נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק בנינים ציבוריים (מיתקני שתיה למים צוננים), תשמ"ז-1986

רשויות ומשפט מנהלי – בניינים ציבוריים – מים, גז, חשמל

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

חובת התקנת מיתקן שתיה

סעיף 2

2

Go

חובת הגשת מים צוננים

סעיף 3

2

Go

מפקחים

סעיף 4

2

Go

עונשין וייעוד קנסות

סעיף 5

2

Go

אחריות נושאי משרה בתאגיד

סעיף 6

2

Go

תחולה על המדינה

סעיף 7

2

Go

ביצוע ותקנות

סעיף 8

2

Go

תחילה

סעיף 9

2

Go

הוראת מעבר

סעיף 10


חוק בנינים ציבוריים (מיתקני שתיה למים צוננים), תשמ"ז-1986*

הגדרות

1.    בחוק זה –

           "בנין ציבורי" - כמשמעותו בסעיף 158ב לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965;

           "מיתקן שתיה" - מיתקן המספק מי שתיה צוננים;

           "השר" - שר הפנים.

חובת התקנת מיתקן שתיה

2.    (א)  לא יפתח אדם, לא ינהל ולא יחזיק בנין ציבורי, בין כבעל ובין באופן אחר, אלא אם כן מותקן בו מיתקן שתיה.

           (ב)  מיתקן השתיה יוצב במקום מרכזי, הנראה לעין הציבור והוא יהיה שמיש בשעות הפעילות בבנין הציבורי.

חובת הגשת מים צוננים

3.    מי שמנהל או מחזיק, בין כבעל ובין באופן אחר, מסעדה, בית אוכל, בית קפה או מקום כיוצא באלה שבו מוגש אוכל, יגרום לכך שיוגש לכל לקוח קנקן מי שתיה צוננים, ללא תשלום.

מפקחים

4.    (א)  השר ימנה מפקחים לענין חוק זה מבין עובדי המדינה וכן מתוך רשימת פקחים ומפקחים שהגישו לו רשויות מקומיות.

           (ב)  למפקח כאמור תהיה סמכות לערוך חקירות על עבירות לפי חוק זה; בהשתמשו בסמכות כאמור יהיה מפקח רשאי להשתמש בכל הסמכויות הנתונות לקצין משטרה בדרגת מפקח לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות) וסעיף 3 לפקודה האמורה יחול על הודעה שרשם מכח סמכות זו.

עונשין וייעוד קנסות

5.    (א)  העובר על הוראות חוק זה, דינו - קנס, ובעבירה נמשכת - קנס נוסף כאמור בסעיף 61(ג) לחוק העונשין, תשל"ז-1977, לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שהנאשם קיבל הודעה בכתב על אותה עבירה או לאחר הרשעתו.

           (ב)  קנס שהוטל על עבירה לפי חוק זה בבית משפט לענינים מקומיים, ישולם לקופת הרשות המקומית שבתחומיה נעברה העבירה.

אחריות נושאי משרה בתאגיד

6.    נעברה עבירה לפי חוק זה בידי תאגיד, ייאשם בעבירה גם כל אדם אשר בשעת ביצוע העבירה היה מנהל פעיל, שותף - למעט שותף מוגבל - או פקיד באותו תאגיד האחראי לענין הנדון.

תחולה על המדינה

7.    חוק זה יחול גם על המדינה.

ביצוע ותקנות

8.    (א)  השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

           (ב)  השר, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, רשאי לתת פטור כללי מחובת התקנה של מיתקן שתיה לגבי סוג מסויים של בנינים ציבוריים וכן רשאי הוא, לאחר התייעצות עם השר הנוגע בדבר ובאישור כאמור, להוסיף או לגרוע - לצרכי חוק זה - מרשימת הבנינים הציבוריים שנקבעה לפי סעיף 158ב לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965.

תחילה

9.    תחילתו של חוק זה בתום ששה חדשים מיום פרסומו.

הוראת מעבר

10.   בבנין ציבורי קיים, שנפתח והתנהל לפני תחילתו של חוק זה, יותקן מיתקן שתיה תוך תקופה שיקבע השר[1].

                                        יצחק שמיר                   יצחק פרץ

                                                   ראש הממשלה                        שר הפנים

            שלמה הלל

           יושב ראש הכנסת

   וממלא מקום נשיא המדינה* פורסם ס"ח תשמ"ז מס' 1199 מיום 18.11.1986 עמ' 16 (ה"ח תשמ"ו מס' 1778 עמ' 214).

[1] ר' ק"ת תשמ"ח מס' 5130 מיום 1.9.1988 עמ' 1089.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות