נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק), תשמ"ד-1984

עבודה – בטיחות בעבודה – גיהות ובריאות

בריאות – בריאות בעבודה

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

הגבלות לגבי החשיפה המותרת לאבק מזיק

Go

3

סעיף 2א

ועדה רפואית

Go

3

סעיף 2ב

ועדה טכנית

Go

4

סעיף 3

איסור עבודת נוער

Go

4

סעיף 4

נקיטת אמצעי זהירות

Go

4

סעיף 5

ציוד מגן אישי

Go

4

סעיף 6

בגדי מגן ובגדי עבודה

Go

4

סעיף 7

איסור השימוש באויר דחוס לביצוע פעולות נקיון

Go

4

סעיף 8

גיהות אישית

Go

4

סעיף 9

אמצעי גיהות כלליים

Go

4

סעיף 10

חובת הדרכה

Go

4

סעיף 11

חובת איחסון ושילוט מתאים

Go

5

סעיף 12

תנאים לשיווק אסבסט

Go

5

סעיף 13

חובת סימון מוצר אסבסט

Go

5

סעיף 14

חובת בדיקות רפואיות

Go

5

סעיף 15

היקף הבדיקה הרפואית

Go

6

סעיף 16

אבחנה רפואית

Go

6

סעיף 17

כרטיס בדיקות רפואיות

Go

6

סעיף 18

פנקס בריאות

Go

6

סעיף 19

הזמנה לבדיקה רפואית

Go

6

סעיף 20

אי התאמה לעבוד באבק מזיק

Go

6

סעיף 21

הודעה למפקח על אי התאמת העובד

Go

7

סעיף 22

איסור העסקה אחרי קבלת התראה

Go

7

סעיף 23

חובת הודעה על עבודה באבק מזיק

Go

7

סעיף 24

חובת עריכת בדיקות סביבתיות

Go

7

סעיף 25

אמצעי יניקה וסילוק פסולת של אסבסט

Go

7

סעיף 26

תקן פליטה של אבק אסבסט

Go

7

סעיף 27

תכנית הדרכה

Go

7

סעיף 28

איסור השימוש באסבסט

Go

7

סעיף 29

איסור ייצור, ייבוא, שיווק ושימוש

Go

8

סעיף 31

ביטול

Go

8

תוספת ראשונה

Go

8

תוספת שניה

Go

8

תוספת שלישית

Go

9

תק' תש"ס-2000


תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק), תשמ"ד-1984*

מיום 11.8.2000

תק' תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6044 מיום 12.7.2000 עמ' 718

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באסבסט, טלק וצורן דו-חמצני גבישי באבק מזיק), תשמ"ד-1984

           בתוקף סמכויות שר העבודה והרווחה לפי סעיפים 173 ו-210 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970, וסמכויות שר הבריאות לפי סעיף 62ב לפקודת בריאות העם, 1940, אנו מתקינים תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "אבק" – חלקיקים או סיבים מינרליים מוצקים של חומר הפורחים או מרחפים באויר והעשויים לחדור למערכת הנשימה בתהליך השאיפה, והנוצרים בתהליך טבעי, בעיבוד, בטיפול, בטילטול, בשימוש או בכל פעולה אחרת בחומר;

           "אבק מזיק" – אבק העלול לגרום למחלות ריאה הידועות בשם פנוימוקוניוזיס או לנזק בריאותי אחר שמקורו בחומר;

תק' תש"ס-2000

           "אסבסט" – מינרל טבעי סיבי, לרבות אמוסיט (Amosite) קריזוטיל ,(Chrysotile) קרוסידוליט ,(Crocidolite) אנתופיליט ,(Anthophylite) טרמוליט ,(Tremolite) אקטינוליט ,(Actinolite) וכן כל תערובת המכילה אחד או יותר מהם לרבות אסבסט-צמנט;

מיום 11.8.2000

תק' תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6044 מיום 12.7.2000 עמ' 718

"אסבסט" – מינרל טבעי סיבי, לרבות אמוסיט ,(Amosite) קריזוטיל ,(Chrysotile) קרוסידוליט ,(Crocidolite) אנטופיליט אנתופיליט ,(Anthophylite) טרמוליט ,(Tremolite) אקטינוליט ,(Actinolite) וכן כל תערובת המכילה אחד או יותר מהם לרבות אסבסט-צמנט;

           "סיבי אסבסט" – סיבים של אסבסט שארכם עולה על 5 מיקרון וקטרם קטן מ-3 מיקרון, והיחס בין ארכם לקטרם גדול מ-3;

           "טלק" – מינרל טבעי בצורה פתיתית או סיבית;

תק' תש"ס-2000

           "צורן דו-חמצני גבישי" – מינרל טבעי לרבות קוורץ ,(Quartz) קריסטובליט ,(Crystobalite) טרידימיט ,(Tridymite) אבן טריפולי ,(Tripoli) אדמה דיאטומאית (Diatomaceous Earth) וכן כל תערובת המכילה אחד או יותר מהם ולרבות פחם, אפר פחם ובזלת;

מיום 11.8.2000

תק' תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6044 מיום 12.7.2000 עמ' 718

"צורן דו-חמצני גבישי" – מינרל טבעי לרבות קוורץ ,(Quartz) קריסטובליט ,(Crystobalite) טרידימיט ,(Tridymite) אבן טריפולי ,(Tripoli) אדמה דיאטומאית (Diatomaceous Earth) וכן כל תערובת המכילה אחד או יותר מהם ולרבות פחם, אפר פחם ובזלת;

           "חומר" – אסבסט, סיבי אסבסט, טלק, וצורן דו-חמצני גבישי;

תק' תשנ"ו-1996

           "חשיפה משוקללת מרבית מותרת" – הרמה המשוקללת המרבית של אבק מזיק באויר, באזור הנשימה של העובד, אשר עד אליה מותרת חשיפה במשך יום עבודה בן 8 שעות מתוך יממה;

מיום 25.5.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5752 מיום 25.5.1996 עמ' 892

החלפת הגדרת "חשיפה משוקללת מותרת" בהגדרת "חשיפה משוקללת מרבית מותרת"

הנוסח הקודם:

"חשיפה משוקללת מותרת" – הרמה המשוקללת המרבית של אבק מזיק באויר, באיזור הנשימה של עובד, אשר לגביה מותרת חשיפה במשך יום עבודה בן 8 שעות מתוך יממה;

תק' תשנ"ח-1998

           "חשיפה מרבית מותרת לזמן קצר" – (נמחקה);

מיום 13.8.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5120 מיום 14.7.1988 עמ' 961

החלפת הגדרת "תקרת חשיפה מותרת" בהגדרת "חשיפה מרבית מותרת"

הנוסח הקודם:

"תקרת חשיפה מותרת" – הרמה המרבית של אבק מזיק באויר באיזור הנשימה של עובד, אשר מעליה אסורות חריגות כלשהן בכל פרק זמן שהוא במשך יום עבודה בן 8 שעות מתוך יממה;

מיום 25.5.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5752 מיום 25.5.1996 עמ' 892

החלפת הגדרת "חשיפה מרבית מותרת" בהגדרת "חשיפה מרבית מותרת לזמן קצר"

הנוסח הקודם:

"חשיפה מרבית מותרת" – הרמה המרבית של אבק מזיק באויר, באזור הנשימה של העובד, אשר לגביה מותרת חשיפה של עד 15 דקות בכל פעם, לא יותר מ-4 פעמים ביום עבודה של 8 שעות, מתוך יממה, במרווח של 60 דקות לפחות בין פעם לפעם;

מיום 23.4.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5887 מיום 24.3.1998 עמ' 557

מחיקת הגדרת "חשיפה מרבית מותרת לזמן קצר"

הנוסח הקודם:

"חשיפה מרבית מותרת לזמן קצר" – הרמה המרבית של אבק מזיק באויר, באזור הנשימה של העובד, אשר עד אליה מותרת חשיפה של עד 15 דקות כל פעם, לא יותר מ-4 פעמים ביום עבודה של 8 שעות, מתוך יממה, כשביניהן מרווח של 60 דקות לפחות, ובתנאי שרמת החשיפה הכוללת ל-8 שעות עבודה ביממה, תהיה נמוכה מרמת החשיפה המשוקללת המרבית המותרת;

תק' תשמ"ח-1988 תק' תשנ"ו-1996 תק' תשנ"ח-1998 תק' תש"ס-2000

           "עובד חשוף לאבק מזיק" – אדם החשוף עקב עבודתו החלקית או המלאה 200 שעות בשנה לפחות, לאבק מזיק באויר ברמה העולה על מחצית החשיפה המשוקללת המרבית המותרת ולאסבסט וסיבי אסבסט – על 0.1 סיב/סמ"ק;

מיום 13.8.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5120 מיום 14.7.1988 עמ' 961

"עובד חשוף לאבק מזיק" – אדם החשוף עקב עבודתו החלקית או המלאה מתוך 8 שעות עבודה ביממה, לפחות במשך 2 חדשים בשנה, לאבק מזיק באויר ברמה העולה על רבע החשיפה המשוקללת המותרת;

מיום 25.5.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5752 מיום 25.5.1996 עמ' 892

"עובד חשוף לאבק מזיק" – אדם החשוף עקב עבודתו החלקית או המלאה מתוך 8 שעות עבודה ביממה, לפחות במשך 2 חדשים בשנה, לאבק מזיק באויר ברמה העולה על רבע החשיפה המשוקללת המותרת החשיפה המשוקללת המרבית המותרת;

מיום 23.4.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5887 מיום 24.3.1998 עמ' 557

"עובד חשוף לאבק מזיק" – אדם החשוף עקב עבודתו החלקית או המלאה מתוך 8 שעות עבודה ביממה, לפחות במשך 2 חדשים בשנה, לאבק מזיק באויר ברמה העולה על רבע החשיפה המשוקללת המרבית המותרת העולה על מחצית החשיפה המשוקללת המרבית המותרת ולאסבסט וסיבי אסבסט – על 0.1 סיב/סמ"ק;

מיום 11.8.2000

תק' תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6044 מיום 12.7.2000 עמ' 718

"עובד חשוף לאבק מזיק" – אדם החשוף עקב עבודתו החלקית או המלאה מתוך 8 שעות עבודה ביממה, לפחות במשך 2 חדשים בשנה 200 שעות בשנה לפחות, לאבק מזיק באויר ברמה העולה על מחצית החשיפה המשוקללת המרבית המותרת ולאסבסט וסיבי אסבסט – על 0.1 סיב/סמ"ק;

תק' תשנ"ו-1996

           "עבודת בניה באסבסט" – לרבות עבודות אחזקה, תיקון, פירוק, הסרה, הריסה, בידוד, ציפוי, הדבקה, הרכבה, שינוע וסילוק פסולת של מבנים, צנרת, דרכים ושבילים המכילים אסבסט בהרכבם;

מיום 25.5.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5752 מיום 25.5.1996 עמ' 892

הוספת הגדרת "עבודת בניה באסבסט"

תק' תשנ"ו-1996

           "עבודה בחשיפה לאבק מזיק" – ייצור, עיבוד, טיפול, ניסור, אחסון, הרכבה, ציפוי, פירוק, ליטוש, חידוש, טלטול, הובלה, שינוע, ניקוי, חריטה, מילוי, הרקה, העמסה, פריקה או שימוש בחומר, הגורמים להיווצרות אבק מזיק שמקורו בחומר, לרבות עבודת בניה באסבסט;

תק' תשנ"ו-1996

מיום 25.5.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5752 מיום 25.5.1996 עמ' 892

  "עבודה בחשיפה לאבק מזיק" – ייצור, עיבוד, טיפול, ניסור, אחסון, הרכבה, ציפוי, פירוק, ליטוש, חידוש, טלטול, הובלה, שינוע, ניקוי, חריטה, מילוי, הרקה, העמסה, פריקה או שימוש בחומר, הגורמים להיווצרות אבק מזיק שמקורו בחומר, לרבות עבודת בניה באסבסט;

תק' תשנ"ו-1996

           "בודק מעבדה" – עובד מעבדה מוסמכת ששר העבודה והרווחה והשר לאיכות הסביבה הסמיכוהו לערוך בדיקות סביבתיות ובדיקות סביבתיות תעסוקתיות של רמת האבק המזיק באויר שחשופים לה עובדים במקום עבודה או הציבור;

מיום 24.11.1990

תק' תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5302 מיום 25.10.1990 עמ' 133

"בודק מעבדה" – עובד מעבדה מוסמכת ששר העבודה והרווחה ושר הבריאות והשר לאיכות הסביבה הסמיכוהו לערוך בדיקות סביבתיות של רמת האבק המזיק באויר שחשופים לה עובדים במקום עבודה או הציבור;

מיום 25.5.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5752 מיום 25.5.1996 עמ' 892

החלפת הגדרת "בודק מעבדה"

הנוסח הקודם:

"בודק מעבדה" – עובד מעבדה מוסמכת ששר העבודה והרווחה והשר לאיכות הסביבה הסמיכוהו לערוך בדיקות סביבתיות של רמת האבק המזיק באויר שחשופים לה עובדים במקום עבודה או הציבור;

           "מעבדה מוסמכת" – כל אחת מאלה:

(1)   המעבדה לגיהות תעסוקתית של משרד העבודה והרווחה;

תק' תשנ"א-1990 תק' תשנ"ו-1996

(2)   מעבדה לבדיקות סביבתיות ולבדיקות סביבתיות-תעסוקתיות במקום העבודה ששר העבודה והרווחה והשר לאיכות הסביבה הסמיכו לבצע בדיקות של חשיפה לאבק מזיק;

מיום 24.11.1990

תק' תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5302 מיום 25.10.1990 עמ' 133

(2) מעבדה לבדיקות סביבתיות ששר העבודה והרווחה ושר הבריאות והשר לאיכות הסביבה הסמיכו לבצע בדיקות של חשיפה לאבק מזיק;

מיום 25.5.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5752 מיום 25.5.1996 עמ' 893

(2) מעבדה לבדיקות סביבתיות ולבדיקות סביבתיות-תעסוקתיות במקום העבודה ששר העבודה והרווחה והשר לאיכות הסביבה הסמיכו לבצע בדיקות של חשיפה לאבק מזיק;

תק' תשמ"ח-1988 תק' תשנ"א-1990

           "ועדה רפואית" – ועדה רפואית ארצית לאבק מזיק שמינה המנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה בהסכמת המנהל הכללי של משרד הבריאות ואשר בין חבריה לפחות ארבעה קוראים מוסמכים;

מיום 13.8.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5120 מיום 14.7.1988 עמ' 961

החלפת הגדרת "ועדה רפואית"

הנוסח הקודם:

"ועדה רפואית" ועדה רפואית ארצית שמינה המנהל לענין אבק מזיק ואשר עיקר תפקידה הוא לדון ולהמליץ בפני שר העבודה והרווחה ושר הבריאות לגבי כל ההיבטים הגיהותיים-בריאותיים של עבודה ושימוש באבק מזיק לעובד ולסביבה וכן לקבוע אבחנה סופית לגבי כל מחלה הקשורה בחשיפה לאבק מזיק;

מיום 24.11.1990

תק' תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5302 מיום 25.10.1990 עמ' 133

"ועדה רפואית" – ועדה רפואית ארצית לאבק מזיק שמינה המנהל המנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה בהסכמת המנהל הכללי של משרד הבריאות ואשר בין חבריה לפחות ארבעה קוראים מוסמכים;

תק' תשנ"א-1990 תק' תשנ"ו-1996 תק' תשנ"ח-1998

           "ועדה טכנית" – ועדה טכנית לאבק מזיק שמינו השרים ושתפקידה כאמור בתקנה 2ב;

מיום 24.11.1990

תק' תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5302 מיום 25.10.1990 עמ' 133

החלפת הגדרת "ועדה טכנית"

הנוסח הקודם:

"ועדה טכנית" – תת-ועדה לועדה הרפואית שמינה המנהל ושמתפקידה לדון ולהמליץ בפני הועדה הרפואית לענין ההיבטים הטכניים של עבודה או שימוש בחומר;

מיום 25.5.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5752 מיום 25.5.1996 עמ' 893

"ועדה טכנית" – ועדה טכנית לאבק מזיק שמינה המנהל שמינו השרים ושמתפקידה לדון ולהמליץ לפני שר העבודה והרווחה והשר לאיכות הסביבה, באמצעות הועדה הרפואית, לענין ההיבטים הטכניים של עבודה או שימוש בחומר כאמור בתקנה 2ב;

מיום 23.4.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5887 מיום 24.3.1998 עמ' 557

"ועדה טכנית" – ועדה טכנית לאבק מזיק שמינו השרים ושמתפקידה ושתפקידה כאמור בתקנה 2ב;

"שירות רפואי מוסמך" – כל אחד מאלה:

תק' תשנ"ו-1996

(1)   (נמחקה);

תק' תשנ"א-1990

(2)   לשכה מחוזית או נפתית של משרד הבריאות;

תק' תש"ס-2000

(3)   קופת חולים, כמשמעותה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד-1994;

תק' תשנ"א-1990 תק' תש"ס-2000

(4)   תחנה למניעת מחלות ריאה;

תק' תשנ"א-1990

(5)   מחלקה, יחידה או מכון למחלות ריאה בבית חולים מוכר בארץ;

תק' תשנ"א-1990

(6)   מוסד רפואי ששר העבודה והרווחה, בהסכמת שר הבריאות הסמיכו לענין תקנות אלה;

תק' תשמ"ה-1985 תק' תשנ"א-1990 תק' תש"ס-2000

(7)   הפיקוח הרפואי באגף הפיקוח על העבודה במשרד העבודה והרווחה;

תק' תשנ"א-1990

(8)   המחלקה הרפואית לעובדי המדינה במשרד הבריאות;

מיום 22.4.1985

תק' תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4796 מיום 22.4.1985 עמ' 1157

הוספת פסקה (6) להגדרת "שירות רפואי מוסמך"

מיום 24.11.1990

תק' תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5302 מיום 25.10.1990 עמ' 133

"שירות רפואי מוסמך" – כל אחד מאלה:

(1) רופא מומחה לרפואה תעסוקתית;

(1) (2) לשכה מחוזית או נפתית של משרד הבריאות;

(2) (3) קופת חולים, כמפורט בתוספת לחוק מס מקביל, התשל"ג-1973;

(3) (4) תחנה למניעת מחלות ריאה של משרד הבריאות;

(4) (5) מחלקה, יחידה או מכון למחלות ריאה בבית חולים מוכר בארץ;

(5) (6) מוסד רפואי ששר הבריאות ששר העבודה והרווחה בהסכמת שר הבריאות הסמיכו לענין תקנות אלה;

(6) (7) הפיקוח הרפואי במחלקת הפיקוח על העבודה במשרד העבודה והרווחה;

(8) המחלקה הרפואית לעובדי המדינה במשרד הבריאות;

מיום 25.5.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5752 מיום 25.5.1996 עמ' 893

מחיקת פסקה (1) להגדרת "שירות רפואי מוסמך"

הנוסח הקודם:

(1) רופא מומחה לרפואה תעסוקתית;

מיום 11.8.2000

תק' תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6044 מיום 12.7.2000 עמ' 718

"שירות רפואי מוסמך" – כל אחד מאלה:

(1) (נמחקה);

(2) לשכה מחוזית או נפתית של משרד הבריאות;

(3) קופת חולים, כמפורט בתוספת לחוק מס מקביל, התשל"ג-1973;

(3) קופת חולים כמשמעותה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994;

(4) תחנה למניעת מחלות ריאה של משרד הבריאות;

(5) מחלקה, יחידה או מכון למחלות ריאה בבית חולים מוכר בארץ;

(6) מוסד רפואי ששר העבודה והרווחה בהסכמת שר הבריאות הסמיכו לענין תקנות אלה;

(7) הפיקוח הרפואי במחלקת באגף הפיקוח על העבודה במשרד העבודה והרווחה;

(8) המחלקה הרפואית לעובדי המדינה במשרד הבריאות;

           "רופא" – כמשמעותו בפקודת הרופאים [נוסח חדש], תשל"ז-1976;

תק' תשנ"א-1990

           "רופא מורשה" – רופא מומחה לרפואה תעסוקתית, וכן רופא של שירות רפואי מוסמך ששר העבודה והרווחה, בהסכמת שר הבריאות, הרשהו לענין תקנות אלה;

מיום 13.8.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5120 מיום 14.7.1988 עמ' 961

החלפת הגדרת "רופא מורשה"

הנוסח הקודם:

"רופא מורשה" – רופא של שירות רפואי מוסמף, שהוא בעל בקיאות וידע במחלות הקשורות באבק מזיק, לרבות קריאת תצלומי רנטגן של הריאות ופיענוחם לפי הסיווג האחרון המומלץ על ידי ארגון העבודה הבין-לאומי, ששר הבריאות הרשהו לענין תקנות אלה;

מיום 24.11.1990

תק' תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5302 מיום 25.10.1990 עמ' 133

החלפת הגדרת "רופא מורשה"

הנוסח הקודם:

"רופא מורשה" – רופא של שירות רפואי מוסמך ששר הבריאות הרשהו לענין תקנות אלה;

תק' תשמ"ח-1988 תק' תשנ"א-1990

           "קורא מוסמך" – רופא בעל בקיאות וידע במחלות הקשורות באבק מזיק, לרבות קריאת צילומי רנטגן של הריאות ופענוחם לפי הסיווג האחרון שהמליץ ארגון העבודה הבינלאומי, ששר העבודה והרווחה בהמלצת הועדה הרפואית ובהסכמת שר הבריאות הסמיכו לענין תקנות אלה;

מיום 13.8.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5120 מיום 14.7.1988 עמ' 961

הוספת הגדרת "קורא מוסמך"

מיום 24.11.1990

תק' תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5302 מיום 25.10.1990 עמ' 133

"קורא מוסמך" – רופא בעל בקיאות וידע במחלות הקשורות באבק מזיק, לרבות קריאת צילומי רנטגן של הריאות ופענוחם לפי הסיווג האחרון שהמליץ ארגון העבודה הבינלאומי, ששר הבריאות בהמלצת הועדה הרפואית ששר העבודה והרווחה בהמלצת הועדה הרפואית ובהסכמת שר הבריאות הסמיכו לענין תקנות אלה;

תק' תשנ"א-1990

           "המנהל" – המנהל הכללי של המשרד לאיכות הסביבה יחד עם המנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה או מי שהם ביחד מינוהו להיות המנהל לענין תקנות אלה;

מיום 24.11.1990

תק' תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5302 מיום 25.10.1990 עמ' 133

"המנהל" – המנהל הכללי של משרד הבריאות המשרד לאיכות הסביבה יחד עם המנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה או מי שהם ביחד מינוהו להיות המנהל לענין תקנות אלה;

תק' תשנ"ו-1996

           "השרים" – שר העבודה והרווחה והשר לאיכות הסביבה;

מיום 25.5.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5752 מיום 25.5.1996 עמ' 893

הוספת הגדרת "השרים"

תק' תשמ"ח-1988

           "תקן פליטה" – תקן פליטת אבק מזיק ממקור נקודתי בפתח היציאה של מיתקן פליטה של אבק מזיק;

מיום 13.8.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5120 מיום 14.7.1988 עמ' 961

"תקן פליטה" – תקן פליטת אבק מזיק ממקור נקודתי בפתח היציאה של מיתקן פליטה של אבק מזיק הנמדד לפי שיטת המדידה המקובלת ב-Environmental Protection Agency (E.P.A) בארצות הברית של אמריקה;

           "פסולת רכה" – אבק או שבבים שמקורם בחומר, הנשאבים למערכות היניקה, הניקוז והפליטה או הנוצרים תוך כדי עבודה בחומר;

           "פסולת קשה" – פסולת מוצרים או חלקי מוצרים של חומר או אריזותיהם;

           "שיווק" – העברה לאחר בכל דרך מדרכי ההעברה.

הגבלות לגבי החשיפה המותרת לאבק מזיק תק' תשמ"ח-1988 תק' תשנ"ו-1996 תק' תשנ"ח-1998

2.    במפעל או במקום העבודה אשר בו מתבצעת עבודה בחומר, תהיה החשיפה המשוקללת המרבית המותרת כמפורט בתוספת הראשונה.

מיום 13.8.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5120 מיום 14.7.1988 עמ' 961

2. במפעל או במקום העבודה אשר בו מתבצעת עבודה בחומר, יהיו החשיפה המשוקללת המותרת ותקרת החשיפה המרבית והחשיפה המרבית המותרת כמפורט בתוספת הראשונה.

מיום 25.5.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5752 מיום 25.5.1996 עמ' 893

2. במפעל או במקום העבודה אשר בו מתבצעת עבודה בחומר, יהיו החשיפה המשוקללת המרבית המותרת והחשיפה המרבית המותרת לזמן קצר כמפורט בתוספת הראשונה.

מיום 23.4.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5887 מיום 24.3.1998 עמ' 557

2. במפעל או במקום העבודה אשר בו מתבצעת עבודה בחומר, יהיו תהיה החשיפה המשוקללת המרבית המותרת והחשיפה המרבית המותרת לזמן קצר כמפורט בתוספת הראשונה.

ועדה רפואית תק' תשמ"ח-1988

2א.     תפקידי הועדה הרפואית הם –

תק' תשנ"א-1990

(1)  להמליץ בפני שר העבודה והרווחה והשר לאיכות הסביבה לגבי ההיבטים הגיהותיים והבריאותיים של עבודה ושימוש באבק מזיק ובחומר לעובד ולסביבה;

(2)  לקבוע בהתאם להוראות תקנה 15(ב) ו-(ד) אבחנה רנטגנית סופית ואבחנה רפואית סופית לגבי המחלות הנקובות בתקנה 20(א);

תק' תשנ"א-1990

(3)  להמליץ בפני שר העבודה והרווחה ושר הבריאות על מינוי רופאים מורשים וקוראים מוסמכים;

תק' תשנ"א-1990

(4)  להעביר את החלטות הועדה הטכנית, עם שינויים או בלעדיהם, לשר העבודה והרווחה ולשר לאיכות הסביבה;

(5)  לרכז את כל הידע בארץ לגבי –

(א)   ההיבטים הגיהותיים והבריאותיים של עבודה ושימוש בחומר ובאבק מזיק, בקשר לבריאות העובד ולבריאות הציבור;

(ב)   שמות העובדים בפועל החשופים לאבק מזיק, ובמידת האפשר, שמות העובדים לשעבר שהיו חשופים לאבק מזיק ותוצאות הבדיקות הרפואיות שלהם;

(ג)    שמות העובדים החולים באחת או יותר מהמחלות הנזכרות בסעיף 20(א) והאבחנות שנקבעו לגביהן, ובמידת האפשר, שמות העובדים לשעבר אשר חלו כאמור;

תק' תשנ"ו-1996

(6)  לשמש כמרכז למידע ארצי למשרדי ממשלה ולמוסדות ציבור בענין העבודה או השימוש בחומר ובאבק מזיק, מבחינות גיהותיות ובריאותיות;

תק' תשנ"א-1990

(7)  לדון ולהמליץ בכל נושא הקשור לאבק מזיק אשר יוטל עליה על ידי השר לאיכות הסביבה או שר העבודה והרווחה.

מיום 13.8.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5120 מיום 14.7.1988 עמ' 961

הוספת תקנה 2א

מיום 24.11.1990

תק' תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5302 מיום 25.10.1990 עמ' 134

2א. תפקידי הועדה הרפואית הם

(1) להמליץ בפני שר העבודה והרווחה ושר הבריאות והשר לאיכות הסביבה לגבי ההיבטים הגיהותיים והבריאותיים של עבודה ושימוש באבק מזיק ובחומר לעובד ולסביבה;

(2) לקבוע בהתאם להוראות תקנה 15(ב) ו-(ד) אבחנה רנטגנית סופית ואבחנה רפואית סופית לגבי המחלות הנקובות בתקנה 20(א);

(3) להמליץ בפני שר הבריאות שר העבודה והרווחה ושר הבריאות על מינוי רופאים מורשים וקוראים מוסמכים;

(4) לבדוק את החלטות הועדה הטכנית ולאשרן עם או בלי שינויים;

(4) להעביר את החלטות הועדה הטכנית, עם שינויים או בלעדיהם, לשר העבודה והרווחה ולשר לאיכות הסביבה;

(5) לרכז את כל הידע בארץ לגבי

(א) ההיבטים הגיהותיים והבריאותיים של עבודה ושימוש בחומר ובאבק מזיק, בקשר לבריאות העובד ולבריאות הציבור;

(ב) שמות העובדים בפועל החשופים לאבק מזיק, ובמידת האפשר, שמות העובדים לשעבר שהיו חשופים לאבק מזיק ותוצאות הבדיקות הרפואיות שלהם;

(ג) שמות העובדים החולים באחת או יותר מהמחלות הנזכרות בסעיף 20(א) והאבחנות שנקבעו לגביהן, ובמידת האפשר, שמות העובדים לשעבר אשר חלו כאמור;

(6) לשמש כמרכז למידע ארצי למשרדי ממשלה ולמוסדות ציבור בענין העבודה או השימוש בחומר ובאבק מזיק, מבחינה טכנית ומבחינות גיהותיות ובריאותיות;

(7) לדון ולהמליץ בכל נושא הקשור לאבק מזיק אשר יוטל עליה על ידי שר הבריאות השר לאיכות הסביבה או שר העבודה והרווחה.

מיום 25.5.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5752 מיום 25.5.1996 עמ' 893

(6) לשמש כמרכז למידע ארצי למשרדי ממשלה ולמוסדות ציבור בענין העבודה או השימוש בחומר ובאבק מזיק, מבחינה טכנית ומבחינות מבחינות גיהותיות ובריאותיות;

ועדה טכנית תק' תשנ"ו-1996

2ב.     תפקידי הוועדה הטכנית הם:

           (1)  להמליץ בפני השרים לענין –

(א)   ההיבטים הטכניים של העבודה או השימוש בחומר;

(ב)   הסמכת מעבדות מוסמכות ובודקי מעבדה;

(ג)    כל נושא הקשור לחומר ולאבק מזיק שהשרים או המנהל יטילו עליה;

(2)  לאשר שיטות לביצוע הבדיקות הסביבתיות והסביבתיות-תעסוקתיות במקום העבודה הנדרשות בתקנות אלה;

           (3)  להכין ולהפיץ הנחיות בעניינים אלה:

(א)   העבודה או שימוש בחומר ובאבק מזיק מבחינה טכנית ומבחינת איכות הסביבה;

(ב)   עבודת בניה באסבסט;

(4)  לשמש כמרכז למידע לציבור, למשרדי הממשלה ולמוסדות ציבור בענין העבודה או השימוש בחומר ובאבק מזיק מבחינה טכנית ומבחינת איכות הסביבה.

מיום 25.5.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5752 מיום 25.5.1996 עמ' 893

הוספת תקנה 2ב

איסור עבודת נוער

3.    (א)  נער לא יועבד בחומר.

           (ב)  בתקנה זו, "נער" – מי שטרם מלאו לו 18 שנים.

נקיטת אמצעי זהירות תק' תש"ס-2000

4.    במפעל או במקום עבודה וכן במבנה או באתר, שמתבצעת בו עבודה בחומר או עבודת בניה באסבסט, על המעביד או בעל מקום העבודה, המבנה או האתר –

תק' תשנ"ו-1996

(1)  להתקין ולקיים, להנחת דעתו של מפקח עבודה אזורי, אמצעי יניקה, ניקוז ופליטה טובים ויעילים, סמוך ככל האפשר למקום הימצאותו של האבק המזיק וכן להתקין ולקיים תנאי איוורור טובים בכל מקומות העבודה והשהיה של העובדים החשופים לאבק מזיק, באופן שהחשיפה המשוקללת המרבית המותרת באויר תהיה נמוכה מהערכים שנקבעו בתוספת הראשונה;

(2)  לדאוג לכך שאבק מזיק הנפלט מאמצעי הניקוז והפליטה ייאסף במערכות סגורות וייקלט במאגרים ובמכלים מרכזיים אטומים, באופן שלא יגרמו נזק לבריאות העובדים או הציבור;

(3)  לדאוג לסילוק מיידי של פסולת רכה ופסולת קשה בדרך שתמנע נזק אפשרי לבריאות העובדים או הציבור.

מיום 25.5.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5752 מיום 25.5.1996 עמ' 893

(1) להתקין ולקיים, להנחת דעתו של מפקח עבודה אזורי, אמצעי יניקה, ניקוז ופליטה טובים ויעילים, סמוך ככל האפשר למקום הימצאותו של האבק המזיק וכן להתקין ולקיים תנאי איוורור טובים בכל מקומות העבודה והשהיה של העובדים החשופים לאבק מזיק, באופן שהחשיפה המשוקללת המותרת שהחשיפה המשוקללת המרבית המותרת באויר תהיה נמוכה מהערכים שנקבעו בתוספת הראשונה;

מיום 11.8.2000

תק' תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6044 מיום 12.7.2000 עמ' 719

4. במפעל או במקום עבודה אשר בו מתבצעת עבודה בחומר, על המעביד - במפעל או במקום עבודה וכן במבנה או באתר, שמתבצעת בו עבודה בחומר או עבודת בניה באסבסט, על המעביד או בעל מקום העבודה, המבנה או האתר -

ציוד מגן אישי תק' תש"ס-2000

5.    (א)  המעביד יספק לכל עובד בעבודה בחשיפה לאבק מזיק, ציוד מגן אישי מתאים לרבות בגדי מגן, כפפות מגן, משקפי מגן, נעלי מגן וכיסוי לראש, והעובד חייב להשתמש בהם.

           (ב)  במצבים שבהם עלול אדם, העובד בעבודה בחשיפה לאבק מזיק להיות חשוף לריכוזים חריגים של אבק מזיק, הגבוהים מהרמה שנקבעה בתוספת הראשונה, יספק המעביד לעובדים ציוד מגן אישי יעיל ובאיכות טובה המתאים לסוג העבודה הייחודית, לרבות מסכת נשימה המצוידת במסנן נשימה מתאים המונע חדירת אבק מזיק לדרכי הנשימה או מחוברת לאספקת אוויר (להלן – מסכת נשימה), והעובד חייב להשתמש בו; אין באספקת מסכת נשימה כדי לשחרר את המעביד מן החובה לשמור על תנאים סביבתיים-תעסוקתיים נאותים במפעל ולהקטין את רמות האבק המזיק אל מתחת לערכים הקבועים בתוספת הראשונה.

מיום 13.8.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5120 מיום 14.7.1988 עמ' 962

(ב) ציוד מגן אישי מתאים יכלול בין השאר ולפי הצורך –

(1) מסכת נשימה שאישר מפקח עבודה ראשי מסכת מגן, המצויידות במסנן מתאים המונע חדירת אבק מזיק לדרכי הנשימה, או מחוברת לאספקת אויר;

מיום 11.8.2000

תק' תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6044 מיום 12.7.2000 עמ' 719

החלפת תקנה 5

הנוסח הקודם:

5. (א) במצבים בהם עלול אדם, המועסק בעבודה באבק מזיק, להיות חשוף לריכוזים חריגים של אבק מזיק באויר, הגבוהים מהרמה שנקבעה בתוספת הראשונה, יספק המעביד לעובדים ציוד מגן אישי יעיל ובאיכות טובה המתאים לסוג העבודה הייחודית והעובד חייב להשתמש בו.

(ב) ציוד מגן אישי מתאים יכלול בין השאר ולפי הצורך –

(1) מסכת מגן, המצויידות במסנן מתאים המונע חדירת אבק מזיק לדרכי הנשימה, או מחוברת לאספקת אויר;

(2) בגדי מגן;

(3) כפפות מגן;

(4) משקפי מגן;

(5) נעלי מגן;

(6) כיסוי לראש.

בגדי מגן ובגדי עבודה תק' תש"ס-2000

6.    (א)  לא יעבוד עובד בחומר אלא אם כן הוא לובש בגדים המיועדים אך ורק לעבודה, לרבות נעליים וגרביים; בתום יום העבודה יסיר העובד מעליו את כל הבגדים האמורים וישאירם בתחום המפעל, במלתחות המיועדות לכך.

           (ב)  לא יוציא עובד בגדי עבודה, בגדי מגן וציוד מגן אישי משטח המפעל או ממקום העבודה.

           (ג)   המעביד ידאג לכיבוס וניקוי של בגדי עבודה ובגדי המגן של העובדים, במרוכז, במפעל או במקום העבודה; מפקח עבודה אזורי רשאי לאשר מקום כביסה וניקוי מרוכז אחר.

מיום 11.8.2000

תק' תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6044 מיום 12.7.2000 עמ' 719

(א) לא יעבוד עובד בחומר אלא אם כן הוא לובש בגדים המיועדים אך ורק לעבודה, לרבות לבנים נעליים וגרביים; בתום יום העבודה יסיר העובד מעליו את כל הבגדים האמורים וישאירם בתחום המפעל, במלתחות המיועדות לכך.

איסור השימוש באויר דחוס לביצוע פעולות נקיון

7.    לא ינקה אדם בעזרת זרם אויר דחוס, בגדי עבודה, ציוד מגן אישי, מכונות, שולחנות עבודה, רצפות, קירות וכל חפץ או מקום במפעל או במקום העבודה; פעולות ניקוי כאמור יבוצעו אך ורק בעזרת שואבי אבק ומערכות יניקה מתאימים.

גיהות אישית

8.    (א)  לא יאכל אדם, לא ישתה ולא יעשן במקום שבו מתבצעת עבודה בחומר.

           (ב)  המעביד יקבע חדרים מיוחדים לאכילה ולשתיה, שיהיו רחוקים ככל האפשר ממקומות העבודה בחומר; העובדים יכנסו לחדר האוכל לאחר שניקו בעזרת שואבי אבק את בגדי העבודה שהם לובשים.

           (ג)   המעביד, בשיתוף עם נציגות העובדים וועדת הבטיחות שבמפעל, יארגן הדרכה מתאימה לכל העובדים לגבי נזק בריאות הנגרם מעישון יחד עם עבודה בחומר ויעודד אותם לגמילה מעישון, בעזרת הלשכה המחוזית או הנפתית של משרד הבריאות; דיווח על ביצוע הפעולות לגמילה מעישון יישלח לועדה הרפואית.

אמצעי גיהות כלליים

9.    (א)  במקום עבודה בחומר יתקין המעביד מלתחות כפולות, ויספק סבון ומגבות אישיות לכל עובד, וכן יתקין מקלחות עם מים חמים במספר נאות, כפי שיורה מפקח העבודה האזורי.

           (ב)  המלתחות והמקלחות ימוקמו קרוב ככל האפשר לאזור הכניסה למפעל, ורחוק ככל האפשר ממקומות העבודה בחומר.

           (ג)   המעביד ידאג בקביעות לנקיון, לחיטוי, לצביעה ולאחזקה תקינה של המלתחות, המקלחות, והנוחויות הסניטריות.

חובת הדרכה

10.   המעביד ידריך את העובדים בחומר, בכתב ובעל-פה, לגבי סיכוני הבטיחות, הגיהות והבריאות הנוגעים לעבודה בחומר, בזמן הקבלה לעבודה וכן אחת לשנה לפחות; המעביד יוודא שכל עובד הבין את הנושא שהודרך בו.

חובת איחסון ושילוט מתאים

11.   (א)  לא יטלטל אדם ולא יאחסן חומר אלא באמצעים בטוחים בתוך כלים מתאימים וכן יסלק מיד כלי שהתגלה כי הוא פגום.

           (ב)  בכל מקום שבו מתבצעת עבודה באסבסט, או בסיבי אסבסט, חייב המעביד בשילוט בעברית של אזהרה קריאה ובולטת לעין ושאינה ניתנת למחיקה בנוסח הבא:

"זהירות – אבק מזיק! הימנע מיצירת אבק! שאיפת אבק מזיק עלולה לגרום לנזק בריאות חמור! עישון מחמיר את נזק הבריאות! העובדים חייבים להתרחץ ולהחליף את בגדי העבודה לפני היציאה מהמפעל! אסור להוציא בגדי עבודה מהמפעל! העובדים חייבים לעבור בדיקה רפואית תקופתית אצל שירות רפואי מוסמך!".

תנאים לשיווק אסבסט

12.   לא ישווק אדם אסבסט או סיבי אסבסט ולא ייבאם אלא באריזות אטומות חד-פעמיות וסגורות הנושאות תוית אזהרה בעברית בנוסח הבא:

"זהירות – אבק מזיק! הימנע מיצירת אבק! שאיפת אבק מזיק עלולה לגרום לנזק בריאות חמור!".

חובת סימון מוצר אסבסט

13.   לא ישווק אדם מוצר המכיל אסבסט אלא אם כן מופיעה אזהרה בעברית, באותיות ברורות וקריאות שאינן ניתנות למחיקה או להסרה, בנוסח הבא:

"זהירות, מכיל אסבסט! עבודה עם החומר עלולה לגרום אבק מזיק לבריאות!".

חובת בדיקות רפואיות

14.   (א)  לא יתחיל אדם בעבודה בכל מקום שבו עובדים בחומר אלא אם כן עבר בדיקה רפואית ראשונית, תוך שלושה החדשים שקדמו לתחילת העבודה, בידי רופא מורשה שקבע את התאמתו לעבודה בחומר.

תק' תשנ"ח-1998

           (ב)  לא יועסק אדם כעובד חשוף לאבק מזיק אלא אם כן עבר בדיקה רפואית חוזרת בידי רופא מורשה, שיקבע את המשך התאמתו לעבוד בעבודה בחשיפה לאבק מזיק; בדיקה רפואית חוזרת תבוצע –

תק' תש"ס-2000

(1)   באדם שגילו פחות מ-40 שנים –

(א)   הבדיקה החוזרת הראשונה –

3 שנים לאחר הבדיקה הראשונית והיא תכלול את הבדיקות המנויות בתקנה 15(א), למעט צילום רנטגן של הריאות אשר יבוצע 5 שנים לאחר הבדיקה הראשונית;

(ב)   בדיקה חוזרת שניה ואילך –

שנתיים לאחר הבדיקה שקדמה לה והיא תכלול את הבדיקות המנויות בתקנה 15(א), למעט צילום רנטגן של הריאות, אשר יבוצע 3 שנים לאחר הצילום שקדם לו;

תק' תש"ס-2000

(2)   באדם שגילו למעלה מ-40 שנים או שעבד כעובד חשוף לאבק מזיק למעלה מ-10 שנים –

(א)   הבדיקה החוזרת הראשונה –

שנתיים לאחר הבדיקה הראשונית, והיא תכלול את כל הבדיקות המנויות בתקנה 15(א);

(ב)   בדיקה חוזרת שניה ואילך –

שנתיים לאחר הבדיקה שקדמה לה, והיא תכלול את כל הבדיקות המנויות בתקנה 15(א).

           (ג)   נעדר עובד מן העבודה למעלה מחדשיים בשל מחלה ריאתית ממושכת, לא יועסק כעובד חשוף לאבק מזיק אלא אם כן עבר בדיקה רפואית חוזרת נוספת בידי רופא מורשה שיקבע את המשך התאמתו לעבוד בחשיפה לאבק מזיק.

           (ד)  רופא מורשה ומפקח עבודה שהוא רופא יכולים להורות על ביצוע הבדיקות, לגבי עובד חשוף לאבק מזיק, בתאריכים מוקדמים יותר.

תק' תשנ"ח-1998 תק' תש"ס-2000

           (ה)  (1)   הפסיק עובד החשוף לאבק מזיק לעבוד בעבודה בחשיפה לאבק מזיק שמקורו אסבסט (להלן – עובד לשעבר), יודיע לו מעבידו כי עליו לעבור בדיקות מעקב רפואיות בידי רופא מורשה משירות רפואי מוסמך, אחת לכל שלוש שנים;

(2)   המעביד יעביר לרופא המחוזי של משרד הבריאות את כל הפרטים המזהים של העובד לשעבר ותקופת עבודתו, וכן יעזור באיתור העובד לשעבר לצורך ביצוע בדיקות המעקב;

(3)   השירות הרפואי המוסמך יזמין את העובד, בהודעה בכתב שתישלח בדואר רשום וימלא כרטיס בדיקות רפואיות, כאמור בתקנה 17 לכל אדם הנבדק על ידו שהעתק שלו יישלח לועדה הרפואית;

תק' תש"ס-2000

(4)   (נמחקה);

תק' תש"ס-2000

(5)   הוראות פסקאות (1) עד (3) יחולו גם על מעביד במפעל שבו עבדו באבק מזיק שמקורו באסבסט ושנסגר מכל סיבה שהיא, וכן על שירות רפואי מוסמך.

           (ו)   רופא מורשה ורופא מחוזי של משרד הבריאות רשאים, בהסכמת הועדה הרפואית, להורות על ביצוע בדיקות המעקב במועדים שונים מן הקבוע בתקנת משנה (ה).

תק' תשמ"ח-1988

           (ז)   התחיל אדם לעבוד באבק מזיק, ימסור שירות רפואי מוסמך לועדה הרפואית את שם העובד, מענו ומספר תעודת הזהות שלו וכן כל מידע נוסף שנדרש על ידי הועדה.

תק' תשנ"ו-1996

           (ח)  לא הופיע עובד לבדיקות רפואיות חוזרות במועד שנקבע לו, ישלח השירות הרפואי המוסמך הודעה על כך למעביד והעתק ממנה למפקח העבודה האזורי.

תק' תשנ"ו-1996

           (ט)  שירות רפואי מוסמך ישלח לועדה הרפואית, אחת לשנה לפחות, רשימה של העובדים החשופים לאבק מזיק אשר הוא בדק, לרבות מספרי תעודות הזהות שלהם ומענם, וכל מידע נוסף שדרשה הועדה הרפואית.

מיום 13.8.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5120 מיום 14.7.1988 עמ' 962

הוספת תקנת משנה 14(ז)

מיום 25.5.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5752 מיום 25.5.1996 עמ' 893

(ה) (1) הפסיק עובד לעבוד בחשיפה לאבק מזיק שמקורו אסבסט (להלן - עובד לשעבר), יודיע לו מעבידו כי עליו לעבור בדיקות מעקב רפואיות בידי רופא מורשה משירות רפואי מוסמך, אחת לכל שלוש שנים;

(2) המעביד יעביר לרופא המחוזי של משרד הבריאות את כל הפרטים המזהים של העובד לשעבר ותקופת עבודתו, וכן יעזור באיתור העובד לשעבר לצורך ביצוע בדיקות המעקב;

(3) השירות הרפואי המוסמך יזמין את העובד, בהודעה בכתב שתישלח בדואר רשום וימלא כרטיס בדיקות רפואיות, כאמור בתקנה 17 לכל אדם הנבדק על ידו שהעתק שלו יישלח לועדה הרפואית;

(4) עובד לשעבר שנחשף לאבק מזיק לאסבסט למעלה מ-5 שנים יעבור בדיקות אחת לשנתיים ב-10 השנים הראשונות לאחר פרישתו; היה גילו של עובד לשעבר כאמור מעל 40 או שנחשף לאסבסט מעל ל-10 שנים, יעבור בדיקה אחת לשנה ב-10 השנים הראשונות לאחר פרישתו;

(5) הוראות פסקאות (1) עד (4) יחולו גם על מעביד במפעל שבו עבדו באבק מזיק שמקורו באסבסט ושנסגר מכל סיבה שהיא, וכן על שירות רפואי מוסמך.

(ו) רופא מורשה ורופא מחוזי של משרד הבריאות רשאים, בהסכמת הועדה הרפואית, להורות על ביצוע בדיקות המעקב במועדים שונים מן הקבוע בתקנת משנה (ה).

(ז) התחיל אדם לעבוד באבק מזיק, ימסור שירות רפואי מוסמך לועדה הרפואית את שם העובד, מענו ומספר תעודת הזהות שלו וכן כל מידע נוסף שנדרש על ידי הועדה.

(ח) לא הופיע עובד לבדיקות רפואיות חוזרות במועד שנקבע לו, ישלח השירות הרפואי המוסמך הודעה על כך למעביד והעתק ממנה למפקח העבודה האזורי.

(ט) שירות רפואי מוסמך ישלח לועדה הרפואית, אחת לשנה לפחות, רשימה של העובדים החשופים לאבק מזיק אשר הוא בדק, לרבות מספרי תעודות הזהות שלהם ומענם, וכל מידע נוסף שדרשה הועדה הרפואית.

מיום 23.4.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5887 מיום 24.3.1998 עמ' 557

(ב) לא יועסק אדם כעובד חשוף לאבק מזיק אלא אם כן עבר בדיקה רפואית חוזרת בידי רופא מורשה, שיקבע את המשך התאמתו לעבוד בחשיפה לאבק מזיק לעבוד בעבודה בחשיפה לאבק מזיק; בדיקה רפואית חוזרת תבוצע –

(1) הבדיקה הראשונה:

3 שנים לאחר הבדיקה הראשונית בהיקף מלא, למעט צילום רנטגן של הריאות, שיבוצע לאחר 5 שנים – באדם שגילו פחות מ-40 שנים; 2 שנים לאחר הבדיקה הראשונית – באדם שגילו למעלה מ-40 שנים או שעבד כעובד החשוף לאבק מזיק למעלה מ-10 שנים;

(2) בדיקה שניה ואילך:

2 שנים לאחר הבדיקה שקדמה לה בהיקף מלא, למעט צילום רנטגן של הריאות שיבוצע לאחר 3 שנים – באדם שגילו פחות מ-40 שנים; שנה אחת לאחר הבדיקה שקדמה לה – באדם שגילו למעלה מ-40 שנים או שעבד כעובד חשוף לאבק מזיק למעלה מ-10 שנים.

(ג) נעדר עובד מן העבודה למעלה מחדשיים בשל מחלה ריאתית ממושכת, לא יועסק כעובד חשוף לאבק מזיק אלא אם כן עבר בדיקה רפואית חוזרת נוספת בידי רופא מורשה שיקבע את המשך התאמתו לעבוד בחשיפה לאבק מזיק.

(ד) רופא מורשה ומפקח עבודה שהוא רופא יכולים להורות על ביצוע הבדיקות, לגבי עובד חשוף לאבק מזיק, בתאריכים מוקדמים יותר.

(ה) (1) הפסיק עובד לעבוד בחשיפה לאבק מזיק לעבוד בעבודה בחשיפה לאבק מזיק שמקורו אסבסט (להלן - עובד לשעבר), יודיע לו מעבידו כי עליו לעבור בדיקות מעקב רפואיות בידי רופא מורשה משירות רפואי מוסמך, אחת לכל שלוש שנים;

(2) המעביד יעביר לרופא המחוזי של משרד הבריאות את כל הפרטים המזהים של העובד לשעבר ותקופת עבודתו, וכן יעזור באיתור העובד לשעבר לצורך ביצוע בדיקות המעקב;

(3) השירות הרפואי המוסמך יזמין את העובד, בהודעה בכתב שתישלח בדואר רשום וימלא כרטיס בדיקות רפואיות, כאמור בתקנה 17 לכל אדם הנבדק על ידו שהעתק שלו יישלח לועדה הרפואית;

(4) עובד לשעבר שנחשף לאסבסט למעלה מ-5 שנים יעבור בדיקות אחת לשנתיים ב-10 השנים הראשונות לאחר פרישתו; היה גילו של עובד לשעבר כאמור מעל 40 או שנחשף לאסבסט מעל ל-10 שנים, יעבור בדיקה אחת לשנה ב-10 השנים הראשונות לאחר פרישתו;

(5) הוראות פסקאות (1) עד (4) יחולו גם על מעביד במפעל שבו עבדו באבק מזיק שמקורו באסבסט ושנסגר מכל סיבה שהיא, וכן על שירות רפואי מוסמך.

מיום 11.8.2000

תק' תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6044 מיום 12.7.2000 עמ' 719

(ב) לא יועסק אדם כעובד חשוף לאבק מזיק אלא אם כן עבר בדיקה רפואית חוזרת בידי רופא מורשה, שיקבע את המשך התאמתו לעבוד בעבודה בחשיפה לאבק מזיק; בדיקה רפואית חוזרת תבוצע –

(1) הבדיקה הראשונה:

3 שנים לאחר הבדיקה הראשונית בהיקף מלא, למעט צילום רנטגן של הריאות, שיבוצע לאחר 5 שנים – באדם שגילו פחות מ-40 שנים; 2 שנים לאחר הבדיקה הראשונית – באדם שגילו למעלה מ-40 שנים או שעבד כעובד החשוף לאבק מזיק למעלה מ-10 שנים;

(2) בדיקה שניה ואילך:

2 שנים לאחר הבדיקה שקדמה לה בהיקף מלא, למעט צילום רנטגן של הריאות שיבוצע לאחר 3 שנים – באדם שגילו פחות מ-40 שנים; שנה אחת לאחר הבדיקה שקדמה לה – באדם שגילו למעלה מ-40 שנים או שעבד כעובד חשוף לאבק מזיק למעלה מ-10 שנים.

(1) באדם שגילו פחות מ-40 שנים –

(א) הבדיקה החוזרת הראשונה –

3 שנים לאחר הבדיקה הראשונית והיא תכלול את הבדיקות המנויות בתקנה 15(א), למעט צילום רנטגן של הריאות אשר יבוצע 5 שנים לאחר הבדיקה הראשונית;

(ב) בדיקה חוזרת שניה ואילך –

שנתיים לאחר הבדיקה שקדמה לה והיא תכלול את הבדיקות המנויות בתקנה 15(א), למעט צילום רנטגן של הריאות, אשר יבוצע 3 שנים לאחר הצילום שקדם לו;

(2) באדם שגילו למעלה מ-40 שנים או שעבד כעובד חשוף לאבק מזיק למעלה מ-10 שנים –

(א) הבדיקה החוזרת הראשונה –

שנתיים לאחר הבדיקה הראשונית, והיא תכלול את כל הבדיקות המנויות בתקנה 15(א);

(ב) בדיקה חוזרת שניה ואילך –

שנתיים לאחר הבדיקה שקדמה לה, והיא תכלול את כל הבדיקות המנויות בתקנה 15(א).

(ג) נעדר עובד מן העבודה למעלה מחדשיים בשל מחלה ריאתית ממושכת, לא יועסק כעובד חשוף לאבק מזיק אלא אם כן עבר בדיקה רפואית חוזרת נוספת בידי רופא מורשה שיקבע את המשך התאמתו לעבוד בחשיפה לאבק מזיק.

(ד) רופא מורשה ומפקח עבודה שהוא רופא יכולים להורות על ביצוע הבדיקות, לגבי עובד חשוף לאבק מזיק, בתאריכים מוקדמים יותר.

(ה) (1) הפסיק עובד החשוף לאבק מזיק לעבוד בעבודה בחשיפה לאבק מזיק שמקורו אסבסט (להלן - עובד לשעבר), יודיע לו מעבידו כי עליו לעבור בדיקות מעקב רפואיות בידי רופא מורשה משירות רפואי מוסמך, אחת לכל שלוש שנים;

(2) המעביד יעביר לרופא המחוזי של משרד הבריאות את כל הפרטים המזהים של העובד לשעבר ותקופת עבודתו, וכן יעזור באיתור העובד לשעבר לצורך ביצוע בדיקות המעקב;

(3) השירות הרפואי המוסמך יזמין את העובד, בהודעה בכתב שתישלח בדואר רשום וימלא כרטיס בדיקות רפואיות, כאמור בתקנה 17 לכל אדם הנבדק על ידו שהעתק שלו יישלח לועדה הרפואית;

(4) עובד לשעבר שנחשף לאסבסט למעלה מ-5 שנים יעבור בדיקות אחת לשנתיים ב-10 השנים הראשונות לאחר פרישתו; היה גילו של עובד לשעבר כאמור מעל 40 או שנחשף לאסבסט מעל ל-10 שנים, יעבור בדיקה אחת לשנה ב-10 השנים הראשונות לאחר פרישתו;

(5) הוראות פסקאות (1) עד (4) עד (3) יחולו גם על מעביד במפעל שבו עבדו באבק מזיק שמקורו באסבסט ושנסגר מכל סיבה שהיא, וכן על שירות רפואי מוסמך.

היקף הבדיקה הרפואית

15.   (א)  כל בדיקה רפואית מן המנויות לעיל בתקנה 14 תכלול לפחות את אלה:

(1)   אנמנזה רפואית כללית ומקצועית;

(2)   בדיקה קלינית כללית;

תק' תשנ"ח-1998

(3)   בדיקת תמונת דם ושתן כללית – בבדיקה הרפואית הראשונית בלבד;

(4)   צילום רנטגן של הריאות, בגודל של 45X35 ס"מ לפחות;

(5)   בדיקת תפקודי ריאה שתכלול לפחות FEV1 FVC והיחס FVC;

(6)   כל בדיקה קלינית או מעבדתית נוספת הנראית לרופא המורשה דרושה.

תק' תשמ"ח-1988

           (ב)  תצלום הרנטגן ייקרא לפחות בידי קורא מוסמך אחד; אם לדעת הקורא המוסמך בתצלום הרנטגן קיים ממצא של אבחנה רנטגנית לגבי אחת המחלות כאמור בתקנה 20(א), יקראו את התצלום שלושה קוראים מוסמכים שיקבעו את האבחנה הרנטגנית. הקוראים המוסמכים יעבירו את התיק הרפואי יחד עם תצלום הרנטגן לועדה הרפואית בתום פעולתם. היו חילוקי דעות ביניהם, תקבע את האבחנה הרנטגנית הועדה הרפואית, ולענין זה הקוראים המוסמכים יעבירו אליה את התיק הרפואי יחד עם תצלום הרנטגן.

תק' תשמ"ח-1988

           (ג)   האבחנה הרפואית תיקבע בידי רופאים מורשים משירות רפואי מוסמך.

תק' תשמ"ח-1988

           (ד)  שירות רפואי מוסמך ועובד חשוף לאבק מזיק, רשאים לבקש דיון בועדה הרפואית.

מיום 13.8.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5120 מיום 14.7.1988 עמ' 962

(ב) צילומי הרנטגן ייקראו לפחות בידי שלושה רופאים מורשים הבקיאים בקריאה ופיענוח צילומי רנטגן של ריאה לפי הסיווג האחרון המומלץ על ידי ארגון העבודה הבין-לאומי (L.L.O) ויחליטו לגבי הממצאים הרנטגניים שבהם; היו חילוקי דעות לגבי האבחנה יועבר הענין להחלטה סופית לועדה הרפואית.

(ג) האבחנה הרפואית תיקבע בידי רופאים מורשים משירות רפואי מוסמך והאישור הסופי לאבחנה כאמור בתקנה 20(א), יינתן על ידי הועדה הרפואית.

(ב) תצלום הרנטגן ייקרא לפחות בידי קורא מוסמך אחד; אם לדעת הקורא המוסמך בתצלום הרנטגן קיים ממצא של אבחנה רנטגנית לגבי אחת המחלות כאמור בתקנה 20(א), יקראו את התצלום שלושה קוראים מוסמכים שיקבעו את האבחנה הרנטגנית. הקוראים המוסמכים יעבירו את התיק הרפואי יחד עם תצלום הרנטגן לועדה הרפואית בתום פעולתם. היו חילוקי דעות ביניהם, תקבע את האבחנה הרנטגנית הועדה הרפואית, ולענין זה הקוראים המוסמכים יעבירו אליה את התיק הרפואי יחד עם תצלום הרנטגן.

(ג) האבחנה הרפואית תיקבע בידי רופאים מורשים משירות רפואי מוסמך.

(ד) שירות רפואי מוסמך ועובד חשוף לאבק מזיק, רשאים לבקש דיון בועדה הרפואית.

מיום 25.5.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5752 מיום 25.5.1996 עמ' 894

(3) בדיקת דם ושתן כללית - בבדיקה הראשונית בלבד;

מיום 23.4.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5887 מיום 24.3.1998 עמ' 557

החלפת פסקה 15(א)(3)

הנוסח הקודם:

(3) בדיקת דם ושתן כללית;

אבחנה רפואית

16.   נקבעה אבחנה רפואית כאמור בתקנה 20(א), ימסור על כך השירות הרפואי המוסמך לועדה הרפואית, למוסד לביטוח לאומי ולמפקח העבודה האזורי, בציון שמו המלא של האדם שנפגע במחלה הקשורה בחומר, מספר הזהות שלו, גילו, מקום עבודתו, תהליך העבודה ומשך תקופת עבודתו בחשיפה לאבק מזיק.

כרטיס בדיקות רפואיות

17.   (א)  שירות רפואי מוסמך ינהל, לגבי עובד בעבודה בחשיפה לאבק מזיק, כרטיס בדיקות רפואיות שבו יירשמו הפרטים האישיים המזהים של הנבדק, לרבות שמו המלא, שם אביו, מספר הזהות שלו ומענו האישי, וכן הפרטים הבאים:

(1)   התאריך שבו נערכה הבדיקה הרפואית;

(2)   שם המעביד ומען מקום העבודה;

(3)   תיאור העבודה של הנבדק אשר בקשר אליה נערכה הבדיקה הרפואית;

(4)   ממצאי הבדיקות הרפואיות הקליניות והמעבדתיות;

(5)   האבחנה הרפואית שנקבעה;

(6)   חוות דעתו של הרופא המורשה שבדק אותו על התאמתו או אי התאמתו של הנבדק להמשיך בעבודה באבק מזיק;

(7)   המועד שנקבע לבדיקה הרפואית הבאה, לרבות מועד מוקדם מזה שנקבע לפי תקנה 14(ד);

(8)   חתימתו של הרופא המורשה הבודק.

תק' תש"ס-2000

           (ב)  השירות הרפואי המוסמך ישמור את כרטיס הבדיקות הרפואיות ואת צילומי הרנטגן של הריאות, 30 שנים לפחות לאחר שהפסיק האדם את עבודתו בחשיפה לאבק מזיק.

מיום 11.8.2000

תק' תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6044 מיום 12.7.2000 עמ' 720

(ב) השירות הרפואי המוסמך ישמור את כרטיס הבדיקות הרפואיות ואת צילומי הרנטגן של הריאות, 30 שנים לפחות לאחר שהפסיק האדם את עבודתו בחשיפה לאבק מזיק.

פנקס בריאות תק' תשנ"ו-1996

18.   (א)  שירות רפואי מוסמך ינפיק לכל עובד בעבודה בחשיפה לאבק מזיק, שהוא בודק בהתאם לתקנות אלה, פנקס בריאות שבו ירשום את הפרטים שצויינו בתוספת השניה; הוצא לעובד פנקס בריאות לפי חיקוק אחר יירשמו הפרטים האמורים בפנקס שהוצא לעובד לראשונה, וייכללו בו תוצאות הבדיקות הרפואיות והאבחנות השונות של העובד.

           (ב)  השירות הרפואי המוסמך ימסור את פנקס הבריאות למעבידו של עובד כאמור, אשר יחזיקו במקום העבודה כל עוד הוא עובד אצלו; נסגר המפעל או הפסיק העובד בעבודה האמורה לעבוד אצלו, יחזיר המעביד את הפנקס לידי השירות הרפואי המוסמך שערך את הבדיקה הרפואית האחרונה.

           (ג)   המעביד ימסור את פנקס הבריאות לשירות הרפואי המוסמך, כל אימת שהשירות יזדקק לפנקס לשם עריכת בדיקה רפואית ורישום תוצאותיה לפי תקנות אלה; הפנקס יוחזר למעביד לאחר שנעשו בו הרישומים הדרושים.

           (ד)  רופא של שירות רפואי מוסמך יביא לידיעתו של העובד שנבדק על ידו, את מצב בריאותו, בדרך ובאופן שיקבע.

מיום 25.5.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5752 מיום 25.5.1996 עמ' 894

(א) שירות רפואי מוסמך ינפיק לכל עובד באבק מזיק בעבודה בחשיפה לאבק מזיק, שהוא בודק בהתאם לתקנות אלה, פנקס בריאות שבו ירשום את הפרטים שצויינו בתוספת השניה; הוצא לעובד פנקס בריאות לפי חיקוק אחר יירשמו הפרטים האמורים בפנקס שהוצא לעובד לראשונה, וייכללו בו תוצאות הבדיקות הרפואיות והאבחנות השונות של העובד.

הזמנה לבדיקה רפואית

19.   (א)  הבדיקות הרפואיות לגבי עובד חשוף לאבק מזיק, לפי תקנה 15, ייערכו על פי פניית המעביד, בימים ובמועדים שקבע השירות הרפואי המוסמך.

           (ב)  עובד כאמור יתייצב, לצורך עריכת הבדיקות הרפואיות לפי תקנות אלה, בשירות הרפואי המוסמך בימים ובמועדים שנקבעו לו.

אי התאמה לעבוד באבק מזיק

20.   (א)  יראו עובד כמי שאינו מתאים להתחיל בעבודה בחשיפה לאבק מזיק או להמשיך עבודה כאמור אם נמצא אצלו אחד מאלה:

(1)   אסבסטוזיס (אמיינתית), טלקוזיס או סיליקוזיס (צורנית), על פי הסיווג המקובל האחרון של ארגון העבודה הבין-לאומי;

(2)   סרטן הריאות בכל הדרגות;

תק' תש"ס-2000

(3)   מזותליומה, לרבות של קרום הריאות, של קרום הבטן או של קרום הלב;

(4)   כל מחלה אחרת הנגרמת על ידי אסבסט, טלק, או צורן דו-חמצני גבישי;

(5)   מחלת ריאות כרונית כלשהי, וכן הגבלה ניכרת בתפקודי הריאות, הנובעות מסיבה כלשהי.

           (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי רופא מורשה או מפקח עבודה שהוא רופא, להורות אחרת, ובלבד שהוראתו תינתן בכתב ובחתימת ידו, תוך התחשבות בגילו של העובד, באפשרויות תעסוקה חליפיות וברצונו של העובד שהובע בכתב.

מיום 11.8.2000

תק' תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6044 מיום 12.7.2000 עמ' 720

(3) מזוטליומה מזותליומה, לרבות של קרום הריאות, של קרום הבטן או של קרום הלב;

הודעה למפקח על אי התאמת העובד

21.   (א)  קבע הרופא המורשה הבודק אי התאמתו של אדם לעבודה בחשיפה לאבק מזיק או להמשך עבודה כאמור, ימסור השירות הרפואי המוסמך הודעה מיוחדת על כך למפקח העבודה האזורי תוך 10 ימים מיום מתן חוות דעתו של הרופא המורשה הבודק, ובה פרטים מזהים של הנבדק, גילו, מקום העבודה או המפעל, משך תקופת עבודתו באבק מזיק, תוצאות הבדיקה הרפואית, ומסקנותיו; העתק ההודעה האמורה יישלח גם לועדה הרפואית.

           (ב)  קיבל מפקח העבודה האזורי הודעה בהתאם לתקנת משנה (א) ישלח למעביד התראה בדואר רשום ובה פירוט חובותיו בענין איסור העבדת העובד; העתק מההתראה יישלח ללשכת שירות התעסוקה, למוסד לביטוח לאומי, לשירות הרפואי המוסמך, ולנציגות העובדים המייצגת את העובד.

איסור העסקה אחרי קבלת התראה

22.   מעביד שקיבל התראה לגבי אי התאמת עובד לעבודה בחשיפה לאבק מזיק, יחדל להעסיקו תוך שבוע ימים ויפעל לגביו בהתאם להוראות שקיבל ממפקח העבודה האזורי.

חובת הודעה על עבודה באבק מזיק

23.   לא יתחילו במקום עבודה או במפעל לעבוד בחומר אלא אם כן נמסרה על כך הודעה מוקדמת בכתב למפקח עבודה אזורי, 3 חדשים לפחות מראש, תוך ציון סוג החומר, השימוש בו ותהליך העבודה.

חובת עריכת בדיקות סביבתיות תק' תשנ"ו-1996 תק' תשנ"ח-1998 תק' תש"ס-2000

24.   (א)  במפעל או במקום עבודה אשר בו עובדים בחומר יערוך המעביד, בדיקות סביבתיות-תעסוקתיות תקופתיות של ריכוז האבק המזיק באויר באיזור הנשימה של העובדים, על ידי בודק מעבדה, בתכיפות של אחת ל-6 חודשים לפחות, אלא אם כן יורה מפקח עבודה אזורי על תכיפות אחרת. הבדיקות יבוצעו בשיטת בדיקה שאישרה הועדה הטכנית.

תק' תשנ"ו-1996

           (ב)  המעביד ירשום את תוצאות הבדיקות הסביבתיות-תעסוקתיות האמורות ביומן מעקב, בציון התאריך, השעה ומקום הדגימה; יומן המעקב יימצא תמיד במקום העבודה ולא יבוער 30 שנים לפחות מיום הרישום האחרון בו.

תק' תשנ"ו-1996 תק' תשנ"ח-1998

           (ג)   המעביד ישלח העתק מתוצאות הבדיקות הסביבתיות-תעסוקתיות האמורות למפקח עבודה אזורי, ליושב ראש הועדה הטכנית ולשירות הרפואי המוסמך, אחת ל-6 חודשים לפחות; העתקים אלה יישמרו ולא יבוערו 30 שנים לפחות מיום הרישום האחרון; התוצאות יובאו גם לידיעת העובדים.

תק' תש"ס-2000

           (ד)  המעביד או בעל מקום העבודה וכן בעל המבנה או האתר שבו מתבצעת עבודת בניה באסבסט, או עבודה באסבסט פריך, יערוך אחת לשנה, או לפי דרישת הועדה הטכנית, בדיקות סביבתיות של ריכוז אסבסט באוויר סביב המפעל, מקום העבודה באסבסט, המבנה או האתר, בשיטת בדיקה שאישרה הועדה הטכנית.

תק' תשנ"ו-1996

           (ה)  מעבדה מוסמכת תשמור על תוצאות הבדיקות הסביבתיות והסביבתיות-תעסוקתיות שביצעה לפי תקנות אלה במשך 30 שנים לפחות מיום ביצוען; המעבדה תשלח העתק מתוצאות הבדיקות, עם קבלתן, למפקח עבודה אזורי וליושב ראש הועדה הטכנית.

מיום 24.11.1990

תק' תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5302 מיום 25.10.1990 עמ' 134

(ד) המעביד יערוך בדיקות סביבתיות של ריכוז אסבסט באויר סביב המפעל או מקום עבודה באסבסט, לפי תנאים והנחיות ובתכיפות שתקבע הועדה הרפואית הועדה הטכנית.

מיום 25.5.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5752 מיום 25.5.1996 עמ' 894

24. (א) במפעל או במקום עבודה אשר בו עובדים בחומר יערוך המעביד, על חשבונו, בדיקות סביבתיות-תעסוקתיות תקופתיות של ריכוז האבק המזיק באויר באיזור הנשימה של העובדים, על ידי בודק מעבדה, בתכיפות של אחת ל-3 חודשים לפחות, אלא אם כן יורה מפקח עבודה אזורי על תכיפות אחרת. הבדיקות יבוצעו בשיטת בדיקה שאישרה הועדה הטכנית.

(ב) המעביד ירשום את תוצאות הבדיקות הסביבתיות-תעסוקתיות האמורות ביומן מעקב, בציון התאריך, השעה ומקום הדגימה; יומן המעקב יימצא תמיד במקום העבודה ולא יבוער 30 שנים לפחות מיום הרישום האחרון בו.

(ג) המעביד ישלח העתק מתוצאות הבדיקות הסביבתיות-תעסוקתיות האמורות למפקח עבודה אזורי, ליושב ראש הועדה הטכנית ולשירות הרפואי המוסמך, אחת ל-3 חודשים לפחות; העתקים אלה יישמרו ולא יבוערו 30 שנים לפחות מיום הרישום האחרון; התוצאות יובאו גם לידיעת העובדים.

(ד) המעביד יערוך בדיקות סביבתיות של ריכוז אסבסט באוויר סביב המפעל או מקום העבודה באסבסט, לפי תנאים והנחיות ובתכיפות שתקבע הועדה הטכנית.

(ה) מעבדה מוסמכת תשמור על תוצאות הבדיקות הסביבתיות והסביבתיות-תעסוקתיות שביצעה לפי תקנות אלה במשך 30 שנים לפחות מיום ביצוען; המעבדה תשלח העתק מתוצאות הבדיקות, עם קבלתן, למפקח עבודה אזורי וליושב ראש הועדה הטכנית.

מיום 23.4.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5887 מיום 24.3.1998 עמ' 557

(א) במפעל או במקום עבודה אשר בו עובדים בחומר יערוך המעביד, על חשבונו, בדיקות סביבתיות-תעסוקתיות תקופתיות של ריכוז האבק המזיק באויר באיזור הנשימה של העובדים, על ידי בודק מעבדה, בתכיפות של אחת ל-3 חודשים לפחות, לגבי אסבסט וסיבי אסבסט, ושל אחת ל-6 חודשים לפחות לגבי טלק וצורן דו-חמצני גבישי אלא אם כן יורה מפקח עבודה אזורי על תכיפות אחרת. הבדיקות יבוצעו בשיטת בדיקה שאישרה הועדה הטכנית.

(ב) המעביד ירשום את תוצאות הבדיקות הסביבתיות-תעסוקתיות האמורות ביומן מעקב, בציון התאריך, השעה ומקום הדגימה; יומן המעקב יימצא תמיד במקום העבודה ולא יבוער 30 שנים לפחות מיום הרישום האחרון בו.

(ג) המעביד ישלח העתק מתוצאות הבדיקות הסביבתיות-תעסוקתיות האמורות למפקח עבודה אזורי, ליושב ראש הועדה הטכנית ולשירות הרפואי המוסמך, אחת ל-3 חודשים לפחות אחת ל-6 חודשים לפחות; העתקים אלה יישמרו ולא יבוערו 30 שנים לפחות מיום הרישום האחרון; התוצאות יובאו גם לידיעת העובדים.

מיום 11.8.2000

תק' תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6044 מיום 12.7.2000 עמ' 720

(א) במפעל או במקום עבודה אשר בו עובדים בחומר יערוך המעביד בדיקות סביבתיות-תעסוקתיות תקופתיות של ריכוז האבק המזיק באויר באיזור הנשימה של העובדים, על ידי בודק מעבדה, בתכיפות של אחת ל-3 חודשים לפחות, לגבי אסבסט וסיבי אסבסט, ושל אחת ל-6 חודשים לפחות לגבי טלק וצורן דו-חמצני גבישי בתכיפות של אחת ל-6 חודשים לפחות, אלא אם כן יורה מפקח עבודה אזורי על תכיפות אחרת. הבדיקות יבוצעו בשיטת בדיקה שאישרה הועדה הטכנית.

(ב) המעביד ירשום את תוצאות הבדיקות הסביבתיות-תעסוקתיות האמורות ביומן מעקב, בציון התאריך, השעה ומקום הדגימה; יומן המעקב יימצא תמיד במקום העבודה ולא יבוער 30 שנים לפחות מיום הרישום האחרון בו.

(ג) המעביד ישלח העתק מתוצאות הבדיקות הסביבתיות-תעסוקתיות האמורות למפקח עבודה אזורי, ליושב ראש הועדה הטכנית ולשירות הרפואי המוסמך, אחת ל-6 חודשים לפחות; העתקים אלה יישמרו ולא יבוערו 30 שנים לפחות מיום הרישום האחרון; התוצאות יובאו גם לידיעת העובדים.

(ד) המעביד יערוך בדיקות סביבתיות של ריכוז אסבסט באוויר סביב המפעל או מקום העבודה באסבסט, לפי תנאים והנחיות ובתכיפות שתקבע הועדה הטכנית.

(ד) המעביד או בעל מקום העבודה וכן בעל המבנה או האתר שבו מתבצעת עבודת בניה באסבסט, או עבודה באסבסט פריך, יערוך אחת לשנה, או לפי דרישת הועדה הטכנית, בדיקות סביבתיות של ריכוז אסבסט באוויר סביב המפעל, מקום העבודה באסבסט, המבנה או האתר, בשיטת בדיקה שאישרה הועדה הטכנית.

אמצעי יניקה וסילוק פסולת של אסבסט

25.   במפעל או במקום עבודה אשר בו עובדים באסבסט או במוצריו, על המעביד, בלי לגרוע מחובותיו לפי תקנה 4 –

(1)  להתקין ולקיים אמצעי יניקה וכן מינדפים טובים ויעילים, במקומות העבודה השונים בהם עובדים, מעבדים או משתמשים באסבסט או במוצרי אסבסט;

תק' תשנ"א-1990

(2)  לדאוג לסילוק המיידי של הפסולת הרכה והפסולת הקשה של האסבסט, באופן שלא תגרום נזק לבריאות עובד או לבריאות הציבור; המנהל הכללי של המשרד לאיכות הסביבה, או מי שהוא הסמיכו לכך, רשאי לתת הוראות בדבר דרכי הסילוק, אופן הסילוק ומקום הסילוק; הועדה הטכנית תמליץ על אפשרויות של שימוש בפסולת האסבסט.

מיום 24.11.1990

תק' תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5302 מיום 25.10.1990 עמ' 134

(2) לדאוג לסילוק המיידי של הפסולת הרכה והפסולת הקשה של האסבסט, באופן שלא תגרום נזק לבריאות עובד או לבריאות הציבור; הרופא המחוזי של משרד הבריאות המנהל הכללי של המשרד לאיכות הסביבה, או מי שהוא הסמיכו לכך, רשאי לתת הוראות בדבר דרכי הסילוק, אופן הסילוק ומקום הסילוק; הועדה הטכנית תמליץ על אפשרויות של שימוש בפסולת האסבסט.

תקן פליטה של אבק אסבסט

26.   לא ינהל אדם ולא יחזיק מפעל שבו עובדים, מעבדים, או משתמשים באסבסט או במוצרי אסבסט, אלא אם כן ריכוז האבק הנפלט יהיה נמוך מתקן הפליטה כמפורט להלן:

תק' תשמ"ח-1988

(1)  במפעלים בהם העבודה באסבסט או במוצרי אסבסט היא רציפה או בלתי רציפה, יערוך המעביד בדיקה של "ניטור אבק אסבסט הנראה לעין", אחת לשבוע, על פי התקן האמריקאי האחרון של Environmental Protection Agency E.P.A. או בשיטה אחרת שתאושר על ידי הועדה הטכנית על ידי מעבדה מוסמכת לבדיקות אבק מזיק;

תק' תשמ"ח-1988

(2)  במפעלים בהם העבודה באסבסט או במוצריו היא רציפה, יבצע המעביד בדיקה לקביעת ריכוז אבק האסבסט הנפלט בהתאם לתקן הפליטה לפחות אחת לשנה; הרמה המרבית של אסבסט במטר מעוקב של אויר נפלט לא תעלה על 0.1 מיליגרם. הבדיקה האמורה תתבצע במעבדה מוסמכת לבדיקות אבק מזיק.

מיום 13.8.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5120 מיום 14.7.1988 עמ' 963

26. לא ינהל אדם ולא יחזיק מפעל שבו עובדים, מעבדים, או משתמשים באסבסט או במוצרי אסבסט, אלא אם כן ריכוז האבק הנפלט יהיה נמוך מתקן הפליטה כמפורט להלן:

(1) במפעלים בהם העבודה באסבסט או במוצרי אסבסט היא רציפה או בלתי רציפה, יערוך המעביד בדיקה של "ניטור אבק אסבסט הנראה לעין", אחת לשבוע, על פי התקן האמריקאי האחרון של Environmental Protection Agency E.P.A. או בשיטה אחרת שתאושר על ידי הועדה הטכנית על ידי מעבדה מוסמכת לבדיקות אבק מזיק;

(2) במפעלים בהם העבודה באסבסט או במוצרי אסבסט היא רציפה, תקן הפליטה יהיה 2 סיבים של אסבסט בסנטימטר מעוקב אחד של אויר; במפעלים אלה יערוך המעביד את הבדיקה אחת לשנה, לפי השיטה המקובלת ב-E.P.A, במדידה איזו-קינטית, על ידי מעבדה מוסמכת לבדיקות אבק מזיק.

(2) במפעלים בהם העבודה באסבסט או במוצריו היא רציפה, יבצע המעביד בדיקה לקביעת ריכוז אבק האסבסט הנפלט בהתאם לתקן הפליטה לפחות אחת לשנה; הרמה המרבית של אסבסט במטר מעוקב של אויר נפלט לא תעלה על 0.1 מיליגרם. הבדיקה האמורה תתבצע במעבדה מוסמכת לבדיקות אבק מזיק.

תכנית הדרכה תק' תשנ"א-1990

27.   המנהל, בהתייעצות עם המנהל הכללי של משרד הבריאות, יכין תכנית הדרכה בכתב, בעל-פה או בדרך אחרת שיקבעו, עבור האוכלוסיה החשופה לאסבסט, לגבי סיכוני גיהות ובריאות כתוצאה מחשיפה לאסבסט, לרבות הצורך בגמילה מעישון.

מיום 24.11.1990

תק' תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5302 מיום 25.10.1990 עמ' 134

החלפת תקנה 27

הנוסח הקודם:

הדרכה לאוכלוסיה החשופה לאסבסט

27. משרד הבריאות ידריך בכתב, בעל פה או בכל דרך אחרת שיקבע המנהל הכללי של משרד הבריאות את האוכלוסיה החשופה לאסבסט, לגבי סיכוני גיהות ובריאות לרבות הצורך בגמילה מעישון.

איסור השימוש באסבסט תק' תשמ"ח-1988

28.   לא ייצר אדם אסבסט, לא ייבאו, לא ישווקו ולא ישתמש בו בפעולה מפעולות אלה:

תק' תשמ"ח-1988

(1)  התזה, ריסוס, מריחה, בידוד, ציפוי או תהליך דומה אחר;

תק' תשמ"ח-1988

(2)  ריצוף, סלילת דרכים, סיתות או גריסה, למעט גריסה הנעשית במפעל בעל רשיון תקף לפי כל דין;

(3)  סינון גזים ואויר, למעט סינון המתבצע בטמפרטורות שמעל 340 מעלות צלסיוס;

תק' תשנ"א-1990 תק' תשנ"ו-1996

(4)  ליטוש והשחזה, חידוש והתאמה, הרכבה של רפידות בלמים ומצמדים, למעט לגבי רכב מנועי ומכונות שאישרה לכך הועדה הטכנית.

מיום 13.8.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5120 מיום 14.7.1988 עמ' 963

28. לא ישתמש אדם באסבסט בפעולה מפעולות אלה לא ייצר אדם אסבסט, לא ייבאו, לא ישווקו ולא ישתמש בו בפעולה מפעולות אלה:

(1) התזה, ריסוס, מריחה, בידוד, ציפוי או תהליך דומה אחר;

(2) ריצוף, סלילת דרכים, סיתות או גריסה, למעט גריסה הנעשית במפעל בעל רשיון תקף לפי כל דין;

(3) סינון גזים ואויר, למעט סינון המתבצע בטמפרטורות שמעל 340 מעלות צלסיוס.

מיום 24.11.1990

תק' תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5302 מיום 25.10.1990 עמ' 134

הוספת פסקה 28(4)

מיום 25.5.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5752 מיום 25.5.1996 עמ' 894

(4) ליטוש והשחזה, חידוש והתאמה, פירוק והרכבה הרכבה של רפידות בלמים ומצמדים, למעט לגבי רכב מנועי ומכונות שאישרה לכך הועדה הטכנית.

איסור ייצור, ייבוא, שיווק ושימוש תק' תשנ"א-1990 תק' תשנ"ו-1996 תק' תש"ס-2000

29.   (א)  לא ייצר אדם, לא ייבא, לא ישווק ולא ישתמש במוצרי אסבסט לרבות מוצרי נוי, עציצים, אדניות, מצמדים ורפידות בלמים וכן מוצרי טקסטיל המכילים אסבסט, זולת סוגי המוצרים המפורטים בתוספת השלישית.

           (ב)  לא יעבוד אדם בטלק סיבי אלא בטלק פתיתי בלבד.

תק' תשמ"ח-1988

           (ג)   לא יעבוד אדם בצורן דו-חמצני גבישי שתכולתו במשקל עולה על 3%, בתהליך של ניקוי בהתזת חול, אלא אם כן קיבל היתר מיוחד ממפקח עבודה אזורי.

תק' תשנ"ו-1996 תק' תשנ"ח-1998 תק' תש"ס-2000

           (ד)  לא ייצר אדם, לא ייבא ולא ישווק אסבסט מסוג קרוסידולייט (אסבסט כחול), ומסוג אמוסייט (אסבסט חום), ולא ישתמש בהם.

תק' תשנ"ו-1996

           (ה)  לא יבצע אדם עבודת בניה באסבסט, אלא באישור הועדה הטכנית.

מיום 13.8.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5120 מיום 14.7.1988 עמ' 963

החלפת תקנת משנה 29(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) לא יעבוד אדם בצורן דו-חמצני גבישי בתהליך של ניקוי בהתזת חול אלא אם כן קיבל לכך היתר מיוחד מאת מפקח עבודה ראשי.

מיום 24.11.1990

תק' תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5302 מיום 25.10.1990 עמ' 134

(א) לא ייצר אדם, לא ייבא, לא ישווק ולא ישתמש במוצרי אסבסט לרבות מוצרי נוי, עציצים, אדניות, מצמדים ורפידות בלמים, זולת סוגי המוצרים המפורטים בתוספת השלישית.

מיום 25.5.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5752 מיום 25.5.1996 עמ' 894

29. (א) לא ייצר אדם, לא ייבא, לא ישווק ולא ישתמש במוצרי אסבסט לרבות מוצרי נוי, עציצים, אדניות, מצמדים ורפידות בלמים וכן מוצרי טקסטיל המכילים אסבסט, זולת סוגי המוצרים המפורטים בתוספת השלישית.

(ב) לא יעבוד אדם בטלק סיבי אלא בטלק פתיתי בלבד.

(ג) לא יעבוד אדם בצורן דו-חמצני גבישי שתכולתו במשקל עולה על 3%, בתהליך של ניקוי בהתזת חול, אלא אם כן קיבל היתר מיוחד ממפקח עבודה אזורי.

(ד) לא ייצר אדם, לא ייבא ולא ישווק אסבסט מסוג קרוסידולייט (אסבסט כחול) ולא ישתמש בו.

(ה) לא יבצע אדם עבודת בניה באסבסט, אלא באישור הועדה הטכנית.

מיום 23.4.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5887 מיום 24.3.1998 עמ' 557

(ד) לא ייצר אדם, לא ייבא ולא ישווק אסבסט מסוג קרוסידולייט (אסבסט כחול), ומסוג אמוסייט (אסבסט חום), ולא ישתמש בו.

מיום 11.8.2000

תק' תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6044 מיום 12.7.2000 עמ' 720

איסור ייצור ושימוש איסור ייצור, ייבוא, שיווק ושימוש

29. (א) לא ייצר אדם, לא ייבא, לא ישווק ולא ישתמש במוצרי אסבסט לרבות מוצרי נוי, עציצים, אדניות, מצמדים ורפידות בלמים וכן מוצרי טקסטיל המכילים אסבסט, זולת סוגי המוצרים המפורטים בתוספת השלישית.

(ב) לא יעבוד אדם בטלק סיבי אלא בטלק פתיתי בלבד.

(ג) לא יעבוד אדם בצורן דו-חמצני גבישי שתכולתו במשקל עולה על 3%, בתהליך של ניקוי בהתזת חול, אלא אם כן קיבל היתר מיוחד ממפקח עבודה אזורי.

(ד) לא ייצר אדם, לא ייבא ולא ישווק אסבסט מסוג קרוסידולייט (אסבסט כחול), ומסוג אמוסייט (אסבסט חום), ולא ישתמש בו בהם.

(ה) לא יבצע אדם עבודת בניה באסבסט, אלא באישור הועדה הטכנית.

תק' תשנ"ו-1996

30.   (בוטלה).

מיום 25.11.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5752 מיום 25.5.1996 עמ' 894

ביטול תקנה 30

הנוסח הקודם:

הוראות מעבר

30. (א) המעביד במקום עבודה או במפעל שערב תחילתן של תקנות אלה עובדים בו בחומר, ישלח תוך חודש ימים מיום פרסומן, הודעה על כך בכתב למפקח עבודה אזורי בציון סוג החומר, השימוש בו ותהליך העבודה.

(ב) תאגיד, מפעל, או אדם אשר ערב תחילתן של תקנות אלה ייצר, ייבא, שיווק או השתמש באסבסט או במוצרי אסבסט, יהיה רשאי, בכפוף לאמור בסעיף קטן (א), להמשיך בייצור, ייבוא, ושיווק או שימוש של אותם מוצרים, למעט פעולות המנויות בתקנה 28.

ביטול

31.   בטלות –

(1)  תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקות רפואיות של עובדים באבק אסבסט, טלק וצורן), תשכ"ד-1964;

(2)  תקנות הבטיחות בעבודה (הגבלות בהתזת אסבסט), תשל"ח-1978.

תק' תשמ"ח-1988 תק' תשנ"ו-1996 תק' תשנ"ח-1998

תוספת ראשונה

(תקנה 2)

ערכים של רמה מרבית תעסוקתית מותרת של אבק מזיק:

                                        חשיפה משוקללת מרבית

הגורם המזיק                                מותרת ל-8 שעות

תק' תשנ"א-1990 תק' תשנ"ח-1998 תק' תש"ס-2000

אסבסט לכל סוגיו                0.2 סיב/סמ"ק אוויר

טלק (פתיתי ללא סיבים) –

1.אבק בר-נשימה

1.לריאות                        2 מ"ג/מ3 אויר

2.אבק כללי מרחף           4 מ"ג/מ3 אויר

צורן דו חמצני גבישי SiO2 

1.אבק בר-נשימה

1.לריאות (קטן מ-7

1.מיקרון)                        0.1 מ"ג/מ3

2.אבק כללי מרחף             0.3 מ"ג/מ3

מיום 13.8.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5120 מיום 14.7.1988 עמ' 963

החלפת התוספת הראשונה

הנוסח הקודם:

ערכים של רמה מרבית תעסוקתית מותרת של אבק מזיק:

חשיפה משוקללת חשיפה מרבית מותרת

הגורם: מותרת ל-8 שעות לזמן קצר (15 דקות)

א. אסבסט לכל סוגיו 0.1 סיב/סמ"ק אוויר 10 סיבים /סמ"ק אויר

(106X 1/מ3) (106X 10/מ3)

ב. טלק

1. פתיתי (ללא סיבים) 2 מ"ג/ מ3 אויר

בר נשימה לריאות

(קטן מ-10 מיקרון)

2. טלק המכיל סיבים 1 סיב/ סמ"ק אויר

(106X 1/מ3)

ג. צורן דו חמצני גבישי SiO2

1. אבק בר נשימה לריאות 0.1 מ"ג/ מ3 אויר

(קטן מ-5 מיקרון)

2. אבק כללי מרחף 0.3 מ"ג/ מ3 אויר

מיום 24.11.1990

תק' תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5302 מיום 25.10.1990 עמ' 134

חשיפה משוקללת חשיפה מרבית מותרת

הגורם מותרת ל-8 שעות לזמן קצר (15 דקות)

אסבסט לכל סוגיו 0.5 סיב/סמ"ק אוויר 4 סיבים/ סמ"ק אויר

(106X 0.5/מ3) (106X 4/מ3)

אסבסט לכל סוגיו 0.4 סיב/סמ"ק אוויר 2 סיבים/ סמ"ק אויר

(106X 0.4/מ3) (106X 2/מ3)

מיום 25.5.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5752 מיום 25.5.1996 עמ' 894

ערכים של רמה מרבית תעסוקתית מותרת של אבק מזיק:

חשיפה משוקללת מרבית חשיפה מרבית מותרת

הגורם הגורם המזיק מותרת ל-8 שעות לזמן קצר (15 דקות)

מיום 23.4.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5887 מיום 24.3.1998 עמ' 557

ערכים של רמה מרבית תעסוקתית מותרת של אבק מזיק:

חשיפה משוקללת מרבית  חשיפה מרבית מותרת

הגורם המזיק מותרת ל-8 שעות לזמן קצר (15 דקות)

אסבסט לכל סוגיו 0.4 סיב/סמ"ק אוויר 2 סיבים/ סמ"ק אויר

(106X 0.4/מ3) (106X 2/מ3)

0.3 סיב/סמ"ק אוויר

(106X 0.3/מ"ק)

מיום 11.8.2000

תק' תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6044 מיום 12.7.2000 עמ' 720

חשיפה משוקללת מרבית

הגורם המזיק מותרת ל-8 שעות

אסבסט לכל סוגיו 0.3 סיב/סמ"ק אוויר

(106X 0.3/מ"ק)

0.2 סיב/סמ"ק אוויר

תוספת שניה

(תקנה 18(א))

הרישום בפנקס הבריאות:

1.        מדור לזיהוי העובד (לרישום על ידי השירות הרפואי המוסמך):

           א.    שם המשפחה ושם פרטי;

           ב.    שם האב;

           ג.    מספר הזהות;

           ד.    תאריך הלידה;

           ה.    שם השירות הרפואי המוסמך שנתן את הפנקס;

           ו.    תאריך מתן הפנקס.

2.        מדור המעבידים (לרישום בידי המעביד):

א.    שם המעביד ומקום העבודה או המפעל;

ב.    תיאור עבודת העובד – ואם הועבר לעבודה חדשה שאינה עבודה ארעית – תיאור עבודה זו, וכן תאריך תחילת כל עבודה כאמור;

ג.    תאריך סיום העבודה שנרשמה בהתאם לפסקה (ב);

ד.    חתימת המעביד והחותמת שלו.

3.        מדור הבדיקות הרפואיות (לרישום בידי הרופא המורשה):

א.    תאריך כל בדיקה ומטרתה, בציון הקביעה אם היא בדיקה ראשונית, חוזרת, נוספת או של מעקב;

ב.    האם נתגלה ממצא רפואי חריג במבחנים ובבדיקות שנערכו;

ג.    האבחנה הרפואית, והאם נתגלו מחלת מקצוע, נזק בריאותי או השפעה אחרת על בריאות העובד;

ד.    אישור השירות הרפואי המוסמך על התאמתו או אי התאמתו של עובד להתחיל או להמשיך בעבודה שלשמה הוא נבדק, וכן חתימתו וחותמתו של הרופא המורשה הבודק.

תוספת שלישית

(תקנה 29(א))

רשימת מוצרי אסבסט המותרים לייצור, יבוא, שיווק ושימוש:

תק' תשנ"א-1990 תק' תשנ"ו-1996 תק' תש"ס-2000

1.    מוצרי אסבסט צמנט בעלי תכולה של לא יותר מ-10% אסבסט: לוחות גליים, רעפים, לוחות שטוחים, מכלי מים, צינורות, ארובות, ואבזריהם של כל אלה; ביבוא – בתנאי שהמשקל הכולל של כל אלה לא יעלה על 1,280 טון בשנת 2000, 1,000 טון בשנה משנת 2001 ואילך;

מיום 24.11.1990

תק' תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5302 מיום 25.10.1990 עמ' 134

החלפת פרט 1

הנוסח הקודם:

1. מוצרי אסבסט צמנט: לוחות גליים, רעפים, לוחות שטוחים, מכלי מים, צינורות, ארובות, ואבזריהם של כל אלה;

מיום 25.5.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5752 מיום 25.5.1996 עמ' 895

1. מוצרי אסבסט צמנט מוצרי אסבסט צמנט בעלי תכולה של לא יותר מ-10% אסבסט: לוחות גליים, רעפים, לוחות שטוחים, מכלי מים, צינורות, ארובות, ואבזריהם של כל אלה; ביבוא – בתנאי שהמשקל הכולל של כל אלה לא יעלה על 300 טון 1250 טון בשנה;

מיום 11.8.2000

תק' תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6044 מיום 12.7.2000 עמ' 720

1. מוצרי אסבסט צמנט בעלי תכולה של לא יותר מ-10% אסבסט: לוחות גליים, רעפים, לוחות שטוחים, מכלי מים, צינורות, ארובות, ואבזריהם של כל אלה; ביבוא – בתנאי שהמשקל הכולל של כל אלה לא יעלה על 1250 טון בשנה 1,280 טון בשנת 2000, 1,000 טון בשנה משנת 2001 ואילך;

תק' תשמ"ח-1988 תק' תשנ"א-1990

2.        נייר אסבסט: מסננים (פילטרים) לנוזלים;

מיום 13.8.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5120 מיום 14.7.1988 עמ' 963

2. חומרי חיכוך: לבלמים ולמצמדים ברכב;

מיום 24.11.1990

תק' תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5302 מיום 25.10.1990 עמ' 134

2. חומרי חיכוך: לבלמים ולמצמדים;

4. 2. נייר אסבסט: מסננים (פילטרים) לנוזלים;

תק' תשנ"א-1990

3.        דלתות ומחיצות מגן ווילונות מגן נגד אש;

מיום 24.11.1990

תק' תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5302 מיום 25.10.1990 עמ' 134

3. מוצרי טקסטיל המכילים אסבסט: חוטים ורצועות מכל הסוגים, בדים, בגדי מגן, פתילות;

5. 3. דלתות ומחיצות מגן ווילונות מגן נגד אש;

תק' תשמ"ח-1988 תק' תשנ"א-1990 תק' תשנ"ו-1996

4.    אטמים לשמירת לחץ ולהגנה מחום, מאש ומחמרים קורוזיביים (מאכלים);

מיום 13.8.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5120 מיום 14.7.1988 עמ' 963

החלפת פרט 6

הנוסח הקודם:

6. אטמים למנועים ולהגנה מחום, מאש ומחומרים קורוזיביים (מאכלים).

מיום 24.11.1990

תק' תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5302 מיום 25.10.1990 עמ' 134

6. 4. אטמים לשמירת לחץ ולהגנה מחום, מאש ומחמרים קורוזיביים (מאכלים), במנועים.

מיום 25.5.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5752 מיום 25.5.1996 עמ' 895

4. אטמים לשמירת לחץ ולהגנה מחום, מאש ומחמרים קורוזיביים (מאכלים), במנועים.

תק' תשנ"א-1990 תק' תשנ"ו-1996 תק' תשנ"ח-1998 תק' תש"ס-2000

5.    אסבסט גלמי, למעט קרוסידולייט (אסבסט כחול) ואמוסייט (אסבסט חום), בכמות כוללת של עד 50 טון לשנה;

מיום 24.11.1990

תק' תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5302 מיום 25.10.1990 עמ' 134

הוספת פרט 5

מיום 25.5.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5752 מיום 25.5.1996 עמ' 895

5. אסבסט גלמי, למעט קרוסידולייט (אסבסט כחול), בכמות כוללת של עד 6000 טון 5,000 טון לשנה ובהם פחות מ-90 טון של אסבסט כחול (קרוסידולייט);

מיום 23.4.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5887 מיום 24.3.1998 עמ' 557

5. אסבסט גלמי, למעט קרוסידולייט (אסבסט כחול), ואמוסייט (אסבסט חום) בכמות כוללת של עד 5,000 טון לשנה;

מיום 11.8.2000

תק' תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6044 מיום 12.7.2000 עמ' 720

5. אסבסט גלמי, למעט קרוסידולייט (אסבסט כחול) ואמוסייט (אסבסט חום), בכמות כוללת של עד 5000 50 טון לשנה;

תק' תשנ"א-1990

6.        כל מוצר, המכיל אסבסט בהרכבו, שאישרה הועדה הטכנית.

מיום 24.11.1990

תק' תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5302 מיום 25.10.1990 עמ' 134

הוספת פרט 6

י"ט בכסלו תשמ"ד (25 בנובמבר 1983)    אהרון אוזן                    אליעזר שוסטק

                                                                       שר העבודה והרווחה                       שר הבריאות

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשמ"ד מס' 4576 מיום 12.1.1984 עמ' 722.

תוקנו ק"ת תשמ"ה מס' 4796 מיום 22.4.1985 עמ' 1157 – תק' תשמ"ה-1985.

ק"ת תשמ"ח מס' 5120 מיום 14.7.1988 עמ' 961 – תק' תשמ"ח-1988; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן ור' תקנה 12 לענין הוראות מעבר.

ק"ת תשנ"א מס' 5302 מיום 25.10.1990 עמ' 133 – תק' תשנ"א-1990; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשנ"ו: מס' 5752 מיום 26.5.1996 עמ' 892 – תק' תשנ"ו-1996; ר' תקנה 15 לענין תחילה. ת"ט מס' 5762 מיום 8.6.1996 עמ' 1050. ת"ט מס' 5772 מיום 11.7.1996 עמ' 1442.

ק"ת תשנ"ח מס' 5887 מיום 24.3.1998 עמ' 556 – תק' תשנ"ח-1998; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תש"ס מס' 6044 מיום 12.7.2000 עמ' 718 – תק' תש"ס-2000; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות