להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

תקנות בית הדין לעבודה (קביעת סכום התביעה בדיון מהיר), תש"ן-1990

 

 

עבודה – בית הדין לעבודה – סדרי דין

בתי משפט וסדרי דין – בתי משפט ובתי דין – בית הדין לעבודה – סדרי דין

בתי משפט וסדרי דין – סדר דין אזרחי – סדר דין בבי"ד שונים

תוכן ענינים

סעיף 1

קביעת סכום

Go

2

סעיף 1א

הצמדה לשכר הממוצע

Go

2

סעיף 2

ביטול

Go

2

 


תקנות בית הדין לעבודה (קביעת סכום התביעה בדיון מהיר), תש"ן-1990*

          בתוקף סמכותנו לפי סעיף 31(א) לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969 (להלן - החוק), ובהתייעצות עם נשיא בית הדין הארצי לעבודה, עם ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה ועם ארגונים ארציים של מעבידים שלדעתנו הם יציגים ונוגעים בדבר, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה:

קביעת סכום הודעה תש"ף-2020

1.    סכום התביעה או שווי הנושא בדיון מהיר בפני שופט או רשם לא יעלה על 31,300 שקלים חדשים ליום הגשת התביעה; לענין זה, "סכום התביעה או שווי הנושא" –

תק' תשנ"ב-1992

(1)  לגבי דיון לפני שופט – לא כולל פיצויי הלנה או הפרשי הצמדה או ריבית ליום הגשת התביעה;

תק' תשנ"ב-1992

(2)  לגבי דיון לפני רשם – הסכום שהוא מוסמך לדון בו לפי סעיף 27 לחוק, לא כולל פיצויי הלנה או הפרשי הצמדה או ריבית ליום הגשת התביעה.

מיום 29.6.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5453 מיום 29.6.1992 עמ' 1191

1. סכום התביעה או שווי הנושא בדיון מהיר בפני שופט או רשם לא יעלה על 6,000 שקלים חדשים ליום הגשת התביעה; לענין זה, "סכום התביעה או שווי הנושא" -

(1) לגבי דיון לפני שופט – לרבות לא כולל פיצויי הלנה או הפרשי הצמדה או ריבית ליום הגשת התביעה;

(2) לגבי דיון לפני רשם - הסכום שהוא מוסמך לדון בו לפי סעיף 27 לחוק, בצירוף לא כולל פיצויי הלנה או הפרשי הצמדה או ריבית ליום הגשת התביעה.

 

מיום 6.5.1993

תק' תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5521 מיום 6.5.1993 עמ' 794

1. סכום התביעה או שווי הנושא בדיון מהיר בפני שופט או רשם לא יעלה על 6,000 שקלים חדשים 9,000 שקלים חדשים ליום הגשת התביעה; לענין זה, "סכום התביעה או שווי הנושא" -

 

מיום 1.1.1995

הודעה תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 4313 מיום 15.6.1995 עמ' 3706

1. סכום התביעה או שווי הנושא בדיון מהיר בפני שופט או רשם לא יעלה על 6,000 12,000 שקלים חדשים ליום הגשת התביעה; לענין זה, "סכום התביעה או שווי הנושא" –

 

מיום 1.1.1996

הודעה תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 4394 מיום 28.3.1996 עמ' 2407

1. סכום התביעה או שווי הנושא בדיון מהיר בפני שופט או רשם לא יעלה על 12,000 13,400 שקלים חדשים ליום הגשת התביעה; לענין זה, "סכום התביעה או שווי הנושא" –

 

מיום 1.1.1997

הודעה תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 4520 מיום 11.5.1997 עמ' 3397

1. סכום התביעה או שווי הנושא בדיון מהיר בפני שופט או רשם לא יעלה על 13,400 14,900 שקלים חדשים ליום הגשת התביעה; לענין זה, "סכום התביעה או שווי הנושא" –

 

מיום 1.1.1998

הודעה תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 4604 מיום 6.1.1998 עמ' 3397

1. סכום התביעה או שווי הנושא בדיון מהיר בפני שופט או רשם לא יעלה על 14,900 16,000 שקלים חדשים ליום הגשת התביעה; לענין זה, "סכום התביעה או שווי הנושא" –

 

מיום 1.1.1999

הודעה תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 4722 מיום 18.1.1999 עמ' 1630

1. סכום התביעה או שווי הנושא בדיון מהיר בפני שופט או רשם לא יעלה על 16,000 17,400 שקלים חדשים ליום הגשת התביעה; לענין זה, "סכום התביעה או שווי הנושא" –

 

מיום 1.1.2000

הודעה תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 4839 מיום 3.1.2000 עמ' 2052

1. סכום התביעה או שווי הנושא בדיון מהיר בפני שופט או רשם לא יעלה על 17,400 17,700 שקלים חדשים ליום הגשת התביעה; לענין זה, "סכום התביעה או שווי הנושא" –

 

מיום 1.1.2001

הודעה תשס"א-2000

ק"ת תשס"א מס' 4946 מיום 26.12.2000 עמ' 999

1. סכום התביעה או שווי הנושא בדיון מהיר בפני שופט או רשם לא יעלה על 17,700 18,800 שקלים חדשים ליום הגשת התביעה; לענין זה, "סכום התביעה או שווי הנושא" –

 

מיום 1.1.2003

הודעה תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 5145 מיום 7.1.2003 עמ' 1063

1. סכום התביעה או שווי הנושא בדיון מהיר בפני שופט או רשם לא יעלה על 18,800 20,600 שקלים חדשים ליום הגשת התביעה; לענין זה, "סכום התביעה או שווי הנושא" –

 

מיום 1.1.2007

הודעה תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 5633 מיום 26.2.2007 עמ' 1756

1. סכום התביעה או שווי הנושא בדיון מהיר בפני שופט או רשם לא יעלה על 20,600 22,335 שקלים חדשים ליום הגשת התביעה; לענין זה, "סכום התביעה או שווי הנושא" –

 

מיום 1.1.2008

הודעה תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ז מס' 5633 מיום 14.2.2008 עמ' 1929

1. סכום התביעה או שווי הנושא בדיון מהיר בפני שופט או רשם לא יעלה על 22,335 22,700 שקלים חדשים ליום הגשת התביעה; לענין זה, "סכום התביעה או שווי הנושא" –

 

מיום 1.1.2009

הודעה תשס"ט-2009

י"פ תשס"ט מס' 5923 מיום 26.2.2009 עמ' 2561

1. סכום התביעה או שווי הנושא בדיון מהיר בפני שופט או רשם לא יעלה על 22,700 23,500 שקלים חדשים ליום הגשת התביעה; לענין זה, "סכום התביעה או שווי הנושא" –

 

מיום 1.1.2010

הודעה תש"ע-2010

י"פ תש"ע מס' 6063 מיום 17.2.2010 עמ' 1931

1. סכום התביעה או שווי הנושא בדיון מהיר בפני שופט או רשם לא יעלה על 23,500 23,700 שקלים חדשים ליום הגשת התביעה; לענין זה, "סכום התביעה או שווי הנושא" –

 

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2011

י"פ תשע"א מס' 6199 מיום 15.2.2011 עמ' 2452

1. סכום התביעה או שווי הנושא בדיון מהיר בפני שופט או רשם לא יעלה על 23,700 24,600 שקלים חדשים ליום הגשת התביעה; לענין זה, "סכום התביעה או שווי הנושא" –

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2012

י"פ תשע"ב מס' 6377 מיום 15.2.2012 עמ' 2559

1. סכום התביעה או שווי הנושא בדיון מהיר בפני שופט או רשם לא יעלה על 24,600 25,500 שקלים חדשים ליום הגשת התביעה; לענין זה, "סכום התביעה או שווי הנושא" –

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

י"פ תשע"ג מס' 6556 מיום 4.3.2013 עמ' 3145

1. סכום התביעה או שווי הנושא בדיון מהיר בפני שופט או רשם לא יעלה על 25,500 26,200 שקלים חדשים ליום הגשת התביעה; לענין זה, "סכום התביעה או שווי הנושא" –

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

י"פ תשע"ד מס' 6751 מיום 5.2.2014 עמ' 3615

1. סכום התביעה או שווי הנושא בדיון מהיר בפני שופט או רשם לא יעלה על 26,200 26,900 שקלים חדשים ליום הגשת התביעה; לענין זה, "סכום התביעה או שווי הנושא" –

 

מיום 1.1.2015

הודעה תשע"ה-2015

י"פ תשע"ה מס' 6998 מיום 2.3.2015 עמ' 3840

1. סכום התביעה או שווי הנושא בדיון מהיר בפני שופט או רשם לא יעלה על 26,900 27,400 שקלים חדשים ליום הגשת התביעה; לענין זה, "סכום התביעה או שווי הנושא" –

 

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2016

י"פ תשע"ו מס' 7205 מיום 14.2.2016 עמ' 3461

1. סכום התביעה או שווי הנושא בדיון מהיר בפני שופט או רשם לא יעלה על 27,400 28,000 שקלים חדשים ליום הגשת התביעה; לענין זה, "סכום התביעה או שווי הנושא" –

 

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

י"פ תשע"ז מס' 7433 מיום 26.1.2017 עמ' 2660

1. סכום התביעה או שווי הנושא בדיון מהיר בפני שופט או רשם לא יעלה על 28,000 28,600 שקלים חדשים ליום הגשת התביעה; לענין זה, "סכום התביעה או שווי הנושא" –

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2017

י"פ תשע"ח מס' 7690 מיום 4.2.2018 עמ' 4710

1. סכום התביעה או שווי הנושא בדיון מהיר בפני שופט או רשם לא יעלה על 28,600 29,400 שקלים חדשים ליום הגשת התביעה; לענין זה, "סכום התביעה או שווי הנושא" –

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

י"פ תשע"ט מס' 8098 מיום 4.2.2019 עמ' 7044

1. סכום התביעה או שווי הנושא בדיון מהיר בפני שופט או רשם לא יעלה על 29,400 30,400 שקלים חדשים ליום הגשת התביעה; לענין זה, "סכום התביעה או שווי הנושא" –

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

י"פ תש"ף מס' 8637 מיום 14.1.2020 עמ' 3040

1. סכום התביעה או שווי הנושא בדיון מהיר בפני שופט או רשם לא יעלה על 30,400 31,300 שקלים חדשים ליום הגשת התביעה; לענין זה, "סכום התביעה או שווי הנושא" –

הצמדה לשכר הממוצע תק' תשנ"ג-1993

1א.     (א)  בתקנה זו, "השכר הממוצע" – כמשמעותו בסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968.

          (ב)  ביום 1 בינואר של כל שנה יוגדל הסכום הנקוב בתקנה 1 ויהיה כסכום של שלוש פעמים השכר הממוצע לאותו יום; סכום מוגדל כאמור יעוגל למאה השקלים החדשים הקרובים.

          (ג)   מנהל בתי המשפט יפרסם ברשומות הודעה על הסכום שהוגדל לפי תקנה זו.

מיום 6.5.1993

תק' תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5521 מיום 6.5.1993 עמ' 794

הוספת תקנה 1א

ביטול

2.    תקנות בית הדין לעבודה (קביעת סכום התביעה בדיון מהיר), תשמ"ז-1986 - בטלות.

 

ד' באב תש"ן (26 ביולי 1990)                              יצחק שמיר

                                                                                       ראש הממשלה ושר

                                                                                        העבודה והרווחה

 * פורסמו ק"ת תש"ן מס' 5286 מיום 16.8.1990 עמ' 966.

תוקנו ק"ת תשנ"ב מס' 5453 מיום 29.6.1992 עמ' 1190 – תק' תשנ"ב-1992.

ק"ת תשנ"ג מס' 5521 מיום 6.5.1993 עמ' 794 – תק' תשנ"ג-1993.

י"פ תשנ"ה מס' 4313 מיום 15.6.1995 עמ' 3706 – הודעה תשנ"ה-1995; תחילתה ביום 1.1.1995.

י"פ תשנ"ו מס' 4394 מיום 28.3.1996 עמ' 2407 – הודעה תשנ"ו-1996; תחילתה ביום 1.1.1996.

י"פ תשנ"ז מס' 4520 מיום 11.5.1997 עמ' 3397 – הודעה תשנ"ז-1997; תחילתה ביום 1.1.1997.

י"פ תשנ"ח מס' 4604 מיום 6.1.1998 עמ' 1229 – הודעה תשנ"ח-1998; תחילתה ביום 1.1.1998.

י"פ תשנ"ט מס' 4722 מיום 18.1.1999 עמ' 1630 – הודעה תשנ"ט-1999; תחילתה ביום 1.1.1999.

י"פ תש"ס מס' 4839 מיום 3.1.2000 עמ' 2052 – הודעה תש"ס-2000; תחילתה ביום 1.1.2000.

י"פ תשס"א מס' 4946 מיום 26.12.2000 עמ' 999 – הודעה תשס"א-2000; תחילתה ביום 1.1.2001.

י"פ תשס"ג מס' 5145 מיום 7.1.2003 עמ' 1063 – הודעה תשס"ג-2003; תחילתה ביום 1.1.2003.

י"פ תשס"ז מס' 5633 מיום 26.2.2007 עמ' 1756 – הודעה תשס"ז-2007; תחילתה ביום 1.1.2007.

י"פ תשס"ח מס' 5776 מיום 14.2.2008 עמ' 1929 – הודעה תשס"ח-2008; תחילתה ביום 1.1.2008.

י"פ תשס"ט מס' 5923 מיום 26.2.2009 עמ' 2561 – הודעה תשס"ט-2009; תחילתה ביום 1.1.2009.

י"פ תש"ע מס' 6063 מיום 17.2.2010 עמ' 1931 – הודעה תש"ע-2010; תחילתה ביום 1.1.2010.

י"פ תשע"א מס' 6199 מיום 15.2.2011 עמ' 2452 – הודעה תשע"א-2011; תחילתה ביום 1.1.2011.

י"פ תשע"ב מס' 6377 מיום 15.2.2012 עמ' 2559 – הודעה תשע"ב-2012; תחילתה ביום 1.1.2012.

י"פ תשע"ג מס' 6556 מיום 4.3.2013 עמ' 3145 – הודעה תשע"ג-2013; תחילתה ביום 1.1.2013.

י"פ תשע"ד מס' 6751 מיום 5.2.2014 עמ' 3615 – הודעה תשע"ד-2014; תחילתה ביום 1.1.2014.

י"פ תשע"ה מס' 6998 מיום 2.3.2015 עמ' 3840 – הודעה תשע"ה-2015; תחילתה ביום 1.1.2015.

י"פ תשע"ו מס' 7205 מיום 14.2.2016 עמ' 3461 – הודעה תשע"ו-2016; תחילתה ביום 1.1.2016.

י"פ תשע"ז מס' 7433 מיום 26.1.2017 עמ' 2660 – הודעה תשע"ז-2017; תחילתה ביום 1.1.2017.

י"פ תשע"ח מס' 7690 מיום 4.2.2018 עמ' 4710 – הודעה תשע"ח-2018; תחילתה ביום 1.1.2018.

י"פ תשע"ט מס' 8098 מיום 4.2.2019 עמ' 7044 – הודעה תשע"ט-2019; תחילתה ביום 1.1.2019.

י"פ תש"ף מס' 8637 מיום 14.1.2020 עמ' 3040 – הודעה תש"ף-2020; תחילתה ביום 1.1.2020.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות