נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק הבנקאות (שירות ללקוח), תשמ"א-1981

 

 

משפט פרטי וכלכלה – כספים – בנקאות – שירות ללקוח

תוכן ענינים

 

פרק א': פרשנות

Go

5

סעיף 1

הגדרות

Go

5

 

פרק ב': חובות תאגיד בנקאי במתן שירותים בנקאיים

Go

5

סעיף 2

חובה לתת שירותים מסויימים

Go

5

סעיף 3

איסור הטעיה

Go

6

סעיף 4

איסור פגיעה בנסיבות מיוחדות

Go

6

סעיף 5

גילוי נאות

Go

6

סעיף 5א

מסירת מידע על עמלות

Go

7

סעיף 5א1

הודעה ללקוח על נקיטת פעולה לגבי הלוואה

Go

7

סעיף 5א2

שינוי תכנית הטבות ללקוח או סיומה

Go

7

סעיף 5א3

מענה אנושי מקצועי

Go

9

סעיף 5ב

מעבר של לקוח בין תאגידים בנקאיים

Go

9

סעיף 5ב1

העברת פעילות פיננסית של לקוח בין בנקים

Go

9

סעיף 5ג

הנפקת טופסי שיקים

Go

10

סעיף 6

אחריות להטעיה

Go

11

סעיף 6א

פרסומת המכוונת לקטינים

Go

11

סעיף 7

התניית שירות בשירות

Go

11

סעיף 7א

שירותי ניכיון בעסקאות בכרטיסי חיוב

Go

11

סעיף 7ב

איסור לסירוב בלתי סביר להתקשרות סולק עם מאגד או למניעת התקשרות בין מאגד לספק

Go

12

סעיף 7ג

איסור שינוי לרעה של תנאי התקשרות

Go

12

סעיף 7ד

איסור מניעת תחרות וגישה למידע

Go

12

סעיף 7ה

העברת מידע בדבר יתרת הלקוח בחשבון עובר ושב

Go

12

סעיף 7ו

הפצת כרטיסי אשראי של מנפיקים הקשורים עם תאגיד בנקאי בהסכם הפצה

Go

12

סעיף 7ז

הצגת מידע על עסקאות שביצע לקוח באמצעות כרטיס חיוב

Go

13

סעיף 7ח

איסור לסירוב בלתי סביר לשעבוד נוסף ולמימושו

Go

13

סעיף 8

קביעת שיטות חישוב

Go

13

סעיף 9

סייג

Go

13

סעיף 9א

ביטול שעבודים

Go

13

סעיף 9א1

הגבלות לעניין גביית עמלת פירעון מוקדם של הלוואה לדיור

Go

14

 

פרק ב'1: שינוי מועדי פירעון של הלוואות לדיור

Go

14

סעיף 9ב

הגדרות

Go

14

סעיף 9ג

שינוי מועד הפירעון החודשי של הלוואה לדיור

Go

15

סעיף 9ד

סייג לענין פיגור בפירעון ההלוואה

Go

15

סעיף 9ה

הודעת התאגיד הבנקאי

Go

15

סעיף 9ו

שינוי לגבי חלק מההלוואה לדיור

Go

15

סעיף 9ז

עמלות בעד שינוי מועדי פירעון הלוואות לדיור

Go

15

סעיף 9ח

כניסת השינוי לתוקף

Go

15

סעיף 9ח1

דחיית מועד הפירעון החודשי של הלוואה לדיור בנסיבות מיוחדות

Go

15

סעיף 9ח2

דחיית מועדי הפירעון של הלוואה לדיור בשל פטירה

Go

16

 

פרק ב'2: פיקוח על עמלות

Go

16

סעיף 9ט

תעריפון מלא ותעריפונים מצומצמים

Go

16

סעיף 9י

איסור גביית עמלה שלא בהתאם לתעריפונים

Go

17

סעיף 9יא

הכרזה על שירות כבר פיקוח לענין העמלה הנגבית בעדו

Go

17

סעיף 9יב

פיקוח על סכומי עמלות או שיעוריהן

Go

17

סעיף 9יג

בקשה להעלאת סכום עמלה או שיעורה

Go

17

סעיף 9יד

איסור גביית עמלה בעד שירות בר פיקוח שלא בהתאם לסעיפים 9יב או 9יג

Go

17

סעיף 9טו

חובת דיווח לפני העלאת עמלה בעד שירות שאינו  בר פיקוח

Go

17

סעיף 9טז

פרסום אישורים והיתרים

Go

17

סעיף 9יז

ייחוד סמכות הפיקוח על עמלות

Go

18

סעיף 9יח

חובת דיווח לוועדת הכלכלה של הכנסת

Go

18

 

פרק ג': עונשין ועיצומים אחרים

Go

18

סעיף 10

עונשין

Go

18

סעיף 11

אחריות מנהל

Go

18

סעיף 11א

עיצום כספי

Go

18

סעיף 12

התחייבות של תאגיד בנקאי

Go

19

סעיף 13

צו בית משפט למניעת עבירה

Go

20

סעיף 14

פרסום פסק דין או תיקון פרסום

Go

20

סעיף 15

פיצויים

Go

20

סעיף 16

פניות הציבור

Go

20

 

פרק ג'1:

Go

20

 

פרק ד': הוראות שונות

Go

20

סעיף 16יא

פרסום נתונים

Go

20

סעיף 17

החוק המחייב

Go

21

סעיף 17א

תחולת החוק על ערב

Go

21

סעיף 18

שמירת דינים

Go

21

סעיף 19

ביצוע ותקנות

Go

21

סעיף 20

תחילה

Go

21

סעיף 21

פרסום

Go

21

 


חוק הבנקאות (שירות ללקוח), תשמ"א-1981*

פרק א': פרשנות

הגדרות

1.       בחוק זה –

(תיקון מס' 32) תשע"ט-2019

          "אמצעי תשלום" – כהגדרתו בחוק שירותי תשלום, התשע"ט-2019;

מיום 14.10.2020

תיקון מס' 32

ס"ח תשע"ט מס' 2778 מיום 9.1.2019 עמ' 223 (ה"ח 1246)

תיקון מס' 32 (תיקון)

ס"ח תש"ף מס' 2790 מיום 18.2.2020 עמ' 14 (ה"ח 1291)

הוספת הגדרת "אמצעי תשלום"

(תיקון מס' 22) תשע"ז-2017

          "גוף פיננסי" – כל אחד מאלה:

(1)   תאגיד בנקאי;

(2)   החברה כהגדרתה בחוק הדואר, התשמ"ו-1986 (בפסקה זו – חוק הדואר), בנותנה את השירותים הכספיים כהגדרתו באותו חוק מטעם החברה הבת כמשמעותה בסעיף 88יא לחוק האמור, ומהיום הקובע כמשמעותו לפי סעיפים 56 ו-57(ג) לחוק הדואר (תיקון מס' 11), התשע"ב-2012 – החברה הבת כהגדרתה בחוק הדואר;

(3)   גוף מוסדי כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981;

(4)   חבר בורסה כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

(5)   בעל רישיון לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסים מוסדרים), התשע"ו-2016;

(תיקון מס' 24) תשע"ז-2017

(6)   (נמחקה);

(תיקון מס' 24) תשע"ז-2017

(7)   (נמחקה);

(8)   מנהל תיקי השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995;

(9)   מנהל קרן כמשמעותו בסעיף 4 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994;

(10)  גוף אחר המספק שירותים פיננסיים, שקבע שר האוצר, בהסכמת הנגיד, בצו, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת;

מיום 31.1.2017

תיקון מס' 22

ס"ח תשע"ז מס' 2601 מיום 31.1.2017 עמ' 368 (ה"ח 1080)

הוספת הגדרת "גוף פיננסי"

 

מיום 1.2.2018

תיקון מס' 24

ס"ח תשע"ז מס' 2655 מיום 6.8.2017 עמ' 1087 (ה"ח 1127)

מחיקת פסקאות (6), (7) להגדרת "גוף פיננסי"

הנוסח:

(6) מפעיל מערכת מקוונת המיועדת למתן הלוואות ולקבלתן או לביצוע תשלומים לאחר, אם מפעיל המערכת אינו נותן ההלוואה או מקבלה;

(7) גוף שאינו מנוי בהגדרה זו והוא מנפיק;

(תיקון מס' 22) תשע"ז-2017

          "הוראות ניהול בנקאי תקין" – הוראות המפקח לפי סעיף 5(ג1) לפקודת הבנקאות, 1941;

מיום 31.1.2017

תיקון מס' 22

ס"ח תשע"ז מס' 2601 מיום 31.1.2017 עמ' 369 (ה"ח 1080)

הוספת הגדרת "הוראות ניהול בנקאי תקין"

(תיקון מס' 22) תשע"ז-2017

          "הנפקה" ו"תפעול הנפקה", של כרטיס חיוב – כהגדרתם בסעיף 11ב לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981;

מיום 31.1.2017

תיקון מס' 22

ס"ח תשע"ז מס' 2601 מיום 31.1.2017 עמ' 369 (ה"ח 1080)

הוספת הגדרת ""הנפקה" ו"תפעול הנפקה", של כרטיס חיוב"

(תיקון מס' 32) תשע"ט-2019

          "חוק כרטיסי חיוב" – (נמחקה);

מיום 31.1.2017

תיקון מס' 22

ס"ח תשע"ז מס' 2601 מיום 31.1.2017 עמ' 369 (ה"ח 1080)

הוספת הגדרת "חוק כרטיסי חיוב"

 

מיום 14.10.2020

תיקון מס' 32

ס"ח תשע"ט מס' 2778 מיום 9.1.2019 עמ' 223 (ה"ח 1246)

תיקון מס' 32 (תיקון)

ס"ח תש"ף מס' 2790 מיום 18.2.2020 עמ' 14 (ה"ח 1291)

מחיקת הגדרת "חוק כרטיסי חיוב"

הנוסח הקודם:

"חוק כרטיסי חיוב" – חוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986;

(תיקון מס' 22) תשע"ז-2017 (תיקון מס' 32) תשע"ט-2019

          "כרטיס חיוב" ו"מנפיק" – כהגדרתם בסעיף 11ב לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981;

מיום 31.1.2017

תיקון מס' 22

ס"ח תשע"ז מס' 2601 מיום 31.1.2017 עמ' 369 (ה"ח 1080)

הוספת הגדרת ""כרטיס חיוב" ו"מנפיק""

 

מיום 14.10.2020

תיקון מס' 32

ס"ח תשע"ט מס' 2778 מיום 9.1.2019 עמ' 223 (ה"ח 1246)

תיקון מס' 32 (תיקון)

ס"ח תש"ף מס' 2790 מיום 18.2.2020 עמ' 14 (ה"ח 1291)

"כרטיס חיוב" ו"מנפיק" – כמשמעותם בחוק כרטיסי חיוב כהגדרתם בסעיף 11ב לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981;

 

(תיקון מס' 16) תשע"א-2011

          "תאגיד בנקאי" – כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981, לרבות תאגיד עזר כהגדרתו בסעיף 1 לחוק האמור, וסולק כהגדרתו בסעיף 36ט לאותו חוק;

מיום 15.8.2011

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"א מס' 2314 מיום 15.8.2011 עמ' 1102 (ה"ח 566)

"תאגיד בנקאי" – כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981, לרבות תאגיד עזר כמשמעותו באותו חוק כהגדרתו בסעיף 1 לחוק האמור, וסולק כהגדרתו בסעיף 36ט לאותו חוק;

          "שירות" – כל שירות שנותן תאגיד בנקאי בתחום פעולתו כמוגדר בפרק ג' לחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981;

          "לקוח" – אדם המקבל שירות מתאגיד בנקאי;

          "הנגיד" – נגיד בנק ישראל שנתמנה לפי סעיף 8 לחוק בנק ישראל, תשי"ד-1954;

          "המפקח" – המפקח על הבנקים שנתמנה לפי סעיף 5 לפקודת הבנקאות, 1941;

          "הועדה המייעצת" – הועדה המייעצת שנתמנתה לפי סעיף 6 לפקודת הבנקאות, 1941, בצירוף אדם שימנה שר האוצר כנציג לקוחות.

פרק ב': חובות תאגיד בנקאי במתן שירותים בנקאיים

חובה לתת שירותים מסויימים

2.    (א)  לא יסרב תאגיד בנקאי סירוב בלתי סביר לתת שירותים מהסוגים הבאים:

(1)   קבלת פקדון כספי במטבע ישראלי או במטבע חוץ;

(תיקון מס' 1)  תשנ"ב-1992

(2)   פתיחת חשבון עובר ושב במטבע ישראלי וניהולו כל עוד מתקיימת אחת מאלה:

(א)   החשבון ביתרת זכות לטובת הלקוח;

(ב)   הלקוח עומד בתנאי ההסכם בינו לבין התאגיד הבנקאי בקשר לניהול החשבון;

(3)   מכירת שיקים בנקאיים במטבע ישראלי ובמטבע חוץ;

(תיקון מס' 8)  תשנ"ט-1998

(4)   (נמחקה);

          אולם אין חובה לתת שירות שיש בו משום מתן אשראי ללקוח.

          (ב)  התניית תנאים בלתי סבירים למתן שירות דינה כדין סירוב בלתי סביר לתיתו.

          (ג)   הנגיד רשאי, לאחר התייעצות עם הועדה המייעצת ובאישור שר האוצר, לקבוע בצו שהוראות סעיף זה יחולו על שירותים נוספים.

          (ד)  בלי לגרוע מדרכי הוכחה אחרות בדבר הסבירות של סירוב כאמור, רשאי תאגיד בנקאי להודיע למפקח על מדיניות עסקית שקבע לענין מתן שירותים, ואם לא נתקבלה מהמפקח הודעה על התנגדותו למדיניות האמורה, ייחשב כסביר סירוב הנובע מאותה מדיניות.

מיום 1.7.1992

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ב מס' 1384 מיום 21.2.1992 עמ' 78 (ה"ח 2060)

(א) לא יסרב תאגיד בנקאי סירוב בלתי סביר לתת שירותים מהסוגים הבאים:

(1) קבלת פקדון כספי במטבע ישראלי או במטבע חוץ;

(2) פתיחת חשבון עובר ושב במטבע ישראלי שניתן לשלם ממנו לפי דרישה בשיק, וניהולו כל עוד מתקיימת אחת מאלה:

 

מיום 10.11.1998

תיקון מס' 8

ס"ח תשנ"ט מס' 1692 מיום 10.11.1998 עמ' 24 (ה"ח 2747)

מחיקת פסקה 2(א)(4)

הנוסח הקודם:

(4) עשיית פעולה שלפי חוק הפיקוח על המטבע, התשל"ח-1978, וההיתרים על פיו יש לעשותה באמצעות סוחר מוסמך בלבד;

איסור הטעיה

3.    לא יעשה תאגיד בנקאי - במעשה או במחדל, בכתב או בעל-פה או בכל דרך אחרת - דבר העלול להטעות לקוח בכל ענין מהותי למתן שירות ללקוח (להלן - הטעיה); בלי לגרוע מכלליות האמור יראו ענינים אלה כמהותיים:

          (1)  המהות והטיב של השירות;

          (2)  מועד מתן השירות;

          (3)  התשואה והתועלת שניתן להפיק מהשירות;

          (4)  זהות נותן השירות;

          (5)  החסות, העידוד או ההרשאה שניתנו למתן השירות;

(6)  המחיר הרגיל או המקובל או המחיר שנדרש בעבר בעד השירות;

(7)  חוות דעת מקצועית שניתנה לגבי טיב השירות או מהותו;

(8)  תנאי אחריות לשירות;

(9)  תקופת מתן השירות ודרכי חידושו.

איסור פגיעה בנסיבות מיוחדות

4.    לא יעשה תאגיד בנקאי - במעשה או במחדל, בכתב או בעל-פה או בכל דרך אחרת - דבר שיש בו משום ניצול מצוקתו של לקוח, חולשתו השכלית או הגופנית, בורותו, אי-ידיעתו את השפה או חוסר נסיונו, או הפעלת השפעה בלתי הוגנת עליו, הכל כדי לקשור עסקה של מתן שירות בתנאים בלתי סבירים או כדי לתת או לקבל תמורה השונה במידה בלתי סבירה מהתמורה המקובלת.

גילוי נאות

5.    (א)  הנגיד רשאי, לאחר התייעצות עם הועדה המייעצת ובאישור שר האוצר, לקבוע בכללים חובה על תאגידים בנקאיים, לפי הפירוט והדרך שנקבעו בהם –

(1)   לגלות ללקוחותיהם כל פרט מהותי לגבי תכנו, היקפו, תנאיו ומחירו של שירות שהם נותנים והסיכונים הכרוכים בו;

(2)   לציין פרטים מסויימים בכל פרסום שלהם בדבר שירותיהם;

(3)   ליתן ללקוחותיהם, במועדים קבועים, דו"חות על שירותים הניתנים להם ולציין בהם פרטים מסויימים;

(תיקון מס' 5)  תשנ"ה-1995

(4)   (נמחקה).

(תיקון מס' 4)  תשנ"ה-1995 (תיקון מס' 14)  תש"ע-2010

          (ב)  היה לנגיד יסוד סביר להניח כי הדבר דרוש למניעת הטעיה כאמור בסעיף 3 או פגיעה בלקוח כאמור בסעיף 4, רשאי הוא, לאחר התייעצות עם הועדה המייעצת ובאישור שר האוצר, לחייב בכללים תאגידים בנקאיים לערוך הסכם בכתב עם הלקוח, לציין בהסכם את הפרטים שנקבעו בכללים ולמסור ללקוח העתק חתום של ההסכם. הנגיד רשאי לקבוע בכללים גם הוראות לעניין האותיות בהסכם, ובכלל זה הוראות לעניין הגודל המזערי של האותיות כאמור, היחס בינן לבין השטח שבו כלול המידע ואופן כתיבתן והצגתן, וכן רשימת תנאים מהותיים בהסכם, הבלטתם ואופן ניסוחם, לרבות החובה לצרף מסמך נפרד לגביהם.

(תיקון מס' 23) תשע"ז-2017

          (ג)   לא יפרסם תאגיד בנקאי פרסומת אף אם היא פרסומת המותרת לפי דין ולא ינקוט דרך שיווק אחרת, המעודדות נטילת הלוואה על ידי לקוח, אלא אם כן הן כוללות את שם המלווה וצורפה להן אזהרה בנוסח זה: "אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל".

מיום 24.3.1995

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"ה מס' 1512 מיום 24.3.1995 עמ' 158 (ה"ח 2336)

(ב) היה לנגיד יסוד סביר להניח כי הדבר דרוש למניעת הטעיה כאמור בסעיף 3 או פגיעה בלקוח כאמור בסעיף 4, רשאי הוא, לאחר התייעצות עם הועדה המייעצת ובאישור שר האוצר, לחייב בכללים תאגידים בנקאיים לערוך הסכם בכתב עם הלקוח, לציין בהסכם את הפרטים שנקבעו בכללים ולמסור ללקוח העתק חתום של ההסכם. הנגיד רשאי לקבוע בכללים גם את הגודל המזערי ואופן הכתיבה של האותיות שבהסכם, כולן או חלקן.

 

מיום 10.8.1995

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ה מס' 1539 מיום 10.8.1995 עמ' 429 (ה"ח 2320)

מחיקת פסקה 5(א)(4)

הנוסח הקודם:

(4) לגלות ללקוחותיהם המקבלים עצה מהם בעסקאות ניירות ערך את הענין שיש להם בנושא העצה.

 

מיום 3.12.2010

תיקון מס' 14

ס"ח תש"ע מס' 2241 מיום 3.6.2010 עמ' 514 (ה"ח 310)

(ב) היה לנגיד יסוד סביר להניח כי הדבר דרוש למניעת הטעיה כאמור בסעיף 3 או פגיעה בלקוח כאמור בסעיף 4, רשאי הוא, לאחר התייעצות עם הועדה המייעצת ובאישור שר האוצר, לחייב בכללים תאגידים בנקאיים לערוך הסכם בכתב עם הלקוח, לציין בהסכם את הפרטים שנקבעו בכללים ולמסור ללקוח העתק חתום של ההסכם. הנגיד רשאי לקבוע בכללים גם את הגודל המזערי ואופן הכתיבה של האותיות שבהסכם, כולן או חלקן הוראות לעניין האותיות בהסכם, ובכלל זה הוראות לעניין הגודל המזערי של האותיות כאמור, היחס בינן לבין השטח שבו כלול המידע ואופן כתיבתן והצגתן, וכן רשימת תנאים מהותיים בהסכם, הבלטתם ואופן ניסוחם, לרבות החובה לצרף מסמך נפרד לגביהם.

 

מיום 1.6.2017

תיקון מס' 23

ס"ח תשע"ז מס' 2608 מיום 1.3.2017 עמ' 446 (ה"ח 644)

הוספת סעיף קטן 5(ג)

מסירת מידע על עמלות (תיקון מס' 7) תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 12) תשס"ז-2007

5א.     (א)  מבלי לגרוע מהוראות סעיף 5, תאגיד בנקאי ימסור ללקוחותיו מידע בכתב על סכומי העמלות או על שיעור העמלות שהוא גובה בעד כל שירות שנתן ללקוח; המידע יימסר בהתאם להוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ג).

(תיקון מס' 12) תשס"ז-2007

          (ב)  מידע כאמור בסעיף קטן (א), שאינו מתייחס ללקוח מסוים, יוצג במקום בולט לעין בכל סניפיו של התאגיד הבנקאי.

(תיקון מס' 12) תשס"ז-2007 (תיקון מס' 18) תשע"ב-2012

          (ג)   (1)   מדי שישה חודשים ישלח תאגיד בנקאי לכל לקוח שבמהלך ששת החודשים שחלפו נגבו ממנו עמלות, הודעה שבה יהיה מידע מרוכז וסיכום של כל סכומי העמלות שנגבו ממנו; הנגיד יקבע כללים לעניין צורת הודעה כאמור הנשלחת ללקוח שהוא אזרח ותיק כהגדרתו בחוק האזרחים הוותיקים, התש"ן-1989, ובכלל זה לעניין הגודל המזערי של האותיות באותה הודעה;

(2)   קיבל לקוח הודעה לפי פסקה (1) באמצעות מחשב, יהיה התאגיד הבנקאי פטור מהחובה לשלחה ללקוח.

סעיף קטן 5א(א) מיום 7.7.1998

סעיף קטן 5א(ב) מיום 1.7.1998

סעיף קטן 5א(ג) מיום 1.7.1999

תיקון מס' 7

ס"ח תשנ"ח מס' 1672 מיום 7.7.1998 עמ' 252 (ה"ח 2705)

הוספת סעיף 5א

 

מיום 1.1.2008

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"ז מס' 2102 מיום 5.7.2007 עמ' 376 (ה"ח 134, ה"ח 154, ה"ח 308)

5א. (א) מבלי לגרוע מהוראות סעיף 5, תאגיד בנקאי ימסור ללקוחותיו מידע בכתב על סכומי העמלות או על שיעור העמלות שהוא גובה בשל שירות שהנגיד קבע בכללים לפי סעיף 5 שהוא שירות עיקרי (בסעיף זה - שירות עיקרי) בעד כל שירות שנתן ללקוח; המידע יימסר בהתאם להוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ג).

(ב) מידע כאמור בסעיף קטן (א), שאינו מתייחס ללקוח מסוים, יוצג במקום בולט לעין בכל סניפיו של התאגיד הבנקאי, וכן, אם התאגיד הבנקאי מאפשר ללקוחותיו לקבל הודעות באמצעות מחשב - יימסר גם באמצעות המחשב.

(ג) (1) בתום כל רבעון מדי שישה חודשים ישלח תאגיד בנקאי לכל לקוח שבמהלך הרבעון ששת החודשים שחלפו נגבו ממנו עמלות בשל שירות עיקרי, הודעה שבה יהיה מידע מרוכז וסיכום של כל סכומי העמלות שנגבו ממנו בשל שירות כאמור;

(2) קיבל לקוח הודעה לפי פסקה (1) באמצעות מחשב, יהיה התאגיד הבנקאי פטור מהחובה לשלחה ללקוח.

 

מיום 14.5.2012

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ב מס' 2356 מיום 14.5.2012 עמ' 388 (ה"ח 452)

(ג) (1) מדי שישה חודשים ישלח תאגיד בנקאי לכל לקוח שבמהלך ששת החודשים שחלפו נגבו ממנו עמלות, הודעה שבה יהיה מידע מרוכז וסיכום של כל סכומי העמלות שנגבו ממנו; הנגיד יקבע כללים לעניין צורת הודעה כאמור הנשלחת ללקוח שהוא אזרח ותיק כהגדרתו בחוק האזרחים הוותיקים, התש"ן-1989, ובכלל זה לעניין הגודל המזערי של האותיות באותה הודעה;

הודעה ללקוח על נקיטת פעולה לגבי הלוואה (תיקון מס' 19) תשע"ד-2014 (תיקון מס' 32) תשע"ט-2019

5א1.   (א)  תאגיד בנקאי לא יעמיד הלוואה לפירעון מיידי ולא ינקוט הליך משפטי נגד לקוח בשל אי-עמידה בתנאי הלוואה, ובכלל זה בשל אי-פירעונה, כולה או חלקה (בסעיף זה – פעולה לגבי הלוואה), אלא אם כן מסר ללקוח הודעה על כך בכתב, 21 ימי עסקים לפחות לפני ביצוע הפעולה לגבי הלוואה, באופן שבו הוא נוהג למסור לאותו לקוח הודעות וכן במסירה אישית לכתובת הלקוח הרשומה אצלו; בסעיף זה, "הלוואה" – למעט משיכות כספים על ידי לקוח מחשבון עובר ושב או באמצעות אמצעי תשלום, במסגרת סכום מרבי שתאגיד בנקאי הסכים לכבד מראש.

          (ב)  הודעה כאמור בסעיף קטן (א) תכלול פרטים אלה:

(1)   יתרת סכום ההלוואה;

(2)   שיעור הריבית על ההלוואה;

(3)   סכום ההלוואה שבפיגור, אופן חישובו ושיעור ריבית הפיגורים, ככל שישנם;

(4)   סכום העמלה בשל העמדת הלוואה לפירעון מיידי, ככל שישנה;

(תיקון מס' 20) תשע"ו-2016

(5)   (נמחקה).

          (ג)   אי-קבלת הודעה כאמור בסעיף זה על ידי לקוח, אין בה כדי למנוע מתאגיד בנקאי לבצע פעולה לגבי הלוואה, ובלבד שמסר את ההודעה בהתאם להוראות סעיף זה.

          (ד)  על אף האמור בסעיף קטן (א), תאגיד בנקאי לא חייב למסור הודעה כאמור באותו סעיף קטן, אם יש במסירתה חשש ממשי לפגיעה ביכולת הגבייה של התאגיד הבנקאי בשל אחד מאלה:

(1)   שינוי לרעה בכושר הפירעון של הלקוח;

(2)   תנאים אחרים המחייבים ביצוע מיידי של פעולה לגבי הלוואה.

(תיקון מס' 26) תשע"ז-2017

          (ה)  הוראות סעיף זה לא יחולו על הלוואה שסעיף 7 לחוק אשראי הוגן, התשנ"ג-1993, חל עליה.

מיום 10.9.2014

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ד מס' 2438 מיום 10.3.2014 עמ' 338 (ה"ח 480)

הוספת סעיף 5א1

 

מיום 12.4.2019

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"ו מס' 2551 מיום 12.4.2016 עמ' 868 (ה"ח 954)

צו תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8074 מיום 20.9.2018 עמ' 54

מחיקת פסקה 5א1(ב)(5)

הנוסח הקודם:

(5) הסבר בדבר חובת התאגיד הבנקאי להעביר מידע על הלקוח בהתאם להוראות לפי סעיף 16(א)(5) לחוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב-2002.

 

מיום 25.8.2019

תיקון מס' 26

ס"ח תשע"ז מס' 2663 מיום 9.8.2017 עמ' 1223 (ה"ח 936)

תיקון מס' 26 (תיקון)

ס"ח תשע"ט מס' 2756 מיום 8.11.2018 עמ' 48 (ה"ח 1260)

הוספת סעיף קטן 5א1(ה)

 

מיום 14.10.2020

תיקון מס' 32

ס"ח תשע"ט מס' 2778 מיום 9.1.2019 עמ' 223 (ה"ח 1246)

תיקון מס' 32 (תיקון)

ס"ח תש"ף מס' 2790 מיום 18.2.2020 עמ' 14 (ה"ח 1291)

(א) תאגיד בנקאי לא יעמיד הלוואה לפירעון מיידי ולא ינקוט הליך משפטי נגד לקוח בשל אי-עמידה בתנאי הלוואה, ובכלל זה בשל אי-פירעונה, כולה או חלקה (בסעיף זה – פעולה לגבי הלוואה), אלא אם כן מסר ללקוח הודעה על כך בכתב, 21 ימי עסקים לפחות לפני ביצוע הפעולה לגבי הלוואה, באופן שבו הוא נוהג למסור לאותו לקוח הודעות וכן במסירה אישית לכתובת הלקוח הרשומה אצלו; בסעיף זה, "הלוואה" – למעט משיכות כספים על ידי לקוח מחשבון עובר ושב או באמצעות כרטיס חיוב כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986 או באמצעות אמצעי תשלום, במסגרת סכום מרבי שתאגיד בנקאי הסכים לכבד מראש.

שינוי תכנית הטבות ללקוח או סיומה (תיקון מס' 25) תשע"ז-2017

5א2.   (א)  בסעיף זה –

          "עוסק" – מי שמוכר נכס או נותן שירות דרך עיסוק, כולל יצרן;

          "שינוי" – צמצום בהטבות או בזכויות הניתנות ללקוח במסגרת תכנית הטבות, בערכן, באפשרות מימושן או במשך התקופה שבה ניתן לממשן;

          "התכנית", "תכנית הטבות" – התקשרות מתמשכת בין לקוח לבין מנפיק, שבה הלקוח מוסר את פרטיו לשם הצטרפות לתכנית מסוג מועדון לקוחות שמפעיל המנפיק, ומהותה היא קבלת הטבות שאינן הטבות בנקאיות או צבירת זכויות, מהמנפיק או מעוסק, בין שההצטרפות לתכנית כרוכה בתשלום ובין שאינה כרוכה בתשלום; לעניין זה, "הטבות בנקאיות" – הטבות הנוגעות לשיעור של ריבית או של עמלה או לסכום של עמלה;

          "תנאי התכנית" – תנאי תכנית ההטבות שנקבעו במועד ההתקשרות בין המנפיק שמפעיל את התכנית ובין הלקוח או במועד מאוחר יותר.

          (ב)  ביקש מנפיק המפעיל תכנית הטבות לתקופה בלתי קצובה לערוך שינוי בתכנית או לסיימה –

(1)   ישלח ללקוח הודעה על פרטי השינוי או על מועד סיום התכנית בין שלושה לארבעה חודשים לפני מועד כניסת השינוי לתוקף או מועד סיום התכנית, לפי העניין;

(2)   יאפשר ללקוח לממש את ההטבות בהתאם לתנאי התכנית, החל במועד משלוח ההודעה כאמור בפסקה (1) ולפחות עד למועד כניסת השינוי לתוקף או עד למועד סיום התכנית, לפי העניין.

          (ג)   על אף האמור בסעיף קטן (ב), ביקש המנפיק לערוך שינוי בתכנית כאמור באותו סעיף קטן הכוללת צבירת זכויות או לסיים תכנית כאמור –

(1)   ישלח ללקוח הודעה על פרטי השינוי או על מועד סיום התכנית בין שמונה לתשעה חודשים לפני מועד כניסת השינוי לתוקף או מועד סיום התכנית, לפי העניין; בהודעה כאמור יציין המנפיק גם את זכותו של הלקוח לממש את הזכויות שצבר לפי הוראות פסקה (2);

(2)   יאפשר ללקוח לממש את הזכויות שצבר בהתאם לתנאי התכנית, החל במועד משלוח ההודעה כאמור בפסקה (1) ולפחות עד למועד כניסת השינוי לתוקף או עד למועד סיום התכנית, לפי העניין.

          (ד)  מנפיק המפעיל תכנית הטבות לתקופה קצובה לא יערוך שינוי בתכנית ולא יסיים את התכנית לפני תום התקופה הקצובה; מנפיק כאמור ישלח ללקוח הודעה בין שלושה לארבעה חודשים לפני תום התקופה הקצובה, על תום התקופה ועל זכותו לממש את ההטבות או את הזכויות לפי תכנית ההטבות עד תום התקופה.

          (ה)  הודעות כאמור בסעיפים קטנים (ב)(1), (ג)(1) ו-(ד) יישלחו ללקוח באחת הדרכים המפורטות להלן שבה בחר הלקוח לקבל הודעות מהמנפיק, בהתאם לפרטי ההתקשרות שמסר הלקוח למנפיק במועד ההתקשרות או במועד מאוחר יותר:

(1)   דואר;

(2)   דואר אלקטרוני;

(3)   מסרון;

(4)   אמצעי תקשורת מקוון אחר.

          (ו)   הנגיד, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע –

(1)   נסיבות שבהן לא תחול החובה למסור הודעות בהתאם להוראות סעיף זה, כולן או חלקן, או תחול בשינויים כפי שיקבע;

(2)   סוגים של תכניות הטבות או של מנפיקים שהוראות סעיף זה, כולן או חלקן, לא יחולו לגביהם או יחולו בשינויים כפי שיקבע.

          (ז)   הוראות סעיף זה לא יחולו על אלה:

(1)   שינוי בתכנית הטבות או סיום התכנית, בשל אחד מאלה:

(א)   ניתן לגבי עוסק המציע הטבות או זכויות לפי התכנית צו פירוק, צו פירוק זמני, צו כינוס, צו כינוס נכסים או צו הקפאת הליכים לפי כל דין, ואם העוסק הוא יחיד – ניתן לגביו צו כינוס נכסים או צו הכרזה על פשיטת רגל לפי כל דין;

(ב)   העוסק כאמור בפסקת משנה (א) חדל להתקיים או שבית העסק שלו נסגר;

(2)   מכירה מיוחדת שאינה הטבה הניתנת בהתאם לתכנית הטבות; בפסקה זו, "מכירה מיוחדת" – מכירת סוף עונה, מכירת חיסול מלא או חלקי, מכירה לרגל אירוע כלשהו, מכירה שבה מוצעת ללקוח הטבה נוסף על הטובין או על השירותים שבעבורם שילם, או כל מכירה אחרת שבה מוצעים הטובין או השירותים על ידי המנפיק, כולם או חלקם, במחירים מוזלים לתקופה מסוימת, שלא בדרך מתן הנחה ללקוח פלוני.

מיום 7.12.2017

תיקון מס' 25

ס"ח תשע"ז מס' 2661 מיום 7.8.2017 עמ' 1158 (ה"ח 684)

הוספת סעיף 5א2

מענה אנושי מקצועי (תיקון מס' 29) תשע"ח-2018

5א3.   (א)  תאגיד בנקאי המספק שירות טלפוני הכולל מערכת אוטומטית לניתוב שיחות ייתן מענה אנושי מקצועי ללקוח לפחות לסוגי שירותים המפורטים להלן, לאחר האפשרות, אם קיימת, לבחור את השפה או את האזור הגאוגרפי שבהם יינתן השירות הטלפוני:

(1)   טיפול בתקלה;

(2)   בירור חשבון;

(3)   סיום התקשרות.

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), בשירות טלפוני הכולל מענה אנושי מקצועי נפרד לשירותים שתאגיד בנקאי מספק, הוא רשאי לאפשר ללקוח לבחור את סוג השירות לפני מתן המענה האנושי המקצועי.

          (ג)   משך ההמתנה לקבלת מענה אנושי מקצועי בסוגי השירותים המפורטים בסעיף קטן (א) לא יעלה על שש דקות מתחילת השיחה, והלקוח לא יופנה לשירות השארת הודעה, אלא אם כן בחר בכך.

          (ד)  (1)   קבע המפקח הוראות לעניין משך המתנה לקבלת מענה אנושי מקצועי, רשאי הוא להורות כי תאגיד בנקאי רשאי לחרוג ממשך ההמתנה הקבוע בסעיף קטן (ג), בסוגי השירותים המפורטים בסעיף קטן (א), בשיעור מכלל הפניות לתקופה שקבע, או בפרק זמן שקבע, מראש או בדיעבד;

(2)   הורה המפקח כאמור בפסקה (1), ידווח לוועדת הכלכלה של הכנסת על ההוראות שקבע, על עמידתם של תאגידים בנקאיים בהוראות אלה, ובכלל זה השיעורים מכלל הפניות שבהם עמדו תאגידים בנקאיים בפרק הזמן שנקבע למתן מענה אנושי מקצועי, ובחלוקה לסוגי השירותים שבהם הם מחויבים לתת מענה אנושי מקצועי; דיווח כאמור יימסר בשלוש השנים מיום תחילתן תוקפן של ההוראות – אחת לשישה חודשים, ולאחר התקופה האמורה – אחת לשנה, ויפורסם באתר האינטרנט של בנק ישראל.

          (ה)  הוראות סעיף זה לא יחולו במקרה של תקלה מערכתית כללית בהספקת השירותים על ידי התאגיד הבנקאי, שאינה מאפשרת את קיום הוראות סעיף זה, והתקלה כאמור אירעה לפחות בפריסה אזורית, לרבות ביישוב מסוים, ובלבד שבפנייה כאמור לקבלת מענה אנושי מקצועי, יודיע התאגיד הבנקאי ללקוח, בהודעה מוקלטת, מהו האזור שיש בו תקלה ואת המועד המשוער לתיקונה.

          (ו)   אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות שנקבעו לפי דין המחייבות מתן מענה אנושי מקצועי בזמן קצר מהזמן שנקבע בסעיף זה.

מיום 25.7.2019

תיקון מס' 29

ס"ח תשע"ח מס' 2741 מיום 25.7.2018 עמ' 879 (ה"ח 732)

הוספת סעיף 5א3

מעבר של לקוח בין תאגידים בנקאיים (תיקון מס' 12) תשס"ז-2007 (תיקון מס' 27) תשע"ח-2018

5ב.     (א)  לקוח, המעוניין להעביר את חשבונותיו, ובכלל זה פעילות פיננסית כהגדרתה בסעיף 5ב1(ה), מתאגיד בנקאי אחד (בסעיף זה – התאגיד הבנקאי המקורי) לתאגיד בנקאי אחר (בסעיף זה – התאגיד הבנקאי הקולט), או לסגור את החשבון בתאגיד הבנקאי המקורי לאחר העברת חשבונותיו, רשאי לאשר, בכתב, לתאגיד הבנקאי הקולט לנהל בעבורו את כל ההליכים הקשורים במעבר כאמור, ובכלל זה לקבל –

(תיקון מס' 27) תשע"ח-2018

(1)   את ההרשאות לחיוב בכל חשבונות הלקוח בתאגיד הבנקאי המקורי;

(תיקון מס' 27) תשע"ח-2018 (תיקון מס' 32) תשע"ט-2019

(2)   סיוע בהעברת החיובים העתידיים באמצעי התשלום של הלקוח לפירעון בתאגיד הבנקאי הקולט.

(תיקון מס' 22) תשע"ז-2017

          (ב)  המפקח רשאי ליתן הוראות לביצוע סעיף זה, בהוראות לניהול בנקאי תקין.

מיום 5.7.2007

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"ז מס' 2102 מיום 5.7.2007 עמ' 376 (ה"ח 134, ה"ח 154, ה"ח 308)

הוספת סעיף 5ב

 

מיום 31.1.2017

תיקון מס' 22

ס"ח תשע"ז מס' 2601 מיום 31.1.2017 עמ' 369 (ה"ח 1080)

(ב) המפקח רשאי ליתן הוראות לביצוע סעיף זה, בהוראות לניהול בנקאי תקין לפי פקודת הבנקאות, 1941.

 

מיום 14.10.2020

תיקון מס' 32

ס"ח תשע"ט מס' 2778 מיום 9.1.2019 עמ' 223 (ה"ח 1246)

תיקון מס' 32 (תיקון)

ס"ח תש"ף מס' 2790 מיום 18.2.2020 עמ' 14 (ה"ח 1291)

(2) סיוע בהעברת החיובים העתידיים בכרטיס החיוב באמצעי התשלום של הלקוח לפירעון בבנק הקולט; בפסקה זו, "כרטיס חיוב" – כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986.

 

מיום 22.9.2021

תיקון מס' 27

ס"ח תשע"ח מס' 2712 מיום 22.3.2018 עמ' 454 (ה"ח 1196)

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8676 מיום 2.8.2020 עמ' 1880

(א) לקוח, המעוניין להעביר את חשבונותיו, ובכלל זה פעילות פיננסית כהגדרתה בסעיף 5ב1(ה), מתאגיד בנקאי אחד (בסעיף זה – הבנק המקורי) (בסעיף זה – התאגיד הבנקאי המקורי) לתאגיד בנקאי אחר (בסעיף זה – הבנק הקולט) (בסעיף זה – התאגיד הבנקאי הקולט), או לסגור את החשבון בתאגיד הבנקאי המקורי לאחר העברת חשבונותיו, רשאי לאשר, בכתב, לבנק הקולט לתאגיד הבנקאי הקולט לנהל בעבורו את כל ההליכים הקשורים במעבר כאמור, ובכלל זה לקבל –

(1) את ההרשאות לחיוב בכל חשבונות הלקוח בבנק המקורי בתאגיד הבנקאי המקורי;

(2) סיוע בהעברת החיובים העתידיים באמצעי התשלום של הלקוח לפירעון בבנק הקולט בתאגיד הבנקאי הקולט.

העברת פעילות פיננסית של לקוח בין בנקים (תיקון מס' 27) תשע"ח-2018

5ב1.   (א)  בסעיף זה –

          "בנק" ו"סניף" – כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981;

          "בנק בעל היקף פעילות קטן" – בנק ששווי נכסיו אינו עולה על 5% משווי הנכסים של כלל הבנקים בישראל או על שיעור אחר משווי הנכסים כאמור שקבע הנגיד, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת; לעניין הגדרה זו, "שווי הנכסים", של בנק – שווי נכסיו של הבנק כפי שמופיע במאזן הבנק בדוח הכספי השנתי האחרון שנערך על בסיס מאוחד על פי כללי חשבונאות מקובלים החלים עליו;

          "בנק מקוון" – בנק שלפי תכנית הפעולה שלו נותן שירות ללקוחותיו באמצעים מקוונים, ואינו מקיים מערך סניפים לקבלת קהל;

          "לקוח" – יחיד וכן תאגיד מסוג שקבע הנגיד בכללים;

          "המועד הקובע" – יום תחילתו של פרק ב' לחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018;

          "פעילות פיננסית" – שירותים ומוצרים שבנק מציע ללקוח, ובכללם סוגי זיכויים עתידיים וסוגי חיובים עתידיים, שהנגיד קבע בכללים ובתנאים שקבע.

          (ב)  בלי לגרוע מהוראות סעיף 5ב, ביקש לקוח להעביר את הפעילות הפיננסית שלו מהבנק שבו היא מתנהלת לבנק אחר (בסעיף זה – בנק קולט), יבצעו הבנק שבו מתנהלת הפעילות הפיננסית של הלקוח, לרבות כל בנק שבו התנהלה בעבר, במועד הקובע או לאחריו, אותה פעילות פיננסית ושממנו הועברה לפי הוראות סעיף זה (בסעיף זה – הבנק המקורי), והבנק הקולט את הפעולות הנדרשות כדי לאפשר ללקוח להעביר את הפעילות הפיננסית לבנק הקולט באופן מקוון, נוח, אמין, מאובטח ובלא גביית תשלום מהלקוח בעד הליך העברת הפעילות הפיננסית כאמור, בתוך שבעה ימי עסקים מהמועד שבו הבנק המקורי קיבל הודעה על אישור בקשתו של הלקוח בידי הבנק הקולט או בתוך מועד אחר שקבע הנגיד בהסכמת שר האוצר.

(תיקון מס' 33) תשפ"א-2021

          (ג)   הנגיד יקבע בכללים סוגי פעילות פיננסית שלגביהם יבצעו הבנק הקולט והבנק המקורי את הפעולות כאמור בסעיף קטן (ב) גם לאחר המועד האמור באותו סעיף קטן ועד תום התקופה שקבע, אם קבע, ורשאי הנגיד לקבוע כאמור תקופות שונות לסוגים שונים של פעילות פיננסית.

          (ד)  (1)   הנגיד, בהסכמת שר האוצר, יקבע בכללים סוגי חשבונות בנק שעל הפעילות הפיננסית המתנהלת בהם יחול האמור בסעיף קטן (ב);

(2)   לא קבע הנגיד כללים כאמור בפסקה (1) עד המועד הקובע, יחולו הוראות סעיף קטן (ב) על כל סוגי חשבונות הבנק, אלא אם כן הנגיד, בהסכמת שר האוצר, קבע בכללים סוגי חשבונות בנק שעל הפעילות הפיננסית המתנהלת בהם לא יחול האמור באותו סעיף קטן.

          (ה)  הנגיד, בהסכמת שר האוצר, רשאי לקבוע, משיקולים הנוגעים לעלות הכרוכה ביישום הוראות סעיף זה או לתחרות במערכת הבנקאית, לבקשתו של בנק בעל היקף פעילות קטן או בנק מקוון, כי הוראות סעיף זה לא יחולו עליו, יחולו עליו בתום תקופה שיקבע הנגיד, או שיחולו עליו חובות רק כבנק קולט או כבנק מקורי.

          (ו)   הפסיק בנק שהנגיד, בהסכמת שר האוצר, קבע לגביו כאמור בסעיף קטן (ה) להיות בנק בעל היקף פעילות קטן, יחולו עליו הוראות סעיף זה במועד המפורט להלן, לפי העניין, או בתום תקופה אחרת שקבע הנגיד, בהסכמת שר האוצר:

(1)   לעניין בנק שהנגיד קבע כי הוראות סעיף זה לא יחולו עליו – בתום שנתיים מהמועד שבו הפסיק להיות בנק בעל היקף פעילות קטן;

(2)   לעניין בנק שהנגיד קבע כי הוראות סעיף זה יחולו עליו בתום תקופה שקבע – בתום התקופה שקבע או בתום שנתיים מהמועד שבו הפסיק להיות בנק בעל היקף פעילות קטן, לפי המוקדם.

          (ז)   המפקח רשאי ליתן הוראות לתאגיד בנקאי לביצוע סעיף זה, בהוראות לניהול בנקאי תקין.

מיום 22.9.2021

תיקון מס' 27

ס"ח תשע"ח מס' 2712 מיום 22.3.2018 עמ' 454 (ה"ח 1196)

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8676 מיום 2.8.2020 עמ' 1880

הוספת סעיף 5ב1

 

מיום 22.9.2021

תיקון מס' 33

ס"ח תשפ"א מס' 2902 מיום 9.2.2021 עמ' 312 (ה"ח 1388)

(ג) הנגיד יקבע בכללים סוגי פעילות פיננסית שלגביהם יבצעו הבנק הקולט והבנק המקורי את הפעולות כאמור בסעיף קטן (ב) גם לאחר המועד האמור באותו סעיף קטן ועד תום התקופה שקבע, אם קבע, ורשאי הנגיד לקבוע כאמור תקופות שונות לסוגים שונים של פעילות פיננסית.

הנפקת טופסי שיקים (תיקון מס' 15) תשע"א-2011

5ג.     (א)  בסעיף זה –

          "לקוח" – יחיד שאינו תאגיד;

          "שיק", "שרטוט" – כמשמעותם בסעיפים 73 ו-76 לפקודת השטרות, בהתאמה.

          (ב)  בטופסי שיקים שתאגיד בנקאי מנפיק ללקוחו, יהיו השיקים משורטטים ויהיו מודפסות עליהם מילים האוסרות את העברתם, אלא אם כן ביקש הלקוח שיונפקו לו טופסי שיקים בלא השרטוט והמילים כאמור.

מיום 1.10.2011

תיקון מס' 15

ס"ח תשע"א מס' 2308 מיום 7.8.2011 עמ' 1001 (ה"ח 329)

הוספת סעיף 5ג

אחריות להטעיה

6.    היתה הטעיה בפרסומת של תאגיד בנקאי, יראו כמטעה את מי שבשמו נעשתה הפרסומת ואת האדם שהביא את הדבר לפרסום וגרם בכך לפרסומו, ואם המוציא לאור, העורך, המדפיס, המפיץ או מי שהחליט בפועל על פרסום אותה פרסומת ידעו כי הפרסומת מטעה או אם על פניה הפרסומת מטעה - יראו גם אותם כמטעים.

פרסומת המכוונת לקטינים (תיקון מס' 3) תשנ"ה-1994

6א.     הנגיד רשאי, לאחר התייעצות בועדה המייעצת, ובאישור שר האוצר וועדת הכלכלה של הכנסת, לקבוע בכללים עקרונות, כללים ותנאים לפרסומת המכוונת לקטינים, לרבות איסור פרסומת העלולה להטעות קטין, לנצל את גילו, תמימותו או חוסר נסיונו; כללים כאמור יכול שיתייחסו לקטינים דרך כלל, או עד גיל מסוים.

מיום 8.12.1994

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ה מס' 1491 מיום 8.12.1994 עמ' 34 (ה"ח 2295)

הוספת סעיף 6א

התניית שירות בשירות

7.    (א)  לא יתנה תאגיד בנקאי מתן שירות בקניית שירות אחר או נכס ממנו או מאדם אחר שהתאגיד ציין, אלא אם קיים קשר עסקי סביר בין השירות המבוקש לבין קיום התנאי.

          (ב)  בלי לגרוע מדרכי הוכחה אחרות בדבר הסבירות של קשר כאמור, רשאי תאגיד בנקאי להודיע למפקח על מדיניות עסקית שקבע לענין התנאת מתן שירות בקניית שירות אחר או נכס כאמור בסעיף קטן (א), ואם אישר המפקח, לאחר התייעצות עם הועדה המייעצת, את המדיניות האמורה, ייחשב קשר בין שירות מבוקש לבין קיום התנאי כקשר סביר אם הוא נובע מאותה מדיניות.

שירותי ניכיון בעסקאות בכרטיסי חיוב (תיקון מס' 16) תשע"א-2011 (תיקון מס' 32) תשע"ט-2019

7א.     (א)  בסעיף זה –

          "סולק", "ספק" ו"עסקה" – כהגדרתם בסעיף 11ב לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981;

          "נותן שירותי ניכיון" – מי שנותן שירותי ניכיון כדרך עיסוק;

          "שירותי ניכיון" – מתן אשראי לספק באמצעות הקדמת תשלום של תקבולים המגיעים לו מאת סולק בעבור עסקאות שבוצעו באמצעות כרטיסי חיוב, בתמורה להמחאת זכותו של הספק לאותם תקבולים, וכן מתן אשראי לספק באמצעות הקדמת תשלום של תקבולים כאמור, הניתן בידי הסולק עצמו;

          "תנאי ההתקשרות" – לרבות לעניין סוג העסקאות או התקבולים והיקפם, מחיר, תנאי תשלום ומועדי תשלום, מועדי חיוב וזיכוי וקביעת עמלות, לרבות עמלה להיקף מזערי של עסקאות.

          (ב)  לא יפלה סולק, במישרין או בעקיפין, בין נותני שירותי ניכיון, ובכלל זה בינו כמי שניתן שירותים כאמור לבין נותני שירותי ניכיון אחרים, לרבות לעניין תנאי ההתקשרות.

          (ג)   לא יסרב סולק לאפשר התקשרות בין נותן שירותי ניכיון לבין ספק, ובכלל זה לא יסרב להתקשר בעצמו עם נותן שירותי הניכיון, מטעמים בלתי סבירים; לעניין זה –

(1)   יראו, בין השאר, כל אחד מאלה כסירוב מטעמים בלתי סבירים:

(א)   סירוב לאפשר התקשרות בין נותן שירותי ניכיון לבין ספק, שאינו מנומק בכתב בתוך חמישה ימי עסקים, ובלבד שלבקשה לאפשר התקשרות כאמור צורפה הסכמתו של הספק להתקשרות;

(ב)   סירוב להתקשר בעצמו עם נותן שירותי ניכיון שאינו מנומק בכתב בתוך עשרה ימי עסקים;

(ג)    שינוי תנאי ההתקשרות שנקבעו בין סולק לבין ספק, במישרין או בעקיפין, בשל התקשרות הספק עם נותן שירותי ניכיון;

(ד)   נסיבות נוספות שקבע המפקח;

(תיקון מס' 21) תשע"ו-2016

(2)   סירוב סולק לאפשר התקשרות או להתקשר בעצמו עם נותן שירותי ניכיון שאינו בעל רישיון לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016, אף שחלה עליו חובת רישוי לפי החוק האמור ייחשב סירוב מטעמים סבירים.

          (ד)  לא יתנה סולק, במישרין או בעקיפין, מתן שירותי סליקה לספק או קביעת תנאי התקשרות מסוימים עימו לגבי שירותים כאמור בקבלת שירותי ניכיון ממנו או מנותן שירותי ניכיון מסוים.

מיום 15.8.2011

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"א מס' 2314 מיום 15.8.2011 עמ' 1103 (ה"ח 566)

הוספת סעיף 7א

 

מיום 1.6.2017

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ו מס' 2570 מיום 1.8.2016 עמ' 1130 (ה"ח 975)

(2) סירוב סולק לאפשר התקשרות או להתקשר בעצמו עם נותן שירותי ניכיון שאינו רשום במרשם נותני שירותי מטבע לפי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, אף שחלה עליו חובת רישום שאינו בעל רישיון לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016, אף שחלה עליו חובת רישוי לפי החוק האמור ייחשב סירוב מטעמים סבירים.

 

מיום 14.10.2020

תיקון מס' 32

ס"ח תשע"ט מס' 2778 מיום 9.1.2019 עמ' 223 (ה"ח 1246)

תיקון מס' 32 (תיקון)

ס"ח תש"ף מס' 2790 מיום 18.2.2020 עמ' 14 (ה"ח 1291)

(א) בסעיף זה –

"כרטיס חיוב", "סולק", "ספק" ו"עסקה" – כהגדרתם בסעיף 36ט 11ב לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981;

איסור לסירוב בלתי סביר להתקשרות סולק עם מאגד או למניעת התקשרות בין מאגד לספק (תיקון מס' 22) תשע"ז-2017 (תיקון מס' 32) תשע"ט-2019

7ב.     (א)  בסעיף זה –

          "מאגד" – תאגיד המרכז חיובים וזיכויים של ספקים המבוצעים באמצעות כרטיסי חיוב, ובלבד שהתאגיד הוא בעל רישיון לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016, שחלים לגבי פעילותו כמאגד צו, שתחילתו לאחר יום התחילה של חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2017, לפי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 ולפי חוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016;

          "ספק" – כהגדרתו בסעיף 11ב לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981.

          (ב)  לא יסרב סולק להתקשר עם מאגד ולא ימנע התקשרות בין מאגד לבין ספק, מטעמים בלתי סבירים.

          (ג)   לעניין זה יראו, בין השאר, כל אחד מאלה כסירוב מטעמים בלתי סבירים:

(1)   סירוב סולק להתקשר עם מאגד, שאינו מנומק בכתב, בתוך 20 ימי עסקים מיום שפנה אליו המאגד;

(2)   סירוב בנסיבות אחרות שקבע שר האוצר, בהתייעצות עם הנגיד.

          (ד)  סולק לא יגבה מספק שהתקשר עם מאגד תמורה נוספת על התמורה שגובה המאגד מהספק בעד השירות שהמאגד נותן לו.

          (ה)  שר האוצר רשאי לקבוע את התמורה שישלם מאגד לסולק ואת תנאי ההתקשרות ביניהם, בהתקיים כל אלה:

(1)   המאגד פנה לסולק ובתוך שישה חודשים ממועד הפנייה לא הושגה ביניהם הסכמה בדבר התמורה או תנאי ההתקשרות;

(2)   שר האוצר נוכח כי הסולק דרש תמורה או תנאי התקשרות בלתי סבירים.

מיום 31.1.2017

תיקון מס' 22

ס"ח תשע"ז מס' 2601 מיום 31.1.2017 עמ' 369 (ה"ח 1080)

הוספת סעיף 7ב

 

מיום 14.10.2020

תיקון מס' 32

ס"ח תשע"ט מס' 2778 מיום 9.1.2019 עמ' 223 (ה"ח 1246)

תיקון מס' 32 (תיקון)

ס"ח תש"ף מס' 2790 מיום 18.2.2020 עמ' 14 (ה"ח 1291)

(א) בסעיף זה –

"מאגד" – תאגיד המרכז חיובים וזיכויים של ספקים המבוצעים באמצעות כרטיסי חיוב, ובלבד שהתאגיד הוא בעל רישיון לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016, שחלים לגבי פעילותו כמאגד צו, שתחילתו לאחר יום התחילה של חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2017, לפי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 ולפי חוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016;

"ספק" – כמשמעותו בחוק כרטיסי חיוב כהגדרתו בסעיף 11ב לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981.

איסור שינוי לרעה של תנאי התקשרות (תיקון מס' 22) תשע"ז-2017

7ג.     תאגיד בנקאי לא ישנה לרעה את תנאי הסכם ההתקשרות עם לקוח רק בשל כך שהלקוח התקשר או מעוניין להתקשר בהסכם לקבלת שירותים מגוף פיננסי אחר.

מיום 31.1.2017

תיקון מס' 22

ס"ח תשע"ז מס' 2601 מיום 31.1.2017 עמ' 370 (ה"ח 1080)

הוספת סעיף 7ג

איסור מניעת תחרות וגישה למידע (תיקון מס' 22) תשע"ז-2017

7ד.     (א)  תאגיד בנקאי לא ימנע, במעשה או במחדל, מגוף פיננסי העוסק בתפעול הנפקה של כרטיסי חיוב שמנפיק התאגיד הבנקאי (בסעיף זה – גוף מתפעל) לתת שירותים פיננסיים, לרבות מתן אשראי, ללקוחות התאגיד הבנקאי, ולא יגביל גוף מתפעל במתן שירותים כאמור.

          (ב)  תאגיד בנקאי לא ימנע, במעשה או במחדל, מגוף מתפעל לעשות שימוש כמפורט להלן, במידע שהגיע לידי הגוף המתפעל אגב ביצוע הנפקה או תפעול ההנפקה:

(1)   מתן שירותים כמנפיק;

(2)   מתן אשראי;

(3)   פעילות הנלווית למתן שירותים כמנפיק או למתן אשראי.

          (ג)   אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, ובכלל זה לעניין קבלת הסכמת הלקוח להעברת המידע ולשימוש בו.

          (ד)  הוראות סעיף קטן (ב) לא יחולו לעניין גוף מתפעל שאינו מפוקח על פי דין, לעניין פעילותו הפיננסית כמנפיק או כנותן אשראי.

מיום 31.1.2017

תיקון מס' 22

ס"ח תשע"ז מס' 2601 מיום 31.1.2017 עמ' 370 (ה"ח 1080)

הוספת סעיף 7ד

העברת מידע בדבר יתרת הלקוח בחשבון עובר ושב (תיקון מס' 22) תשע"ז-2017

7ה.     (א)  ביקש לקוח מתאגיד בנקאי כי מידע בדבר היתרה בחשבון העובר ושב שלו בתאגיד הבנקאי יממסר לגוף פיננסי לשם מתן אשראי, מדי יום או מדי תקופה ארוכה יותר לפי בקשת הלקוח, ימסור התאגיד הבנקאי את המידע לאותו גוף בהתאם לבקשה.

          (ב)  המפקח רשאי לתת הוראות לעניין מועדי העברת המידע לפי סעיף זה ואופן העברתו וכן הוראות לעניין אופן קבלת בקשתו של לקוח לפי סעיף זה, בהוראות ניהול בנקאי תקין.

          (ג)   הוראות סעיף זה לא יחולו לעניין גוף פיננסי שאינו מפוקח על פי דין, לעניין פעילותו הפיננסית כמנפיק או כנותן אשראי.

מיום 31.7.2018

תיקון מס' 22

ס"ח תשע"ז מס' 2601 מיום 31.1.2017 עמ' 371 (ה"ח 1080)

הוספת סעיף 7ה

הפצת כרטיסי אשראי של מנפיקים הקשורים עם תאגיד בנקאי בהסכם הפצה (תיקון מס' 22) תשע"ז-2017 (תיקון מס' 22) (תיקון מס' 1) תשע"ט-2019

7ו.      (א)  פנה לקוח לתאגיד בנקאי בבקשה להתקשר עמו בחוזה כרטיס אשראי, או פנה תאגיד בנקאי ללקוח בהצעה להתקשרות כאמור, יפיץ התאגיד הבנקאי את כרטיסי האשראי של מנפיקים הקשורים עמו בהסכם הפצה; לעניין זה –

          "הפצה", של כרטיסי אשראי – ביצוע כל הפעולות כמפורט להלן:

(1)   הצגה לפני הלקוח של פרטים לעניין המנפיקים הקשורים בהסכם הפצה ולעניין כרטיסי האשראי שהם מנפיקים;

(2)   מסירת פרטי הלקוח למנפיק מסוים הקשור בהסכם הפצה, לפי בקשת הלקוח;

(3)   מסירה ללקוח של כרטיס אשראי שהנפיק לו מנפיק הקשור בהסכם הפצה, בסניפי התאגיד הבנקאי, לבקשת הלקוח;

          "הסכם הפצה" – הסכם בין תאגיד בנקאי לבין מנפיק אחר להפצת כרטיס האשראי שהנפיק המנפיק האחר;

          "כרטיס אשראי", "חוזה כרטיס אשראי" – כהגדרתם בסעיף 11ב לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981;

          "מנפיק הקשור בהסכם הפצה" – גוף פיננסי שהוא מנפיק, למעט גוף המנוי בפסקאות (4), (6), (7) ו-(10) להגדרה "גוף פיננסי" שבסעיף 1, שאינו מפוקח על פי דין ולעניין פעילותו הפיננסית כמנפיק, שהתקשר עם התאגיד הבנקאי בהסכם הפצה.

          (ב)  המפקח ייתן בהוראות ניהול בנקאי תקין, הוראות לעניין תנאי הסכם ההפצה בין תאגיד בנקאי לבין מנפיק קשור בהסכם הפצה, לעניין אופן ההפצה ולעניין הפרטים שהתאגיד הבנקאי יחויב להציג ללקוח, לפי סעיף זה.

          (ג)   לא יסרב תאגיד בנקאי סירוב בלתי סביר להתקשר עם מנפיק בהסכם הפצה כאמור בסעיף זה; לעניין זה, התניית תנאים בלתי סבירים דינה כדין סירוב בלתי סביר; המפקח רשאי לקבוע בהוראות ניהול בנקאי תקין תנאים שיראו אותם כבלתי סבירים לעניין סעיף קטן זה.

מיום 31.1.2019

תיקון מס' 22

ס"ח תשע"ז מס' 2601 מיום 31.1.2017 עמ' 371 (ה"ח 1080)

הוספת סעיף 7ו

 

מיום 14.10.2020

תיקון מס' 22 (תיקון מס' 1)

ס"ח תשע"ט מס' 2778 מיום 9.1.2019 עמ' 226 (ה"ח 1246)

תיקון מס' 22 (תיקון מס' 1) (תיקון)

ס"ח תש"ף מס' 2790 מיום 18.2.2020 עמ' 14 (ה"ח 1291)

(א) פנה לקוח לתאגיד בנקאי בבקשה להתקשר עמו בחוזה כרטיס אשראי, או פנה תאגיד בנקאי ללקוח בהצעה להתקשרות כאמור, יפיץ התאגיד הבנקאי את כרטיסי האשראי של מנפיקים הקשורים עמו בהסכם הפצה; לעניין זה –

"הפצה", של כרטיסי אשראי – ביצוע כל הפעולות כמפורט להלן:

(1) הצגה לפני הלקוח של פרטים לעניין המנפיקים הקשורים בהסכם הפצה ולעניין כרטיסי האשראי שהם מנפיקים;

(2) מסירת פרטי הלקוח למנפיק מסוים הקשור בהסכם הפצה, לפי בקשת הלקוח;

(3) מסירה ללקוח של כרטיס אשראי שהנפיק לו מנפיק הקשור בהסכם הפצה, בסניפי התאגיד הבנקאי, לבקשת הלקוח;

"הסכם הפצה" – הסכם בין תאגיד בנקאי לבין מנפיק אחר להפצת כרטיס האשראי שהנפיק המנפיק האחר;

"כרטיס אשראי", "חוזה כרטיס אשראי" – כמשמעותם בחוק כרטיסי חיוב כהגדרתם בסעיף 11ב לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981;

"מנפיק הקשור בהסכם הפצה" – גוף פיננסי שהוא מנפיק, למעט גוף המנוי בפסקאות (4), (6), (7) ו-(10) להגדרה "גוף פיננסי" שבסעיף 1, שאינו מפוקח על פי דין ולעניין פעילותו הפיננסית כמנפיק, שהתקשר עם התאגיד הבנקאי בהסכם הפצה.

הצגת מידע על עסקאות שביצע לקוח באמצעות כרטיס חיוב (תיקון מס' 22)  תשע"ז-2017

7ז.      (א)  תאגיד בנקאי יציג ללקוח, לפי בקשתו, מידע על עסקאות שנעשו באמצעות כרטיסי החיוב של הלקוח שהועבר לו על ידי מנפיק כרטיס החיוב ושהתשלום בעדן נעשה בדרך של חיוב חשבון העובר ושב של הלקוח בתאגיד הבנקאי; היה התאגיד הבנקאי מנפיק, תהיה הצגת המידע לפי סעיף קטן זה על עסקאות שנעשו באמצעות כרטיסי חיוב שהנפיק מנפיק אחר, זהה להצגת המידע על עסקאות שנעשו באמצעות כרטיסי חיוב שהנפיק התאגיד הבנקאי.

          (ב)  המפקח ייתן בהוראות ניהול בנקאי תקין הוראות לעניין אופן הצגת המידע בידי תאגיד בנקאי לפי סעיף קטן (א), מועדי הצגת המידע ופרטי המידע.

          (ג)   שר האוצר, בהסכמת שר המשפטים ובהתייעצות עם הנגיד, יקבע בתקנות הוראות לעניין העברת מידע כאמור בסעיף קטן (א) ממנפיק לתאגיד בנקאי לצורך הצגתו כאמור באותו סעיף קטן, לרבות פרטי המידע, מועדי העברתו ואופן ההעברה.

          (ד)  תאגיד בנקאי לא יעשה כל שימוש במידע שהגיע לידיו לפי סעיף קטן (א), אלא לצורך הצגתו כאמור באותו סעיף קטן.

מיום 31.1.2020

תיקון מס' 22

ס"ח תשע"ז מס' 2601 מיום 31.1.2017 עמ' 372 (ה"ח 1080)

צו תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8161 מיום 31.1.2019 עמ' 1956

הוספת סעיף 7ז

איסור לסירוב בלתי סביר לשעבוד נוסף ולמימושו (תיקון מס' 22) תשע"ז-2017

7ח.     (א)  תאגיד בנקאי לא יסרב סירוב בלתי סביר לבקשת לווה למתן הסכמתו לשעבוד נוסף של נכס, נחות בדרגתו, לטובת נושה אחר.

          (ב)  שיעבד הלווה נכס בשעבוד נוסף לטובת נושה אחר, רשאי הנושה האחר לממש את השעבוד רק בהסכמת התאגיד הבנקאי; התאגיד הבנקאי לא יסרב לתת את הסכמתו אלא מטעמים סבירים.

מיום 31.3.2017

תיקון מס' 22

ס"ח תשע"ז מס' 2601 מיום 31.1.2017 עמ' 372 (ה"ח 1080)

הוספת סעיף 7ח

קביעת שיטות חישוב

8.    הנגיד רשאי, לאחר התייעצות בועדה המייעצת ובאישור שר האוצר, לקבוע הוראות בדבר המועדים שבהם ייזקפו זיכויים וחיובים לחשבון כספי של לקוח המתנהל אצל תאגיד בנקאי, וכן את דרכי החישוב של ריבית שהתאגיד הבנקאי גובה או משלם או של המחיר שהוא גובה תמורת שירותים; ההוראות יכול שיהיו כלליות או לסוגים של תאגידים בנקאיים.

סייג

9.    הנגיד רשאי, לאחר התייעצות בועדה המייעצת ובאישור שר האוצר, להכריז כי לא יראו סוג של תאגידי עזר כתאגידים בנקאיים לענין חוק זה.

ביטול שעבודים (תיקון מס' 2) תשנ"ד-1994

9א.     (א)  פרע לקוח, בעצמו ולא באמצעות ערב, את כל חיוביו שלהבטחתם נוצרו שעבודים, יבטל התאגיד הבנקאי את השעבודים ואם הנכסים ששועבדו נמצאים בחזקתו, יעמידם לרשות הלקוח או הממשכן תוך שבועיים מיום הפרעון; היה השעבוד משכנתה או משכון רשום, יגיש התאגיד הבנקאי, תוך 30 ימים מיום הפרעון, הודעה על מחיקת השעבוד למי שאצלו הוא נרשם; היה התאגיד הבנקאי בנק למשכנתאות כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א- 1981, רשאי הוא להגיש את ההודעה האמורה תוך 60 ימים מיום הפרעון.

          (ב)  הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו כל עוד לא נפרעו כל חיוביו של הלקוח המובטחים על ידי אותם שעבודים; היה החיוב שנפרע מסוג חיוב מתחדש, יבוטלו השעבודים רק אם הלקוח ביקש לבטלם, והמועד שבו הגיעה בקשתו לסניף התאגיד הבנקאי שבו התנהלו חיוביו ייחשב כיום הפרעון לצורך המועדים האמורים בסעיף קטן (א).

          (ג)   הוצאות מחיקת רישום משכנתה או משכון כאמור יחולו על התאגיד הבנקאי.

מיום 23.6.1994

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ד מס' 1468 מיום 23.6.1994 עמ' 154 (ה"ח 2255)

הוספת סעיף 9א

הגבלות לעניין גביית עמלת פירעון מוקדם של הלוואה לדיור (תיקון מס' 17) תשע"ב-2011

9א1.   (א)  על אף האמור בכל דין או הסכם, בעת ביצוע משכנתה על דירה יחידה המשמשת למגורים של יחיד, או בעת מימוש משכון על זכויות לגבי דירת מגורים כאמור, לא יגבה תאגיד בנקאי עמלת פירעון מוקדם אם המשכנתה או המשכון האמורים נרשמו להבטחת הלוואה לדיור.

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), תאגיד בנקאי רשאי לגבות עמלת פירעון מוקדם אם מתקיים בתמורה שהתקבלה בעד מכירת דירת מגורים כאמור בסעיף קטן (א), אחד מאלה:

(1)   התמורה עולה על 2.5 מיליון שקלים חדשים; סכום זה יהיה צמוד למדד כאמור בסעיף 9ז;

(2)   התמורה עולה על מלוא חוב ההלוואה ואינה עולה על הסכום שבפסקה (1), ובלבד שסכום עמלת הפירעון המוקדם לא יעלה על ההפרש שבין התמורה למלוא חוב ההלוואה.

          (ג)   הנגיד, לאחר התייעצות בוועדה המייעצת ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע כללים לחישוב עמלת פירעון מוקדם לפי סעיף זה, וכן רשאי הוא, בדרך האמורה, לשנות את הסכום הנקוב בסעיף קטן (ב)(1).

          (ד)  בסעיף זה –

          "דירה יחידה" – דירת מגורים שהיא דירתו היחידה של יחיד בישראל ובאזור, כהגדרתו בסעיף 16א לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963; לעניין הגדרה זו יראו דירת מגורים כדירה יחידה גם אם יש ליחיד, נוסף עליה, דירת מגורים שהושכרה למגורים בשכירות מוגנת לפני יום כ"ב בטבת התשנ"ז (1 בינואר 1997), או דירת מגורים שחלקו של היחיד בה הוא פחות מ-25%;

          "הלוואה לדיור" – כהגדרתה בסעיף 9ב;

          "יחיד" מי שאינו תאגיד, ובלבד שהוא בעלים, חוכר לדורות או מי שזכאי להירשם בפנקסי המקרקעין, כבעלים או כחוכר לדורות של הדירה היחידה, והכל במשמעות הנודעת למונחים אלה בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969;

          "מלוא חוב ההלוואה" – סכום ההלוואה שלהבטחת פירעונה נרשמו המשכנתה או המשכון, לרבות סכומים שנוספו לחוב בשל אגרות, שכר טרחה, הוצאות, ריבית והצמדה עד ליום התשלום בפועל, אם נוספו סכומים אלה כפי שנקבע לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967.

מיום 23.4.2012

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ב מס' 2327 מיום 19.12.2011 עמ' 86 (ה"ח 388)

הוספת סעיף 9א1

(תיקון מס' 9) תשס"ד-2004

פרק ב'1: שינוי מועדי פירעון של הלוואות לדיור

מיום 1.8.2004

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ד מס' 1936 מיום 4.4.2004 עמ' 368 (ה"ח 36)

הוספת פרק ב'1

הגדרות (תיקון מס' 9) תשס"ד-2004

9ב.     בפרק זה –

          "הלוואה לדיור" – כל אחד מאלה:

(1)   הלוואה שניתנה לשם רכישת דירת מגורים;

(2)   הלוואה לדיור כהגדרתה בחוק הלוואות לדיור, התשנ"ב-1992;

(תיקון מס' 30) תשע"ט-2018

          "הסכם הלוואה לדיור" – הסכם שנכרת בין התאגיד הבנקאי המלווה לבין הלווה בעת מתן ההלוואה (בפרק זה – ההסכם);

          "הודעה" – הודעה בכתב ללקוח;

          "תקופה לשינוי מועד פירעון הלוואה" – תקופה של ארבעה חודשים שתחילתה ביום תחילתו של פרק זה, ולאחר מכן – תקופה של ארבעה חודשים שתחילתה ב-1 באפריל בכל ארבע שנים, החל בשנת 2005.

מיום 1.8.2004

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ד מס' 1936 מיום 4.4.2004 עמ' 368 (ה"ח 36)

הוספת סעיף 9ב

 

מיום 27.12.2018

תיקון מס' 30

ס"ח תשע"ט מס' 2767 מיום 27.12.2018 עמ' 98 (ה"ח 786)

"הסכם הלוואה לדיור" – הסכם שנחתם שנכרת בין התאגיד הבנקאי המלווה לבין הלווה בעת מתן ההלוואה (בפרק זה – ההסכם);

שינוי מועד הפירעון החודשי של הלוואה לדיור (תיקון מס' 9)  תשס"ד-2004

9ג.     על אף האמור בכל דין או הסכם, רשאי לקוח, שהגיש בקשה בכתב, במהלך כל תקופה לשינוי מועד פירעון ההלוואה, לשנות את מועד פירעונה החודשי של הלוואה לדיור שקיבל, ל-1, 10 או 15 בחודש, לפי בחירתו.

מיום 1.8.2004

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ד מס' 1936 מיום 4.4.2004 עמ' 368 (ה"ח 36)

הוספת סעיף 9ג

סייג לענין פיגור בפירעון ההלוואה (תיקון מס' 9) תשס"ד-2004

9ד.     פיגר הלקוח בפירעון הלוואה לדיוק, ובמועד בקשתו לשינוי מועד הפירעון החודשי כאמור בסעיף 9ג, טרם סילק את מלוא חוב הפיגורים, או לא הגיע להסדר עם התאגיד הבנקאי, לא יהא התאגיד הבנקאי חייב להיענות לבקשה.

מיום 1.8.2004

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ד מס' 1936 מיום 4.4.2004 עמ' 368 (ה"ח 36)

הוספת סעיף 9ד

הודעת התאגיד הבנקאי (תיקון מס' 9) תשס"ד-2004

9ה.     לא יאוחר משלושים ימים לפני תחילתה של גל תקופה לשינוי מועד פירעון הלוואה, יודיע תאגיד בנקאי ללקוח על זכותו לשנות את מועד הפירעון החודשי של הלוואה לדיוק, בהתאם לתנאים הקבועים בחוק זה; תאגיד בנקאי רשאי למסור ללקוח הודעה כאמור, במסגרת הודעתו ללקוח לגבי הפירוט השנתי של תשלומי ההלוואה לדיור.

מיום 1.8.2004

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ד מס' 1936 מיום 4.4.2004 עמ' 368 (ה"ח 36)

הוספת סעיף 9ה

שינוי לגבי חלק מההלוואה לדיור (תיקון מס' 9) תשס"ד-2004 (תיקון מס' 30) תשע"ט-2018

9ו.      לקוח לא יהיה רשאי לשנות את מועד הפירעון החודשי אלא לגבי כל חלקי ההלוואה לדיור; בסעיף זה, "חלק" – כל חלק מההלוואה לדיור שחלים לגביו תנאים שונים מהתנאים החלים על חלקים אחרים בהלוואה, בין שנכרת הסכם אחד ביחס לכל החלקים ובין שנכרת יותר מהסכם אחד.

מיום 1.8.2004

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ד מס' 1936 מיום 4.4.2004 עמ' 368 (ה"ח 36)

הוספת סעיף 9ו

 

מיום 27.12.2018

תיקון מס' 30

ס"ח תשע"ט מס' 2767 מיום 27.12.2018 עמ' 98 (ה"ח 786)

9ו. לקוח לא יהיה רשאי לשנות את מועד הפירעון החודשי אלא לגבי כל חלקי ההלוואה לדיור; בסעיף זה, "חלק" – כל חלק מההלוואה לדיור שחלים לגביו תנאים שונים מהתנאים החלים על חלקים אחרים בהלוואה, בין שנחתם שנכרת הסכם אחד ביחס לכל החלקים ובין שנחתם שנכרת יותר מהסכם אחד.

עמלות בעד שינוי מועדי פירעון הלוואות לדיור (תיקון מס' 9) תשס"ד-2004

9ז.      (א)  בעד שינוי מועד הפירעון החודשי של הלוואה לדיור כאמור בסעיף 9ג, רשאי התאגיד הבנקאי לגבות עמלה ששיעורה לא יעלה על מאה עשרים וחמישה שקלים חדשים.

          (ב)  היו ללקוח כמה הלוואות לדיור באותו תאגיד בנקאי וביקש הלקוח לשנות את מועד הפירעון החודשי של יותר מהלוואה  אחת לדיור שקיבל, רשאי התאגיד הבנקאי לגבות עמלה של חמישים שקלים חדשים בעבור שינוי מועד פירעון של כל הלוואה נוספת, ובלבד שסך כל העמלות שיגבה התאגיד הבנקאי, בעבור שינוי מועדי פירעון של כלל הללוואות לדיור כאמור, לא יעלה על מאתיים עשרים וחמישה שקלים חדשים.

          (ג)   התאגיד הבנקאי יערוך חישוב של הריבית בשל הפער במספר הימים שבין מועד פירעון ההלוואה החודשי המקורי לבין מועד הפירעון החודשי החדש (בסעיף קטן זה – התחשבנות פיננסית); ההתחשבנות הפיננסית תיעשה בריבית של פריים מינוס רבע אחוז נקודות, לפי ריבית הפריים הממוצעת של חמשת הבנקים הגדולים, והסכום המתקבל מההתחשבנות האמורה יתווסף לסכומים או יופחת מהסכומים שעל הלקוח לשלם לתאגיד הבנקאי; שר האוצר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי, בתקנות, לשנות את הריבית המשמשת לחישוב ההתחשבנות הפיננסית לפי הוראות סעיף קטן זה.

          (ד)  הסכומים האמורים בסעיף זה יעודכנו ב-1 בינואר של כל שנה, על פי שיעור השינוי שחל במדד החדש לעומת המדד היסודי; בסעיף קטן זה –

          "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

          "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

          "המדד היסודי" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם.

מיום 1.8.2004

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ד מס' 1936 מיום 4.4.2004 עמ' 368 (ה"ח 36)

הוספת סעיף 9ז

כניסת השינוי לתוקף (תיקון מס' 9) תשס"ד-2004

9ח.     מועד פירעון ההלוואה החדש ייכנס לתוקפו במועד הפירעון החל בחודש שאחרי החודש שבו הוגשה הבקשה, ובלבד שעברו לפחות 14 ימים ממועד הגשת הבקשה לשינוי לתאגיד הבנקאי.

מיום 1.8.2004

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ד מס' 1936 מיום 4.4.2004 עמ' 369 (ה"ח 36)

הוספת סעיף 9ח

דחיית מועד הפירעון החודשי של הלוואה לדיור בנסיבות מיוחדות (תיקון מס' 30) תשע"ט-2018

9ח1.   (א)  טרם כריתת הסכם הלוואה לדיור לשם רכישת דירה יחידה כהגדרתה בסעיף 9א1(ד), יודיע תאגיד בנקאי ללקוח כי באפשרותו לכלול בהסכם ההלוואה הוראות שלפיהן יוכל הלקוח לדחות את מועדי הפירעון החודשי של ההלוואה, אם יבקש, בתנאים שיקבע התאגיד הבנקאי ובכפוף להוראות אלה:

(1)   לאחר כריתת הסכם ההלוואה התקיים אחד מאלה, והוצג לתאגיד הבנקאי מסמך המעיד על כך:

(א)   הלקוח סיים את עבודתו בשנה שקדמה לבקשתו לדחות את מועדי הפירעון החודשי של ההלוואה, ומאז הוא אינו עובד;

(ב)   הלקוח חלה או נפצע ועקב כך הוא אינו כשיר לעבוד תקופה רצופה העולה על שלושה חודשים;

(ג)    הלקוחה ילדה, טרם חלפו שישה חודשים מיום הלידה והיא אינה עובדת;

(2)   לקוח רשאי לדחות מועדי פירעון לפי סעיף זה לתקופה שיבקש, שלא תעלה על שלושה חודשים, לא יותר מפעם אחת ב-12 חודשים רצופים ולא יותר משלוש פעמים במשך תקופת ההלוואה לדיור.

          (ב)  בלי לגרוע מהוראות כל דין, טרם כריתת הסכם ההלוואה לדיור, ימסור התאגיד הבנקאי ללקוח הסבר בכתב בדבר התנאים לדחיית מועד הפירעון החודשי של ההלוואה לפי סעיף זה; בהסבר כאמור יפורטו, בין השאר, העלויות הכרוכות בבחירת הלקוח לכלול בהסכם הוראות בדבר האפשרות לדחות את מועד הפירעון החודשי של ההלוואה כאמור בסעיף קטן (א) וכן העלויות הכרוכות במימוש אותה אפשרות.

          (ג)   דחיית מועד הפירעון החודשי של הלוואה לדיור לפי סעיף זה לא תפגע בזכויות העומדות ללקוח לפי הסכם ההלוואה או לפי כל דין, ובכלל זה בזכויותיו לדיור חלוף או בזכותו לפנות לוועדה המיוחדת לפי הוראות סעיף 5א לחוק הלוואות לדיור, התשנ"ב-1992.

          (ד)  אין להתנות על הוראות סעיף זה אלא לטובת הלקוח.

מיום 27.12.2018

תיקון מס' 30

ס"ח תשע"ט מס' 2767 מיום 27.12.2018 עמ' 98 (ה"ח 786)

הוספת סעיף 9ח1

דחיית מועדי הפירעון של הלוואה לדיור בשל פטירה (תיקון מס' 31) תשע"ט-2019

9ח2.   (א)  נפטר לקוח שנטל הלוואה לדיור מתאגיד בנקאי, ידחה התאגיד הבנקאי, לבקשת מי שחייב לפרוע את ההלוואה (בסעיף זה – החייב), את מועדי פירעון ההלוואה לתקופה שביקש החייב, שלא תעלה על 12 חודשים ממועד הפטירה, ובלבד שהציג לפני התאגיד הבנקאי תעודת פטירה.

          (ב)  בשל דחיית מועדי פירעון ההלוואה בהתאם לסעיף קטן (א) לא יגבה תאגיד בנקאי תשלום כלשהו שלא היה נדרש לשלמו אלמלא הדחייה, ובכלל זה ריבית פיגורים בעד תקופת הדחייה.

          (ג)   נדחו מועדי פירעון ההלוואה לדיור לפי הוראות סעיף זה, ישולמו התשלומים שמועד פירעונם נדחה באחת מהדרכים האלה, לפי בחירת החייב:

(1)   בתום תקופת פירעון ההלוואה לפי ההסכם, בתשלומים עתיים כמספר המועדים שנדחו;

(2)   בתשלומים שייווספו לתשלומים שעל החייב לשלם עד לתום תקופת הפירעון.

          (ד)  נודע לתאגיד בנקאי על פטירת לקוח שנטל ממנו הלוואה לדיור, יציין התאגיד הבנקאי במכתב או בהודעה שישלח בקשר לחוב או ליתרת ההלוואה פרטים על זכויות החייב לפי סעיף זה.

          (ה)  אין להתנות על הוראות סעיף זה אלא לטובת החייב.

מיום 7.1.2019

תיקון מס' 31

ס"ח תשע"ט מס' 2775 מיום 7.1.2019 עמ' 159 (ה"ח 817)

הוספת סעיף 9ח2

(תיקון מס' 12) תשס"ז-2007

פרק ב'2: פיקוח על עמלות

מיום 5.7.2007

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"ז מס' 2102 מיום 5.7.2007 עמ' 376 (ה"ח 134, ה"ח 154, ה"ח 308)

הוספת פרק ב'2

תעריפון מלא ותעריפונים מצומצמים (תיקון מס' 12) תשס"ז-2007

9ט.     (א)  הנגיד, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, יקבע, בכללים, רשימה של שירותים שבעדם רשאי תאגיד בנקאי לגבות עמלות מלקוחותיו, ואופן חישובן של העמלות שניתן לגבות בעד שירותים אלה (בפרק זה – התעריפון המלא); הנגיד רשאי לקבוע סוגי שירותים שעליהם לא יחולו הוראות סעיף קטן זה והוראות סעיף 9י.

          (ב)  הנגיד רשאי לקבוע בכללים תעריפונים מצומצמים מתוך התעריפון המלא, לגבי סוגי שירותים בנקאיים או סוגי לקוחות (בפרק זה – תעריפונים מצומצמים).

          (ג)   תאגיד בנקאי יידע את לקוחותיו בדבר התעריפון המלא, סכומי עמלות שהוא גובה בעד השירותים הכלולים בו, או שיעורן, וכן יעשה כאמור לגבי התעריפון המצומצם החל עליו, אם נקבע, והכל בדרך שיקבע הנגיד בכללים.

          (ד)  בקביעת הכללים לפי סעיף זה, יפעל הנגיד להצגה הוגנת ומובנת של העמלות, במטרה להבטיח את יכולת הלקוחות להשוות את העלות של ניהול חשבון ואמצעי תשלום, וכן יפעל בשים לב, ככל שניתן, לצורך במניעת גביה של עמלות שונות בעד אותו שירות, אלא אם כן סבר כי קיימות נסיבות המצדיקות גביה כאמור.

          (ה)  (1)   תאגיד בנקאי המבקש להוסיף שירות לתעריפון המלא יגיש למפקח בקשה מנומקת לכך; המפקח רשאי לדרוש מהמבקש פרטים נוספים לבדיקת הבקשה.

(2)   המפקח ישיב לבקשה בתוך 30 ימים מיום קבלתה או מיום קבלת הפרטים הנוספים, לפי הענין.

(3)   המפקח רשאי לאשר את הבקשה, ורשאי להתנותה בתנאים, או לדחות את הבקשה; אישר המפקח את הבקשה, יהיה התאגיד הבנקאי רשאי לגבות עמלה בעד השירות החל במועד שצוין באישור.

(4)   הנגיד יפרסם ברשומות שירות שאושר לפי סעיף קטן זה.

          (ו)   בסעיף זה ובסעיף 9י, "לקוח" – יחיד, וכן תאגיד שהוא עסק כפי שקבע הנגיד בכללים, בשים לב למחזור העסקים שלו.

מיום 5.1.2008

סעיף קטן 9ט(ג) מיום 1.7.2008

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"ז מס' 2102 מיום 5.7.2007 עמ' 376 (ה"ח 134, ה"ח 154, ה"ח 308)

צו תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6627 מיום 13.12.2007 עמ' 180

צו (מס' 2) תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6661 מיום 3.4.2008 עמ' 692

צו (מס' 3) תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6674 מיום 21.5.2008 עמ' 912

הוספת סעיף 9ט

איסור גביית עמלה שלא בהתאם לתעריפונים (תיקון מס' 12) תשס"ז-2007

9י.      תאגיד בנקאי לא יגבה מלקוחותיו עמלה אלא בעד שירות הכלול בתעריפון המלא ובהתאם להוראותיו, או בעד שירות שאושר בהתאם להוראות סעיף 9ט(ה), ולגבי סוגים של לקוחות שנקבעו לפי סעיף 9ט(ב) – בעד שירות הכלול בתעריפון המצומצם החל לגבי סוג לקוחות כאמור ובהתאם להוראותיו.

מיום 1.7.2008

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"ז מס' 2102 מיום 5.7.2007 עמ' 377 (ה"ח 134, ה"ח 154, ה"ח 308)

צו תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6627 מיום 13.12.2007 עמ' 180

צו (מס' 2) תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6661 מיום 3.4.2008 עמ' 692

צו (מס' 3) תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6674 מיום 21.5.2008 עמ' 912

הוספת סעיף 9י

הכרזה על שירות כבר-פיקוח לענין העמלה הנגבית בעדו (תיקון מס' 12) תשס"ז-2007

9יא.    (א)  הנגיד רשאי, לשם פיקוח על סכום עמלה שגובה תאגיד בנקאי מלקוחותיו בעד שירות מסוים, להכריז, בצו, על אותו שירות כשירות בר-פיקוח לענין סעיפים 9יב או 9יג (בפרק זה – שירות בר-פיקוח), אם מתקיים לגביו אחד מאלה:

(1)   העמלה הנגבית בעדו עלולה להפחית את התחרות בין התאגידים הבנקאיים או בינם לבין גוף אחר הנותן שירות דומה;

(2)   לקוח יכול לקבלו רק בתאגיד הבנקאי שבו מתנהל חשבונו;

(3)   לדעת הנגיד הוא שירות חיוני, ויש צורך בפיקוח עליו משיקולים של טובת הציבור.

          (ב)  הנגיד, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע עילות נוספות על אלה המנויות בסעיף קטן (א); קבע הנגיד כאמור, יחולו לענין העילות שקבע הוראות סעיף קטן (א) רישה.

מיום 5.7.2007

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"ז מס' 2102 מיום 5.7.2007 עמ' 377 (ה"ח 134, ה"ח 154, ה"ח 308)

הוספת סעיף 9יא

פיקוח על סכומי עמלות או שיעוריהן (תיקון מס' 12) תשס"ז-2007

9יב.    הנגיד רשאי, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, לקבוע, בצו, לגבי שירות בר-פיקוח, כל אחד מאלה:

(1)  את סכום העמלה שתיגבה בעדו או את שיעורה;

(2)  את הסכום או את השיעור המרבי של העמלה שניתן לגבות בעדו;

(3)  איסור על גביית עמלה בעדו.

מיום 5.7.2007

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"ז מס' 2102 מיום 5.7.2007 עמ' 377 (ה"ח 134, ה"ח 154, ה"ח 308)

הוספת סעיף 9יב

בקשה להעלאת סכום עמלה או שיעורה (תיקון מס' 12) תשס"ז-2007

9יג.    (א)  תאגיד בנקאי המבקש לגבות מלקוחותיו, בעד שירות בר-פיקוח שלא נקבעה לגביו הוראה לפי סעיף 9יב, עמלה בסכום או בשיעור העולה על הסכום או השיעור שגבה בעד אותו שירות ערב ההכרזה לפי סעיף 9יא, יגיש למפקח בקשה מנומקת לכך; המפקח רשאי לדרוש מהמבקש פרטים נוספים לבדיקת הבקשה.

          (ב)  המפקח רשאי להתיר העלאת הסכום או השיעור של עמלה שגובה תאגיד בנקאי מלקוחותיו בעד שירות בר-פיקוח שלגביו הוגשה בקשה לפי סעיף קטן (א), בין בסכום או בשיעור המבוקש לפי אותו סעיף קטן ובין בסכום או בשיעור נמוך ממנו, או לדחות את הבקשה; המפקח יודיע על החלטתו בבקשה בתוך 30 ימים מיום קבלתה או מיום קבלת פרטים נוספים, לפי הענין.

מיום 5.7.2007

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"ז מס' 2102 מיום 5.7.2007 עמ' 378 (ה"ח 134, ה"ח 154, ה"ח 308)

הוספת סעיף 9יג

איסור גביית עמלה בעד שירות בר-פיקוח שלא בהתאם לסעיפים 9יב או 9יג (תיקון מס' 12) תשס"ז-2007

9יד.    תאגיד בנקאי לא יגבה מלקוחותיו עמלה בעד שירות בר-פיקוח, שלא בהתאם להוראה שנקבעה לגביו בצו לפי סעיף 9יב, וכן לא יעלה את הסכום או את השיעור של עמלה שהוא גובה בעד שירות כאמור שלא נקבעה לגביו הוראה בצו לפי אותו סעיף, שלא על פי היתר לפי סעיף 9יג או שלא בהתאם לתנאיו של היתר כאמור.

מיום 5.7.2007

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"ז מס' 2102 מיום 5.7.2007 עמ' 378 (ה"ח 134, ה"ח 154, ה"ח 308)

הוספת סעיף 9יד

חובת דיווח לפני העלאת עמלה בעד שירות שאינו  בר-פיקוח (תיקון מס' 12) תשס"ז-2007

9טו.   תאגיד בנקאי לא יעלה את הסכום או את השיעור של עמלה בעד שירות שאינו בר-פיקוח, אלא אם כן הודיע על כך למפקח 30 ימים מראש.

מיום 5.7.2007

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"ז מס' 2102 מיום 5.7.2007 עמ' 378 (ה"ח 134, ה"ח 154, ה"ח 308)

הוספת סעיף 9טו

 

פרסום אישורים והיתרים (תיקון מס' 12) תשס"ז-2007

9טז.   המפקח רשאי להורות לתאגיד בנקאי לפרסם, בדרך שיורה, אישור או היתר שניתן בהתאם להוראות פרק זה.

מיום 5.7.2007

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"ז מס' 2102 מיום 5.7.2007 עמ' 378 (ה"ח 134, ה"ח 154, ה"ח 308)

הוספת סעיף 9טז

ייחוד סמכות הפיקוח על עמלות (תיקון מס' 12) תשס"ז-2007

9יז.    חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996, לא יחול על עמלה בעד שירות לפי חוק זה.

מיום 5.7.2007

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"ז מס' 2102 מיום 5.7.2007 עמ' 378 (ה"ח 134, ה"ח 154, ה"ח 308)

הוספת סעיף 9יז

חובת דיווח לוועדת הכלכלה של הכנסת (תיקון מס' 12) תשס"ז-2007

9יח.   המפקח ידווח לוועדת הכלכלה של הכנסת, מדי שישה חודשים, על פעולות שננקטו בהתאם להוראות פרק זה, ועל יישום ההוראות האמורות על ידי התאגידים הבנקאיים.

מיום 5.7.2007

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"ז מס' 2102 מיום 5.7.2007 עמ' 378 (ה"ח 134, ה"ח 154, ה"ח 308)

הוספת סעיף 9יח

פרק ג': עונשין ועיצומים אחרים

עונשין (תיקון מס' 2)  תשנ"ד-1994

10.    תאגיד בנקאי שעשה אחת מאלה, דינו – כפל הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, תשל"ז-1977:

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 15) תשע"א-2011 (תיקון מס' 16) תשע"א-2011 (תיקון מס' 25) תשע"ז-2017 (תיקון מס' 27) תשע"ח-2018 (תיקון מס' 29) תשע"ח-2018

(1)  הפר הוראה מהוראות פרק ב' למעט סעיפים 5, 5א, 5א2, 5א3, 5ג, 7א עד 7ד, 7ו ו-7ח ו-8 או תקנה, הוראה או כלל על פיהן;

 

 

 

 

(2)  הפר התחייבות שנתן לפי סעיף 12(א).

מיום 23.6.1994

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ד מס' 1468 מיום 23.6.1994 עמ' 154 (ה"ח 2255)

10. תאגיד בנקאי שעשה אחד מאלה, דינו – קנס 150,000 שקלים כפל הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז-1977:

 

מיום 10.8.2005

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 840 (ה"ח 175)

(1) הפר הוראה מהוראות פרק ב' למעט סעיפים 5, 5א ו-8 או תקנה, הוראה או כלל על פיהן;

 

מיום 15.8.2011

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"א מס' 2314 מיום 15.8.2011 עמ' 1104 (ה"ח 566)

(1) הפר הוראה מהוראות פרק ב' למעט סעיפים 5, 5א, 7א ו-8 או תקנה, הוראה או כלל על פיהן;

 

מיום 1.10.2011

תיקון מס' 15

ס"ח תשע"א מס' 2308 מיום 7.8.2011 עמ' 1001 (ה"ח 329)

(1) הפר הוראה מהוראות פרק ב' למעט סעיפים 5, 5א, 5ג, 7א ו-8 או תקנה, הוראה או כלל על פיהן;

 

מיום 31.1.2017

תיקון מס' 22

ס"ח תשע"ז מס' 2601 מיום 31.1.2017 עמ' 372 (ה"ח 1080)

(1) הפר הוראה מהוראות פרק ב' למעט סעיפים 5, 5א, 5ג, 7א עד 7ד, 7ו ו-7ח ו-8 או תקנה, הוראה או כלל על פיהן;

 

מיום 7.12.2017

תיקון מס' 25

ס"ח תשע"ז מס' 2661 מיום 7.8.2017 עמ' 1160 (ה"ח 684)

(1) הפר הוראה מהוראות פרק ב' למעט סעיפים 5, 5א, 5א2, 5ג, 7א עד 7ד, 7ו ו-7ח ו-8 או תקנה, הוראה או כלל על פיהן;

 

מיום 22.3.2018

תיקון מס' 27

ס"ח תשע"ח מס' 2712 מיום 22.3.2018 עמ' 456 (ה"ח 1196)

(1) הפר הוראה מהוראות פרק ב' למעט סעיפים 5, 5א, 5א2, 5ב(ב), 5ב1, 5ג, 7א עד 7ד, 7ו ו-7ח ו-8 או תקנה, הוראה או כלל על פיהן;

 

מיום 22.3.2018 עד יום 22.9.2021

תיקון מס' 27 הוראת שעה

ס"ח תשע"ח מס' 2712 מיום 22.3.2018 עמ' 456 (ה"ח 1196)

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8676 מיום 2.8.2020 עמ' 1880

(1) הפר הוראה מהוראות פרק ב' למעט סעיפים 5, 5א, 5א2, 5ב(ב), 5ג, 7א עד 7ד, 7ו ו-7ח ו-8 או תקנה, הוראה או כלל על פיהן;

 

מיום 25.7.2019

תיקון מס' 29

ס"ח תשע"ח מס' 2741 מיום 25.7.2018 עמ' 880 (ה"ח 732)

(1) הפר הוראה מהוראות פרק ב' למעט סעיפים 5, 5א, 5א2, 5א3, 5ב(ב), 5ג, 7א עד 7ד, 7ו ו-7ח ו-8 או תקנה, הוראה או כלל על פיהן;

אחריות מנהל

11.  נעברה עבירה לפי סעיף 10 בידי תאגיד בנקאי, יאשם בעבירה גם מי שהיה מנהל כללי או מנהל פעיל של התאגיד או עובד בכיר האחראי לאותו תחום בהנהלה הראשית של התאגיד או בסניף הנוגע בדבר שעה שהתאגיד עבר עבירה לפי חוק זה, ודינו - מאסר שנה, אם לא הוכיח אחת משתי אלה:

(1)  העבירה נעברה שלא בידיעתו ותפקידו לא חייב אותו לדעת על העבירה;

(2)  לאחר שנודע לו שהתאגיד עומד לעבור את העבירה, נקט כל האמצעים הסבירים כדי למנוע את התאגיד מלעבור את העבירה.

עיצום כספי (תיקון מס' 10) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 25) תשע"ז-2017

11א.  (א)  (1)   היה למפקח יסוד סביר להניח כי מנפיק עשה אחד מאלה, רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בסך חמישים אלף שקלים חדשים:

(א)   ערך שינוי בתכנית הטבות לתקופה בלתי קצובה או סיים תכנית כאמור ולא שלח ללקוח הודעה בהתאם להוראות סעיף 5א2(ב)(1);

(ב)   לא אפשר ללקוח לממש את ההטבות בהתאם לתנאי תכנית הטבות לתקופה בלתי קצובה, בניגוד להוראות סעיף 5א2(ב)(2);

(ג)    ערך שינוי בתכנית הטבות לתקופה בלתי קצובה הכוללת צבירת זכויות או סיים תכנית כאמור ולא שלח ללקוח הודעה בהתאם להוראות סעיף 5א2(ג)(1);

(ד)   לא אפשר ללקוח לממש את הזכויות שצבר בהתאם לתנאי תכנית הטבות לתקופה בלתי קצובה בניגוד להוראות סעיף 5א2(ג)(2);

(ה)   ערך שינוי בתכנית הטבות לתקופה קצובה או סיים תכנית כאמור לפני תום התקופה הקצובה, בניגוד להוראות סעיף 5א2(ד);

(ו)    שלח ללקוח הודעות שלא בהתאם להוראות לפי סעיף 5א2(ה) או (ו)(1);

(תיקון מס' 29) תשע"ח-2018

(1א) היה למפקח יסוד סביר להניח כי תאגיד בנקאי לא נתן מענה אנושי מקצועי ללקוח בהתאם להוראות לפי סעיף 5א3, רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בסך חמישים אלף שקלים חדשים;

(תיקון מס' 25) תשע"ז-2017 (תיקון מס' 28) תשע"ח-2018

(2)   היה למפקח יסוד סביר להניח כי תאגיד בנקאי לא תיקן ליקוי בהתאם להוראות המפקח שניתנו לו לפי סעיף 16(ב) או לא נתן הלוואה לדיור לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים בניגוד להוראות סעיף 19סט לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בסך מאתיים וחמישים אלף שקלים חדשים.

(תיקון מס' 27) תשע"ח-2018

          (א1) היה למפקח יסוד סביר להניח כי תאגיד בנקאי עשה אחד מאלה, רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בסך חמישים אלף שקלים חדשים:

(1)   לא אפשר ללקוח להגיש, באופן מקוון, בקשה להעביר את הפעילות הפיננסית מבנק מקורי לבנק קולט, בניגוד להוראות סעיף 5ב1;

(2)   גבה מהלקוח תשלום בעד הליך העברת הפעילות הפיננסית, בניגוד להוראות סעיף 5ב1;

(3)   לא אפשר ללקוח להעביר את הפעילות הפיננסית שלו מבנק מקורי לבנק קולט בתוך המועד האמור בסעיף 5ב1(ב), בניגוד להוראות אותו סעיף, למעט סוגי הפעילות הפיננסית שקבע הנגיד לגביהם מועד כאמור בסעיף 5ב1(ג);

(4)   הפר הוראה מההוראות שנקבעו בכללים לפי סעיף 5ב1.

          (ב)  היה למפקח יסוד סביר להניח כי תאגיד בנקאי עשה אחד מאלה, רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בסך שבע מאות וחמישים אלף שקלים חדשים:

(1)   הפר הוראה מהוראות סעיף 5א;

(תיקון מס' 23) תשע"ז-2017

(1א) פרסם פרסומת או נקט דרך שיווק אחרת שאינן כוללות את שם המלווה או לא צורפה להן אזהרה, בניגוד להוראות סעיף 5(ג);

(2)   הפר הוראה מהוראות סעיף 9ה, או דרש עמלה בסכום גבוה מהסכום המרבי הקבוע בסעיף 9ז(א) ו-(ב) בניגוד להוראות אותו סעיף;

(תיקון מס' 12) תשס"ז-2007

(3)   גבה עמלה בעד שירות שאינו כלול בתעריפון המלא או בתעריפון המצומצם או שלא על פי החישוב שנקבע בכללים לפי סעיף 9ט, בניגוד להוראות סעיף 9י;

(תיקון מס' 12) תשס"ז-2007

(4)   העלה את הסכום או את השיעור של עמלה בעד שירות שאינו בר-פיקוח, בלי שהודיע על כך למפקח, בניגוד להוראות סעיף 9טו;

(תיקון מס' 22) תשע"ז-2017

(5)   לא מסר מידע לגוף פיננסי לפי בקשת לקוח, בניגוד להוראת סעיף 7ה(א);

(תיקון מס' 22) תשע"ז-2017

(6)   לא הפיץ כרטיסי אשראי של מנפיקים הקשורים עמו בהסכם הפצה, בניגוד להוראות סעיף 7ו;

(תיקון מס' 22) תשע"ז-2017

(7)   לא הציג ללקוח מידע על עסקאות, בניגוד להוראת סעיף 7ז(א);

(תיקון מס' 22) תשע"ז-2017

(8)   עשה שימוש במידע שהגיע לידיו שלא לצורך הצגתו, בניגוד להוראות סעיף 7ז(ד).

          (ג)   היה למפקח יסוד סביר להניח כי תאגיד בנקאי עשה אחד מאלה, רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בסך מיליון וחצי שקלים חדשים:

(1)   הפר הוראה מהוראות שנקבעו בכללים לפי סעיף 5;

(2)   הפר הוראה מהוראות שנקבעו לפי סעיף 8;

(תיקון מס' 12) תשס"ז-2007

(3)   לא יידע את לקוחותיו בדבר סכומי עמלות שהוא גובה בעד שירותים הכלולים בתעריפון המלא, בדרך שקבע הנגיד לפי סעיף 9ט(ג);

(תיקון מס' 12) תשס"ז-2007

(4)   לא יידע לקוח מסוג שנקבע לפי סעיף 9ט(ב), בדבר עמלה שהוא גובה בעד שירותים הכלולים בתעריפון המצומצם החל לגבי לקוחות מאותו סוג, בדרך שקבע הנגיד לפי הוראות סעיף 9ט(ג);

(תיקון מס' 12) תשס"ז-2007

(5)   גבה עמלה בעד שירות בר-פיקוח שלא בהתאם להוראה לפי סעיף 9יב או להיתר לפי סעיף 9יג, בניגוד להוראות סעיף 9יד.

          (ד)  המפקח אינו רשאי להטיל עיצום כספי הנמוך מן העיצום הכספי הקבוע בפרק זה אלא לפי הוראות סעיף קטן (ה).

(תיקון מס' 13) תש"ע-2010

          (ה)  הנגיד, בהתייעצות עם שר המשפטים, רשאי לקבוע סוגי מקרים, נסיבות ושיקולים שבשלהם רשאי המפקח להטיל עיצום כספי הנמוך מהעיצום הקבוע בסעיפים קטנים (א) עד (ג), ובשיעורי הפחתה מרביים שיקבע.

          (ו)   על עיצום כספי לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיפים 14י עד 14טו לפקודת הבנקאות, בשינויים המחויבים.

מיום 10.8.2005

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 840 (ה"ח 175)

הוספת סעיף 11א

 

מיום 5.7.2007

פסקאות 11א(ב)(3), 11א(ג)(3), 11א(ג)(4) מיום 1.7.2008

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"ז מס' 2102 מיום 5.7.2007 עמ' 378 (ה"ח 134, ה"ח 154, ה"ח 308)

צו תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6627 מיום 13.12.2007 עמ' 180

צו (מס' 2) תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6661 מיום 3.4.2008 עמ' 692

צו (מס' 3) תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6674 מיום 21.5.2008 עמ' 912

(ב) היה למפקח יסוד סביר להניח כי תאגיד בנקאי עשה אחד מאלה, רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בסך שבע מאות וחמישים אלף שקלים חדשים:

(1) הפר הוראה מהוראות סעיף 5א;

(2) הפר הוראה מהוראות סעיף 9ה, או דרש עמלה בסכום גבוה מהסכום המרבי הקבוע בסעיף 9ז(א) ו-(ב) בניגוד להוראות אותו סעיף;

(3) גבה עמלה בעד שירות שאינו כלול בתעריפון המלא או בתעריפון המצומצם או שלא על פי החישוב שנקבע בכללים לפי סעיף 9ט, בניגוד להוראות סעיף 9י;

(4) העלה את הסכום או את השיעור של עמלה בעד שירות שאינו בר-פיקוח, בלי שהודיע על כך למפקח, בניגוד להוראות סעיף 9טו.

(ג) היה למפקח יסוד סביר להניח כי תאגיד בנקאי עשה אחד מאלה, רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בסך מיליון וחצי שקלים חדשים:

(1) הפר הוראה מהוראות שנקבעו בכללים לפי סעיף 5;

(2) הפר הוראה מהוראות שנקבעו לפי סעיף 8.

(3) לא יידע את לקוחותיו בדבר סכומי עמלות שהוא גובה בעד שירותים הכלולים בתעריפון המלא, בדרך שקבע הנגיד לפי סעיף 9ט(ג);

(4) לא יידע לקוח מסוג שנקבע לפי סעיף 9ט(ב), בדבר עמלה שהוא גובה בעד שירותים הכלולים בתעריפון המצומצם החל לגבי לקוחות מאותו סוג, בדרך שקבע הנגיד לפי הוראות סעיף 9ט(ג);

(5) גבה עמלה בעד שירות בר-פיקוח שלא בהתאם להוראה לפי סעיף 9יב או להיתר לפי סעיף 9יג, בניגוד להוראות סעיף 9יד.

 

מיום 1.6.2010

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2237 מיום 24.3.2010 עמ' 474 (ה"ח 485)

(ה) הנגיד, בהתייעצות עם שר המשפטים, רשאי לקבוע סוגי מקרים, נסיבות ושיקולים שבשלהם רשאי המפקח להטיל עיצום כספי הנמוך מהעיצום הקבוע בסעיפים קטנים (א) עד (ג), ובשיעורים שיקבע ובשיעורי הפחתה מרביים שיקבע.

 

מיום 31.1.2017

תיקון מס' 22

ס"ח תשע"ז מס' 2601 מיום 31.1.2017 עמ' 372 (ה"ח 1080)

הוספת פסקאות 11א(ב)(5) עד 11א(ב)(8)

 

מיום 1.6.2017

תיקון מס' 23

ס"ח תשע"ז מס' 2608 מיום 1.3.2017 עמ' 446 (ה"ח 644)

הוספת פסקה 11א(ב)(1א)

 

מיום 7.12.2017

תיקון מס' 25

ס"ח תשע"ז מס' 2661 מיום 7.8.2017 עמ' 1160 (ה"ח 684)

(א) (1) היה למפקח יסוד סביר להניח כי מנפיק עשה אחד מאלה, רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בסך חמישים אלף שקלים חדשים:

(א) ערך שינוי בתכנית הטבות לתקופה בלתי קצובה או סיים תכנית כאמור ולא שלח ללקוח הודעה בהתאם להוראות סעיף 5א2(ב)(1);

(ב) לא אפשר ללקוח לממש את ההטבות בהתאם לתנאי תכנית הטבות לתקופה בלתי קצובה, בניגוד להוראות סעיף 5א2(ב)(2);

(ג) ערך שינוי בתכנית הטבות לתקופה בלתי קצובה הכוללת צבירת זכויות או סיים תכנית כאמור ולא שלח ללקוח הודעה בהתאם להוראות סעיף 5א2(ג)(1);

(ד) לא אפשר ללקוח לממש את הזכויות שצבר בהתאם לתנאי תכנית הטבות לתקופה בלתי קצובה בניגוד להוראות סעיף 5א2(ג)(2);

(ה) ערך שינוי בתכנית הטבות לתקופה קצובה או סיים תכנית כאמור לפני תום התקופה הקצובה, בניגוד להוראות סעיף 5א2(ד);

(ו) שלח ללקוח הודעות שלא בהתאם להוראות לפי סעיף 5א2(ה) או (ו)(1);

(2) היה למפקח יסוד סביר להניח כי תאגיד בנקאי לא תיקן ליקוי בהתאם להוראות המפקח שניתנו לו לפי סעיף 16(ב), רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בסך מאתיים וחמישים אלף שקלים חדשים.

 

מיום 1.9.2018

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"ח מס' 2730 מיום 8.7.2018 עמ' 739 (ה"ח 693)

(א) (1) היה למפקח יסוד סביר להניח כי מנפיק עשה אחד מאלה, רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בסך חמישים אלף שקלים חדשים:

(א) ערך שינוי בתכנית הטבות לתקופה בלתי קצובה או סיים תכנית כאמור ולא שלח ללקוח הודעה בהתאם להוראות סעיף 5א2(ב)(1);

(ב) לא אפשר ללקוח לממש את ההטבות בהתאם לתנאי תכנית הטבות לתקופה בלתי קצובה, בניגוד להוראות סעיף 5א2(ב)(2);

(ג) ערך שינוי בתכנית הטבות לתקופה בלתי קצובה הכוללת צבירת זכויות או סיים תכנית כאמור ולא שלח ללקוח הודעה בהתאם להוראות סעיף 5א2(ג)(1);

(ד) לא אפשר ללקוח לממש את הזכויות שצבר בהתאם לתנאי תכנית הטבות לתקופה בלתי קצובה בניגוד להוראות סעיף 5א2(ג)(2);

(ה) ערך שינוי בתכנית הטבות לתקופה קצובה או סיים תכנית כאמור לפני תום התקופה הקצובה, בניגוד להוראות סעיף 5א2(ד);

(ו) שלח ללקוח הודעות שלא בהתאם להוראות לפי סעיף 5א2(ה) או (ו)(1);

(2) היה למפקח יסוד סביר להניח כי תאגיד בנקאי לא תיקן ליקוי בהתאם להוראות המפקח שניתנו לו לפי סעיף 16(ב) או לא נתן הלוואה לדיור לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים בניגוד להוראות סעיף 19סט לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בסך מאתיים וחמישים אלף שקלים חדשים.

 

מיום 25.7.2019

תיקון מס' 29

ס"ח תשע"ח מס' 2741 מיום 25.7.2018 עמ' 880 (ה"ח 732)

הוספת פסקה 11א(א)(1א)

 

מיום 22.3.2022

תיקון מס' 27

ס"ח תשע"ח מס' 2712 מיום 22.3.2018 עמ' 456 (ה"ח 1196)

הוספת סעיף קטן 11א(א1)

התחייבות של תאגיד בנקאי

12.  (א)  היה המפקח סבור כי תאגיד בנקאי עבר עבירה לפי חוק זה, רשאי הוא, באישור היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו, להסכים לקבל ממנו התחייבות בכתב כלפיו לגבי הענינים המפורטים להלן או אחד מהם:

(1)   להימנע ממעשה או ממחדל המפורש בכתב ההתחייבות, אשר לדעת המפקח מהווה עבירה לפי חוק זה;

(2)   לפצות את הלקוח;

(3)   לבטל את העסקה שבה נעברה העבירה;

(4)   לפרסם מודעה ברבים כפי שיורה המפקח.

          (ב)  תאגיד בנקאי שנתן התחייבות כאמור בסעיף זה לא יינקטו כלפיו הליכים פליליים לפי חוק זה בשל מעשה או מחדל ששימש עילה למתן ההתחייבות, ובכפוף להחלטת היועץ המשפטי לממשלה - לא יינקטו הליכים כאמור כלפי מנהל או עובד כאמור בסעיף 11.

          (ג)   קבלת התחייבות כאמור בסעיף זה אין בה כדי לגרוע מזכותו של לקוח לתבוע פיצויים לפי סעיף 15.

צו בית משפט למניעת עבירה

13.  לפי בקשה מאת היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו או מאת המפקח, רשאי בית המשפט לצוות על כל פעולה הדרושה למניעת עבירה לפי חוק זה ועל מתן ערובה לכך, לרבות תיקון לפרסום מטעה.

פרסום פסק-דין או תיקון פרסום

14.  בית המשפט רשאי לצוות שפסק דין חלוט בהליך לפי חוק זה, או תמציתו או תיקון לפרסום מטעה, יפורסמו ברבים בצורה ובאופן שיקבע, ולהורות מי ישא בהוצאות הפרסום; הורה בית המשפט שהנאשם ישא בהוצאות הפרסום, יהא דינן כדין קנס שהטיל בית המשפט.

פיצויים

15.  דין נזק שנגרם לאדם על ידי עבירה על הוראות חוק זה, או על כל תקנה שניתנה לפיו, כדין נזק שמותר לתבוע עליו פיצויים על פי פקודת הנזיקין [נוסח חדש], ולענין סעיף זה אין נפקא מינה –

(1)  אם הנזק נגרם במישרין או בעקיפין;

(2)  אם הנזק הוא בחסרון-כיס או במניעת ריווח;

(3)  אם עובר העבירה עמד לדין פלילי ואם לאו;

(4)  אם עובר העבירה לא התכוון לגרום את הנזק או לא יכול היה לראותו מראש.

פניות הציבור

16.  (א)  המפקח יברר פניות הציבור בדבר עסקיהם עם תאגידים בנקאיים שראה בהן ממש וישתמש בסמכויותיו לפי פקודת הבנקאות 1941, למטרה זו.

          (ב)  מצא המפקח שפניה היתה מוצדקת, יודיע על כך לפונה ולתאגיד הבנקאי הנוגע בדבר; המפקח יפרש בהודעתו את ממצאי הבירור ואת הדרכים לתיקון הליקוי שמצא.

          (ג)   מצא המפקח שפניה לא היתה מוצדקת, או שאין היא ראויה לבירורו, יודיע על כך לפונה; המפקח רשאי לפרש בתשובתו את ממצאי הבירור.

          (ד)  החלטותיו וממצאיו של המפקח בבירור פניה -

(1)   לא יהיה בהם כדי להעניק לפונה או לאדם אחר זכות או סעד בבית משפט או בבית דין שלא היו לו לפני כן;

(2)   לא יהיה בהם כדי למנוע מהפונה או מאדם אחר להשתמש בזכות אחרת או לבקש סעד אחר שהוא זכאי להם, אולם אם נקבע לכך מועד בחיקוק, לא יוארך המועד על ידי הגשת הפניה למפקח או בירורה.

(תיקון מס' 11) תשס"ו-2006

פרק ג'1: (בוטל)

מיום 10.5.1996

תיקון מס' 6

ס"ח תשנ"ו מס' 1590 מיום 10.5.1996 עמ' 306 (ה"ח 2447)

הוספת פרק ג'1

 

מיום 12.3.2006

תיקון מס' 11

ס"ח תשס"ו מס' 2054 מיום 12.3.2006 עמ' 279 (ה"ח 93)

ביטול פרק ג'1

הנוסח הקודם:

פרק ג'1: תובענה ייצוגית

(תיקון מס' 11) תשס"ו-2006

16א.  (בוטל).

מיום 10.5.1996

תיקון מס' 6

ס"ח תשנ"ו מס' 1590 מיום 10.5.1996 עמ' 306 (ה"ח 2447)

הוספת סעיף 16א

 

מיום 12.3.2006

תיקון מס' 11

ס"ח תשס"ו מס' 2054 מיום 12.3.2006 עמ' 279 (ה"ח 93)

ביטול סעיף 16א

הנוסח הקודם:

תובענה ייצוגית

16א. (א) אדם, המועצה הישראלית לצרכנות או ארגון צרכנים אחר שאישר שר המשפטים לפי סעיף 31(ג) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981 (להלן - התובע), רשאי להגיש תובענה בשם קבוצת אנשים בשל כל עילה אשר בשלה יכול על פי חוק זה התובע לתבוע בשמו ונגד כל נתבע אשר התובע רשאי לתבוע בשמו (להלן - תובענה ייצוגית).

(ב) מקום שעילת התובענה היא נזק, די בכך שהתובע יראה כי נגרם לו נזק.

(ג) פסק דין בתובענה ייצוגית יהווה מעשה בית דין לגבי כל הנמנים עם הקבוצה, בכפוף להוראות סעיף 16ג(ב).

(תיקון מס' 11) תשס"ו-2006

16ב.  (בוטל).

מיום 10.5.1996

תיקון מס' 6

ס"ח תשנ"ו מס' 1590 מיום 10.5.1996 עמ' 307 (ה"ח 2447)

הוספת סעיף 16ב

 

מיום 12.3.2006

תיקון מס' 11

ס"ח תשס"ו מס' 2054 מיום 12.3.2006 עמ' 279 (ה"ח 93)

ביטול סעיף 16ב

הנוסח הקודם:

אישור בית משפט

16ב. (א) הגשת תובענה ייצוגית טעונה אישור בית המשפט, והוא לא יאשרה אלא אם כן שוכנע שנתקיימו התנאים האלה:

(1) גודלה של הקבוצה מצדיק הגשת התובענה כתובענה ייצוגית;

(2) קיימת אפשרות סבירה ששאלות מהותיות של עובדה ומשפט המשותפות לקבוצה יוכרעו בתובענה הייצוגית לטובת הקבוצה;

(3) הגשת התובענה הייצוגית היא דרך עדיפה על הגשת תביעות אישיות, מוצדקת והוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות הענין;

(4) קיים יסוד סביר להניח כי התובע מייצג בדרך הולמת את עניינם של כל הנמנים עם הקבוצה.

(ב) בית המשפט רשאי להתחשב גם בנזק הצפוי מניהולה של התובענה כתובענה ייצוגית לנתבע, לכלל לקוחותיו ולציבור, לעומת התועלת הצפויה מניהולה בדרך זו לקבוצה ולציבור.

(תיקון מס' 11) תשס"ו-2006

16ג.   (בוטל).

מיום 10.5.1996

תיקון מס' 6

ס"ח תשנ"ו מס' 1590 מיום 10.5.1996 עמ' 307 (ה"ח 2447)

הוספת סעיף 16ג

 

מיום 12.3.2006

תיקון מס' 11

ס"ח תשס"ו מס' 2054 מיום 12.3.2006 עמ' 279 (ה"ח 93)

ביטול סעיף 16ג

הנוסח הקודם:

הגדרת הקבוצה

16ג. (א) אישר בית המשפט את הגשת התובענה כתובענה ייצוגית, יגדיר את הקבוצה שבשמה תוגש התובענה, ויורה על אופן פרסום החלטתו.

(ב) יראו כל מי שנמנה עם הקבוצה שהגדיר בית המשפט כמי שהסכים להגשת התובענה כתובענה ייצוגית, אלא אם כן הודיע לבית המשפט על רצונו שלא להימנות עם הקבוצה, וזאת תוך ארבעים וחמישה ימים מיום פרסומה של החלטת בית המשפט; בית המשפט רשאי, לפי בקשה של אדם פלוני, להאריך לגביו את התקופה האמורה, אם ראה טעם מיוחד לכך.

(תיקון מס' 11) תשס"ו-2006

16ד.  (בוטל).

מיום 10.5.1996

תיקון מס' 6

ס"ח תשנ"ו מס' 1590 מיום 10.5.1996 עמ' 307 (ה"ח 2447)

הוספת סעיף 16ד

 

מיום 12.3.2006

תיקון מס' 11

ס"ח תשס"ו מס' 2054 מיום 12.3.2006 עמ' 279 (ה"ח 93)

ביטול סעיף 16ד

הנוסח הקודם:

הסדר או פשרה

16ד. תובע לא יסתלק מתובענה ייצוגית, ולא יעשה הסדר או פשרה עם נתבע, אלא באישור בית המשפט.

(תיקון מס' 11) תשס"ו-2006

16ה.  (בוטל).

מיום 10.5.1996

תיקון מס' 6

ס"ח תשנ"ו מס' 1590 מיום 10.5.1996 עמ' 307 (ה"ח 2447)

הוספת סעיף 16ה

 

מיום 12.3.2006

תיקון מס' 11

ס"ח תשס"ו מס' 2054 מיום 12.3.2006 עמ' 279 (ה"ח 93)

ביטול סעיף 16ה

הנוסח הקודם:

תקנות

16ה. (א) שר המשפטים יקבע סדרי דין לענין הגשת תובענה ייצוגית וניהולה, והוא רשאי לקבוע דרכים לשמיעת עמדתם של היועץ המשפטי לממשלה ושל המפקח.

(ב) שר המשפטים רשאי לקבוע הוראות בדבר דרכי הוכחת הנזק שנגרם לכל אחד מהנמנים עם הקבוצה.

(תיקון מס' 11) תשס"ו-2006

16ו.   (בוטל).

מיום 10.5.1996

תיקון מס' 6

ס"ח תשנ"ו מס' 1590 מיום 10.5.1996 עמ' 308 (ה"ח 2447)

הוספת סעיף 16ו

 

מיום 12.3.2006

תיקון מס' 11

ס"ח תשס"ו מס' 2054 מיום 12.3.2006 עמ' 279 (ה"ח 93)

ביטול סעיף 16ו

הנוסח הקודם:

הודעה

16ו. תובע המגיש תובענה ייצוגית יודיע על כך בכתב ליועץ המשפטי לממשלה ולמפקח.

(תיקון מס' 11) תשס"ו-2006

16ז.   (בוטל).

מיום 10.5.1996

תיקון מס' 6

ס"ח תשנ"ו מס' 1590 מיום 10.5.1996 עמ' 308 (ה"ח 2447)

הוספת סעיף 16ז

 

מיום 12.3.2006

תיקון מס' 11

ס"ח תשס"ו מס' 2054 מיום 12.3.2006 עמ' 279 (ה"ח 93)

ביטול סעיף 16ז

הנוסח הקודם:

פטור מאגרה

16ז. הגשת תובענה ייצוגית תהיה פטורה מתשלום אגרת בית המשפט.

(תיקון מס' 11) תשס"ו-2006

16ח.  (בוטל).

מיום 10.5.1996

תיקון מס' 6

ס"ח תשנ"ו מס' 1590 מיום 10.5.1996 עמ' 308 (ה"ח 2447)

הוספת סעיף 16ח

 

מיום 12.3.2006

תיקון מס' 11

ס"ח תשס"ו מס' 2054 מיום 12.3.2006 עמ' 279 (ה"ח 93)

ביטול סעיף 16ח

הנוסח הקודם:

שכר טרחה של עורך-דין

16ח. שכר הטרחה של עורך הדין שייצג את התובע בתובענה ייצוגית יהיה טעון אישורו של בית המשפט.

(תיקון מס' 11) תשס"ו-2006

16ט.  (בוטל).

מיום 10.5.1996

תיקון מס' 6

ס"ח תשנ"ו מס' 1590 מיום 10.5.1996 עמ' 308 (ה"ח 2447)

הוספת סעיף 16ט

 

מיום 12.3.2006

תיקון מס' 11

ס"ח תשס"ו מס' 2054 מיום 12.3.2006 עמ' 279 (ה"ח 93)

ביטול סעיף 16ט

הנוסח הקודם:

שיפוי ופיצוי מיוחד

16ט. (א) פסק בית המשפט פיצוי כספי בתובענה ייצוגית, רשאי הוא:

(1) להורות כי הפיצויים ישולמו לאלתר או תוך תקופה שבית המשפט יקבע;

(2) להורות כי הפיצויים ישולמו בתשלומים תקופתיים, בתנאים שבית המשפט יקבע;

(3) להורות כי חלק הנראה לו מהסכום שפסק, לאחר ניכוי ההוצאות ושכר טרחת עורך דין, ישולם לתובע שטרח בהגשת התובענה ובהוכחתה, והיתרה תחולק בין הנמנים עם הקבוצה באופן יחסי לנזקיהם, או בכל דרך אחרת שיורה בית המשפט.

(ב) ראה בית המשפט כי פיצוי כספי לחברי הקבוצה, כולם או חלקם, אינו מעשי בנסיבות הענין, בין משום שלא ניתן לזהותם ולבצע את התשלום בעלות סבירה ובין מסיבה אחרת, רשאי הוא להורות על כל סעד אחר לטובת הקבוצה, כולה או חלקה, או לטובת הציבור, כפי שימצא לנכון בנסיבות הענין.

(תיקון מס' 11) תשס"ו-2006

16י.   (בוטל).

מיום 10.5.1996

תיקון מס' 6

ס"ח תשנ"ו מס' 1590 מיום 10.5.1996 עמ' 308 (ה"ח 2447)

הוספת סעיף 16י

 

מיום 12.3.2006

תיקון מס' 11

ס"ח תשס"ו מס' 2054 מיום 12.3.2006 עמ' 279 (ה"ח 93)

ביטול סעיף 16י

הנוסח הקודם:

אי מניעת סעדים אחרים

16י. אין בהוראות פרק זה כדי למנוע מתובע לפי חוק זה סעד משפטי אחר כלפי נתבע.

פרק ד': הוראות שונות

פרסום נתונים (תיקון מס' 12) תשס"ז-2007

16יא. המפקח רשאי לפרסם נתונים בדבר –

(1)  ההוצאה הממוצעת בפועל של לקוחות, או של סוגי לקוחות, של תאגידים בנקאיים שונים בעד שירותים; תאגיד בנקאי יגיש למפקח דיווח על ההוצאה כאמור של לקוחותיו, במתכונת ובמועד כפי שיורה המפקח;

(2)  סכומים ושיעורים של עמלות שגובים תאגידים בנקאיים בעד סוגי שירותים, בדרך שתאפשר את השוואת העמלות;

(תיקון מס' 22) תשע"ז-2017

(3)  שיעורי ריביות המשולמות בפועל על ידי כל אחד מהתאגידים הבנקאיים ללקוחות, בעד פיקדונות שקליים, בדרך שתאפשר את השוואת הריביות;

(תיקון מס' 22) תשע"ז-2017

(4)  שיעורי ריביות הנגבות בפועל על ידי כל אחד מהתאגידים הבנקאיים מלקוחות בעד מתן אשראי, בדרך שתאפשר את השוואת הריביות.

מיום 5.7.2007

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"ז מס' 2102 מיום 5.7.2007 עמ' 379 (ה"ח 134, ה"ח 154, ה"ח 308)

הוספת סעיף 16יא

 

מיום 31.1.2017

תיקון מס' 22

ס"ח תשע"ז מס' 2601 מיום 31.1.2017 עמ' 372 (ה"ח 1080)

הוספת פסקאות 16יא(3), 16יא(4)

החוק המחייב

17.  הוראות חוק זה יחולו על אף כל ויתור או הסכם נוגד.

תחולת החוק על ערב (תיקון מס' 2) תשנ"ד-1994 (תיקון מס' 19) תשע"ד-2014 (תיקון מס' 22) תשע"ז-2017

17א.  הוראות חוק זה יחולו גם על מי שערב ללקוח כלפי תאגיד בנקאי, ואולם הוראות סעיף 5א1 יחולו לעניין ערב ללקוח כלפי תאגיד בנקאי בהתאמות ובשינויים שייקבעו בהוראות ניהול בנקאי תקין.

מיום 23.6.1994

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ד מס' 1468 מיום 23.6.1994 עמ' 154 (ה"ח 2255)

הוספת סעיף 17א

 

מיום 10.9.2014

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ד מס' 2438 מיום 10.3.2014 עמ' 338 (ה"ח 480)

17א. הוראות חוק זה יחולו גם על מי שערב ללקוח כלפי תאגיד בנקאי, ואולם הוראות סעיף 5א1 יחולו לעניין ערב ללקוח כלפי תאגיד בנקאי בהתאמות ובשינויים שייקבעו בהוראות ניהול בנקאי תקין שנתן המפקח לפי סעיף 5(ג1) לפקודת הבנקאות, 1941.

 

מיום 31.1.2017

תיקון מס' 22

ס"ח תשע"ז מס' 2601 מיום 31.1.2017 עמ' 373 (ה"ח 1080)

17א. הוראות חוק זה יחולו גם על מי שערב ללקוח כלפי תאגיד בנקאי, ואולם הוראות סעיף 5א1 יחולו לעניין ערב ללקוח כלפי תאגיד בנקאי בהתאמות ובשינויים שייקבעו בהוראות ניהול בנקאי תקין שנתן המפקח לפי סעיף 5(ג1) לפקודת הבנקאות, 1941.

 

שמירת דינים

18.  חוק זה בא להוסיף על כל דין ולא לגרוע ממנו.

ביצוע ותקנות

19.  שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, לאחר התייעצות בנגיד, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

תחילה

20.  תחילתו של חוק זה ביום כ"ט בסיון תשמ"א (1 ביולי 1981).

פרסום

21.  חוק זה יפורסם תוך שלושים ימים מיום קבלתו בכנסת.

 

 

                                        מנחם בגין                  יורם ארידור

                                                 ראש הממשלה                        שר האוצר

       יצחק נבון

        נשיא המדינה

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשמ"א מס' 1023 מיום 26.4.1981 עמ' 258 (ה"ח תשמ"א מס' 1497 עמ' 106).

תוקן ס"ח תשנ"ב מס' 1384 מיום 21.2.1992 עמ' 78 (ה"ח תשנ"א מס' 2060 עמ' 239) – תיקון מס' 1 בסעיף 23 לחוק שיקים ללא כיסוי (תיקון מס' 2), תשנ"ב-1992; תחילתו ביום 1.7.1992 ור' סעיף 26 לענין הוראת מעבר.

ס"ח תשנ"ד מס' 1468 מיום 23.6.1994 עמ' 154 (ה"ח תשנ"ד מס' 2255 עמ' 332) – תיקון מס' 2.

ס"ח תשנ"ה מס' 1491 מיום 8.12.1994 עמ' 34 (ה"ח תשנ"ד מס' 2295 עמ' 569) – תיקון מס' 3.

ס"ח תשנ"ה מס' 1512 מיום 24.3.1995 עמ' 158 (ה"ח תשנ"ה מס' 2336 עמ' 178) – תיקון מס' 4 בסעיף 2 לחוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 4), תשנ"ה-1995.

ס"ח תשנ"ה מס' 1539 מיום 10.8.1995 עמ' 429 (ה"ח תשנ"ה מס' 2320 עמ' 91) – תיקון מס' 5 בסעיף 44 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995.

ס"ח תשנ"ו מס' 1590 מיום 10.5.1996 עמ' 306 (ה"ח תשנ"ו מס' 2447 עמ' 231)  — תיקון מס' 6 בסעיף 2 לחוק תובענות ייצוגיות (תיקוני חקיקה), תשנ"ו-1996; ר' סעיף 3 לענין סייג לתחולה.

ס"ח תשנ"ח מס' 1672 מיום 7.7.1998 עמ' 252 (ה"ח תשנ"ח מס' 2705 עמ' 316) – תיקון מס' 7; ר' סעיף 2 לענין תחילה ותחולה.

ס"ח תשנ"ט מס' 1692 מיום 10.11.1998 עמ' 24 (ה"ח תשנ"ח מס' 2747 עמ' 560) – תיקון מס' 8 בסעיף 11 לחוק הפיקוח על המטבע (תיקון מס' 3), תשנ"ט-1998.

ס"ח תשס"ד מס' 1936 מיום 4.4.2004 עמ' 368 (ה"ח הכנסת תשס"ד מס' 36 עמ' 44) – תיקון מס' 9; תחילתו ביום 1.8.2004 ור' סעיף 2 לענין תחולה.

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 840 (ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 175 עמ' 572) – תיקון מס' 10 בסעיף 6 לחוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי הענינים בשוק ההון בישראל (תיקוני חקיקה), תשס"ה-2005.

ס"ח תשס"ו מס' 2054 מיום 12.3.2006 עמ' 279 (ה"ח הכנסת תשס"ה מס 93 עמ' 232) – תיקון מס' 11 בסעיף 34 לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006.

ס"ח תשס"ז מס' 2102 מיום 5.7.2007 עמ' 376 (ה"ח הכנסת תשס"ז מס' 134 עמ' 76, 78, 80, ה"ח הכנסת תשס"ז מס' 154 עמ' 197, ה"ח הממשלה תשס"ז מס' 308 עמ' 668) – תיקון מס' 12; ר' סעיפים 6, 7 לענין תחילה והוראת מעבר. תחילה נדחתה ק"ת תשס"ח מס' 6627 מיום 13.12.2007 עמ' 180 – צו תשס"ח-2007; תחילתו ביום 5.10.2007. ק"ת תשס"ח מס' 6661 מיום 3.4.2008 עמ' 692 – צו (מס' 2) תשס"ח-2008; תחילתו ביום 5.4.2008. ק"ת תשס"ח מס' 6674 מיום 21.5.2008 עמ' 912 – צו (מס' 3) תשס"ח-2008; תחילתו ביום 5.6.2008.

ס"ח תש"ע מס' 2237 מיום 24.3.2010 עמ' 474 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 485 עמ' 374) – תיקון מס' 13 בסעיף 90 לחוק בנק ישראל, תש"ע-2010; תחילתו ביום 1.6.2010.

ס"ח תש"ע מס' 2241 מיום 3.6.2010 עמ' 514 (ה"ח הכנסת תש"ע מס' 310 עמ' 110) – תיקון מס' 14 בסעיף 3 לחוק החוזים האחידים (תיקון מס' 3), תש"ע-2010; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו ור' סעיף 6 לענין הוראת מעבר.

ס"ח תשע"א מס' 2308 מיום 7.8.2011 עמ' 1001 (ה"ח הכנסת תש"ע מס' 329 עמ' 180) – תיקון מס' 15; תחילתו ביום 1.10.2011.

ס"ח תשע"א מס' 2314 מיום 15.8.2011 עמ' 1102 (ה"ח הממשלה תשע"א מס' 566 עמ' 468) – תיקון מס' 16 בסעיף 5 לחוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מס' 18), תשע"א-2011.

ס"ח תשע"ב מס' 2327 מיום 19.12.2011 עמ' 86 (ה"ח הכנסת תשע"א מס' 388 עמ' 180) – תיקון מס' 17; ר' סעיף 2 לענין תחילה.

ס"ח תשע"ב מס' 2356 מיום 14.5.2012 עמ' 388 (ה"ח הכנסת תשע"ב מס' 452 עמ' 134) – תיקון מס' 18.

ס"ח תשע"ד מס' 2438 מיום 10.3.2014 עמ' 338 (ה"ח הכנסת תשע"ב מס' 480 עמ' 242) – תיקון מס' 19; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו והוא יחול גם על הלוואה שנתן תאגיד בנקאי לפני תחילתו.

ס"ח תשע"ו מס' 2551 מיום 12.4.2016 עמ' 868 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 954 עמ' 2) – תיקון מס' 20 בסעיף 121 לחוק נתוני אשראי, תשע"ו-2016; תחילתו ביום 12.4.2019. תוקן ק"ת תשע"ט מס' 8074 מיום 20.9.2018 עמ' 54 – צו תשע"ט-2018 (דחיית יום התחילה).

ס"ח תשע"ו מס' 2570 מיום 1.8.2016 עמ' 1130 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 975 עמ' 202) – תיקון מס' 21 בסעיף 107 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע"ו-2016; תחילתו ביום 1.6.2017 אך ר' סעיף 114(ב) שם.

ס"ח תשע"ז מס' 2601 מיום 31.1.2017 עמ' 368 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 1080 עמ' 1514) – תיקון מס' 22 בסעיף 3 לחוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני חקיקה), תשע"ז-2017; ר' פרק ב' לענין תחילה, תחולה והוראות מעבר. תוקן ס"ח תשע"ט מס' 2778 מיום 9.1.2019 עמ' 226 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1246 עמ' 1154) – תיקון מס' 22 (תיקון מס' 1) תשע"ט-2019 בסעיף 75 לחוק שירותי תשלום, תשע"ט-2019; תחילתו ביום 14.10.2020 (תוקן ס"ח תש"ף מס' 2790 מיום 18.2.2020 עמ' 14 (ה"ח הממשלה תש"ף מס' 1291 עמ' 2) – תיקון מס' 22 (תיקון מס' 1) (תיקון) תש"ף-2020 בחוק שירותי תשלום (תיקון), תש"ף-2020; תחילתו ביום 9.1.2020). ק"ת תשע"ט מס' 8161 מיום 31.1.2019 עמ' 1956 – צו תשע"ט-2019 (דחיית תחילה).

ס"ח תשע"ז מס' 2608 מיום 1.3.2017 עמ' 446 (ה"ח הכנסת תשע"ו מס' 644 עמ' 134) – תיקון מס' 23 בסעיף 1 לחוק חובת אזהרה בפרסום ובשיווק של הלוואה (תיקוני חקיקה), תשע"ז-2017; תחילתו ביום 1.6.2017.

ס"ח תשע"ז מס' 2655 מיום 6.8.2017 עמ' 1087 (ה"ח הממשלה תשע"ז מס' 1127 עמ' 1024) – תיקון מס' 24 בסעיף 21 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) (מס' 4), תשע"ז-2017; תחילתו ביום 1.2.2018.

ס"ח תשע"ז מס' 2661 מיום 7.8.2017 עמ' 1158 (ה"ח הכנסת תשע"ז מס' 684 עמ' 86) – תיקון מס' 25 בסעיף 3 לחוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 53), תשע"ז-2017; תחילתו ארבעה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשע"ז מס' 2663 מיום 9.8.2017 עמ' 1223 (ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 936 עמ' 812) – תיקון מס' 26 בסעיף 22 לחוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות (תיקון מס' 5), תשע"ז-2017; תחילתו שישה חודשים מיום פרסום תקנות ראשונות כאמור בסעיף קטן 23(ג) לתיקון מס' 5 או 27 חודשים מיום פרסום התיקון, לפי המוקדם. תוקן ס"ח תשע"ט מס' 2756 מיום 8.11.2018 עמ' 48 (ה"ח הממשלה תשע"ט מס' 1260 עמ' 64) – תיקון מס' 26 (תיקון).

ס"ח תשע"ח מס' 2712 מיום 22.3.2018 עמ' 454 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1196 עמ' 420) – תיקון מס' 27 בסעיף 2 לחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), תשע"ח-2018; ר' סעיף 3 לענין תחילה, הוראת שעה והוראת מעבר. תוקן ק"ת תש"ף מס' 8676 מיום 2.8.2020 עמ' 1880 – תק' תש"ף-2020 (דחיית תחילה).

3. (א) תחילתו של פרק זה שלוש שנים מיום פרסומו של חוק זה (בפרק זה – יום התחילה); שר האוצר, בהסכמת נגיד בנק ישראל ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לדחות את המועד האמור, בשתי תקופות נוספות, שלא יעלו על שישה חודשים כל אחת. [נדחה ליום 22.9.2021]

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) –

  (1) תחילתו של סעיף 10(1) לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), כנוסחו בחוק זה, ביום פרסומו של חוק זה (להלן – יום הפרסום); ואולם בתקופה שמיום הפרסום של חוק זה ועד יום התחילה, יקראו את הסעיף כך שבמקום האמור בו יבוא "בסעיף 10(1), אחרי "5א2," יבוא "5ב(ב),";

  (2) תחילתו של סעיף 11א(א1) לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), כנוסחו בחוק זה, ארבע שנים מיום הפרסום.

4. ביקש לקוח, בתקופה שמיום הפרסום עד יום התחילה, לסגור את חשבונו בבנק, לא יבטל הבנק שבו מנוהל החשבון, רק בשל בקשת הסגירה, את ההטבות וההנחות שלהן היה זכאי הלקוח במסגרת ניהול חשבונו באותו בנק במועד מוקדם מהמועד שנקבע לעניין זה בהסכם בין הבנק ובין הלקוח; לא נקבע בהסכם מועד כאמור, לא יבטל הבנק את ההטבות וההנחות כאמור, במשך שלושה חודשים לפחות ממעוד בקשת הסגירה או עד מועד סגירת החשבון, לפי המוקדם.

ס"ח תשע"ח מס' 2730 מיום 8.7.2018 עמ' 739 (ה"ח הכנסת תשע"ז מס' 693 עמ' 124) – תיקון מס' 28 בסעיף 4 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 18), תשע"ח-2018; תחילתו ביום 1.9.2018.

ס"ח תשע"ח מס' 2741 מיום 25.7.2018 עמ' 879 (ה"ח הכנסת תשע"ז מס' 732 עמ' 284) – תיקון מס' 29 בסעיף 3 לחוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 57), תשע"ח-2018; תחילתו שנה מיום פרסומו.

ס"ח תשע"ט מס' 2767 מיום 27.12.2018 עמ' 98 (ה"ח הכנסת תשע"ח מס' 786 עמ' 186) – תיקון מס' 30; ר' סעיף 7 לענין תחולה.

7. הוראות חוק זה יחולו על הסכמי הלוואה לדיור שנכרתו שישה חודשים מיום פרסומו ואילך.

ס"ח תשע"ט מס' 2775 מיום 7.1.2019 עמ' 159 (ה"ח הכנסת תשע"ט מס' 817 עמ' 38) – תיקון מס' 31; ר' סעיף 4 לענין תחולה.

4. (א) הוראות חוק זה יחולו על הסכמי הלוואה לדיור שנכרתו שישה חודשים מיום פרסומו ואילך.

 (ב) אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי למנוע מתאגיד בנקאי, ממבטח או ממלווה לדחות את מועדי הפירעון של הלוואה לדיור בהתאם להוראות חוק זה אף אם הסכם ההלוואה נכרת לפני יום התחילה; לעניין זה –

 "מבטח" – כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981;

 "מלווה" – כמשמעותו בסעיף 44ד לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016, כנוסחו בחוק זה;

 "תאגיד בנקאי" – כהגדרתו בחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981.

ס"ח תשע"ט מס' 2778 מיום 9.1.2019 עמ' 223 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1246 עמ' 1154) – תיקון מס' 32 בסעיף 61 לחוק שירותי תשלום, תשע"ט-2019; תחילתו ביום 14.10.2020. תוקן ס"ח תש"ף מס' 2790 מיום 18.2.2020 עמ' 14 (ה"ח הממשלה תש"ף מס' 1291 עמ' 2) – תיקון מס' 32 (תיקון) תש"ף-2020 בחוק שירותי תשלום (תיקון), תש"ף-2020; תחילתו ביום 9.1.2020.

ס"ח תשפ"א מס' 2902 מיום 9.2.2021 עמ' 312 (ה"ח הממשלה תשפ"א מס' 1388 עמ' 192) – תיקון מס' 33 בסעיף 3 לחוק סליקת שיקים ושיקים ללא כיסוי (תיקוני חקיקה), תשפ"א-2021; ר' סעיף 4 לענין תחילה.

4. תחילתו של חוק זה ביום תחילתו של פרק ב' לחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018, כאמור בסעיף 3 לאותו חוק. [22.9.2021]

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות