נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הבטיחות בעבודה (מכירת טרקטורים ומסגרות בטיחות), תשל"ב-1972

עבודה – בטיחות בעבודה

תוכן ענינים

פרק א': הוראות כלליות

Go

2

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

איסור עסקאות בטרקטור ומסגרת שלא קויימו לגביהם תקנות הבטיחות

Go

2

סעיף 3

חזקות בדבר שימוש למטרת חקלאות

Go

2

סעיף 4

פטור מחובת קניית מסגרת

Go

2

סעיף 5

מסירת טפסים

Go

2

סעיף 6

איסור להורות בניגוד לתקנות

Go

2

סעיף 7

תחילה

Go

2

סעיף 8

השם

Go

3

תוספת

Go

3


תקנות הבטיחות בעבודה (מכירת טרקטורים ומסגרות בטיחות), תשל"ב-1972*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 47, 173 ו-216 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970, אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': הוראות כלליות

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "דגם מאושר" – דגם למסגרת בטיחות אשר לגביו קיים אישור בר תוקף מאת המפקח הראשי בהתאם לפרק ג' לתקנות הבטיחות בעבודה (טרקטורים בחקלאות), תשל"ב-1972;

           "המוסד המוסמך לבקורת", "המוסד לבקורת" – מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ;

           "הפעלה", לענין טרקטור – נהיגת טרקטור וכל שימוש אחר בו, לרבות כל הפעלת המנוע שלו כשהטרקטור נמצא מחוץ לתחומו של מוסך, והמונח "מפעיל" יתפרש בהתאם לכך;

           "טרקטור" – טרקטור כמשמעותו בתקנה 1 לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961, והוא נע על גלגלים ומשקלו 600 ק"ג או יותר;

           "מכירה", לענין טרקטור או מסגרת בטיחות – לרבות מכירה במכר שכירות, השכרה, השאלה ומתן רשות להפעלה או לשימוש, ו"קניה" תתפרש בהתאם לכך;

           "מוכר" – לרבות סוכן של המוכר;

           "מטרות חקלאות", "חקלאות" – לרבות הצרכים הכרוכים בכל אלה:

(1)   גידולי שדה, גידולי גן, מטעים ושתלות;

(2)   גידול בעלי-חיים, גידול דגים, גידול עופות והדגרת ביצים;

(3)   ענף הרפת וענף הלול;

(4)   ייעור והפקת עץ מיערות;

(5)   הכשרת קרקע למטרות חקלאות המנויות בפסקאות (1) עד (4);

(6)   מטרה כל שהיא של יישוב חקלאי או ישוב קיבוצי או של תושב של אלה, למעט בניה ובניה הנדסית;

(7)   מטרה כל שהיא של מוסד לחינוך חקלאי או מוסד למחקר חקלאי, למעט בניה ובניה הנדסית;

           "מסגרת בטיחות", "מסגרת" – מסגרת קשיחה המיועדת להרכבה בטרקטור לשם הגנה על המפעיל במקרה של התהפכות הטרקטור, לרבות אבזרי החיבור, במסגרת ובטרקטור, המיועדים לשמש בהרכבתה, לרבות תא בטיחות;

           "מסגרת פסולה" – מסגרת בטיחות שהמפקח הראשי הכריז עליה כעל מסגרת פסולה בהתאם לתקנה 31 לתקנות הבטיחות בעבודה (טרקטורים בחקלאות), תשל"ב-1972;

           "מפרט דגם למסגרת בטיחות", "מפרט" – תיאור מסגרת בטיחות לטרקטור, על אבזרי החיבור לטרקטור, ובכלל זה תכניות של המסגרת והאבזרים וכן פרטים כגון מידות, משקל ותכונות של החלקים והחמרים שמהם הם עשויים או מורכבים, תהליכי הייצור ודרך הרכבת המסגרת על הטרקטור; אם קבע המפקח הראשי פרטי מפרט, יכלול המפרט את הפרטים שהוא קבע;

           "משקל", לענין טרקטור – משקלו העצמי כמשמעותו בתקנה 1 לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961;

           "תא בטיחות", "תא" – תא הבנוי קשיח, המיועד להרכבה בטרקטור לשם הגנה על המפעיל במקרה של התהפכות הטרקטור, לרבות אבזרי החיבור בתא ובטרקטור המיועדים לשמש בהרכבתו.

איסור עסקאות בטרקטור ומסגרת שלא קויימו לגביהם תקנות הבטיחות

2.    (א)  הוראות סעיף 46 לפקודה יורחבו על טרקטור המיועד לשימוש למטרות חקלאות ועל מסגרת בטיחות לטרקטור כאמור, שלא קויימו לגביהן הוראות תקנות הבטיחות בעבודה (טרקטורים בחקלאות), תשל"ב-1972.

           (ב)  לא ימכור ולא יקנה אדם טרקטור או מסגרת בטיחות לטרקטור להפעלה למטרות חקלאות אם לא קויימו לגביהם הוראות התקנות האמורות ולא ימכור ולא יקנה אדם מסגרת פסולה להפעלת טרקטור כאמור.

חזקות בדבר שימוש למטרת חקלאות

3.    לענין תקנה 2 נחשב טרקטור או מסגרת בטיחות כמיועדים להפעלה למטרות חקלאות אם קונה הטרקטור או המחזיק בטרקטור הוא אחד מאלה:

(1)  אדם העוסק בחקלאות;

(2)  התאגדות העוסקת בחקלאות או שחברים מחבריה עוסקים בחקלאות בין עיסוק מלא ובין עיסוק חלקי;

(3)  בעל עסק או בעל משלח יד הנוהגים להפעיל טרקטור למטרות חקלאות תוך כדי עסקם או משלח ידם.

פטור מחובת קניית מסגרת תק' תשל"ה-1974

4.    (א)  מי שמעונין בקניית טרקטור למטרת חקלאות בלי מסגרת ימסור למוכר הטרקטור פטור מחובת קניית מסגרת מאת מפקח עבודה ראשי או מי שהסמיך לכך, לפי התוספת, במקור ובשני העתקים.

           (ב)  התיר המפקח הראשי בהתאם לתקנה 3 לתקנות הבטיחות בעבודה (טרקטורים בחקלאות), תשל"ב-1972, שתורכב בטרקטור מסגרת בטיחות שלא לפי דגם מאושר או שתורכב מסגרת בטיחות לפי דגם מאושר המיועד לטרקטור מדגם אחר, ימסור קונה הטרקטור למוכר הטרקטור אישור בכתב על כך בחתימת המפקח הראשי או מי שהסמיך לכך, במקור ובשני העתקים.

מיום 6.12.1974

תק' תשל"ה-1974

ק"ת תשל"ה מס' 3244 מיום 7.11.1974 עמ' 194

החלפת תקנה 4

הנוסח הקודם:

הצהרת הטוען שהגבלת המכירה אינה חלה לגביו

4. מי שמעוניין בקניית טרקטור בלי מסגרת או בקניית מסגרת לפי דגם שלא אישר אותו המפקח הראשי, וטוען טענה מהטענות המפורשות להלן, ימסור למוכר הצהרה בטופס לפי התוספת במקור ובשני העתקים; ואלה הטענות:

(1) שלא חלה עליו חזקה מהחזקות בדבר הפעלת טרקטור למטרות חקלאות כאמור בתקנה 3;

(2) שאין בכוונתו להפעיל את הטרקטור למטרות חקלאות;

(3) שהוא מתכוון להפעיל את הטרקטור אך ורק בהתאם לפטור או היתר להפעלת טרקטור בלי מסגרת בטיחות לפי תקנה 3 לתקנות הבטיחות בעבודה (טרקטורים בחקלאות), תשל"ב-1972.

מסירת טפסים תק' תשל"ה-1974

5.    נמסר למוכר של טרקטור או מסגרת בטיחות פטור בהתאם לתקנה 4(א) או אישור בהתאם לתקנה 4(ב), יחתום עליהם המוכר וימסור את הטופס לקונה; העתק אחד של הטופס ישלח המוכר בדואר רשום למפקח העבודה האזורי שבאזור מגוריו או עסקו; ההעתק השני יישמר בידי המוכר.

מיום 6.12.1974

תק' תשל"ה-1974

ק"ת תשל"ה מס' 3244 מיום 7.11.1974 עמ' 195

החלפת תקנה 5

הנוסח הקודם:

מסירת הצהרת הקונה למפקח העבודה האזורי

5. נמסרה למוכר של טרקטור או מסגרת בטיחות הצהרה בהתאם לתקנה 4, ימלא המוכר בטופס ההצהרה את הפרטים המתייחסים אליו ויציין את הפרטים הדרושים בטופס לגבי הטרקטור או מסגרת הבטיחות, יחתום על טופס ההצהרה, ישלח אותו בדואר רשום למפקח העבודה האזורי באזור מגוריו או עסקו וימסור העתק לקונה:

איסור להורות בניגוד לתקנות

6.    לא יתן אדם הוראה לאחר לפעול בניגוד להוראות תקנות אלה ולא יתיר ביודעין פעולה בניגוד להן.

תחילה

7.    תחילתן של תקנות אלה היא –

תק' תשל"ד-1974

(1)  לענין טרקטור שמשקלו 1,301 ק"ג או יותר – ביום ט' בניסן תשל"ד (1 באפריל 1974);

תק' תשל"ו-1976

(2)  לענין טרקטור שמשקלו פחות מ-1,301 ק"ג – ביום כ"ב בטבת תשל"ח (1 בינואר 1978).

מיום 24.3.1974

תק' תשל"ד-1974

ק"ת תשל"ד מס' 3148 מיום 24.3.1974 עמ' 801

(1) לענין טרקטור שמשקלו 1,301 ק"ג או יותר - ביום ז' בטבת תשל"ד (1 בינואר 1974) ט' בניסן תשל"ד (1 באפריל 1974);

מיום 11.5.1976

תק' תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3523 מיום 11.5.1976 עמ' 1575

(2) לענין טרקטור שמשקלו פחות מ-1,301 ק"ג - ביום כ"ח בטבת תשל"ו-1976 כ"ב בטבת תשל"ח (1 בינואר 1978).

השם

8.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות הבטיחות בעבודה (מכירת טרקטורים ומסגרות בטיחות), תשל"ב-1972".

תק' תשל"ה-1974

תוספת

(תקנה 4)

תקנות הבטיחות בעבודה (מכירת טרקטורים ומסגרות בטיחות), תשל"ב-1972

פטור מחובת קניית מסגרת בטיחות והרכבתה

בתוקף סמכותי לפי תקנה 4 לתקנות הבטיחות בעבודה (מכירת טרקטורים ומסגרות בטיחות), תשל"ב-1972, אני פוטר את קונה הטרקטור למטרות חקלאיות מחובת קניית מסגרת בטיחות והרכבתה על הטרקטור כלהלן:

1.        שם הקונה ומענו:

2.        תיאור הטרקטור (שם היצרן ומספר הדגם)

3.        מספר שלדת הטרקטור

4.        סיבת הפטור

5.        תנאים מיוחדים והגבלות (אם יש)

תאריך   

חתימת מפקח עבודה ראשי או מי שהוא הסמיך

למילוי בידי המוכר

6.         שם המוכר ומענו

7.         אני מאשר כי מכרתי לקונה הנ"ל את הטרקטור המתואר ללא מסגרת בטיחות, בהתאם לתנאי הפטור.

תאריך חותמת המוכר וחתימתו

המקור – לקונה

העתק 1 – למפקח עבודה אזורי, אזור

העתק 2 – יישאר בידי המוכר

ז' בתמוז תשל"ב (19 ביוני 1972)                                         יוסף אלמוגי

                                                                                                                    שר העבודה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשל"ב מס' 2901 מיום 3.9.1972 עמ' 1723.

תוקנו ק"ת תשל"ד מס' 3148 מיום 24.3.1974 עמ' 801 – תק' תשל"ד-1974.

ק"ת תשל"ה מס' 3244 מיום 7.11.1974 עמ' 194 – תק' תשל"ה-1974; תחילתן שלושים ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשל"ו מס' 3523 מיום 11.5.1976 עמ' 1575 – תק' תשל"ו-1976.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות