נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה), תשמ"ח-1988

עבודה – בטיחות בעבודה

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

חובת החזקת ארגז עזרה ראשונה

סעיף 2

2

Go

ערכת החיאה

סעיף 3

2

Go

ערכת חילוץ ומילוט

סעיף 3א

2

Go

סימון

סעיף 4

2

Go

חובות הממונה על הציוד

סעיף 5

2

Go

תנאים לשימוש בתיק עזרה ראשונה

סעיף 6

2

Go

אמצעים

סעיף 7

2

Go

ביטול

סעיף 8

2

Go

תחילה

סעיף 9

2

Go

תוספת


תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה), תשמ"ח-1988*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 147(א) ו-151 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970 (להלן – הפקודה), אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "ארגז עזרה ראשונה" – כל אחד מאלה: מיתקן לטיפול עצמי, תיק עזרה ראשונה וערכה ניידת;

           "מגיש מאומן" – אדם שמונה על ידי המעסיק להגיש עזרה ראשונה במקום עבודה, בהתאם לסעיף 148 לפקודה;

           "ממונה על הציוד" – אדם שמונה על ידי המעסיק כאחראי על הימצאותם של פריטי עזרה ראשונה הנקובים בתוספת במקום עבודה בהתאם לתקנות אלה;

           "מקום עבודה" – מקום שהותו של עובד עקב עבודתו;

תק' תשנ"א-1991

           "מיתקן לטיפול עצמי" – ארגז המורכב באופן קבוע במקום עבודה והמצוי בהישג ידם של מרב העובדים המכיל את הפריטים המיועדים לטיפול עצמי והמצוינים בחלק א' של התוספת;

מיום 5.9.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5383 מיום 5.9.1991 עמ' 1261

"מיתקן לטיפול עצמי" – מיתקן בדגם שאישר מפקח העבודה הראשי ארגז המורכב באופן קבוע במקום עבודה והמצוי בהישג ידם של מרב העובדים המכיל את הפריטים המיועדים לטיפול עצמי והמצוינים בחלק א' של התוספת;

           "עזרה ראשונה" – טיפול ראשוני בלבד שאפשר לתיתו במקום עבודה;

           "ערכת החיאה" – ערכה המכילה מסכת כיס ונתיב אויר;

תק' תשנ"ג-1993

           "ערכת חילוץ ומילוט" – ציוד שתכליתו מתן הגנה סבירה לאדם מפני אש, מסוג שאישר מפקח כבאות ראשי במשרד הפנים;

מיום 15.6.1993

תק' תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5527 מיום 15.6.1993 עמ' 886

הוספת הגדרת "ערכת חילוץ ומילוט"

           "ערכה ניידת" – ערכה לעזרה ראשונה מיועדת לצוותים ניידים ולכל העובד במקום פתוח, המכילה את הפריטים המצויינים בחלק ג' של התוספת;

           "תיק עזרה ראשונה" – ערכה להגשת עזרה ראשונה על ידי מגיש מאומן המכילה את הפרטים המצוינים בחלק ב' של התוספת.

חובת החזקת ארגז עזרה ראשונה

2.    בכל מקום עבודה חייבים להימצא בכל עת ארגז עזרה ראשונה לרבות מיתקן לטיפול עצמי, תיק עזרה ראשונה וערכה ניידת שתכולתו תהיה בהתאם למספר העובדים כמצויין בתוספת.

ערכת החיאה

3.    בכל מקום עבודה תימצא ערכת החיאה בהישג ידם של מרב העובדים, אחת לכל קבוצה של עד 25 עובדים.

ערכת חילוץ ומילוט תק' תשנ"ג-1993

3א.     (א)  בכל מקום עבודה שבו מועסקים 50 עובדים או יותר תימצא ערכת חילוץ ומילוט בהישג ידם של רוב העובדים, ולפחות אחת לכל קבוצה של 50 עובדים או חלק מהם.

           (ב)  במקום עבודה שמועסקים בו פחות מ-50 עובדים תימצא ערכת חילוץ ומילוט אחת לפחות, אם הסיכון בציוד או בתהליך העבודה מחייב זאת.

מיום 15.6.1993

תק' תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5527 מיום 15.6.1993 עמ' 886

הוספת תקנה 3א

סימון

4.    מיתקן לטיפול עצמי, תיק עזרה ראשונה, ערכה ניידת וערכת החייאה יסומנו באופן בולט במגן דוד אדום ובציון מטרתם.

חובות הממונה על הציוד

5.    הממונה על הציוד יוודא –

(1)  שהפריטים הנקובים בטור א' בתוספת יימצאו זמינים ובכמויות הדרושות לפי מספר העובדים כמצויין בטור ב' לצידם בכל עת;

(2)  שמסכת כיס ונתיב אויר יימצאו בכל עת בערכת ההחייאה.

תנאים לשימוש בתיק עזרה ראשונה

6.    לא ישתמש אדם בפריטים שבתיק עזרה ראשונה אלא אם כן הוא מגיש מאומן.

אמצעים

7.    מפקח עבודה ראשי רשאי, לאחר שהתייעץ עם המחלקה לרפואה תעסוקתית של קופת חולים, להורות כי במקום העבודה יוחזקו אמצעים ופריטים נוספים למתן עזרה ראשונה או אמצעי החייאה נוספים אם הוברר לו כי עקב תנאי העבודה, תהליכי ייצור, חשיפות אפשריות, המרחק למרכז רפואי או קשיי פינוי יש בהם צורך.

ביטול

8.    תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה), תשל"ג-1972 – בטלות.

תחילה

9.    תחילתן של תקנות אלה ששה חודשים מיום פרסומן.

תוספת

(תקנה 1)

כמויות הפריטים לפי חלקים ומספר העובדים:

עד 150 עובדים – ארגז עזרה ראשונה אחד על חלקיו לפי הצורך.

לכל 150 עובדים נוספים או חלק מהם – ארגז אחד נוסף.

                                             טור א'                                                                             טור ב'

          מספר הפריטים כשמספר העובדים הוא –

                                                                                                                                                             מ-1          מ-20         מ-50       מ-100  מעל ל-150, לכל 25

                                                                                                                                                           עד 19       עד 49       עד 99      עד 150 נוספים או חלק מהם

חלק א' – פריטים מיועדים למתקן לטיפול עצמי

1.    פדים מליגנין סטרילי בגליל רצוף שמאפשר להפרידם בגודל 4x4 ס"מ                                                                     25      50      75                                                                     100    15

2.    סרט מדבק מסוג אספלנית ברוחב 1.5 בגליל רצוף ובגודל מתאים למתקן – הכמות במטרים                                            2        3        5        7                                                                     1

3.    תמיסת סביעור לחיטוי, באריזה מותאמת למתקן – הכמות בסמ"ק                                                                     25      50      100                                                                     150    25

4.    טבליות להרגעת כאבים, באריזת תפזורת מותאמת למתקן          10                                                                     25      45      65                                                                     10

חלק ב' – פריטים מיועדים לתיק עזרה ראשונה

  לכל 150 נוספים

    או חלק מהם

תק' תשמ"ט-1988

5.    פדים מגזה סטרילית בגודל 7.5x7.5 ס"מ              10      15      20                                                                     25      25

6.    גלילי אספלנית ברוחב 1.5 ס"מ ואורך 1 מ'          1        2        3        4                                                                     4

7.    סרטי אספלנית ברוחב 2 ס"מ                             10      15      20                                                                     25      25

8.    אגדים ברוחב 5 ו-7 ס"מ                                   7        10      15                                                                     20      20

9.    תחבושות שדה אישיות                                      2        3        4        5                                                                     5

10.  משולשים (הצלע 90 ס"מ והבסיס 130 ס"מ)         5        7        10                                                                     12      12

11.  סיכות ביטחון, גדלים שונים                               5        7        10                                                                     15      15

12.  טבליות להרגעת כאבים                                     10      15      20                                                                     25      25

13.  תמיסת סביעור לחיטוי הכמות בסמ"ק                 25      50      75                                                                     100    100

14.  סרט גומי חוסם עורקים                                     1        1        1        1                                                                     1

15.  זוג מספריים                                                    1        1        1        1                                                                     1

חלק ג' – פריטים מיועדים לערכה ניידת

                                                                                                                   לכל קבוצת שדה

                                                                                                                    או יחידה ניידת

תק' תשמ"ט-1988

16.  פדים גזה סטרילית בגודל 7.5x7.5 ס"מ                                   10

17.  גלילי אספלנית ברוחב 1.5 ס"מ ואורך 1 מ'                             2

18.  סרטים אספלנית ברוחב 2 ס"מ                                              5

19.  אגדים ברוחב 5 ו-7 ס"מ                                                      5

20.  תחבושות שדה אישיות                                                         2

21.  משולשים (הצלע 90 ס"מ והבסיס 130 ס"מ)                            3

22.  סיכות בטחון בגדלים שונים                                                  5

23.  טבליות להרגעת כאבים                                                        10

24.  תמיסת סביעור לחיטוי, הכמות בסמ"ק                                   50

25.  זוג מספריים קטנים                                                              1

מיום 13.11.1988

תק' תשמ"ט-1988

ק"ת תשמ"ט מס' 5145 מיום 13.11.1988 עמ' 147

5. פדים מגזה סטרילית בגודל 4x4 7.5x7.5 ס"מ 10 15 20 25 25

16. פדים גזה סטרילית בגודל 4x4 7.5x7.5 ס"מ 10

ב' בכסלו תשמ"ח (23 בנובמבר 1987)                                   משה קצב

                                                                                                             שר העבודה והרווחה* פורסמו ק"ת תשמ"ח מס' 5083 מיום 4.2.1988 עמ' 445.

תוקנו ק"ת תשמ"ט מס' 5145 מיום 13.11.1988 עמ' 147 – תק' תשמ"ט-1988.

ק"ת תשנ"א מס' 5383 מיום 5.9.1991 עמ' 1261 – תק' תשנ"א-1991.

ק"ת תשנ"ג מס' 5527 מיום 15.6.1993 עמ' 886 – תק' תשנ"ג-1993.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות