העובד, הכולל פרטים על שכרו החודשי, התקופה שבעדה שולם השכר וסכומי דמי הביטוח שנוכו ממנו.

מיום 1.1.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5956 מיום 25.2.1999 עמ' 441

הוספת תקנה 3ג

דין וחשבון תק' תשנ"ט-1999

4.    (א)  עובד שהכנסתו הכוללת בחודש פלוני בשנת מס עלתה על ההכנסה המרבית הקבועה בפרט 1 שבלוח י"א לחוק (להלן – שנת הדיווח), אשר ניתן לו אישור מפקיד גביה כאמור בתקנה 3, או שמעבידו ניכה משכרו דמי ביטוח בהתאם לתקנה 3א, יגיש למוסד עד 31 ביולי של שנת המס שלאחריה, דין וחשבון על הכנסותיו בשנת הדיווח ועל סכומי דמי הביטוח שנוכו מהכנסותיו כאמור.

           (ב)  מעביד ימסור לעובדו החייב להגיש דין וחשבון לפי תקנת משנה (א), או המגיש בקשה לפי תקנה 3ב, בתום שנת הדיווח או בתום התקופה שלגביה מבקש העובד להגיש בקשה לפי תקנה 3ב, לפי הענין, אישור הכולל פרטים על שכרו החודשי בשנה או בתקופה האמורה, וסכומי דמי הביטוח שנוכו ממנו.

מיום 1.5.1998 ועד יום 31.12.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5905 מיום 15.6.1998 עמ' 892

החלפת תקנה 4

הנוסח:

4. (א) עובד שהכנסתו הכוללת בחודש פלוני בשנת מס עלתה על ההכנסה המרבית הקבועה בפרט 1 שבלוח י"א לחוק (להלן - שנת הדיווח), אשר ניתן לו אישור מפקיד גביה כאמור בתקנה 3, או שמעבידו ניכה משכרו דמי ביטוח בהתאם לתקנה 3א, יגיש למוסד עד 31 ביולי של שנת המס שלאחריה, דין וחשבון על הכנסותיו בשנת הדיווח ועל סכומי דמי הביטוח שנוכו מהכנסותיו כאמור.

(ב) מעביד ימסור לעובדו החייב להגיש דין וחשבון לפי תקנת משנה (א), או המגיש בקשה לפי תקנה 3ב, בתום שנת הדיווח או בתום התקופה שלגביה מבקש העובד להגיש בקשה לפי תקנה 3ב, לפי הענין, אישור הכולל פרטים על שכרו החודשי בשנה או בתקופה האמורה, וסכומי דמי הביטוח שנוכו ממנו.

מיום 1.1.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5956 מיום 25.2.1999 עמ' 441

החלפת תקנה 4

הנוסח הקודם:

4. מבוטח העובד אצל מעבידים שונים שנוכו משכרו דמי ביטוח בסכום העולה על סכום דמי הביטוח המתואמים, וכן עובד שניתן לו אישור כאמור בתקנה 3, ימסרו למוסד עד 31 ביולי שבכל שנת מס, דין וחשבון על הכנסותיהם בגין שנת המס האחרונה שקדמה לה, בטופס שאפשר להשיגו בכל סניפי המוסד, בצירוף אישור מכל אחד ממעבידיהם הכולל פרטים על שכרם החודשי, התקופה שבעדה שולם השכר והסכומים שנוכו מהם לפי סעיף 342 לחוק.

תשלום דמי ביטוח בידי העובד

5.    מבוטח העובד אצל מעבידים שונים, החייב בתשלום דמי ביטוח בסכום ההפרש שבין סכום דמי הביטוח המתואמים לבין סכום הניכוי בפועל כמשמעותו בסעיף 342(ד)(1) לחוק, ישלמם במועדי תשלום דמי הביטוח האמורים בתקנה 2(2) לתקנות הגביה.

החזר דמי ביטוח לעובד תק' תשנ"ט-1999

6.    (א)  מבוטח העובד אצל מעבידים שונים שהגיש למוסד דין וחשבון לפי תקנה 4, או בקשה להחזר דמי ביטוח לפי סעיף 3ב, יחזיר לו המוסד כל סכום שנוכה משכרו החודשי העולה על סכום דמי הביטוח המתואמים בעד אותו חודש, ובלבד שהדין וחשבון הוגש למוסד בתוך שבע שנים מסוף שנת המס שבה נוכה הסכום האמור.

           (ב)  סכום ההחזר האמור בתקנת משנה (א), יוחזר למבוטח בתוך שלושה חודשים מיום קבלת הבקשה במוסד ובלבד שאם יש למוסד ספק בדבר זכותו של המבוטח להחזר הסכום, כולו או חלקו, רשאי המוסד להשהות את ההחזר עד לבירור הספק, ויודיע על כך למבוטח.

מיום 1.5.1998 ועד יום 31.12.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5905 מיום 15.6.1998 עמ' 892

(א) מבוטח העובד אצל מעבידים שונים שהגיש למוסד דין וחשבון לפי תקנה 4, או בקשה להחזר דמי ביטוח לפי סעיף 3ב, יחזיר לו המוסד כל סכום שנוכה משכרו החודשי העולה על סכום דמי הביטוח המתואמים בעד אותו חודש, ובלבד שהדין וחשבון הוגש למוסד בתוך שבע שנים מסוף שנת המס שבה נוכה הסכום האמור.

מיום 1.1.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5956 מיום 25.2.1999 עמ' 441

(א) מבוטח העובד אצל מעבידים שונים שהגיש למוסד דין וחשבון לפי תקנה 4, או בקשה להחזר דמי ביטוח לפי סעיף 3ב, יחזיר לו המוסד כל סכום שנוכה משכרו החודשי העולה על סכום דמי הביטוח המתואמים בעד אותו חודש, ובלבד שהדין וחשבון הוגש למוסד בתוך שבע שנים מסוף שנת המס שבה נוכה הסכום האמור.

הצמדה

7.    על החזר לפי תקנה 6 יחולו הוראות סעיף 362 לחוק בשינויים המחויבים, ולענין זה –

(1)  לגבי החזר המתייחס לחודש מסוים בשנת מס – יראו את היום שבו שולם תשלום היתר, כמועד התשלום החל לגבי עובד לפי סעיף 353 לחוק;

תק' תשנ"ח-1998

(2)  לגבי החזר המתייחס לשנת מס – תחושב התוספת שלפי סעיף 362 לחוק, לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני יום תשלום ההחזר, לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני המועד שנקבע לתשלום דמי הביטוח בסעיף 353(א) לחוק.

מיום 1.1.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5905 מיום 15.6.1998 עמ' 892

(2) לגבי החזר המתייחס לשנת מס - תחושב התוספת שלפי סעיף 362 לחוק, לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני יום תשלום ההחזר, לעומת ממוצע המדדים בכל רבעון כמשמעותו בתקנות הגביה, בשנת המס שבה שולם תשלום היתר לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני המועד שנקבע לתשלום דמי הביטוח בסעיף 353(א) לחוק.

תחולה

8.    תקנות 2 ו-3 יחולו על הכנסתו החודשית של עובד המשתלמת בעד יום כ"ב באדר א' תשנ"ז (1 במרס 1997) ואילך.

הוראת מעבר

9.    על אף האמור בתקנה 8, ינכה מעביד את סכום דמי הביטוח לפי תקנות 2 ו-3, לפי הענין, משכר העובד בעד החודשים מרס עד יוני של שנת 1997, מהשכר שהוא משלם לעובד בעד כל אחד מהחודשים יולי עד נובמבר של שנת 1997, בחלקים שווים.

ג' בסיון תשנ"ז (8 ביוני 1997)                                              אליהו ישי

                                                                                                             שר העבודה והרווחה* פורסמו ק"ת תשנ"ז מס' 5835 מיום 17.6.1997 עמ' 864.

ת"ט ק"ת תשנ"ז מס' 5848 מיום 26.8.1997 עמ' 1112.

תוקנו ק"ת תשנ"ח מס' 5905 מיום 15.6.1998 עמ' 892 – תק' תשנ"ח-1998; תחילתן ביום 1.1.1998 ור' תקנות 3, 4 לענין תחולה והוראת שעה.

ק"ת תשנ"ט מס' 5956 מיום 25.2.1999 עמ' 440 – תק' תשנ"ט-1999; תחילתן ביום 1.1.1999 ור' תקנה 6 לענין תחולה.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות