נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (ליקוי זמני), תש"ס-2000

ביטוחביטוח לאומי – ביטוח סיעוד

תוכן ענינים

2

Go

ליקוי זמני

סעיף 1

2

Go

תחילה

סעיף 2


תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (ליקוי זמני), תש"ס-2000*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 230, 230א ו-400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995 (להלן - החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

ליקוי זמני

1.    יראו אדם כלוקה בליקוי זמני כמשמעו בסעיף 230א(ב) לחוק אם נתקיימו בו כל אלה:

           (1)  הוא אינו סובל מלקות נפשית, שכלית או קוגניטיבית קבועה;

(2)  הוא תלוי במידה רבה בעזרת הזולת לביצוע רוב פעולות היום יום, כמשמעותן בסעיף 224(א) לחוק;

(3)  רופא המטפל בו אישר לגביו בטופס שקבע המוסד, כי הוא סובל מליקוי זמני במשך תקופה שלא עלתה על חודשיים.

תחילה

2.    תחילתן של תקנות אלה ביום ח' באדר ב' תש"ס (15 במרס 2000), והן יחולו על מי שזכאי לגמלת סיעוד לראשונה ביום התחילה ולאחריו.

י"ב בניסן תש"ס (17 באפריל 2000)                         אליהו ישי

                                                                                          שר העבודה והרווחה* פורסמו ק"ת תש"ס מס' 6034 מיום 14.5.2000 עמ' 573.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות