נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות בריאות העם (מניעת מפגעים) (פינוי יריעות פלסטיק), תשנ"ג-1993

בריאות – בריאות העם

חקלאות טבע וסביבה – איכות הסביבה – מניעת מפגעים

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

חובות פינוי יריעות פלסטיק

סעיף 2

2

Go

איסור שריפה

סעיף 3

2

Go

שמירת דינים

סעיף 4

2

Go

עונשין

סעיף 5

2

Go

תחילה

סעיף 6


 תקנות בריאות העם (מניעת מפגעים) (פינוי יריעות פלסטיק), תשנ"ג-1993*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 62ב(א) לפקודת בריאות העם, 1940, ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "אתר לסילוק פסולת" - מקום המשמש לפינוי ולסילוק פסולת, המופעל בהתאם לתקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אויר וריח בלתי סבירים מאתרים לסילוק פסולת), תש"ן-1990;

           "השטח" - השטח החקלאי שבו נעשה שימוש ביריעות פלסטיק;

           "יריעות פלסטיק" - ירעות פלסטיק המשמשות בחקלאות, לרבות עטיפות או שקיות המשמשות לחיפוי קרקע או לצורך כיסוי בחממות, בגידולי שדה או במטעים;

           "מחזיק" - בעל השטח, החוכר או המחזיק בשטח בפועל, או אדם אחר האחראי על העבודה החקלאית בשטח;

           "מפעל מיחזור" - מפעל הממחזר יריעות פלסטיק משומשות.

חובות פינוי יריעות פלסטיק

2.    (א)  לא ישאיר מחזיק יריעות פלסטיק בשטח לאחר גמר השימוש בהן.

           (ב)  המחזיק יאסוף את יריעות הפלסטיק בתום השימוש בהן.

           (ג)   המחזיק יחזיק יריעות פלסטיק שאינן בשימוש באופן שימנע את התפזרותן, כך שלא יהוו מפגע.

           (ד)  המחזיק ידאג שיריעות הפלסטיק יפונו לאתר לסילוק פסולת או למפעל מיחזור.

איסור שריפה

3.    מחזיק לא ישרוף את יריעות הפלסטיק ולא ירשה לאחר לשרפן, כל עוד לא פונו כאמור בתקנה 2(ד).

שמירת דינים

4.    הוראות תקנות אלה באות להוסיף על הוראות כל דין אחר בענין מניעת מפגעי פסולת וזיהום אוויר ולא לגרוע מהן.

עונשין

5.    העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו - מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, תשל"ז-1977.

תחילה

6.    תחילתן של תקנות אלה שישים ימים מיום פרסומן.

כ"ה בכסלו תשנ"ג (20 בדצמבר 1992)                         אורה נמיר

                                                                                              השרה לאיכות הסביבה* פורסמו ק"ת תשנ"ד מס' 5608 מיום 21.6.1994 עמ' 1016.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות