תקנות התכנון והבניה (אישורים למתן שירותי חשמל, מים וטלפון),
תשמ"א-1981

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – מים

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – חשמל

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – תשתיות

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

בקשה לאישור הספקה לצורך עבודות

סעיף 2

2

Go

אישור לעבודות חשמל והספקת  חשמל או מים לצורך עבודה

סעיף 3

2

Go

בקשה לאישור להספקת חשמל  או מים

סעיף 4

2

Go

אישור להספקת חשמל, מים או  חיבור לטלפון

סעיף 5

2

Go

הוראה למניעת שרותים או הפסקתם

סעיף 6

2

Go

תחילה

סעיף 7

2

Go

תוספת

3

Go

אין כותרת

סעיף 1


תקנות התכנון והבניה (אישורים למתן שירותי חשמל, מים וטלפון),
תשמ"א-1981
*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "אישור" - אישור לפי סעיף 157א לחוק;

           "הרשות המאשרת" - כהגדרתה בסעיף 157א לחוק.

בקשה לאישור הספקה לצורך עבודות

2.    בקשה לאישור לעבודות להספקת חשמל והספקתו לצורך עבודות בניה או בקשה לאישור להספקת מים לצורך ביצוע עבודה, לפי סעיף 157א(ב)(1) ו-(ד)(1) לחוק, תוגש לפי טופס 1 בתוספת.

אישור לעבודות חשמל והספקת  חשמל או מים לצורך עבודה

3.    אישור לעבודות להספקת חשמל והספקתו לצורך עבודות בניה, או להספקת מים לצורך ביצוע עבודה לפי סעיף 157א(ב)(1) ו-(ד)(1) לחוק, יהיה לפי טופס 2 בתוספת.

בקשה לאישור להספקת חשמל או מים

4.    בקשה לאישור להספקת חשמל, מים או חיבור טלפון לבנין לפי סעיף 157א(ב)(2), (ג) ו-(ד)(2) לחוק, יהיה לפי טופס 3 בתוספת.

אישור להספקת חשמל, מים או חיבור לטלפון

5.    אישור להספקת חשמל, מים או חיבור טלפון לבנין יהיה לפי טופס 4 בתוספת.

הוראה למניעת שרותים או הפסקתם

6.    הוראה למנוע או להפסיק מתן חשמל, שירותי מים או טלפון, לפי סעיף 157א(ו) לחוק, תהיה לפי טופס 5 בתוספת.

תחילה

7.    תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ח באייר תשמ"א (1 ביוני 1981).

תוספת

טופס 1

(תקנה 2)

[בקשה לאישור לצורך עבודות]

טופס 2

(תקנה 3)

אישור לצורך עבודות לפי תקנות התכנון והבניה (אישורים למתן
שירותי חשמל, מים וטלפון), תשמ"א-1981

מס' התיק

אל:     חברת החשמל/ספק מים*

מאת:   הרשות המאשרת ליד הועדה המקומית לתכנון ולבניה

תק' תשמ"א-1981

1.ניתן בזה אישור לביצוע עבודות חשמל והספקתו/להספקת מים* לצורך ביצוע עבודות במקרקעין בגוש  חלקה תת חלקה מען  שלגביהם הוצא היתר בניה מס' או שהוחלט לתיתו וטרם ניתן, ומהטעם דלהלן ניתן בזה האישור לביצוע העבודות וההספקה הנ"ל:

ובתנאים כלהלן:

טופס 3

(תקנה 4)

[בקשה לאישור להספקת חשמל/מים/טלפון]

תק' תשמ"א-1981

טופס 4

(תקנה 5)

אישור להספקת חשמל/מים/טלפון* לפי תקנות התכנון והבניה (אישורים למתן
שירותי חשמל, מים וטלפון), תשמ"א-1981

מס' התיק:

   הועדה המקומית לתכנון ולבניה   

אל:     חברת החשמל:

ספק המים:

שירותי הטלפון:

ניתן בזה אישור לפי סעיף 157א לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, ולפי להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

תקנות התכנון והבניה (אישורים למתן שירותי חשמל, מים וטלפון), תשמ"א-1981, כי ניתן לספק לבנין המגורים/מסחר/שירותים/תעשיה*

אשר בגוש  חלקה תת חלקה

מען  ואשר נבנה לפי היתר בניה מס'

מיוםאת השירות המבוקש.

נמסר בידי                               ................ חתימת יו"ר הועדה המקומית

או יו"ר ועדת המשנה

חתימת מהנדס הועדה

תאריך חותמת

------------

*מחק את המיותר.

טופס 5

(תקנה 6)

הוראה להפסקת שירות לפי סעיף 157א לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965

מס' התיק:

   הועדה המקומית לתכנון ולבניה   

אל:     חברת החשמל ספק המים שירותי הטלפון

לפי סעיף 157א(ו) ולפי תקנות התכנון והבניה (אישורים למתן שירותי חשמל, מים וטלפון), תשמ"א-1981, הנכם מתבקשים להמנע מלתת שירות

או להפסיק נתינתו לנכס בגוש חלקה תת חלקה

המען ואשר פרטיו הם

האישור למתן שירות לנכס הנ"ל מיום  בטל.

                                        חתימת יו"ר הועדה המקומית     או יו"ר ועדת המשנה

                                        חתימת מהנדס הועדה

תאריך חותמת

י"ד באייר תשמ"א (18 במאי 1981)                          יוסף בורג

                                                                                                   שר הפנים* פורסמו ק"ת תשמ"א מס' 4238 מיום 29.5.1981 עמ' 1042.

תוקנו ק"ת תשמ"א מס' 4252 מיום 16.7.1981 עמ' 1222.