נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו הבטיחות בעבודה (עבודות בניה הנדסית), תשכ"ב-1961

עבודה – בטיחות בעבודה

תוכן ענינים

סעיף 1

עבודות בניה הנדסית

Go

2

סעיף 2

השם

Go

2


צו הבטיחות בעבודה (עבודות בניה הנדסית), תשכ"ב-1961*

          בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 3 ו-81 לפקודת הבטיחות בעבודה, 1946 (להלן - הפקודה), והסעיפים 14(א) ו-2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, אני מצווה לאמור:

עבודות בניה הנדסית

1.    המונח עבודת בניה הנדסית (בלשון הפקודה - עבודת בניה מכונאית) יכלול:

(1)  דרך, מגרש חניה או מסלול תעופה;

(2)  סכר או קיר מגן;

(3)  קיר תומך שגבהו 150 ס"מ או יותר מעל פני הקרקע;

(4)  מיתקן עצירה או אגירה לחומר כל שהוא שקיבולו הוא 75 מטרים מעוקבים או יותר;

(5)  תעלה, להוציא תעלה המיועדת להשקאה שעמקה אינו עולה על 120 ס"מ;

(6)  בור שעמקו עולה על 180 ס"מ, בור שופכין, בור רקב או בור מחלחל.

השם

2.    לצו זה ייקרא "צו הבטיחות בעבודה (עבודות בניה הנדסית), תשכ"ב-1961".

ו' בטבת תשכ"ב (13 בדצמבר 1961)                       יגאל אלון

                                                                                            שר העבודה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ק"ת תשכ"ב מס' 1240 מיום 28.12.1961 עמ' 980.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות