להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965[1]

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה

תוכן ענינים

פרק א': פרשנות

Go

12

סעיף 1

הגדרות

Go

12

סעיף 1א

פרסום בעתון

Go

15

סעיף 1ב

חובת פרסום הודעות באינטרנט

Go

15

סעיף 1ג

אתר אינטרנט

Go

15

פרק ב': מוסדות תכנון

Go

15

סימן א': המועצה הארצית

Go

15

סעיף 2

מועצה ארצית

Go

15

סעיף 3

פרסום ברשומות

Go

16

סעיף 4

מילוי מקומו של חבר מועצה שנעדר

Go

16

סעיף 5

מזכיר המועצה הארצית ויועציה

Go

16

סעיף 6

ועדות משנה

Go

16

סימן א'1: ועדה לתכנון ובניה של תשתיות לאומיות

Go

17

סעיף 6א

ועדה ארצית לתכנון  של תשתיות לאומיות

Go

17

סעיף 6ב

תפקידי הועדה לתשתיות וסמכויותיה

Go

17

סעיף 6ג

ועדות משנה ותוקף החלטותיהן

Go

18

סעיף 6ד

ועדת משנה להשגות

Go

18

סעיף 6ה

יועץ סביבתי, מזכיר ויועצים אחרים

Go

18

סעיף 6ו

מסירת החלטות הועדה לתשתיות

Go

18

סימן ב': ועדה מחוזית

Go

18

סעיף 7

ועדה מחוזית

Go

18

סעיף 8

מתכנן מחוז, מזכיר ועדה מחוזית ויועצים

Go

19

סעיף 9

תקופת כהונה

Go

19

סעיף 10

מהנדס מקומי  בועדה מחוזית  חוק

Go

19

סעיף 11

ועדת משנה להתנגדויות

Go

19

סעיף 11א

ועדת משנה לעררים

Go

19

סעיף 11א1

ועדת משנה לרישום שיכונים ציבוריים

Go

20

סעיף 11א2

ועדת משנה לתכניות מסוימות ביישובי מיעוטים

Go

20

סעיף 11א3

ועדת משנה לעניין תשתית תיירות

Go

21

סעיף 11א4

ועדת משנה להתחדשות עירונית

Go

21

סעיף 11ב

ועדות משנה אחרות

Go

21

סעיף 11ג

משלוח ההחלטות של ועדות המשנה

Go

21

סעיף 11ד

החלטה פגומה   דיון במליאת הועדה

Go

21

סעיף 11ה

דין החלטת ועדת משנה

Go

22

סעיף 12

מרחב תכנון מחוזי

Go

22

סימן ב'1: ועדת ערר

Go

22

סעיף 12א

ועדת ערר

Go

22

סעיף 12ב

סמכויות ועדת הערר

Go

22

סעיף 12ג

הקמת ועדות ערר נוספות

Go

23

סעיף 12ד

סדרי דין

Go

23

סעיף 12ה

הוצאות ועדת ערר

Go

23

סימן ב'2: ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה

Go

23

סעיף 12ו

ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה

Go

23

סעיף 12ז

סמכויות ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה

Go

24

סעיף 12ח

תחולת הוראות על ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה

Go

24

סימן ג': ועדה מקומית

Go

24

סעיף 13

מרחב תכנון מקומי

Go

24

סעיף 14

תכנו ופרסומו של צו תכנון

Go

24

סעיף 15

תחילתו של צו תכנון

Go

24

סעיף 16

שינוי מרחב תכנון

Go

24

סעיף 17

ועדה מקומית

Go

24

סעיף 18

ועדה ברשות מקומית אחת

Go

24

סעיף 19

ועדה במספר רשויות מקומיות

Go

25

סעיף 20

מהנדס ומזכיר הועדה המקומית

Go

26

סעיף 20א

מבקר הוועדה המקומית

Go

26

סעיף 20ב

יועץ משפטי של ועדה מקומית

Go

26

סעיף 21

תקופת כהונתו של חבר הועדה המקומית

Go

26

סעיף 22

פרסום ברשומות

Go

26

סעיף 24

תקציב

Go

26

סעיף 25

גביית האגרות

Go

26

סעיף 26

הקניית מקרקעין

Go

26

סעיף 27

ביצוע החוק על  ידי הועדה המקומית

Go

27

סעיף 28

כפיית ביצוע על  ידי הועדה המחוזית

Go

27

סעיף 28א

ועדה ממונה

Go

27

סעיף 28ב

העברת סמכויות מוועדה מקומית לוועדה מחוזית

Go

27

סעיף 29א

אצילת סמכויות בועדה מקומית של רשות מרחבית

Go

27

סעיף 30

רשות רישוי

Go

27

סעיף 31

המצאת מידע על ידי ועדה מקומית או מהנדס הוועדה

Go

27

סעיף 31א

הסמכת ועדה מקומית כוועדה מקומית עצמאית או כוועדה מקומית עצמאית מיוחדת

Go

28

סעיף 31ב

מינוי מלווה מקצועי לוועדה מקומית

Go

28

סעיף 31ג

יחידת בקרה על ועדות מקומיות

Go

28

סעיף 31ד

הדרכה, הכוונה וסיוע לוועדות מקומיות

Go

29

סימן ד': ועדה מיוחדת

Go

29

סעיף 32

מרחב תכנון מיוחד

Go

29

סעיף 33

תקפו של צו המכריז על מרחב תכנון מיוחד

Go

29

סעיף 34

ועדה מיוחדת והרכבה

Go

29

סעיף 35

מזכיר הועדה

Go

29

סעיף 36

הסמכויות והתפקידים

Go

30

סימן ה': ועדה משותפת

Go

30

סעיף 37

הקמת ועדות משותפות

Go

30

סעיף 38

הרכבן של ועדות משותפות

Go

30

סעיף 39

סמכויות הועדה המשותפת

Go

30

סעיף 40

פרסום ברשומות

Go

30

סימן ו': הוראות כלליות

Go

30

סעיף 41

מקום פנוי במוסד

Go

30

סעיף 41א

מינוי נציגים מסוימים למוסד תכנון

Go

30

סעיף 42

מנין חוקי

Go

30

סעיף 43

דעות שקולות בהצבעה

Go

30

סעיף 44

סדרי הדיון והעבודה

Go

30

סעיף 44א

היעדרות חבר מישיבות מוסד תכנון

Go

31

סעיף 44ב

חבר מוסד תכנון מקומי שהורשע או שהוגש נגדו כתב אישום

Go

31

סעיף 44ג

חבר מוסד תכנון שקיים לגביו ניגוד עניינים תדיר

Go

31

סעיף 44ד

בדיקת ניגוד עניינים של חבר מוסד תכנון מקומי ותוצאותיה

Go

31

סעיף 45

התפטרות חבר

Go

32

סעיף 46

שמירת סוד

Go

32

סעיף 47

ניגוד עניינים אישי בקשר לעניין מסוים

Go

32

סעיף 47א

הימנעות מהשתתפות בדיון בשל קשר ליזם או נטילת חלק בהחלטה העולה לדיון

Go

32

סעיף 48א

ממלא מקום לחבר מוסד תכנון

Go

32

סעיף 48ב

אופן משלוח ההחלטות של מוסד התכנון והודעות מטעמו

Go

32

סעיף 48ג

זכות עיון במסמכי מוסד תכנון

Go

33

סעיף 48ד

חובת ניהול פרוטוקול ופרסומו

Go

33

סעיף 48ה

תחילת תוקפה של החלטת מוסד תכנון ופרסומה

Go

34

סעיף 48ו

דוח שנתי על פעולות מוסד תכנון

Go

34

פרק ג': תכנית

Go

34

סימן א': תכנית מיתאר ארצית

Go

34

סעיף 49

הוראות תכנית מיתאר ארצית

Go

34

סעיף 50

תכנית חלקית

Go

34

סעיף 51

עריכת התכנית

Go

34

סעיף 51א

דיווח לכנסת   הוראת שעה

Go

34

סעיף 52

מסירת העתק לועדות המחוזיות

Go

35

סעיף 53

אישור תכנית

Go

35

סעיף 54

פרסום

Go

35

סימן ב': תכנית מיתאר מחוזית

Go

35

סעיף 55

מטרות התכנית

Go

35

סעיף 56

עריכת התכנית

Go

35

סעיף 57

הוראות התכנית

Go

35

סעיף 58

הוראות המועצה הארצית

Go

35

סעיף 59

סמכויות של ממונה לביצוע

Go

36

סימן ג': תכנית מיתאר מקומית

Go

36

סעיף 61

מטרות התכנית

Go

36

סעיף 61א

תכנית בסמכות ועדה מקומית או בסמכות ועדה מחוזית

Go

36

סעיף 61ב

הודעה על הגשת תכנית בסמכות ועדה מקומית והגשת חוות דעת

Go

37

סעיף 62

תכנית בסמכות ועדה מחוזית

Go

37

סעיף 62א

תכנית בסמכות ועדה מקומית

Go

37

סעיף 62א1

תכנית כוללנית   מעקב אחר יישום ודיווח

Go

42

סעיף 62א2

תכנית בסמכות ועדה מחוזית שהוראות התוספת השישית חלות עליה

Go

42

סעיף 62ב

בדיקה תכנונית מוקדמת

Go

43

סעיף 63

הוראות בתכנית מיתאר מקומית

Go

43

סעיף 63א

מעונות לחוסים

Go

43

סעיף 63ב

הכללת דירות קטנות בתכנית למגורים

Go

44

סעיף 63ג

דיור בהישג יד

Go

44

סעיף 64

חיוב להכין תכנית ולבצע תכניות שאושרו

Go

44

סימן ד': תכנית מפורטת

Go

44

סעיף 69

הוראות תכנית מפורטת

Go

45

סעיף 70

התאמת מגרשים

Go

45

סימן ה': תכנית מיוחדת

Go

45

סעיף 71

תכנית מיוחדת

Go

45

סעיף 72

אישור תכנית מיתאר מיוחדת

Go

45

סעיף 73

התנגדות וערר לתכנית של ועדה מיוחדת

Go

45

סעיף 74

ערר על החלטות אחרות

Go

45

סעיף 75

דין תכנית מיוחדת

Go

45

סעיף 76

תקנות

Go

45

סימן ה'1: תכנית לשימור אתרים

Go

45

סעיף 76א

תכנית לשימור אתרים

Go

45

סימן ה':2 תכנית לתשתית לאומית

Go

46

סעיף 76ב

תכנית לתשתית לאומית

Go

46

סעיף 76ב1

הוראות מיוחדות לעניין תשתית תיירות

Go

46

סעיף 76ג

הוראות מיוחדות לתכנית לתשתית לאומית

Go

46

סימן ה'3: תכנית למיתקן טעון היתר פליטה

Go

47

סעיף 76ד

הוראות מיוחדות לתכנית למיתקן טעון היתר

Go

47

סימן ו': הוראות כלליות לתכניות

Go

47

סעיף 77

הודעה על הכנת תכנית

Go

47

סעיף 78

היתרים וחלוקת קרקע בתקופת ביניים

Go

47

סעיף 79

פטור מתשלומי חובה

Go

47

סעיף 80

תפקידים מיוחדים בקשר לבטיחות הטיסה

Go

47

סעיף 81

ייזום תכניות לבטיחות הטיסה

Go

47

סעיף 82

ערר על דחיית תכנית בדבר בטיחות הטיסה

Go

47

סעיף 83

תשריט

Go

47

סעיף 83א

מסמכי לוואי לתכנית

Go

47

סעיף 83א1

מועד הגשת תכנית

Go

48

סעיף 83ב

עריכת תסקיר השפעה על הסביבה

Go

48

סעיף 83ג

שמירה על עצים בוגרים

Go

48

סעיף 84

שלבי ביצוע

Go

48

סעיף 85

הפקדה

Go

48

סעיף 86

שינויים לפני הפקדה

Go

48

סעיף 86א

הפקדת תכנית מצומצמת

Go

48

סעיף 88

מקום ההפקדה

Go

49

סעיף 89

הודעה על הפקדת תכנית

Go

49

סעיף 89א

פרסום ומסירה של הודעת הפקדה

Go

49

סעיף 90

הודעה על הפקדת תכנית מיתאר מחוזית

Go

49

סעיף 91

הודעה למוסדות תכנון ומשרדי ממשלה

Go

49

סעיף 92

תוכן הודעת ההפקדה

Go

49

סעיף 93

הודעות על הפקדה מיוחדת

Go

50

סעיף 94

הודעה על תכניות הנוגעות לטיסה

Go

50

סעיף 95

מניעת טענות

Go

50

סעיף 96

עיון בתכנית

Go

50

סעיף 96א

זכות עיון במסמכי מוסד תכנון וחובת פרסום באינטרנט

Go

50

סעיף 97

הוראות לגבי מתן היתר שלא על פי תכנית מופקדת

Go

50

סעיף 97א

היתר על פי תכנית שהופקדה

Go

50

סעיף 98

הגבלת פעולות אחרי הפקדת תכנית

Go

50

סעיף 99

מקומות קדושים והיסטוריים ובתי קברות

Go

50

סעיף 100

התנגדות

Go

50

סעיף 101

התנגדות מטעמי  בטיחות הטיסה

Go

51

סעיף 102

המועד להגשת התנגדות

Go

51

סעיף 103

מקום הגשת התנגדות

Go

51

סעיף 103א

הנמקת התנגדות

Go

51

סעיף 104

עיון בהתנגדויות

Go

51

סעיף 105

המחליטים בהתנגדות

Go

51

סעיף 106

דיון והכרעה בהתנגדות

Go

51

סעיף 107

שמיעת התנגדויות בפומבי

Go

51

סעיף 107א

מינוי חוקר

Go

51

סעיף 108

הכרעה בהתנגדות ואישור תכנית בהעדר התנגדות

Go

52

סעיף 109

סמכויות השר

Go

52

סעיף 109א

מועדים לסיום הטיפול בתכנית

Go

52

סעיף 110

ערר בפני המועצה הארצית

Go

52

סעיף 111

ערר על החלטת ועדת הערר בפני הועדה המחוזית

Go

53

סעיף 112

ערר בפני ועדת הערר

Go

53

סעיף 116

סמכויות מוסד תכנון בערר

Go

53

סעיף 117

פרסום אישור תכנית ודחייתה

Go

53

סעיף 118

שמירת תכנית שאושרה ופרסומה

Go

54

סעיף 119

תחילתה של תכנית

Go

54

סעיף 119א

חובת מסירת מידע

Go

54

סעיף 119א1

העברת הדיון למוסד תכנון אחר

Go

54

סימן ו':1 תכנון דרכים ומסילות ברזל

Go

54

סעיף 119ב

הוראות מיוחדות לדרכים

Go

54

סעיף 119ג

תסקיר השפעה על הסביבה

Go

55

סעיף 119ד

פיצויים

Go

55

סימן ו':2 מיתקני גז טבעי

Go

56

סעיף 119ה

מיתקן גז בלחץ נמוך מאוד

Go

56

סעיף 119ו

רישוי מיתקני גז

Go

56

סעיף 119ז

ועדת המשנה לתכניות עבודה

Go

56

סימן ז': חלוקה חדשה

Go

56

סעיף 120

הגדרה

Go

56

סעיף 121

איחוד וחלוקה בהסכמה ושלא בהסכמה

Go

56

סעיף 122

חלוקה שלא בהסכמה

Go

56

סעיף 123

רישום הערה בפנקסי המקרקעין

Go

56

סעיף 124

תחילה

Go

56

סעיף 125

רישום חלוקה בפנקסי המקרקעין על פי תכנית

Go

57

סעיף 126

השפעת חלוקה חדשה על שעבודים

Go

57

סעיף 127

איחוד מגרשים שלא בהסכמת הבעלים

Go

57

סעיף 128

הבטחת הזכויות של בעל משכנתה

Go

57

סימן ח': סולם העדיפויות של תכניות

Go

57

סעיף 129

תכנית מיתאר מקומית

Go

57

סעיף 130

תכנית מיתאר מחוזית

Go

57

סעיף 131

תכנית המיתאר הארצית

Go

57

סעיף 132

תקנות לפי החוק

Go

57

סימן ט': ביטול תכניות, שינוין והתלייתן

Go

57

סעיף 133

סמכות מוסד תכנון

Go

57

סעיף 134

סמכות הועדה המחוזית

Go

57

פרק ד': חלוקה ואיחוד של קרקעות

Go

57

סעיף 137

תשריט חלוקת קרקע

Go

57

סעיף 138

פרטי התשריט

Go

58

סעיף 140

ערר על תשריט חלוקה

Go

58

סעיף 141

רישום חלוקה בפנקסי המקרקעין

Go

58

סעיף 142

שינוי, ביטול או התלייה של תשריט חלוקת קרקע

Go

58

סעיף 143

הגבלה על חלוקת קרקע

Go

58

סעיף 144

איחוד

Go

58

פרק ה': רישוי

Go

58

סעיף 145

עבודות טעונות היתר

Go

58

סעיף 145א

הסכמת רשות מקרקעי ישראל לבקשה להיתר

Go

60

סעיף 145ב

רישוי בדרך מקוצרת

Go

60

סעיף 145ג

פטור מהיתר

Go

61

סעיף 145ד

הנחיות מרחביות

Go

61

סעיף 145ה

אישור לשינוי שימוש שנקבע בהיתר

Go

61

סעיף 146

שימוש חורג

Go

61

סעיף 147

הקלות

Go

62

סעיף 148

שימוש חורג והקלה בתנאים

Go

63

סעיף 149

תנאים מוקדמים למתן היתר לשימוש חורג או למתן הקלות

Go

63

סעיף 151

סטיה ניכרת

Go

64

סעיף 151א

שימוש חורג ביחידת דיור   הוראת שעה

Go

65

סעיף 152

ערר והשגה

Go

66

סעיף 153

סדרי הערר

Go

66

סעיף 155

זכויות לפי דינים אחרים

Go

67

סעיף 156

הגבלות בקרקע חקלאית ובתחום הסביבה החופית

Go

67

סעיף 157

מועד להכרעה בבקשות

Go

67

סעיף 157א

הגבלת הספקת חשמל, מים וטלפון

Go

67

סעיף 157ב

אישור תחילת עבודה

Go

68

סעיף 157ג

בקרת ביצוע על ידי מכון בקרה

Go

68

סעיף 158א

חובת התקנת מעליות וגנרטורים

Go

68

סעיף 158א1

הצמדת מקומות חניה

Go

69

סעיף 158א2

בתי שימוש המיועדים לנשים

Go

69

סעיף 158א3

התניית היתר בהתקנת מקומות חניה

Go

69

פרק ה'1: סידורים מיוחדים לנכים בבנינים ציבוריים

Go

69

סעיף 158ב

הגדרות

Go

69

סעיף 158ב1

תחולת הפרק

Go

69

סעיף 158ג

סידורים מיוחדים לנכים בבנין ציבורי קיים

Go

69

סעיף 158ד

ערעור

Go

69

סעיף 158ה

ביטול רשיון עסק

Go

70

סעיף 158ו

מתן היתר לבנין ציבורי

Go

70

פרק ה'1א: נגישות לאנשים עם מוגבלות

Go

70

סעיף 158ו1

נגישות מקום ציבורי חדש

Go

70

סעיף 158ו2

שטח משותף בבנין מגורים חדש

Go

71

סעיף 158ו3

אישור מורשה נגישות

Go

71

סעיף 158ו4

תוקף היתר   מוסד חינוך

Go

72

פרק ה'2: רישוי בדרך מקוצרת

Go

72

פרק ה'3: מכוני בקרה

Go

72

סימן א': הקמת מכון בקרה ותפקידיו

Go

72

סעיף 158יג

הגדרות   פרק ה'3

Go

72

סעיף 158יד

הקמת מכון בקרה ותפקידיו

Go

72

סעיף 158טו

תנאים למתן רישיון להפעלת מכון בקרה ולפעילותו

Go

72

סעיף 158טו1

תנאים למתן רישיון להפעלת מכון בקרה לעניין הקמת בניין מגורים חדש הוראת שעה

Go

73

סעיף 158טז

רישיון, תנאיו והארכת תוקפו

Go

73

סעיף 158יז

ביטול רישיון, התלייתו, הגבלתו או שינוי תנאיו

Go

73

סימן ב': בקרים

Go

73

סעיף 158יח

בקרים במכון בקרה

Go

73

סעיף 158יט

רישום בקרים

Go

73

סעיף 158כ

תנאי כשירות לבקר ותחומי פעולתו

Go

74

סימן ג': בקרים מורשים

Go

74

סעיף 158כא

העסקת בקר מורשה במכון בקרה

Go

74

סעיף 158כב

כשירות בקרים מורשים והסמכתם

Go

74

סעיף 158כג

סמכויות בקרים מורשים

Go

74

סימן ד': דרכי העבודה של מכון בקרה

Go

75

סעיף 158כד

הגשת מסמכים למכון בקרה ולבקר מורשה

Go

75

סעיף 158כה

פעילותו של מכון בקרה

Go

75

סעיף 158כו

אגרות ואיסור תמורה אחרת למכון בקרה

Go

75

סעיף 158כז

החלת דינים על עובדי מכון בקרה

Go

75

סעיף 158כח

מניעת ניגוד עניינים בעבודת מכון בקרה

Go

75

סעיף 158כט

קביעת הוראות לעניין מכוני בקרה

Go

75

סימן ה': דיווח, פיקוח וביקורת

Go

76

סעיף 158ל

חובת דיווח של מכון בקרה

Go

76

סעיף 158לא

ביקורת ופיקוח על מכוני בקרה ובקרים מורשים

Go

76

סעיף 158לא1

האחראי על מכוני הבקרה   מינויו וסמכויותיו

Go

76

סימן ו': עיצום כספי

Go

76

סעיף 158לב

עיצום כספי

Go

76

סעיף 158לג

הודעה על כוונת חיוב

Go

76

סעיף 158לד

זכות טיעון

Go

77

סעיף 158לה

החלטת הממונה על דרישת תשלום

Go

77

סעיף 158לו

הפרה נמשכת והפרה חוזרת

Go

77

סעיף 158לז

סכומים מופחתים

Go

77

סעיף 158לח

סכום מעודכן של העיצום הכספי

Go

77

סעיף 158לט

המועד לתשלום העיצום הכספי

Go

77

סעיף 158מ

הפרשי הצמדה וריבית

Go

77

סעיף 158מא

גבייה

Go

77

סעיף 158מב

עיצום כספי על הפרה של חוק זה או חוק אחר

Go

77

סעיף 158מג

שמירת אחריות פלילית

Go

77

סעיף 158מד

ערעור על דרישת תשלום

Go

77

סעיף 158מה

פרסום

Go