נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981

 

 

משפט פרטי וכלכלה – כספים – בנקאות – רישוי

רשויות ומשפט מנהלי – רישוי – בנקאות

תוכן ענינים

 

פרק א': פרשנות

Go

5

סעיף 1

הגדרות

Go

5

סעיף 2

תנאים ברשיונות

Go

6

 

פרק ב': רישוי תאגידים בנקאיים

Go

6

סעיף 3

חובת רשיון

Go

6

סעיף 4

רשיונות

Go

7

סעיף 5

ועדת רשיונות

Go

7

סעיף 6

שיקולים במתן רשיונות

Go

7

סעיף 7

הון מינימלי

Go

7

סעיף 8

ביטול רשיון

Go

7

סעיף 9

המשך הפיקוח על תאגיד שרשיונו בוטל

Go

8

 

פרק ג': תחומי הפעולה של תאגידים בנקאיים וייחודם

Go

8

סעיף 10

תחומי פעולה של בנק

Go

8

סעיף 11

שליטה והחזקת אמצעי שליטה בידי בנק

Go

8

סעיף 11א

החזקות על ידי תאגידים נשלטים

Go

9

סעיף 11ב

הגבלות על בנק בעל היקף פעילות רחב

Go

9

סעיף 11ג

הקמת תשתית מחשוב וחובת מכירה של שירותי מחשוב ותפעולם והשכרת מקרקעין המשמשים לצורכי שירותי מחשוב ותפעולם

Go

10

סעיף 12

תחומי פעולה של בנק חוץ

Go

11

סעיף 12א

הוראות מיוחדות לבנק ולבנק חוץ מסוימים

Go

11

סעיף 13

ייחוד פעולות לבנק ולבנק חוץ

Go

11

סעיף 14

תחומי פעולה של בנק למשכנתאות

Go

11

סעיף 15

שליטה והחזקת מצעי שליטה בידי בנק למשכנתאות

Go

11

סעיף 16

תחומי פעולה של בנק למימון השקעות

Go

12

סעיף 17

שליטה והחזקת אמצעי שליטה בידי בנק למימון השקעות

Go

12

סעיף 18

תחום פעולה של בנק לקידום עסקים

Go

12

סעיף 19

שליטה והחזקת אמצעי שליטה בידי בנק לקידום עסקים

Go

12

סעיף 20

תחום פעולה של מוסד כספי

Go

13

סעיף 20א

החזקת אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי אחר

Go

13

סעיף 21

ייחוד פעולות לתאגידים בנקאיים

Go

13

סעיף 22

חברות ביטוח וקופות גמל

Go

15

סעיף 22א

נותני שירותי פיקדון ואשראי בהיקף הנמוך מהיקף פעילות בנקאי

Go

15

סעיף 23

תחומי פעולה של חברת שירותים משותפת

Go

15

סעיף 23א

סך כל אמצעי שליטה בתאגידים ריאליים

Go

15

סעיף 24

החזקת אמצעי שליטה בחברת שירותים משותפת

Go

16

סעיף 24א

החזקת אמצעי שליטה בתאגיד ריאלי משמעותי או במבטח שהוא גוף פיננסי משמעותי

Go

16

סעיף 24ב

הגבלות על מינויים בתאגיד ריאלי

Go

16

סעיף 25

הרחבת עיסוקים של תאגידים בנקאיים

Go

16

סעיף 26

משכון על אמצעי שליטה

Go

16

סעיף 26א

תאגיד בנקאי כנושה

Go

16

סעיף 27

מכירת אמצעי שליטה

Go

17

 

פרק ג'1: החזקת אמצעי שליטה בידי משקיעים מוסדיים

Go

17

סעיף 27א

הגדרות

Go

17

סעיף 27ב

הגבלות על משקיע מוסדי

Go

17

סעיף 27ג

החזקה של משקיעים מוסדיים בתאגיד בנקאי אחר

Go

17

סעיף 27ד

מכירת אמצעי שליטה

Go

18

 

פרק ג'2: שליטה והחזקת אמצעי שליטה בחברה מנהלת, במנהל קרן להשקעות  משותפות בנאמנות ובתאגיד שעיסוקו בניהול תיקי השקעות

Go

18

סעיף 27ה

החזקת אמצעי שליטה בידי תאגיד בנקאי

Go

18

סעיף 27ו

החזקת אמצעי שליטה בידי השולט בתאגיד בנקאי

Go

18

סעיף 27ז

שעבוד כהחזקה

Go

18

סעיף 27ח

מכירת אמצעי שליטה

Go

18

סעיף 27ט

אי תחולה על בנק ובנק חוץ מסוימים

Go

18

 

פרק ד': פעולות טעונות היתר

Go

18

סעיף 28

סניפים

Go

18

סעיף 28א

סגירת סניפים קבועים

Go

19

סעיף 29

שיקולים במתן היתר סניף ובהחלטה בדבר סגירת סניף קבוע

Go

19

סעיף 30

ביטול היתר סניף

Go

19

סעיף 31

החזקת אמצעי שליטה בתאגיד חוץ

Go

19

סעיף 32

שיקולים במתן היתר לפי סעיף 31

Go

20

סעיף 33

ביטול היתר לפי סעיף 31

Go

20

סעיף 34

שליטה והחזקת אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי תיקון

Go

20

סעיף 34א

ביטול היתר או שינויו לפי סעיף 34

Go

21

סעיף 35

הוראות הנגיד למי שפעל בלא היתר לפי סעיף 34

Go

21

סעיף 35א

מינוי דירקטור במקרים מיוחדים

Go

22

סעיף 35ב

איסור לשלוט ולהחזיק אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי שהוא גוף פיננסי משמעותי

Go

22

סעיף 36

דיווח על החזקת אמצעי שליטה

Go

24

 

פרק ד1: ועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים

Go

24

סעיף 36א

הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים

Go

24

סעיף 36ב

סייגים לכהונה והגבלה לאחר סיום הכהונה

Go

25

סעיף 36ג

תקופת כהונה

Go

25

סעיף 36ד

הפסקת כהונה

Go

26

סעיף 36ה

סדרי עבודה

Go

26

סעיף 36ו

תוקפן של פעולות

Go

26

סעיף 36ז

גמול

Go

26

 

פרק ד'2: סליקת עסקאות בכרטיסי חיוב

Go

26

סעיף 36ט

הגדרות

Go

26

סעיף 36י

חובת רישוי

Go

26

סעיף 36יא

רישיון סליקה

Go

26

סעיף 36יא1

שליטה והחזקת אמצעי שליטה בסולק

Go

27

סעיף 36יב

סולק בעל היקף פעילות רחב

Go

27

סעיף 36יב1

סולק מתארח

Go

27

סעיף 36יג

מנפיק בעל היקף פעילות רחב

Go

27

 

פרק ה': תיאומים ותיקונים בחקיקה

Go

28

סעיף 37

תיקון פקודת הבנקאות

Go

28

סעיף 38

תיקון חוק בנק ישראל

Go

30

סעיף 39

תיקון פקודת האגודות השיתופיות

Go

30

סעיף 40

ביטול פקודת הבנקים לאשראי

Go

30

 

פרק ו': הוראות מעבר

Go

30

סעיף 41

מוסדות קיימים

Go

30

סעיף 42

היתרי סניפים

Go

31

סעיף 43

החזקת תאגיד חוץ

Go

31

סעיף 44

מתן רשיונות והיתרים לזכאים

Go

31

סעיף 45

תקופה להשלמת הון

Go

31

סעיף 46

עיסוק אסור

Go

31

סעיף 47

שליטה מותרת בתאגידים ריאליים

Go

31

סעיף 47א

הפחתת סך כל אמצעי שליטה בתאגידים ריאליים

Go

32

סעיף 47ב

הגדרות

Go

32

סעיף 47ג

החזקות של תאגיד בנקאי בתאגיד בנקאי אחר

Go

32

סעיף 47ד

החזקות של משקיעים מוסדיים קשורים

Go

32

סעיף 47ה

שליטה ואחזקת אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי

Go

32

סעיף 47ו

קופות גמל מיוחדות

Go

33

סעיף 47ז

הוראת מעבר לעניין היתר סניף שנתן הנגיד

Go

33

סעיף 48

הארכת תקופה

Go

33

 

פרק ז': שונות

Go

33

סעיף 49

עונשין

Go

33

סעיף 50

אחריות דירקטור ומנהל כללי לעבירות של תאגיד בנקאי, משקיע מוסדי וסולק

Go

33

סעיף 50א

אישור היועץ המשפטי לממשלה

Go

33

סעיף 50ב

קנס אזרחי

Go

33

סעיף 51

אגודה שיתופית כתאגיד בנקאי

Go

34

סעיף 52

תחולת הוראות לגבי כונס נכסים

Go

34

סעיף 53

ביצוע

Go

34

סעיף 54

תחילה

Go

34

סעיף 55

פרסום

Go

34

 

תוספת ראשונה

Go

34

 

הון מינימלי

Go

34

 

תוספת שניה

Go

34

 

סיווג ענפי המשק

Go

34

 


חוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981*

פרק א': פרשנות

הגדרות

1.    בחוק זה –

"אמצעי שליטה", בתאגיד – כל אחת מאלה:

(1)   זכות ההצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל של תאגיד אחר;

(תיקון מס' 11) תשנ"ו-1996

(2)   הזכות למנות דירקטור בתאגיד, ולענין זה –

(א)   יראו את מי שמינה דירקטור בתאגיד כבעל הזכות למנותו;

(תיקון מס' 13) תשס"ד-2004

(ב)   חזקה על תאגיד שנושא משרה בו נתמנה לדירקטור בתאגיד אחר, ועל מי ששולט באותו תאגיד, שהם בעלי הזכות למנותו;

מיום 12.5.1996

תיקון מס' 11

ס"ח תשנ"ו מס' 1591 מיום 12.5.1996 עמ' 318 (ה"ח 2532)

החלפת פסקה (2) להגדרת "אמצעי שליטה", בתאגיד

הנוסח הקודם:

(2) הזכות למנות דירקטורים של התאגיד;

 

מיום 1.9.2004

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ד מס' 1956 מיום 11.8.2004 עמ' 508 (ה"ח 41)

(2) הזכות למנות דירקטור בתאגיד, ולענין זה –

(א) יראו את מי שמינה דירקטור בתאגיד כבעל הזכות למנותו;

(ב) חזקה על תאגיד שנושא משרה בו נתמנה לדירקטור בתאגיד אחר, שהוא בעל הזכות למנותו ועל מי ששולט באותו תאגיד, שהם בעלי הזכות למנותו;

(3)   הזכות להשתתף ברווחי התאגיד;

(4)   הזכות ליתרת נכסי התאגיד בעת חיסולו לאחר סילוק חבויותיו;

           "אשראי" – לרבות ערבות, קיבול שטרות, נכיון שטרות, מימון באמצעות השכרת נכסים, פתיחת אשראי תעודות או אישורו, והתחייבות לשלם כסף על חשבון הזולת;

           "אשראי לזמן ארוך" – אשראי שלפי תנאיו התקופה הממוצעת לפרעון הקרן היא שנתיים או יותר;

(תיקון מס' 2) תשמ"ז-1986 (תיקון מס' 9) תשנ"ד-1994  (תיקון מס' 11) תשנ"ו-1996

           "בעל ענין" – מי שמחזיק יותר מעשרים אחוזים מסוג מסויים של אמצעי שליטה;

מיום 17.12.1986

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"ז מס' 1200 מיום 17.12.1986 עמ' 20 (ה"ח 1798)

הוספת הגדרת "בעל ענין"

 

מיום 24.3.1994

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ד מס' 1457 מיום 24.3.1994 עמ' 106 (ה"ח 2197)

"בעל ענין" – מי שמחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר  יותר מעשרים וחמישה אחוזים מסוג מסויים של אמצעי שליטה;

 

מיום 31.12.1999

תיקון מס' 11

ס"ח תשנ"ו מס' 1591 מיום 12.5.1996 בעמ' 318 (ה"ח 2532)

"בעל ענין" – מי שמחזיק יותר מעשרים וחמישה אחוזים יותר מעשרים אחוזים מסוג מסויים של אמצעי שליטה;

 

 

           "הועדה המייעצת" – הועדה המייעצת שנתמנתה לפי סעיף 6 לפקודה;

(תיקון מס' 11)  תשנ"ו-1996

           "החזקה" או "רכישה" – בין לבד, בין יחד עם אחרים, בין במישרין בין בעקיפין, לרבות על ידי תאגיד נשלט;

מיום 12.5.1996

תיקון מס' 11

ס"ח תשנ"ו מס' 1591 מיום 12.5.1996 עמ' 318 (ה"ח 2532)

החלפת הגדרת "החזקה" או "רכישה"

הנוסח הקודם:

"החזקה" או "רכישה" – בין לבד ובין יחד עם קרובים, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות על ידי תאגיד נשלט;

(תיקון מס' 11)  תשנ"ו-1996

           "יחד עם אחרים" – יחד עם אחרים בשיתוף פעולה דרך קבע; מבלי לפגוע בכלליות האמור, יראו כמשתפים פעולה דרך קבע, לענין יחיד - אותו, את קרובו, ותאגיד שאחד מהם שולט בו, ולענין תאגיד – אותו, את מי ששולט בו ואת מי שאחד מהם שולט בו;

מיום 12.5.1996

תיקון מס' 11

ס"ח תשנ"ו מס' 1591 מיום 12.5.1996 עמ' 318 (ה"ח 2532)

הוספת הגדרת "יחד עם אחרים"

           "המפקח" – המפקח על הבנקים שנתמנה לפי סעיף 5 לפקודה;

(תיקון מס' 19) תשע"ב-2012

           "הנגיד" – נגיד בנק ישראל שנתמנה לפי סעיף 6 לחוק בנק ישראל;

מיום 19.3.2012

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ב מס' 2345 מיום 19.3.2012 עמ' 206 (ה"ח 557)

"הנגיד" – נגיד בנק ישראל שנתמנה לפי סעיף 8 לחוק בנק ישראל, תשי"ד-1954 לפי סעיף 6 לחוק בנק ישראל;

           "הפקודה" – פקודת הבנקאות, 1941;

(תיקון מס' 10) תשנ"ה-1995 (תיקון מס' 14) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 21) תשע"ו-2015

           "התחייבות חיתומית" – כהגדרתה בחוק ניירות ערך;

מיום 10.8.1995

תיקון מס' 10

ס"ח תשנ"ה מס' 1539 מיום 10.8.1995 עמ' 428 (ה"ח 2320)

הוספת הגדרת "התחייבות חיתומית"

 

מיום 10.8.2005

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 830 (ה"ח 175)

"התחייבות חיתומית" – כהגדרתה בסעיף 1 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

 

מיום 1.12.2015

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 53 (ה"ח 951)

"התחייבות חיתומית" – כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 בחוק ניירות ערך;

 

 

(תיקון מס' 19) תשע"ב-2012

           "חוק בנק ישראל" – חוק בנק ישראל, התש"ע-2010;

מיום 19.3.2012

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ב מס' 2345 מיום 19.3.2012 עמ' 206 (ה"ח 557)

הוספת הגדרת "חוק בנק ישראל"

(תיקון מס' 19) תשע"ב-2012

           "חוק החברות" – חוק החברות, התשנ"ט-1999;

מיום 19.3.2012

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ב מס' 2345 מיום 19.3.2012 עמ' 206 (ה"ח 557)

הוספת הגדרת "חוק החברות"

(תיקון מס 14) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 17) תשע"א-2011

           "חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני" – חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005;

מיום 10.8.2005

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 830 (ה"ח 175)

הוספת הגדרת "חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני"

 

מיום 10.3.2011

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"א מס' 2280 מיום 10.3.2011 עמ' 380 (ה"ח 541)

"חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני" – חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005;

(תיקון מס 14) תשס"ה-2005

           "חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות" – חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995;

מיום 10.8.2005

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 830 (ה"ח 175)

הוספת הגדרת "חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות"

(תיקון מס' 21) תשע"ו-2015

           "חוק ניירות ערך" – חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

מיום 1.12.2015

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 53 (ה"ח 951)

הוספת הגדרת "חוק ניירות ערך"

(תיקון מס 20) תשע"ד-2013

           "חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות" – חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013;

מיום 11.12.2013

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"ד מס' 2420 מיום 11.12.2013 עמ' 121 (ה"ח 706)

הוספת הגדרת "חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות"

(תיקון מס 14) תשס"ה-2005

           "ייעוץ השקעות" ו"שיווק השקעות" – כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות;

מיום 10.8.2005

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 830 (ה"ח 175)

הוספת הגדרת "ייעוץ השקעות" ו"שיווק השקעות"

(תיקון מס 14) תשס"ה-2005

           "ייעוץ פנסיוני" ו"שיווק פנסיוני" – כהגדרתם בחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני;

מיום 10.8.2005

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 830 (ה"ח 175)

הוספת הגדרת "ייעוץ פנסיוני" ו"שיווק פנסיוני"

(תיקון מס 14) תשס"ה-2005

           "מבטח" ו"סוכן ביטוח" – כהגדרתם בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981;

מיום 10.8.2005

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 830 (ה"ח 175)

הוספת הגדרת "מבטח" ו"סוכן ביטוח"

           "מקרקעין" – כמשמעותם בחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, לרבות זכות במקרקעין או התחייבות לעשות עסקה במקרקעין;

(תיקון מס' 10) תשנ"ה-1995 (תיקון מס 14) תשס"ה-2005

           "ניהול תיקי השקעות" – כמשמעותו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות;

מיום 10.8.1995

תיקון מס' 10

ס"ח תשנ"ה מס' 1539 מיום 10.8.1995 עמ' 428 (ה"ח 2320)

הוספת הגדרת "ניהול תיקי השקעות"

 

מיום 10.8.2005

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 830 (ה"ח 175)

"ניהול תיקי השקעות" – כמשמעותו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה- 1995;

 

(תיקון מס' 11) תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 19) תשע"ב-2012

           "נושא משרה" – כהגדרתו בחוק החברות, וכל עובד אחר הכפוף לו במישרין;

מיום 12.5.1996

תיקון מס' 11

ס"ח תשנ"ו מס' 1591 מיום 12.5.1996 עמ' 318 (ה"ח 2532)

הוספת הגדרת "נושא משרה"

 

מיום 19.3.2012

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ב מס' 2345 מיום 19.3.2012 עמ' 206 (ה"ח 557)

"נושא משרה" – כהגדרתו בפרק ד1 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983 כהגדרתו בחוק החברות, וכל עובד אחר הכפוף לו במישרין;

 

(תיקון מס' 11) תשנ"ו-1996

           "סניף" – כל מקום שבו תאגיד בנקאי מקבל פקדונות כספיים או מנהל עסקים עם לקוחותיו, לרבות סניף נייד, אך למעט מיתקן שבאמצעותו יכול לקוח לבצע פעולות בחשבונו אצל תאגיד בנקאי;

מיום 12.5.1996

תיקון מס' 11

ס"ח תשנ"ו מס' 1591 מיום 12.5.1996 עמ' 318 (ה"ח 2532)

החלפת הגדרת "סניף"

הנוסח הקודם:

"סניף" – כל מקום שבו מקבל תאגיד בנקאי פקדונות כספיים או מנהל עסקים עם לקוחותיו, לרבות סניף נייד ומקום שבו מוצב מיתקן שבאמצעותו יכול לקוח של התאגיד לבצע פעולות בחשבונו אצל התאגיד;

           "פקדונות כספיים" – לרבות הלוואות;

(תיקון מס' 14) תשס"ה-2005

           "קופת גמל" ו"חברה מנהלת" – כהגדרתן בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005;

מיום 12.5.1996

תיקון מס' 11

ס"ח תשנ"ו מס' 1591 מיום 12.5.1996 עמ' 318 (ה"ח 2532)

הוספת הגדרת "קופת גמל" ו"קופת גמל לקיצבה"

 

מיום 10.8.2005

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 830 (ה"ח 175)

החלפת הגדרת ""קופת גמל" ו"קופת גמל לקיצבה" בהגדרת ""קופת גמל" ו"חברה מנהלת""

הנוסח הקודם:

"קופת גמל" ו"קופות גמל לקיצבה" – כמשמעותן בפקודת מס הכנסה;

           "קרוב" – בן זוג, אח, הורה, צאצא, צאצא בן הזוג, ובן זוגו של כל אחד מאלה;

(תיקון מס' 14) תשס"ה-2005

           "קרן להשקעות משותפות בנאמנות" – קרן כהגדרתה בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994;

מיום 10.8.2005

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 831 (ה"ח 175)

הוספת הגדרת "קרן להשקעות משותפות בנאמנות"

(תיקון מס' 11) תשנ"ו-1996

           "שליטה" – היכולת – בין לבד ובין יחד עם אחרים – לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או נושא משרה אחר בתאגיד; מבלי לגרוע מכלליות האמור, יראו אדם כשולט בתאגיד אם מתקיימת בו אחת מאלה:

(1)   הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסויים של אמצעי השליטה בתאגיד;

(2)   בידיו היכולת למנוע קבלת החלטות עסקיות בתאגיד, למעט החלטות שענינן

הנפקה של אמצעי שליטה בתאגיד או החלטות שענינן מכירה, או חיסול של רוב עסקי התאגיד או שינוי מהותי בהם;

מיום 17.12.1986

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"ז מס' 1200 מיום 17.12.1986 עמ' 20 (ה"ח 1798)

"שליטה" – היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק יותר מחמישים אחוזים מחצית או יותר מסוג מסויים של אמצעי השליטה בתאגיד;

 

מיום 12.5.1996

תיקון מס' 11

ס"ח תשנ"ו מס' 1591 מיום 12.5.1996 עמ' 318 (ה"ח 2532)

החלפת הגדרת "שליטה"

הנוסח הקודם:

"שליטה" – היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסויים של אמצעי השליטה בתאגיד;

           "תאגיד בנקאי" – בנק, בנק חוץ, בנק למשכנתאות, בנק למימון השקעות, בנק לקידום עסקים, מוסד כספי או חברת שירותים משותפת;

"תאגיד החזקה בנקאית" – תאגיד שמתקיימות בו שתי אלה:

(1)   הוא שולט בתאגיד בנקאי;

(2)   יותר מחמישה אחוזים מכלל נכסיו הם אמצעי שליטה בתאגידים בנקאיים שבשליטתו והלוואות לתאגידים כאלה;

"תאגיד חוץ" – תאגיד שהואגד במדינת חוץ;

(תיקון מס' 2) תשמ"ז-1986

           "תאגיד עזר" – תאגיד שאינו עצמו תאגיד בנקאי ושעיסוקיו הם רק בתחום הפעולה המותר לתאגיד בנקאי השולט בו, למעט עיסוקים שנתייחדו לתאגידים בנקאיים לפי סעיפים 13 או 21;

מיום 17.12.1986

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"ז מס' 1200 מיום 17.12.1986 עמ' 20 (ה"ח 1798)

"תאגיד עזר" – תאגיד שאינו עצמו תאגיד בנקאי ושעיסוקיו הם רק בתחום הפעולה המותר לתאגיד בנקאי השולט בו, למעט עיסוקים שנתייחדו לתאגידים בנקאיים לפי סעיפים 13 או 21.

(תיקון מס' 7) תשמ"ט-1989

           "תאגיד ריאלי" – תאגיד שעל פי הוראות פרק ג' אסור לתאגיד בנקאי לשלוט בו או להיות בעל ענין בו.

מיום 9.8.1989

תיקון מס' 7

ס"ח תשמ"ט מס' 1284 מיום 9.8.1989 עמ' 96 (ה"ח 1924)

הוספת הגדרת "תאגיד ריאלי"

תנאים ברשיונות

2.    המוסמך לתת רשיון, היתר או אישור לפי חוק זה רשאי להתנותו בתנאים ולהגבילו, לפי השיקולים המפורטים בחוק זה.

פרק ב': רישוי תאגידים בנקאיים

חובת רשיון

3.    לא יהא תאגיד בנקאי אלא ברשיון לפי חוק זה.

רשיונות

4.    (א)  הנגיד רשאי, לפי שיקול דעתו ולאחר התייעצות בועדת הרשיונות שנתמנתה לפי סעיף 5, לתת –

(תיקון מס' 19) תשע"ב-2012

(1)   לחברה כהגדרתה בחוק החברות –

(א)   רשיון בנק;

(ב)   רשיון בנק למשכנתאות;

(ג)    רשיון בנק למימון השקעות;

(ד)    רשיון בנק לקידום עסקים;

(ה)   רשיון מוסד כספי;

(ו)    רשיון חברת שירותים משותפת;

(2)   לתאגיד חוץ רשום בישראל שהוא בנק במדינת חוץ - רשיון בנק חוץ.

           (ב)  רשיון אינו ניתן להעברה.

מיום 19.3.2012

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ב מס' 2345 מיום 19.3.2012 עמ' 206 (ה"ח 557)

4. (א) הנגיד רשאי, לפי שיקול דעתו ולאחר התייעצות בועדת הרשיונות שנתמנתה לפי סעיף 5, לתת -

(1) לחברה שהתאגדה בישראל על פי פקודת החברות ושאינה חברה פרטית לחברה כהגדרתה בחוק החברות -

ועדת רשיונות

5.    (א)  הנגיד ימנה חמישה מבין חברי הועדה המייעצת להיות ועדת הרשיונות.

           (ב)  לא יכהן כחבר בועדת הרשיונות מי שהוא בעל שליטה, דירקטור או עובד של תאגיד בנקאי או של תאגיד השולט בתאגיד בנקאי.

           (ג)   מי שחדל להיות חבר בועדה המייעצת יחדל לכהן כחבר ועדת הרשיונות.

           (ד)  החלטות ועדת הרשיונות יתקבלו ברוב חבריה.

           (ה)  ועדת הרשיונות רשאית לקבוע את נוהל עבודתה ודיוניה.

שיקולים במתן רשיונות

6.    במתן רשיונות לפי חוק זה יובאו בחשבון ענינים אלה:

(1)  תכנית הפעולה של המבקש וסיכוייו להגשימה;

(2)  התאמתם של בעלי אמצעי השליטה, הדירקטורים והמנהלים של המבקש לתפקידם;

(תיקון מס' 13) תשס"ד-2004

(3)  תרומת מתן הרשיון לתחרות בשוק ההון ובמיוחד לתרומתו לתחרות במערכת הבנקאות ולרמת השירותים בה;

(4)  המדיניות הכלכלית של הממשלה;

(5)  טובת הציבור;

(6)  לגבי בנק חוץ - הדדיות בדבר רישוי תאגידים בנקאיים בין ישראל לבין המדינה שבה מרכז עסקיו של המבקש.

מיום 1.9.2004

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ד מס' 1956 מיום 11.8.2004 עמ' 508 (ה"ח 41)

(3) תרומת מתן הרשיון לתחרות בשוק ההון ובמיוחד לתרומתו לתחרות במערכת הבנקאות ולרמת השירותים בה;

הון מינימלי  (תיקון מס' 11) תשנ"ו-1996

7.    (א)  לא יינתן רשיון אלא אם הון המניות המונפק והנפרע של המבקש אינו פחות מן הנקוב בתוספת הראשונה.

(תיקון מס' 11) תשנ"ו-1996

           (ב)  הנגיד, באישור שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת, רשאי להגדיל בצו את הסכומים הנקובים בתוספת הראשונה.

(תיקון מס' 2) תשמ"ז-1986 (תיקון מס' 11) תשנ"ו-1996

           (ג)   הוגדלו הסכומים הנקובים בתוספת הראשונה, יגדיל כל תאגיד בנקאי, תוך שנה אחת, את הונו המונפק והנפרע לסכום המוגדל; המפקח רשאי להאריך לתאגיד בנקאי פלוני את תקופת השנה.

מיום 17.12.1986

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"ז מס' 1200 מיום 17.12.1986 עמ' 20 (ה"ח 1798)

(ג) הוגדלו הסכומים הנקובים בתוספת, יגדיל כל תאגיד בנקאי, תוך שלוש שנים שנה אחת, את הונו המונפק והנפרע לסכום המוגדל; המפקח רשאי להאריך לתאגיד בנקאי פלוני את תקופת שלוש השנים השנה.

 

מיום 12.5.1996

תיקון מס' 11

ס"ח תשנ"ו מס' 1591 מיום 12.5.1996 עמ' 319 (ה"ח 2532)

7. (א) לא יינתן רשיון אלא אם הון המניות המונפק והנפרע של המבקש אינו פחות מן הנקוב בתוספת הראשונה.

(ב) הנגיד, באישור שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת, רשאי להגדיל בצו את הסכומים הנקובים בתוספת הראשונה.

(ג) הוגדלו הסכומים הנקובים בתוספת הראשונה, יגדיל כל תאגיד בנקאי, תוך שנה אחת, את הונו המונפק והנפרע לסכום המוגדל; המפקח רשאי להאריך לתאגיד בנקאי פלוני את תקופת השנה.

ביטול רשיון

8.    הנגיד רשאי, לאחר התייעצות בועדת הרשיונות, לבטל רשיון, בכל אחד מן המקרים שלהלן, לאחר שניתנה לתאגיד הבנקאי הזדמנות סבירה להשמיע טענותיו:

(1)  התאגיד ביקש ביטול רשיונו;

(2)  התאגיד לא החל בניהול עסקים או חדל לנהל אותם;

(3)  התאגיד הפר תנאי מהותי מתנאי הרשיון;

(תיקון מס' 2) תשמ"ז-1986

(4)  הונו של התאגיד פחת מן הסכום הנקוב בתוספת או שהתאגיד הבנקאי לא הגדיל את הונו כאמור בסעיף 7(ג);

(5)  התאגיד הפר הוראת חיקוק הפרה שיש בה כדי לפגוע במהימנותו;

(6)  ניתן צו לפירוק התאגיד או למינוי כונס נכסים עליו, למעט כונס נכסים שנתמנה לפי סעיפים 27, 33 או 35;

(7)  התאגיד החליט על פירוקו מרצון;

(8)  טעמים שבטובת הציבור מורים על הצורך לבטל את הרשיון.

מיום 17.12.1986

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"ז מס' 1200 מיום 17.12.1986 עמ' 20 (ה"ח 1798)

(4) הונו של התאגיד פחת מן הסכום הנקוב בתוספת הראשונה, או שהתאגיד הבנקאי לא הגדיל את הונו כאמור בסעיף 7(ג);

המשך הפיקוח על תאגיד שרשיונו בוטל (תיקון מס' 19) תשע"ב-2012

9.    (א)  תאגיד בנקאי שרשיונו בוטל, דינו לענין הפקודה וחוק בנק ישראל כדין תאגיד בנקאי במשך שלוש שנים מיום הביטול.

           (ב)  הנגיד רשאי להורות לתאגיד בנקאי שרשיונו בוטל בדבר ניהול עסקיו ככל שהדבר ייראה לו נחוץ כדי להגן על נושיו של התאגיד ועל לקוחותיו האחרים שהתקשרו עמו לפני ביטול רשיונו; אין בהוראה כאמור כדי לפטור את התאגיד מאחריותו למילוי התחייבות שהתחייב בה לפני ביטול רשיונו.

מיום 19.3.2012

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ב מס' 2345 מיום 19.3.2012 עמ' 206 (ה"ח 557)

(א) תאגיד בנקאי שרשיונו בוטל, דינו לענין הפקודה וחוק בנק ישראל, תשי"ד-1954, כדין תאגיד בנקאי במשך שלוש שנים מיום הביטול.

פרק ג': תחומי הפעולה של תאגידים בנקאיים וייחודם

תחומי פעולה של בנק

10.   לא יעסוק בנק אלא בעיסוקים אלה:

(1)  קבלת פקדונות כספיים בחשבונות עובר ושב על מנת לשלם מהם בשיק לפי דרישה;

(2)  קבלת פקדונות כספיים אחרים;

(3)  הנפקת ניירות ערך;

(4)  ניהול מערכת תשלומים, לרבות גביית כספים, העברתם והמרתם;

(תיקון מס' 12) תשנ"ט-1998

(4א)        קניה ומכירה של מטבע חוץ;

מיום 10.11.1998

תיקון מס' 12

ס"ח תשנ"ט מס' 1692 מיום 10.11.1998 עמ' 24 (ה"ח 2320)

הוספת פסקה 10(4א)

(5)  מתן אשראי;

(6)  השקעה בניירות ערך או בזהב המיועד לצרכים מוניטריים;

(תיקון מס' 10) תשנ"ה-1995 (תיקון מס' 14) תשס"ה-2005

(7)  שמירה וניהול של מסמכים סחירים, ניירות ערך, זכויות ונכסים אחרים למען הזולת, כשלוח, כשומר, כסוכן או כנאמן, ובלבד שלא ינהל במסגרת עיסוקו כאמור מפעל עסקי, ולמעט מתן התחייבות חיתומית, ניהול קופת גמל, ניהול קרן להשקעות משותפות בנאמנות וניהול תיקי השקעות;

מיום 10.8.1995

תיקון מס' 10

ס"ח תשנ"ה מס' 1539 מיום 10.8.1995 עמ' 428 (ה"ח 2320)

(7) שמירה וניהול של מסמכים סחירים, ניירות ערך, זכויות ונכסים אחרים למען הזולת, כשלוח, כשומר, כסוכן או כנאמן אך למעט מתן התחייבות חיתומית, ניהול קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותה בחוק ההשקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, או ניהול תיקי השקעות; ובלבד שלא ינהל כאמור מפעל עסקי;

 

מיום 10.8.2005

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 831 (ה"ח 175)

 (7) שמירה וניהול של מסמכים סחירים, ניירות ערך, זכויות ונכסים אחרים למען הזולת, כשלוח, כשומר, כסוכן או כנאמן אך למעט מתן התחייבות חיתומית, ניהול קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותה בחוק ההשקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, או ניהול תיקי השקעות; ובלבד שלא ינהל כאמור מפעל עסקי ובלבד שלא ינהל במסגרת עיסוקו כאמור מפעל עסקי, ולמעט מתן התחייבות חיתומית, ניהול קופת גמל, ניהול קרן להשקעות משותפות בנאמנות וניהול תיקי השקעות;

(8)  השכרת כספות;

(תיקון מס' 10) תשנ"ה-1995

(9)  קניה ומכירה של ניירות ערך כסוחר או כסוכן;

מיום 10.8.1995

תיקון מס' 10

ס"ח תשנ"ה מס' 1539 מיום 10.8.1995 עמ' 428 (ה"ח 2320)

(9) קניה ומכירה של ניירות ערך כסוחר,  או כסוכן או כחתם;

(תיקון מס' 2) תשמ"ז-1986

(10) ייעוץ כספי וכלכלי בתחום עיסוקיו;

מיום 17.12.1986

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"ז מס' 1200 מיום 17.12.1986 עמ' 20 (ה"ח 1798)

(10) ייעוץ כספי וכלכלי בתחום עיסוקיו;

(11)              (תיקון מס' 2) תשמ"ז-1986

(12) תיווך בעסקאות כספיות וכלכליות בתחום עיסוקיו, למעט תיווך בעסקאות של קניה או מכירה של סחורות או מקרקעין;

מיום 17.12.1986

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"ז מס' 1200 מיום 17.12.1986 עמ' 20 (ה"ח 1798)

(11) תיווך בעסקאות כספיות וכלכליות בתחום עיסוקיו, למעט תיווך בעסקאות של קניה או מכירה של סחורות או מקרקעין;

(תיקון מס' 14) תשס"ה-2005 ת"ט תשס"ו-2005

(11א) ייעוץ פנסיוני, וכן ביצוע עסקה בעבור לקוח, כהגדרתם בחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני, כחלק מהייעוץ הפנסיוני ובהמשך לו, בכפוף להוראות סעיפים 11 ו-52(ב) ו-(ג) לחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני;

מיום 10.8.2005

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 831 (ה"ח 175)

הוספת פסקה 10(11א)

 

מיום 22.11.2005

ת"ט תשס"ו-2005

ס"ח תשס"ו מס' 2035 מיום 22.11.2005 עמ' 18

(11א) ייעוץ פנסיוני, וכן ביצוע עסקה בעבור לקוח, כהגדרתם בחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני, כחלק מהייעוץ הפנסיוני ובהמשך לו, בכפוף להוראות סעיפים 11 ו-52(ב) ו-(ג) לחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני;

(תיקון מס' 14) תשס"ה-2005

(11ב) ייעוץ השקעות, בכפוף להוראות סעיף 9(ב) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות;

מיום 10.8.2005

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 831 (ה"ח 175)

הוספת פסקה 10(11ב)

(תיקון מס' 14) תשס"ה-2005

(11ג) שיווק השקעות בהתאם להוראות סעיף 9(ג1) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות;

מיום 10.8.2005

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 831 (ה"ח 175)

הוספת פסקה 10(11ג)

(תיקון מס' 14) תשס"ה-2005

(11ד) ניהול מערכת החשבונות של קופות גמל בעבור החברה המנהלת, לרבות ניהול חשבונות העמיתים בעבור הקופה, עריכת המידע הנמסר לעמית ומסירתו לו;

מיום 10.8.2005

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 831 (ה"ח 175)

הוספת פסקה 10(11ד)

(תיקון מס' 23) תשע"ז-2017

(11ה) מכירה ותפעול של שירותי מחשוב המשמשים בעיקרם את הבנק;

מיום 31.1.2017

תיקון מס' 23

ס"ח תשע"ז מס' 2601 מיום 31.1.2017 עמ' 364 (ה"ח 1080)

הוספת פסקה 10(11ה)

(תיקון מס' 23) תשע"ז-2017

(11ו) השכרת מקרקעין המשמשים את הבנק לצורכי שירותי מחשוב ותפעולם, לשוכר שיעשה שימוש במקרקעין למטרה זו;

מיום 31.1.2017

תיקון מס' 23

ס"ח תשע"ז מס' 2601 מיום 31.1.2017 עמ' 364 (ה"ח 1080)

הוספת פסקה 10(11ו)

(12) עיסוק שהותר במפורש לבנק לפי חוק;

(13) פעולה אחרת הנלווית לעיסוק שמותר לבנק.

שליטה והחזקת אמצעי שליטה בידי בנק (תיקון מס' 2) תשמ"ז-1986 (תיקון מס' 13)  תשס"ד-2004

11.   (א)  לא ישלוט בנק ולא יהיה בעל ענין אלא בתאגידים אלה:

(1)   (נמחקה);

(2)   תאגיד חוץ שאילו ניהל עסקים בישראל היה חייב ברשיון לפי חוק זה;

(תיקון מס' 14) תשס"ה-2005

(3)   (נמחקה);

(תיקון מס' 10) תשנ"ה-1995

(3א) תאגיד העוסק במתן התחייבות חיתומית ועיסוקיו האחרים הם עיסוקים המותרים לבנק לפי סעיף 10;

(תיקון מס' 10) תשנ"ה-1995

(3ב) תאגיד שעיסוקו הוא ניהול תיקי השקעות;

(תיקון מס' 14) תשס"ה-2005

(3ג)  (נמחקה);

(תיקון מס' 11) תשנ"ו-1996

(4)   (נמחקה);

(5)   תאגיד פלוני מסוג אחר שאישר המפקח לאחר התייעצות עם ועדת הרשיונות.

(תיקון מס' 14) תשס"ה-2005 ת"ט תשס"ו-2005

           (ב)  נוסף על הוראות סעיף קטן (א), רשאי בנק לשלוט גם בתאגיד שהוא אחד מאלה:

(1)   תאגיד עזר, ובלבד שהבנק שולט בו לבדו ונתקבל לכך אישור מאת המפקח, מראש ובכתב, המאשר בין השאר את תחומי עיסוקו של תאגיד העזר; ואולם רשאי המפקח לאחר התייעצות עם ועדת הרישיונות, להתיר לבנק לשלוט בתאגיד העזר יחד עם אחרים;

(2)   תאגיד שהוא סוכן ביטוח (בפסקה זו – סוכן ביטוח) ובלבד שמתקיימים כל אלה:

(א)   כל עיסוקו של סוכן הביטוח הוא בביטוח חיים ללווים או בביטוח דירות מגורים, הנעשים אגב מתן הלוואה לדיור ללקוחותיו של הבנק או של תאגיד בנקאי אחר השולט בבנק או הנשלט בידיו;

(ב)   הבנק שולט בסוכן הביטוח לבדו;

(ג)    הבנק מחזיק לבדו בכל אמצעי השליטה בסוכן הביטוח;

ואולם רשאי המפקח לאחר התייעצות עם ועדת הרישיונות, להתיר לבנק לשלוט לבדו בסוכן ביטוח גם אם הוא עוסק בביטוחים כאמור בפסקת משנה (א) הנעשים אגב מתן הלוואה לדיור ללקוחותיו של תאגיד בנקאי שאינו כאמור באותה פסקת משנה, וכן גם אם לא מתקיים לגבי הבנק התנאי האמור בפסקת משנה (ג), ובלבד שהמפקח שוכנע כי אין במתן ההיתר כדי לפגוע בהתפתחות התחרות ובמניעת ריכוזיות בתחום הבנקאות בכלל, ובתחום הביטוחים כאמור בפסקת משנה (א), בפרט; לענין פסקה זו, "הלוואה לדיור" – הלוואה שלא למטרה עסקית המובטחת בשעבוד של זכות בדירת מגורים או של זכות לגבי דירת מגורים.

מיום 17.12.1986

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"ז מס' 1200 מיום 17.12.1986 עמ' 20 (ה"ח 1798)

שליטת בנק בתאגידים שליטה והחזקת אמצעי שליטה בידי בנק

11. לא ישלוט בנק ולא יהיה בעל ענין אלא בתאגידים אלה:

 

מיום 10.8.1995

תיקון מס' 10

ס"ח תשנ"ה מס' 1539 מיום 10.8.1995 עמ' 428 (ה"ח 2320)

הוספת פסקאות 11(א)(3א), 11(א)(3ב), 11(א)(3ג)

 

מיום 12.5.1996

תיקון מס' 11

ס"ח תשנ"ו מס' 1591 מיום 12.5.1996 עמ' 319 (ה"ח 2532)

11. (א) לא ישלוט בנק ולא יהיה בעל ענין אלא בתאגידים אלה:

(1) תאגיד בנקאי אחר;

(2) תאגיד חוץ שאילו ניהל עסקים בישראל היה חייב ברשיון לפי חוק זה;

(3) קופת גמל;

(3א) תאגיד העוסק במתן התחייבות חיתומית ועיסוקיו האחרים הם עיסוקים המותרים לבנק לפי סעיף 10;

(3ב) תאגיד שעיסוקו הוא ניהול תיקי השקעות;

(3ג) מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות;

(4) תאגיד עזר;

(5) תאגיד פלוני מסוג אחר שאישר המפקח לאחר התייעצות עם ועדת הרשיונות.

(ב) בנוסף להוראות סעיף קטן (א), רשאי בנק לשלוט גם בתאגיד עזר  ובלבד שהוא שלט בו לבדו, אלא אם כן התיר המפקח, לאחר התייעצות עם ועדת הרשיונות, לשלוט בו יחד עם אחרים.

 

מיום 1.9.2004

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ד מס' 1956 מיום 11.8.2004 עמ' 508 (ה"ח 41)

מחיקת פסקה 11(א)(1)

הנוסח הקודם:

(1) תאגיד בנקאי אחר;

 

מיום 10.8.2005

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 בעמ' 831 (ה"ח 175)

ת"ט תשס"ו-2005

ס"ח תשס"ו מס' 2035 מיום 22.11.2005 עמ' 18

11. (א) לא ישלוט בנק ולא יהיה בעל ענין אלא בתאגידים אלה:

(1) (נמחקה);

(2) תאגיד חוץ שאילו ניהל עסקים בישראל היה חייב ברשיון לפי חוק זה;

(3) קופת גמל;

(3א) תאגיד העוסק במתן התחייבות חיתומית ועיסוקיו האחרים הם עיסוקים המותרים לבנק לפי סעיף 10;

(3ב) תאגיד שעיסוקו הוא ניהול תיקי השקעות;

(3ג) מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות;

(4) (נמחקה);

(5) תאגיד פלוני מסוג אחר שאישר המפקח לאחר התייעצות עם ועדת הרשיונות.

(ב) בנוסף להוראות סעיף קטן (א), רשאי בנק לשלוט גם בתאגיד עזר  ובלבד שהוא שלט בו לבדו, אלא אם כן התיר המפקח, לאחר התייעצות עם ועדת הרשיונות, לשלוט בו יחד עם אחרים.

(ב) נוסף על הוראות סעיף קטן (א), רשאי בנק לשלוט גם בתאגיד שהוא אחד מאלה:

(1) תאגיד עזר, ובלבד שהבנק שולט בו לבדו ונתקבל לכך אישור מאת המפקח, מראש ובכתב, המאשר בין השאר את תחומי עיסוקו של תאגיד העזר; ואולם רשאי המפקח לאחר התייעצות עם ועדת הרישיונות, להתיר לבנק לשלוט בתאגיד העזר יחד עם אחרים;

(2) תאגיד שהוא סוכן ביטוח (בפסקה זו – סוכן ביטוח) ובלבד שמתקיימים כל אלה:

(א) כל עיסוקו של סוכן הביטוח הוא בביטוח חיים ללווים או בביטוח דירות מגורים, הנעשים אגב מתן הלוואה לדיור ללקוחותיו של הבנק או של תאגיד בנקאי אחר השולט בבנק או הנשלט בידיו;

(ב) הבנק שולט בסוכן הביטוח לבדו;

(ג) הבנק מחזיק לבדו בכל אמצעי השליטה בסוכן הביטוח;

ואולם רשאי המפקח לאחר התייעצות עם ועדת הרישיונות, להתיר לבנק לשלוט לבדו בסוכן ביטוח גם אם הוא עוסק בביטוחים כאמור בפסקת משנה (א) הנעשים אגב מתן הלוואה לדיור ללקוחותיו של תאגיד בנקאי שאינו כאמור באותה פסקת משנה, וכן גם אם לא מתקיים לגבי הבנק התנאי האמור בפסקת משנה (ג), ובלבד שהמפקח שוכנע כי אין במתן ההיתר כדי לפגוע בהתפתחות התחרות ובמניעת ריכוזיות בתחום הבנקאות בכלל, ובתחום הביטוחים כאמור בפסקת משנה (א), בפרט; לענין פסקה זו, "הלוואה לדיור" – הלוואה שלא למטרה עסקית המובטחת בשעבוד של זכות בדירת מגורים או של זכות לגבי דירת מגורים.

החזקות על ידי תאגידים נשלטים (תיקון מס' 11) תשנ"ו-1996

11א.   לענין פרק זה ולענין סעיף 47 לא יימנו אמצעי שליטה המוחזקים בידי –

(1)   תאגיד העוסק במתן התחייבות חיתומית והנשלט בידי תאגיד בנקאי, ובלבד שאמצעי השליטה מוחזקים מכוח התחייבות חיתומית, לא עברה שנה מיום רכישתם, והתאגיד לא יצביע באסיפת בעלי מניות מכוח ההחזקה באותם אמצעי שליטה;

(2)   תאגיד הנשלט בידי תאגיד בנקאי והוא מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות, קופת גמל או חברה המנהלת קופת גמל.

מיום 12.5.1996

תיקון מס' 11

ס"ח תשנ"ו מס' 1591 מיום 12.5.1996 עמ' 319 (ה"ח 2532)

הוספת סעיף 11א

הגבלות על בנק בעל היקף פעילות רחב (תיקון מס' 23) תשע"ז-2017 (תיקון מס' 25) תשע"ט-2019

11ב.   (א)  בסעיף זה –

           "אמצעי תשלום" – כהגדרתו בחוק שירותי תשלום, התשע"ט-2019;

           "בנק בעל היקף פעילות רחב" – בנק ששווי נכסיו עולה על 20% משווי הנכסים של כלל הבנקים בישראל; לעניין זה, "שווי נכסים", של בנק – שווי נכסיו של הבנק כפי שמופיע במאזן הבנק בדוח הכספי השנתי האחרון שנערך על בסיס מאוחד על פי כללי החשבונאות המקובלים החלים עליו;

           "הנפקה", של כרטיס חיוב – התקשרות בחוזה כרטיס חיוב עם לקוח, ולעניין התקשרות בחוזה כרטיס אשראי עם לקוח, לרבות התחייבות למתן אשראי באמצעות הכרטיס;

           "חוזה כרטיס אשראי" – חוזה בין לקוח ובין מנפיק, שלפיו מתחייב הלקוח לשלם למנפיק את תמורת הנכסים שנרכשו מספק באמצעות כרטיס האשראי, והמנפיק מתחייב כלפי הלקוח לשלם את התמורה לספק; התשלום של הלקוח למנפיק יכול שיהיה בדרך של חיוב חשבונו של הלקוח בתאגיד בנקאי או בכל דרך אחרת;

           "חוזה כרטיס חיוב" – חוזה בין לקוח ובין מנפיק לשימוש בכרטיס חיוב;

           "כרטיס אשראי" – אמצעי תשלום שהוא לוחית או חפץ אחר לשימוש חוזר המיועדים לרכישת נכסים מאת ספק בלא תשלום מיידי של התמורה;

           "כרטיס בנק" – אמצעי תשלום שהוא לוחית או חפץ אחר לשימוש חוזר, המיועדים למשיכת כסף באמצעות מכשירי בנק ממוכנים או לרכישת נכסים בדרך של חיוב חשבונו של לקוח בתאגיד בנקאי וזיכוי אדם אחר על ידי שימוש בכרטיס במכשיר המיועד לכך במקום עסקו של הספק;

           "כרטיס חיוב" – כרטיס אשראי, כרטיס בנק או כרטיס תשלום;

           "כרטיס תשלום" – אמצעי תשלום שהוא לוחית או חפץ אחר לשימוש חוזר, המיועדים לרכישת נכסים מאת הספק, שניתן לצבור בהם ערך כספי בדרך של טעינה חוזרת, למעט לוחית או חפץ כאמור הניתנים לטעינה בכסף מזומן בלבד כאשר לא ניתן באמצעותם לחייב את חשבון הלקוח;

           "לקוח" – מי שכרטיס חיוב הונפק לשימושו;

           "מנפיק" – מי שעוסק בהנפקה של כרטיסי חיוב;

           "נכס" – מקרקעין, מיטלטלין, כסף, שירותים או זכויות;

           "ספק" – מי שמוכר נכס דרך עיסוק;

           "עסקה" – עסקה בין לקוח ובין ספק למכירת נכס;

           "סולק" ו"סליקה" – כהגדרתם בסעיף 36ט;

           "תפעול הנפקה", של כרטיס חיוב – כל הפעולות והשירותים הנלווים להנפקת כרטיס חיוב, לרבות הפקת הכרטיס ותפעולו, ולמעט ההנפקה עצמה וקביעת העמלות והעלויות ללקוח הכרוכות בהפקת כרטיס החיוב והשימוש בו.

           (ב)  על אף האמור בסעיפים 10 ו-11, בנק בעל היקף פעילות רחב לא יעסוק בעיסוקים המפורטים להלן ולא ישלוט או יחזיק אמצעי שליטה בתאגיד העוסק בעיסוקים כאמור:

(1)   תפעול הנפקה של כרטיסי חיוב;

(2)   סליקה של עסקאות בכרטיסי חיוב.

           (ג)   אין בהוראות סעיף קטן (ב) כדי לגרוע מהאפשרות של בנק בעל היקף פעילות רחב להתקשר עם אחר לצורך תפעול הנפקה של כרטיסי חיוב או להתקשר עם סולק כספק.

           (ד)  בתקופה שמתום ארבע שנים מיום תחילתו של חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2017 (בסעיף קטן זה – חוק להגברת התחרות), ועד תום שש שנים מיום התחילה האמור, רשאי שר האוצר, בהסכמת הנגיד ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, בשים לב, בין השאר, למצב התחרות בשוק האשראי, לקבוע, לעניין ההגדרה "בנק בעל היקף פעילות רחב" שבסעיף קטן (א), שיעור הנמוך מ-20%, ובלבד שלא יפחת מ-10%; נקבעו תקנות כאמור יחולו לעניין זה הוראות פרק ב' לחוק להגברת התחרות, בהתאמות שייקבעו באותן תקנות.

מיום 31.1.2017

תיקון מס' 23

ס"ח תשע"ז מס' 2601 מיום 31.1.2017 עמ' 364 (ה"ח 1080)

הוספת סעיף 11ב

 

מיום 14.10.2020

תיקון מס' 25

ס"ח תשע"ט מס' 2778 מיום 9.1.2019 עמ' 221 (ה"ח 1246)

תיקון מס' 25 (תיקון)

ס"ח תש"ף מס' 2790 מיום 18.2.2020 עמ' 14 (ה"ח 1291)

"אמצעי תשלום" – כהגדרתו בחוק שירותי תשלום, התשע"ט-2019;

"בנק בעל היקף פעילות רחב" – בנק ששווי נכסיו עולה על 20% משווי הנכסים של כלל הבנקים בישראל; לעניין זה, "שווי נכסים", של בנק – שווי נכסיו של הבנק כפי שמופיע במאזן הבנק בדוח הכספי השנתי האחרון שנערך על בסיס מאוחד על פי כללי החשבונאות המקובלים החלים עליו;

"הנפקה", של כרטיס חיוב – התקשרות בחוזה כרטיס חיוב עם לקוח, ולעניין התקשרות בחוזה כרטיס אשראי עם לקוח, לרבות התחייבות למתן אשראי באמצעות הכרטיס;

"חוזה כרטיס אשראי", "חוזה כרטיס חיוב", "כרטיס אשראי" ו"כרטיס חיוב" – כמשמעותם בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986;

"חוזה כרטיס אשראי" – חוזה בין לקוח ובין מנפיק, שלפיו מתחייב הלקוח לשלם למנפיק את תמורת הנכסים שנרכשו מספק באמצעות כרטיס האשראי, והמנפיק מתחייב כלפי הלקוח לשלם את התמורה לספק; התשלום של הלקוח למנפיק יכול שיהיה בדרך של חיוב חשבונו של הלקוח בתאגיד בנקאי או בכל דרך אחרת;

"חוזה כרטיס חיוב" – חוזה בין לקוח ובין מנפיק לשימוש בכרטיס חיוב;

"כרטיס אשראי" – אמצעי תשלום שהוא לוחית או חפץ אחר לשימוש חוזר המיועדים לרכישת נכסים מאת ספק בלא תשלום מיידי של התמורה;

"כרטיס בנק" – אמצעי תשלום שהוא לוחית או חפץ אחר לשימוש חוזר, המיועדים למשיכת כסף באמצעות מכשירי בנק ממוכנים או לרכישת נכסים בדרך של חיוב חשבונו של לקוח בתאגיד בנקאי וזיכוי אדם אחר על ידי שימוש בכרטיס במכשיר המיועד לכך במקום עסקו של הספק;

"כרטיס חיוב" – כרטיס אשראי, כרטיס בנק או כרטיס תשלום;

"כרטיס תשלום" – אמצעי תשלום שהוא לוחית או חפץ אחר לשימוש חוזר, המיועדים לרכישת נכסים מאת הספק, שניתן לצבור בהם ערך כספי בדרך של טעינה חוזרת, למעט לוחית או חפץ כאמור הניתנים לטעינה בכסף מזומן בלבד כאשר לא ניתן באמצעותם לחייב את חשבון הלקוח;

"לקוח" – מי שכרטיס חיוב הונפק לשימושו;

"מנפיק" – מי שעוסק בהנפקה של כרטיסי חיוב;

"נכס" – מקרקעין, מיטלטלין, כסף, שירותים או זכויות;

"ספק" – מי שמוכר נכס דרך עיסוק;

"עסקה" – עסקה בין לקוח ובין ספק למכירת נכס;

"סולק", "סליקה" ו"ספק" ו"סליקה" – כהגדרתם בסעיף 36ט;

הקמת תשתית מחשוב וחובת מכירה של שירותי מחשוב ותפעולם והשכרת מקרקעין המשמשים לצורכי שירותי מחשוב ותפעולם (תיקון מס' 23) תשע"ז-2017

11ג.   (א)  בתוך תשעה חודשים מיום תחילתו של החוק להגברת התחרות יבצע משרד האוצר אחד מאלה, אלא אם כן הוקמו תשתיות טכנולוגיות אחרות מספקות לאספקת שירותי מחשוב ותפעולם לגופים פיננסיים:

(1)   יפרסם, בהתייעצות עם בנק ישראל, מכרז להקמת תשתית טכנולוגית לאספקת שירותי מחשוב ותפעולם לגופים פיננסיים; תנאי המכרז יבטיחו היתכנות כלכלית להקמת תשתית כאמור, לרבות מימון על ידי המדינה, אם שר האוצר יחליט שמימון כאמור נידרש; שר האוצר רשאי, בתוך שלושה חודשים מיום התחילה כאמור, לקבוע כי המכרז יפורסם על ידי אחר;

(2)   יקבע כללים למתן מענקים, הלוואות או ערבויות שיאפשרו אספקת שירותי מחשוב ותפעולם לגופים פיננסיים.

           (ב)  שר האוצר רשאי להאריך את המועד האמור ברישה לסעיף קטן (א) בשלושה חודשים[1].

(תיקון מס' 26) תשע"ט-2019

           (ג)   נוכח שר האוצר, בתום 18 חודשים מיום תחילתו של החוק להגברת התחרות, כי טרם התפתחה תחרות בתחום התשתית הטכנולוגית לאספקת שירותי מחשוב ותפעולם לגופים פיננסיים, וכי אין חלופות טכנולוגיות מספקות לאספקת שירותים כאמור, והדבר דרוש לשם הגברת התחרות בשוק הבנקאות, רשאי הוא, בהתייעצות עם הנגיד והממונה על התחרות, לקבוע כי בנק שאינו בנק בעל היקף פעילות צר חייב למכור ולתפעל שירותי מחשוב המשמשים אותו בעיקרם, או להשכיר מקרקעין המשמשים את הבנק לצורכי שירותי מחשוב ותפעול, והכול לגופים פיננסיים; השר יקבע את התמורה ואת תנאי ההתקשרות, ובלבד שנוכח כי התקיימו כל אלה:

(1)   גוף פיננסי פנה לבנק המתפעל שירותי מחשוב המשמשים בעיקרם את הבנק או לבנק המחזיק מקרקעין המשמשים את הבנק לצורכי שירותי מחשוב ותפעול, בבקשה לרכוש ממנו שירותים או לשכור מקרקעין כאמור, והצדדים לא הגיעו להסכמה בדבר התמורה ותנאי ההתקשרות בתוך שישה חודשים מיום פניית הגוף הפיננסי;

(2)   התמורה או תנאי ההתקשרות שהציג הבנק לגוף הפיננסי אינם סבירים.

           (ד)  קבע שר האוצר כאמור בסעיף קטן (ג), לא יעכב בנק את המכירה והתפעול של שירותי מחשוב או השכרת מקרקעין המשמשים אותו לצורכי שירותי מחשוב ותפעול, ובלבד שהגוף הפיננסי שילם את התמורה שקבע השר.

           (ה)  ראה המפקח כי הטלת חובה כאמור בסעיף קטן (ג) עלולה לערער את יציבותו הטכנולוגית של בנק מסוים, רשאי הוא לפטור את הבנק מהחובה כאמור באותו סעיף קטן, כולה או חלקה.

           (ו)   בסעיף זה –

           "בנק בעל היקף פעילות צר" – בנק ששווי נכסיו כפי שמופיע במאזן הבנק בדוח הכספי השנתי האחרון שנערך על בסיס מאוחד על פי כללי חשבונאות מקובלים החלים עליו, אינו עולה ביום תחילתו של החוק להגברת התחרות על 10% משווי הנכסים של כלל הבנקים בישראל;

           "גוף פיננסי" – תאגיד בנקאי או אגודת אשראי ופיקדון כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016;

           "חוק להגברת התחרות" – כהגדרתו בסעיף 11ב(ד).

(תיקון מס' 26) תשע"ט-2019

           (ז)   אין בהוראות סעיף קטן (ג) כדי לגרוע מתחולת הוראות חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988, על הסדר לאספקת שירותי מחשוב ותפעולם בין בנק שהוטלה עליו חובה לפי סעיף קטן (ג) לבין גוף פיננסי.

מיום 31.1.2017

תיקון מס' 23

ס"ח תשע"ז מס' 2601 מיום 31.1.2017 עמ' 365 (ה"ח 1080)

הוספת סעיף 11ג

 

מיום 10.1.2019

תיקון מס' 26

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 249 (ה"ח 1221)

(ג) נוכח שר האוצר, בתום 18 חודשים מיום תחילתו של החוק להגברת התחרות, כי טרם התפתחה תחרות בתחום התשתית הטכנולוגית לאספקת שירותי מחשוב ותפעולם לגופים פיננסיים, וכי אין חלופות טכנולוגיות מספקות לאספקת שירותים כאמור, והדבר דרוש לשם הגברת התחרות בשוק הבנקאות, רשאי הוא, בהתייעצות עם הנגיד והממונה על הגבלים עסקיים והממונה על התחרות, לקבוע כי בנק שאינו בנק בעל היקף פעילות צר חייב למכור ולתפעל שירותי מחשוב המשמשים אותו בעיקרם, או להשכיר מקרקעין המשמשים את הבנק לצורכי שירותי מחשוב ותפעול, והכול לגופים פיננסיים; השר יקבע את התמורה ואת תנאי ההתקשרות, ובלבד שנוכח כי התקיימו כל אלה:

(ז) אין בהוראות סעיף קטן (ג) כדי לגרוע מתחולת הוראות חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988, על הסדר לאספקת שירותי מחשוב ותפעולם בין בנק שהוטלה עליו חובה לפי סעיף קטן (ג) לבין גוף פיננסי.

תחומי פעולה של בנק חוץ

12.   (א)  לא יעסוק בנק חוץ בישראל אלא בעיסוקים המותרים לבנק לפי סעיף 10.

(תיקון מס' 2) תשמ"ז-1986

           (ב)  לא ישלוט בנק חוץ ולא יהיה בעל ענין בתאגיד המנהל עסקים בישראל אלא אם כן מותר היה לבנק לשלוט בו או להיות בעל ענין בו לפי סעיף 11.

מיום 17.12.1986

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"ז מס' 1200 מיום 17.12.1986 עמ' 20 (ה"ח 1798)

החלפת סעיף קטן 12(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) לא ישלוט בנק חוץ בתאגיד המנהל עסקים בישראל אלא אם מותר היה לבנק לשלוט בו לפי סעיף 11.

הוראות מיוחדות לבנק ולבנק חוץ מסוימים (תיקון מס' 14) תשס"ה-2005

12א.   על אף הוראות סעיפים 10 עד 12 –

(1)  בנק ובנק חוץ שהוראות פרק ג'2 אינן חלות לגביהם, לפי סעיף 27ט, רשאים לשלוט ולהיות בעלי ענין גם בחברה מנהלת ובמנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות;

(2)  בנק ובנק חוץ כאמור בפסקה (1) שאינם רשאים, לפי הוראות סעיפים 10 או 12, לעסוק בייעוץ פנסיוני או בייעוץ השקעות, רשאים לעסוק גם בעיסוקים אלה:

(א)   שיווק פנסיוני, וכן ביצוע עסקה בעבור לקוח, כהגדרתם בחוק הייעוץ הפנסיוני, כחלק מהשיווק הפנסיוני ובהמשך לו, ובלבד שמתקיים בבנק או בבנק החוץ, לפי הענין, התנאי האמור בסעיף 3(1) לחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני;

(ב)   שיווק השקעות.

מיום 10.8.2005

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 832 (ה"ח 175)

הוספת סעיף 12א

ייחוד פעולות לבנק ולבנק חוץ

13.   מי שאיננו בנק או בנק חוץ לא יעסוק בקבלת פקדונות כספיים בחשבונות עובר ושב על מנת לשלם מהם לפי דרישה בשיק.

תחומי פעולה של בנק למשכנתאות

14.   לא יעסוק בנק למשכנתאות אלא בעיסוקים אלה:

(1)  הנפקת ניירות ערך;

(2)  קבלת פקדונות כספיים למתן הלוואות ופקדונות כספיים אחרים שאישר המפקח;

(תיקון מס' 2) תשמ"ז-1986

(3)  מתן אשראי לזמן ארוך למימון רכישתם של מקרקעין או למימון רכישת זכות תמורת דמי מפתח לגבי מושכר שחל עליו חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], תשל"ב- 1972 או למימון בניה, ומתן אשראי לזמן קצר למימון בניה האמור להיפרע כאשר יקבל רוכש המקרקעין אשראי לזמן ארוך למימון רכישתם מהבנק או מתאגיד בנקאי אחר;

(תיקון מס' 2) תשמ"ז-1986

(4)  מתן אשראי למימון רכישתם של מקרקעין, למימון רכישת זכות תמורת דמי מפתח כאמור בפסקה (3) או למימון בניה, בהכוונת הממשלה, מתוך פקדונות כספיים למתן הלוואות;

(תיקון מס' 2) תשמ"ז-1986

(5)  מתן ערבות לפי חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה- 1974;

(6)  השקעות בניירות ערך;

(7)  הפקדת פקדונות כספיים בתאגידים בנקאיים ובאוצר המדינה;

(8)  ייעוץ כספי וכלכלי בתחום עיסוקיו;

(9)  תיווך בעסקאות כספיות וכלכליות בתחום עיסוקיו;

(10) עיסוק שהותר במפורש לבנק למשכנתאות לפי חוק;

(11) פעולה אחרת הנלווית לעיסוק שמותר לבנק למשכנתאות.

מיום 17.12.1986

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"ז מס' 1200 מיום 17.12.1986 עמ' 20 (ה"ח 1798)

(3) מתן אשראי לזמן ארוך למימון רכישתם של מקרקעין או למימון רכישת זכות תמורת דמי מפתח לגבי מושכר שחל עליו חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], תשל"ב- 1972 או למימון בניה, ומתן אשראי לזמן קצר למימון בניה האמור להיפרע כאשר יקבל רוכש המקרקעין אשראי לזמן ארוך למימון רכישתם מהבנק או מתאגיד בנקאי אחר;

(4) מתן אשראי למימון רכישתם של מקרקעין, למימון רכישת זכות תמורת דמי מפתח כאמור בפסקה (3) או למימון בניה, בהכוונת הממשלה, מתוך פקדונות כספיים למתן הלוואות;

(5) מתן ערבות לפי חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה- 1974;

(4) (6) השקעות בניירות ערך;

(5) (7) הפקדת פקדונות כספיים בתאגידים בנקאיים ובאוצר המדינה;

(6) (8) ייעוץ כספי וכלכלי בתחום עיסוקיו;

(7) (9) תיווך בעסקאות כספיות וכלכליות בתחום עיסוקיו;

(8) (10) עיסוק שהותר במפורש לבנק למשכנתאות לפי חוק;

(9) (11) פעולה אחרת הנלווית לעיסוק שמותר לבנק למשכנתאות.

שליטה והחזקת מצעי שליטה בידי בנק למשכנתאות (תיקון מס' 2) תשמ"ז-1986

15.   לא ישלוט בנק למשכנתאות ולא יהיה בעל ענין, אלא בתאגידים אלה:

 

(תיקון מס' 13) תשס"ד-2004

(1)  (נמחקה);

(תיקון מס' 11) תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 14) תשס"ד-2004

(2)  תאגיד עזר ובלבד שנתקיימו הוראות סעיף 11(ב)(1);

 

(תיקון מס' 14) תשס"ה-2005

(2א)        תאגיד שהוא סוכן ביטוח, ובלבד שנתקיימו הוראות סעיף 11(ב)(2);

(3)  תאגיד פלוני מסוג אחר שאישר המפקח לאחר התייעצות עם ועדת הרשיונות.

מיום 17.12.1986

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"ז מס' 1200 מיום 17.12.1986 עמ' 21 (ה"ח 1798)

שליטת בנק למשכנתאות בתאגידים שליטה והחזקת אמצעי שליטה בידי בנק למשכנתאות

15. לא ישלוט בנק למשכנתאות ולא יהיה בעל ענין, אלא בתאגידים אלה:

 

מיום 12.5.1996

תיקון מס' 11

ס"ח תשנ"ו מס' 1591 מיום 12.5.1996 עמ' 319 (ה"ח 2532)

(2) תאגיד עזר ובלבד שנתקיימו הוראות סעיף11(ב);

 

מיום 1.9.2004

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ד מס' 1956 מיום 11.8.2004 עמ' 508 (ה"ח 41)

מחיקת פסקה 15(1)

הנוסח הקודם:

(1) תאגיד בנקאי אחר;

 

מיום 10.8.2005

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 בעמ' 832 (ה"ח 175)

(2) תאגיד עזר ובלבד שנתקיימו הוראות סעיף 11(ב) 11(ב)(1);

(2א) תאגיד שהוא סוכן ביטוח, ובלבד שנתקיימו הוראות סעיף 11(ב)(2);

תחומי פעולה של בנק למימון השקעות

16.   לא יעסוק בנק למימון השקעות אלא בעיסוקים אלה:

(1)  הנפקת ניירות ערך;

(2)  קבלת פקדונות כספיים למתן הלוואות ופקדונות כספיים אחרים שאישר המפקח;

(3)  מתן אשראי לזמן ארוך שמטרתו מימון השקעות, למעט אשראי למימון רכישה של דירת מגורים, ומתן אשראי לזמן קצר האמור להיפרע כאשר יקבל הלווה אשראי לזמן ארוך מהבנק;

(4)  מתן אשראי למימון השקעות, בהכוונת הממשלה, מתוך פקדונות כספיים למתן הלוואות;

(תיקון מס' 2) תשמ"ז-1986

(5)  מתן ערבות לטובת המדינה או לטובת תאגיד בנקאי אחר בשביל לקוח ששעבד מנכסיו לבנק או מתן ערבות לטובת אחר בשביל לקוח ששעבד בשעבוד קבוע את כל נכסיו לבנק ואין עליהם שעבוד נוסף;

(6)  השקעה בניירות ערך;

(7)  הפקדת פקדונות כספיים בתאגידים בנקאיים ובאוצר המדינה;

(8)  ייעוץ כספי וכלכלי בתחום עיסוקיו;

(9)  תיווך בעסקאות כספיות וכלכליות בתחום עיסוקיו;

(10) עיסוק שהותר במפורש לבנק למימון השקעות לפי חוק;

(11) פעולה אחרת הנלווית לעיסוק שמותר לבנק למימון השקעות.

מיום 17.12.1986

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"ז מס' 1200 מיום 17.12.1986 עמ' 21 (ה"ח 1798)

(5) מתן ערבות לטובת המדינה או לטובת תאגיד בנקאי אחר בשביל לקוח ששעבד מנכסיו לבנק או מתן ערבות לטובת אחר בשביל לקוח ששעבד כל נכסיו הקבועים לבנק ששעבד בשעבוד קבוע את כל נכסיו לבנק ואין עליהם שעבוד נוסף;

שליטה והחזקת אמצעי שליטה בידי בנק למימון השקעות (תיקון מס' 2) תשמ"ז-1986 (תיקון מס' 11)  תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 13) תשס"ד-2004

17.   לא ישלוט בנק למימון השקעות ולא יהיה בעל ענין, אלא בתאגידים אלה:

(1)  (נמחקה);

 

 

(תיקון מס' 14) תשס"ה-2005

(2)  תאגיד עזר ובלבד שנתקיימו הוראות סעיף 11(ב)(1);

(3)  תאגיד פלוני מסוג אחר שאישר המפקח לאחר התייעצות עם ועדת הרשיונות.

מיום 17.12.1986

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"ז מס' 1200 מיום 17.12.1986 עמ' 21 (ה"ח 1798)

שליטת בנק למימון השקעות בתאגידים שליטה והחזקת אמצעי שליטה בידי בנק למימון השקעות

17. לא ישלוט בנק למימון השקעות ולא יהיה בעל ענין, אלא בתאגידים אלה:

 

מיום 12.5.1996

תיקון מס' 11

ס"ח תשנ"ו מס' 1591 מיום 12.5.1996 עמ' 319 (ה"ח 2532)

(2) תאגיד עזר ובלבד שנתקיימו הוראות סעיף 11(ב);

 

מיום 1.9.2004

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ד מס' 1956 מיום 11.8.2004 עמ' 508 (ה"ח 41)

מחיקת פסקה 17(1)

הנוסח הקודם:

(1) תאגיד בנקאי אחר;

 

מיום 10.8.2005

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 832 (ה"ח 175)

(2) תאגיד עזר ובלבד שנתקיימו הוראות סעיף 11(ב) 11(ב)(1);

תחום פעולה של בנק לקידום עסקים

18.   לא יעסוק בנק לקידום עסקים אלא בעיסוק מן המנויים בסעיף 10, למעט פסקה (1).

שליטה והחזקת אמצעי שליטה בידי בנק לקידום עסקים (תיקון מס' 11) תשנ"ו-1996

19.   (א)  לא ישלוט בנק לקידום עסקים ולא יהיה בעל ענין, אלא בתאגידים מן המנויים בסעיף 11.

           (ב)  לא יחזיק בנק לקידום עסקים באמצעי שליטה בתאגיד בנקאי או בתאגיד החזקה בנקאית.

           (ג)   על אף הוראות סעיף קטן (א), רשאי בנק לקידום עסקים לשלוט או להיות בעל ענין גם בתאגיד אחר, לתקופה שלא תעלה על שש שנים, ובלבד שנתקיימו התנאים הבאים:

(1)   השליטה ובעלות הענין הינן במסגרת פעילותו בתחומים אלה:

(א)   ייזום או הקמה של תאגידים, למעט תאגידים שעיסוקם העיקרי במקרקעין, או הרחבת פעילות של תאגידים כאמור במשך חמש השנים הראשונות לפעילותם העסקית;

(ב)   הבראת תאגידים בקשיים אשר הסכימו עם נושיהם על הסדר חובות, או כחלק מהסכמה כאמור.

(תיקון מס' 19) תשע"ב-2012

(2)   סך נכסיו של כל תאגיד אחר כאמור בפסקה (1)(א) כפי שהם בדין וחשבון הכספי המאוחד שלו, לא יעלה, בכל עת, על 80 מיליון שקלים חדשים, וסך נכסיו כאמור של כל תאגיד אחר כאמור בפסקה (1)(ב) לא יעלה בכל עת על 160 מיליון שקלים חדשים; הנגיד, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לעדכן את הסכומים האמורים בפסקה זו; הודעה על הסכומים המעודכנים תפורסם ברשומות.

           (ד)  לענין פרק זה לא ייחשב תאגיד בנקאי, השולט בבנק לקידום עסקים כשולט או כבעל ענין בתאגיד אחר שהבנק לקידום עסקים שולט בו או בעל ענין בו כאמור בסעיף קטן (ג), אלא אם כן התאגיד הבנקאי מחזיק בדרך אחרת עשרה אחוזים או יותר מסוג מסויים של אמצעי שליטה בתאגיד האחר.

           (ה)  הנגיד, באישור שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע בצו -

(1)   שיעור מרבי להשקעותיו של בנק לקידום עסקים בתאגיד שבשליטתו או שהוא בעל ענין בו, ושיעור מרבי להשקעותיו בכלל התאגידים כאמור, והכל כאחוז מהונו של הבנק לקידום עסקים;

(2)   שיעור מרבי לנכסיו של תאגיד שבשליטת בנק לקידום עסקים או שהוא בעל ענין בו, ושיעור מרבי לנכסיהם של כלל התאגידים כאמור, והכל כאחוז מהונו של הבנק לקידום עסקים;

(3)   שיעור מרבי להשקעותיו של תאגיד בנקאי או של תאגיד החזקה בנקאית בבנק לקידום עסקים שבשליטתו, כאחוז מהונו של התאגיד הבנקאי או של תאגיד ההחזקה הבנקאית.

           (ו)   בצו כאמור בסעיף קטן (ה), ניתן לקבוע כללים להגדרת הון, השקעות ונכסים, ודרך חישובם.

מיום 17.12.1986

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"ז מס' 1200 מיום 17.12.1986 עמ' 21 (ה"ח 1798)

שליטת בנק לקידום עסקים בתאגידים שליטה והחזקת אמצעי שליטה בידי בנק לקידום עסקים

19. (א) לא ישלוט בנק לקידום עסקים ולא יהיה בעל ענין, אלא בתאגידים אלה:

(1) תאגיד מן המנויים בסעיף 11;

(2) תאגיד אחר, לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים; המפקח הראשי, לגבי תאגיד פלוני ומטעמים שיפרט, להאריך את התקופה האמורה לפרק זמן נוסף.

(ב) לעניין פרק זה, לא ייחשב תאגיד בנקאי השולט בבנק לקידום עסקים כשולט בתאגיד פלוני שבשליטת הבנק לקידום עסקים אלא אם התאגיד הבנקאי מחזיק בדרך אחרת עשרה אחוזים או יותר מסוג מסויים של אמצעי השליטה באותו תאגיד פלוני.

(ב) לעניין פרק זה, לא ייחשב תאגיד בנקאי השולט או שהוא בעל ענין בבנק לקידום עסקים כשולט או כבעל ענין בתאגיד פלוני שבשליטת הבנק לקידום עסקים או שהבנק לקידום עסקים הוא בעל ענין בו, אלא אם כן התאגיד הבנקאי מחזיק בדרך אחרת עשרה אחוזים או יותר מסוג מסויים של אמצעי שליטה באותו תאגיד פלוני.

(ג) הנגיד, באישור שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע בצו-

(1) שיעור מקסימלי להשקעותיו של בנק לקידום עסקים בתאגיד שבשליטתו או שהוא בעל ענין בו, כאחוז מהונו של הבנק לקידום עסקים;

(2) שיעור מקסימלי להשקעותיו של בנק לקידום עסקים בכלל התאגידים שבשליטתו או שהוא בעל ענין בו, כאחוז מהונו של הבנק לקידום עסקים;

(3) שיעור מקסימלי להשקעותיו של תאגיד בנקאי או של תאגיד החזקות בנקאיות בבנקים לקידום עסקים שבשליטתו או שהוא בעל ענין בו, כאחוז מהונו של התאגיד הבנקאי או של תאגיד ההחזקה הבנקאית, לפי הענין.

 

מיום 24.3.1994

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ד מס' 1457 מיום 24.3.1994 עמ' 106 (ה"ח 2197)

19. (א) לא ישלוט בנק לקידום עסקים ולא יהיה בעל ענין, אלא בתאגידים אלה:

(1) תאגיד מן המנויים בסעיף 11;

(2) תאגיד אחר, לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים שש שנים; המפקח הראשי, לגבי תאגיד פלוני ומטעמים שיפרט, להאריך את התקופה האמורה לפרק זמן נוסף.

 

מיום 12.5.1996

תיקון מס' 11

ס"ח תשנ"ו מס' 1591 מיום 12.5.1996 עמ' 319 (ה"ח 2532)

החלפת סעיף 19

הנוסח הקודם:

19. (א) לא ישלוט בנק לקידום עסקים ולא יהיה בעל ענין, אלא בתאגידים אלה:

(1) תאגיד מן המנויים בסעיף 11;

(2) תאגיד אחר, לתקופה שלא תעלה על שש שנים; המפקח הראשי, לגבי תאגיד פלוני ומטעמים שיפרט, להאריך את התקופה האמורה לפרק זמן נוסף.

(ב) לעניין פרק זה, לא ייחשב תאגיד בנקאי השולט או שהוא בעל ענין בבנק לקידום עסקים כשולט או כבעל ענין בתאגיד פלוני שבשליטת הבנק לקידום עסקים או שהבנק לקידום עסקים הוא בעל ענין בו, אלא אם כן התאגיד הבנקאי מחזיק בדרך אחרת עשרה אחוזים או יותר מסוג מסויים של אמצעי שליטה באותו תאגיד פלוני.

(ג) הנגיד, באישור שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע בצו-

(1) שיעור מקסימלי להשקעותיו של בנק לקידום עסקים בתאגיד שבשליטתו או שהוא בעל ענין בו, כאחוז מהונו של הבנק לקידום עסקים;

(2) שיעור מקסימלי להשקעותיו של בנק לקידום עסקים בכלל התאגידים שבשליטתו או שהוא בעל ענין בו, כאחוז מהונו של הבנק לקידום עסקים;

(3) שיעור מקסימלי להשקעותיו של תאגיד בנקאי או של תאגיד החזקות בנקאיות בבנקים לקידום עסקים שבשליטתו או שהוא בעל ענין בו, כאחוז מהונו של התאגיד הבנקאי או של תאגיד ההחזקה הבנקאית, לפי הענין.

(ד) בצו כאמור בסעיף קטן (ג), ניתן לקבוע כללים להגדרת הונו והשקעותיו של תאגיד בנקאי או של תאגיד החזקה בנקאית ודרך חישובם, לרבות השימוש במאזן מאוחד.

 

מיום 19.3.2012

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ב מס' 2345 מיום 19.3.2012 עמ' 206 (ה"ח 557)

(ג) על אף הוראות סעיף קטן (א), רשאי בנק לקידום עסקים לשלוט או להיות בעל ענין גם בתאגיד אחר, לתקופה שלא תעלה על שש שנים, ובלבד שנתקיימו התנאים הבאים:

(1) השליטה ובעלות הענין הינן במסגרת פעילותו בתחומים אלה:

(א) ייזום או הקמה של תאגידים, למעט תאגידים שעיסוקם העיקרי במקרקעין, או הרחבת פעילות של תאגידים כאמור במשך חמש השנים הראשונות לפעילותם העסקית;

(ב) הבראת תאגידים בקשיים אשר הסכימו עם נושיהם על הסדר חובות, או כחלק מהסכמה כאמור;

(2) סך נכסיו של כל תאגיד אחר כאמור בפסקה (1)(א) כפי שהם בדין וחשבון הכספי המאוחד שלו, לא יעלה, בכל עת, על 50 מיליון על 80 מיליון שקלים חדשים, וסך נכסיו כאמור של כל תאגיד אחר כאמור בפסקה (1)(ב) לא יעלה בכל עת על 100 מיליון על 160 מיליון שקלים חדשים; הסכומים האמורים בפסקה זו יעודכנו ב-1 בינואר של כל שנה על פי שיעור עליית המדד, מן המדד שפורסם לחודש ינואר 1996 עד המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד העדכון הנגיד, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לעדכן את הסכומים האמורים בפסקה זו; הודעה על הסכומים המעודכנים תפורסם ברשומות.

תחום פעולה של מוסד כספי

20.   (א)  לא יעסוק מוסד כספי אלא בעיסוק מן המנויים בסעיף 10, למעט פסקה (1), שנקבע ברשיונו.

(תיקון מס' 2) תשמ"ז-1986

           (ב)  לא ישלוט מוסד כספי ולא יהיה בעל ענין אלא בתאגיד מן המנויים בסעיף 11, שנקבע ברשיונו.

           (ג)   המפקח יפרסם ברשומות הודעה על מתן רשיון למוסד כספי, תוך פירוט העיסוקים שהותרו לו.

מיום 17.12.1986

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"ז מס' 1200 מיום 17.12.1986 עמ' 21 (ה"ח 1798)

(ב) לא ישלוט מוסד כספי ולא יהיה בעל ענין אלא בתאגיד מן המנויים בסעיף 11, שנקבע ברשיונו.

החזקת אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי אחר (תיקון מס' 13) תשס"ד-2004

20א.   (א)  על אף הוראות פרק זה, לא יחזיק תאגיד בנקאי אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי אחר או בתאגיד החזקה בנקאית, אלא אם כן מתקיים אחד מאלה:

(1)   שיעור החזקתו בכל סוג של אמצעי שליטה אינו עולה על אחוז אחד, וסך החזקותיו כאמור בפסקה זו באמצעי שליטה בתאגידים בנקאיים ובתאגידי החזקה בנקאית אינו עולה על חמישה אחוזים מהונו כמשמעותו לפי סעיף 23א; לענין זה לא תובא בחשבון החזקה שלמי ששולט בתאגיד הבנקאי המחזיק, ואינו תאגיד בנקאי בעצמו;

(2)   הוא שולט בתאגיד הבנקאי או בתאגיד ההחזקה הבנקאית לבדו ומחזיק לבדו יותר ממחצית מכל סוג של אמצעי השליטה, על פי היתר שניתן לו לפי הוראות סעיף 34.

           (ב)  הוראות סעיף זה לא יחולו על החזקה באמצעי שליטה, שנועדו בתום לב לשמש כערובה לחיוב.

מיום 1.9.2004

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ד מס' 1956 מיום 11.8.2004 עמ' 508 (ה"ח 41)

הוספת סעיף 20א

ייחוד פעולות לתאגידים בנקאיים

21.   (א)  מי שאינו תאגיד בנקאי לא יעסוק –

(1)   בקבלת פקדונות כספיים ובמתן אשראי כאחת;

(תיקון מס' 21) תשע"ו-2015

(2)   בהנפקת ניירות ערך החייבות בתשקיף לפי סעיף 15 לחוק ניירות ערך, ובמתן אשראי כאחת.

(תיקון מס' 27) תשע"ט-2019

           (א1)        על אף הוראות סעיף קטן (א), יחיד, עמותה או חברה לתועלת הציבור שהם בעלי רישיון לפי חוק הסדרת מתן שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית על ידי מוסדות לגמילות חסדים, התשע"ט-2019, או מי שנותן שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית ולא חלה לגביו חובת רישוי לפי החוק האמור, רשאים לעסוק במתן שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית אף אם אינם תאגיד בנקאי, ובלבד שהיקף פעילותם לא יעלה על היקף פעילות בנקאי כהגדרתו בחוק האמור.

           (ב)  לענין סעיף זה –

           "קבלת פקדונות כספיים" – משלושים בני אדם או יותר בעת ובעונה אחת, למעט –

(1)   קבלת אשראי מתאגיד בנקאי;

(2)   קבלת אשראי מספקים;

(3)   קבלת דמי קדימה מקונים;

(4)   קבלת פקדון כספי כערובה לחיוב;

(תיקון מס' 21) תשע"ו-2015

           "כתב אופציה" – כהגדרתו בסעיף 35טז3 לחוק ניירות ערך;

(תיקון מס' 21) תשע"ו-2015

           "ניירות ערך" – למעט מניות וכתבי אופציה המקנים זכות לרכוש מניות;

(תיקון מס' 21) תשע"ו-2015

           "תעודות התחייבות" – כהגדרתן בסעיף 35א לחוק ניירות ערך, ובלבד שהן חייבות בתשקיף לפי סעיף 15 לחוק האמור;

           "מתן אשראי" – למעט –

(1)   הפקדת פקדון כספי בתאגיד בנקאי;

תיקון תשע"ו-2016

(2)   מתן אשראי לספקים או לקונים, לרבות בידי אגודה להתיישבות לחבריה, כפעולה נלווית לעיסוקיו האחרים של נותן האשראי; לעניין זה, "אגודה להתיישבות" – קיבוץ שיתופי, קיבוץ מתחדש או מושב שיתופי כפי שהוגדרו בתקנות לפי סעיף 65 לפקודת האגודות השיתופיות;

(3)   מתן אשראי לעובדים של נותן האשראי;

(4)   השקעות בניירות ערך נסחרים בבורסה;

(5)   מתן אשראי לתאגיד השולט בנותן האשראי או לתאגיד אשר יותר מעשרים וחמישה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי השליטה בו מוחזקים בידי נותן האשראי או בידי אדם השולט בנותן האשראי;

(תיקון מס' 4) תשמ"ז-1987 (תיקון מס' 21) תשע"ו-2015

(6)   מתן אשראי לזמן ארוך שמקורו בתעודות התחייבות, אם נתקיימו כל אלה:

 

(תיקון מס' 21) תשע"ו-2015

(א)   נותן האשראי הוא תאגיד העוסק רק במתן אשראי שמקורו בהון העצמי שלו ובתעודות ההתחייבות כאמור, לתאגידים שנתקיימו בהם כל אלה:

(1)   ענין מקצועי או ארגוני (להלן – זיקה) מקשר ביניהם; לענין זה לא יראו קבלת אשראי מנותן אשראי כזיקה;

(2)   יש להם זיקה לנותן האשראי או לתאגיד השולט בנותן האשראי או נותן האשראי שולט בהם או הם שולטים בנותן האשראי.

(תיקון מס' 21) תשע"ו-2015

(ב)   יתרות שלא ניתנו כאשראי כאמור הופקדו בתאגיד בנקאי או הושקעו בתעודות התחייבות שהנפיקה הממשלה;

(ג)    נותן האשראי פועל שלא במטרה להפיק ריווח;

(ד)    בתשקיף פורטו שמות מקבלי האשראי או סוגי מקבלי האשראי; לא יינתן אשראי אלא למי שפורטו כאמור;

(תיקון מס' 21) תשע"ו-2015

(ה)   מועדי פרעון סופיים של אשראי יהיו לא יאוחר ממועדי הפרעון הסופיים של תעודות ההתחייבות שהונפקו לצורך מתן אותו אשראי;

(תיקון מס' 8) תש"ן-1990 (תיקון מס' 21) תשע"ו-2015

(7)   מתן אשראי לזמן ארוך שמקורו בתעודות התחייבות, אם בתשקיף שעל פיו הוצעו תעודות ההתחייבות לציבור, צויין כי מטרת המציע היא להשתמש בתמורת ההנפקה למתן אשראי לאדם ששמו ננקב בתשקיף או לרכישת זכויותיו של תאגיד בנקאי כלפי לווים;

(תיקון מס' 21) תשע"ו-2015

(8)   לעניין סעיף קטן (א)(2), מתן אשראי בידי תאגיד העוסק במתן אשראי, שמקורו, בין השאר, בתעודות התחייבות, בכפוף לתנאים המפורטים להלן:

תק' תשע"ח-2018

(א)   סך הערך הנקוב של תעודות ההתחייבות שהנפיק התאגיד לציבור לא יעלה על חמישה מיליארד שקלים חדשים (בפסקת משנה זו – התקרה); בחישוב התקרה לא יבוא בחשבון הערך הנקוב של תעודות התחייבות שנפרעו, ואם נפרעו בחלקן – החלק היחסי שנפרע; שר האוצר רשאי לקבוע תקרה גבוהה יותר שלא תעלה על חמישה מיליארד שקלים חדשים, לגבי כלל תעודות ההתחייבות או לגבי סוגים מסוימים של תעודות התחייבות;

(ב)   מקבל האשראי הוא יחיד או תאגיד, ואם הוא תאגיד – הכנסתו השנתית בשנה שקדמה למועד מתן האשראי, לא עלתה על 400 מיליון שקלים חדשים או סכום אחר שקבע שר האוצר; שר האוצר רשאי לקבוע שאחוז מסוים מסך הערך הנקוב של תעודות ההתחייבות שהנפיק התאגיד יינתן כאשראי ליחיד או לתאגיד שהכנסתו השנתית בשנה שקדמה למועד מתן האשראי, לא עלתה על 100 מיליון שקלים חדשים;

(ג)    תעודות ההתחייבות מדורגות במועד ההנפקה על ידי חברת דירוג בדרגת השקעה; בפסקה זו –

"דרגת השקעה" – דירוג –BBB או Baa3 ומעלה;

"חברת דירוג" – כהגדרתה בחוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי, התשע"ד-2014;

(ד)    האשראי הניתן אינו אשראי למטרות דיור שפירעונו מובטח על ידי אחד מאלה:

(1)   רישום משכנתה;

(2)   התחייבות לרישום משכנתה שבשלה נרשמה הערת אזהרה;

(3)   מישכון זכויות לגבי מקרקעין, הרשום לפי חוק המשכון, התשכ"ז-1967;

(ה)   האשראי הניתן אינו אשראי שפירעונו מובטח על ידי אחד מאלה על דירת מגורים:

(1)   רישום משכנתה;

(2)   התחייבות לרישום משכנתה שבשלה נרשמת הערת אזהרה;

(3)   מישכון זכויות לגבי מקרקעין, הרשום לפי חוק המשכון, התשכ"ז-1967.

מיום 23.9.1987

תיקון מס' 4

ס"ח תשמ"ז מס' 1226 מיום 23.9.1987 עמ' 170 (ה"ח 1845)

"מתן אשראי" – למעט –

(1) הפקדת פקדון כספי בתאגיד בנקאי;

(2) מתן אשראי לספקים או לקונים כפעולה נלווית לעיסוקיו האחרים של נותן האשראי;

(3) מתן אשראי לעובדים של נותן האשראי;

(4) השקעות בניירות ערך נסחרים בבורסה;

(5) מתן אשראי לתאגיד השולט בנותן האשראי או לתאגיד אשר יותר מעשרים וחמישה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי השליטה בו מוחזקים בידי נותן האשראי או בידי אדם השולט בנותן האשראי;

(6) מתן אשראי לזמן ארוך שמקורו באיגרות חוב שהונפקו לציבור על פי תשקיף בהתאם להוראות סעיף 15 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן – חוק ניירות ערך), אם נתקיימו כל אלה:

(א) נותן האשראי הוא תאגיד העוסק רק במתן אשראי שמקורו בהון העצמי שלו ובאיגרות החוב כאמור, לתאגידים שנתקיימו בהם כל אלה:

(1) ענין מקצועי או ארגוני (להלן – זיקה) מקשר ביניהם; לענין זה לא יראו קבלת אשראי מנותן אשראי כזיקה;

(2) יש להם זיקה לנותן האשראי או לתאגיד השולט בנותן האשראי או נותן האשראי שולט בהם או הם שולטים בנותן האשראי.

(ב) יתרות שלא ניתנו כאשראי כאמור הופקדו בתאגיד בנקאי או הושקעו באיגרות חוב שהנפיקה הממשלה;

(ג) נותן האשראי פועל שלא במטרה להפיק ריווח;

(ד) בתשקיף פורטו שמות מקבלי האשראי או סוגי מקבלי האשראי; לא יינתן אשראי אלא למי שפורטו כאמור;

(ה) מועדי פרעון סופיים של אשראי יהיו לא יאוחר ממועדי הפרעון הסופיים של איגרות החוב שהונפקו לצורך מתן אותו אשראי.

 

מיום 4.4.1990

תיקון מס' 8

ס"ח תש"ן מס' 1313 מיום 4.4.1990 עמ' 118 (ה"ח 1973)

"מתן אשראי" – למעט –

(1) הפקדת פקדון כספי בתאגיד בנקאי;

(2) מתן אשראי לספקים או לקונים כפעולה נלווית לעיסוקיו האחרים של נותן האשראי;

(3) מתן אשראי לעובדים של נותן האשראי;

(4) השקעות בניירות ערך נסחרים בבורסה;

(5) מתן אשראי לתאגיד השולט בנותן האשראי או לתאגיד אשר יותר מעשרים וחמישה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי השליטה בו מוחזקים בידי נותן האשראי או בידי אדם השולט בנותן האשראי;

(6) מתן אשראי לזמן ארוך שמקורו באיגרות חוב שהונפקו לציבור על פי תשקיף בהתאם להוראות סעיף 15 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן – חוק ניירות ערך), אם נתקיימו כל אלה:

(א) נותן האשראי הוא תאגיד העוסק רק במתן אשראי שמקורו בהון העצמי שלו ובאיגרות החוב כאמור, לתאגידים שנתקיימו בהם כל אלה:

(1) ענין מקצועי או ארגוני (להלן – זיקה) מקשר ביניהם; לענין זה לא יראו קבלת אשראי מנותן אשראי כזיקה;

(2) יש להם זיקה לנותן האשראי או לתאגיד השולט בנותן האשראי או נותן האשראי שולט בהם או הם שולטים בנותן האשראי.

(ב) יתרות שלא ניתנו כאשראי כאמור הופקדו בתאגיד בנקאי או הושקעו באיגרות חוב שהנפיקה הממשלה;

(ג) נותן האשראי פועל שלא במטרה להפיק ריווח;

(ד) בתשקיף פורטו שמות מקבלי האשראי או סוגי מקבלי האשראי; לא יינתן אשראי אלא למי שפורטו כאמור;

(ה) מועדי פרעון סופיים של אשראי יהיו לא יאוחר ממועדי הפרעון הסופיים של איגרות החוב שהונפקו לצורך מתן אותו אשראי;

(7) מתן אשראי לזמן ארוך שמקורו באיגרות חוב שהונפקו לציבור על פי תשקיף בהתאם להוראות סעיף 15 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, אם בתשקיף שעל פיו הוצעו איגרות החוב לציבור, צויין כי מטרת המציע היא להשתמש בתמורת ההנפקה למתן אשראי לאדם ששמו ננקב בתשקיף או לרכישת זכויותיו של תאגיד בנקאי כלפי לווים.

 

מיום 1.12.2015

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 53 (ה"ח 951)

21. (א) מי שאינו תאגיד בנקאי לא יעסוק –

(1) בקבלת פקדונות כספיים ובמתן אשראי כאחת;

(2) בהנפקת ניירות ערך החייבות בתשקיף לפי סעיף 15 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 לחוק ניירות ערך, ובמתן אשראי כאחת.

(ב) לענין סעיף זה –

"קבלת פקדונות כספיים" – משלושים בני אדם או יותר בעת ובעונה אחת, למעט –

(1) קבלת אשראי מתאגיד בנקאי;

(2) קבלת אשראי מספקים;

(3) קבלת דמי קדימה מקונים;

(4) קבלת פקדון כספי כערובה לחיוב;

"ניירות ערך" – למעט מניות, ניירות ערך בני-המרה למניות וניירות ערך המקנים זכות לרכוש מניות;

"כתב אופציה" – כהגדרתו בסעיף 35טז3 לחוק ניירות ערך;

"ניירות ערך" – למעט מניות וכתבי אופציה המקנים זכות לרכוש מניות;

"תעודות התחייבות" – כהגדרתן בסעיף 35א לחוק ניירות ערך, ובלבד שהן חייבות בתשקיף לפי סעיף 15 לחוק האמור;

"מתן אשראי" – למעט –

(1) הפקדת פקדון כספי בתאגיד בנקאי;

(2) מתן אשראי לספקים או לקונים כפעולה נלווית לעיסוקיו האחרים של נותן האשראי;

(3) מתן אשראי לעובדים של נותן האשראי;

(4) השקעות בניירות ערך נסחרים בבורסה;

(5) מתן אשראי לתאגיד השולט בנותן האשראי או לתאגיד אשר יותר מעשרים וחמישה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי השליטה בו מוחזקים בידי נותן האשראי או בידי אדם השולט בנותן האשראי;

(6) מתן אשראי לזמן ארוך שמקורו באיגרות חוב שהונפקו לציבור על פי תשקיף בהתאם להוראות סעיף 15 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן – חוק ניירות ערך) בתעודות התחייבות, אם נתקיימו כל אלה:

(א) נותן האשראי הוא תאגיד העוסק רק במתן אשראי שמקורו בהון העצמי שלו ובאיגרות החוב ובתעודות ההתחייבות כאמור, לתאגידים שנתקיימו בהם כל אלה:

(1) ענין מקצועי או ארגוני (להלן – זיקה) מקשר ביניהם; לענין זה לא יראו קבלת אשראי מנותן אשראי כזיקה;

(2) יש להם זיקה לנותן האשראי או לתאגיד השולט בנותן האשראי או נותן האשראי שולט בהם או הם שולטים בנותן האשראי.

(ב) יתרות שלא ניתנו כאשראי כאמור הופקדו בתאגיד בנקאי או הושקעו באיגרות חוב בתעודות התחייבות שהנפיקה הממשלה;

(ג) נותן האשראי פועל שלא במטרה להפיק ריווח;

(ד) בתשקיף פורטו שמות מקבלי האשראי או סוגי מקבלי האשראי; לא יינתן אשראי אלא למי שפורטו כאמור;

(ה) מועדי פרעון סופיים של אשראי יהיו לא יאוחר ממועדי הפרעון הסופיים של איגרות החוב תעודות ההתחייבות שהונפקו לצורך מתן אותו אשראי;

(7) מתן אשראי לזמן ארוך שמקורו באיגרות חוב שהונפקו לציבור על פי תשקיף בהתאם להוראות סעיף 15 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 בתעודות התחייבות, אם בתשקיף שעל פיו הוצעו איגרות החוב תעודות ההתחייבות לציבור, צויין כי מטרת המציע היא להשתמש בתמורת ההנפקה למתן אשראי לאדם ששמו ננקב בתשקיף או לרכישת זכויותיו של תאגיד בנקאי כלפי לווים;

(8) לעניין סעיף קטן (א)(2), מתן אשראי בידי תאגיד העוסק במתן אשראי, שמקורו, בין השאר, בתעודות התחייבות, בכפוף לתנאים המפורטים להלן:

(א) סך הערך הנקוב של תעודות ההתחייבות שהנפיק התאגיד לציבור לא יעלה על שני מיליארד וחצי שקלים חדשים (בפסקת משנה זו – התקרה); בחישוב התקרה לא יבוא בחשבון הערך הנקוב של תעודות התחייבות שנפרעו, ואם נפרעו בחלקן – החלק היחסי שנפרע; שר האוצר רשאי לקבוע תקרה גבוהה יותר שלא תעלה על חמישה מיליארד שקלים חדשים, לגבי כלל תעודות ההתחייבות או לגבי סוגים מסוימים של תעודות התחייבות;

(ב) מקבל האשראי הוא יחיד או תאגיד, ואם הוא תאגיד – הכנסתו השנתית בשנה שקדמה למועד מתן האשראי, לא עלתה על 400 מיליון שקלים חדשים או סכום אחר שקבע שר האוצר; שר האוצר רשאי לקבוע שאחוז מסוים מסך הערך הנקוב של תעודות ההתחייבות שהנפיק התאגיד יינתן כאשראי ליחיד או לתאגיד שהכנסתו השנתית בשנה שקדמה למועד מתן האשראי, לא עלתה על 100 מיליון שקלים חדשים;

(ג) תעודות ההתחייבות מדורגות במועד ההנפקה על ידי חברת דירוג בדרגת השקעה; בפסקה זו –

"דרגת השקעה" – דירוג –BBB או Baa3 ומעלה;

"חברת דירוג" – כהגדרתה בחוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי, התשע"ד-2014;

(ד) האשראי הניתן אינו אשראי למטרות דיור שפירעונו מובטח על ידי אחד מאלה:

(1) רישום משכנתה;

(2) התחייבות לרישום משכנתה שבשלה נרשמה הערת אזהרה;

(3) מישכון זכויות לגבי מקרקעין, הרשום לפי חוק המשכון, התשכ"ז-1967;

(ה) האשראי הניתן אינו אשראי שפירעונו מובטח על ידי אחד מאלה על דירת מגורים:

(1) רישום משכנתה;

(2) התחייבות לרישום משכנתה שבשלה נרשמת הערת אזהרה;

(3) מישכון זכויות לגבי מקרקעין, הרשום לפי חוק המשכון, התשכ"ז-1967.

 

מיום 1.6.2017

תיקון תשע"ו-2016

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 153 (ה"ח 1083)

"מתן אשראי" – למעט –

(1) הפקדת פקדון כספי בתאגיד בנקאי;

(2) מתן אשראי לספקים או לקונים, לרבות בידי אגודה להתיישבות לחבריה, כפעולה נלווית לעיסוקיו האחרים של נותן האשראי; לעניין זה, "אגודה להתיישבות" – קיבוץ שיתופי, קיבוץ מתחדש או מושב שיתופי כפי שהוגדרו בתקנות לפי סעיף 65 לפקודת האגודות השיתופיות;

 

מיום 25.7.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8047 מיום 25.7.2018 עמ' 2548

(8) לעניין סעיף קטן (א)(2), מתן אשראי בידי תאגיד העוסק במתן אשראי, שמקורו, בין השאר, בתעודות התחייבות, בכפוף לתנאים המפורטים להלן:

(א) סך הערך הנקוב של תעודות ההתחייבות שהנפיק התאגיד לציבור לא יעלה על שני מיליארד וחצי חמישה מיליארד שקלים חדשים (בפסקת משנה זו – התקרה); בחישוב התקרה לא יבוא בחשבון הערך הנקוב של תעודות התחייבות שנפרעו, ואם נפרעו בחלקן – החלק היחסי שנפרע; שר האוצר רשאי לקבוע תקרה גבוהה יותר שלא תעלה על חמישה מיליארד שקלים חדשים, לגבי כלל תעודות ההתחייבות או לגבי סוגים מסוימים של תעודות התחייבות;

 

מיום 13.1.2019

תיקון מס' 27

ס"ח תשע"ט מס' 2782 מיום 13.1.2019 עמ' 293 (ה"ח 1090)

הוספת סעיף קטן 21(א1)

חברות ביטוח וקופות גמל (תיקון מס' 11)  תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 14) תשס"ה-2005

22.     לענין סעיף 21, לא ייחשבו כקבלת פקדונות כספיים, קבלת כספים בידי מבטח, ובידי חברה מנהלת לקופת גמל שבניהולה.

מיום 12.5.1996

תיקון מס' 11

ס"ח תשנ"ו מס' 1591 מיום 12.5.1996 עמ' 320 (ה"ח 2532)

22. לענין סעיף 21, לא ייחשבו כקבלת פקדונות כספיים, קבלת פרמיות ביטוח בידי מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשי"א-1951, וקבלת כספים בידי קופת גמל כמשמעותה בפקודת מס הכנסה.

 

יום 10.8.2005

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 832 (ה"ח 175)

22. לענין סעיף 21, לא ייחשבו כקבלת פקדונות כספיים, קבלת פרמיות ביטוח בידי מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשי"א-1951, וקבלת כספים בידי קופת גמל קבלת כספים בידי מבטח, ובידי חברה מנהלת לקופת גמל שבניהולה.

 

נותני שירותי פיקדון ואשראי בהיקף הנמוך מהיקף פעילות בנקאי תיקון תשע"ו-2016

22א.   (א)  הוראת ייחוד הפעולות שבסעיף 21(א)(1) לא תחול על אגודה העוסקת במתן שירותי פיקדון ואשראי, בהיקף הנמוך מהיקף פעילות בנקאי.

           (ב)  בסעיף זה, "אגודה", "היקף פעילות בנקאי" ו"שירותי פיקדון ואשראי" – כהגדרתם בסעיפים 1 ו-25א לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016, לפי העניין.

מיום 1.6.2017

תיקון תשע"ו-2016

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 153 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 22א

תחומי פעולה של חברת שירותים משותפת (תיקון מס' 23) תשע"ז-2017

23.     (א)  חברת שירותים משותפת תעסוק רק במתן שירותים לגופים פיננסיים או ללקוחותיהם ולבנק ישראל; בסעיף זה, "גוף פיננסי" – כהגדרתו בחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981.

(תיקון מס' 23) תשע"ז-2017

           (ב)  האמור בסעיף קטן (א) לא יחול על חברת שירותים משותפת שהיא מפעיל של מערכת תשלומים שהיא מערכת מבוקרת, והיא תהיה רשאית לתת שירותים לכל אדם; לעניין זה, ""מפעיל" של מערכת תשלומים" ו"מערכת מבוקרת" – כהגדרתו בחוק מערכות תשלומים, התשס"ח-2008.

מיום 31.1.2017

תיקון מס' 23

ס"ח תשע"ז מס' 2601 מיום 31.1.2017 עמ' 366 (ה"ח 1080)

23. (א) חברת שירותים משותפת תעסוק רק במתן שירותים לתאגידים בנקאיים או ללקוחותיהם לגופים פיננסיים או ללקוחותיהם ולבנק ישראל; בסעיף זה, "גוף פיננסי" – כהגדרתו בחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981.

(ב) האמור בסעיף קטן (א) לא יחול על חברת שירותים משותפת שהיא מפעיל של מערכת תשלומים שהיא מערכת מבוקרת, והיא תהיה רשאית לתת שירותים לכל אדם; לעניין זה, ""מפעיל" של מערכת תשלומים" ו"מערכת מבוקרת" – כהגדרתו בחוק מערכות תשלומים, התשס"ח-2008.

 

מיום 1.6.2017

תיקון תשע"ו-2016

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 153 (ה"ח 1083)

בוטל

ס"ח תשע"ז מס' 2601 מיום 31.1.2017 עמ' 377 (ה"ח 1080)

23. חברת שירותים משותפת תעסוק רק במתן שירותים לתאגידים בנקאיים או ללקוחותיהם לתאגידים בנקאיים, לבעלי רישיונות הנפקה לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016, או ללקוחותיהם.

סך כל אמצעי שליטה בתאגידים ריאליים (תיקון מס' 7) תשמ"ט-1989 (תיקון מס' 11) תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 15) תש"ע-2010

23א.   (א)  סך כל אמצעי השליטה שתאגיד בנקאי מחזיק, כמותר לו לפי חוק זה, בתאגידים ריאליים, לא יעלה על השיעורים הבאים מהון התאגיד הבנקאי כפי שיוגדר לענין זה בהוראות ניהול בנקאי תקין שייתן המפקח בהתאם לסמכותו מכוח סעיף 5(ג1) לפקודה, לעניין מדידה והלימות הון –

(1)   עד חמישה עשר אחוזים מהונו – בתאגידים ריאליים כלשהם;

(2)   עד חמישה אחוזים נוספים מהונו – ובלבד שלא יחזיק בתאגיד אחד יותר מחמישה אחוזים מסוג מסויים של אמצעי השליטה ולא תהיה לו זכות למנות דירקטור;

(3)   עד חמישה אחוזים נוספים מהונו – בתאגידים ריאליים שהם תאגידי חוץ אשר אין להם פעילות עסקית מהותית ומתמשכת בישראל.

הנגיד רשאי להתיר שיעור גבוה יותר מן האמור בפסקאות (1) עד (3) אם ראה ששווי אמצעי השליטה בתאגידים הריאליים גדל בשל רווחיהם או שהון התאגיד הבנקאי קטן בשל הפסדיו.

           (ב)  לענין הוראות סעיף זה לא יימנו אמצעי השליטה בתאגיד ריאלי המוחזקים בידי אלה:

(תיקון מס' 11) תשנ"ו-1996

(1)   תאגיד ריאלי אחר שהבנק שולט בו לפי סעיף 47;

(2)   התאגיד הבנקאי, או תאגיד שבשליטתו או תאגיד שהוא בעל ענין בו, כשאמצעי השליטה מוחזקים בידיהם בנאמנות או בעד אחר או על פי הוראות סעיפים 26 ו-27;

(תיקון מס' 11) תשנ"ו-1996

(3)   (נמחקה);

(תיקון מס' 11) תשנ"ו-1996

(4)   (נמחקה).

מיום 9.8.1989

תיקון מס' 7

ס"ח תשמ"ט מס' 1284 מיום 9.8.1989 עמ' 96 (ה"ח 1924)

הוספת סעיף 23א

 

מיום 12.5.1996

תיקון מס' 11

ס"ח תשנ"ו מס' 1591 מיום 12.5.1996 עמ' 320 (ה"ח 2532)

23א. (א) סך כל אמצעי שליטה שתאגיד בנקאי יהיה רשאי להחזיק בתאגידים ריאליים לא יעלה על 25 אחוזים מהון התאגיד הבנקאי, כפי שיוגדר לענין זה בכללים שיקבע הנגיד לאחר התייעצות עם הועדה המייעצת ובאישור שר האוצר; הנגיד רשאי להתיר החזקת שיעור גבוה יותר אם ראה ששווי  אמצעי השליטה בתאגידים הריאליים גדל בשל רווחיהם או שהון התאגיד הבנקאי קטן בשל הפסדיו; שווים של אמצעי השליטה ייקבע לענין זה לפי  ערכם בדו"חות הכספיים האחרוניםשל התאגיד הבנקאי.

(א) סך כל אמצעי השליטה שתאגיד בנקאי מחזיק, כמותר לו לפי חוק זה, בתאגידים ריאליים, לא יעלה על השיעורים הבאים מהון התאגיד הבנקאי כפי שיוגדר לענין זה בכללים שיקבע הנגיד לאחר התייעצות עם הועדה המייעצת ובאישור שר האוצר -

(1) עד חמישה עשר אחוזים מהונו - בתאגידים ריאליים כלשהם;

(2) עד חמישה אחוזים נוספים מהונו - ובלבד שלא יחזיק בתאגיד אחד יותר מחמישה אחוזים מסוג מסויים של אמצעי השליטה ולא תהיה לו זכות למנות דירקטור;

(3) עד חמישה אחוזים נוספים מהונו - בתאגידים ריאליים שהם תאגידי חוץ אשר אין להם פעילות עסקית מהותית ומתמשכת בישראל.

הנגיד רשאי להתיר שיעור גבוה יותר מן האמור בפסקאות (1) עד (3) אם ראה ששווי אמצעי השליטה בתאגידים הריאליים גדל בשל רווחיהם או שהון התאגיד הבנקאי קטן בשל הפסדיו.

(ב) לענין הוראות סעיף זה לא יימנו אמצעי השליטה בתאגיד ריאלי המוחזקים בידי אלה:

(1) תאגיד ריאלי אחר שהתאגיד הבנקאי שולט בו או הינו בעל ענין בו שהבנק שולט בו לפי סעיף 47;

(2) התאגיד הבנקאי, או תאגיד שבשליטתו או תאגיד שהוא בעל ענין בו, כשאמצעי השליטה מוחזקים בידיהם בנאמנות או בעד אחר או על פי הוראות סעיפים 26 ו-27;

(3) קופות גמל שבשליטת התאגיד הבנקאי או בניהולו;

(4) קרן משותפת להשקעות בנאמנות שהתאגיד הבנקאי נאמן או מנהל בה.

 

מיום 3.3.2010

תיקון מס' 15

ס"ח תש"ע מס' 2232 מיום 3.3.2010 עמ' 411 (ה"ח 444)

(א) סך כל אמצעי השליטה שתאגיד בנקאי מחזיק, כמותר לו לפי חוק זה, בתאגידים ריאליים, לא יעלה על השיעורים הבאים מהון התאגיד הבנקאי כפי שיוגדר לענין זה בכללים שיקבע הנגיד לאחר התייעצות עם הועדה המייעצת ובאישור שר האוצר בהוראות ניהול בנקאי תקין שייתן המפקח בהתאם לסמכותו מכוח סעיף 5(ג1) לפקודה, לעניין מדידה והלימות הון -

החזקת אמצעי שליטה בחברת שירותים משותפת

24.   (א)  לא יחזיקו מספר תאגידים בנקאיים, שאינם נשלטים בידי אדם אחד, ביותר מחמישים אחוזים מאמצעי השליטה בתאגיד העוסק במתן שירותים לחבריו או ללקוחותיהם ואין לו רשיון של חברת שירותים משותפת.

(תיקון מס' 21) תשע"ו-2015 (תיקון מס' 24) תשע"ז-2017

           (ב)  הוראות סעיף זה לא יחולו על החזקת אמצעי שליטה בבורסה כהגדרתה בחוק ניירות ערך.

מיום 1.12.2015

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 55 (ה"ח 951)

(ב) הוראות סעיף זה לא יחולו על החזקת אמצעי שליטה בבורסה לניירות ערך בעלת רשיון לפי סעיף 45 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 לחוק ניירות ערך.

 

מיום 6.7.2017

תיקון מס' 24

ס"ח תשע"ז מס' 2633 מיום 6.4.2017 עמ' 695 (ה"ח 1062)

(ב) הוראות סעיף זה לא יחולו על החזקת אמצעי שליטה בבורסה לניירות ערך בעלת רשיון לפי סעיף 45 לחוק ניירות ערך בבורסה כהגדרתה בחוק ניירות ערך.

 

החזקת אמצעי שליטה בתאגיד ריאלי משמעותי או במבטח שהוא גוף פיננסי משמעותי (תיקון מס' 20) תשע"ד-2013

24א.   (א)  תאגיד בנקאי לא יחזיק יותר מאחוז אחד מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד ריאלי משמעותי או במבטח שהוא גוף פיננסי משמעותי.

           (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), תאגיד בנקאי רשאי להחזיק יותר מאחוז אחד מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד ריאלי משמעותי אחד ובמבטח אחד שהוא גוף פיננסי משמעותי, ובלבד שהחזקתו באותו תאגיד או מבטח לא תעלה על עשרה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד או במבטח כאמור.

           (ג)   בסעיף זה –

           "גוף פיננסי משמעותי" – כהגדרתו בסעיף 35ב ולעניין זה, שווי כלל הנכסים של הגוף הפיננסי יחושב כשווי כלל הנכסים שלו ושל גופים פיננסיים שבשליטתו;

           "תאגיד ריאלי משמעותי" – כהגדרתו בסעיף 35ב.

מיום 12.5.1996

תיקון מס' 11

ס"ח תשנ"ו מס' 1591 מיום 12.5.1996 עמ' 321 (ה"ח 2532)

הוספת סעיף 24א

 

מיום 3.3.2010

תיקון מס' 15

ס"ח תש"ע מס' 2232 מיום 3.3.2010 עמ' 411 (ה"ח 444)

24א. (א) תאגיד בנקאי רשאי להחזיק, ככל שהדבר מותר לו לפי פרק זה, באמצעי שליטה של תאגיד לפי פרק זה ולפי פרק ג'2, יותר מ-1% מסוג מסוים של אמצעי השליטה, בתאגיד החזקה ריאלי אחד בלבד; לענין זה, "תאגיד החזקה ריאלי" - תאגיד שהונו כמשמעותו בסעיף 23א עולה על 1250 מיליון שקלים חדשים, הפועל בסעיף 23א עולה על 2,000 מיליון שקלים חדשים, הפועל במישרין או בעקיפין ביותר משלושה ענפי משק שונים המנויים בתוספת השניה וששווי סך כל השקעותיו בכל אחד מהם עולה על 12.5 מיליון שקלים חדשים; הנגיד רשאי, באישור שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת, לשנות את התוספת השניה בכל אחד מהם עולה על 20 מיליון שקלים חדשים; לעניין הגדרה זו –

(1) "פועל בעקיפין" – מחזיק ב-5% או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד;

(2) יראו תאגיד שהוא מבטח כפועל בענף הביטוח בלבד, אף אם הוא פועל בענפי משק נוספים.

(א1) תאגיד בנקאי רשאי להחזיק, ככל שהדבר מותר לו לפי פרק זה ולפי פרק ג'2, יותר מ-1% מסוג מסוים של אמצעי השליטה, במבטח אחד בלבד שהונו העצמי על פי הוראות לפי סעיף 35 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, עולה על 2,000 מיליון שקלים חדשים.

(ב) הסכומים האמורים בסעיף קטן (א) יעודכנו ב-1 בינואר של כל שנה על פי הוראות סעיף 19(ג)(2).

(ב) הנגיד רשאי, באישור שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת, בצו, לשנות את התוספת השניה ולעדכן את הסכומים האמורים בסעיף זה.

 

מיום 11.12.2013

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"ד מס' 2420 מיום 11.12.2013 עמ' 122 (ה"ח 706)

החלפת סעיף 24א

הנוסח הקודם:

החזקת אמצעי שליטה בתאגידי החזקה ריאליים

24א. (א) תאגיד בנקאי רשאי להחזיק, ככל שהדבר מותר לו לפי פרק זה ולפי פרק ג'2, יותר מ-1% מסוג מסוים של אמצעי השליטה, בתאגיד החזקה ריאלי אחד בלבד; לענין זה, "תאגיד החזקה ריאלי" - תאגיד שהונו כמשמעותו בסעיף 23א עולה על 2,000 מיליון שקלים חדשים, הפועל במישרין או בעקיפין ביותר משלושה ענפי משק שונים המנויים בתוספת השניה וששווי סך כל השקעותיו בכל אחד מהם עולה על 20 מיליון שקלים חדשים; לעניין הגדרה זו –

(1) "פועל בעקיפין" – מחזיק ב-5% או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד;

(2) יראו תאגיד שהוא מבטח כפועל בענף הביטוח בלבד, אף אם הוא פועל בענפי משק נוספים.

(א1) תאגיד בנקאי רשאי להחזיק, ככל שהדבר מותר לו לפי פרק זה ולפי פרק ג'2, יותר מ-1% מסוג מסוים של אמצעי השליטה, במבטח אחד בלבד שהונו העצמי על פי הוראות לפי סעיף 35 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, עולה על 2,000 מיליון שקלים חדשים.

(ב) הנגיד רשאי, באישור שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת, בצו, לשנות את התוספת השניה ולעדכן את הסכומים האמורים בסעיף זה.

הגבלות על מינויים בתאגיד ריאלי (תיקון מס' 11) תשנ"ו-1996

24ב.   (א)  תאגיד בנקאי לא יחזיק בזכות למנות דירקטור בתאגיד ריאלי הנשלט על ידי תאגיד ריאלי אחר שבו מחזיק התאגיד הבנקאי אמצעי שליטה, אם התאגיד הבנקאי אינו מחזיק אמצעי שליטה אחרים בתאגיד הריאלי.

           (ב)  תאגיד בנקאי לא ימנה בתאגיד ריאלי, בין לבד ובין יחד עם אחרים, יושב ראש דירקטוריון, מנהל כללי או בעל תפקיד מקביל לו, או את נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספי, וחזקה על תאגיד בנקאי שמינה כאמור אם מי שהוא מינה הינו נושא משרה בתאגיד הבנקאי.

מיום 12.5.1996

תיקון מס' 11

ס"ח תשנ"ו מס' 1591 מיום 12.5.1996 עמ' 321 (ה"ח 2532)

הוספת סעיף 24ב

הרחבת עיסוקים של תאגידים בנקאיים

25.   הנגיד, לאחר התייעצות בועדה המייעצת, באישור שר האוצר ובאישור הכנסת בדרך החלטה, רשאי לקבוע עיסוק נוסף לעיסוקים המותרים לתאגידים בנקאיים לפי פרק זה, בין בדרך כלל, בין לסוג מסוים של תאגידים בנקאיים ובין לקבוצה מתוך סוג מסויים של תאגידים בנקאיים.

משכון על אמצעי שליטה (תיקון מס' 11) תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 13) תשס"ד-2004 (תיקון מס' 19) תשע"ב-2012

26.   על אף הוראות פרק זה, תאגיד בנקאי רשאי להחזיק אמצעי שליטה בתאגיד ריאלי, אם אמצעי השליטה נועדו בתום לב לשמש ערובה לחיוב, ובלבד שהתאגיד הבנקאי לא יצביע באסיפת בעלי המניות של אותו תאגיד, אלא בהחלטות לפי סעיף 350 לחוק החברות, בהחלטות הנוגעות לפירוק מרצון של התאגיד או בהחלטות העלולות לפגוע בזכויותיו כנושה.

מיום 12.5.1996

תיקון מס' 11

ס"ח תשנ"ו מס' 1591 מיום 12.5.1996 עמ' 321  (ה"ח 2532)

החלפת סעיף 26

הנוסח הקודם:

רכישת אמצעי שליטה כערובה לחיוב

26. על אף האמור בפרק זה, רשאי תאגיד בנקאי לרכוש או להחזיק אמצעי שליטה בתאגיד, או להיות בעל משכון על אמצעי שליטה בתאגיד ולממשו, אם רכישת אמצעי השליטה או החזקתם או יצירת המשכון ומימושו נועדו בתום לב לשמש עורבה לחיוב.

 

מיום 1.9.2004

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ד מס' 1956 מיום 11.8.2004 עמ' 508 (ה"ח 41)

26. על אף הוראות פרק זה, תאגיד בנקאי רשאי להחזיק אמצעי שליטה בתאגיד אחר בתאגיד ריאלי, אם אמצעי השליטה נועדו בתום לב לשמש ערובה לחיוב, ובלבד שהתאגיד הבנקאי לא יצביע באסיפת בעלי המניות של אותו תאגיד, אלא בהחלטות לפי סעיף 233 לפקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג-1983, בהחלטות הנוגעות לפירוק מרצון של התאגיד או בהחלטות העלולות לפגוע בזכויותיו כנושה.

 

מיום 19.3.2012

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ב מס' 2345 מיום 19.3.2012 עמ' 206 (ה"ח 557)

26. על אף הוראות פרק זה, תאגיד בנקאי רשאי להחזיק אמצעי שליטה בתאגיד ריאלי, אם אמצעי השליטה נועדו בתום לב לשמש ערובה לחיוב, ובלבד שהתאגיד הבנקאי לא יצביע באסיפת בעלי המניות של אותו תאגיד, אלא בהחלטות לפי סעיף 233 לפקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג-1983 לפי סעיף 350 לחוק החברות, בהחלטות הנוגעות לפירוק מרצון של התאגיד או בהחלטות העלולות לפגוע בזכויותיו כנושה.

 

תאגיד בנקאי כנושה (תיקון מס' 11) תשנ"ו-1996

26א.   (א)  על אף הוראות פרק זה, תאגיד בנקאי אשר נתן אשראי לתאגיד, רשאי בהסכם למתן האשראי, לקבל את היכולת למנוע קבלת החלטות עסקיות בתאגיד במידה הנדרשת להבטחת זכויותיו כנושה, ובלבד שהדבר נעשה בתום לב, הינו סביר בנסיבות הענין ושהתאגיד הבנקאי אינו מחזיק ביותר מחמישה אחוזים מסוג מסויים של אמצעי שליטה בתאגיד.

           (ב)  על אף הוראות סעיף קטן (א), רשאי התאגיד הבנקאי לקבל את היכולת למנוע מינוי נושא משרה בתאגיד, רק אם אותו תאגיד הינו בקשיים והסכים על הסדר של מרבית חובותיו, והכל בתנאים האמורים בסעיף קטן (א), ולתקופה שאינה עולה על ארבע שנים.

מיום 12.5.1996

תיקון מס' 11

ס"ח תשנ"ו מס' 1591 מיום 12.5.1996 עמ' 321 (ה"ח 2532)

הוספת סעיף 26א

מכירת אמצעי שליטה  (תיקון מס' 11) תשנ"ו-1996

27.   (א)  תאגיד בנקאי שבניגוד להוראות פרק זה הוא שולט, בעל ענין או בעל אמצעי שליטה בתאגיד אחר, ימכור, תוך תקופה שיקבע המפקח, את אמצעי השליטה שהוא מחזיק שלא כדין בתאגיד האחר.

           (ב)  תאגיד בנקאי שעקב מימוש אמצעי שליטה שהיו ערובה לחיוב כאמור בסעיף 26, הפך לשולט, בעל ענין או בעל אמצעי שליטה בתאגיד אחר, בניגוד להוראות בפרק זה, ימכור, תוך תקופה שיקבע המפקח לאחר שנתן לתאגיד הבנקאי הזדמנות להשמיע את טענותיו, את אמצעי השליטה שהוא מחזיק בתאגיד האחר.

           (ג)   לא מכר התאגיד הבנקאי את אמצעי השליטה כאמור בהוראת המפקח לפי סעיפים קטנים (א) או (ב), רשאי בית המשפט המחוזי, לבקשת המפקח, למנות כונס נכסים למכירת אמצעי השליטה.

מיום 17.12.1986

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"ז מס' 1200 מיום 17.12.1986 עמ' 21 (ה"ח 1798)

החלפת סעיף קטן 27(א)

הנוסח הקודם:

(א) תאגיד בנקאי השולט בתאגיד אחר שאסור לו  לשלוט בו לפי פרק זה, או שבא לידי שליטה בתאגיד אחר מכוח הוראות סעיף 26, ימכור אמצעי שליטה בתאגיד האחר עד ששוב לא ישלוט בו; המכירה תתבצע תוך תקופה שקבע המפקח, לאחר שנתן לתאגיד הבנקאי הזדמנות סבירה להשמיע טענותיו.

 

מיום 12.5.1996

תיקון מס' 11

ס"ח תשנ"ו מס' 1591 מיום 12.5.1996 עמ' 322 (ה"ח 2532)

החלפת סעיף 27

הנוסח הקודם:

27. (א) תאגיד בנקאי שבניגוד לאמור בפרק זה שולט בתאגיד אחר או הוא בעל ענין בו, או תאגיד בנקאי שרכש שליטה או הפך לבעל ענין  מכוח הוראות סעיף 26, ימכור אמצעי שליטה בתאגיד האחר עד ששוב לא ישלוט בו ולא יהיה בעל ענין בו; המכירה תתבצע תוך תקופה שקבע המפקח, לאחר שנתן לתאגיד הבנקאי הזדמנות סבירה להשמיע טענותיו.

(ב) לא מכר התאגיד הבנקאי את אמצעי השליטה כאמור בסעיף קטן (א), רשאי בית המשפט המחוזי, לבקשת המפקח, למנות כונס נכסים למכירת אמצעי שליטה, כאמור.

(תיקון מס' 9) תשנ"ד-1994

פרק ג'1: החזקת אמצעי שליטה בידי משקיעים מוסדיים

מיום 24.3.1994

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ד מס' 1457 מיום 24.3.1994 עמ' 106 (ה"ח 2197)

הוספת פרק ג'1

הגדרות (תיקון מס' 9)  תשנ"ד-1994

27א.   בפרק זה –

           "משקיע מוסדי" – כל אחד מאלה:

(תיקון מס' 14) תשס"ה-2005

(1)   חברה מנהלת – לגבי כל קופות הגמל שבניהולה;

(תיקון מס' 14) תשס"ה-2005

(2)   מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות, לגבי כל הקרנות שבניהולו;

(3)   תאגיד אחר המחזיק או המנהל כספי אחרים ואשר שר האוצר, לאחר התייעצות עם הנגיד, קבע כי הוראות פרק זה יחולו עליו;

           "משקיעים מוסדיים קשורים" – משקיעים מוסדיים הנשלטים בידי אותו תאגיד בנקאי או בידי תאגיד החזקה בנקאית של אותו תאגיד בנקאי, וכן משקיעים מוסדיים שאינם נשלטים בידי תאגיד בנקאי או בידי תאגיד החזקה בנקאית כאמור אך מתנהלים בידי תאגיד כאמור ושבועדת ההשקעות שלהם יש חבר שהוא עובד או דירקטור בתאגיד כאמור;

(תיקון מס' 21) תשע"ו-2015 (תיקון מס' 24) תשע"ז-2017

           "מניות" – מניות וניירות ערך המירים למניות, הנסחרים בבורסה כהגדרתה בחוק ניירות ערך.

מיום 24.3.1994

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ד מס' 1457 מיום 24.3.1994 עמ' 106 (ה"ח 2197)

הוספת סעיף 27א

 

יום 10.8.2005

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 832 (ה"ח 175)

27א. בפרק זה –

"משקיע מוסדי" – כל אחד מאלה:

(1) תאגיד שהוא קופת גמל כמשמעותה בסעיף 47 לפקודת מס הכנסה או שהוא מנהל קופת גמל כאמור, לגבי כל קופות הגמל שבניהולו ;

(1) חברה מנהלת – לגבי כל קופות הגמל שבניהולה;

(2) מנהל קרן כמשמעותו בחוק להשקעות משותפות בנאמנות התשכ"א-1961, לגבי כל הקרנות שבניהולו;

 

מיום 1.12.2015

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 55 (ה"ח 951)

"מניות" – מניות וניירות ערך המירים למניות, הנסחרים בבורסה כמשמעותה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 בחוק ניירות ערך.

 

מיום 6.7.2017

תיקון מס' 24

ס"ח תשע"ז מס' 2633 מיום 6.4.2017 עמ' 695 (ה"ח 1062)

"מניות" – מניות וניירות ערך המירים למניות, הנסחרים בבורסה כמשמעותה בחוק ניירות ערך כהגדרתה בחוק ניירות ערך.

 

הגבלות על משקיע מוסדי (תיקון מס' 9) תשנ"ד-1994

27ב.   משקיע מוסדי לא יחזיק באמצעי שליטה בתאגיד בנקאי השולט בו או בתאגיד בנקאי הנשלט בידי תאגיד החזקה בנקאית השולט גם במשקיע המוסדי.

מיום 24.3.1994

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ד מס' 1457 מיום 24.3.1994 עמ' 106 (ה"ח 2197)

הוספת סעיף 27ב

 

החזקה של משקיעים מוסדיים בתאגיד בנקאי אחר (תיקון מס' 9)  תשנ"ד-1994 (תיקון מס' 13) תשס"ד-2004

27ג.   (א)  משקיעים מוסדיים קשורים לא יחזיקו, כולם ביחד, באמצעי שליטה של תאגיד בנקאי אחר בשיעור העולה על חמישה אחוזים מכל סוג של אמצעי שליטה.

           (ב)  חלקו של כל אחד מן המשקיעים המוסדיים הקשורים בשיעור ההחזקה המותר באמצעי שליטה כאמור בסעיף קטן (א), ייקבע אחת לרבעון לפי החלק היחסי של שווי השקעותיו במניות מתוך שווי סך כל ההשקעות במניות של כל המשקיעים המוסדיים הקשורים.

           (ג)   לא יאוחר מהיום ה-14 לחודשים דצמבר, מרס, יוני וספטמבר של כל שנה, ידווח משקיע מוסדי קשור לתאגיד הבנקאי השולט בו או לתאגיד ההחזקה הבנקאית השולט בו, לפי הענין, על שווי החזקותיו במניות בתום החודש שקדם ליום הדיווח; התאגיד הבנקאי או תאגיד ההחזקה הבנקאית, לפי הענין, יחשב את החלק היחסי שמותר לכל משקיע מוסדי קשור להחזיק באמצעי שליטה כאמור בסעיף קטן (ב), ויודיע על שיעורים אלה למשקיע המוסדי ולמפקח, עד היום ה-20 של החודשים האמורים; שיעורים אלה יחייבו את המשקיע המוסדי לגבי הרבעון המתחיל ב-1 בינואר, 1 באפריל, 1 ביולי ו-1 באוקטובר, לפי הענין.

           (ד)  עלתה החזקתו של משקיע מוסדי קשור באמצעי שליטה על השיעור המותר לו לפי סעיף קטן (ב) כתוצאה משינוי שיעור ההחזקה המותר לו כפי שנקבע בהודעה שניתנה לו כאמור בסעיף קטן (ג), יפחית את החזקתו האמורה עד השיעור המותר לו, תוך חודש מיום קבלת ההודעה לפי סעיף קטן (ג).

מיום 24.3.1994

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ד מס' 1457 מיום 24.3.1994 עמ' 106 (ה"ח 2197)

הוספת סעיף 27ג

 

מיום 1.9.2004

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ד מס' 1956 מיום 11.8.2004 עמ' 508 (ה"ח 41)

27ג. (א) משקיעים מוסדיים קשורים לא יחזיקו, כולם ביחד, באמצעי שליטה של תאגיד בנקאי אחר בשיעור העולה על עשרה אחוזים  חמישה אחוזים מכל סוג של אמצעי שליטה.

מכירת אמצעי שליטה (תיקון מס' 9) תשנ"ד-1994

27ד.   החזיק משקיע מוסדי אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי בניגוד לאמור בפרק זה, וניתנה לו התראה בכתב 14 ימים מראש, יפנה המפקח לבית משפט מחוזי, בבקשה למתן הוראות בענין מכירת אמצעי השליטה העודפים.

מיום 24.3.1994

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ד מס' 1457 מיום 24.3.1994 עמ' 106 (ה"ח 2197)

הוספת סעיף 27ד

(תיקון מס' 14) תשס"ה-2005

פרק ג'2: שליטה והחזקת אמצעי שליטה בחברה מנהלת, במנהל קרן להשקעות
משותפות בנאמנות ובתאגיד שעיסוקו בניהול תיקי השקעות

יום 10.8.2005

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 833 (ה"ח 175)

הוספת פרק ג'2

החזקת אמצעי שליטה בידי תאגיד בנקאי (תיקון מס' 14) תשס"ה-2005

27ה.   (א)  על אף האמור בחוק זה –

(1)   לא יחזיק תאגיד בנקאי באמצעי שליטה בחברה מנהלת או במנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות;

(2)   לא יחזיק תאגיד בנקאי יותר מעשרה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בתאגיד השולט בחברה מנהלת או השולט במנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות, או בתאגיד המחזיק יותר מעשרים וחמישה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בחברה או במנהל קרן כאמור.

           (ב)  על אף האמור בחוק זה –

(1)   לא ישלוט תאגיד בנקאי ולא יחזיק יותר מחמישה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה, בתאגיד שעיסוקו ניהול תיקי השקעות הכוללים נכסי קרן להשקעות משותפות בנאמנות, נכסי קופת גמל או נכסי מבטח הנזקפים לזכות מבוטחיו;

ת"ט תשס"ו-2005

(2)   לא יחזיק תאגיד בנקאי יותר מעשרים אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בתאגיד השולט בתאגיד שעיסוקו בניהול תיקי השקעות כאמור בפסקה (1) או בתאגיד המחזיק יותר מעשרים וחמישה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בתאגיד שעיסוקו כאמור.

מיום 10.8.2005

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 833 (ה"ח 175)

הוספת סעיף 27ה

 

מיום 22.11.2005

ת"ט תשס"ו-2005

ס"ח תשס"ו מס' 2035 מיום 22.11.2005 עמ' 18

(2) לא יחזיק תאגיד בנקאי יותר מעשרים אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בתאגיד שעיסוקו בתאגיד השולט בתאגיד שעיסוקו בניהול תיקי השקעות כאמור בפסקה (1) או בתאגיד המחזיק יותר מעשרים וחמישה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בתאגיד כאמור בתאגיד שעיסוקו כאמור.

החזקת אמצעי שליטה בידי השולט בתאגיד בנקאי (תיקון מס' 14) תשס"ה-2005

27ו.   (א)  השולט בתאגיד בנקאי לא יחזיק יותר מחמישה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בחברה מנהלת או במנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות, ולא יחזיק יותר מעשרה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בתאגיד אחר השולט באחד מאלה או המחזיק בו יותר מעשרים וחמישה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה.

ת"ט תשס"ו-2005

           (ב)  השולט בתאגיד בנקאי לא יחזיק יותר מחמישה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בתאגיד שעיסוקו בניהול תיקי השקעות כאמור בסעיף 27 ה(ב) ולא יחזיק יותר מעשרים אחוזים בתאגיד השולט בתאגיד שעיסוקו ניהול תיקי השקעות כאמור או המחזיק בתאגיד שעיסוקו כאמור יותר מעשרים וחמישה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה.

מיום 10.8.2005

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 833 (ה"ח 175)

הוספת סעיף 27ו

 

מיום 22.11.2005

ת"ט תשס"ו-2005

ס"ח תשס"ו מס' 2035 מיום 22.11.2005 עמ' 18

(ב) השולט בתאגיד בנקאי לא יחזיק יותר מחמישה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בתאגיד שעיסוקו בניהול תיקי השקעות כאמור בסעיף 27 ה(ב) ולא יחזיק יותר מעשרים אחוזים בתאגיד השולט בתאגיד שעיסוקו ניהול תיקי השקעות כאמור או המחזיק בתאגיד שעיסוקו כאמור יותר מעשרים וחמישה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה.

שעבוד כהחזקה (תיקון מס' 14) תשס"ה-2005

27ז.   הוראות סעיפים 27ה ו-27ו יחולו גם על החזקת אמצעי שליטה כערובה לחיוב, למעט אמצעי שליטה שנועדו בתום לב לשמש כערובה לחיוב בידי תאגיד בנקאי ובלבד שיחולו על התאגיד הבנקאי הוראות סעיף 26; אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, ומהוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005.

יום 10.8.2005

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 833 (ה"ח 175)

הוספת סעיף 27ז

מכירת אמצעי שליטה (תיקון מס' 14) תשס"ה-2005

27ח.  על תאגיד בנקאי ועל מי ששולט בו, השולטים או המחזיקים אמצעי שליטה בניגוד להוראות פרק זה, יחולו הוראות סעיף 27, בשינויים המחויבים.

יום 10.8.2005

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 834 (ה"ח 175)

הוספת סעיף 27ח

אי תחולה על בנק ובנק חוץ מסוימים (תיקון מס' 14) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 19) תשע"ב-2012

27ט.  הוראות פרק זה לא יחולו על בנק, על בנק חוץ ועל השולט באחד מהם, אם מספר לקוחותיו בסניפיו שבישראל, שמתקיים בהם אחד מאלה, אינו עולה על 5,000 –

(1)   סך נכסי הלקוח המוחזקים בבנק או בבנק החוץ, לפי הענין, אינו עולה על 5 מיליון שקלים חדשים;

(2)   סך התחייבויות הלקוח כלפי הבנק או בנק החוץ, לפי הענין, אינו עולה על 5 מיליון שקלים חדשים.

יום 10.8.2005

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 834 (ה"ח 175)

הוספת סעיף 27ט

 

מיום 19.3.2012

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ב מס' 2345 מיום 19.3.2012 עמ' 206 (ה"ח 557)

27ט. הוראות פרק זה לא יחולו על בנק, על בנק חוץ ועל השולט באחד מהם, אם מספר לקוחותיו בסניפיו שבישראל, שמתקיים בהם אחד מאלה, אינו עולה על 1,000 5,000

פרק ד': פעולות טעונות היתר

סניפים (תיקון מס' 19) תשע"ב-2012

28.     (א)  לא יפתח תאגיד בנקאי סניף ולא ינהל עסקים בו אלא לפי היתר שנתן המפקח או עובד בנק ישראל שהוא הסמיכו לכך לאחר התייעצות בועדת הרשיונות.

           (ב)  לבנק לקידום עסקים לא יהיו יותר מארבעה סניפים בישראל.

           (ג)   החובה לקבל היתר סניף במדינת חוץ לא תחול על בנק חוץ.

מיום 19.3.2012

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ב מס' 2345 מיום 19.3.2012 עמ' 206 (ה"ח 557)

(א) לא יפתח תאגיד בנקאי סניף ולא ינהל עסקים בו אלא לפי היתר שנתן הנגיד המפקח או עובד בנק ישראל שהוא הסמיכו לכך לאחר התייעצות בועדת הרשיונות.

סגירת סניפים קבועים (תיקון מס' 22) תשע"ו-2016

28א.   (א)  בסעיף זה –

           "המפקח" – לרבות עובד בנק ישראל שהמפקח הסמיכו לכך;

           "סניף קבוע" – סניף שניתן היתר לפתיחתו לתקופה בלתי מוגבלת והוא נותן את שירותיו במקום קבוע.

           (ב)  תאגיד בנקאי המבקש לסגור סניף קבוע יגיש למפקח בקשה מנומקת בכתב; המפקח רשאי לדרוש פרטים נוספים הדרושים לדעתו לבדיקת הבקשה.

           (ג)   המפקח ייתן החלטה מנומקת בכתב בתוך 30 ימים מיום קבלת בקשה לסגירת סניף קבוע, ואם ביקש פרטים נוספים כאמור בסעיף קטן (א) – בתוך 30 ימים מיום קבלתם; בהחלטתו יפרט המפקח, אם הוא מסכים או מתנגד לסגירת הסניף הקבוע, ורשאי הוא להתנות את סגירת הסניף הקבוע בתנאים, לרבות דחיית מועד הסגירה; המפקח רשאי להאריך את התקופות האמורות, ובלבד שהודיע על כך לתאגיד הבנקאי בהודעה מנומקת בכתב.

           (ד)  החלטה בדבר התנגדות לסגירת סניף קבוע תתקבל לאחר שניתנה לתאגיד הבנקאי הזדמנות להשמיע את טענותיו ולאחר התייעצות עם ועדת הרישיונות.

           (ה)  ניתנה החלטה לפי סעיף זה בדבר הסכמה לסגירת סניף קבוע, יודיע התאגיד הבנקאי ללקוחות הסניף על סגירתו בהודעה בכתב וכן בדרכים שבהן הוא נוהג למסור הודעות לאותם לקוחות; התאגיד הבנקאי יהיה רשאי לסגור את הסניף בחלוף 60 ימים מיום מסירת ההודעה בכתב כאמור.

מיום 16.8.2016

תיקון מס' 22

ס"ח תשע"ו מס' 2580 מיום 16.8.2016 עמ' 1227 (ה"ח 643)

הוספת סעיף 28א

שיקולים במתן היתר סניף ובהחלטה בדבר סגירת סניף קבוע (תיקון מס' 22) תשע"ו-2016

29.     במתן היתר סניף ובהחלטה בדבר סגירת סניף קבוע לפי סעיף 28א יובאו בחשבון ענינים אלה:

(1)  תרומת הסניף לשירותים הניתנים ללקוחות התאגיד הבנקאי או להתפתחות עסקיו;

(2)  היקף עסקי התאגיד הבנקאי, הונו, רווחיותו ויכולתו לנהל את הסניף;

(3)  לגבי סניף מחוץ לישראל – יכולתו של המפקח לפקח על פעילותו;

(4)  המדיניות הכלכלית של הממשלה;

(5)  טובת הציבור.

מיום 16.8.2016

תיקון מס' 22

ס"ח תשע"ו מס' 2580 מיום 16.8.2016 עמ' 1228 (ה"ח 643)

שיקולים במתן היתר סניף ובהחלטה בדבר סגירת סניף קבוע

29. במתן היתר סניף ובהחלטה בדבר סגירת סניף קבוע לפי סעיף 28א יובאו בחשבון ענינים אלה:

ביטול היתר סניף (תיקון מס' 19) תשע"ב-2012

30.   (א)  המפקח רשאי לבטל היתר סניף, לאחר שנתן לתאגיד הבנקאי הזדמנות סבירה להשמיע טענותיו ולאחר התייעצות בועדת הרשיונות, אם נתקיימה אחת מאלה:

(1)   התאגיד לא החל בניהול עסקים בסניף או חדל לנהלם;

(2)   התאגיד הפר תנאי מהותי מתנאי ההיתר;

(תיקון מס' 19) תשע"ב-2012

(3)   התאגיד הפר הוראה מהותית של חוק זה, של הפקודה או של חוק בנק ישראל בניהול הסניף;

(תיקון מס' 19) תשע"ב-2012

(4)   לגבי סניף מחוץ לישראל - המפקח אינו יכול לפקח על פעילותו והוא סבור כי הדבר עלול לפגוע בהבטחת יציבותו של התאגיד;

(5)   טעמים שבטובת הציבור מורים על הצורך לבטל את ההיתר.

(תיקון מס' 19) תשע"ב-2012

           (ב)  בוטל היתר סניף, יחדל התאגיד הבנקאי לנהל עסקים בסניף תוך תקופה שיקבע המפקח.

מיום 19.3.2012

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ב מס' 2345 מיום 19.3.2012 עמ' 206 (ה"ח 557)

30. (א) הנגיד המפקח רשאי לבטל היתר סניף, לאחר שנתן לתאגיד הבנקאי הזדמנות סבירה להשמיע טענותיו ולאחר התייעצות בועדת הרשיונות, אם נתקיימה אחת מאלה:

(1) התאגיד לא החל בניהול עסקים בסניף או חדל לנהלם;

(2) התאגיד הפר תנאי מהותי מתנאי ההיתר;

(3) התאגיד הפר הוראה מהותית של חוק זה, של הפקודה או של חוק בנק ישראל, תשי"ד-1954 בניהול הסניף;

(4) לגבי סניף מחוץ לישראל - המפקח אינו יכול לפקח על פעילותו והנגיד והוא סבור כי הדבר עלול לפגוע בהבטחת יציבותו של התאגיד;

(5) טעמים שבטובת הציבור מורים על הצורך לבטל את ההיתר.

(ב) בוטל היתר סניף, יחדל התאגיד הבנקאי לנהל עסקים בסניף תוך תקופה שיקבע הנגיד המפקח.

החזקת אמצעי שליטה בתאגיד חוץ

31.   (א)  לא יחזיק תאגיד בנקאי או תאגיד החזקה בנקאית יותר מעשרה אחוזים מסוג מסויים של אמצעי השליטה בתאגיד חוץ שאילו ניהל עסקים בישראל היה חייב ברשיון לפי חוק זה, אלא על פי היתר שנתן הנגיד לאחר התייעצות בועדת הרשיונות.

           (ב)  הוראות סעיף זה לא יחולו על בנק חוץ ולא על תאגיד החזקה בנקאית השולט בבנק חוץ ואינו שולט בתאגידים בנקאיים אחרים.

שיקולים במתן היתר לפי סעיף 31

32.   במתן היתר לפי סעיף 31, יובאו בחשבון ענינים אלה:

(1)  תרומת תאגיד החוץ לשירותים הניתנים ללקוחותיהם של מבקש ההיתר או של תאגידים בנקאיים שבשליטתו או להתפתחות עסקיו של מבקש ההיתר;

(2)  היקף עסקי מבקש ההיתר, הונו, רווחיותו ויכולתו לנהל את תאגיד החוץ;

(3)  יכולתו של המפקח לקבל מידע על הפעילות של תאגיד החוץ;

(4)  המדיניות הכלכלית של הממשלה;

(5)  טובת הציבור.

ביטול היתר לפי סעיף 31

33.   (א)  הנגיד רשאי לבטל היתר לפי סעיף 31, לאחר שנתן לבעל ההיתר הזדמנות סבירה להשמיע טענותיו ולאחר התייעצות בועדת הרשיונות, אם נתקיימה אחת מאלה:

(1)   בעל ההיתר הפר תנאי מהותי מתנאי ההיתר;

(תיקון מס' 2)  תשמ"ז-1986 (תיקון מס' 19) תשע"ב-2012

(2)   בעל ההיתר הפר הוראה מהותית של חוק זה, של הפקודה או של חוק בנק ישראל בקשר עם תאגיד החוץ;

(3)   המפקח אינו מקבל מידע מספיק על פעילותו של תאגיד החוץ, והנגיד סבור כי הדבר עלול לפגוע בהבטחת יציבותו של בעל ההיתר;

(4)   טעמים שבטובת הציבור מורים על הצורך לבטל את ההיתר.

           (ב)  בוטל היתר כאמור, ימכור בעל ההיתר, תוך תקופה שיקבע הנגיד, את אמצעי השליטה בתאגיד החוץ, עד ששוב לא יחזיק יותר מעשרה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי השליטה בתאגיד החוץ; לא עשה כן, רשאי בית המשפט המחוזי, לבקשת המפקח, למנות כונס נכסים למכירת אמצעי השליטה, כאמור.

מיום 17.12.1986

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"ז מס' 1200 מיום 17.12.1986 עמ' 21 (ה"ח 1798)

(2) בעל ההיתר הפר הוראה מהותית של חוק זה, של הפקודה או של חוק בנק ישראל, תשי"ד- 1954, בקשר עם תאגיד החוץ;

 

מיום 19.3.2012

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ב מס' 2345 מיום 19.3.2012 עמ' 206 (ה"ח 557)

(2) בעל ההיתר הפר הוראה מהותית של חוק זה, של הפקודה או של חוק בנק ישראל, תשי"ד- 1954, בקשר עם תאגיד החוץ;

שליטה והחזקת אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי תיקון (מס' 11)  תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 13) תשס"ד-2004

34.   (א)  לא יחזיק אדם יותר מחמישה אחוזים מסוג מסויים של אמצעי השליטה בתאגיד בנקאי או בתאגיד החזקה בנקאית, אלא על פי היתר שנתן הנגיד לאחר התייעצות בועדת הרשיונות.

 

(תיקון מס' 13) תשס"ד-2004 (תיקון מס' 19) תשע"ב-2012

           (א1)        לא יסכים אדם עם אחר לענין הצבעתם למינוי דירקטור בתאגיד בנקאי או בתאגיד החזקה בנקאית, לרבות לעניין הצבעתם להפסקת כהונתו, אלא על פי היתר שנתן הנגיד לאחר התייעצות עם ועדת הרישיונות; הוראה זו לא תחול על חבר-מחזיקים כמשמעותו בסעיף 11ד(א)(3)(ב) לפקודה, לעניין הצבעה למינוי דירקטור שהוצע כמועמד על ידם לפי אותו סעיף, וכן על מחזיק אמצעי שליטה שהסכים עם אחר, שהאחר יצביע בשמו ומטעמו בלא שיקול דעת, כפי שמחזיק אמצעי השליטה הורה לו, ובלבד שאם האחר מחזיק בעצמו אמצעי שליטה בתאגיד הבנקאי או בתאגיד ההחזקה הבנקאית, לפי העניין, לא יצביע בשמו ומטעמו של יותר ממחזיק אחר אחד.

(ב)   (תיקון מס' 11)  תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 13) תשס"ד-2004

(ג)     לא ישלוט אדם בתאגיד בנקאי או בתאגיד החזקה בנקאית, אלא על פי היתר שנתן הנגיד לאחר התייעצות בועדת הרשיונות.

(תיקון מס' 13) תשס"ד-2004 (תיקון מס' 19) תשע"ב-2012

           (ב1)        במתן היתר לפי סעיף זה יובאו בחשבון השיקולים המפורטים בסעיף 6 בשינויים המחויבים, לרבות התאמתו של המבקש, לשלוט, להחזיק כמות אמצעי שליטה כמבוקש או להסכים לענין הצבעה למינוי דירקטור, לרבות להפסקת כהונתו, ובכלל זה ניסיונו העסקי, עיסוקיו ועסקיו האחרים, חוסנו הכלכלי וניקיון כפיו; כמו כן יובאו בחשבון ההשלכות האפשריות של מתן ההיתר על השליטה בתאגיד הבנקאי או בתאגיד ההחזקה הבנקאית, הקיימת או העתידית.

           (ג)   מי שמחזיק אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי או בתאגיד החזקה בנקאית לא יעביר אותם לאחר ביודעו שהנעבר זקוק להיתר לפי סעיף זה וכי אין בידו ההיתר.

(תיקון מס' 13) תשס"ד-2004

           (ד)  (בוטל).

(תיקון מס' 13) תשס"ד-2004

           (ה)  הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) לא יחולו על מי שמחזיק אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי או בתאגיד החזקה בנקאית מכוח העברה על פי דין.

(תיקון מס' 13) תשס"ד-2004

           (ו)   הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי אמצעי שליטה בבנק חוץ או בתאגיד החזקה בנקאית השולט בבנק חוץ ואינו שולט בתאגיד בנקאי אחר, אלא אם המחזיק הוא תושב ישראל.

(תיקון מס' 13) תשס"ד-2004

           (ז)   הוראות סעיף זה יחולו גם על החזקת אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי או בתאגיד החזקה בנקאית כערובה לחיוב, למעט אמצעי שליטה כאמור שנועדו בתום לב לשמש כערובה לחיוב בידי תאגיד בנקאי ואשר כמותם בכל חשבון ניירות ערך של לקוח מסוים אינה עולה על 0.001% מאותו סוג של אמצעי השליטה.

מיום 12.5.1996

תיקון מס' 11

ס"ח תשנ"ו מס' 1591 מיום 12.5.1996 עמ' 322 (ה"ח 2532)

(א) לא ירכוש אדם - בעצמו או יחד עם קרוביו או עם אחרים הפועלים בתיאום עמו דרך קבע- יותר מעשרה אחוזים מסוג מסויים של אמצעי השליטה בתאגיד בנקאי או בתאגיד החזקה בנקאית, אלא על פי היתר שנתן הנגיד לאחר התייעצות בועדת הרשיונות.

(ב) לא ירכוש אדם - בעצמו או יחד עם קרוביו או עם אנשים אחרים הפועלים בתיאום עמו דרך קבע- שליטה בתאגיד בנקאי או בתאגיד החזקה בנקאית, אלא על פי היתר שנתן הנגיד לאחר התייעצות בועדת הרשיונות.

 

מיום 1.9.2004

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ד מס' 1956 מיום 11.8.2004 עמ' 508 (ה"ח 41)

רכישת אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי שליטה והחזקת אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי

34. (א) לא ירכוש יחזיק אדם יותר מעשרה מחמישה אחוזים מסוג מסויים של אמצעי השליטה בתאגיד בנקאי או בתאגיד החזקה בנקאית, אלא על פי היתר שנתן הנגיד לאחר התייעצות בועדת הרשיונות.

(א1) לא יסכים אדם עם אחר לענין הצבעתם למינוי דירקטור בתאגיד בנקאי או בתאגיד החזקה בנקאית, אלא על פי היתר שנתן הנגיד לאחר התייעצות עם ועדת הרישיונות; הוראה זו לא תחול על מחזיק אמצעי שליטה שהסכים עם אחר, שהאחר יצביע בשמו ומטעמו בעד מי שמחזיק אמצעי השליטה הורה לו, ובלבד שהאחר לא יצביע בשמו ומטעמו של יותר ממחזיק אחר אחד.

(ב) לא ירכוש אדם שליטה לא ישלוט אדם בתאגיד בנקאי או בתאגיד החזקה בנקאית, אלא על פי היתר שנתן הנגיד לאחר התייעצות בועדת הרשיונות.

(ב1) במתן היתר לפי סעיף זה יובאו בחשבון השיקולים המפורטים בסעיף 6 בשינויים המחויבים, לרבות התאמתו של המבקש, לשלוט, להחזיק כמות אמצעי שליטה כמבוקש או להסכים לענין הצבעה למינוי דירקטור, ובכלל זה ניסיונו העסקי, עיסוקיו ועסקיו האחרים, חוסנו הכלכלי וניקיון כפיו; כמו כן יובאו בחשבון ההשלכות האפשריות של מתן ההיתר על השליטה בתאגיד הבנקאי או בתאגיד ההחזקה הבנקאית, הקיימת או העתידית.

(ג) מי שמחזיק אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי או בתאגיד החזקה בנקאית לא יעביר אותם לאחר ביודעו שהנעבר זקוק להיתר לפי סעיף זה וכי אין בידו ההיתר.

(ד) היתר שניתן לפי סעיף זה כוחו יפה גם לגבי כל תאגיד שבשליטת בעל ההיתר.

(ה) הוראות סעיף זה סעיפים קטנים (א) ו-(ב) לא יחולו על מי שרכש שמחזיק אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי או בתאגיד החזקה בנקאית בהעברה מכוח העברה על פי דין.

(ו) הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי אמצעי שליטה בבנק חוץ או בתאגיד החזקה בנקאית השולט בבנק חוץ ואינו שולט בתאגיד בנקאי אחר, אלא אם הרוכש המחזיק הוא תושב ישראל.

(ז) הוראות סעיף זה יחולו גם על החזקת אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי או בתאגיד החזקה בנקאית כערובה לחיוב, למעט אמצעי שליטה כאמור שנועדו בתום לב לשמש כערובה לחיוב בידי תאגיד בנקאי ואשר כמותם בכל חשבון ניירות ערך של לקוח מסוים אינה עולה על 0.001% מאותו סוג של אמצעי השליטה.

 

מיום 19.3.2012

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ב מס' 2345 מיום 19.3.2012 עמ' 206 (ה"ח 557)

(א1) לא יסכים אדם עם אחר לענין הצבעתם למינוי דירקטור בתאגיד בנקאי או בתאגיד החזקה בנקאית, לרבות לעניין הצבעתם להפסקת כהונתו, אלא על פי היתר שנתן הנגיד לאחר התייעצות עם ועדת הרישיונות; הוראה זו לא תחול על חבר-מחזיקים כמשמעותו בסעיף 11ד(א)(3)(ב) לפקודה, לעניין הצבעה למינוי דירקטור שהוצע כמועמד על ידם לפי אותו סעיף, וכן על מחזיק אמצעי שליטה שהסכים עם אחר, שהאחר יצביע בשמו ומטעמו בעד מי בלא שיקול דעת, כפי שמחזיק אמצעי השליטה הורה לו, ובלבד שהאחר ובלבד שאם האחר מחזיק בעצמו אמצעי שליטה בתאגיד הבנקאי או בתאגיד ההחזקה הבנקאית, לפי העניין, לא יצביע בשמו ומטעמו של יותר ממחזיק אחר אחד.

(ב) לא ישלוט אדם בתאגיד בנקאי או בתאגיד החזקה בנקאית, אלא על פי היתר שנתן הנגיד לאחר התייעצות בועדת הרשיונות.

(ב1) במתן היתר לפי סעיף זה יובאו בחשבון השיקולים המפורטים בסעיף 6 בשינויים המחויבים, לרבות התאמתו של המבקש, לשלוט, להחזיק כמות אמצעי שליטה כמבוקש או להסכים לענין הצבעה למינוי דירקטור, לרבות להפסקת כהונתו, ובכלל זה ניסיונו העסקי, עיסוקיו ועסקיו האחרים, חוסנו הכלכלי וניקיון כפיו; כמו כן יובאו בחשבון ההשלכות האפשריות של מתן ההיתר על השליטה בתאגיד הבנקאי או בתאגיד ההחזקה הבנקאית, הקיימת או העתידית.

ביטול היתר או שינויו לפי סעיף 34 (תיקון מס' 13) תשס"ד-2004

34א.   (א)  הנגיד רשאי לבטל או לשנות היתר לפי סעיף 34 לאחר התייעצות עם ועדת הרישיונות, אם היה לו יסוד סביר להניח כי מתקיים אחד מאלה:

(1)   בעל ההיתר הפר תנאי מהותי מתנאי ההיתר;

(תיקון מס' 14) תשס"ה-2005

(1א) בעל ההיתר הפר הוראה מהוראות סעיף 27ו;

(2)   בעל ההיתר או נושא משרה בו הורשע בעבירה, אשר חומרתה, מהותה או נסיבותיה מצדיקות את ביטול ההיתר או את שינויו;

(תיקון מס' 14) תשס"ה-2005

(3)   לענין בעל היתר שהוא תאגיד – ניתן צו לפירוקו, או מונה כונס נכסים לנכסיו או לחלק מהותי מהם בשל אי תשלום חוב, ולענין בעל היתר שהוא יחיד – ניתן לגביו צו כינוס נכסים בהליכי פשיטת רגל או שהוא הוכרז פסול דין;

(תיקון מס' 20) תשע"ד-2013

(3א) בעל ההיתר הוא תאגיד ריאלי משמעותי או השולט בו, המחזיק אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי שהוא גוף פיננסי משמעותי או בתאגיד החזקה בנקאית השולט בו, או השולט בתאגיד בנקאי כאמור, והכול בניגוד להוראות סעיף 35ב(ב);

(תיקון מס' 20) תשע"ד-2013

(3ב) בעל ההיתר מחזיק אמצעי שליטה בתאגיד ריאלי משמעותי וכן שולט בתאגיד בנקאי שהוא גוף פיננסי משמעותי, בניגוד להוראות סעיף 35ב(ג);

(תיקון מס' 20) תשע"ד-2013

(3ג)  בעל ההיתר שולט בתאגיד בנקאי שהוא גוף פיננסי משמעותי וכן שולט במבטח שהוא גוף פיננסי משמעותי, בניגוד להוראות סעיף 35ב(ד);

(4)   יש חשש ממשי לפגיעה ביציבותו של התאגיד הבנקאי או חשש לפגיעה בטובת הציבור, אם לא יבוטל או ישונה ההיתר.

           (ב)  הנגיד לא ישנה או יבטל היתר כאמור בסעיף קטן (א), אלא אם כן נתן לבעל ההיתר הזדמנות להשמיע את טענותיו, ולתקן את ההפרה בתוך תקופה של 30 ימים.

           (ג)   (1)   הוגש כתב אישום, נגד בעל היתר או נושא משרה בו, בעבירה אשר לדעת הנגיד הרשעה בה היתה מצדיקה ביטול ההיתר או שינויו, מפאת חומרתה, מהותה או נסיבותיה, רשאי הנגיד, לאחר שנתן לבעל ההיתר הזדמנות להשמיע את טענותיו ולאחר התייעצות עם ועדת הרישיונות, לשנות את ההיתר ולקבוע בו הוראות ותנאים שיחולו בתקופה שיקבע.

(2)   הוראות פסקה (1) יחולו גם כשנפתחה חקירה פלילית נגד בעל היתר או נושא משרה בו, בעבירה כאמור בפסקה (1), ובלבד שהנגיד התייעץ עם היועץ המשפטי לממשלה באשר לחקירה הפלילית.

מיום 1.9.2004

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ד מס' 1956 מיום 11.8.2004 עמ' 509 (ה"ח 41)

הוספת סעיף 34א

 

יום 10.8.2005

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 834 (ה"ח 175)

(א) הנגיד רשאי לבטל או לשנות היתר לפי סעיף 34 לאחר התייעצות עם ועדת הרישיונות, אם היה לו יסוד סביר להניח כי מתקיים אחד מאלה:

(1) בעל ההיתר הפר תנאי מהותי מתנאי ההיתר;

(1א) בעל ההיתר הפר הוראה מהוראות סעיף 27ו;

(2) בעל ההיתר או נושא משרה בו הורשע בעבירה, אשר חומרתה, מהותה או נסיבותיה מצדיקות את ביטול ההיתר או את שינויו;

(3) לענין בעל היתר שהוא תאגיד – ניתן צו לפירוקו, או מונה כונס נכסים לנכסיו או לחלק מהותי מהם בשל אי תשלום חוב, ולענין בעל היתר שהוא יחיד – ניתן לגביו צו כינוס נכסים בהליכי פשיטת רגל או שהוא הוכרז פסול דין;

(4) יש חשש ממשי לפגיעה ביציבותו של התאגיד הבנקאי או חשש לפגיעה בטובת הציבור, אם לא יבוטל או ישונה ההיתר.

 

מיום 11.12.2013

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"ד מס' 2420 מיום 11.12.2013 עמ' 122 (ה"ח 706)

הוספת פסקאות 34א(א)(3א) עד 34א(א)(3ג)

הוראות הנגיד למי שפעל בלא היתר לפי סעיף 34 (תיקון מס' 13) תשס"ד-2004

35.   (א)  סבר הנגיד שאדם פעל בלא היתר כאמור בסעיף 34, רשאי הוא, לאחר שנתן לאותו אדם הזדמנות להשמיע את טענותיו, ולאחר התייעצות עם ועדת הרישיונות, להורות –

(1)   על מכירת אמצעי שליטה שמחזיק אותו אדם, כולם או חלקם, בתוך תקופה שיקבע, כך שלא יחזיק אמצעי שליטה מסוג כלשהו, מעל השיעור המותר להחזקה בלא היתר לפי סעיף 34;

(2)   שלא יופעלו זכויות ההצבעה או זכויות למינוי דירקטורים מכוח אמצעי שליטה שמחזיק אותו אדם בלא היתר לפי סעיף 34;

(3)   שהצבעה מכוח אמצעי שליטה שהחזיק אותו אדם בלא היתר לפי סעיף 34, לא תבוא במנין הקולות באותה הצבעה;

(4)   על ביטול מינויו של דירקטור שנגרם בידי אותו אדם.

           (ב)  החזיק אדם אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי או בתאגיד החזקה בנקאית מכוח העברה על פי דין, בשיעור הטעון היתר לפי הוראות סעיף 34, רשאי הנגיד, לאחר שנתן למחזיק הזדמנות להשמיע את טענותיו, ולאחר התייעצות עם ועדת הרישיונות, להורות לו למכור את אמצעי השליטה האמורים, כולם או חלקם, בתוך תקופה שיקבע, כך שלא יחזיק אמצעי שליטה מסוג כלשהו, מעל לשיעור המותר להחזקה בלא היתר לפי סעיף 34.

           (ג)   הורה הנגיד לפי הוראות סעיף קטן (ב) למכור אמצעי שליטה, רשאי הוא לתת הוראה כאמור בסעיף קטן (א)(2) עד (4), בשינויים המחויבים.

           (ד)  לא מכר המחזיק את אמצעי השליטה בהתאם להוראת הנגיד לפי סעיפים קטנים (א) או (ב), רשאי בית המשפט המחוזי, לבקשת המפקח, למנות כונס נכסים למכירת אמצעי השליטה כאמור.

           (ה)  תאגיד בנקאי יעשה כמיטב יכולתו למנוע מאדם לפעול מכוח אמצעי שליטה המוחזקים בניגוד להוראות סעיף 34.

מיום 1.9.2004

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ד מס' 1956 מיום 11.8.2004 עמ' 510 (ה"ח 41)

החלפת סעיף 35

הנוסח הקודם:

מכירת אמצעי שליטה

35. (א) רכש אדם אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי או בתאגיד החזקה בנקאית בניגוד להוראות סעיף 34, או בהעברה על פי דין, רשאי הנגיד להורות לו למכור, תוך תקופה שיקבע, את אמצעי השליטה, כולם או מקצתם, עד ששוב לא יחזיק יותר מעשרה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי השליטה האמורים; לא עשה כן, רשאי בית המשפט המחוזי, לבקשת המפקח, למנות כונס נכסים למכירת אמצעי השליטה  כאמור.

(ב) לא יתן הנגיד הוראה לפי סעיף קטן (א) למי שרכש את אמצעי השליטה בהעברה על פי דין, אלא לאחר שנתן לו הזדמנות סבירה להשמיע טענותיו ולאחר התייעצות בועדת הרישיונות.

מינוי דירקטור במקרים מיוחדים (תיקון מס' 13) תשס"ד-2004 (תיקון מס' 19) תשע"ב-2012 (תיקון מס' 20) תשע"ד-2013

35א.   (א)  לא מונה דירקטור בתאגיד בנקאי או פסקה כהונתו מסיבה כלשהי, לרבות אי קבלת היתר לפי סעיף 34(א1), ביטול מינוי כאמור בסעיף 35(א)(4), התנגדות המפקח למינוי לפי סעיף 11א(א) לפקודה או הפסקת כהונה לפי סעיף 11א(ה) לפקודה, ובשל כך פחת מספר הדירקטורים מהמספר שקבע המפקח כמספר הראוי של דירקטורים באותו תאגיד בנקאי (בסעיף זה – מספר הדירקטורים הראוי), או שבשל כך לא עמד הרכב הדירקטוריון בתאגיד הבנקאי בכל דרישות הדין, יורה המפקח על כינוס האסיפה הכללית של התאגיד הבנקאי בתוך שלושה חודשים ממועד מתן הוראתו, או בתוך תקופה קצרה יותר שיורה המפקח, אם סבר שנסיבות העניין מצדיקות זאת, ובלבד שלא תפחת משישים ימים לשם מינוי דירקטורים להשלמת מספר הדירקטורים הראוי או להסדרת הרכב הדירקטוריון כך שיעמוד בכל דרישות הדין, לפי העניין.

(תיקון מס' 19) תשע"ב-2012

           (ב)  לא מונו בידי האסיפה הכללית דירקטורים כנדרש על פי הוראת המפקח כאמור בסעיף קטן (א), יורה המפקח בשנית על כינוס האסיפה הכללית של התאגיד הבנקאי בתוך שישים ימים ממועד מתן הוראתו החוזרת; לא מונו דירקטורים כנדרש גם לאחר הוראתו החוזרת של המפקח, תמנה הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א (בסעיף זה – הוועדה) את הדירקטורים כנדרש לשם השלמת מספר הדירקטורים הראוי או לשם הסדרת הרכב הדירקטוריון כך שיעמוד בכל דרישות הדין, לפי העניין.

(תיקון מס' 19) תשע"ב-2012

           (ג)   תקופת כהונתו של דירקטור שמינתה הוועדה לפי הוראות סעיף קטן (ב) תהיה עד מועד האסיפה השנתית השנייה שלאחר מינויו; לעניין זה, "אסיפה שנתית" – כהגדרתה בחוק החברות.

(תיקון מס' 19) תשע"ב-2012

           (ד)  התנאים הקבועים בסעיף 11ה(ב) לפקודה יחולו על מינוי וכהונה של דירקטור הממונה בידי הוועדה לפי הוראות סעיף קטן (ב).

מיום 1.9.2004

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ד מס' 1956 מיום 11.8.2004 עמ' 511 (ה"ח 41)

הוספת סעיף 35א

 

מיום 19.3.2012

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ב מס' 2345 מיום 19.3.2012 עמ' 207 (ה"ח 557)

35א. (א) לא מונה דירקטור בתאגיד בנקאי או פסקה כהונתו מסיבה כלשהי, לרבות אי קבלת היתר לפי סעיף 34(א1), ביטול מינוי כאמור בסעיף 35(א)(4), התנגדות המפקח למינוי לפי סעיף 11א(א) לפקודה או הפסקת כהונה לפי סעיף 11א(ג) לפקודה, ובשל כך פחת מספר הדירקטורים מהמספר שקבע המפקח כמספר הראוי של דירקטורים באותו תאגיד בנקאי (בסעיף זה – מספר הדירקטורים הראוי), יורה המפקח על כינוס האסיפה הכללית של התאגיד הבנקאי בתוך שלושה חודשים ממועד מתן הוראתו, לצורך מינוי דירקטורים להשלמת מספר הדירקטורים הראוי, אלא אם כן סבר שאין להמתין למינוי דירקטורים באסיפה הכללית או שבשל כך לא עמד הרכב הדירקטוריון בתאגיד הבנקאי בכל דרישות הדין, יורה המפקח על כינוס האסיפה הכללית של התאגיד הבנקאי בתוך שלושה חודשים ממועד מתן הוראתו, או בתוך תקופה קצרה יותר שיורה המפקח, אם סבר שנסיבות העניין מצדיקות זאת, ובלבד שלא תפחת משישים ימים לשם מינוי דירקטורים להשלמת מספר הדירקטורים הראוי או להסדרת הרכב הדירקטוריון כך שיעמוד בכל דרישות הדין, לפי העניין.

(ב) סבר המפקח שאין להמתין למינוי דירקטורים באסיפה הכללית כאמור בסעיף קטן (א), או נתן הוראה לכינוס האסיפה הכללית לפי הוראות אותו סעיף קטן, והאסיפה לא מינתה דירקטורים כנדרש להשלמת מספר הדירקטורים הראוי, תמנה הועדה למינוי דירקטורים כאמור בסעיף 36א (בסעיף זה – הועדה) את הדירקטורים כנדרש להשלמת מספר הדירקטורים הראוי; המפקח יודיע לתאגיד הבנקאי על כך שהמינוי ייעשה בידי הועדה.

(ג) דירקטור שמונה בידי הועדה יכהן עד האסיפה הכללית הרגילה השניה שלאחר מינויו.

(ב) לא מונו בידי האסיפה הכללית דירקטורים כנדרש על פי הוראת המפקח כאמור בסעיף קטן (א), יורה המפקח בשנית על כינוס האסיפה הכללית של התאגיד הבנקאי בתוך שישים ימים ממועד מתן הוראתו החוזרת; לא מונו דירקטורים כנדרש גם לאחר הוראתו החוזרת של המפקח, תמנה הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א (בסעיף זה – הוועדה) את הדירקטורים כנדרש לשם השלמת מספר הדירקטורים הראוי או לשם הסדרת הרכב הדירקטוריון כך שיעמוד בכל דרישות הדין, לפי העניין.

(ג) תקופת כהונתו של דירקטור שמינתה הוועדה לפי הוראות סעיף קטן (ב) תהיה עד מועד האסיפה השנתית השנייה שלאחר מינויו; לעניין זה, "אסיפה שנתית" – כהגדרתה בחוק החברות.

(ד) התנאים הקבועים בסעיף 11ה(ב) לפקודה יחולו על מינוי וכהונה של דירקטור הממונה בידי הוועדה לפי הוראות סעיף קטן (ב).

 

מיום 11.12.2013

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"ד מס' 2420 מיום 11.12.2013 עמ' 122 (ה"ח 706)

(א) לא מונה דירקטור בתאגיד בנקאי או פסקה כהונתו מסיבה כלשהי, לרבות אי קבלת היתר לפי סעיף 34(א1), ביטול מינוי כאמור בסעיף 35(א)(4), התנגדות המפקח למינוי לפי סעיף 11א(א) לפקודה או הפסקת כהונה לפי סעיף 11א(ג) לפקודה סעיף 11א(ה) לפקודה, ובשל כך פחת מספר הדירקטורים מהמספר שקבע המפקח כמספר הראוי של דירקטורים באותו תאגיד בנקאי (בסעיף זה – מספר הדירקטורים הראוי), או שבשל כך לא עמד הרכב הדירקטוריון בתאגיד הבנקאי בכל דרישות הדין, יורה המפקח על כינוס האסיפה הכללית של התאגיד הבנקאי בתוך שלושה חודשים ממועד מתן הוראתו, או בתוך תקופה קצרה יותר שיורה המפקח, אם סבר שנסיבות העניין מצדיקות זאת, ובלבד שלא תפחת משישים ימים לשם מינוי דירקטורים להשלמת מספר הדירקטורים הראוי או להסדרת הרכב הדירקטוריון כך שיעמוד בכל דרישות הדין, לפי העניין.

איסור לשלוט ולהחזיק אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי שהוא גוף פיננסי משמעותי (תיקון מס' 20) תשע"ד-2013 (תיקון מס' 26) תשע"ט-2019

35ב.   (א)  בסעיף זה –

           "גוף פיננסי" ו"תאגיד ריאלי" – כהגדרתם בסעיף 28 לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות;

           "גוף פיננסי משמעותי" – גוף פיננסי שמתקיים בו אחד מאלה:

(1)   הוא מנוי ברשימת הגופים הפיננסיים המשמעותיים;

(2)   מתקיים בו האמור בסעיף 29(א)(1) לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, גם אם אינו מנוי ברשימת הגופים הפיננסיים המשמעותיים;

           "רשימת הגופים הפיננסיים המשמעותיים" – רשימת הגופים הפיננסיים המשמעותיים שפורסמה לפי סעיף 29 לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות;

           "רשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים" – רשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים שפורסמה לפי סעיף 30 לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות;

           "שולט", בתאגיד ריאלי – לרבות מחזיק בדבוקת שליטה כהגדרתה בחוק החברות, בתאגיד ריאלי שבו אין בעל שליטה אחר;

           "תאגיד ריאלי משמעותי" – תאגיד ריאלי שמתקיים בו אחד מאלה:

(1)   הוא מנוי ברשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים;

(2)   מתקיים בו האמור בסעיף 30(א)(1) לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, גם אם אינו מנוי ברשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים; ואולם לעניין זה, הסמכות הנתונה לממונה על התחרות בסיפה להגדרה "מחזור מכירות קובע" שבסעיף 30(ה) לחוק האמור, תהיה נתונה למפקח;

(3)   מתקיים בו האמור בסעיף 30(א)(2) לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, גם אם אינו מנוי ברשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים; ואולם לעניין זה, הסמכות הנתונה לוועדה לצמצום הריכוזיות בסיפה להגדרה "אשראי קובע" שבסעיף 30(ה) לחוק האמור, תהיה נתונה למפקח.

           (ב)  תאגיד ריאלי משמעותי או השולט בו לא ישלוט בתאגיד בנקאי שהוא גוף פיננסי משמעותי ולא יחזיק יותר מעשרה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי כאמור או בתאגיד ההחזקה הבנקאית השולט בו, ואם התאגיד הבנקאי כאמור הוא תאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה – לא יחזיק יותר מחמישה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה בו; הנגיד רשאי לקבוע לעניין סעיף קטן זה שיעור הנמוך מעשרה אחוזים, ובלבד שלא יפחת מחמישה אחוזים; בקביעת השיעור כאמור יובא בחשבון, בין השאר, מבנה ענף הבנקאות.

           (ג)   המחזיק יותר מחמישה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד ריאלי משמעותי (בסעיף זה – המחזיק) לא ישלוט בתאגיד בנקאי שהוא גוף פיננסי משמעותי; לעניין שיעור ההחזקה של מחזיק כאמור לא יימנו החזקות התאגיד הבנקאי, גופים פיננסיים השולטים בו או נשלטים בידיו, או גופים פיננסיים אחרים שבשליטת המחזיק; לעניין חישוב מחזור המכירות הקובע והאשראי הקובע של התאגיד הריאלי לפי סעיף 30 לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, לא יובא בחשבון תאגיד ריאלי שאינו המחזיק או תאגיד שאינו תאגיד ריאלי שהמחזיק מחזיק יותר מחמישה אחוזים מאמצעי השליטה בו או תאגיד שאינו תאגיד הנשלט בידי תאגיד כאמור.

           (ד)  השולט בתאגיד בנקאי שהוא גוף פיננסי משמעותי לא ישלוט במבטח שהוא גוף פיננסי משמעותי; לעניין זה, שווי כלל הנכסים של גוף פיננסי משמעותי יחושב כשווי כלל הנכסים שלו ושל גופים פיננסיים שבשליטתו.

           (ה)  שלט תאגיד ריאלי משמעותי או השולט בו, בתאגיד בנקאי שהוא גוף פיננסי משמעותי או החזיק אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי כאמור או בתאגיד החזקה בנקאית השולט בו או שלט המחזיק אמצעי שליטה בתאגיד ריאלי משמעותי בתאגיד בנקאי שהוא גוף פיננסי משמעותי, בניגוד להוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ג), או שלט מי ששולט בתאגיד בנקאי שהוא גוף פיננסי משמעותי במבטח שהוא גוף פיננסי משמעותי, בניגוד להוראות סעיף קטן (ד), ימכור את אמצעי השליטה שהוא מחזיק, כך שלא יחזיק אמצעי שליטה מסוג כלשהו מעל השיעור המותר להחזקה לפי סעיף זה, ורשאי הנגיד, או המפקח אם הנגיד הסמיכו לכך, לתת הוראות לעניין זה, לרבות הוראות כאמור בפסקאות (1) עד (4) של סעיף 35(א), בשינויים המחויבים; הוראות סעיף 35(ד) ו-(ה) יחולו לעניין זה, בשינויים המחויבים; נתן הנגיד או המפקח הוראות לפי סעיף קטן זה, ישלח הודעה על כך גם לתאגיד הבנקאי.

           (ו)   בלי לגרוע מסמכויות הנגיד והמפקח לדרוש מידע לפי חוק זה, רשאי הנגיד או המפקח, לשם ביצוע סעיף זה –

(1)   לדרוש ממי ששולט או מחזיק אמצעי שליטה מעל השיעורים האמורים בסעיפים קטנים (ב) עד (ד) בתאגיד בנקאי, בתאגיד החזקה בנקאית השולט בו או במבטח, או ממי שמבקש להחזיק או לשלוט כאמור, מידע בדבר שווי כלל הנכסים שלו ושל כל מי ששווי כלל נכסיו מובא בחשבון לעניין קביעת גוף פיננסי כגוף פיננסי משמעותי; לעניין זה, "שווי כלל הנכסים" – כהגדרתו בסעיף 29(ד) לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות;

(2)   לדרוש ממי ששולט או מחזיק אמצעי שליטה מעל השיעורים האמורים בסעיפים קטנים (ב) או (ג) בתאגיד בנקאי שהוא גוף פיננסי משמעותי או בתאגיד החזקה בנקאית השולט בו, או ממי שמבקש להחזיק או לשלוט כאמור, מידע בדבר נתוני מכירות ואשראי שלו ושל כל מי שמחזור המכירות הקובע שלו או האשראי הקובע שלו מובאים בחשבון לעניין קביעת תאגיד ריאלי כתאגיד ריאלי משמעותי, ובלבד שלא ידרוש הנגיד או המפקח מידע לפי פסקה זו לעניין אשראי שקיבל יחיד אלא לאחר שדרש מידע לעניין אשראי שקיבלו התאגידים הנוגעים לעניין ומצא שאין די במידע זה ובשאר המידע הנמצא בידו לשם ביצוע סעיף זה; לעניין זה, "אשראי", "אשראי קובע" ו"מחזור מכירות קובע" – כהגדרתם בסעיף 30(ב) לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות.

           (ז)   הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי אמצעי שליטה בבנק חוץ או בתאגיד החזקה בנקאי תהשולט בבנק חוץ ואינו שולט בתאגיד בנקאי אחר, אלא אם כן המחזיק הוא תושב ישראל.

מיום 11.12.2013

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"ד מס' 2420 מיום 11.12.2013 עמ' 122 (ה"ח 706)

הוספת סעיף 35ב

 

מיום 10.1.2019

תיקון מס' 26

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 250 (ה"ח 1221)

(א) בסעיף זה –

"גוף פיננסי" ו"תאגיד ריאלי" – כהגדרתם בסעיף 28 לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות;

"גוף פיננסי משמעותי" – גוף פיננסי שמתקיים בו אחד מאלה:

(1) הוא מנוי ברשימת הגופים הפיננסיים המשמעותיים;

(2) מתקיים בו האמור בסעיף 29(א)(1) לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, גם אם אינו מנוי ברשימת הגופים הפיננסיים המשמעותיים;

"רשימת הגופים הפיננסיים המשמעותיים" – רשימת הגופים הפיננסיים המשמעותיים שפורסמה לפי סעיף 29 לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות;

"רשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים" – רשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים שפורסמה לפי סעיף 30 לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות;

"שולט", בתאגיד ריאלי – לרבות מחזיק בדבוקת שליטה כהגדרתה בחוק החברות, בתאגיד ריאלי שבו אין בעל שליטה אחר;

"תאגיד ריאלי משמעותי" – תאגיד ריאלי שמתקיים בו אחד מאלה:

(1) הוא מנוי ברשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים;

(2) מתקיים בו האמור בסעיף 30(א)(1) לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, גם אם אינו מנוי ברשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים; ואולם לעניין זה, הסמכות הנתונה לממונה על הגבלים עסקיים לממונה על התחרות בסיפה להגדרה "מחזור מכירות קובע" שבסעיף 30(ה) לחוק האמור, תהיה נתונה למפקח;

(3) מתקיים בו האמור בסעיף 30(א)(2) לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, גם אם אינו מנוי ברשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים; ואולם לעניין זה, הסמכות הנתונה לוועדה לצמצום הריכוזיות בסיפה להגדרה "אשראי קובע" שבסעיף 30(ה) לחוק האמור, תהיה נתונה למפקח.

דיווח על החזקת אמצעי שליטה (תיקון מס' 13) תשס"ד-2004

36.   (א)  המחזיק יותר מחמישה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי או בתאגיד החזקה בנקאית, הנשלט בידי מי שקיבל היתר לפי סעיף 34(ב), ימסור לתאגיד הבנקאי או לתאגיד ההחזקה הבנקאית, לפי הענין, ביום 1 באפריל של כל שנה ובמועדים אחרים שיקבע המפקח, דין וחשבון על החזקת אמצעי השליטה האמורים שבידיו ופרטים אחרים כפי שיקבע המפקח, לרבות פרטים אלה:

(1)   לענין מחזיק שהוא תאגיד – השולטים בו וכן המחזיקים חמישה אחוזים או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה בו;

(2)   מי שהמחזיק פועל כשלוח או כנאמן בשבילו.

(תיקון מס' 19) תשע"ב-2012

           (ב)  (1)   המחזיק יותר מאחוז אחד מסוג מסוים של אמצעי שליטה, בתאגיד בנקאי או בתאגיד החזקה בנקאית אשר כל מחזיקי אמצעי השליטה בו אינם חייבים בהיתר לפי הוראות סעיף 34(ב), ימסור לתאגיד הבנקאי או לתאגיד ההחזקה הבנקאית, לפי הענין, דין וחשבון על החזקת אמצעי השליטה האמורים שבידיו ופרטים אחרים כפי שיקבע המפקח לרבות פרטים אלה:

(א)   השולטים בו ואם אין בו שולטים – המחזיקים עשרה אחוזים או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה בו, וכן הדירקטורים בו;

(ב)   מי שהמחזיק פועל כשלוח או כנאמן בשבילו;

(תיקון מס' 19) תשע"ב-2012

(ג)    לגבי המחזיק לא יותר משני אחוזים וחצי מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד הבנקאי – אם הוא מתנגד לכך שהתאגיד הבנקאי יגלה בדוחותיו פרטים על החזרתו, כאמור בסעיף 37 לחוק ניירות ערך; לא הודיע כאמור, רואים אותו כאילו הסכים לגילוי כאמור, ואולם רשאי הוא בכל עת לאחר מכן להודיע על התנגדותו והיא תיכנס לתוקף בתום שלושה חודשים ממועד ההודעה בכתב לתאגיד הבנקאי;

(תיקון מס' 19) תשע"ב-2012

(2)   (נמחקה);

(3)   הדיווח לפי פסקה (1) יהיה ביום 1 באפריל של כל שנה ובמועדים אחרים שיקבע המפקח, וכן בכל עת שבה הגיעה ההחזקה בסוג מסוים של אמצעי השליטה לשיעור הטעון דיווח לפי אותה פסקה ובכל עת שבה פחתה ההחזקה משיעור זה.

(תיקון מס' 19) תשע"ב-2012

           (ב1)        המפקח רשאי להורות לתאגיד מסוים כאמור בסעיף קטן (ב)(1) לפרסם פרטים כפי שיקבע על המחזיקים באמצעי שליטה בו מעל לשיעור כפי שיקבע, ובלבד ששיעור זה לא יפחת מאחוז אחד, אף אם התנגדו לגילוי החזקותיהם כאמור בפסקה (1)(ג), מנימוקים שיפורטו, ובלבד שהוראה כאמור תיכנס לתוקף לפחות שישה חודשים ממועד מתן ההוראה לתאגיד הבנקאי המסוים.

           (ג)   המפקח רשאי לקבוע כי מחזיק אמצעי שליטה שחלה עליו חובת דיווח לפי סעיף זה, ימסור את הדיווח גם למפקח ישירות.

           (ד)  הוראות סעיף זה יחולו גם על מי שמחזיק אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי או בתאגיד החזקה בנקאית כערובה לחיוב, למעט מחזיק שהוא תאגיד בנקאי.

מיום 12.5.1996

תיקון מס' 11

ס"ח תשנ"ו מס' 1591 מיום 12.5.1996 עמ' 322 (ה"ח 2532)

36. המחזיק - בעצמו או יחד עם קרוביו או עם אחרים הפועלים בתיאום עמו דרך קבע- יותר מעשרה אחוזים מסוג מסויים של אמצעי השליטה בתאגיד בנקאי או בתאגיד החזקה בנקאית, ימסור למפקח, ביום 1 באפריל של כל שנה ובמועדים אחרים שיקבע המפקח, דין וחשבון על החזקת אמצעי השליטה האמורים שבידיו ופרטים כפי שידרוש המפקח בדבר -

(1) חברי ההנהלה ובלי אמצעי השליטה בו- אם המחזיק הוא תאגיד;

(2) האנשים שהוא פועל כשלוח או כנאמן בשבילם.

 

מיום 1.9.2004

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ד מס' 1956 מיום 11.8.2004 עמ' 511 (ה"ח 41)

החלפת סעיף 36

הנוסח הקודם:

36. המחזיק- יותר מעשרה אחוזים מסוג מסויים של אמצעי השליטה בתאגיד בנקאי או בתאגיד החזקה בנקאית, ימסור למפקח, ביום 1 באפריל של כל שנה ובמועדים אחרים שיקבע המפקח, דין וחשבון על החזקת אמצעי השליטה האמורים שבידיו ופרטים כפי שידרוש המפקח בדבר-

(1) חברי ההנהלה ובלי אמצעי השליטה בו- אם המחזיק הוא תאגיד;

(2) האנשים שהוא פועל כשלוח או כנאמן בשבילם.

 

מיום 19.3.2012

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ב מס' 2345 מיום 19.3.2012 עמ' 207 (ה"ח 557)

(ב) (1) המחזיק יותר משניים וחצי אחוזים מאחוז אחד מסוג מסוים של אמצעי שליטה, בתאגיד בנקאי או בתאגיד החזקה בנקאית אשר כל מחזיקי אמצעי השליטה בו אינם חייבים בהיתר לפי הוראות סעיף 34(ב), ימסור לתאגיד הבנקאי או לתאגיד ההחזקה הבנקאית, לפי הענין, דין וחשבון על החזקת אמצעי השליטה האמורים שבידיו ופרטים אחרים כפי שיקבע המפקח לרבות פרטים אלה:

(א) השולטים בו ואם אין בו שולטים – המחזיקים עשרה אחוזים או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה בו, וכן הדירקטורים בו;

(ב) מי שהמחזיק פועל כשלוח או כנאמן בשבילו;

(ג) לגבי המחזיק לא יותר משני אחוזים וחצי מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד הבנקאי – אם הוא מתנגד לכך שהתאגיד הבנקאי יגלה בדוחותיו פרטים על החזרתו, כאמור בסעיף 37 לחוק ניירות ערך; לא הודיע כאמור, רואים אותו כאילו הסכים לגילוי כאמור, ואולם רשאי הוא בכל עת לאחר מכן להודיע על התנגדותו והיא תיכנס לתוקף בתום שלושה חודשים ממועד ההודעה בכתב לתאגיד הבנקאי;

(2) הנגיד רשאי לקבוע לגבי תאגיד בנקאי מסוים, שיעור החזקה שונה מהאמור בפסקה (1) רישה, ובלבד שהשיעור שיקבע לא יפחת מאחוז אחד;

(3) הדיווח לפי פסקה (1) יהיה ביום 1 באפריל של כל שנה ובמועדים אחרים שיקבע המפקח, וכן בכל עת שבה הגיעה ההחזקה בסוג מסוים של אמצעי השליטה לשיעור הטעון דיווח לפי אותה פסקה ובכל עת שבה פחתה ההחזקה משיעור זה.

(ב1) המפקח רשאי להורות לתאגיד מסוים כאמור בסעיף קטן (ב)(1) לפרסם פרטים כפי שיקבע על המחזיקים באמצעי שליטה בו מעל לשיעור כפי שיקבע, ובלבד ששיעור זה לא יפחת מאחוז אחד, אף אם התנגדו לגילוי החזקותיהם כאמור בפסקה (1)(ג), מנימוקים שיפורטו, ובלבד שהוראה כאמור תיכנס לתוקף לפחות שישה חודשים ממועד מתן ההוראה לתאגיד הבנקאי המסוים.

(תיקון מס' 13) תשס"ד-2004

פרק ד1: ועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים

מיום 1.9.2004

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ד מס' 1956 מיום 11.8.2004 עמ' 512 (ה"ח 41)

הוספת פרק ד1

הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים (תיקון מס' 13) תשס"ד-2004 (תיקון מס' 19) תשע"ב-2012

36א.   (א)  הנגיד ימנה ועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים (בפרק זה – הועדה).

 

 

           (ב)  הועדה תהיה בת חמישה חברים, ואלה הם:

(תיקון מס' 19) תשע"ב-2012

(1)   שופט בדימוס של בית המשפט העליון או של בית המשפט המחוזי, שיציע שר המשפטים לאחר התייעצות עם נשיא בית המשפט העליון, והוא יהיה היושב ראש;

(תיקון מס' 19) תשע"ב-2012

(2)   שני חברים, שיציע יושב ראש הוועדה שמונה לפי פסקה (1), בהתייעצות עם יושב ראש רשות ניירות ערך, שהם אנשי משק וכלכלה ומתקיים בהם האמור בסעיף 16א לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, או שהם אנשי סגל אקדמי בכיר במוסדות להשכלה גבוהה בתחומים הנוגעים לעניין או מי שהיו אנשי סגל כאמור;

(תיקון מס' 19) תשע"ב-2012

(3)   שני דירקטורים המכהנים כדירקטורים חיצוניים בתאגיד הבנקאי שהוועדה דנה בעניינו, שיציעו יושב ראש הוועדה וחברי הוועדה שמונו לפי פסקאות (1) ו-(2), בהתייעצות עם המפקח; לעניין זה, "דירקטור חיצוני" – כהגדרתו בחוק החברות, או כמשמעותו לפי הוראות ניהול בנקאי תקין בעניין דירקטוריון, שנתן המפקח לפי הוראות סעיף 5(ג1) לפקודה.

(תיקון מס' 19) תשע"ב-2012

           (ג)   הוועדה וחברי הוועדה לא ייחשבו כמחזיקים באמצעי שליטה בתאגיד הבנקאי שהוועדה דנה בעניינו או כשולטים בתאגיד כאמור.

(תיקון מס' 19) תשע"ב-2012

           (ד)  הוועד היא גוף מבוקר, כמשמעותו בסעיף 9(6) לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב].

מיום 1.9.2004

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ד מס' 1956 מיום 11.8.2004 עמ' 512 (ה"ח 41)

הוספת סעיף 36א

 

מיום 19.3.2012

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ב מס' 2345 מיום 19.3.2012 עמ' 208 (ה"ח 557)

מינוי הועדה והרכבה הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים

36א. (א) הנגיד ימנה ועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים (בפרק זה – הועדה).

(ב) הועדה תהיה בת חמישה חברים, ואלה הם:

(1) שופט בדימוס של בית המשפט העליון או של בית המשפט המחוזי, שיציע שר המשפטים לאחר התייעצות עם נשיא בית המשפט העליון, והוא יהיה היושב ראש;

(2) ארבעה חברים שהם אנשי משק וכלכלה או אנשי סגל במוסדות להשכלה גבוהה, בתחומים הנוגעים לענין.

(2) שני חברים, שיציע יושב ראש הוועדה שמונה לפי פסקה (1), בהתייעצות עם יושב ראש רשות ניירות ערך, שהם אנשי משק וכלכלה ומתקיים בהם האמור בסעיף 16א לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, או שהם אנשי סגל אקדמי בכיר במוסדות להשכלה גבוהה בתחומים הנוגעים לעניין או מי שהיו אנשי סגל כאמור;

(3) שני דירקטורים המכהנים כדירקטורים חיצוניים בתאגיד הבנקאי שהוועדה דנה בעניינו, שיציעו יושב ראש הוועדה וחברי הוועדה שמונו לפי פסקאות (1) ו-(2), בהתייעצות עם המפקח; לעניין זה, "דירקטור חיצוני" – כהגדרתו בחוק החברות, או כמשמעותו לפי הוראות ניהול בנקאי תקין בעניין דירקטוריון, שנתן המפקח לפי הוראות סעיף 5(ג1) לפקודה.

(ג) הוועדה וחברי הוועדה לא ייחשבו כמחזיקים באמצעי שליטה בתאגיד הבנקאי שהוועדה דנה בעניינו או כשולטים בתאגיד כאמור.

(ד) הוועד היא גוף מבוקר, כמשמעותו בסעיף 9(6) לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב].

סייגים לכהונה והגבלה לאחר סיום הכהונה (תיקון מס' 19) תשע"ב-2012

36ב.   (א)  בסעיף זה –

           "גוף קשור" – מי ששולט בתאגיד בנקאי או תאגיד הנשלט בידי תאגיד בנקאי או הנשלט בידי מי ששולט בתאגיד בנקאי;

           "זיקה" – כהגדרתה בסעיף 11ה(ה) לפקודה;

           "מחזיק מהותי" – מי שמחזיק יותר משני אחוזים וחצי מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד הבנקאי שהוועדה דנה או אמורה לדון בעניינו, מי ששולט במחזיק כאמור, מי שנשלט בידי מי מהם, חבר בחבר-מחזיקים כמשמעותו בסעיף 11ד(א)(3)(ב) לפקודה, מי ששולט בחבר בחבר-מחזיקים כאמור, ומי שנשלט בידי מי מהם;

           "קשר קרוב" – יחסים שבין אדם לקרובו, לשותפו, למעבידו, למי שהוא כפוף לו במישרין או בעקיפין, וכן לתאגיד שהוא בעל השליטה בו.

           (ב)  לא ימונה ולא יכהן כחבר הוועדה מי שמתקיים בו אחד מאלה:

(1)   הוא או קרובו מחזיקים באמצעי שליטה מכל סוג שהוא, בתאגיד בנקאי, בגוף קשור או במחזיק מהותי, למעט החזקה במניות סחירות בשיעור שאינו עולה על רבע אחוז מההון המונפק והנפרע של מי מהם;

(2)   מי שבשנתיים שקדמו למועד המינוי או ממועד המינוי ואילך, יש לו או למי שהוא בקשר קרוב עמו זיקה לתאגיד בנקאי, לגוף קשור, לנושא משרה בתאגיד בנקאי או למחזיק מהותי, וכן מי שממועד המינוי ואילך, יש לו זיקה לקרוב של נושא משרה בתאגיד בנקאי שהוועדה דנה או אמורה לדון בעניינו, או לקרוב או לשותף של מחזיק מהותי; לעניין זה, כהונה כדירקטור חיצוני של חבר הוועדה שמונה לפי סעיף 36א(ב)(3) לא תיחשב זיקה;

(3)   הוא שר, סגן שר או חבר הכנסת, או בעל זיקה אישית, עסקית או פוליטית לשר או לסגן שר, או שהוא עובד המדינה או עובד של תאגיד שהוקם בחוק;

(תיקון מס' 20) תשע"ד-2013

(4)   לדעת הנגיד אין הוא מתאים לכהן כחבר הוועדה.

           (ג)   בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ב)(2), לא יכהן כחבר ועדה, מי שיש לו, או למי שהוא בקשר קרוב עמו, קשרים עסקיים או מקצועיים עם תאגיד בנקאי, עם גוף קשור, עם נושא משרה בתאגיד בנקאי, או עם מחזיק מהותי, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.

           (ד)  מי שכיהן כחבר הוועדה לא ימונה כדירקטור בתאגיד הבנקאי שהוועדה דנה בעניינו בעת כהונתו או בגוף קשור לתאגיד הבנקאי כאמור, לא יועסק כעובד במי מהם ולא יעניק שירותים מקצועיים למי מהם, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות באמצעות תאגיד בשליטתו, אלא אם כן חלפה שנה מתום כהונתו כחבר הוועדה כאמור; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על חבר הוועדה שמונה לפי סעיף 36א(ב)(3), לעניין כהונה כדירקטור חיצוני בתאגיד הבנקאי.

מיום 1.9.2004

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ד מס' 1956 מיום 11.8.2004 עמ' 512 (ה"ח 41)

הוספת סעיף 36ב

 

מיום 19.3.2012

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ב מס' 2345 מיום 19.3.2012 עמ' 208 (ה"ח 557)

החלפת סעיף 36ב

הנוסח הקודם:

תנאי כשירות והגבלה לאחר סיום הכהונה

36ב. (א) כשיר להתמנות לחבר הועדה מי שמתקיימים לגביו הוראות סעיף 16א לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, וכן תנאי הכשירות שקבע המפקח לענין מינוי דירקטורים חיצוניים בתאגידים בנקאיים, ויחולו על מינוי חבר הועדה הוראות סעיפים 17 ו-17א לחוק האמור.

(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), קשירם עסקיים הנובעים מיחסי תאגיד בנקאי ולקוח או תאגיד עזר ולקוח, שהם שגרתיים ורגילים, לא ייחשבו לענין סעיף זה כקשר אישי להנהלה העסקית של התאגיד הבנקאי או של תאגיד קשור לו.

(ג) במשך שנה מסיום כהונתו לא יכהן חבר הועדה כדירקטור בתאגיד בנקאי שהועדה דנה בענינו במהלך כהונתו כחבר הועדה, בתאגיד השולט בו או בתאגיד הנשלט בידי מי מהם, ולא יועסק כעובד או כממלא תפקיד אחר בהם או כיועץ שלהם.

 

מיום 11.12.2013

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"ד מס' 2420 מיום 11.12.2013 עמ' 125 (ה"ח 706)

(4) לדעת הנגיד אין הוא ראוי מתאים לכהן כחבר הוועדה.

תקופת כהונה (תיקון מס' 13) תשס"ד-2004 (תיקון מס' 19) תשע"ב-2012

36ג.   (א)  חבר ועדה האמור בסעיף 36א(ב)(1) ו-(2) יתמנה לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים וניתן לשוב ולמנותו לתקופהת כהונה אחת נוספת.

 

(תיקון מס' 19) תשע"ב-2012 (תיקון מס' 20) תשע"ד-2013

           (ב)  חבר ועדה האמור בסעיף 36א(ב)(3) יתמנה בסמוך לאחר אסיפה שנתית ויכהן עד לאחר האסיפה השנתית הבאה, והוא יכהן כחבר הוועדה כל עוד הוא מכהן כדירקטור חיצוני בתאגיד הבנקאי, כאמור באותו סעיף, וניתן לשוב ולמנותו לתקופות כהונות נוספות.

מיום 1.9.2004

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ד מס' 1956 מיום 11.8.2004 עמ' 512 (ה"ח 41)

הוספת סעיף 36ג

 

מיום 19.3.2012

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ב מס' 2345 מיום 19.3.2012 עמ' 210 (ה"ח 557)

36ג. (א) חבר ועדה האמור בסעיף 36א(ב)(1) ו-(2) יתמנה לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים וניתן לשוב ולמנותו לתקופהת כהונה אחת נוספת.

(ב) חבר ועדה האמור בסעיף 36א(ב)(3) יתמנה לתקופה של שנתיים, והוא יכהן כחבר הוועדה כל עוד הוא מכהן כדירקטור חיצוני בתאגיד הבנקאי, כאמור באותו סעיף, וניתן לשוב ולמנותו לתקופות כהונות נוספות, ובלבד שלא יכהן ברציפות במשך תקופה העולה על שלוש שנים.

 

מיום 11.12.2013

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"ד מס' 2420 מיום 11.12.2013 עמ' 125 (ה"ח 706)

(ב) חבר ועדה האמור בסעיף 36א(ב)(3) יתמנה לתקופה של שנתיים יתמנה בסמוך לאחר אסיפה שנתית ויכהן עד לאחר האסיפה השנתית הבאה, והוא יכהן כחבר הוועדה כל עוד הוא מכהן כדירקטור חיצוני בתאגיד הבנקאי, כאמור באותו סעיף, וניתן לשוב ולמנותו לתקופות כהונות נוספות, ובלבד שלא יכהן ברציפות במשך תקופה העולה על שלוש שנים.

הפסקת כהונה (תיקון מס' 13) תשס"ד-2004

36ד.   חבר הועדה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:

(1)  התפטר במסירת כתב התפטרות לנגיד;

(2)  הנגיד החליט להפסיק את כהונתו בשל אחת מאלה:

(א)   נבצר ממנו למלא את תפקידו או שאין הוא ממלא את תפקידו כראוי;

(תיקון מס' 20) תשע"ד-2013

(ב)   נתקיימה בו אחת העילות לפי סעיף 36ב הפוסלות אותו מלהיות כשיר לכהונה.

מיום 1.9.2004

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ד מס' 1956 מיום 11.8.2004 עמ' 512 (ה"ח 41)

הוספת סעיף 36ד

 

מיום 11.12.2013

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"ד מס' 2420 מיום 11.12.2013 עמ' 125 (ה"ח 706)

(ב) נתקיימה בו אחת העילות לפי סעיף 36ב הפוסלות אותו מלהיות כשיר לכהונה.

סדרי עבודה (תיקון מס' 13) תשס"ד-2004 (תיקון מס' 19) תשע"ב-2012

36ה.   (א)  רוב חברי הועדה יהיו מנין חוקי בישיבותיה ובלבד שברוב חברי הוועדה כאמור אין רוב לחברים שמונו לפי סעיף 36א(ב)(3).

 

(תיקון מס' 19) תשע"ב-2012

           (ב)  החלטות הועדה יתקבלו ברוב קולות של חבריה המשתתפים בהצבעה; היו הקולות שקולים יהיה ליושב ראש הועדה קול נוסף.

(תיקון מס' 19) תשע"ב-2012

           (ג)   הוועדה תקבע לעצמה את סדרי עבודתה, לרבות את דרך בחירת הדירקטור שתמנה כאמור בסעיף 35א(ב) ואת דרך בחירת המועמד לכהונת דירקטור שתציע לאסיפה הכללית כאמור בסעיף 11ד לפקודה; סדרי עבודת הוועדה יאושרו בידי המפקח ויפורסמו באתר האינטרנט של בנק ישראל.

מיום 1.9.2004

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ד מס' 1956 מיום 11.8.2004 עמ' 513 (ה"ח 41)

הוספת סעיף 36ה

 

מיום 19.3.2012

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ב מס' 2345 מיום 19.3.2012 עמ' 210 (ה"ח 557)

36ה. (א) רוב חברי הועדה יהיו מנין חוקי בישיבותיה ובלבד שברוב חברי הוועדה כאמור אין רוב לחברים שמונו לפי סעיף 36א(ב)(3).

(ב) החלטות הועדה יתקבלו ברוב קולות של חבריה המשתתפים בהצבעה; היו הקולות שקולים יהיה ליושב ראש הועדה קול נוסף.

(ג) הוועדה תקבע לעצמה את סדרי עבודתה, לרבות את דרך בחירת הדירקטור שתמנה כאמור בסעיף 35א(ב) ואת דרך בחירת המועמד לכהונת דירקטור שתציע לאסיפה הכללית כאמור בסעיף 11ד לפקודה; סדרי עבודת הוועדה יאושרו בידי המפקח ויפורסמו באתר האינטרנט של בנק ישראל.

תוקפן של פעולות (תיקון מס' 13) תשס"ד-2004

36ו.   סמכויות הועדה ותוקף פעולותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר, או מחמת פגם במינויו או מחמת פגם בהמשך כהונתו.

מיום 1.9.2004

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ד מס' 1956 מיום 11.8.2004 עמ' 513 (ה"ח 41)

הוספת סעיף 36ו

גמול (תיקון מס' 13) תשס"ד-2004

36ז.   חברי הועדה יהיו זכאים לגמול בעבור השתתפות בישיבות הועדה בשיעור שיקבע הנגיד ולא יהיו זכאים לגמול אחר ולהחזר הוצאות; הגמול האמור ישולם בידי בנק ישראל.

מיום 1.9.2004

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ד מס' 1956 מיום 11.8.2004 עמ' 513 (ה"ח 41)

הוספת סעיף 36ז

(תיקון מס' 19) תשע"ב-2012

36ח.  (בוטל).

מיום 1.9.2004

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ד מס' 1956 מיום 11.8.2004 עמ' 513 (ה"ח 41)

הוספת סעיף 36ח

 

מיום 19.3.2012

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ב מס' 2345 מיום 19.3.2012 עמ' 210 (ה"ח 557)

ביטול סעיף 36ח

הנוסח הקודם:

דרך בחירת הדירקטור

36ח. הועדה תקבע לעצמה את דרך בחירת הדירקטור שתמנה, והוראות סעיף 36ב(א) ו-(ב) יחולו לענין זה.

(תיקון מס' 18) תשע"א-2011

פרק ד'2: סליקת עסקאות בכרטיסי חיוב

מיום 15.8.2011

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"א מס' 2314 מיום 15.8.2011 עמ' 1100 (ה"ח 566)

הוספת פרק ד'2

הגדרות (תיקון מס' 18) תשע"א-2011

36ט.  בפרק זה –

מיום 15.8.2011

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"א מס' 2314 מיום 15.8.2011 עמ' 1100 (ה"ח 566)

הוספת סעיף 36ט

 

(תיקון מס' 19) תשע"ב-2012

           "חברה" – כהגדרתה בחוק החברות;

מיום 19.3.2012

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ב מס' 2345 מיום 19.3.2012 עמ' 210 (ה"ח 557)

"חברה" – כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט-1999;

(תיקון מס' 25) תשע"ט-2019

           "חוזה כרטיס חיוב", "לקוח", "מנפיק", "נכס", "ספק" ו"עסקה" – כהגדרתם בסעיף 11ב;

מיום 14.10.2020

תיקון מס' 25

ס"ח תשע"ט מס' 2778 מיום 9.1.2019 עמ' 222 (ה"ח 1246)

תיקון מס' 25 (תיקון)

ס"ח תש"ף מס' 2790 מיום 18.2.2020 עמ' 14 (ה"ח 1291)

"חוזה כרטיס חיוב", "לקוח", "מנפיק", "נכס", "ספק" ו"עסקה" – כמשמעותם בחוק כרטיסי חיוב כהגדרתם בסעיף 11ב;

(תיקון מס' 25) תשע"ט-2019

           "כרטיס חיוב" – כהגדרתו בסעיף 11ב, למעט לוחית או חפץ אחר לשימוש חוזר המיועדים רק למשיכת כסף באמצעות מכשירי בנק ממוכנים;

מיום 14.10.2020

תיקון מס' 25

ס"ח תשע"ט מס' 2778 מיום 9.1.2019 עמ' 222 (ה"ח 1246)

תיקון מס' 25 (תיקון)

ס"ח תש"ף מס' 2790 מיום 18.2.2020 עמ' 14 (ה"ח 1291)

"כרטיס חיוב" – כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב כהגדרתו בסעיף 11ב, למעט לוחית או חפץ אחר לשימוש חוזר המיועדים רק למשיכת כסף באמצעות מכשירי בנק ממוכנים;

           "סולק" – בעל רישיון סליקה;

           "סליקה", של עסקאות בכרטיס חיוב – תשלום לספק של תמורת הנכסים שרכש לקוח מאותו ספק באמצעות כרטיס חיוב, כנגד קבלת תמורת הנכסים ממנפיק כרטיס החיוב, ואם התשלום לספק כאמור נעשה בידי המנפיק – כנגד קבלת תמורת הנכסים ישירות מהלקוח;

           "סליקה צולבת", של עסקאות בכרטיס חיוב – סליקה המבוצעת בידי מי שאינו המנפיק של כרטיס החיוב שבאמצעותו בוצעה העסקה;

           "רישיון סליקה" – רישיון כמשמעותו בסעיף 36יא.

חובת רישוי (תיקון מס' 18) תשע"א-2011

36י.    לא יעסוק אדם בסליקה של עסקאות בכרטיסי חיוב, אלא ברישיון לפי סעיף 36יא.

מיום 15.8.2011

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"א מס' 2314 מיום 15.8.2011 עמ' 1100 (ה"ח 566)

הוספת סעיף 36י

 

רישיון סליקה (תיקון מס' 18) תשע"א-2011

36יא.  (א)  הנגיד רשאי, לפי שיקול דעתו, ולאחר התייעצות עם ועדת הרישיונות, לתת רישיון סליקה לחברה.

           (ב)  לא ייתן הנגיד רישיון סליקה לפי הוראות סעיף קטן (א), אלא אם כן הון המניות המונפק והנפרע של מבקש הרישיון אינו פחות מהסכום שקבע הנגיד, בצו, באישור שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 7(ג), בשינויים המחויבים.

           (ג)   על רישיון סליקה יחולו הוראות סעיפים 6 ו-8, בשינויים המחויבים.

           (ד)  סולק שרישיונו בוטל, דינו לעניין הפקודה כדין סולק במשך שנה מיום הביטול, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 9(ב), בשינויים המחויבים.

מיום 15.8.2011

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"א מס' 2314 מיום 15.8.2011 עמ' 1100 (ה"ח 566)

הוספת סעיף 36יא

שליטה והחזקת אמצעי שליטה בסולק (תיקון מס' 20) תשע"ד-2013

36יא1. הוראות סעיפים 34, 34א, 35, 35ב(א), (ב), (ג), (ה) ו-(ו), ו-36 יחולו, בשינויים המחויבים, על סולק, כאילו היה תאגיד בנקאי, ואולם הנגיד רשאי לקבוע לפי סעיף 35ב(ב) שיעור שונה מהשיעור החל לפי הסעיף האמור על תאגיד בנקאי, והכל בכפוף להוראות אותו סעיף.

מיום 11.12.2013

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"ד מס' 2420 מיום 11.12.2013 עמ' 125 (ה"ח 706)

הוספת סעיף 36יא1

סולק בעל היקף פעילות רחב (תיקון מס' 18) תשע"א-2011

36יב.  (א)  בסעיף זה, "סולק בעל היקף פעילות רחב" – סולק שסלק 20 אחוזים או יותר ממספר העסקאות בכרטיסי חיוב שנסלקו בישראל בידי סולקים או מסכום התמורה הכולל ששולם לספקים בישראל בידי סולקים, בשנה שקדמה למתן ההוראות מאת המפקח לפי סעיף קטן (ב); לצורך חישוב השיעור כאמור רשאי המפקח לראות במנויים להלן, כולם או חלקם, כחלק מהסולק:

(1)   חברה שהסולק הוא בעל עניין בה;

(2)   חברה השולטת בסולק;

(3)   חברה שמי ששולט בסולק הוא בעל עניין בה.

(תיקון מס' 26) תשע"ט-2019

           (ב)  סבר המפקח כי הדבר דרוש לשם הבטחת התחרות בתחום סליקת עסקאות בכרטיסי חיוב או לשם הבטחת טובת הלקוחות או הספקים, רשאי הוא, בהתייעצות עם הממונה על התחרות, להורות כי סולק בעל היקף פעילות רחב יתקשר עם מנפיק לשם סליקת עסקאות בכרטיסי החיוב המונפקים בידי אותו מנפיק, אם מצא שסולק כאמור סירב להתקשר עם המנפיק מטעמים בלתי סבירים; לעניין זה –

(1)   יראו, בין השאר, התננית תנאים בלתי סבירים, בידי סולק, להתקשרות עם מנפיק, כסירוב מטעמים בלתי סבירים;

(2)   סירוב סולק להתקשר עם מנפיק שאינו נתון, לפי דין, לפיקוחו של המפקח או של הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, ייחשב כסירוב מטעמים סבירים.

מיום 15.8.2011

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"א מס' 2314 מיום 15.8.2011 עמ' 1101 (ה"ח 566)

הוספת סעיף 36יב

 

מיום 10.1.2019

תיקון מס' 26

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 250 (ה"ח 1221)

(ב) סבר המפקח כי הדבר דרוש לשם הבטחת התחרות בתחום סליקת עסקאות בכרטיסי חיוב או לשם הבטחת טובת הלקוחות או הספקים, רשאי הוא, בהתייעצות עם הממונה על הגבלים עסקיים הממונה על התחרות, להורות כי סולק בעל היקף פעילות רחב יתקשר עם מנפיק לשם סליקת עסקאות בכרטיסי החיוב המונפקים בידי אותו מנפיק, אם מצא שסולק כאמור סירב להתקשר עם המנפיק מטעמים בלתי סבירים; לעניין זה –

סולק מתארח (תיקון מס' 23) תשע"ז-2017

36יב1. (א) סולק יאפשר לסולק מתארח לבצע סליקה באמצעותו; הנגיד, בהסכמת שר האוצר, יקבע כללים להסדרת מעמדו ופעולתו של סולק מתארח, ובכלל זה את תנאי האירוח.

           (ב)  לא הגיעו סולק וסולק מתארח להסכמה לגבי מחיר האירוח, ייתן להם הנגיד הוראות בעניין המחיר שישלם הסולק המתארח.

           (ג)   בסעיף זה –

           "מערכת תשלומים" – כהגדרתה בחוק מערכות תשלומים, התשס"ח-2008;

           "סולק מתארח" – סולק שאינו מחובר באופן ישיר למערכת התשלומים ומבצע סליקה באמצעות סולק אחר, שאינו סולק מתארח.

מיום 31.1.2017

תיקון מס' 23

ס"ח תשע"ז מס' 2601 מיום 31.1.2017 עמ' 367 (ה"ח 1080)

הוספת סעיף 36יב1

מנפיק בעל היקף פעילות רחב (תיקון מס' 18) תשע"א-2011 (תיקון מס' 26) תשע"ט-2019

36יג.  (א)  בסעיף זה, "מנפיק בעל היקף פעילות רחב" – מנפיק שהנפיק עשרה אחוזים או יותר ממספר כרטיסי החיוב התקפים שהונפקו בישראל, או מנפיק אשר באמצעות כרטיסי החיוב שהנפיק בוצעו עשרה אחוזים לפחות מסכום העסקאות שבוצעו בישראל באמצעות כרטיסי חיוב שהונפקו בישראל בשנה שקדמה לשנה שבה המפקח פרסם את רשימת המנפיקים לפי סעיף קטן (ד), והמפקח הודיע לו על כך לפי אותו סעיף קטן; לשם חישוב השיעור כאמור רשאי שר האוצר, בהתייעצות עם המפקח ועם הממונה על התחרות להורות כי יראו במנויים להלן, כולם או חלקם, חלק מהמנפיק, אם סבר כי הדבר דרוש לשם הבטחת התחרות בתחום סליקת עסקאות בכרטיסי חיוב או לשם הבטחת טובת הלקוחות או הספקים:

(1)   תאגיד שהמנפיק הוא בעל עניין בו;

(2)   תאגיד השולט במנפיק;

(3)   תאגיד שמי ששולט במנפיק הוא בעל עניין בו.

           (ב)  מנפיק בעל היקף פעילות רחב לא יסרב להתקשר עם סולק לשם ביצוע סליקה צולבת של עסקאות בכרטיסי החיוב שהנפיק, מטעמים בלתי סבירים; לעניין זה, יראו, בין השאר, התניית תנאים בלתי סבירים, בידי מנפיק, להתקשרות עם סולק, כסירוב מטעמים בלתי סבירים.

(תיקון מס' 26) תשע"ט-2019

           (ג)   שר האוצר, בהתייעצות עם המפקח ועם הממונה על התחרות, רשאי לפטור המנפיק בעל היקף פעילות רחב מהוראות סעיף קטן (ב), אם סבר כי החלת הוראות הסעיף האמור על אותו מנפיק עלולה לפגוע בתחרות בתחום הנפקת כרטיסי החיוב כך שהתועלת מהחלת ההוראות לשם הבטחת התחרות בתחום סליקת עסקאות בכרטיסי חיוב תהיה נמוכה מהפגיעה כאמור, ובהתחשב בטובת הלקוחות או הספקים.

           (ד)  המפקח יפרסם באתר האינטרנט של בנק ישראל, אחת לשנה, רשימה של מנפיקים בעלי היקף פעילות רחב ויודיע על כך למנפיקים בעלי היקף פעילות רחב שלא נכללו ברשימה כאמור בשנה שקדמה לשנת הפרסום.

           (ה)  (1)   על אף הוראות סעיף 15א לפקודה, המפקח רשאי לגלות ידיעה או להראות מסמך לשר האוצר או למי מטעמו, ובלבד שנוכח כי לשם מילוי תפקידו של השר לפי סעיף זה יש צורך בגילוי הידיעה או המסמך;

(2)   לא יגלה אדם ידיעה ולא יראה מסמך שנמסרו לו לפי הוראות סעיף זה; העובר על הוראות סעיף קטן זה, דינו – מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 15א(ג) לפקודה.

מיום 15.5.2012

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"א מס' 2314 מיום 15.8.2011 עמ' 1101 (ה"ח 566)

הוספת סעיף 36יג

 

מיום 10.1.2019

תיקון מס' 26

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 250 (ה"ח 1221)

(א) בסעיף זה, "מנפיק בעל היקף פעילות רחב" – מנפיק שהנפיק עשרה אחוזים או יותר ממספר כרטיסי החיוב התקפים שהונפקו בישראל, או מנפיק אשר באמצעות כרטיסי החיוב שהנפיק בוצעו עשרה אחוזים לפחות מסכום העסקאות שבוצעו בישראל באמצעות כרטיסי חיוב שהונפקו בישראל בשנה שקדמה לשנה שבה המפקח פרסם את רשימת המנפיקים לפי סעיף קטן (ד), והמפקח הודיע לו על כך לפי אותו סעיף קטן; לשם חישוב השיעור כאמור רשאי שר האוצר, בהתייעצות עם המפקח ועם הממונה על הגבלים עסקיים הממונה על התחרות להורות כי יראו במנויים להלן, כולם או חלקם, חלק מהמנפיק, אם סבר כי הדבר דרוש לשם הבטחת התחרות בתחום סליקת עסקאות בכרטיסי חיוב או לשם הבטחת טובת הלקוחות או הספקים:

(1) תאגיד שהמנפיק הוא בעל עניין בו;

(2) תאגיד השולט במנפיק;

(3) תאגיד שמי ששולט במנפיק הוא בעל עניין בו.

(ב) מנפיק בעל היקף פעילות רחב לא יסרב להתקשר עם סולק לשם ביצוע סליקה צולבת של עסקאות בכרטיסי החיוב שהנפיק, מטעמים בלתי סבירים; לעניין זה, יראו, בין השאר, התניית תנאים בלתי סבירים, בידי מנפיק, להתקשרות עם סולק, כסירוב מטעמים בלתי סבירים.

(ג) שר האוצר, בהתייעצות עם המפקח ועם הממונה על הגבלים עסקיים הממונה על התחרות, רשאי לפטור המנפיק בעל היקף פעילות רחב מהוראות סעיף קטן (ב), אם סבר כי החלת הוראות הסעיף האמור על אותו מנפיק עלולה לפגוע בתחרות בתחום הנפקת כרטיסי החיוב כך שהתועלת מהחלת ההוראות לשם הבטחת התחרות בתחום סליקת עסקאות בכרטיסי חיוב תהיה נמוכה מהפגיעה כאמור, ובהתחשב בטובת הלקוחות או הספקים.

פרק ה': תיאומים ותיקונים בחקיקה

תיקון פקודת הבנקאות

37.   (א)  בכל מקום בפקודה, פרט לסעיפים 4 ו- 4א, במקום "בנק" יבוא "תאגיד בנקאי".

           (ב)  בסעיף 2 לפקודה –

(1)   הגדרות "בנק", "בנקנוט", "עסקי בנק", "חברה", "המועצה", ו-"מוסד בנקאי" – יימחקו;

(2)   הסעיף יסומן (1) ואחריו יבוא:

"(2)  משמעות כל מונח אחר בפקודה זו תהא כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981.";

           (ג)   סעיפים 2א, 2ב, 3 ו-3א לפקודה – בטלים.

           (ד)  בסעיף 4 לפקודה –

(1)   בסעיף קטן (1), במקום "פרט לחברה המורשה לעסוק בעסקי בנק בהתאם להוראות סעיף 3 של פקודה זו" יבוא "פרט לבנק, לבנק חוץ, לבנק למשכנתאות, לבנק למימון השקעות, ולבנק לקידום עסקים";

(2)   בסעיף קטן (2), במקום "מעשר לירות" יבוא "מחמש מאות שקלים";

(3)   בסעיף קטן (4), במקום "לגבי אדם שהוא בעל רשיון לנהל עסקי בנק לפי סעיף 7" יבוא "לגבי בנק, בנק חוץ, בנק למשכנתאות, בנק למימון השקעות או בנק לקידום עסקים";

(4)   סעיף קטן (5) – בטל.

           (ה)  בסעיף 4א(א) לפקודה –

(1)   במקום "בעל רשיון לנהל עסקי בנק" יבוא "תאגיד בנקאי";

(2)   במקום "בעסקי בנק" יבוא "בעיסוק שנתייחד לתאגיד בנקאי לפי סעיפים 13 או 21 לחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981".

           (ו)   בסעיף 5 לפקודה –

(1)   בסעיף קטן (א), במקום "בנק שפקודה זו חלה עליו" יבוא "תאגיד בנקאי";

(2)   בסעיף קטן (ג), אחרי "בענין עבירות על פקודה זו" יבוא "על חוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981".

           (ז)   סעיף 7 לפקודה – בטל.

           (ח)  בסעיף 8(א) לפקודה, במקום "מסמכים אחרים, העוברים לסוחר" יבוא "מסמכים סחירים אחרים" ובמקום "הלוואות כנגד שטרי חוב המובטחים" יבוא "הלוואות מובטחות".

           (ט)  בסעיף 8ג לפקודה, במקום "לאחר התייעצות בועדה" יבוא "לאחר התייעצות בועדת הרשיונות".

           (י)   בסעיף 8ד לפקודה –

(1)   במקום "הועדה" יבוא בכל מקום "ועדת הרשיונות";

(2)   סעיף קטן (ד) – בטל.

           (יא) בסעיף 8ו לפקודה, אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:

"(ה) המנהל המורשה מוסמך, לאחר התייעצות בועדת ההנהלה ובאישור הנגיד, להעביר את נכסיו של התאגיד הבנקאי, כולם או מקצתם, לתאגיד בנקאי אחר המקבל על עצמו את כל התחייבויותיו של התאגיד הבנקאי."

           (יב) סעיף 8יד לפקודה – בטל.

           (יג)  בסעיף 9 לפקודה –

(1)   במקום "בנק שהוא חברה נכרית בגדר מובנו של סעיף 2 מפקודת החברות" יבוא "בנק חוץ" ובמקום "של אותה חברה נכרית" יבוא "של בנק החוץ";

(2)   בסעיף קטן (2), במקום "מחמש לירות" יבוא "מחמש מאות שקלים".

           (יד) במקום סעיף 10(1) לפקודה יבוא:

"(1)  תאגיד בנקאי יפרסם את הדין וחשבון הכספי השנתי המבוקר שלו, או תמצית ממנו, במועד, בצורה ובהיקף שהורה המפקח."

           (טו) בסעיף 11(2) לפקודה, במקום "ממאה לירות" יבוא "מעשרים וחמישה אלף שקלים".

           (טז) במקום סעיף 12 לפקודה יבוא:

"אגרות שנתיות

12.   (1)    תאגיד בנקאי ישלם לאוצר המדינה כל שנה אגרת רשיון ובעד כל סניף אגרה נוספת; שר האוצר יקבע בצו, באישור ועדת הכספים של הכנסת, את שיעורי האגרות ומועדי תשלומן, ומותר לקבוע שיעורי אגרה מופחתים לבנק חוץ בהתחשב בהיקף פעילותו בישראל.

        (2)    שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות הוראות בדבר דינים וחשבונות שתאגיד בנקאי חייב להגיש לשם חישוב האגרות ובדבר סדרי תשלומן.

        (3)    תאגיד בנקאי שלא שילם אגרה במועדה, דינו – קנס חמש מאות שקלים לכל יום פיגור."

           (יז)  במקום סעיף 13 לפקודה יבוא:

"פדיון מוקדם של הלוואה

13.   מי שקיבל מתאגיד בנקאי הלוואה לשם רכישת דירת מגורים או במישכון של דירת מגורים, רשאי, על אף כל הסכם הקובע אחרת, לפרעה לפני המועד שנקבע לפרעונה בתנאים אלה:

(א)   סכום הפרעון המוקדם לא יפחת מעשרה אחוזים מהסכום המקורי של ההלוואה או מעשרה אחוזים מיתרת ההלוואה בצירוף הריבית והפרשי ההצמדה שנצברו ולא נפרעו עד יום הפרעון בפועל, לפי הגבוה;

(ב)   התאגיד הבנקאי רשאי להתנות פרעון מוקדם כאמור בתשלום עמלה בתנאים ובשיעור שקבע הנגיד בצו לאחר התייעצות עם הועדה ובאישור שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת."

           (יח) במקום סעיף 14 לפקודה יבוא:

"הוצאת בנקנוטים

14.   תאגיד בנקאי לא יוציא שטר למוכ"ז בר פרעון לפי דרישה."

           (יט) סעיפים 14ה ו-14ו ו-14ז לפקודה – בטלים.

מיום 15.6.1981

ת"ט תשמ"א-1981

ס"ח תשמ"א מס' 1030 מיום 15.6.1981 עמ' 320

(יט) סעיפים 14ה ו-14ו ו-14ז לפקודה – בטלים.

           (כ)  בסעיף 15א לפקודה, אחרי "לפי פקודה זו" יבוא בכל מקום "או לפי חוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981".

           (כא)        סעיף 15ב(3) לפקודה – בטל.

ת"ט תשמ"א-1981

           (כב)        אחרי סעיף 15ב לפקודה יבוא:

"תאגיד עזר

15ג.  לענין סעיפים 5, 8א, 8ג, 8טו עד 8כא, 13 ו-13א, דין תאגיד עזר כדין תאגיד בנקאי."

מיום 15.6.1981

ת"ט תשמ"א-1981

ס"ח תשמ"א מס' 1030 מיום 15.6.1981 עמ' 320

(כב) אחרי סעיף 15ב לפקודה יבוא:

"תאגיד עזר

15. 15ג. לענין סעיפים 5, 8א, 8ג, 8טו עד 8כא, 13 ו-13א, דין תאגיד עזר כדין תאגיד בנקאי."

תיקון חוק בנק ישראל

38.   (א)  בכל מקום בחוק בנק ישראל, תשי"ד-1954 (בסעיף זה – החוק), פרט לסעיפים 37 ו-38, במקום "מוסד בנקאי" יבוא "תאגיד בנקאי".

           (ב)  בסעיף 1 לחוק, הגדרות "מוסד בנקאי", "מוסד כספי", "חברה" ו"אגודה שיתופית" – יימחקו, ובסופו יבוא:

""תאגיד בנקאי" – כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981, לרבות תאגיד עזר כמשמעותו באותו חוק."

           (ג)   בסעיף 13(2) לחוק, המלים "או מוסד כספי" – יימחקו.

           (ד)  בסעיף 37 לחוק –

(1)   במקום "מוסד בנקאי בישראל" יבוא "תאגיד בנקאי";

(2)   במקום "מוסד בנקאי מחוץ לישראל" יבוא "בנק או מוסד כספי מחוץ לישראל".

           (ה)  בסעיף 38 לחוק, במקום "ממוסד בנקאי או כספי מחוץ לישראל" יבוא "מבנק או ממוסד כספי מחוץ לישראל".

           (ו)   בסעיף 53(ב) לחוק, המלים "שלא יעלו בכל מקרה על 30% לשנה מסכום החריגות" – יימחקו.

           (ז)   סעיף 70 לחוק – בטל.

תיקון פקודת האגודות השיתופיות

39.   סעיפים 56(3), 56(4), ו-62 לפקודת האגודות השיתופיות – בטלים.

ביטול פקודת הבנקים לאשראי

40.   פקודת הבנקים לאשראי – בטלה.

פרק ו': הוראות מעבר

מוסדות קיימים

41.   (א)  תאגיד שהואגד בישראל ואשר ביום כ"ה באדר ב' תשמ"א (31 במרס 1981) (להלן – היום הקובע) ניהל כדין עסקי בנק כמשמעותם בפקודה – זכאי לרשיון בנק.

           (ב)  תאגיד חוץ אשר ביום הקובע ניהל כדין עסקי בנק בישראל – זכאי לרשיון בנק חוץ.

           (ג)   תאגיד אשר ביום הקובע עסק במתן אשראי לזמן ארוך למימון רכישת מקרקעין והשתמש כדין במלה "בנק" בשמו, או שהיה בעל רשיון כבנק לאשראי לפי פקודת הבנקים לאשראי – זכאי לרשיון בנק למשכנתאות.

           (ד)  תאגיד אשר ביום הקובע עסק במתן אשראי לזמן ארוך למימון השקעות והשתמש כדין במלה "בנק" בשמו – זכאי לרשיון בנק למימון השקעות.

           (ה)  תאגיד אשר ביום הקובע היה בעל רשיון לפי סעיף 3א לפקודה – זכאי לרשיון מוסד כספי שלפיו מותר לו להמשיך באותם עיסוקים המותרים למוסד כספי שהוא עסק בהם ביום הקובע.

           (ו)   תאגיד אשר ביום הקובע ניהל כדין עסק שהמשך ניהולו אסור לפי סעיף 21(א)(2) – זכאי לרשיון מוסד כספי שלפיו מותר לו להמשיך באותם עיסוקים המותרים למוסד כספי שהוא עסק בהם ביום הקובע.

           (ז)   תאגיד אשר יותר מחמישים אחוזים מאמצעי השליטה בו הם בידי מספר תאגידים הזכאים לרשיון תאגיד בנקאי לפי סעיף זה ואשר ביום הקובע עסק במתן שירותים לחבריו או ללקוחותיהם – זכאי לרשיון חברת שירותים משותפת.

           (ח)  תאגיד לא יקבל אלא רשיון אחד לפי סעיף זה, ואם הוא זכאי לרשיון משני סוגים או יותר – יבחר אחד מביניהם.

היתרי סניפים

42.   הזכאי לרשיון תאגיד בנקאי זכאי גם להיתר סניף בעד כל מקום שבו ניהל עסקים כדין דרך קבע עם לקוחותיו ביום הקובע.

החזקת תאגיד חוץ

43.   תאגיד החזקה בנקאית או תאגיד הזכאי לרשיון תאגיד בנקאי, אשר ביום הקובע החזיק יותר מעשרה אחוזים מסוג מסויים של אמצעי שליטה בתאגיד חוץ שסעיף 31 חל עליו, זכאי להיתר לפי סעיף 31 לגבי תאגיד החוץ.

מתן רשיונות והיתרים לזכאים

44.   (א)  הזכאי לרשיון או להיתר לפי סעיפים 41 עד 43 שלא הגיש לנגיד בקשה לכך עד תום ששה חדשים לאחר היום הקובע – רואים אותו כאילו ויתר עליו.

           (ב)  הנגיד רשאי להתנות רשיון או היתר לפי סעיפים 41 עד 43 בתנאים דומים לאלה שחלו על הזכאי מכוח הפקודה.

תקופה להשלמת הון

45.   תאגיד בנקאי שקיבל רשיון לפי סעיף 41 והונו קטן מהסכום הנקוב בתוספת לאותו סוג של תאגיד בנקאי, חייב להגדיל את הונו לסכום האמור עד תום שלוש שנים מהיום הקובע.

עיסוק אסור

46.   (א)  תאגיד בנקאי אשר ביום הקובע עסק כדין בעיסוק שאסור לו לעסוק בו לפי הוראות פרק ג', רשאי להמשיך באותו עיסוק עד תום שלוש שנים מהיום הקובע.

           (ב)  תאגיד אשר ביום הקובע ניהל כדין עסק שהמשך ניהולו אסור לפי סעיף 21(א)(2) ושאינו רוצה לקבל רשיון כמוסד כספי כאמור בסעיף 41(ו), לא ייחשב כמפר הוראות סעיף 21(א)(2) אם יקיים את שתי אלה:

(1)   הוא יודיע לנגיד תוך ששה חדשים מהיום הקובע כי הוא מוותר על זכותו לקבל רשיון מוסד כספי;

(2)   כל עוד לא נפדו כל ניירות הערך שהנפיק כאמור בסעיף 21, הוא לא יעסוק במתן אשראי חדש כמשמעותו בסעיף 21, פרט לאשראי הבא להחליף אשראי שנפרע, כדי לשמור על כיסוי לניירות ערך שהנפיק עד היום הקובע.

שליטה מותרת בתאגידים ריאליים (תיקון מס' 11) תשנ"ו-1996

47.   (א)  תאגיד בנקאי, אשר ביום כ"ד באדר ב' תשמ"ט (31 במרס 1989), שלט או היה בעל ענין בתאגיד ריאלי, רשאי להמשיך לשלוט בו או להיות בעל ענין בו, עד המועדים ובכפוף לתנאים הבאים:

(1)   התאגיד הבנקאי לא יהיה בעל ענין בתאגיד הריאלי אחרי יום כ"א בטבת תשנ"ז (31 בדצמבר 1996);

(2)   התאגיד הבנקאי לא ישלוט בתאגיד הריאלי אחרי יום י"ב בטבת תשנ"ט (31 בדצמבר 1998);

(3)   התאגיד הבנקאי לא יתן לתאגיד הריאלי אשראי אלא במהלך העסקים הרגיל ובתנאים דומים לאשראי שניתן ללקוחות מאותו סוג; המפקח רשאי לקבוע שיעור מרבי לאשראי כאמור, בין דרך כלל ובין לתאגיד פלוני;

(4)   דירקטורים או עובדים של התאגיד הבנקאי או של תאגידים בנקאיים שבשליטתו לא יהיו רוב מכלל הדירקטורים בתאגיד הריאלי.

           (ב)  הוראות פרק ג' לא יחולו על שליטה ובעלות ענין בתאגיד (להלן – תאגיד נכד), הנובעות מהחזקה באמצעות תאגיד ריאלי הנשלט לפי הוראות סעיף קטן (א), ובלבד שנתקיימו התנאים הבאים:

(1)   התאגיד הבנקאי לא יסייע לתאגיד הריאלי, במישרין או בעקיפין, במימון רכישת אמצעי שליטה בתאגיד נכד;

(2)   הוראות פסקה (3) שבסעיף קטן (א), יחולו גם על תאגיד נכד;

(3)   דירקטורים או עובדים של התאגיד הבנקאי או של תאגידים בנקאיים שבשליטתו, לא יהיו נושאי משרה בתאגיד נכד.

           (ג)   לא פחתו החזקותיו של תאגיד בנקאי בתאגידים ריאליים נשלטים, כנדרש ממנו לפי הוראות סעיף קטן (א), רשאי בית המשפט המחוזי, לבקשת המפקח, למנות כונס נכסים למכירת אמצעי השליטה העודפים.

מיום 30.9.1986

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ז מס' 1197 מיום 16.10.1986 עמ' 11 (ה"ח 1798)

47. תאגיד בנקאי אשר ביום הקובע שלט בתאגיד שאסור לו לשלוט בו לפי הוראות פרק ג', רשאי להמשיך לשלוט בו עד תום ארבע שנים מהיום הקובע יום ז' בתשרי התשמ"ח (30 בספטמבר 1987).

 

מיום 17.12.1986

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"ז מס' 1200 מיום 17.12.1986 עמ' 22 (ה"ח 1798)

47. (א) תאגיד בנקאי אשר ביום הקובע שלט בתאגיד שאסור לו לשלוט בו לפי הוראות פרק ג', רשאי להמשיך לשלוט בו עד יום ז' בתשרי התשמ"ח (30 בספטמבר 1987).

(ב) תאגיד בנקאי, אשר ביום פרסומו של חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מס' 2), התשמ"ז- 1986, היה בעל ענין בתאגיד שאסור לו להיות בעל ענין בו לפי הוראות פרק ג', רשאי להמשיך ולהיות בעל ענין בו עד תום שלוש שנים מהיום האמור.

 

מיום 3.9.1987

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ז מס' 1225 מיום 3.9.1987 עמ' 168 (ה"ח 1845)

(א) תאגיד בנקאי אשר ביום הקובע שלט בתאגיד שאסור לו לשלוט בו לפי הוראות פרק ג', רשאי להמשיך לשלוט בו עד יום ז' בתשרי התשמ"ח (30 בספטמבר 1987) י' בטבת התשמ"ח (31 בדצמבר 1987).

 

מיום 5.2.1988

תיקון מס' 5

ס"ח תשמ"ח מס' 1235 מיום 5.2.1988 עמ' 26 (ה"ח 1864)

(א) תאגיד בנקאי אשר ביום הקובע שלט בתאגיד שאסור לו לשלוט בו לפי הוראות פרק ג', רשאי להמשיך לשלוט בו עד יום י' בטבת התשמ"ח (31 בדצמבר 1987) כ"ד באדר ב' התשמ"ט (31 במרס 1989).

 

מיום 31.3.1989

תיקון מס' 6

ס"ח תשמ"ט מס' 1277 מיום 14.6.1989 עמ' 61 (ה"ח 1924)

(א) תאגיד בנקאי אשר ביום הקובע שלט בתאגיד שאסור לו לשלוט בו לפי הוראות פרק ג', רשאי להמשיך לשלוט בו עד יום כ"ד באדר ב' התשמ"ט (31 במרס 1989) א' בתשרי התש"ן (30 בספטמבר 1989).

 

מיום 9.8.1989

תיקון מס' 7

ס"ח תשמ"ט מס' 1284 מיום 9.8.1989 עמ' 96 (ה"ח 1924)

החלפת סעיף 47

הנוסח הקודם:

החזקת אמצעי שליטה בתאגיד

47. (א) תאגיד בנקאי אשר ביום הקובע שלט בתאגיד שאסור לו לשלוט בו לפי הוראות פרק ג', רשאי להמשיך לשלוט בו עד יום א' בתשרי התש"ן (30 בספטמבר 1989).

(ב) תאגיד בנקאי, אשר ביום פרסומו של חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מס' 2), התשמ"ז- 1986, היה בעל ענין בתאגיד שאסור לו להיות בעל ענין בו לפי הוראות פרק ג', רשאי להמשיך ולהיות בעל ענין בו עד תום שלוש שנים מהיום האמור.

 

מיום 24.3.1994

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ד מס' 1457 מיום 24.3.1994 עמ' 107 (ה"ח 2197)

47. (א) תאגיד בנקאי אשר ביום כ"ד באדר ב' התשמ"ט (31 במרס 1989), שלט או היה בעל ענין בתאגיד ריאלי, רשאי להמשיך ולשלוט בו או להיות בעל ענין בו, בכפוף לאמור להלן:

(1) אחרי המועד האמור לא ירכוש התאגיד הבנקאי למען עצמו אמצעי שליטה בתאגיד הריאלי;

(1א) עד ליום כ"א בטבת התשנ"ז (31 בדצמבר 1996) יפחתו החזקותיו של התאגיד הבנקאי בתאגיד הריאלי כך שיחזיק לא יותר מעשרים וחמישה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי השליטה בו.

(2) לענין כל הוראה בדין או בהוראות הנגיד או המפקח, למעט הוראות ס' 23א, שבה נקבעה הגבלה על פעילות התאגיד הבנקאי, נכסיו או התחיבויותיו ביחס להונו (להלן- הוראה מגבילה), יופחת מהונו, החל ביום ד' בטבת התש"ן (1 בינואר 1990), בכל שנה, שליש מאמצעי השליטה העודפים על המותר בהחזקה לפי הוראות פרק ג'; אולם אם ההפחתה האמורה עולה בשנה כלשהי על אחוז וחצי מהון התאגיד הבנקאי, יופחת באותה שנה לענין כל הוראה מגבילה הישעור האמור מן ההון;

<