נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות התכנון והבניה (עבודה ושימוש הטעונים היתר), תשכ"ז-1967

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – היתרים

תוכן ענינים

סעיף 1

עבודה או שימוש הטעונים היתר

Go

2

סעיף 2

חציבה שהיא שימוש חורג טעונה היתר ת"ט תשכ"ז 1967

Go

2

סעיף 3

השם

Go

2


תקנות התכנון והבניה (עבודה ושימוש הטעונים היתר), תשכ"ז-1967*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 145(א)(3) ו-265 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

עבודה או שימוש הטעונים היתר

1.    אלה העבודות בקרקע ובבנין והשימושים בהם הטעונים היתר לפי פרק ה' לחוק כדי להבטיח ביצוע כל תכנית:

(1)  שימוש חורג;

(2)  כל חציבה, חפירה, כרייה או מילוי המשנים את פני הקרקע, יציבותה או בטיחותה, למעט –

(א)   עבודות המבוצעות בהתאם לאמור בחוק הפיקוח על קידוחי מים, תשט"ו-1955, בחוק הניקוז וההגנה בפני שטפונות תשי"ח-1957, בחוק המים, תשי"ט-1959, או בחוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ"ב-1962;

(ב)   עבודה הנעשית בידי גוף המנוי בסעיף 261(ד) לחוק ולפי תכנית מפורטת מאושרת, ובלבד שהעבודות נעשות על פי תכנית פיתוח שאישר מהנדס הוועדה המקומית, הכוללת הוראות בדבר גובה פני הקרקע, ביצוע עבודות החפירה, המילוי או היישור, לפי העניין;

(ג)    עבודה המבוצעת על ידי רשות ציבורית או בעלי זכיון למתן שירותים ציבוריים לצורך שירותי חשמל, רדיו, טלגרף או טלפון, שניתנה עליה הודעה לועדה המקומית, לפחות 15 יום לפני התחלת ביצוע העבודה;

(ד)   עבודה חקלאית רגילה באזור חקלאי;

(ה)   הכשרת קרקע למטרות חקלאיות באזור חקלאי;

(ו)    עבודת גינון שאינה מצריכה קירות תומכים;

(ז)    עבודת חציבה או כרייה בהתאם לרשיון לפי פקודת המכרות;

(ח)   עבודות המבוצעות על ידי צבא-הגנה לישראל או מטעמו אגב פעולה מבצעית; אישר שר הבטחון או מי שהסמיך לכך בתעודה שהעבודה בוצעה על ידי צבא-הגנה לישראל או מטעמו אגב פעולה מבצעית ועל ידי מי שהוסמך לכך על פי הוראות הצבא, תהא התעודה ראיה לכך שהעבודה בוצעה על ידי צבא-הגנה לישראל או מטעמו אגב פעולה מבצעית;

(ט)   קידוח המבוצע בהתאם לאמור בחוק הנפט, תשי"ב-1952, שהתשריט המראה את מקום הקידוח ואת הדרכים המובילות אליו אושר על ידי הועדה המחוזית;

(י)    חפירות ארכיאולוגיות שנתקיימה בהן אחת מאלה:

(1)   ניתן עליהן רשיון לפי סעיף 6 לפקודת העתיקות וניתנה עליהן לועדה המקומית, שבמרחבה מבוצעות החפירות, הודעה בכתב חמישה עשר יום לפחות לפני הוצאת הרשיון כאמור;

(2)   החפירות מבוצעות על ידי אגף העתיקות שבמשרד החינוך והתרבות וניתנה עליהן לועדה המקומית הודעה בכתב חמישה עשר יום לפחות לפני תחילתן;

(3)   החפירות מבוצעות על ידי אגף העתיקות שבמשרד החינוך והתרבות או מטעמו בנכס שמבצעים בו אותה שעה עבודות אחרות על פי היתר לפי סעיף 145 לחוק או עבודות כאמור הפטורות מהיתר על פי תקנות אלה.

(י"א)        חפירה, חציבה ומילוי לשם קבורה כשניתן עליהם רשיון לפי סעיף 8 לפקודת בריאות העם, 1940, ובמידה שפעולות אלה לשם קבורה טעונות היתר על פי כל חיקוק אחר - כאשר ניתן כאמור;

(יב)  עבודות חפירה ושאיבת חול בתחום ימי של מעגנה בים התיכון ובים סוף, ובלבד שהתקיימו בהם תנאים אלה:

(1)   העבודות נעשות לצורך שמירה על פני הקרקע כפי שנקבעו במפה הימית כמשמעותה בתקנה 35(א) לתקנות הנמלים (מעגנות), התשע"א-2010 (להלן – תקנות הנמלים), והוראות בעניין ככל שנקבעו בהיתר ובתכנית החלה במקום;

(2)   העבודות נעשות לפי תקנות הנמלים;

(3)   העבודות נעשות לפי היתר מהוועדה להיתרים שלפי חוק מניעת זיהום הים (הטלת פסולת), התשמ"ג-1983 (להלן – ועדת ההיתרים);

(יג)   עבודות לצורך שמירה על רצועת החוף ופני הקרקע כפי שנקבעו בתכנית החלה במקום ובהיתר הבנייה שניתן מכוחה, ובלבד שהעבודות נעשות לפי היתר מוועדת ההיתרים;

(יד)  עבודות זמניות לעירום חול בים ובלבד שהתקיימו תנאים אלה:

(1)   העבודות תואמות תכנית מפורטת;

(2)   העבודות מבוצעות על ידי גוף המנוי בסעיף 261(ד) לחוק;

(3)   העבודות נעשות לפי היתר מוועדת ההיתרים;

(3)  סגירת מרפסת;

(4)  הריסתו של בנין, כולו או מקצתו, למעט הריסה המבוצעת על פי צו של בית משפט או של רשות המוסמכת לכך בדין.

מיום 23.7.1970

תק' תש"ל-1970

ק"ת תש"ל מס' 2589 מיום 23.7.1970 עמ' 2004

הוספת פסקאות משנה 1(2)(ח), 1(2)(ט), 1(2)(י)

מיום 29.7.1972

תק' תשל"ב-1972

ק"ת תשל"ב מס' 2865 מיום 29.6.1972 עמ' 1338

(י) חפירות ארכיאולוגיות שנתקיימה בהן אחת מאלה:

(1) ניתן עליהן רשיון לפי סעיף 6 לפקודת העתיקות וניתנה עליהן לועדה המקומית, שבמרחבה מבוצעות החפירות, הודעה בכתב חמישה עשר יום לפחות לפני הוצאת הרשיון כאמור;

(2) החפירות מבוצעות על ידי אגף העתיקות שבמשרד החינוך והתרבות וניתנה עליהן לועדה המקומית הודעה בכתב חמישה עשר יום לפחות לפני תחילתן;

(3) החפירות מבוצעות על ידי אגף העתיקות שבמשרד החינוך והתרבות או מטעמו בנכס שמבצעים בו אותה שעה עבודות אחרות על פי היתר לפי סעיף 145 לחוק או עבודות כאמור הפטורות מהיתר על פי תקנות אלה.

(י"א) חפירה, חציבה ומילוי לשם קבורה כשניתן עליהם רשיון לפי סעיף 8 לפקודת בריאות העם, 1940, ובמידה שפעולות אלה לשם קבורה טעונות היתר על פי כל חיקוק אחר - כאשר ניתן כאמור.

מיום 26.4.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4340 מיום 26.4.1982 עמ' 919

הוספת פסקה 1(4)

מיום 15.4.1984

תק' תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4619 מיום 15.4.1984 עמ' 1312

החלפת פסקה 1(3)

הנוסח הקודם:

(3) סגירת מרפסת בתריסים.

מיום 30.7.2008 עד יום 29.7.2013

הוראת שעה תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6697 מיום 30.7.2008 עמ' 1159

(4) הריסתו של בנין, כולו או מקצתו, למעט הריסה המבוצעת על פי צו של בית משפט או של רשות המוסמכת לכך בדין. לעניין תקנה זו –

"צו בית משפט" – לרבות החלטה לפינוי או לסילוק יד ממקרקעי ישראל ובלבד שההריסה תבוצע על ידי מדינת ישראל או מטעמה והתקיימו תנאים אלה:

(1) הבניין המיועד להריסה נבנה בלא היתר;

(2) לא חלות על הבניין המיועד להריסה הוראות התוספת הרביעית לחוק.

מיום 4.9.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7020 מיום 4.8.2011 עמ' 1206

הוספת פסקה 1(2)(יב)

מיום 6.3.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7786 מיום 6.3.2017 עמ' 804

(ב) עבודה הנעשית בהתאם לתכנית מפורטת מאושרת הכוללת הוראות בדבר ביצוע עבודות החפירה, המילוי או היישור, לפי הענין;

(ב) עבודה הנעשית בידי גוף המנוי בסעיף 261(ד) לחוק ולפי תכנית מפורטת מאושרת, ובלבד שהעבודות נעשות על פי תכנית פיתוח שאישר מהנדס הוועדה המקומית, הכוללת הוראות בדבר גובה פני הקרקע, ביצוע עבודות החפירה, המילוי או היישור, לפי העניין;

(יב) עבודות חפירה ושאיבת חול בתחום ימי של מעגנה בים התיכון ובים סוף, ובלבד שהתקיימו בהם תנאים אלה:

(1) העבודות נעשות לצורך שמירה על פני הקרקע כפי שנקבעו במפה הימית כמשמעותה בתקנה 35(א) לתקנות הנמלים (מעגנות), התשע"א-2010 (להלן – תקנות הנמלים), והוראות בעניין ככל שנקבעו בהיתר ובתכנית החלה במקום;

(2) העבודות נעשות לפי תקנות הנמלים;

(3) העבודות נעשות לפי היתר מהוועדה להיתרים שלפי חוק מניעת זיהום הים (הטלת פסולת), התשמ"ג-1983 (להלן – ועדת ההיתרים);

(יג) עבודות לצורך שמירה על רצועת החוף ופני הקרקע כפי שנקבעו בתכנית החלה במקום ובהיתר הבנייה שניתן מכוחה, ובלבד שהעבודות נעשות לפי היתר מוועדת ההיתרים;

(יד) עבודות זמניות לעירום חול בים ובלבד שהתקיימו תנאים אלה:

(1) העבודות תואמות תכנית מפורטת;

(2) העבודות מבוצעות על ידי גוף המנוי בסעיף 261(ד) לחוק;

(3) העבודות נעשות לפי היתר מוועדת ההיתרים;

חציבה שהיא שימוש חורג טעונה היתר ת"ט תשכ"ז 1967

2.    האמור בתקנה 1(2) אינו בא לשחרר פעולות חציבה או כרייה שיש עליהן רשיון לפי פקודת המכרות מקבלת היתר אם עבודת החציבה או הכרייה אינה מותרת במקום ביצועה על פי כל תכנית.

מיום 22.6.1967

ת"ט תשכ"ז-1967

ק"ת תשכ"ז מס' 2060 מיום 22.6.1967 עמ' 2670

2. האמור בתקנה 1(2) אינו בא לשחרר פעולות חציבה או כרייה שיש עליהן רשיון לפי פקודת המכרות מקבלת היתר עם אם עבודת החציבה או הכרייה אינה מותרת במקום ביצועה על פי כל תכנית.

השם

3.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות התכנון והבניה (עבודה ושימוש הטעונים היתר), תשכ"ז-1967".

כ"ג באדר ב' תשכ"ז (4 באפריל 1967)               חיים משה שפירא

                                                                                              שר הפנים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשכ"ז מס' 2034 מיום 28.4.1967 עמ' 2291.

ת"ט ק"ת תשכ"ז מס' 2060 מיום 22.6.1967 עמ' 2670.

תוקנו ק"ת תש"ל מס' 2589 מיום 23.7.1970 עמ' 2004 – תק' תש"ל-1970.

ק"ת תשל"ב מס' 2865 מיום 29.6.1972 עמ' 1338 – תק' תשל"ב-1972; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשמ"ב מס' 4340 מיום 26.4.1982 עמ' 919 – תק' תשמ"ב-1982.

ק"ת תשמ"ד מס' 4619 מיום 15.4.1984 עמ' 1312 – תק' תשמ"ד-1984; תחילתן ביום 15.4.1984.

ק"ת תשס"ח מס' 6697 מיום 30.7.2008 עמ' 1159 – הוראת שעה; תוקפה לחמש שנים ור' תקנה 2 לענין תחולה.

ק"ת תשע"א מס' 7020 מיום 4.8.2011 עמ' 1206 – תק' תשע"א-2011; תחילתן שלושים ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשע"ז מס' 7786 מיום 6.3.2017 עמ' 804 – תק' תשע"ז-2017.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות