תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקת מיתקני לחץ), תשכ"ז-1967

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

הכנת דודי קיטור לבדיקה

Go

2

סעיף 3

אמצעים והסדרים לעשיית הבדיקה

Go

2

סעיף 4

תסקיר על בדיקת דודי קיטור, תנורי חימום או שולחן חימום

Go

2

סעיף 5

תסקיר על בדיקת קולט קיטור או קולט אויר

Go

2

סעיף 6

המצאת תסקיר הבדיקה והעתק ממנו

Go

2

סעיף 7

ביטול

Go

2

סעיף 8

השם

Go

2

תוספת ראשונה

Go

2

תוספת שניה

Go

4

תוספת שלישית

Go

4

תוספת רביעית

Go

4


תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקת מיתקני לחץ), תשכ"ז-1967*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 31, 32, 33 ו-61 לפקודת הבטיחות בעבודה, 1946, (להלן – הפקודה), וסעיפים 14(א) ו-2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "מיתקן לחץ" – דוד קיטור, קולט קיטור או קולט אויר;

          "בודק דוודים" – בודק דוודים מוסמך כמשמעותו בסעיף 31(14) לפקודה.

הכנת דודי-קיטור לבדיקה

2.       לקראת בדיקת דוד-קיטור בהתאם לסעיף 31 לפקודה יוכן דוד הקיטור מבפנים ומבחוץ לגישה חפשית של בודק הדוודים, יוכשר על כל חלקיו ואבזריו לבדיקה וינוקה באופן יסודי, ומבלי לגרוע מכלליות הוראה זו יעשו פעולות הכנה, הכשרה וניקוי אלה:

(1)  יפתחו את כל הדלתות והמכסים לפתחים שבדוד-הקיטור, לרבות כוות-איש, כוות-יד, כוות-רפש ופתחי-ראיה;

(2)  יוציאו את כל הגשרים והמוטות;

(3)  יפרקו וינקו באופן יסודי את כל השסתומים המחברים והשסתומים המספקים;

(4)  יקסקסו וינקו באופן יסודי את כל המעברים לגזי שריפה ואת כל יתר חלקי דוד-הקיטור;

(5)  יעשו כל פעולה בהתאם להוראת בודק הדוודים אשר לדעתו נחוצה כדי לאפשר לו לבדוק בדיקה יסודית את דוד-הקיטור על חלקיו ואבזריו; ובין היתר יסלקו מהמקום, לפי דרישת בודק הדוודים, את כיסויו של דוד-הקיטור, בין אם זה מעשה-לבנים ובין חומר אחר, ואת הצינורות ומוטות-החיזוק שבדוד הקיטור.

אמצעים והסדרים לעשיית הבדיקה

3.    לקראת בדיקת דוד-קיטור בידי בודק-דוודים ובעת עשיית הבדיקה על ידו –

(1)  יעמידו לרשות בודק הדוודים את כל האמצעים, ההסדרים והעזרה ויפעילו את דוד-הקיטור –הכל כפי שידרוש בודק הדוודים לשם עשיית בדיקה יסודית על המבחנים השונים הכרוכים בה;

(2)  יספקו את כל הכלים, המכשירים והמכונות הדרושים לעשיית הבדיקה.

תסקיר על בדיקת דודי קיטור, תנורי חימום או שולחן חימום

4.    בודק הדוודים יערוך את התסקיר על בדיקה שעשה על פי סעיף 31 לפקודה בטופס כמפורש להלן ויציין את הפרטים הנקובים בו:

(1)  תסקיר על בדיקה של דוד-קיטור, משחן וחוסך כשהם קרים בטופס לפי התוספת הראשונה;

(2)  תסקיר על בדיקה של דוד-קיטור, משחן וחוסך כשהם נמצאים בלחץ קיטור רגיל – בטופס לפי התוספת השניה;

(3)  תסקיר על בדיקה של תנור-חימום או שולחן-חימום בעלי צינורות-קיטור – בטופס לפי התוספת השלישית.

תסקיר על בדיקת קולט-קיטור או  קולט-אויר

5.    בודק דוודים יערוך את התסקיר על בדיקה שעשה על פי סעיפים 32 או 33 לפקודה בטופס לפי התוספת הרביעית ויציין את כל הפרטים הנקובים בו.

המצאת תסקיר הבדיקה והעתק ממנו

6.    תוך 21 יום מגמר בדיקה של מיתקן לחץ ימציא בודק הדוודים את התסקיר על הבדיקה שעשה בהתאם לסעיפים 31, 32 או 33 לפקודה לתופש המפעל או תופש המקום בו נמצא מיתקן הלחץ – והעתק ממנו למפקח העבודה האזורי.

ביטול

7.    תקנות הבטיחות בעבודה (דודי-קיטור, מקבלי-קיטור ומקבלי אוויר), 1947 – בטלות.

השם

8.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקת מיתקני לחץ), תשכ"ז-1967".

תוספת ראשונה

(תקנה 4)

פקודת הבטיחות בעבודה, 1946 – סעיפים 31 ו-61

תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקת מיתקני לחץ), תשכ"ז-1967

מס' סידורי

של התסקיר

תסקיר על בדיקת דוד-קיטור כשהוא קר

(חוסך המשמש לחימום מים המסופקים לדוד קיטור וכן משחן המשמש לחימום קיטור נחשבים כדוד-קיטור, וכל אחד מהם חייב בדיקה נפרדת).

חלק א' – תיאורים

1.        תופש המפעל או תופש המקום שבו נמצא דוד הקיטור

          (א)  השם המלא:

          (ב)  מען המפעל:

          (ג)   מען המשרד:

          (ד)  מספר הטלפון:

2.        תיאור דוד הקיטור* / החוסך* / המשחן*

          (א)  היצרן:

          (ב)  הדגם:

          (ג)   מספר הניתן ע"י היצרן:

          (ד)  סימנו במפעל:

          (ה)  שטח הסקה       מ"ר

          (ו)   צורת ההפעלה: ביד* / אוטומטית *

          (ז)   הדלקה בלחץ: כן* / לא* הפסקה בלחץ: כן* / לא*

          (ח)  לחץ העבודה המותראט'

3.        המבחן ההידראולי האחרון נערך ביום  ע"י הבודק המוסמך בלחץ מבחן של  אט', מס' סידורי של התסקיר

חלק ב' – הבדיקה ותוצאותיה

4.        פרטי הבדיקה והמבחנים שנערכו

(א)  תיאור

(ב)  לבדיקה מבפנים נפתחו: כוות-איש

(לציין מספרה או לתאר את מקומה)

כוות ניקוי

                                                                                        (לציין מספרה)

------------

*מחק את הבלתי מתאים

 

          (ג)   אל איזה חלקים אי אפשר היה לגשת בשעת הבדיקה

5.        המצב שנתגלה בבדיקה

          (א)  המצב מבחוץ –

(1)   התוף:

(2)   הצינורות:

(3)   מבנה הלבנים:

(4)   הצטברות פיח:

(5)   נזילות:

          (ב)  המצב מבפנים –

(1)   הדפנות:

(2)   הצינורות:

(לציין דפורמציה, איכול ואבנית לפי עובי השכבה).

6.        אבזרים וציוד –

          (א)  הישנם כל האבזרים והציוד הדרושים בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה, 1946:

          (ב)  הנמצאים האבזרים והציוד מקויימים כראוי במידה שאפשר לברר זאת כשאינם נתונים בלחץ.

          (ג)   מראה מפלס המים –

                 (1)   למראה מפלס מים בעל צינור זכוכית – האם צוייד במגן יעיל?

(2)   האם המגן לא מפריע ראיית מפלס המים?

          (ד)  ברזי בקרה

          (ה)  מד לחץהאם חוזר המחוג לאפס: כן / לא*

          (ו)   האם הוכן חיבור למד-לחץ-מבחן?

          (ז)   שסתומי בטחון –

(1)   קפיציים/מנופיים*:

(3)   קוטר:

(4)   האם מצבם תקין:

          (ח)  הפקק הנתיך (לציין סימן ההיכר):

------------

*מחק את הבלתי מתאים

 

חלק ג' - תיקונים ולחץ העבודה המותר

7.        תיקונים ותנאים -

          (א)  התיקונים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם

          (ב)  תנאים אחרים הדרושים על מנת להשיג פעולה של דוד הקיטור

8.        לחץ העבודה המותר -

          (א)  לחץ העבודה המותר לפי חישוב מבוסס על מידות ונתונים שנתבררו בבדיקה הנוכחית, בהתחשב בתנאי העבודה אם הם בלתי רגילים       אט'

          (ב)  לחץ העבודה המותר במקרה שדרושים תיקונים המשפיעים על קביעת לחץ העבודה המותר       אט'

(1)   לפני תום התקופה המוגדרת בסעיף 7       אט'

(2)   לאחר תום תקופה זו, אם התיקונים טרם הושלמו       אט'

(3)   לאחר השלמת התיקונים הדרושים       אט'

9.        הערות נוספות:

אני,מצהיר בזה:

(השם המלא באותיות דפוס)

(1)      אני בודק דוודים שהוסמכתי ע"י מפקח העבודה הראשי בהתאם לסעיפים 31 ו-61 לפקודת הבטיחות בעבודה, 1946, לערוך בדיקות, לפי תעודת הסמכה מס'מיום

(2)      הרישומים בחלק א' הם תיאור נכון של מיתקן הלחץ

(תיאור קצר של המיתקן)

שנבדק על ידי.

(3)      הפרטים הרשומים בחלק ב' הם תסקיר נאמן על בדיקת מיתקן הלחץ הנ"ל ותוצאותיה.

(4)      הוראותי בדבר התיקונים והתנאים הדרושים וקביעותי בדבר לחץ העבודה המותר הרשומים בחלק ג' לעיל עשויים – למיטב ידיעותי – להבטיח פעולה בטוחה של מיתקן הלחץ שבדקתי.

תאריך חתימת בודק הדוודים המוסמך

                                                                                                 מענו

תוספת שניה

(תקנה 4)

פקודת הבטיחות בעבודה, 1946 - סעיפים 31 ו-61

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקת מיתקני לחץ), תשכ"ז–1967

מס' סידורי

של התסקיר

תסקיר על בדיקת דוד-קיטור בלחץ קיטור

(חוסך המשמש לחימום מים המסופקים לדוד קיטור וכן משחן לחימום קיטור נחשבים כדוד קיטור וכל אחד מהם חייב בדיקה נפרדת).

חלק א' – תיאורים

1.        תופש המפעל או תופש המקום שבו נמצא דוד-הקיטור

(א)  השם המלא:

(ב)  מען המפעל או המקום:

(ג)   מען המשרד:

(ד)  מספר הטלפון:

2.        תיאור דוד-הקיטור* / החוסך* / המשחן*

(א)  היצרן:

(ב)  הדגם:

(ג)   מספר הניתן ע"י היצרן:

(ד)  סימנו במפעל:

(ה)  שטח ההסקה:

(ו)   צורת ההפעלה: ביד* / אוטומטית*

(ז)   הדלקה בלחץ: כן/לא הפסקה בלחץ: כן/לא

(ח)  לחץ העבודה המותר: אט'

3.        בדיקת דוד הקיטור במצב קר נערכה על ידי הבודק המוסמך ביום מס' סידורי של התסקירובו נקבע לחץ עבודה מותר שלאט'.

חלק ב' – הבדיקה ותוצאותיה

4.        המצב שנתגלה בבדיקה

          (א)  האם היתה נזילה –

(1)   מכוות-אש או מפתחי-ניקוי:

(2)   מאבזרים:

          (ב)  הערות נוספות:

------------

*מחק את הבלתי מתאים

 

5.        אבזרים וציוד

          (א)  (1)   שסתום הבטחון – האם הוא מכוון כדי למנוע את הפעלת דוד הקיטור בלחץ שמעל ללחץ העבודה המותר הנקוב בתסקיר על בדיקת דוד קיטור כשהוא קר:

                 (2)   שסתום הבטחון – נפתח בלחץ של  אט'; נסגר בלחץ של       אט'.

          (ב)  לשסתום בטחון מנופי –

(1)   האם המשקולת מהודקת על המנוף במקום הנכון? כן/לא*

(2)   מרחק המשקולת מאמצע השסתום ס"מ

          (ג)   מראה-מפלס-המים –

(1)   האם הוא פועל כהלכה?

                 (2)   למראה מפלס-מים בעל צינור זכוכית – האם צוייד במגן יעיל?

חלק ג' – תיקונים ולחץ העבודה המותר

6.        תיקונים ותנאים –

          (א)  התיקונים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם:

(ב)  תנאים אחרים הדרושים כדי להשיג פעולה בטוחה של דוד-הקיטור:

7.        לחץ העבודה המותר אט'

8.        הערות נוספות:

אני,  מצהיר בזה:

(השם המלא באותיות דפוס)

(1)      אני בודק דוודים שהוסמכתי ע"י מפקח העבודה הראשי בהתאם לסעיפים 31 ו-61 לפקודת הבטיחות בעבודה, 1946, לערוך בדיקות, לפי תעודת הסמכה מס'מיום

(2)      הרישומים בחלק א' הם תיאור נכון של מיתקן הלחץ

(תיאור קצר של המיתקן)

שנבדק על ידי.

(3)      הפרטים הרשומים בחלק ב' הם תסקיר נאמן על בדיקת מיתקן הלחץ הנ"ל ותוצאותיו.

(4)      הוראותי בדבר התיקונים והתנאים הדרושים וקביעותי בדבר לחץ העבודה המותר הרשומים בחלק ג' לעיל עשויים – למיטב ידיעותי – להבטיח פעולה בטוחה של מיתקן הלחץ שבדקתי.

תאריך חתימת בודק הדוודים המוסמך

                                                                                                 מענו

------------

*מחק את הבלתי מתאים

תוספת שלישית

(תקנה 4)

פקודת הבטיחות בעבודה, 1946 - סעיפים 31 ו-61

תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקת מיתקני לחץ), תשכ"ז–1967

מס' סידורי

של התסקיר

תסקיר על בדיקת תנור-חימום או שולחן-חימום שהם בעלי צינורות קיטור

חלק א' – תיאורים

1.        תופש המפעל או תופש המקום שבו נמצא תנור החימום או שולחן החימום

(א)  השם המלא:

(ב)  מען המפעל או המקום:

(ג)   מען המשרד:

(ד)  מספר הטלפון:

2.        תיאור תנור החימום* / שולחן-החימום*

(א)  היצרן:

(ב)  הדגם:

(ג)   מספר הניתן ע"י היצרן:

(ד)  סימנו במפעל:

(ה)  מספר תאי ההיסק:

3.        המבחן ההידראולי האחרון נערך ע"י הבודק המוסמך  ביום בלחץ מבחן של  אט', מס' סידורי של התסקיר

חלק ב' – הבדיקה ותוצאותיה

4.        פרטי הבדיקה והמבחנים שנערכו

          (א)  האם תנור-החימום או שולחן-החימום הוכן באופן שאיפשר לבדוק את חלקי צינורות הקיטור הבולטים לתוך תאי ההיסק?

(ב)  אל איזה חלקים אי-אפשר היה לגשת בשעת הבדיקה:

(ג)   האם היו המעברים לגזי שריפה נקיים?

(ד)  האם מבנה הלבנים בתא ההיסק נמצא במצב תקין?

(ה)  האם ישנם צינורות שאינם בשימוש עקב ליקויים?

                 מספרם: לתאר במדוייק את מקומם בתא ההיסק:

(ו)   האם הוצגו הוראות להפעלה בטוחה?

------------

*מחק את הבלתי מתאים

 

5.        האבזרים והציוד

(א)  לתנור חימום –

(1)   מה מספר המדחומים וסוגם:

(2)   האם כל המדחום בסדר?

(3)   מה היתה הטמפרטורה בשעת הבדיקה:

          (ב)  לשולחן חימום –

(1)   האם הותקן מד לחץ?

(2)   האם מד הלחץ פעל בסדר?

(3)   איזה לחץ מראה מחוג המקסימום של מד לחץ:

חלק ג' – התיקונים, מידת החום ולחץ העבודה המותר

6.        תיקונים ותנאים

          (א)  התיקונים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם:

(1)   במבנה בלבנים:

(2)   בתא ההיסק:

(3)   במעברים לגזי השריפה:

(4)   באבזרים:

          (ב)  תנאים אחרים הדרושים כדי להשיג פעולה בטוחה:

7.        לתנור חימום –

(א)  קביעת מידת החום לשימוש רגיל

(ב)  קביעת מידת החום המקסימלי המותר

8.        לשולחן חימום –

          (א)  לחץ העבודה המותר לפי חישוב מבוסס על מידות ונתונים אחרים שנתבררו בבדיקה הנוכחית, בהתחשב בתנאי העבודה אם הם בלתי רגילים

          (ב)  לחץ העבודה המותר במקרה שדרושים תיקונים המשפיעים על קביעת לחץ העבודה המותר:

(1)   לפני התקופה המוגדרת בסעיף 6

(2)   לאחר תום תקופה זו, אם התיקונים טרם הושלמו

(3)   לאחר השלמת התיקונים הדרושים

9.        הערות נוספות:

 

אני, מצהיר בזה:

(השם המלא באותיות דפוס)

(1)      אני בודק דוודים שהוסמכתי ע"י מפקח העבודה הראשי בהתאם לסעיפים 31 ו-61 לפקודת הבטיחות בעבודה, 1946, לערוך בדיקות, לפי תעודת הסמכה מס'  מיום

(2)      הרישומים בחלק א' הם תיאור נכון של מיתקן הלחץ

(תיאורקצרשלהמיתקן)

שנבדק על ידי.

(3)      הפרטים הרשומים בחלק ב' הם תסקיר נאמן על בדיקת מיתקן הלחץ הנ"ל ותוצאותיה.

(4)      הוראותי בדבר התיקונים והתנאים הדרושים וקביעותי בדבר לחץ העבודה המותר הרשומים בחלק ג' לעיל עשויים – למיטב ידיעותי – להבטיח פעולה בטוחה של מיתקן הלחץ שבדקתי.

תאריך חתימת בודק הדוודים המוסמך

                                                                                                 מענו

תוספת רביעית

(תקנה 5)

פקודת הבטיחות בעבודה, 1946 - סעיפים 32, 33 ו-61

תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקת מיתקני לחץ), תשכ"ז–1967

תסקיר על בדיקת קולט קיטור או קולט אויר

חלק א' – תיאורים

1.        תופש המפעל או תופש המקום שבו נמצא קולט הקיטור או קולט האויר

(א)  השם המלא:

(ב)  כתובת המפעל או המקום:

(ג)   כתובת המשרד:

(ד)  מספר הטלפון:

2.        תיאור קולט-הקיטור* / קולט-האויר*

(א)  היצרן:

(ב)  הדגם:

------------

*מחק את הבלתי מתאים

 

(ג)   מספר הניתן ע"י היצרן:

(ד)  סימנו במפעל:

          (ה)  לגבי קולט אויר נייד –

מספר הרישום לפי רישוםציוד הנדסי

          (ו)   הנפח

          (ז)   חומר ועובי הדפנות

          (ח)  האם צוייד הקולט –

                         בכוות איש?                                       - כן/לא – מידות

                         בכוות יד?                                          - כן/לא – מידות

                                               באמצעים אחרים המאפשרים ניקוי יסודי של פנים הקולט? תיאור:

3.        המבחן ההידראולי האחרון נערך ביום על ידי הבודק המוסמך בלחץ מבחן של       אט', מס' סידורי של התסקיר

4.        לחץ הקיטור/האויר המכסימלי במקום ההספקה לקולט:אט'.

חלק ב' – הבדיקה ותוצאותיה

5.        פרטי הבדיקה והמבחנים שנערכו

(א)   איזה פתח/ים נפתחו לשם ניקוי ובדיקה?

(ב)   האם מאפשרים אלה את ניקויו היסודי של פנים הקולט?

(ג)    אל איזה חלקים אי-אפשר היה לגשת בשעת הבדיקה?

6.        מצב הקולט שנתגלה בבדיקהמבחוץ: (מנה את כל הליקויים המשפיעים על קביעת לחץמבפנים: העבודה המותר או על פעולתו הבטוחה של הקולט)

7.        אבזרים וציוד

(א)  האם נבנה הקולט באופן שיש בו כדי לעמוד בבטיחות בפני לחץ הקיטור/האויר המקסימלי במקור ההספקה?

          (ב)  אם לא, האם הותקנו האבזרים והציוד הדרושים בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה, 1946?

          (ג)   אם הותקן צמצם (Reducing valve) – מה הלחץ המקסימלי שהצמצם עשוי להעביר לקולט?

          (ד)  האם האבזרים והציוד מקויימים כראוי?

          (ה)  שסתום הבטחון –

(1)   קטרו:

(2)   הלחץ שבו הוא נפתח:

חלק ג' – תיקונים ולחץ העבודה המותר

8.        תיקונים ותנאים

(א)  התיקונים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם:

(ב)  תנאים אחרים הדרושים כדי להשיג פעולה בטוחה של הקולט:

9.        לחץ העבודה המותר

          (א)לחץ העבודה המותר לפי חישוב מבוסס על מידות ונתונים אחרים שנתבררו בבדיקה הנוכחית, בהתחשב בתנאי העבודה אם הם בלתי רגילים

          (ב)  לחץ העבודה המותר במקרה שדרושים תיקונים המשפיעים על קביעת לחץ העבודה המותר:

(1)   לפני תום התקופה המוגדרת בסעיף 8

(2)   לאחר תום תקופה זו, אם התיקונים טרם הושלמו

(3)   לאחר השלמת התיקונים הדרושים

10.      הערות נוספות:

אני, מצהיר בזה:

(השם המלא באותיות דפוס)

(1)      אני בודק דוודים שהוסמכתי ע"י מפקח העבודה הראשי, בהתאם לסעיפים 32, 33 ו-61 לפקודת הבטיחות בעבודה, 1946, לערוך בדיקות, לפי תעודת הסמכה מס' מיום

(2)      הרישומים בחלק א' הם תיאור נכון של מיתקן הלחץ

(תיאורקצרשלהמיתקן)

 שנבדק על ידי.

(3)      הפרטים הרשומים בחלק ב' הם תסקיר נאמן על בדיקת מיתקן הלחץ הנ"ל ותוצאותיה.

(4)      הוראותי בדבר התיקונים והתנאים הדרושים וקביעותי בדבר לחץ העבודה המותר הרשומים בחלק ג' לעיל עשויים – למיטב ידיעותי – להבטיח פעולה בטוחה של מיתקן הלחץ שבדקתי.

תאריך חתימת בודק הדוודים המוסמך

                                                                                                 מענו

ט' בתמוז תשכ"ז (17 ביולי 1967)                                         יגאל אלון

                                                                                                              שר העבודה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשכ"ז מס' 2084 מיום 3.8.1967 עמ' 2966.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות