נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק בתי משפט לענינים מינהליים, תש"ס-2000

 

 

בתי משפט וסדרי דין – בתי משפט ובתי דין – בימ"ש מינהליים

רשויות ומשפט מנהלי – בימ"ש מינהליים

תוכן ענינים

סעיף 1

מטרה

Go

9

סעיף 2

הגדרות

Go

9

סעיף 3

בית משפט לענינים  מינהליים

Go

9

סעיף 4

הרכב

Go

9

סעיף 5

סמכות בית המשפט

Go

10

סעיף 5א

סמכות בית משפט לעניינים מינהליים בירושלים לדון בענייני האזור

Go

10

סעיף 6

העברת דיון בעתירה מינהלית

Go

10

סעיף 7

שינוי התוספות

Go

10

סעיף 8

עילות, סמכויות וסעדים

Go

10

סעיף 9

צו ביניים

Go

10

סעיף 10

רשם

Go

10

סעיף 11

ערעור

Go

11

סעיף 12

בקשת רשות ערעור

Go

11

סעיף 13

ביצוע ותקנות

Go

11

סעיף 14

תחולת חוק בתי המשפט

Go

11

סעיף 15

תיקון פקודת האגודות השיתופיות   מס' 6

Go

12

סעיף 16

תיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה

Go

12

סעיף 17

תיקון פקודת התעבורה - מס' 52

Go

12

סעיף 18

תיקון חוק הרשויות המקומיות

Go

12

סעיף 19

תיקון חוק הרשויות המקומיות

Go

12

סעיף 20

תיקון חוק התכנון והבניה   מס' 50

Go

12

סעיף 21

תיקון חוק רישוי עסקים   מס' 17

Go

12

סעיף 22

תיקון חוק פיקוח על בתי ספר מס' 5

Go

13

סעיף 23

תיקון חוק הרשויות המקומיות

Go

13

סעיף 24

תיקון חוק העונשין   מס' 54

Go

13

סעיף 25

תיקון חוק העתיקות   מס' 2

Go

13

סעיף 26

תיקון חוק העמותות   מס' 4

Go

13

סעיף 27

תיקון חוק בתי המשפט   מס' 27

Go

13

סעיף 28

תיקון חוק חופש המידע

Go

13

סעיף 29

תיקון חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים

Go

13

סעיף 30

תחילה

Go

13

סעיף 31

הוראות מעבר

Go

13

 

תוספת ראשונה

Go

13

סעיף 1

צו תשס"ב 2001

Go

13

סעיף 11

צו תשס"ב 2001

Go

15

סעיף 12

צו תשס"ח 2007

Go

15

סעיף 14

צו תשס"ב 2001

Go

16

 

תוספת שניה

Go

23

סעיף 2

צו תשס"ב 2001

Go

23

סעיף 10

צו תשס"ב 2001

Go

23

 

תוספת שלישית

Go

24

 

תוספת רביעית

Go

24

 

תוספת חמישית

Go

25

 


חוק בתי משפט לענינים מינהליים, תש"ס-2000*

מטרה (תיקון מס' 15) תשס"ה-2005

1.    חוק זה מטרתו להסמיך באופן הדרגתי את בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לענינים מינהליים לדון בענינים מינהליים הנדונים בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק או בבתי משפט אחרים, על ידי שופטים של בית המשפט המחוזי שייקבעו לצורך זה, ולפי סדרי דין מיוחדים שייקבעו.

מיום 8.8.2005

תיקון מס' 15

ס"ח תשס"ה מס' 2020 מיום 8.8.2005 עמ' 738 (ה"ח 77)

1. חוק זה מטרתו להסמיך באופן הדרגתי את בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לענינים מינהליים לדון בענינים מינהליים הנדונים בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק או בבתי משפט אחרים, על ידי שופטים של בית המשפט המחוזי שייקבעו לצורך זה, ולפי סדרי דין מיוחדים שייקבעו.

הגדרות

2.    בחוק זה -

          "ענינים מינהליים" - ענינים הנוגעים לסכסוכים שבין אדם לרשות;

          "רשות" - רשות מרשויות המדינה, רשות מקומית, וכן גופים ואנשים אחרים הממלאים תפקידים ציבוריים על פי דין;

          "החלטה של רשות" - החלטה של רשות במילוי תפקיד ציבורי על פי דין, לרבות העדר החלטה וכן מעשה או מחדל.

בית משפט לענינים  מינהליים

3.    (א)  בית משפט מחוזי ישב כבית משפט לענינים מינהליים בהתאם להוראות חוק זה (להלן - בית משפט לענינים מינהליים).

          (ב)  שופטי בית משפט לענינים מינהליים יהיו נשיא בית המשפט המחוזי ושופטים אחרים של בית המשפט המחוזי, שיקבע נשיא בית המשפט המחוזי, על פי הנחיות שקבע נשיא בית המשפט העליון לענין זה; תקופת הכהונה של שופט בית משפט לענינים מינהליים תהא ארבע שנים וניתן להאריכה לתקופות כהונה נוספות של ארבע שנים כל אחת; ואולם ניתן לקבוע תקופת כהונה קצרה יותר בהתאם לצורכי בית המשפט.

(תיקון מס' 28) תשס"ז-2007

          (ג)   מקרב השופטים שנקבעו כאמור בסעיף קטן (ב) ימונה סגן נשיא לענינים מינהליים (להלן - סגן הנשיא); על מינוי של סגן הנשיא ועל כהונתו יחולו הוראות סעיף 9 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, ואולם כהונתו של סגן הנשיא תיפסק אם חדל לכהן כשופט של בית משפט לענינים מינהליים.

מיום 12.7.2007

תיקון מס' 28

ס"ח תשס"ז מס' 2103 מיום 12.7.2007 עמ' 384 (ה"ח 298)

(ג) מקרב השופטים שנקבעו כאמור בסעיף קטן (ב) ימונה סגן נשיא לענינים מינהליים (להלן - סגן הנשיא); על מינוי של סגן הנשיא ועל כהונתו יחולו הוראות סעיף 9 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, ואולם כהונתו של סגן הנשיא תיפסק אם חדל לכהן כשופט של בית משפט לענינים מינהליים.

הרכב

4.    (א)  בית משפט לענינים מינהליים ידון בשופט אחד, ואולם רשאי נשיא בית המשפט המחוזי או סגן הנשיא לקבוע כי ענין מסוים יידון בשלושה.

          (ב)  נשיא בית המשפט העליון רשאי לקבוע סוגי ענינים שיידונו בשלושה; הודעה על סוגי ענינים שנקבעו לפי סעיף קטן זה תפורסם ברשומות.

סמכות בית המשפט

5.    בית משפט לענינים מינהליים ידון באלה –

(תיקון מס' 15) תשס"ה-2005

(1)  עתירה נגד החלטה של רשות או של גוף המנוי בתוספת הראשונה בענין המנוי בתוספת הראשונה ולמעט עתירה שהסעד העיקרי המבוקש בה ענינו התקנת תקנות, לרבות ביטול תקנות, הכרזה על בטלותן או מתן צו להתקין תקנות (להלן – עתירה מינהלית);

מיום 8.8.2005

תיקון מס' 15

ס"ח תשס"ה מס' 2020 מיום 8.8.2005 עמ' 738 (ה"ח 77)

(1) עתירה נגד החלטה של רשות או של גוף המנוי בתוספת הראשונה בענין המנוי בתוספת הראשונה ולמעט עתירה שהסעד העיקרי המבוקש בה ענינו התקנת תקנות, לרבות ביטול תקנות, הכרזה על בטלותן או מתן צו להתקין תקנות (להלן – עתירה מינהלית);

(2)  ערעור המנוי בתוספת השניה (להלן - ערעור מינהלי);

(3)  תובענה המנויה בתוספת השלישית (להלן - תובענה מינהלית);

(תיקון מס' 2) תשס"א-2001 (תיקון מס' 15) תשס"ה-2005

(4)  ענין מינהלי או ענין אחר שנקבע בחוק אחר כי בית משפט לענינים מינהליים ידון בו, ובכפוף להוראות אותו חוק.

מיום 1.1.2002

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"א מס' 1795 מיום 20.6.2001 עמ' 422 (ה"ח 2979)

הוספת פסקה 5(4)

 

מיום 8.8.2005

תיקון מס' 15

ס"ח תשס"ה מס' 2020 מיום 8.8.2005 עמ' 738 (ה"ח 77)

(4) ענין מינהלי או ענין אחר שנקבע בחוק אחר כי בית משפט לענינים מינהליים ידון בו, ובכפוף להוראות אותו חוק.

סמכות בית משפט לעניינים מינהליים בירושלים לדון בענייני האזור (תיקון מס' 117) תשע"ח-2018

5א.     (א)  בית משפט לעניינים מינהליים בירושלים ידון, נוסף על סמכותו לפי סעיף 5, גם באלה:

(1)   עתירה נגד החלטה של רשות או של גוף המנוי בתוספת הרביעית, הפועלים ביהודה והשומרון (להלן – האזור), בעניין המנוי בתוספת הרביעית, ולמעט עתירה שהסעד העיקרי המבוקש בה עניינו התקנת תחיקת הביטחון לרבות ביטולה, הכרזה על בטלותה או מתן צו להתקנתה (להלן – עתירה מינהלית בענייני האזור);

(2)   ערעור המנוי בתוספת החמישית (להלן – ערעור מינהלי בענייני האזור).

          (ב)  (1)   עתירה מינהלית בענייני האזור תידון לפי הוראות חוק זה כאילו היא עתירה מינהלית לפי סעיף 5(1);

(2)   ערעור מינהלי בענייני האזור יידון לפי הוראות חוק זה כאילו הוא ערעור מינהלי לפי סעיף 5(2).

          (ג)   בסעיף זה –

          "מפקד צבאי" – כמשמעותו בצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' 1651), התש"ע-2009;

          "תחיקת הביטחון" – כל אחד מאלה:

(1)   מנשר, צו, תקנה, אכרזה, הודעה, מודעה, או מסמך אחר, שנתנו מפקד כוחות צבא הגנה לישראל באזור, מפקד צבאי או רשות אחרת הפועלת מכוחם, מטעמם או באישורם;

(2)   הדין החל באזור כתוקפו מזמן לזמן;

(3)   הוראה שניתנה מכוח דבר חקיקה כאמור בפסקה (1) או הדין כאמור בפסקה (2), והיא בת-פועל תחיקתי.

מיום 26.10.2018

תיקון מס' 117

ס"ח תשע"ח מס' 2745 מיום 26.7.2018 עמ' 912 (ה"ח 1222)

הוספת סעיף 5א

העברת דיון בעתירה מינהלית

6.    מצא בית משפט לענינים מינהליים, לבקשת בעל דין, היועץ המשפטי לממשלה, או מיוזמתו, כי עתירה מינהלית שבפניו מעלה ענין בעל חשיבות, רגישות או דחיפות מיוחדת, רשאי הוא, לאחר שקיבל את תגובת בעלי הדין, להורות על העברת הדיון בעתירה לבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק.

שינוי התוספות

7.    שר המשפטים, בהסכמת נשיא בית המשפט העליון ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את התוספות לחוק זה, ובכלל זה להרחיבן או לגרוע מהן.

עילות, סמכויות וסעדים

8.    בית משפט לענינים מינהליים ידון בעתירה מינהלית ובערעור מינהלי בהתאם לעילות, לסמכויות ולסעדים שלפיהם דן בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, בשינויים המחויבים לגבי עתירה מינהלית ולגבי ערעור מינהלי.

צו ביניים

9.    בית משפט לענינים מינהליים רשאי, בכל שלב של הדיון, ליתן צו ביניים בתנאים שיקבע.

רשם

10.  (א)  רשם של בית משפט מחוזי יכהן גם כרשם של בית משפט לענינים מינהליים (להלן - הרשם).

          (ב)  פסק דין של הרשם דינו, לענין ערעור, כדין פסק דין של בית משפט לענינים מינהליים.

          (ג)   ערעור על החלטה של הרשם יידון לפני שופט בית משפט לענינים מינהליים.

ערעור

11.  פסק דין של בית משפט לענינים מינהליים, בעתירה מינהלית ובתובענה מינהלית, ניתן לערעור בפני בית המשפט העליון.

בקשת רשות ערעור

12.  (א)  פסק דין של בית משפט לענינים מינהליים בערעור מינהלי ובערעור על החלטת הרשם, והחלטה אחרת של בית משפט לענינים מינהליים יהיו נתונים לערעור לפני בית המשפט העליון אם ניתנה רשות לכך מאת שופט של בית המשפט העליון שנשיא בית המשפט העליון קבע לכך.

          (ב)  לענין סעיף זה, "החלטה אחרת" –

(תיקון מס' 37) תשס"ח-2008

(1)   החלטה בבקשה למתן צו ביניים בעתירה מינהלית;

מיום 25.9.2008

תיקון מס' 37

ס"ח תשס"ח מס' 2169 מיום 27.7.2008 עמ' 670 (ה"ח 341)

(1) החלטה בבקשה למתן צו ביניים בעתירה מינהלית;

(תיקון מס' 37) תשס"ח-2008

(1א) החלטה בבקשה למתן סעד זמני בערעור מינהלי ובתובענה מינהלית;

מיום 25.9.2008

תיקון מס' 37

ס"ח תשס"ח מס' 2169 מיום 27.7.2008 עמ' 670 (ה"ח 341)

הוספת פסקה 12(ב)(1א)

(2)   החלטה שניתנה לאחר פסק הדין ואינה נבלעת בו;

(3)   החלטה בענין חיסיון;

(תיקון מס' 15) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 37) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 49) תש"ע-2010

(3א) החלטה בענין סמכות ענינית או סמכות שיפוט בין-לאומית, למעט החלטה בשאלה אם עניין מסוים הוא עניין כלכלי-מינהלי, אם לאו, כאמור בסעיף 41(ג)(2) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984;

מיום 8.8.2005

תיקון מס' 15

ס"ח תשס"ה מס' 2020 מיום 8.8.2005 עמ' 738 (ה"ח 77)

הוספת פסקה 12(ב)(3א)

 

מיום 25.9.2008

תיקון מס' 37

ס"ח תשס"ח מס' 2169 מיום 27.7.2008 עמ' 670 (ה"ח 341)

(3א) החלטה בענין סמכות ענינית או סמכות שיפוט בין-לאומית;

 

מיום 15.12.2010

תיקון מס' 49

ס"ח תש"ע מס' 2253 מיום 27.7.2010 עמ' 617 (ה"ח 484)

(3א) החלטה בענין סמכות ענינית או סמכות שיפוט בין-לאומית, למעט החלטה בשאלה אם עניין מסוים הוא עניין כלכלי-מינהלי, אם לאו, כאמור בסעיף 41(ג)(2) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984;

 

 

(תיקון מס' 37) תשס"ח-2008

(3ב) החלטה בעניין התיישנות בתובענה מינהלית;

מיום 25.9.2008

תיקון מס' 37

ס"ח תשס"ח מס' 2169 מיום 27.7.2008 עמ' 670 (ה"ח 341)

הוספת פסקה 12(ב)(3ב)

(תיקון מס' 37) תשס"ח-2008

(3ג)  החלטה בעניין אגרה, עירבון או ערובה;

מיום 25.9.2008

תיקון מס' 37

ס"ח תשס"ח מס' 2169 מיום 27.7.2008 עמ' 670 (ה"ח 341)

הוספת פסקה 12(ב)(3ג)

(תיקון מס' 37) תשס"ח-2008

(3ד)  החלטה בעניין מינוי או פסילת מומחה בתובענה מינהלית;

מיום 25.9.2008

תיקון מס' 37

ס"ח תשס"ח מס' 2169 מיום 27.7.2008 עמ' 670 (ה"ח 341)

הוספת פסקה 12(ב)(3ד)

(תיקון מס' 37) תשס"ח-2008

(3ה) החלטה בעניין בקשה לצירוף בעל דין או החלטה בעניין בקשה להגיש הודעת צד שלישי;

מיום 25.9.2008

תיקון מס' 37

ס"ח תשס"ח מס' 2169 מיום 27.7.2008 עמ' 670 (ה"ח 341)

הוספת פסקה 12(ב)(3ה)

(תיקון מס' 37) תשס"ח-2008

(3ו)  אישור תובענה ייצוגית לפי חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006, לרבות החלטה ולפיה רשות לא הוכיחה כי חדלה מגביה לפי סעיף 9(ב) לחוק האמור;

מיום 25.9.2008

תיקון מס' 37

ס"ח תשס"ח מס' 2169 מיום 27.7.2008 עמ' 670 (ה"ח 341)

הוספת פסקה 12(ב)(3ו)

(תיקון מס' 37) תשס"ח-2008

(3ז)  דחיית בקשה להארכת מועד שמשמעותה שלילת האפשרות לפתוח בהליך;

מיום 25.9.2008

תיקון מס' 37

ס"ח תשס"ח מס' 2169 מיום 27.7.2008 עמ' 670 (ה"ח 341)

הוספת פסקה 12(ב)(3ז)

(תיקון מס' 37) תשס"ח-2008

(3ח) דחיית בקשה לדחות תובענה מינהלית על הסף מחמת מעשה בית דין;

מיום 25.9.2008

תיקון מס' 37

ס"ח תשס"ח מס' 2169 מיום 27.7.2008 עמ' 670 (ה"ח 341)

הוספת פסקה 12(ב)(3ח)

(תיקון מס' 37) תשס"ח-2008

(3ט) דחיית בקשה לעיכוב הליכים בשל הסכם בוררות, תניית שיפוט, פורום לא נאות או הליכים המתקיימים בערכאה אחרת;

מיום 25.9.2008

תיקון מס' 37

ס"ח תשס"ח מס' 2169 מיום 27.7.2008 עמ' 670 (ה"ח 341)

הוספת פסקה 12(ב)(3ט)

(תיקון מס' 37) תשס"ח-2008

(3י)  החלטה בעניין תיקון כתב טענות בתובענה מינהלית;

מיום 25.9.2008

תיקון מס' 37

ס"ח תשס"ח מס' 2169 מיום 27.7.2008 עמ' 670 (ה"ח 341)

הוספת פסקה 12(ב)(3י)

(4)   ענינים נוספים שקבע שר המשפטים בצו, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.

ביצוע ותקנות

13.  שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, ובכלל זה תקנות בדבר –

(1)  קביעת אגרות באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת;

(2)  סדרי הדין בעתירה מינהלית, בערעור מינהלי ובתובענה מינהלית, לרבות לענין המועד להגשת עתירה, מועדים אחרים, צו ביניים וקביעת ערובה למתן צו ביניים; סדרי הדין בעתירה מינהלית יהיו במתכונת דומה לסדרי הדין הנהוגים בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, בשינויים שיקבע שר המשפטים, באופן שיבטיחו סעד מהיר ויעיל תוך אפשרות לקיום בירור עובדתי ככל שהדבר דרוש;

(3)  הוצאה לפועל של פסקי דין והחלטות לפי חוק זה.

תחולת חוק בתי המשפט

14.  הוראות חוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, יחולו על הליך לפי חוק זה אם אין בחוק זה הוראה אחרת לענין הנדון ואם אין בענין הנדון או בהקשרו דבר שאינו מתיישב עם הוראות חוק זה.

תיקון פקודת האגודות השיתופיות – מס' 6

15.  בפקודת האגודות השיתופיות, בסעיף 51, המספרים "9, 12" -  יימחקו.

 

תיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין) – מס' 9

16.  בפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין), 1938, בסעיף 15 -

(1)  בסעיף קטן (א), במקום הסיפה החל במילים "בתוך שלושה חודשים" יבוא "לעתור לבית משפט לענינים מינהליים";

(2)  בסעיף קטן (ב), במקום הסיפה החל במילים "בתוך אותה תקופה" יבוא "לעתור לבית משפט לענינים מינהליים".

תיקון פקודת התעבורה — מס' 52

17.  בפקודת התעבורה, בסעיף 14ו –

(א)  בסעיף קטן (א), במקום "בית המשפט המחוזי" יבוא "בית משפט לענינים מינהליים";

(ב)  סעיפים קטנים (ב) עד (ד) - בטלים.

תיקון חוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה) – מס' 3

18.  בחוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), תשכ"א–1961, אחרי סעיף 14 יבוא:

"ערעור

14א. החלטת ועדת הערר ניתנת לערעור לפני בית משפט לענינים מינהליים".

תיקון חוק הרשויות המקומיות (ביוב) – מס' 3

19.  בחוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ"ב-1962, בסעיף 31 –

(1)  בסעיף קטן (א), במקום "בית המשפט המחוזי שבתחום שיפוטו נמצא המושב של ועדת הערר וידון בו שופט יחיד" יבוא "בית משפט לענינים מינהליים" ובמקום "בית המשפט המחוזי" יבוא "בית משפט לענינים מינהליים";

(2)  בסעיף קטן (ב), במקום "בית המשפט" יבוא "בית משפט לענינים מינהליים".

תיקון חוק התכנון והבניה – מס' 50

20.  בחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 –

(1)  בסעיף 106(ד), בפסקה (3), במקום "לערער" יבוא "לעתור" ובמקום "השלום" יבוא "לענינים מינהליים";

(2)  בסעיף 158ה –

(א)   בסעיף קטן (ב), במקום הסיפה החל במילים "לערער לבית משפט השלום" יבוא "לעתור לבית משפט לענינים מינהליים";

(ב)   בסעיף קטן (ג), במקום "ערעור" יבוא "עתירה" והמילים "הדן בערעור" - יימחקו.

(3)  בסעיף 158יב –

(א)   בסעיף רטן (ב), במקום "לערור לפני בית משפט השלום" יבוא "לעתור לבית משפט לענינים מינהליים";

(ב)   בסעיף קטן (ד)(3), במקום "לערער עליה לפני בית משפט השלום" יבוא "לעתור לבית משפט לענינים מינהליים";

(4)  בסעיף 158מא(א), במקום "בית המשפט המחוזי" יבוא "בית המשפט לענינים מינהליים";

(5)  בסעיף 198(ח), במקום "בית המשפט המחוזי" יבוא "בית משפט לענינים מינהליים";

(6)  פרק י'1 שכותרתו "עתירות בעניני תכנון ובניה" – בטל;

(7)  בתוספת הרביעית, בסעיף 16 –

(א)   בסעיף קטן (ג), במקום "בית המשפט המחוזי שידון בערעור בדן יחיד" יבוא "בית משפט לענינים מינהליים";

(ב)   סעיף קטן (ד) – בטל.

תיקון חוק רישוי עסקים – מס' 17

21.  בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 –

(1)  בסעיף 7ד –

(א)   כותרת השוליים תהיה "עתירה בענין החלטה או קביעת תנאי";

(ב)   בסעיף קטן (א), במקום "להגיש ערעור לבית משפט השלום או לבית משפט לענינים מקומיים שבתחום שיפוטו נמצא העסק" יבוא "לעתור לבית משפט לענינים מינהליים" ובמקום "הערעור" יבוא "העתירה".

תיקון חוק פיקוח על בתי ספר – מס' 5

22.  בחוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט- 1969, אחרי סעיף 14 יבוא:

"ערעור

14א. החלטת ועדת הערר ניתנת לערעור לפני בית משפט לענינים מינהליים."

תיקון חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) – מס' 5

23.  בחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל"ו- 1976 - 

          (1)  בסעיף 6 - 

(א)   בסעיף קטן (ב), במקום הסיפה החל במילים "בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא תחום הרשות המקומית" יבוא "בית משפט לענינים מינהליים";

(ב)   סעיף קטן (ג) -  בטל;

(2)  בסעיף 7, המילה "ערעור" -  תימחק, ובמקום "בהם" יבוא "בו".

תיקון חוק העונשין – מס' 54

24.  בחוק העונשין, תשל"ז- 1977, בסעיף 229, במקום סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב) הרואה עצמו נפגע על ידי צו לפי סעיף קטן (א) רשאי לעתור לביטולו לבית משפט לענינים מינהליים."

תיקון חוק העתיקות – מס' 2

25.  בחוק העתיקות, תשל"ח- 1978, אחרי סעיף 36 יבוא:

"ערעור              36א. החלטת ועדת הערר ניתנת לערעור לפני בית משפט לענינים מינהליים."

תיקון חוק העמותות – מס' 4

26.  בחוק העמותות, תש"ם- 1980 - 

(1)  בסעיף 4(ג), במקום "לבקש מבית המשפט" יבוא "לעתור לבית משפט לענינים מינהליים";

          (2)  בסעיף 6 - 

(א)   כותרת השוליים תהיה "עתירה";

(ב)   במקום "לערער על כך לפני בית המשפט המחוזי" יבוא "לעתור לבית משפט לענינים מינהליים", במקום "4(ב)" יבוא "4(ג)" ובמקום "לערער" יבוא "לעתור".

תיקון חוק בתי המשפט – מס' 27

27.  בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד- 1984, בסעיף 40, אחרי פסקה (1) יבוא:

"(1א)      עתירה מינהלית, ערעור מינהלי ותובענה מינהלית, לפי חוק בתי משפט לענינים מינהליים, תש"ס- 2000."

תיקון חוק חופש המידע

28.  בחוק חופש המידע, תשנ"ח- 1998, בסעיף 17(א), במקום "לבית המשפט המחוזי" יבוא "לבית משפט לענינים מינהליים".

תיקון חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים

29.  בחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, תשנ"ח- 1998, בסעיף 11 - 

(1)  בסעיף קטן (א), במקום "בית המשפט המחוזי" יבוא "בית משפט לענינים מינהליים";

          (2)  סעיף קטן (ג) -  בטל.

תחילה

30.  תחילתו של חוק זה ביום שקבע שר המשפטים בצו או בתום שישה חודשים מיום פרסומו, לפי המוקדם.

הוראות מעבר

31.  הוראות חוק זה לא יחולו על עתירה נגד החלטה של רשות בענין המנוי בתוספת הראשונה, ערעור המנוי בתוספת השניה ותובענה המנויה בתוספת השלישית, שהוגשו קודם לתחילתו.

 

צו תשס"ב-2001

תוספת ראשונה

(סעיף 5(1))

צו תשס"ב-2001 (תיקון מס' 15) תשס"ה-2005 צו תשע"ו-2016

1.        (א)  ארנונות – עניני ארנונה לפי כל דין, למעט החלטות שר הפנים, שר האוצר או שניהם יחד.

 

צו תשע"ו-2016

(ב)  על אף הסייג האמור בפרט משנה (א), לרבות החלטה של שר הפנים לפי פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין), 1938, והחלטה של שר האוצר לפי סעיף 5(ד) לפקודה האמורה; ולמעט –

(1)   החלטה של שר הפנים לפי סעיפים 3 ו-5א לפקודה האמורה;

(2)   החלטה בעלת תחולה ארצית הקובעת הנחיות לפי הפקודה האמורה.

מיום 31.12.2001

צו תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6136 מיום 2.12.2001 עמ' 146

1. ארנונות – עניני ארנונה לפי כל דין, למעט החלטות או תקנות שהתקינו שר הפנים, שר האוצר או שניהם יחד. לענין תוספת זו, "החלטות" - לרבות התקנת תקנות.

 

מיום 8.8.2005

תיקון מס' 15

ס"ח תשס"ה מס' 2020 מיום 8.8.2005 עמ' 738 (ה"ח 77)

1. ארנונות – עניני ארנונה לפי כל דין, למעט החלטות שר הפנים, שר האוצר או שניהם יחד. לענין תוספת זו, "החלטות" - לרבות התקנת תקנות.

 

מיום 13.4.2016

צו תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7631 מיום 14.3.2016 עמ' 842

1. (א) ארנונות – עניני ארנונה לפי כל דין, למעט החלטות שר הפנים, שר האוצר או שניהם יחד.

(ב) על אף הסייג האמור בפרט משנה (א), לרבות החלטה של שר הפנים לפי פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין), 1938, והחלטה של שר האוצר לפי סעיף 5(ד) לפקודה האמורה; ולמעט –

(1) החלטה של שר הפנים לפי סעיפים 3 ו-5א לפקודה האמורה;

(2) החלטה בעלת תחולה ארצית הקובעת הנחיות לפי הפקודה האמורה.

(תיקון מס' 15) תשס"ה-2005

2.        חופש המידע – החלטה של רשות לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998.

מיום 8.8.2005

תיקון מס' 15

ס"ח תשס"ה מס' 2020 מיום 8.8.2005 עמ' 738 (ה"ח 77)

החלפת פרט 2

הנוסח הקודם:

2. חופש המידע -  ענינים כאמור בסעיף 17 לחוק חופש המידע, תשנ"ח-1998.

(תיקון מס' 15) תשס"ה-2005

3.        חינוך – החלטה של רשות בעניני חינוך, למעט החלטת ממשלה והחלטת שר, ולמעט:

(1)  החלטה בעלת תחולה ארצית או מגזרית הקובעת כללים או הנחיות בענינים האלה:

(א)   תקצוב;

(ב)   תכניות לימודים;

(ג)    הכשרת עובדי הוראה;

צו תשע"ח-2018

(2)  (נמחקה);

(3)  החלטה בעניני השכלה גבוהה.

מיום 16.4.2001

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"א מס' 1792 מיום 16.4.2001 עמ' 401

3. חינוך - עניני רישוי מוסדות חינוך, תשלומי הורים, וכן רישום והעברה הרחקה והעברה של תלמידים, למעט קביעת אזורי רישום.

 

מיום 8.8.2005

תיקון מס' 15

ס"ח תשס"ה מס' 2020 מיום 8.8.2005 עמ' 738 (ה"ח 77)

החלפת פרט 3

הנוסח הקודם:

3. חינוך - עניני רישוי מוסדות חינוך, תשלומי הורים, וכן רישום, הרחקה והעברה של תלמידים, למעט קביעת אזורי רישום.

 

מיום 13.5.2018

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7985 מיום 12.4.2018 עמ' 1796

מחיקת פסקה 3(2)

הנוסח הקודם:

(2) החלטה בענין מתן תמיכות לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985;

צו תשס"ב-2001

4.        מועצות דתיות –

(א)  החלטה של מועצה דתית או של נושא משרה או תפקיד בה, למעט רב מקומי, ולמעט החלטה כאמור הטעונה אישור הממשלה או אישור שר; לענין זה, "אישור" – בכל דרך ולרבות החלטה שלא לאשר.

צו תשע"ו-2016

(ב)  עניני כשירות לכהונה ופסלות לכהונה במועצה דתית לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], תשל"א-1971, לרבות ענייני כשירות לכהונה ופסלות לכהונה של ממונים שמונו לפי סעיף 6(ב2) לחוק האמור, ולרבות כהונה בועדה ממונה לפי סעיף 10ב לחוק האמור.

צו תשע"ו-2016

(ג)   החלטה של השר לשירותי דת לפי סעיפים 2 ו-6(א) לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א-1971, וכן החלטה של רשות לפי סעיפים 3 ו-4 לחוק האמור.

מיום 31.12.2001

צו תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6136 מיום 2.12.2001 עמ' 146

החלפת פרט 4

הנוסח הקודם:

4. מועצות דתיות - עניני כשירות לכהונה ופסלות לכהונה במועצה דתית לפי סעיף 3א לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א-1971.

 

מיום 13.4.2016

צו תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7631 מיום 14.3.2016 עמ' 842

(ב) עניני כשירות לכהונה ופסלות לכהונה במועצה דתית לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], תשל"א-1971, לרבות ענייני כשירות לכהונה ופסלות לכהונה של ממונים שמונו לפי סעיף 6(ב2) לחוק האמור, ולרבות כהונה בועדה ממונה לפי סעיף 10ב לחוק האמור.

(ג) החלטה של השר לשירותי דת לפי סעיפים 2 ו-6(א) לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א-1971, וכן החלטה של רשות לפי סעיפים 3 ו-4 לחוק האמור.

(תיקון מס' 15) תשס"ה-2005

5.        מכרזים – עניני מכרזים של גוף או רשות המנויים בסעיף 2 לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992, ועניני מכרזים של רשות מקומית, שענינם התקשרות בחוזה לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין, לביצוע עבודה או לרכישת שירותים, וכן מכרזים שענינם מתן רישיון או זיכיון לפי דין.

מיום 8.8.2005

תיקון מס' 15

ס"ח תשס"ה מס' 2020 מיום 8.8.2005 עמ' 738 (ה"ח 77)

החלפת פרט 5

הנוסח הקודם:

5. מכרזים - עניני מכרזים של המדינה, רשויות מקומיות, תאגידים שהוקמו לפי חוק, חברות ממשלתיות וחברות בת ממשלתיות, שענינם התקשרות בחוזה לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין, או לביצוע עבודה, או לרכישת שירותים.

(תיקון מס' 15) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 49) תש"ע-2010

6.        עמותות וחברות לתועלת הציבור –

(1)  החלטה של רשות לפי חוק העמותות, התש"ם-1980, למעט לפי פרק ז' לחוק האמור;

(2)  החלטה של רשם החברות או רשם ההקדשות לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999, הנוגעת לחברה לתועלת הציבור, למעט החלטה של רשם ההקדשות להגיש לבית המשפט בקשות לפי החוק האמור כדי שיכריע בעניין ושיידונו בבית המשפט, לרבות לעניין פירוק, וכן החלטה לעניין אישור עסקאות לפי סעיף 345יב לחוק האמור ולעניין התראות לפירוק לפי סעיף 345יט לחוק האמור.

מיום 8.8.2005

תיקון מס' 15

ס"ח תשס"ה מס' 2020 מיום 8.8.2005 עמ' 739 (ה"ח 77)

החלפת פרט 6

הנוסח הקודם:

6. עמותות - עניני רישום עמותה ושם עמותה לפי חוק העמותות, תש"ם- 1980.

 

מיום 15.12.2010

תיקון מס' 49

ס"ח תש"ע מס' 2253 מיום 27.7.2010 עמ' 617 (ה"ח 484)

6. עמותות – עמותות וחברות לתועלת הציבור –

(1) החלטה של רשות לפי חוק העמותות, התש"ם-1980, למעט לפי פרק ז' לחוק האמור;

(2) החלטה של רשם החברות או רשם ההקדשות לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999, הנוגעת לחברה לתועלת הציבור, למעט החלטה של רשם ההקדשות להגיש לבית המשפט בקשות לפי החוק האמור כדי שיכריע בעניין ושיידונו בבית המשפט, לרבות לעניין פירוק, וכן החלטה לעניין אישור עסקאות לפי סעיף 345יב לחוק האמור ולעניין התראות לפירוק לפי סעיף 345יט לחוק האמור.

(תיקון מס' 51) תשע"א-2010 צו תשע"ח-2018

7.        רישוי עסקים - עניני מתן רשיון או ביטול רשיון, היתר זמני, היתר מזורז או אישור לעסק טעון רישוי, לרבות קביעת תנאים לפי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968.

מיום 5.11.2013

תיקון מס' 51

ס"ח תשע"א מס' 2262 מיום 18.11.2010 עמ' 49 (ה"ח 436)

7. רישוי עסקים - עניני מתן רשיון או ביטול רשיון, היתר זמני, היתר מזורז או אישור לעסק טעון רישוי, לרבות קביעת תנאים לפי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968, וכן צו לסגירת מקום לפי סעיף 229 לחוק העונשין, תשל"ז-1977.

 

מיום 13.5.2018

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7985 מיום 12.4.2018 עמ' 1796

7. רישוי עסקים – עניני מתן רשיון או ביטול רשיון, היתר זמני, היתר מזורז או אישור לעסק טעון רישוי, לרבות קביעת תנאים לפי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968, וכן צו לסגירת מקום לפי סעיף 229 לחוק העונשין, תשל"ז-1977.

(תיקון מס' 74) תשע"ב-2012

7א.      הסדרת הפעלת עסק – החלטה של רשות לפי הוראות החיקוקים המפורטים בזה:

(1)  חוק הדיור המוגן, התשע"ב-2012.

(תיקון מס' 120) תשע"ט-2018

(2)  החלטה של רשות לפי חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"ט-2018.

מיום 3.12.2012

תיקון מס' 74

ס"ח תשע"ב מס' 2361 מיום 3.6.2012 עמ' 442 (ה"ח 534)

הוספת פרט 7א

 

מיום 1.9.2019

תיקון מס' 120

ס"ח תשע"ט מס' 2753 מיום 31.10.2018 עמ' 34 (ה"ח 1250)

הוספת פרט משנה 7א(2)

צו תשס"ב-2001

8.        רשויות מקומיות –

צו תשע"ו-2016

(א) החלטה של רשות מקומית או של נושא משרה או תפקיד בה, למעט החלטה הטעונה אישור של שר הפנים לפי דין, שעניינה העיקרי של העתירה הוא החלטת שר הפנים.

(תיקון מס' 84) תשע"ד-2013

(ב) עניני כשירות לכהונה ופסלות לכהונה של ראש רשות מקומית ושל חבר מועצת רשות מקומית לפי כל דין למעט החלטה לפי סעיף 19א לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975, והחלטה לפי הסעיף האמור כפי שהוא מוחל בסעיף 6א1 לחוק המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה), התשמ"ח-1988; לענין זה "מועצת רשות מקומית" – לרבות מועצה ממונה או ועדה ממונה.

מיום 31.12.2001

צו תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6136 מיום 2.12.2001 עמ' 146

החלפת פרט 8

הנוסח הקודם:

8. רשויות מקומיות - עניני כשירות לכהונה ופסלות לכהונה של נבחרים ברשויות מקומיות לפי כל דין.

 

מיום 22.12.2013

תיקון מס' 84

ס"ח תשע"ד מס' 2421 מיום 22.12.2013 עמ' 153 (ה"ח 819)

(ב) עניני כשירות לכהונה ופסלות לכהונה של ראש רשות מקומית ושל חבר מועצת רשות מקומית לפי כל דין למעט החלטה לפי סעיף 19א לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975, והחלטה לפי הסעיף האמור כפי שהוא מוחל בסעיף 6א1 לחוק המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה), התשמ"ח-1988; לענין זה "מועצת רשות מקומית" – לרבות מועצה ממונה או ועדה ממונה.

 

מיום 13.4.2016

צו תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7631 מיום 14.3.2016 עמ' 842

(א) החלטה של רשות מקומית או של נושא משרה או תפקיד בה, למעט החלטה הטעונה אישור שר הפנים; לענין זה, "אישור" – בכל דרך ולרבות החלטה שלא לאשר למעט החלטה הטעונה אישור של שר הפנים לפי דין, שעניינה העיקרי של העתירה הוא החלטת שר הפנים.

9.        תיירות – עניני שירותי תיירות לפי חוק שירותי תיירות, תשל"ו-1976.

10.      תכנון ובניה –

(תיקון מס' 15) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 63) תשע"א-2011 (תיקון מס' 89) תשע"ד-2014 צו תשע"ו-2016 (תיקון מס' 110) תשע"ז-2017 (תיקון מס' 113) תשע"ז-2017

(א)  עניני תכנון ובניה לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, למעט לפי פרק י': פיקוח, אכיפה ועונשין, ולפי חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד-2014, ולמעט החלטות שענינן תכנית מיתאר ארצית או מחוזית והחלטות שר הפנים או שר האוצר.

 

 

צו תשע"ו-2016

(א1) ענייני תכנון לפי חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה), התשע"א-2011, למעט החלטות שר הפנים.

צו תשס"ב-2001 (תיקון מס' 15) תשס"ה-2005

(ב)  החלטה של רשות בעניני תכנון ובניה אחרים, למעט החלטות שר, לפי הוראות החיקוקים המפורטים בזה:

(1)   סעיף 5 לחוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה), תשכ"ד-1964;

(2)   פרק ג' לחוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום, תשכ"ה-1965;

(3)   חוק הדרכים (שילוט), תשכ"ו-1966;

(4)   סעיף 21א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982;

(5)   חוק הליכי תכנון ובניה (הוראת שעה), תש"ן-1990;

(6)   סימן ה' בפרק ז' לחוק אזורים חופשיים לייצור בישראל, תשנ"ד-1994;

(7)   חוק זיכיון ים המלח (תכנון ובניה) (הוראות שעה לעבודות מסוימות), תשנ"ד-1994;

(תיקון מס' 40) תשס"ח-2008

(8)   סעיף 23 לחוק אוויר נקי, התשס"ח-2008.

(תיקון מס' 102) תשע"ו-2016

(ג)   החלטה של רשות לפי חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, התשע"ו-2016, למעט החלטה של הממשלה או של שר.

(תיקון מס' 119) תשע"ח-2018

(ד)  החלטה של מנהל הרשות להתחדשות עירונית לפי סעיף 2א לחוק פינוי ובינוי (עידוד מיזמי פינוי ובינוי), התשס"ו-2006, וכן החלטה של שר המשפטים לפי סעיף 2ב לחוק האמור.

מיום 31.12.2001

צו תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6136 מיום 2.12.2001 עמ' 146

10. תכנון ובניה -

(א) עניני תכנון ובניה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, למעט לפי פרק ח'1: היטל השבחה ולפי פרק י': עבירות ועונשין, ולמעט החלטות שענינן תכנית מיתאר ארצית או מחוזית והחלטות שר הפנים.

(ב) החלטה של רשות בעניני תכנון ובניה אחרים, למעט החלטות שר, לפי הוראות החיקוקים כמפורט להלן:

(1) סעיף 5 לחוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה), התשכ"ד-1964;

(2) פרק ג' לחוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום, התשכ"ה-1965;

(3) חוק הדרכים (שילוט), התשכ"ו-1966;

(4) סעיף 21א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982;

(5) חוק הליכי תכנון ובניה (הוראת שעה), התש"ן-1990;

(6) סימן ה' בפרק ז' לחוק אזורים חופשיים לייצור בישראל, התשנ"ד-1994;

(7) חוק זיכיון ים המלח (תכנון ובניה) (הוראות שעה לעבודות מסוימות), התשנ"ד-1994.

 

מיום 8.8.2005

תיקון מס' 15

ס"ח תשס"ה מס' 2020 מיום 8.8.2005 עמ' 739 (ה"ח 77)

תיקון מס' 15 (תיקון מס' 2)

ס"ח תשס"ח מס' 2165 מיום 10.7.2008 עמ' 639 (ה"ח 369)

10. תכנון ובניה -

(א) עניני תכנון ובניה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, למעט לפי פרק ח'1: היטל השבחה ולפי פרק י': עבירות ועונשין, ולמעט החלטות שענינן תכנית מיתאר ארצית או מחוזית והחלטות שר הפנים.

(ב) החלטה של רשות בעניני תכנון ובניה אחרים, למעט החלטות שר, לפי הוראות החיקוקים כמפורט להלן המפורטים בזה:

 

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 40

ס"ח תשס"ח מס' 2174 מיום 31.7.2008 עמ' 785 (ה"ח 111, ה"ח 210)

הוספת פסקה 10(ב)(8)

 

מיום 11.8.2011

תיקון מס' 63

ס"ח תשע"א מס' 2312 מיום 11.8.2011 עמ' 1047 (ה"ח 598)

(א) עניני תכנון ובניה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, למעט לפי פרק י': עבירות ועונשין, והליכי תכנון לפי חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה), התשע"א-2011, ולמעט החלטות שענינן תכנית מיתאר ארצית או מחוזית והחלטות שר הפנים.

 

מיום 7.8.2014

תיקון מס' 89

ס"ח תשע"ד מס' 2469 מיום 7.8.2014 עמ' 760 (ה"ח 841)

(א) עניני תכנון ובניה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, למעט לפי פרק י': עבירות ועונשין, והליכי תכנון לפי חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה), התשע"א-2011 ולפי חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד-2014, ולמעט החלטות שענינן תכנית מיתאר ארצית או מחוזית והחלטות שר הפנים.

 

מיום 13.4.2016

צו תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7631 מיום 14.3.2016 עמ' 842

(א) עניני תכנון ובניה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, למעט לפי פרק י': עבירות ועונשין, והליכי תכנון לפי חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה), התשע"א-2011 ולפי חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד-2014, ולמעט החלטות שענינן תכנית מיתאר ארצית או מחוזית והחלטות שר הפנים.

(א1) ענייני תכנון לפי חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה), התשע"א-2011, למעט החלטות שר הפנים.

 

מיום 21.8.2016

תיקון מס' 88

ס"ח תשע"ו מס' 2581 מיום 21.8.2016 עמ' 1249 (ה"ח 931)

הוספת פרט משנה 10(ג)

 

מיום 7.8.2017

תיקון מס' 118

ס"ח תשע"ז מס' 2661 מיום 7.8.2017 עמ' 1170 (ה"ח 1057)

(א) עניני תכנון ובניה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, למעט לפי פרק י': עבירות ועונשין, ולפי חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד-2014, ולמעט החלטות שענינן תכנית מיתאר ארצית או מחוזית והחלטות שר הפנים או שר האוצר.

 

מיום 25.10.2017

תיקון מס' 110

ס"ח תשע"ז מס' 2635 מיום 25.4.2017 עמ' 923 (ה"ח 1074)

(א) עניני תכנון ובניה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, למעט לפי פרק י': עבירות ועונשין פיקוח, אכיפה ועונשין, ולפי חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד-2014, ולמעט החלטות שענינן תכנית מיתאר ארצית או מחוזית והחלטות שר הפנים או שר האוצר.

 

מיום 29.10.2018

תיקון מס' 58

ס"ח תשע"ח מס' 2749 מיום 29.7.2018 עמ' 957 (ה"ח 1136)

הוספת פרט משנה 10(ד)

צו תשס"ב-2001 (תיקון מס' 94 – הוראת שעה)  תשע"ו-2016

 

11.[1]   כלי היריה –

החלטה של רשות לפי חוק כלי היריה, תש"ט-1949, למעט החלטות של הממשלה או של שר;

מיום 31.12.2001

צו תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6136 מיום 2.12.2001 עמ' 147

הוספת פרט 11

 

מיום 7.2.2016 עד יום 31.12.2017

תיקון מס' 94 הוראת שעה

ס"ח תשע"ו מס' 2527 מיום 7.2.2016 עמ' 533 (ה"ח 963)

11. כלי היריה – ביטחון הציבור –

(א) החלטה של רשות לפי חוק כלי היריה, תש"ט-1949, למעט החלטות של הממשלה או של שר;

(ב) הכרזה לפי סעיף 6ב לחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס"ה-2005, בתקופת תוקפו של אותו סעיף.

 

מיום 13.4.2016

צו תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7631 מיום 14.3.2016 עמ' 842

הוספת פרט משנה 11(ג)

הנוסח:

(ג) החלטה של רשות לפי סעיפים 7 ו-8 לחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס"ה-2005.

צו תשס"ח-2007 (תיקון מס' 65) תשע"א-2011 (תיקון מס' 70) תשע"ב-2012 צו תשע"ח-2018

12.      מינהל אוכלוסין, עובדים זרים ומסתננים – החלטה של רשות לפי חוקים אלה, למעט החלטות הממשלה ולמעט החלטות הנתונות לערר לפני בית הדין לעררים לפי פרק רביעי1 לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952:

(1)   חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952;

צו תשע"ח-2018

(2)   חוק האזרחות, התשי"ב-1952;

צו תשע"ח-2018

(3)   חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג-2003;

(תיקון מס' 128) תשפ"ב-2022

(3א) חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2022;

(תיקון מס' 48) תש"ע-2010

(4)   חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991, למעט החלטה לפי פרקים ד'3 או ה' בחוק האמור;

(5)   חוק הדרכונים, התשי"ב-1952;

(6)   חוק עדכון כתובת, התשס"ה-2005;

(7)   חוק השמות, התשט"ז-1956;

(תיקון מס' 70) תשע"ב-2012

(8)   חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי"ד-1954;

צו תשע"ח-2018

(9)   חוק השבות, התש"י-1950;

צו תשע"ח-2018

(10)  חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965.

מיום 1.1.2002

צו תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6136 מיום 2.12.2001 עמ' 147

הוספת פרט 12

 

מיום 8.8.2005

תיקון מס' 15

ס"ח תשס"ה מס' 2020 מיום 8.8.2005 עמ' 739 (ה"ח 77)

12. מינהל אוכלוסין ועובדים זרים - החלטה של רשות בעניני אשרות כניסה ורישיונות ישיבה ועבודה, לרבות עניני הרחקה, משמורת ושחרור בערובה, לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב- 1952 חוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952, וכן החלטה של רשות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991, למעט החלטת ממשלה בענין עובדים זרים והחלטה לפי פרק ה' בחוק האמור; בפרט זה, "החלטה" - למעט התקנת תקנות.

 

מיום 2.3.2008

צו תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6626 מיום 6.12.2007 עמ' 171

החלפת פרט 12

הנוסח הקודם:

12. מינהל אוכלוסין ועובדים זרים - החלטה של רשות בעניני אשרות כניסה ורישיונות ישיבה ועבודה, לרבות עניני הרחקה, משמורת ושחרור בערובה, לפי חוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952, וכן החלטה של רשות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991, למעט החלטת ממשלה בענין עובדים זרים והחלטה לפי פרק ה' בחוק האמור.

 

מיום 23.4.2010

תיקון מס' 48

ס"ח תש"ע מס' 2238 מיום 24.3.2010 עמ' 502 (ה"ח 426)

(4) חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991, למעט החלטה לפי פרק ה' החלטה לפי פרקים ד'3 או ה' בחוק האמור;

 

מיום 18.1.2012

תיקון מס' 70

ס"ח תשע"ב מס' 2332 מיום 18.1.2012 עמ' 124 (ה"ח 577)

12. מינהל אוכלוסין ועובדים זרים מינהל אוכלוסין, עובדים זרים ומסתננים – החלטה של רשות לפי חוקים אלה, למעט החלטות הממשלה בענייני מינהל אוכלוסין ועובדים זרים מינהל אוכלוסין, עובדים זרים ומסתננים:

(1) חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952;

(2) סעיף 7 לחוק האזרחות, התשי"ב-1952;

(3) חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג-2003, למעט החלטות לפי סעיפים 3א1 ו-3ג;

(4) חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991, למעט החלטה לפי פרקים ד'3 או ה' בחוק האמור;

(5) חוק הדרכונים, התשי"ב-1952;

(6) חוק עדכון כתובת, התשס"ה-2005;

(7) חוק השמות, התשט"ז-1956;

(8) חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי"ד-1954.

 

מיום 1.6.2014

תיקון מס' 65

ס"ח תשע"א מס' 2313 מיום 15.8.2011 עמ' 1074 (ה"ח 550)

12. מינהל אוכלוסין, עובדים זרים ומסתננים – החלטה של רשות לפי חוקים אלה, למעט החלטות הממשלה בענייני מינהל אוכלוסין, עובדים זרים ומסתננים ולמעט החלטות הנתונות לערר לפני בית הדין לעררים לפי פרק רביעי1 לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952:

 

מיום 16.3.2017

תיקון מס' 107

ס"ח תשע"ז מס' 2611 מיום 16.3.2017 עמ' 462 (ה"ח 1058)

(2) סעיף 7 סעיפים 7 ו-11(א) לחוק האזרחות, התשי"ב-1952;

 

מיום 13.5.2018

פרט משנה 12(9) מיום 12.5.2019

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7985 מיום 12.4.2018 עמ' 1796

12. מינהל אוכלוסין, עובדים זרים ומסתננים – החלטה של רשות לפי חוקים אלה, למעט החלטות הממשלה בענייני מינהל אוכלוסין, עובדים זרים ומסתננים ולמעט החלטות הנתונות לערר לפני בית הדין לעררים לפי פרק רביעי1 לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952:

(1) חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952;

(2) סעיפים 7 ו-11(א) לחוק האזרחות, התשי"ב-1952;

(2) חוק האזרחות, התשי"ב-1952;

(3) חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג-2003, למעט החלטות לפי סעיפים 3א1 ו-3ג;

(4) חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991, למעט החלטה לפי פרקים ד'3 או ה' בחוק האמור;

(5) חוק הדרכונים, התשי"ב-1952;

(6) חוק עדכון כתובת, התשס"ה-2005;

(7) חוק השמות, התשט"ז-1956;

(8) חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי"ד-1954;

(9) חוק השבות, התש"י-1950;

(10) חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965.

 

מיום 15.3.2022 עד יום 15.3.2023

תיקון מס' 33

ס"ח תשפ"ב מס' 2968 מיום 15.3.2022 עמ' 811 (ה"ח 1509)

הוספת פסקה 12(3א)

צו תשס"ב-2001

13.      דיור ציבורי - החלטה של רשות בענין דיור ציבורי לפי חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה), תשנ"ט-1998, למעט סעיף 12, ולפי חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי, תשנ"ח- 1998, וכן עניני דיור ציבורי לפי כל נוהל.

מיום 31.12.2001

צו תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6136 מיום 2.12.2001 עמ' 147

הוספת פרט 13

צו תשס"ב-2001 (תיקון מס' 19) תשס"ה-2005

14.      תעבורה –

(א)  החלטה של רשות לפי פקודת התעבורה, לרבות החלטה בעניני רישוי ובטיחות של נהגים, רכב, שירותי אוטובוסים, שירותי מוניות והוראת נהיגה, למעט החלטות שר, ולמעט כל ענין שבסמכות בית משפט לתעבורה;

(תיקון מס' 19) תשס"ה-2005

(ב)  החלטה של הממונה על הרישום לפי סעיף 5 בחוק הספנות (כלי שיט זר בשליטה של גורם ישראלי), התשס"ה-2005.

(תיקון מס' 20) תשס"ו-2005

(ג)   החלטה של המנהל לפי סעיפים 2 ו-6 עד 9 לחוק ספנות חופית (היתר לכלי שיט זר), התשס"ו-2005.

(תיקון מס' 59) תשע"א-2011

(ד)  החלטה של רשות לפי חוק הטיס, התשע"א-2011.

צו תשע"ו-2016

(ד1) החלטה של רשות לפי חוק רשות שדות התעופה, התשל"ז-1977, למעט החלטות הממשלה והחלטות הטעונות אישור של הממשלה.

צו תשע"ו-2016

(ד2) החלטה של רשות לפי חוק רישוי שירותי התעופה, התשכ"ג-1963.

צו תשע"ו-2016

(ד3) החלטה של רשות לפי חוק רשות התעופה האזרחית, התשס"ה-2005, למעט החלטה לפי סעיף 6 לחוק האמור.

(תיקון מס' 90) תשע"ה-2014 (תיקון מס' 108) תשע"ז-2017

(ה)  החלטה של רשות לפי סימן ב' לפרק ב' לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל"ב-1972, וכן החלטה של רשות לעניין מסילת ברזל מקומית לפי פרק ד'1 לפקודה האמורה.

צו תשע"ו-2016

(ו)   החלטה של רשות בעניין מתן תג נכה לפי סעיף 1 לחוק חניה לנכים, התשנ"ד-1993.

(תיקון מס' 100) תשע"ו-2016

(ז)   החלטה של רשות לפי חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016.

מיום 31.12.2001

צו תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6136 מיום 2.12.2001 עמ' 147

הוספת פרט 14

 

מיום 21.8.2005

תיקון מס' 19

ס"ח תשס"ה מס' 2028 מיום 21.8.2005 עמ' 992 (ה"ח 135)

14. תעבורה –

(א) החלטה של רשות לפי פקודת התעבורה, לרבות החלטה בעניני רישוי ובטיחות של נהגים, רכב, שירותי אוטובוסים, שירותי מוניות והוראת נהיגה, למעט החלטות שר, ולמעט כל ענין שבסמכות בית משפט לתעבורה.

(ב) החלטה של הממונה על הרישום לפי סעיף 5 בחוק הספנות (כלי שיט זר בשליטה של גורם ישראלי), התשס"ה-2005.

 

מיום 22.11.2005

תיקון מס' 20

ס"ח תשס"ו מס' 2035 מיום 22.11.2005 עמ' 15 (ה"ח 141)

הוספת פרט משנה 14(ג)

 

מיום 13.4.2011

תיקון מס' 59

ס"ח תשע"א מס' 2296 מיום 13.4.2011 עמ' 908 (ה"ח 482)

הוספת פרט משנה 14(ד)

 

מיום 15.9.2011

תיקון מס' 68

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1202 (ה"ח 563)

הוספת פרט משנה 14(ה)

 

מיום 16.11.2014 עד יום 15.11.2019

תיקון מס' 90

ס"ח תשע"ה מס' 2472 מיום 16.11.2014 עמ' 16 (ה"ח 771)

החלפת פרט משנה 14(ה)

הנוסח:

(ה) החלטה של הוועדה לעניין פעולות חיזוק מורכבות לפי סימן ב' לפרק ב' לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל"ב-1972, וכן החלטה של רשות לעניין מסילת ברזל מקומית לפי פרק ד'1 לפקודה האמורה.

 

מיום 3.4.2017

תיקון מס' 108

ס"ח תשע"ז מס' 2629 מיום 3.4.2017 עמ' 611 (ה"ח 868)

(ה) החלטה של הוועדה לעניין פעולות חיזוק מורכבות לפי סימן ב' לפרק ב' לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל"ב-1972, וכן החלטה של רשות לעניין מסילת ברזל מקומית לפי פרק ד'1 לפקודה האמורה מסילת ברזל לפי הפקודה האמורה.

 

מיום 13.4.2016

צו תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7631 מיום 14.3.2016 עמ' 842

הוספת פרטי משנה 14(ד1)-14(ד3), 14(ו)

 

מיום 18.10.2016

תיקון מס' 100

ס"ח תשע"ו מס' 2562 מיום 18.7.2016 עמ' 1047 (ה"ח 769)

הוספת פרט משנה 14(ז)

 

מיום 16.11.2019

תיקון מס' 90

ס"ח תשע"ה מס' 2472 מיום 16.11.2014 עמ' 16 (ה"ח 771)

החלפת פרט משנה 14(ה)

הנוסח הקודם:

(ה) החלטה של רשות לעניין מסילת ברזל מקומית, לפי פרק ד'1 לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל"ב-1972.

צו תשס"ב-2001

15.      שיפוץ בתים ואחזקתם - החלטה של רשות לפי חוק שיפוץ בתים ואחזקתם, תש"ם-1980.

מיום 31.12.2001

צו תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6136 מיום 2.12.2001 עמ' 147

הוספת פרט 15

(תיקון מס' 3)  תשס"ב-2001

16.      מפלגות - שינוי שם של מפלגה לפי הוראות סעיף 8(ב) לחוק המפלגות, תשנ"ב-1992.

מיום 14.11.2001

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ב מס' 1810 מיום 14.11.2001 עמ' 17 (ה"ח 3027)

הוספת פרט 16

(תיקון מס' 5) תשס"ב-2002 (תיקון מס' 15) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 97) תשע"ו-2016

17.      שירות נתוני אשראי – החלטה של רשות לפי חוק נתוני אשראי, התשע"ו-2016.

מיום 1.2.2003

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ב מס' 1825 מיום 29.1.2002 עמ' 116 (ה"ח 2658)

הוספת פרט 17

 

מיום 8.8.2005

תיקון מס' 15

ס"ח תשס"ה מס' 2020 מיום 8.8.2005 עמ' 739 (ה"ח 77)

17. שירות נתוני אשראי – החלטה של רשות לפי חוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב-2002, למעט התקנת תקנות.

 

מיום 12.4.2019

תיקון מס' 97

ס"ח תשע"ו מס' 2551 מיום 12.4.2016 עמ' 868 (ה"ח 954)

צו תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8074 מיום 20.9.2018 עמ' 54

17. שירות נתוני אשראי – החלטה של רשות לפי חוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב-2002 חוק נתוני אשראי, התשע"ו-2016.

 

 

(תיקון מס' 101) תשע"ו-2016

18.      (בוטל).

מיום 1.5.2002

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ב מס' 1841 מיום 1.5.2002 עמ' 395 (ה"ח 3084)

הוספת פרט 18

 

מיום 1.10.2018

תיקון מס' 101

ס"ח תשע"ו מס' 2570 מיום 1.8.2016 עמ' 1130 (ה"ח 975)

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8011 מיום 31.5.2018 עמ' 2068

ביטול פרט 18

הנוסח הקודם:

18. רישום נותני שירותי מטבע – החלטה של הרשם לענין רישום נותני שירותי מטבע כאמור בסעיף 11י לחוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000.

(תיקון מס' 15) תשס"ה-2005

19.      בעלי חיים –

(תיקון מס' 83) תשע"ד-2013

(1)  החלטה של המנהל לפי סעיף 16 בחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002;

(תיקון מס' 83) תשע"ד-2013

(2)  החלטה של רשות לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ"ה-1985.

מיום 1.11.2004

תיקון מס' 7

ס"ח תשס"ג מס' 1884 מיום 29.12.2002 עמ' 223 (ה"ח 2723)

הוספת פרט 19

 

מיום 8.8.2005

תיקון מס' 15

ס"ח תשס"ה מס' 2020 מיום 8.8.2005 עמ' 739 (ה"ח 77)

החלפת פרט 19

הנוסח הקודם:

19. בעלי חיים – החלטה לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002; בפרט זה, "החלטה" – למעט התקנת תקנות.

 

מיום 7.11.2013

תיקון מס' 83

ס"ח תשע"ד מס' 2412 מיום 7.11.2013 עמ' 36 (ה"ח 770)

19. בעלי חיים –

(1) החלטה של המנהל לפי סעיף 16 בחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002;

(2) החלטה של רשות לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ"ה-1985.

(תיקון מס' 8) תשס"ה-2005

20.      משק הדלק – החלטה של המנהל בבקשה לפי סעיף 3(ג) לחוק משק הדלק (איסור מכירת דלק לתחנות תדלוק מסוימות), התשס"ה-2005.

מיום 4.4.2005

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ה מס' 1970 מיום 6.1.2005 עמ' 65 (ה"ח 53)

הוספת פרט 20

(תיקון מס' 9) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 15) תשס"ה-2005

21.      הסדרת עיסוק – החלטה של רשות לפי הוראות החיקוקים המפורטים בזה:

 

(תיקון מס' 15) תשס"ה-2005

(1)  החלטה של המועצה לפי סעיפים 7, 10, 11, 29(ב) או 37(ג) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ על ידי יועצי מס, התשס"ה-2005;

(תיקון מס' 58) תשע"א-2011

(2)  (נמחקה);

(תיקון מס' 103) תשע"ו-2016

(2א) (נמחק);

(תיקון מס' 15) תשס"ה-2005 ת"ט תשס"ט-2006

(2ב) פקודת המיילדות;

 

(תיקון מס' 15) תשס"ה-2005

(3)  חוק רואי חשבון, התשט"ו-1955;

(תיקון מס' 15) תשס"ה-2005

(4)  חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958;

(תיקון מס' 15) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 112) תשע"ז-2017

(5)  חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, למעט החלטות שר המשפטים לפי החוק האמור;

 

(תיקון מס' 15) תשס"ה-2005

(6)  חוק סוכני המכס, התשכ"ה-1964;

(תיקון מס' 15) תשס"ה-2005

(7)  חוק הפטנטים, התשכ"ז-1967 – פרק ט';

(תיקון מס' 15) תשס"ה-2005

(8)  החלטות ועדת האישורים ומינהל בתי המשפט לפי סעיפים 5א עד 5ז לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967;

(תיקון מס' 15) תשס"ה-2005

(9)  חוק הנוטריונים, התשל"ו-1976;

(תיקון מס' 15) תשס"ה-2005

(10) פקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז-1976;

(תיקון מס' 15) תשס"ה-2005

(11) חוק הפסיכולוגים, התשל"ז-1977;

(תיקון מס' 15) תשס"ה-2005

(12) פקודת רופאי השיניים [נוסח חדש], התשל"ט-1979;

(תיקון מס' 15) תשס"ה-2005

(13) חוק הצלילה הספורטיבית, התשל"ט-1979;

(תיקון מס' 15) תשס"ה-2005

(14) פקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א-1981, למעט החלטה לפי סעיפים 44, 47א עד 47ג ו-63 לפקודה;

(תיקון מס' 15) תשס"ה-2005

(15) חוק השימוש בהיפנוזה, התשמ"ד-1984;

(תיקון מס' 15) תשס"ה-2005

(16) חוק הרופאים הווטרינרים, התשנ"א-1991;

(תיקון מס' 15) תשס"ה-2005

(17) חוק העיסוק באופטומטריה, התשנ"א-1991;

(תיקון מס' 49) תש"ע-2010

(18) (נמחקה);

(תיקון מס' 15) תשס"ה-2005

(19) חוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו-1996;

(תיקון מס' 15) תשס"ה-2005

(20) חוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996;

(תיקון מס' 15) תשס"ה-2005

(21) חוק שירותי הובלה, התשנ"ז-1997;

(תיקון מס' 15) תשס"ה-2005

(22) חוק שמאי מקרקעין, התשס"א-2001;

(תיקון מס' 29) תשס"ז-2007

(23) חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני, התשס"ז-2007;

(תיקון מס' 31) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 126) תשפ"א-2020

(24) החלטת המנהל או הממונה לפי חוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989;

 

(תיקון מס' 34) תשס"ח-2008

(25) החלטה לפי סעיפים 7, 8 ו-16 לחוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים, התשס"ח-2008;

(תיקון מס' 38) תשס"ח-2008

(26) החלטה של המנהל לפי חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח-2008;

(תיקון מס' 79) תשע"ג-2012

(27) החלטה של רשות לפי חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012;

(תיקון מס' 95) תשע"ו-2016

(28) חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית, התשע"ו-2016;

(תיקון מס' 101) תשע"ו-2016 צו תשע"ח-2018

(29) חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016, למעט החלטה של המפקח הקובעת כללים או הנחיות לפי החוק האמור;

(תיקון מס' 126) תשפ"א-2020

(30) חוק הגז הפחמימני המעובה, התשפ"א-2020.

מיום 27.1.2005

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ה מס' 1978 מיום 27.1.2005 עמ' 124 (ה"ח 43)

הוספת פרט 21

 

מיום 1.9.2008

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"ה מס' 2004 מיום 9.6.2005 עמ' 477 (ה"ח 3179)

תיקון מס' 12 (תיקון)

ס"ח תשס"ח מס' 2128 מיום 20.1.2008 עמ' 148 (ה"ח 268)

הוספת פסקה 21(2)

 

מיום 8.8.2005

תיקון מס' 15

ס"ח תשס"ה מס' 2020 מיום 8.8.2005 עמ' 739 (ה"ח 77)

ת"ט תשס"ו-2006

ס"ח תשס"ו מס' 2052 מיום 22.2.2006 עמ' 257

21. הסדרת עיסוק – החלטה של רשות לפי הוראות חיקוקים שענינם הסדרת עיסוק כמפורט להלן החיקוקים המפורטים בזה:

(1) החלטה של המועצה לפי סעיפים 7, 10, 11 או 29(ב) 11, 29(ב) או 37(ג) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ על ידי יועצי מס, התשס"ה-2005;

(2) החלטה של המנהל לפי חוק להסדרת תוצרת אורגנית, התשס"ה-2005;

(2ב) פקודת המיילדות;

(3) חוק רואי חשבון, התשט"ו-1955;

(4) חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958;

(5) חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, למעט סעיפים 25א עד 25ה, למעט החלטות שר המשפטים לפי החוק האמור;

(6) חוק סוכני המכס, התשכ"ה-1964;

(7) חוק הפטנטים, התשכ"ז-1967 – פרק ט';

(8) החלטות ועדת האישורים ומינהל בתי המשפט לפי סעיפים 5א עד 5ז לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967;

(9) חוק הנוטריונים, התשל"ו-1976;

(10) פקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז-1976;

(11) חוק הפסיכולוגים, התשל"ז-1977;

(12) פקודת רופאי השיניים [נוסח חדש], התשל"ט-1979;

(13) חוק הצלילה הספורטיבית, התשל"ט-1979;

(14) פקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א-1981, למעט החלטה לפי סעיפים 44, 47א עד 47ג ו-63 לפקודה;

(15) חוק השימוש בהיפנוזה, התשמ"ד-1984;

(16) חוק הרופאים הווטרינרים, התשנ"א-1991;

(17) חוק העיסוק באופטומטריה, התשנ"א-1991;

(18) חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 – פרק ב' וסעיף 48(ה);

(19) חוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו-1996;

(20) חוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996;

(21) חוק שירותי הובלה, התשנ"ז-1997;

(22) חוק שמאי מקרקעין, התשס"א-2001.

 

מיום 10.2.2006

תיקון מס' 16

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 935 (ה"ח 175)

ת"ט תשס"ז-2007

ס"ח תשס"ז מס' 2103 מיום 12.7.2007 עמ' 388

הוספת פסקה 21(2א)

 

מיום 31.12.2007

תיקון מס' 29

ס"ח תשס"ז מס' 2105 מיום 26.7.2007 עמ' 411 (ה"ח 274)

הוספת פסקה 21(23)

 

מיום 1.1.2008

תיקון מס' 31

ס"ח תשס"ח מס' 2126 מיום 7.1.2008 עמ' 129 (ה"ח 335)

הוספת פסקה 21(24)

 

מיום 30.1.2009

תיקון מס' 38

ס"ח תשס"ח מס' 2172 מיום 30.7.2008 עמ' 729 (ה"ח 170)

הוספת פסקה 21(26)

 

מיום 1.4.2011

תיקון מס' 39

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 379 (ה"ח 402)

(18) חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 – פרק ב' וסעיף 48(ה) פרקים ב' וב'1;

 

מיום 15.12.2010

תיקון מס' 49

ס"ח תש"ע מס' 2253 מיום 27.7.2010 עמ' 617 (ה"ח 484)

מחיקת פסקה 21(18)

הנוסח הקודם:

(18) חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 – פרקים ב' וב'1;

 

מיום 10.3.2011

תיקון מס' 53

ס"ח תשע"א מס' 2280 מיום 10.3.2011 עמ' 380 (ה"ח 541)

(2א) החלטה של הממונה לפי סעיפים 5, 6, 9(א) ו-(ג), ו-10(א) ו-(ד) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה-2005 10(א) ו-(ד), 31ב, 31ג, 31ד, 31ה, 31ו, 31יא ו-42א לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005;

 

מיום 6.10.2011

תיקון מס' 58

ס"ח תשע"א מס' 2292 מיום 6.4.2011 עמ' 774 (ה"ח 405)

מחיקת פסקה 21(2)

הנוסח הקודם:

(2) החלטה של המנהל לפי חוק להסדרת תוצרת אורגנית, התשס"ה-2005;

 

מיום 14.1.2013

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ג מס' 2386 מיום 15.11.2012 עמ' 29 (ה"ח 460)

הוספת פסקה 21(27)

 

מיום 1.2.2015

תיקון מס' 34

ס"ח תשס"ח מס' 2147 מיום 8.4.2008 עמ' 438 (ה"ח 153)

תיקון מס' 34 (תיקון)

ס"ח תשע"ד מס' 2470 מיום 7.8.2014 עמ' 773 (ה"ח 854)

הוספת פסקה 21(25)

 

מיום 1.6.2016

תיקון מס' 95

ס"ח תשע"ו מס' 2531 מיום 16.2.2016 עמ' 567 (ה"ח 861)

הוספת פסקה 21(28)

 

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 103

ס"ח תשע"ו מס' 2582 מיום 21.8.2016 עמ' 1263 (ה"ח 1032)

מחיקת פרט משנה 21(2א)

הנוסח הקודם:

(2א) החלטה של הממונה לפי סעיפים 5, 6, 9(א) ו-(ג), 10(א) ו-(ד), 31ב, 31ג, 31ד, 31ה, 31ו, 31יא ו-42א לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005;

 

מיום 1.6.2017

תיקון מס' 101

ס"ח תשע"ו מס' 2570 מיום 1.8.2016 עמ' 1130 (ה"ח 975)

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7985 מיום 12.4.2018 עמ' 1796

הוספת פסקה 21(28)

 

מיום 7.8.2017

תיקון מס' 112

ס"ח תשע"ז מס' 2657 מיום 7.8.2017 עמ' 1116 (ה"ח 1107)

(5) חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, למעט סעיפים 25א עד 25ה, למעט החלטות שר המשפטים לפי החוק האמור;

 

מיום 1.7.2021

תיקון מס' 126

ס"ח תשפ"א מס' 2880 מיום 17.12.2020 עמ' 175 (ה"ח 1346)

(24) החלטת המנהל או הממונה לפי חוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989;

(30) חוק הגז הפחמימני המעובה, התשפ"א-2020.

(תיקון מס' 11) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 17) תשס"ה-2005

22.      שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות –

(1)  החלטה של מהנדס רשות מקומית ומתכנן מחוז לפי סעיף 19לט(ז) או (ח), החלטה של הנציב לפי סעיף 19יג, 19יג1, 19יד1, 19כט1, ו-19מג והחלטה של הרשם לפי סימן י"א לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998.

(תיקון מס' 17) תשס"ה-2005

(2)  החלטה של גוף מפקח לפי סעיף 10(א) לחוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים), התשס"ה-2005.

מיום 7.10.2005

תיקון מס' 11

ס"ח תשס"ה מס' 1995 מיום 7.4.2005 עמ' 332 (ה"ח 2951)

הוספת פרט 22

 

מיום 1.1.2006

תיקון מס' 17

ס"ח תשס"ה מס' 2026 מיום 10.8.2005 עמ' 963 (ה"ח 3182)

22. שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות –

(1) החלטה של מהנדס רשות מקומית ומתכנן מחוז לפי סעיף 19לט(ז) או (ח), החלטה של הנציב לפי סעיף 19יג, 19יג1, 19יד1, 19כט1, ו-19מג והחלטה של הרשם לפי סימן י"א לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998.

(2) החלטה של גוף מפקח לפי סעיף 10(א) לחוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים), התשס"ה-2005.

(תיקון מס' 13) תשס"ה-2005 צו תשע"ו-2016

23.      הגנת הסביבה –

(1)  החלטה של רשות לפי סעיף 3א לחוק למניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח-1988;

(תיקון מס' 21) תשס"ו-2006

(2)  החלטת ממונה לפי פרק ג' לחוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו-2005;

(תיקון מס' 26) תשס"ז-2007

(3)  החלטת ממונה לפי חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, התשס"ז-2007;

(תיקון מס' 40) תשס"ח-2008 ת"ט תשע"א-2011

(4)  החלטות הממונה לפי חוק אוויר נקי, התשס"ח-2008, למעט החלטות הממונה לפי סעיף 6(ה) לחוק האמור;

(תיקון מס' 40) תשס"ח-2008

(5)  אישור שנתן גורם ביטחוני בכיר לפי סעיף 21(ד)(1) לחוק אוויר נקי, התשס"ח-2008;

(תיקון מס' 43) תשס"ט-2009

(6)  החלטת הממונה והחלטת המפקח לפי חלק י"ד לפקודת המכרות, למעט לפי פרק ד' לחלק האמור;

(תיקון מס' 52) תשע"א-2011

(7)  החלטת המנהל לפי חוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א-2011;

(תיקון מס' 57) תשע"א-2011

(8)  החלטות המנהל או הממונה לפי חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א-2011;

(תיקון מס' 64) תשע"א-2011

(9)  החלטת חשב המשרד להגנת הסביבה לפי סעיף 11ח לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984;

(תיקון מס' 73) תשע"ב-2012

(10) החלטה של רשות לפי חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה – חובות דיווח ומרשם), התשע"ב-2012;

(תיקון מס' 75) תשע"ב-2012

(11) החלטה של רשות לפי חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב-2012;

צו תשע"ו-2016

(12) החלטה של רשות לפי חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993;

(תיקון מס' 96) תשע"ו-2016

(13) החלטה של רשות לפי חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות, התשע"ו-2016;

צו תשע"ח-2018

(14) החלטה של רשות לפי חוק להגנת חיית הבר, התשט"ו-1955;

צו תשע"ח-2018

(15) החלטה של הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, או של נושא תפקיד בה, לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998.

מיום 22.6.2005

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ה מס' 2006 מיום 22.6.2005 עמ' 515 (ה"ח 110)

הוספת פרט 23

 

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 21

ס"ח תשס"ו מס' 2046 מיום 1.1.2006 עמ' 167 (ה"ח 184)

הוספת פסקה 23(2)

 

מיום 1.7.2007

תיקון מס' 26

ס"ח תשס"ז מס' 2080 מיום 1.2.2007 עמ' 101 (ה"ח 114)

הוספת פסקה 23(3)

 

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 40

ס"ח תשס"ח מס' 2174 מיום 31.7.2008 עמ' 785 (ה"ח 111, ה"ח 210)

הוספת פסקאות 23(4), 23(5)

 

מיום 1.1.2011

ת"ט תשע"א-2011

ס"ח תשע"א מס' 2272 מיום 12.1.2011 עמ' 200

(4) החלטות הממונה לפי חוק אוויר נקי, התשס"ח-2008, למעט החלטות הממונה לפי סעיף 6(ד)(ה) לחוק האמור;

 

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 43

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 164 (ה"ח 436)

הוספת פסקה 23(6)

 

מיום 1.3.2011

תיקון מס' 52

ס"ח תשע"א מס' 2275 מיום 31.1.2011 עמ' 299 (ה"ח 514)

הוספת פסקה 23(7)

 

מיום 4.8.2011

תיקון מס' 57

ס"ח תשע"א מס' 2288 מיום 4.4.2011 עמ' 726 (ה"ח 461)

הוספת פסקה 23(8)

 

מיום 1.10.2011

תיקון מס' 64

ס"ח תשע"א מס' 2313 מיום 15.8.2011 עמ' 1067 (ה"ח 546)

הוספת פסקה 23(9)

 

מיום 1.4.2012

תיקון מס' 73

ס"ח תשע"ב מס' 2348 מיום 1.4.2012 עמ' 248 (ה"ח 607)

הוספת פסקה 23(10)

 

מיום 1.1.2014

תיקון מס' 75

ס"ח תשע"ב מס' 2372 מיום 26.7.2012 עמ' 559 (ה"ח 675)

הוספת פסקה 23(11)

 

מיום 13.4.2016

צו תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7631 מיום 14.3.2016 עמ' 843

23. איכות הגנת הסביבה –

(12) החלטה של רשות לפי חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993.

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 96

ס"ח תשע"ו מס' 2545 מיום 7.4.2016 עמ' 707 (ה"ח 894)

הוספת פסקה 23(13)

 

מיום 13.5.2018

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7985 מיום 12.4.2018 עמ' 1796

הוספת פסקאות 23(14), 23(15)

צו תשע"ח-2018

24.      ייבוא וייצוא –

(א)  החלטה של רשות לפי חוק היטלי סחר ואמצעי הגנה, התשנ"א-1991;

(ב)  החלטה פרטנית של רשות שעניינה ייבוא לפי כל דין ובכלל זה החלטה פרטנית של רשות שעניינה רישיון ייבוא לפי כל דין.

מיום 1.10.2005

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ה מס' 2012 מיום 7.7.2005 עמ' 689 (ה"ח 140)

הוספת פרט 24

 

מיום 13.5.2018

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7985 מיום 12.4.2018 עמ' 1796

החלפת פרט 24

הנוסח הקודם:

24. היטלי סחר – החלטה של רשות לפי חוק היטלי סחר, התשנ"א-1991; בפרט זה, "החלטה" – למעט התקנת תקנות.

(תיקון מס' 18) תשס"ה-2005

25.      פדויי שבי – החלטה של הוועדה להכרה באדם כפדוי שבי, לפי סעיף 2 לחוק תשלומים לפדויי שבי, התשס"ה-2005.

מיום 14.11.2005

תיקון מס' 18

ס"ח תשס"ה מס' 2027 מיום 16.8.2005 עמ' 980 (ה"ח 172)

הוספת פרט 25

(תיקון מס' 15) תשס"ה-2005

26.      הטבות וסיוע לנכים ולמשפחות חיילים שנספו במערכה –

(תיקון מס' 85) תשע"ד-2013

(1)  החלטה של רשות בעניני הטבות וסיוע הניתנים מכוח נוהלי אגף שיקום נכים במשרד הביטחון;

(2)  החלטה של רשות לפי החיקוקים המפורטים בזה:

(1)   החלטה של רופא מוסמך ראשי לפי תקנות הנכים (טיפול רפואי), התשי"ד-1954;

(2)   תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית), התשי"ט-1959;

(3)   תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על-תיכונית), התשי"ט-1959;

(4)   תקנות משפחות החיילים שנספו במערכה (הקלות לאלמנות לרכישת השכלה מקצועית או השכלה גבוהה), התשכ"ד-1964;

(5)   תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע), התשמ"ח-1987;

(תיקון מס' 85) תשע"ד-2013

(3)  החלטה של רשות לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950, כמפורט להלן:

(1)   החלטה של העובד הסוציאלי הראשי לפי סעיף 15ז;

(2)   החלטה של ועדת חריגים להטבות לפי סעיף 15ט;

(3)   החלטה של הוועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין לפי סעיף 35א.

מיום 8.8.2005

תיקון מס' 15

ס"ח תשס"ה מס' 2020 מיום 8.8.2005 עמ' 740 (ה"ח 77)

הוספת פרט 26

 

מיום 1.1.2014

תיקון מס' 85

ס"ח תשע"ד מס' 2424 מיום 26.12.2013 עמ' 204 (ה"ח 693)

26. הטבות וסיוע לנכים ולמשפחות חיילים שנספו במערכה –

(1) החלטה של רשות בעניני הטבות וסיוע הניתנים מכוח נוהלי אגף שיקום נכים ואגף משפחות והנצחה במשרד הביטחון;

(2) החלטה של רשות לפי החיקוקים המפורטים בזה:

(1) החלטה של רופא מוסמך ראשי לפי תקנות הנכים (טיפול רפואי), התשי"ד-1954;

(2) תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית), התשי"ט-1959;

(3) תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על-תיכונית), התשי"ט-1959;

(4) תקנות משפחות החיילים שנספו במערכה (הקלות לאלמנות לרכישת השכלה מקצועית או השכלה גבוהה), התשכ"ד-1964;

(5) תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע), התשמ"ח-1987;

(3) החלטה של רשות לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950, כמפורט להלן:

(1) החלטה של העובד הסוציאלי הראשי לפי סעיף 15ז;

(2) החלטה של ועדת חריגים להטבות לפי סעיף 15ט;

(3) החלטה של הוועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין לפי סעיף 35א.

(תיקון מס' 15) תשס"ה-2005

27.      חתימה אלקטרונית – החלטה של הרשם לפי חוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001.

מיום 8.8.2005

תיקון מס' 15

ס"ח תשס"ה מס' 2020 מיום 8.8.2005 עמ' 741 (ה"ח 77)

הוספת פרט 27

(תיקון מס' 15) תשס"ה-2005

28.      מאגרי מידע – החלטה של הרשם לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

מיום 8.8.2005

תיקון מס' 15

ס"ח תשס"ה מס' 2020 מיום 8.8.2005 עמ' 741 (ה"ח 77)

הוספת פרט 28

(תיקון מס' 15) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 92) תשע"ו-2015

29.      גז –

(1)  החלטה של רשות לפי סעיפים 18(ב), 21, 30(ג) ו-74 לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002;

(2)  החלטה סופית של הוועדה לתיאום תשתיות לפי סימן ד' בפרק ה' לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002;

(3)  החלטת גוף בודק לפי פרק ב'1 לחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989.

מיום 8.8.2005

תיקון מס' 15

ס"ח תשס"ה מס' 2020 מיום 8.8.2005 עמ' 741 (ה"ח 77)

הוספת פרט 29

 

מיום 1.12.2015

תיקון מס' 92

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 82 (ה"ח 951)

29. משק הגז הטבעי גז

(1) החלטה של רשות לפי סעיפים 18(ב), 21, 30(ג) ו-74 לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002;

(2) החלטה סופית של הוועדה לתיאום תשתיות לפי סימן ד' בפרק ה' לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002;

(3) החלטת גוף בודק לפי פרק ב'1 לחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989.

(תיקון מס' 22) תשס"ו-2005

30.      ספורט

צו תשע"ח-2018

(א)  החלטה של הרשות המוסמכת לפי חוק הנהיגה הספורטיבית, התשס"ו-2005, וכן החלטה של שר החינוך התרבות והספורט לפי הוראות סעיף 4(א) לחוק האמור;

צו תשע"ח-2018

(ב)  החלטה של רשות שעניינה מתן מעמד ספורטאי בצבא לפי פקודת הצבא כהגדרתן בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955.

מיום 29.9.2006

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ו מס' 2043 מיום 29.12.2005 עמ' 123 (ה"ח 146, ה"ח 48)

הוספת פרט 30

 

מיום 13.5.2018

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7985 מיום 12.4.2018 עמ' 1796

30. ספורט

(א) החלטה של הרשות המוסמכת לפי חוק הנהיגה הספורטיבית, התשס"ו-2005, וכן החלטה של שר החינוך התרבות והספורט לפי הוראות סעיף 4(א) לחוק האמור;

(ב) החלטה של רשות שעניינה מתן מעמד ספורטאי בצבא לפי פקודת הצבא כהגדרתן בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955.

(תיקון מס' 23) תשס"ו-2006 ת"ט תשס"ז-2006

31.      תאגידים ביטחוניים החלטות לפי חוק התאגידים הביטחוניים (הגנה על אינטרסים ביטחוניים), התשס"ו-2005.

מיום 2.1.2006

תיקון מס' 23

ס"ח תשס"ו מס' 2047 מיום 2.1.2006 עמ' 185 (ה"ח 17)

ת"ט תשס"ז-2006

ס"ח תשס"ז מס' 2073 מיום 21.12.2006 עמ' 28

הוספת פרט 31

(תיקון מס' 25) תשס"ז-2007

32.      עיצומים כספיים וקנסות אזרחיים –

(תיקון מס' 76) תשע"ב-2012

(1)  החלטה של רשות לפי פרק ז'1 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982;

(תיקון מס' 105) תשע"ז-2016

(1א) החלטת הממונה לפי פרק ד'4 לחוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, התשע"ב-2012;

(תיקון מס' 26) תשס"ז-2007

(2)  החלטת ממונה לפי סעיף 12 לחוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, התשס"ז-2007;

(תיקון מס' 49) תש"ע-2010

(3)  (נמחקה);

(תיקון מס' 29) תשס"ז-2007

(4)  החלטה של הרשות המוסמכת לפי פרק ט' לחוק הפיקוח על יצוא ביטחוני, התשס"ז-2007;

(תיקון מס' 30) תשס"ח-2007

(5)  החלטה של המנהל לפי סימן ו' בפרק שני לפקודת מס הכנסה;

(תיקון מס' 31) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 104) תשע"ז-2016

(6)  החלטה של המנהל לפי סעיף 18א לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט-1989 ולפי סעיף 3א לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית), התשנ"א-1991;

(תיקון מס' 40) תשס"ח-2008

(7)  החלטת הממונה לפי סעיף 52 לחוק אוויר נקי, התשס"ח-2008;

(תיקון מס' 42) תשס"ח-2008

(8)  החלטת ממונה לפי חוק למניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח-1988;

(תיקון מס' 42) תשס"ח-2008

(9)  החלטת מנהל לפי חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993;

(תיקון מס' 44) תשס"ט-2009

(10) החלטת מנהל רשות המים לפי סעיף 96 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009;

(תיקון מס' 43) תשס"ט-2009

(11) החלטת הממונה לפי פרק ד' בחלק י"ד לפקודת המכרות.

מיום 11.1.2007

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"ז מס' 2077 מיום 11.1.2007 עמ' 64 (ה"ח 260)

הוספת פרט 32

 

מיום 1.7.2007

תיקון מס' 26

ס"ח תשס"ז מס' 2080 מיום 1.2.2007 עמ' 101 (ה"ח 114)

הוספת פסקה 32(2)

 

מיום 1.10.2007

תיקון מס' 27

ס"ח תשס"ז מס' 2096 מיום 30.5.2007 עמ' 316 (ה"ח 169)

הוספת פסקה 32(3)

 

מיום 31.12.2007

תיקון מס' 29

ס"ח תשס"ז מס' 2105 מיום 26.7.2007 עמ' 411 (ה"ח 274)

32. עיצומים כספיים וקנסות אזרחיים

(1) החלטה של המנהל או של יושב ראש המועצה לפי פרק ז'1 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.

(2) החלטת ממונה לפי סעיף 12 לחוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, התשס"ז-2007.

(3) החלטה של רשות ניירות ערך לפי סעיף 52טו לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

(4) החלטה של הרשות המוסמכת לפי פרק ט' לחוק הפיקוח על יצוא ביטחוני, התשס"ז-2007.

 

מיום 1.1.2008

תיקון מס' 30

ס"ח תשס"ח מס' 2123 מיום 27.12.2007 עמ' 95 (ה"ח 291, ה"ח 142)

הוספת פסקה 32(5)

 

מיום 1.1.2008

תיקון מס' 31

ס"ח תשס"ח מס' 2126 מיום 7.1.2008 עמ' 130 (ה"ח 335)

הוספת פסקה 32(6)

 

מיום 10.10.2008

תיקון מס' 42

ס"ח תשס"ח מס' 2181 מיום 11.8.2008 עמ' 874 (ה"ח 159)

הוספת פסקאות 32(8), 32(9)

 

מיום 15.7.2009

תיקון מס' 44

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 236 (ה"ח 436)

הוספת פסקה 32(10)

 

מיום 15.12.2010

תיקון מס' 49

ס"ח תש"ע מס' 2253 מיום 27.7.2010 עמ' 617 (ה"ח 484)

מחיקת פסקה 32(3)

הנוסח הקודם:

(3) החלטה של רשות ניירות ערך לפי סעיף 52טו לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

 

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 40

ס"ח תשס"ח מס' 2174 מיום 31.7.2008 עמ' 785 (ה"ח 111, ה"ח 210)

הוספת פסקה 32(7)

 

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 43

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 164 (ה"ח 436)

הוספת פסקה 32(11)

 

מיום 5.8.2012

תיקון מס' 76

ס"ח תשע"ב מס' 2376 מיום 5.8.2012 עמ' 627 (ה"ח 665)

(1) החלטה של המנהל או של יושב ראש המועצה רשות לפי פרק ז'1 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 104

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 79 (ה"ח 1083)

(6) החלטה של המנהל לפי סעיף 18א לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט-1989 ולפי סעיף 3א לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז בבית משותף) (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית), התשנ"א-1991;

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 105

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 123 (ה"ח 1083)

הוספת פסקה 32(1א)

צו תשע"ו-2016

33.      בריאות

(א)  החלטת ועדה הערכה או החלטת המנהל לפי פרק ד' לחוק השתלת אברים, התשס"ח-2008;

(2)[2] החלטה של רשות לפי חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו-2015;

(ב)  החלטה של רשות לפי תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (מדדי איכות ומסירת מידע), התשע"ב-2012.

מיום 1.5.2008

תיקון מס' 33

ס"ח תשס"ח מס' 2144 מיום 31.3.2008 עמ' 405 (ה"ח 68)

הוספת פרט 33

 

מיום 30.9.2016

תיקון מס' 93

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 193 (ה"ח 951)

33. בריאות –

(1) החלטת ועדה הערכה או החלטת המנהל לפי פרק ד' לחוק השתלת אברים, התשס"ח-2008.

(2) החלטה של רשות לפי חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו-2015.

 

מיום 13.4.2016

צו תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7631 מיום 14.3.2016 עמ' 843

החלפת פרט 33

הנוסח הקודם:

33. בריאות – החלטת ועדה הערכה או החלטת המנהל לפי פרק ד' לחוק השתלת אברים, התשס"ח-2008.

(תיקון מס' 77) תשע"ב-2012

34.      (נמחק).

מיום 8.4.2008

תיקון מס' 35

ס"ח תשס"ח מס' 2147 מיום 8.4.2008 עמ' 447 (ה"ח 171)

הוספת פרט 34

 

מיום 10.4.2014

תיקון מס' 77

ס"ח תשע"ב מס' 2377 מיום 5.8.2012 עמ' 649 (ה"ח 696)

מחיקת פרט 34

הנוסח הקודם:

34. קשר עסקי עם איראן – החלטת רשות לפי חוק איסור השקעה בתאגידים המקיימים קשר עסקי עם איראן, התשס"ח-2008.

(תיקון מס' 45) תש"ע-2010

35.      רכישה לצורכי ציבור – החלטה של רשות לפי סעיף 9א לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943.

מיום 15.2.2010

תיקון מס' 45

ס"ח תש"ע מס' 2228 מיום 15.2.2010 עמ' 366 (ה"ח 237)

הוספת פרט 35

(תיקון מס' 47) תש"ע-2010 (תיקון מס' 50) תשע"א-2010

36.      חיילים בשירות קבע –

(א)  החלטה של רשות, בהתאם לפקודות הצבא כהגדרתן בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955, בעניין מהעניינים המפורטים להלן, למעט החלטת ממשלה והחלטת שר; לעניין זה, "חייל בשירות קבע" – כהגדרתו בחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (הליכים לעניין החלטות הנוגעות לשירות קבע), התש"ע-2010 (להלן – חוק שירות הקבע):

(1)   סיום שירות הקבע בשל כל אחד מאלה:

(א)   התנהגות החורגת מאמות המידה הנדרשות מחייל בשירות קבע בדרגתו או במעמדו;

(ב)   הרשעה בבית דין צבאי או בבית משפט בביצוע עבירה פלילית;

(2)   הדחה או השעיה של חייל בשירות קבע;

(3)   אי-קידומו בדרגה של חייל בשירות קבע;

(4)   אי-מינויו של חייל בשירות קבע לתפקיד או הפסקת מינויו כאמור;

(תיקון מס' 50) תשע"א-2010

(ב)  החלטה של שר הביטחון לפי סעיף 2 לחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (חיילות בשירות קבע), התשע"א-2010.

מיום 16.8.2010

תיקון מס' 47

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 382 (ה"ח 458)

הוספת פרט 36

 

מיום 9.11.2010

תיקון מס' 50

ס"ח תשע"א מס' 2258 מיום 9.11.2010 עמ' 12 (ה"ח 336)

36. חיילים בשירות קבע –

(א) החלטה של רשות, בהתאם לפקודות הצבא כהגדרתן בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955, בעניין מהעניינים המפורטים להלן, למעט החלטת ממשלה והחלטת שר; לעניין זה, "חייל בשירות קבע" – כהגדרתו בחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (הליכים לעניין החלטות הנוגעות לשירות קבע), התש"ע-2010 (להלן – חוק שירות הקבע):

(1) סיום שירות הקבע בשל כל אחד מאלה:

(א) התנהגות החורגת מאמות המידה הנדרשות מחייל בשירות קבע בדרגתו או במעמדו;

(ב) הרשעה בבית דין צבאי או בבית משפט בביצוע עבירה פלילית;

(2) הדחה או השעיה של חייל בשירות קבע;

(3) אי-קידומו בדרגה של חייל בשירות קבע;

(4) אי-מינויו של חייל בשירות קבע לתפקיד או הפסקת מינויו כאמור;

(ב) החלטה של שר הביטחון לפי סעיף 2 לחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (חיילות בשירות קבע), התשע"א-2010.

צו תשע"א-2010 צו (מס' 2) תשע"א-2010

37.      שוטרים וסוהרים –

(1)  החלטה בעניין המנוי בסעיף 93א לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971 למעט כל החלטה הנוגעת למינוי המפקח הכללי של המשטרה;

(2)  החלטה בעניין המנוי בסעיף 129 לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971 למעט כל החלטה הנוגעת למינוי נציב בתי הסוהר;

צו תשע"ו-2016

(3)  החלטה לפי סעיפים 73 ו-81 לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970.

מיום 1.11.2010

צו תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6938 מיום 1.11.2010 עמ' 125

הוספת פרט 37

 

מיום 20.12.2010

צו (מס' 2) תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6953 מיום 20.12.2010 עמ' 281

37. שוטרים וסוהרים –

(1) החלטה בעניין המנוי בסעיף 93א לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971 למעט כל החלטה הנוגעת למינוי המפקח הכללי של המשטרה;

(2) החלטה בעניין המנוי בסעיף 129 לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971 למעט כל החלטה הנוגעת למינוי נציב בתי הסוהר.

 

מיום 13.4.2016

צו תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7631 מיום 14.3.2016 עמ' 843

הוספת פסקה 37(3)

(תיקון מס' 54) תשע"א-2011 (הוראת שעה – מס' 121) תשע"ט-2018

38.      החלטה של רשות לפי חוק לפינוי שדות מוקשים, התשע"א-2011, למעט החלטה לפי סעיפים 4(א)(1), 18(ג), 19 ו-27 עד 30 לחוק האמור.

מיום 28.3.2011

תיקון מס' 54

ס"ח תשע"א מס' 2285 מיום 28.3.2011 עמ' 665

הוספת פרט 38

 

מיום 2.1.2019 עד יום 31.12.2021

הוראת שעה – מס' 121

ס"ח תשע"ט מס' 2769 מיום 2.1.2019 עמ' 116 (ה"ח 1225)

38. החלטה של רשות לפי חוק לפינוי שדות מוקשים ושטחי נפלים, התשע"א-2011, למעט החלטה לפי סעיפים 4(א)(1), 18(ג), 19 ו-27 עד 30 לחוק האמור.

(תיקון מס' 55) תשע"א-2011

39.      אגודות שיתופיות –

צו תשע"ח-2018

(א)  החלטה של ועדת השגות לפי סעיף 6ב לפקודת האגודות השיתופיות;

צו תשע"ח-2018

(ב)  החלטה של רשות לפי סעיפים 6(1) ו-(2), 7, 9 ו-12 עד 14 לפקודת האגודות השיתופיות, וכן החלטה של רשות לפי תקנות האגודות השיתופיות (ייסוד), התשל"ו-1976.

מיום 29.4.2011

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"א מס' 2286 מיום 30.3.2011 עמ' 685 (ה"ח 341)

הוספת פרט 39

 

מיום 13.5.2018

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7985 מיום 12.4.2018 עמ' 1797

39. אגודות שיתופיות –

(א) החלטה של ועדת השגות לפי סעיף 6ב לפקודת האגודות השיתופיות;

(ב) החלטה של רשות לפי סעיפים 6(1) ו-(2), 7, 9 ו-12 עד 14 לפקודת האגודות השיתופיות, וכן החלטה של רשות לפי תקנות האגודות השיתופיות (ייסוד), התשל"ו-1976.

צו תשע"ח-2018

40.      תמיכות –

(א)  החלטה פרטנית של רשות שעניינה מתן תמיכה למוסד ציבור לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, למעט החלטה לפי סעיפים קטנים (ה) ו-(ו) של סעיף 3א לחוק האמור;

(ב)  החלטה פרטנית של רשות שעניינה מתן תמיכה לגוף אחר לפי הוראות החשב הכללי למעט החלטה שעניינה קביעת מבחן תמיכה לפי הוראות אלה; בפרט זה, "גוף אחר" – כהגדרתו בהוראות החשב הכללי שעניינן תמיכות מתקציב המדינה בגופים אחרים;

(ג)   החלטה של שר האוצר לפי סעיף 3ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

מיום 30.3.2011

תיקון מס' 56

ס"ח תשע"א מס' 2286 מיום 30.3.2011 עמ' 687 (ה"ח 315)

הוספת פרט 40

 

מיום 13.5.2018

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7985 מיום 12.4.2018 עמ' 1797

החלפת פרט 40

הנוסח הקודם:

40. הפחתת סכומי תמיכה – החלטה של שר האוצר לפי סעיף 3ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

(תיקון מס' 58) תשע"א-2011

41.      חקלאות –

(1)  החלטה של המנהל לפי חוק להסדרת תוצרת אורגנית, התשס"ה-2005;

(2)  החלטה של רשות לפי חוק תכנון משק החלב, התשע"א-2011;

(תיקון מס' 66) תשע"א-2011

(3)  החלטה של רשות לפי חוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו, התשע"א-2011;

(תיקון מס' 71) תשע"ב-2012

(4)  החלטה של רשות לפי פקודת היערות;

(תיקון מס' 86) תשע"ד-2014

(5)  החלטה של רשות לפי חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים, התשע"ד-2014;

צו תשע"ח-2018

(6)  החלטה של רשות לפי סעיפים 2, 3 ו-10 לחוק ההתיישבות החקלאית (סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים), התשכ"ז-1967;

צו תשע"ח-2018

(7)  החלטה של רשות לפי פקודת הדיג.

מיום 6.10.2011

תיקון מס' 58

ס"ח תשע"א מס' 2292 מיום 6.4.2011 עמ' 774 (ה"ח 405)

הוספת פרט 41

 

מיום 18.1.2012

תיקון מס' 71

ס"ח תשע"ב מס' 2332 מיום 18.1.2012 עמ' 134 (ה"ח 574)

ת"ט תשע"ב-2012

ס"ח תשע"ב מס' 2348 מיום 1.4.2012 עמ' 262

הוספת פסקה 41(4)

 

מיום 15.8.2012

תיקון מס' 66

ס"ח תשע"א מס' 2313 מיום 15.8.2011 עמ' 1080 (ה"ח 511)

הוספת פסקה 41(3)

 

מיום 5.3.2016

תיקון מס' 86

ס"ח תשע"ד מס' 2435 מיום 5.3.2014 עמ' 321 (ה"ח 713)

הוספת פסקה 41(5)

 

מיום 13.5.2018

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7985 מיום 12.4.2018 עמ' 1797

הוספת פסקאות 41(6), 41(7)

(תיקון מס' 62) תשע"א-2011

42.      בדיקת מינויים – החלטה של רשות לפי הוראות החיקוקים המפורטים בזה:

(1)  סעיפים 10ב ו-11(ב) עד (ד) לחוק הספורט, התשמ"ח-1988.

מיום 1.1.2012

תיקון מס' 62

ס"ח תשע"א מס' 2311 מיום 11.8.2011 עמ' 1033 (ה"ח 562)

הוספת פרט 42

(תיקון מס' 61) תשע"א-2011

43.      החלטה של רשות לפי חוק המועצה הארצית לביטחון תזונתי, התשע"א-2011, למעט החלטות לפי סעיף 3 לחוק האמור ובין השאר החלטות הממשלה לפי אותו סעיף.

מיום 7.2.2012

תיקון מס' 61

ס"ח תשע"א מס' 2308 מיום 7.8.2011 עמ' 999 (ה"ח 380)

הוספת פרט 43

(תיקון מס' 67) תשע"א-2011

44.      הגנה על הציבור מפני עברייני מין – החלטה של רשות לפי חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, התשס"ו-2006, למעט החלטת ראש ענף טיפול ושיקום בבתי הסוהר לפי סעיף 20ז(ה) לחוק האמור.

מיום 17.8.2011

תיקון מס' 67

ס"ח תשע"א מס' 2317 מיום 17.8.2011 עמ' 1170 (ה"ח 475)

הוספת פרט 44

(תיקון מס' 78) תשע"ב-2012

45.      כבאות והצלה – החלטה של רשות לפי חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012, למעט:

(1)  החלטות ממשלה והחלטות היועץ המשפטי לממשלה לפי החוק האמור;

(2)  החלטה בעניין מינוי נציב כבאות והצלה, הפסקת כהונתו של הנציב או השעייתו;

(3)  החלטת שר לפי סעיף 34 לחוק האמור;

(4)  החלטה בעניין צו הפסקה מינהלי לפי סעיף 51 לחוק האמור.

מיום 8.8.2012

תיקון מס' 78

ס"ח תשע"ב מס' 2381 מיום 8.8.2012 עמ' 745 (ה"ח 672)

הוספת פרט 45

(תיקון מס' 80) תשע"ג-2013

46.      תאגידי מים וביוב – החלטה של רשות לפי סעיף 6ט(ד) לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001.

מיום 1.8.2013

תיקון מס' 80

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 193 (ה"ח 768)

הוספת פרט 46

(תיקון מס' 81) תשע"ג-2013

47.      (פקע).

מיום 6.2.2014 עד יום 5.2.2017

תיקון מס' 81

ס"ח תשע"ג מס' 2407 מיום 6.8.2013 עמ' 220 (ה"ח 711)

הוספת פרט 47

הנוסח:

47. תרבות – החלטה של רשות לפי סעיפים 4(ד), 8(ד) ו-36 לחוק הגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה), התשע"ג-2013.

(תיקון מס' 82) תשע"ד-2013

48.      תקינה –

(1)  החלטה של רשות לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953, ולמעט החלטה לפי סעיף 6 עד 8(א), 9(ב), 9(ג), 11(א), 12א או 16 לחוק האמור;

(2)  החלטה של רשות לפי סעיף 2א(ו) לפקודת הייבוא והייצוא [נוסח חדש], התשל"ט-1979.

מיום 31.12.2013

תיקון מס' 82

ס"ח תשע"ד מס' 2410 מיום 31.10.2013 עמ' 23 (ה"ח 768)

הוספת פרט 48

(תיקון מס' 109) תשע"ז-2017

49.      שירות אזרחי – החלטה של רשות לפי חוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד-2014, או לפי חוק שירות אזרחי, התשע"ז-2017, למעט החלטה של הממשלה לפי החוקים האמורים.

מיום 19.3.2014

תיקון מס' 87

ס"ח תשע"ד מס' 2442 מיום 19.3.2014 עמ' 393 (ה"ח 787)

הוספת פרט 49

 

מיום 1.4.2018

תיקון מס' 109

ס"ח תשע"ז מס' 2632 מיום 5.4.2017 עמ' 667 (ה"ח 947)

החלפת פרט 49

הנוסח הקודם:

49. שירות לאומי-אזרחי – החלטה של רשות לפי חוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד-2014.

 

(תיקון מס' 88) תשע"ד-2014 (תיקון מס' 122) תשע"ט-2019

50.      קידום התחרות בענף המזון – החלטת הממונה על התחרות לפי סעיפים 7(ב) ו-16(ד) לחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014.

מיום 27.3.2014

תיקון מס' 88

ס"ח תשע"ד מס' 2447 מיום 27.3.2014 עמ' 454 (ה"ח 769)

הוספת פרט 50

 

מיום 10.1.2019

תיקון מס' 122

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 252 (ה"ח 1221)

50. קידום התחרות בענף המזון – החלטת הממונה על ההגבלים העסקיים הממונה על התחרות לפי סעיפים 7(ב) ו-16(ד) לחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014.

(תיקון מס' 91) תשע"ה-2015

51.      מחקר ופיתוח – החלטה של רשות לפי חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד-1984, למעט החלטה של המועצה לפי החוק האמור.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 91

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 284 (ה"ח 926)

הוספת פרט 51

צו תשע"ו-2016

52.      קליטת עלייה – החלטה של רשות לפי חוק סל הקליטה, התשנ"ה-1994, למעט החלטת שר לפי סעיף 3(ב) לחוק האמור, וכן החלטה של רשות בענייני הטבות וסיוע הניתנים מכוח החלטות הממשלה שעניינן קליטת עלייה או מכוח נוהלי משרד העלייה והקליטה.

מיום 13.4.2016

צו תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7631 מיום 14.3.2016 עמ' 843

הוספת פרט 52

צו תשע"ו-2016

53.      סמים מסוכנים – החלטה של רשות לפי פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973.

מיום 13.4.2016

צו תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7631 מיום 14.3.2016 עמ' 843

הוספת פרט 53

(תיקון מס' 98) תשע"ו-2016 (תיקון מס' 118) תשע"ח-2018

54.      מוקדי חירום – החלטה של גוף לפי חוק מוקדי חירום, התשע"ו-2016.

מיום 12.4.2016

תיקון מס' 98

ס"ח תשע"ו מס' 2552 מיום 12.4.2016 עמ' 880 (ה"ח 603)

הוספת פרט 54

 

מיום 29.7.2018

תיקון מס' 118

ס"ח תשע"ח מס' 2749 מיום 29.7.2018 עמ' 951 (ה"ח 1136)

54. הטרדות של מוקדי חירום – החלטה של גוף לפי חוק למניעת הטרדות של מוקדי חירום, התשע"ו-2016.

 

(תיקון מס' 99) תשע"ו-2016

55.      מאבק בטרור –

(1)  החלטה של רשות בעניין צו תפיסה מינהלי וצו חילוט לפי פרק ה' לחוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016 (להלן – חוק המאבק בטרור);

(2)  החלטה של רשות בעניין צו למניעת פעילות או צו להגבלת שימוש במקום, לפי פרק ו' לחוק המאבק בטרור;

(תיקון מס' 115) תשע"ח-2018

(3)  החלטה של רשות לפי סעיף 70א(ה) או (ו) לחוק המאבק בטרור.

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 99

ס"ח תשע"ו מס' 2556 מיום 23.6.2016 עמ' 928 (ה"ח 949, ה"ח 967, ה"ח 782)

הוספת פרט 55

 

מיום 13.3.2018

תיקון מס' 115

ס"ח תשע"ח מס' 2707 מיום 13.3.2018 עמ' 293 (ה"ח 1201)

הוספת פרט משנה 55(3)

(תיקון מס' 103) תשע"ו-2016

56.      פיקוח על שירותים פיננסיים – החלטה של רשות לפי החוקים שללהן, למעט החלטה של הממונה הקובעת כללים או הנחיות שהם בני פועל תחיקתי לפי אותם חוקים:

(1)  חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, למעט החלטה לפי סעיף 2(א) לחוק האמור;

(2)  חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005;

(3)  חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005.

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 103

ס"ח תשע"ו מס' 2582 מיום 21.8.2016 עמ' 1263 (ה"ח 1032)

הוספת פרט 56

(תיקון מס' 106) תשע"ז-2016

57.      השקעות הון –

צו תשע"ח-2018

(1)  החלטה של ועדת השגה לפי סעיף 24א לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959;

צו תשע"ח-2018

(2)  (נמחק);

(3)  החלטה של רשות לפי סעיף 86 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 106

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 271 (ה"ח 1083)

הוספת פרט 57

 

מיום 13.5.2018

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7985 מיום 12.4.2018 עמ' 1797

(1) החלטה של מינהלת הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה לפי סעיפים 17, 74, 75(א), 75א ו-75ב(א) לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (בפרט זה – חוק לעידוד השקעות הון);

(1) החלטה של ועדת השגה לפי סעיף 24א לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959;

(2) החלטה של מנהל הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה לפי סעיפים 19א, 75א או 75ב(א) לחוק לעידוד השקעות הון;

(תיקון מס' 111) תשע"ז-2017

58. תקשורת –

(1) החלטה של מומחה לפי סעיף 63א(ב) או (ג) לחוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד-2014;

(2)  החלטה של מומחה לפי סעיף 82יז(ו) או (ז) לחוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד-2014;

(תיקון מס' 116) תשע"ח-2018

58.      (3)  החלטה של רשות לפי פקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל"ב-1972, למעט החלטה שעניינה הועדת תדרים או הקצאת תדרים.

מיום 14.5.2017 בוטל

תיקון מס' 111

ס"ח תשע"ז מס' 2637 מיום 14.5.2017 עמ' 949 (ה"ח 1132)

תיקון מס' 111 (ביטול)

ס"ח תשע"ח מס' 2745 מיום 26.7.2018 עמ' 910 (ה"ח 1237)

הוספת פרט 58

 

מיום 22.4.2018

תיקון מס' 116

ס"ח תשע"ח מס' 2712 מיום 22.3.2018 עמ' 489 (ה"ח 1196)

הוספת פסקה 58(3)

צו תשע"ח-2018

59.      רשות מקרקעי ישראל –

(1)  החלטה של רשות מקרקעי ישראל שעניינה הקצאה ראשונית של מקרקעין לפי כל דין או לפי החלטת הממשלה;

(2)  (א)   החלטה של רשות לפי סעיף 6(8) לחוק הרשות לפיתוח הנגב, התשנ"ב-1991;

(ב)   החלטת שר לפי סעיף 5(ב) לחוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון מס' 4), התש"ע-2010;

(ג)    החלטה של רשות מקרקעי ישראל לפי סעיפים 5(ה) ו-(ו) לחוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון מס' 4), התש"ע-2010;

(3)  החלטה של ועדת ההשגות הפועלת לפי החלטות מועצת מקרקעי ישראל שעניינה השגה על שומת מקרקעין שנערכה במסגרת עסקה עם רשות מקרקעי ישראל.

מיום 7.11.2017

תיקון מס' 114

ס"ח תשע"ח מס' 2665 מיום 7.11.2017 עמ' 7 (ה"ח הכנסת תשע"ז מס' 702 עמ' 158)

הוספת פרט 59

 

מיום 13.5.2018

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7985 מיום 12.4.2018 עמ' 1797

החלפת פרט 59

הנוסח הקודם:

59. מיזם חקלאי-תיירותי משולב – החלטה של רשות לפי סעיף 6(8) לחוק הרשות לפיתוח הנגב, התשנ"ב-1991, החלטה של שר לפי סעיף 5(ב) לחוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון מס' 4), התש"ע-2010, והחלטה של רשות מקרקעי ישראל לפי סעיף 5(ו) לחוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון מס' 4), התש"ע-2010.

צו תשע"ח-2018

60.      החלטה של רשות לפי סעיף 78 לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971.

מיום 13.5.2018

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7985 מיום 12.4.2018 עמ' 1798

הוספת פרט 60

צו תשע"ח-2018

61.      התגוננות אזרחית – החלטה של רשות לפי פרקים שלישי עד שביעי לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951, למעט החלטה כאמור שניתנה בזמן מצב מיוחד בעורף או בשעת התקפה, כהגדרתם בחוק האמור, ולמעט החלטה של הממשלה, החלטת שר או החלטה של ראש המטה הכללי של הצבא לפי החוק האמור.

מיום 13.5.2018

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7985 מיום 12.4.2018 עמ' 1798

הוספת פרט 60

(תיקון מס' 124 – הוראת שעה) תש"ף-2020

62.      סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה – החלטה בהשגה לפי סעיפים 7א, 8(א)(2), 22, 22ד1 ו-28ג לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020 והחלטה פרטנית לפי סימן ד' לפרק ג' לחוק האמור.

מיום 23.7.2020 עד יום 31.12.2022

תיקון מס' 124 – הוראת שעה

ס"ח תש"ף מס' 2832 מיום 23.7.2020 עמ' 287 (ה"ח 1320)

תיקון מס' 124 – הוראת שעה (תיקון מס' 4)

ס"ח תשפ"א מס' 2911 מיום 4.7.2021 עמ' 362 (ה"ח 1407)

תיקון מס' 124 – הוראת שעה (תיקון מס' 5)

ס"ח תשפ"ב מס' 2936 מיום 30.11.2021 עמ' 462 (ה"ח 1461)

תיקון מס' 124 – הוראת שעה (תיקון מס' 6)

ס"ח תשפ"ב מס' 2954 מיום 31.1.2022 עמ' 715 (ה"ח 1461)

הוספת פרט 62

 

מיום 17.8.2020

תיקון מס' 124 – הוראת שעה (תיקון)

ס"ח תש"ף מס' 2842 מיום 17.8.2020 עמ' 393 (ה"ח 1332)

62. סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה – החלטה בהשגה לפי סעיף 22 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020 והחלטה פרטנית לפי סימן ד' לפרק ג' לחוק האמור.

 

מיום 4.2.2021

תיקון מס' 124 – הוראת שעה (תיקון מס' 2)

ס"ח תשפ"א מס' 2901 מיום 4.2.2021 עמ' 305 (ה"ח 1392)

62. סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה – החלטה בהשגה לפי סעיף 22 לפי סעיפים 7א ו-22 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020 והחלטה פרטנית לפי סימן ד' לפרק ג' לחוק האמור.

 

מיום 18.3.2021

תיקון מס' 124 – הוראת שעה (תיקון מס' 3)

ס"ח תשפ"א מס' 2908 מיום 18.3.2021 עמ' 347 (ה"ח 1402)

62. סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה – החלטה בהשגה לפי סעיפים 7א ו-22 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020 והחלטה פרטנית לפי סימן ד' סימנים ד' ו-ה' לפרק ג' לחוק האמור.

 

מיום 1.1.2022

תיקון מס' 124 – הוראת שעה (תיקון מס' 6)

ס"ח תשפ"ב מס' 2954 מיום 31.1.2022 עמ' 714 (ה"ח 1461)

62. סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה – החלטה בהשגה לפי סעיפים 7א ו-22 סעיפים 7א, 8(א)(2), 22, 22ד1 ו-28ג לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020 והחלטה פרטנית לפי סימנים ד' ו-ה' לפרק ג' לחוק האמור.

(תיקון מס' 127) תשפ"ב-2021

63.      החלטת הממונה לפי חוק איסור הונאה בכשרות, התשמ"ג-1983, למעט החלטה שלא לתת רישיון בשל התנגדות מועצת הרבנות הראשית לפי סעיף 2יז(א)(6) לחוק.

מיום 1.1.2022

תיקון מס' 127

ס"ח תשפ"ב מס' 2933 מיום 18.11.2021 עמ' 286 (ה"ח 1443)

הוספת פרט 63

 

צו תשס"ב-2001

תוספת שניה

(סעיף 5(2))

1.        ערעור על החלטת רשם האגודות השיתופיות לפי פקודת האגודות השיתופיות למעט בעניני פירוק אגודות שיתופיות, בוררות בסכסוכים ועיקול זמני על נכסים.

צו תשס"ב-2001 (תיקון מס' 15) תשס"ה-2005

2.        ערעור לפי סעיף 14ו וערעור לפי סעיף 55(א1) לפקודת התעבורה.

מיום 31.12.2001

צו תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6136 מיום 2.12.2001 עמ' 147

2. ערעור לפי סעיף 14ו וערעור לפי סעיף 55 לפקודת התעבורה.

 

מיום 8.8.2005

תיקון מס' 15

ס"ח תשס"ה מס' 2020 מיום 8.8.2005 עמ' 741 (ה"ח 77)

2. ערעור לפי סעיף 14ו וערעור לפי סעיף 55(א1) לפקודת התעבורה.

 

(תיקון מס' 15) תשס"ה-2005

2א.      ערעור לפי סעיף 64(ג1) לפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א-1981.

מיום 8.8.2005

תיקון מס' 15

ס"ח תשס"ה מס' 2020 מיום 8.8.2005 עמ' 741 (ה"ח 77)

הוספת פרט 2א

(תיקון מס' 15) תשס"ה-2005

2ב.      ערעור לפי סעיף 8 לחוק החשמל, התשי"ד-1954.

מיום 8.8.2005

תיקון מס' 15

ס"ח תשס"ה מס' 2020 מיום 8.8.2005 עמ' 741 (ה"ח 77)

הוספת פרט 2ב

3.        ערעור לפי סעיף 14א לחוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), תשכא-1961.

4.        ערעור לפי סעיף 31 לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ"ב-1962.

(תיקון מס' 36) תשס"ח-2008

5.        ערעור לפי סעיפים 198(ז), 14(ד) לתוספת השלישית ו-16(ג) לתוספת הרביעית בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965.

מיום 8.8.2005 עד יום 3.2.2009

תיקון מס' 15

ס"ח תשס"ה מס' 2020 מיום 8.8.2005 עמ' 741 (ה"ח 77)

תיקון מס' 15 (תיקון מס' 2)

ס"ח תשס"ח מס' 2165 מיום 10.7.2008 עמ' 639 (ה"ח 369)

החלפת פרט 5

הנוסח:

5. ערעור לפי סעיפים 158מא, 198(ח), 14(ג4) לתוספת השלישית ו-16 לתוספת הרביעית בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965.

 

מיום 3.2.2009

תיקון מס' 36

ס"ח תשס"ח מס' 2165 מיום 10.7.2008 עמ' 639 (ה"ח 369)

החלפת פרט 5

הנוסח הקודם:

5. ערעור לפי סעיף 158מא, סעיף 198(ח) או לפי סעיף 16 לתוספת הרביעית לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה- 1965.

צו תשע"ח-2018

5א.      ערעור על החלטת ועדת המשנה של המועצה הארצית שלפי סעיף 6(ג) לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 (בפרט זה – ועדת המשנה), או על החלטת יושב ראש ועדת המשנה, לפי סעיפים 198(ז) לחוק האמור ו-14(ד) לתוספת השלישית לחוק האמור.

מיום 13.5.2018

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7985 מיום 12.4.2018 עמ' 1798

הוספת פרט 5א

6.        ערעור לפי סעיף 14א לחוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט-1969.

(תיקון מס' 15) תשס"ה-2005

6א.      ערעור לפי סעיף 11(ג) לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969.

מיום 8.8.2005

תיקון מס' 15

ס"ח תשס"ה מס' 2020 מיום 8.8.2005 עמ' 741 (ה"ח 77)

הוספת פרט 6א

7.        ערעור לפי סעיף 6 לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל"ו-1976.

8.        ערעור לפי סעיף 36א לחוק העתיקות, תשל"ח-1978.

(תיקון מס' 10) תשס"ה-2005

9.        ערעור לפי סעיף 8(ו) לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, תשנ"ח-1998.

מיום 21.2.2005

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ה מס' 1983 מיום 21.2.2005 עמ' 212 (ה"ח 3126)

9. ערעור לפי סעיף 11 סעיף 8(ו) לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998.

צו תשס"ב-2001 (תיקון מס' 15) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 65) תשע"א-2011

10.      ערעור לפי סעיפים 13כא, 13לא ו-13לב בחוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952.

מיום 1.1.2002

צו תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6136 מיום 2.12.2001 עמ' 147

הוספת פרט 10

 

מיום 8.8.2005

תיקון מס' 15

ס"ח תשס"ה מס' 2020 מיום 8.8.2005 עמ' 741 (ה"ח 77)

10. ערעור על החלטת בית דין לפי סימן ב' בפרק רביעי לחוק לפי סעיף 13כא בחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952.

 

מיום 1.6.2014

תיקון מס' 65

ס"ח תשע"א מס' 2313 מיום 15.8.2011 עמ' 1074 (ה"ח 550)

10. ערעור לפי סעיף 13כא לפי סעיפים 13כא, 13לא ו-13לב בחוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952.

 

 

(תיקון מס' 70) תשע"ב-2012

10א.    ערעור לפי סעיף 30ו לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי"ד-1954.

מיום 18.1.2012

תיקון מס' 70

ס"ח תשע"ב מס' 2332 מיום 18.1.2012 עמ' 124 (ה"ח 577)

הוספת פרט 10א

(תיקון מס' 4)  תשס"ב-2002

11.      ערעור לפי סעיף 28(ב)(7) לחוק משק הגז הטבעי, תשס"ב-2002.

מיום 3.1.2002

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ב מס' 1820 מיום 3.1.2002 עמ' 85 (ה"ח 3011)

הוספת פרט 11

(תיקון מס' 12) תשס"ה-2005

12.      ערעור לפי סעיף 10 בחוק להסדרת תוצרת אורגנית, התשס"ה-2005.

מיום 1.9.2008

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"ה מס' 2004 מיום 9.6.2005 עמ' 477 (ה"ח 3179)

תיקון מס' 12 (תיקון)

ס"ח תשס"ח מס' 2128 מיום 20.1.2008 עמ' 148 (ה"ח 268)

הוספת פרט 12

(תיקון מס' 32) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 60) תשע"א-2011

13.      ערעור לפי סעיף 102ה(ד) לחוק המשטרה, התשס"ו-2006.

מיום 7.4.2008

תיקון מס' 32

ס"ח תשס"ח מס' 2126 מיום 7.1.2008 עמ' 134 (ה"ח 303)

הוספת פרט 13

 

מיום 30.6.2011

תיקון מס' 60

ס"ח תשע"א מס' 2302 מיום 30.6.2011 עמ' 948 (ה"ח 577)

13. ערעור לפי סעיף 102ה(ד) לחוק המשטרה (דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות), התשס"ו-2006.

 

(תיקון מס' 39) תשס"ח-2008

14.      ערעור לפי סעיפים 3(ו), 4 ו-17(ו) לחוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס"ח-2008.

מיום 30.9.2008

תיקון מס' 31

ס"ח תשס"ח מס' 2173 מיום 30.7.2008 עמ' 748 (ה"ח 239)

הוספת פרט 14

(תיקון מס' 39) תשס"ח-2008

15.      ערעור על הכרעה סופית של הוועדה ליישוב סכסוכים לפי סעיף 59לא לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975.

מיום 6.8.2008

תיקון מס' 24

ס"ח תשס"ח מס' 2176 מיום 6.8.2008 עמ' 810 (ה"ח 335)

הוספת פרט 15

(תיקון מס' 47) תש"ע-2010

16.      ערעור לפי סעיף 28(ד) לחוק בתי דין מינהליים כפי שהוא מוחל בסעיף 12 לחוק שירות הקבע, וכן ערעור לפי סעיף 13 לחוק שירות הקבע.

מיום 16.8.2010

תיקון מס' 47

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 383 (ה"ח 458)

הוספת פרט 16

(תיקון מס' 47) תש"ע-2010 (הוראת שעה) תשע"ב-2012

17.      ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה לפי סעיף 5ב(א) לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986.

מיום 16.8.2010

תיקון מס' 47

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 383 (ה"ח 458)

הוספת פרט 17

 

מיום 10.4.2018 עד יום 9.4.2021 (לאור פיזור הכנסת ה-23 עד יום 6.7.2021)

הוראת שעה תשע"ב-2012

ס"ח תשע"ב מס' 2345 מיום 19.3.2012 עמ' 219 (ה"ח 472)

17. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה לפי סעיף 5ב(א) לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986 או ערעור על החלטת הוועדה לבחינת הפטור לפי סעיף 40ה לחוק האמור.

(תיקון מס' 58) תשע"א-2011

18.      ערעור לפי סעיף 11(ד) לחוק תכנון משק החלב, התשע"א-2011.

מיום 6.10.2011

תיקון מס' 58

ס"ח תשע"א מס' 2292 מיום 6.4.2011 עמ' 774 (ה"ח 405)

הוספת פרט 18

(תיקון מס' 59) תשע"א-2011

19.      ערעור לפי סעיפים 7(ה) ו-39(ה) לחוק הטיס, התשע"א-2011.

מיום 13.4.2011

תיקון מס' 59

ס"ח תשע"א מס' 2296 מיום 13.4.2011 עמ' 908 (ה"ח 482)

הוספת פרט 19

(תיקון מס' 66) תשע"א-2011

20.      ערעור לפי סעיף 16(ד) לחוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו, התשע"א-2011.

מיום 15.8.2012

תיקון מס' 66

ס"ח תשע"א מס' 2313 מיום 15.8.2011 עמ' 1080 (ה"ח 511)

הוספת פרט 20

(תיקון מס' 69) תשע"ב-2012

21.      ערעור לפי סעיף 4א לחוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב-1992.

מיום 18.1.2012

תיקון מס' 69

ס"ח תשע"ב מס' 2332 מיום 18.1.2012 עמ' 118 (ה"ח 633)

הוספת פרט 21

(תיקון מס' 72) תשע"ב-2012

22.      ערעור לפי סעיף 2(ט) לחוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958.

מיום 19.3.2012

תיקון מס' 72

ס"ח תשע"ב מס' 2345 מיום 19.3.2012 עמ' 221 (ה"ח 439)

הוספת פרט 22

(תיקון מס' 78) תשע"ב-2012

23.      ערעור לפי סעיפים 38(ו) ו-110(ג)(5) לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012.

מיום 8.8.2012

תיקון מס' 78

ס"ח תשע"ב מס' 2381 מיום 8.8.2012 עמ' 746 (ה"ח 672)

הוספת פרט 23

(תיקון מס' 90) תשע"ה-2014

24.      ערעור על החלטת ועדת ההשגות לפי סעיף 46טז6(ג) לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל"ב-1972.

מיום 16.11.2014

תיקון מס' 90

ס"ח תשע"ה מס' 2472 מיום 16.11.2014 עמ' 16 (ה"ח 771)

הוספת פרט 24

(תיקון מס' 90) תשע"ה-2014

25.      (פקע).

מיום 16.11.2014 עד יום 15.11.2019

תיקון מס' 90

ס"ח תשע"ה מס' 2472 מיום 16.11.2014 עמ' 16 (ה"ח 771)

הוספת פרט 25

הנוסח:

25. ערעור לפי סעיף 14יא(ה) לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל"ב-1972.

(תיקון מס' 120) תשע"ט-2018

26.      ערעור לפי סעיף 56(ב)(2) לחוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"ט-2018.

מיום 1.9.2019

תיקון מס' 120

ס"ח תשע"ט מס' 2753 מיום 31.10.2018 עמ' 34 (ה"ח 1250)

הוספת פרט 26

(תיקון מס' 123) תש"ף-2020

27.      ערעור לפי סעיף 12(ג)(2) לחוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020.

מיום 16.6.2020

תיקון מס' 123

ס"ח תש"ף מס' 2802 מיום 16.6.2020 עמ' 86 (ה"ח 1311)

הוספת פרט 27

(תיקון מס' 125) תש"ף-2020

28.      ערעור לפי סעיף 21(ה)(2) לחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף-2020.

מיום 29.7.2020

תיקון מס' 125

ס"ח תש"ף מס' 2835 מיום 29.7.2020 עמ' 320 (ה"ח 1341)

הוספת פרט 28

 

תוספת שלישית

(סעיף 5(3))

1.        תובענה לפיצויים שעילתה במכרז, כאמור בפסקה 5 לתוספת הראשונה.

(תיקון מס' 24) תשס"ו-2006

2.        תביעה כאמור בסעיף 5(ב)(2) לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006.

מיום 12.3.2006

תיקון מס' 24

ס"ח תשס"ו מס' 2054 מיום 12.3.2006 עמ' 280 (ה"ח 93)

הוספת פרט 2

 

54678313

(תיקון מס' 117) תשע"ח-2018

תוספת רביעית

(סעיף 5א(א)(1))

עתירה מינהלית בענייני האזור

1.        חופש המידע – החלטה של רשות בבקשה לקבלת מידע המופנית כלפיה.

2.        תכנון ובנייה – החלטה של רשות לפי חוק תכנון ערים, כפרים ובניינים, מס' 79 לשנת 1966 (בפרט זה – חוק תכנון ערים), לפי צו בדבר חוק תכנון ערים, כפרים ובניינים (יהודה והשומרון) (מס' 418), התשל"א-1971 (בפרט צו – צו תכנון ערים), או לפי צו בדבר מתן היתרים לעבודות בשטחים תפוסים לצרכים צבאיים (יהודה והשומרון) (מס' 997), התשמ"ב-1982, ולמעט –

(1)  החלטה שעניינה עבירות ועונשין, ובכלל זה החלטה לפי סעיף 37ב לחוק תכנון ערים;

(2)  החלטה שעניינה תכנית תכנון אזורית או תכנית תכנון מתארית כמשמעותן בפרק שלישי לחוק תכנון ערים;

(3)  החלטה של מפקד כוחות צבא הגנה לישראל באזור, למעט החלטה לפי סעיף 38 לחוק תכנון ערים;

(4)  החלטה של ראש המינהל האזרחי לפי תקנה 3 לתקנות אישור, הקמה ופטור מהיתר לדרכים זמניות לאתרי בנייה בעלי חשיבות אזורית (הוראת שעה) (יהודה והשומרון), התשע"א-2011;

(5)  החלטה של מועצת התכנון העליונה לפי סעיף 7(4) לצו תכנון ערים; לעניין זה, "מועצת התכנון העליונה" – המועצה כהגדרתה בסעיף 2 לחוק תכנון ערים.

3.        כניסה ויציאה –

(א)  החלטה של ראש המינהל האזרחי לפי סעיף 1ד לצו בדבר שטחים סגורים (אזור הגדה המערבית) (מס' 34), התשכ"ז-1967, לעניין אדם מסוים;

(ב)  החלטה של מפקד צבאי לפי סעיף 3 להיתר כניסה כללי (מס' 5) (תושבים ישראליים ותושבי חוץ) (יהודה והשומרון), התש"ל-1970;

(ג)   החלטה פרטנית של רשות שעניינה כניסת זר לאזור או שהייה בו, לפי נוהלי מתאים פעולות הממשלה בשטחים או לפי נוהלי המינהל האזרחי, למעט החלטה כאמור שעניינה בקשת הרשות הפלסטינית לאישור רישיון ביקור זר שנתנה; לעניין זה, "הרשות הפלסטינית" – המועצה כהגדרתה בתקנות שעת חירום (יהודה ושומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ח-1967, כפי שהוארך תוקפן ותוקן נוסחן בחוק;

(ד)  החלטה פרטנית של רשות שעניינה כניסה לצורך תעסוקה ליישוב ישראלי באזור, הניתנת לפי ההכרזה בדבר סגירת שטח (יישובים ישראליים) (יהודה והשומרון), התשס"ב-2002, ולפי הצו בדבר העסקת עובדים במקומות מסוימים (יהודה והשומרון) (מס' 967), התשמ"ב-1982;

(ה)  החלטה פרטנית של רשות שעניינה היתר כניסה לשטח שהוא מרחב תפר; בפרט משנה זה, "מרחב תפר" – שטח שהוכרז כמרחב תפר בתחיקת הביטחון כהגדרתה בסעיף 5א;

(ו)   החלטה פרטנית של רשות שעניינה יציאת תושב אזור מהאזור לפי נוהלי המינהל האזרחי.

מיום 26.10.2018

תיקון מס' 117

ס"ח תשע"ח מס' 2745 מיום 26.7.2018 עמ' 912 (ה"ח 1222)

הוספת תוספת רביעית

 

(תיקון מס' 117) תשע"ח-2018

תוספת חמישית

(סעיף 5א(א)(2))

ערעור מינהלי בענייני האזור

1.        ערעור על החלטת ועדת ערעורים לפי סעיפים 296 או 297 לצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' 1651), התש"ע-2009.

מיום 26.10.2018

תיקון מס' 117

ס"ח תשע"ח מס' 2745 מיום 26.7.2018 עמ' 914 (ה"ח 1222)

הוספת תוספת חמישית

 

 

 

5129371                         אהוד ברק                            יוסף ביילין

                               ראש הממשלה                                 שר המשפטים

            עזר ויצמן                           אברהם בורג

              נשיא המדינה                               יושב ראש הכנסת

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תש"ס מס' 1739 מיום 11.6.2000 עמ' 190 (ה"ח תש"ס מס' 2821 עמ' 2).

תוקן ס"ח תשס"א מס' 1792 מיום 14.6.2001 עמ' 401 – תיקון מס' 1 בסעיף 18 לחוק זכויות התלמיד, תשס"א–2000 כפי שתוקן שם.

ס"ח תשס"א מס' 1795 מיום 20.6.2001 עמ' 422 (ה"ח תשס"א מס' 2979 עמ' 518) – תיקון מס' 2 בסעיף 43 לחוק שחרור על תנאי ממאסר, תשס"א–2001.

ס"ח תשס"ב מס' 1810 מיום 14.11.2001 עמ' 17 (ה"ח תשס"א מס' 3027 עמ' 768) – תיקון מס' 3 בסעיף 2 לחוק המפלגות (מס' 12) תשס"ב–2001.

ק"ת תשס"ב מס' 6136 מיום 2.12.2001 עמ' 146 — צו תשס"ב–2001.

ס"ח תשס"ב מס' 1820 מיום 3.1.2002 עמ' 85 (ה"ח תשס"א מס' 3011 עמ' 676) – תיקון מס' 4 בסעיף 101 לחוק משק הגז הטבעי, תשס"ב-2002.

ס"ח תשס"ב מס' 1825 מיום 29.1.2002 עמ' 116 (ה"ח תשנ"ח מס' 2658 עמ' 104) – תיקון מס' 5 בסעיף 55 לחוק שירות נתוני אשראי, תשס"ב-2002.

ס"ח תשס"ב מס' 1841 מיום 1.5.2002 עמ' 395 (ה"ח תשס"ב מס' 3084 עמ' 294) – תיקון מס' 6 בסעיף 14 לחוק איסור הלבנת הון (תיקון), תשס"ב–2002.

ס"ח תשס"ג מס' 1884 מיום 29.12.2002 עמ' 223 (ה"ח תשנ"ח מס' 2723 עמ' 216) – תיקון מס' 7 בסעיף 28 לחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, תשס"ג-2002.

ס"ח תשס"ה מס' 1970 מיום 6.1.2005 עמ' 65 (ה"ח הכנסת תשס"ד מס' 53 עמ' 182) – תיקון מס' 8 בסעיף 13 לחוק משק הדלק (איסור מכירת דלק לתחנות תדלוק מסוימות), תשס"ה-2005.

ס"ח תשס"ה מס' 1978 מיום 27.1.2005 עמ' 124 (ה"ח הכנסת תשס"ד מס' 43 עמ' 90) – תיקון מס' 9 בסעיף 46 לחוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, תשס"ה-2005.

ס"ח תשס"ה מס' 1983 מיום 21.2.2005 עמ' 212 (ה"ח תשס"ב מס' 3126 עמ' 612) – תיקון מס' 10 בסעיף 27 לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (תיקון מס' 2), תשס"ה-2005.

ס"ח תשס"ה מס' 1995 מיום 7.4.2005 עמ' 332 (ה"ח תשס"א מס' 2951 עמ' 326) – תיקון מס' 11 בסעיף 14 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 2), תשס"ה-2005; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשס"ה מס' 2004 מיום 9.6.2005 עמ' 477 (ה"ח תשס"ב מס' 3179 עמ' 917) – תיקון מס' 12 בסעיף 18 לחוק להסדרת תוצרת אורגנית, תשס"ה-2005; תחילתו ביום 1.9.2008. תוקן ס"ח תשס"ח מס' 2128 מיום 20.1.2008 עמ' 148 (ה"ח הממשלה תשס"ז מס' 268 עמ' 170) – תיקון מס' 12 (תיקון) בחוק להסדרת תוצרת אורגנית (תיקון מס' 1), תשס"ח-2008; תחילתו ביום 9.6.2006.

ס"ח תשס"ה מס' 2006 מיום 22.6.2005 עמ' 515 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 110 עמ' 514) – תיקון מס' 13 בסעיף 12 לחוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים (תיקון מס' 2), תשס"ה-2005.

ס"ח תשס"ה מס' 2012 מיום 7.7.2005 עמ' 689 (ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 140 עמ' 246) – תיקון מס' 14 בסעיף 15 לחוק היטלי סחר (תיקון מס' 3), תשס"ה-2005; תחילתו ביום 1.10.2005.

ס"ח תשס"ה מס' 2020 מיום 8.8.2005 עמ' 738 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 77 עמ' 298) – תיקון מס' 15; ר' סעיפים 43-45 לענין תחילה, תחולה והוראת מעבר. ת"ט ס"ח תשס"ו מס' 2052 מיום 22.2.2006 עמ' 257; תחילתה ביום 8.8.2005. ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 330 (ה"ח הממשלה תשס"ו מס' 236 עמ' 298) – תיקון מס' 15 (תיקון) תשס"ו-2006 בסעיף 36 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006), תשס"ו-2006; ר' סעיפים 37, 38, 69 לענין תחילה והוראות מעבר. ס"ח תשס"ח מס' 2165 מיום 10.7.2008 עמ' 639 (ה"ח הממשלה תשס"ח מס' 369 עמ' 416) – תיקון מס' 15 (תיקון מס' 2) בסעיף 9 לחוק התכנון והבניה (תיקון מס' 84 והוראת שעה), תשס"ח-2008; ר' סעיף 10 לענין תחילה.

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 935 (ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 175 עמ' 804) – תיקון מס' 16 בסעיף 46 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), תשס"ה-2005; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו. ת"ט ס"ח תשס"ז מס' 2103 מיום 12.7.2007 עמ' 388; תחילתו ביום 10.2.2006.

ס"ח תשס"ה מס' 2026 מיום 10.8.2005 עמ' 963 (ה"ח תשס"ב מס' 3182 עמ' 936) – תיקון מס' 17 בסעיף 18 לחוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים), תשס"ה-2005; תחילתו ביום 1.1.2006.

ס"ח תשס"ה מס' 2027 מיום 16.8.2005 עמ' 977 (ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 172 עמ' 618) – תיקון מס' 18 בסעיף 12 לחוק תשלומים לפדויי שבי, תשס"ה-2005; תחילתו 90 ימים מיום פרסומו.

ס"ח תשס"ה מס' 2028 מיום 21.8.2005 עמ' 992 (ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 135 עמ' 214) – תיקון מס' 19 [במקור מס' 19] בסעיף 13 לחוק הספנות (כלי שיט זר בשליטה של גורם ישראלי), תשס"ה-2005.

ס"ח תשס"ו מס' 2035 מיום 22.11.2005 עמ' 15 (ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 141 עמ' 298) – תיקון מס' 20 בסעיף 16 לחוק ספנות חופית (היתר לכלי שיט זר), תשס"ו-2005.

ס"ח תשס"ו מס' 2046 מיום 1.1.2006 עמ' 167 (ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 184 עמ' 894) – תיקון מס' 21 בסעיף 30 לחוק הקרינה הבלתי מייננת, תשס"ו-2006; תחילתו ביום 1.1.2007.

ס"ח תשס"ו מס' 2043 מיום 29.12.2005 עמ' 124 (ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 146 עמ' 474, ה"ח הכנסת תשס"ד מס' 48 עמ' 140) – תיקון מס' 22 בסעיף 36 לחוק הנהיגה הספורטיבית, תשס"ו-2005; תחילתו תשעה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשס"ו מס' 2047 מיום 2.1.2006 עמ' 185 (ה"ח הממשלה תשס"ג מס' 17 עמ' 208) – תיקון מס' 23 בסעיף 26 לחוק התאגידים הביטחוניים (הגנה על אינטרסים ביטחוניים), תשס"ו-2006. ת"ט ס"ח תשס"ז מס' 2073 מיום 21.12.2006 עמ' 28; תחילתו ביום 2.1.2006.

ס"ח תשס"ו מס' 2054 מיום 12.3.2006 עמ' 280 (ה"ח הכנסת תשס"ה מס' 93 עמ' 232) – תיקון מס' 24 בסעיף 41 לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006.

ס"ח תשס"ז מס' 2077 מיום 11.1.2007 עמ' 64 (ה"ח הממשלה תשס"ז מס' 260 עמ' 16) – תיקון מס' 25 בסעיף 19 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2007), תשס"ז-2007; תחילתו ביום 11.1.2007.

ס"ח תשס"ז מס' 2080 מיום 1.2.2007 עמ' 101 (ה"ח הכנסת תשס"ו מס' 114 עמ' 178) – תיקון מס' 26 בסעיף 21 לחוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, תשס"ז-2007; תחילתו ביום 1.7.2007.

ס"ח תשס"ז מס' 2096 מיום 30.5.2007 עמ' 316 (ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 169 עמ' 592) – תיקון מס' 27 בסעיף 3 לחוק ניירות ערך (תיקון מס' 33), תשס"ז-2007; תחילתו ביום 1.10.2007.

ס"ח תשס"ז מס' 2103 מיום 12.7.2007 עמ' 384 (ה"ח הממשלה תשס"ז מס' 298 עמ' 612) – תיקון מס' 28 בסעיף 9 לחוק בתי המשפט (תיקון מס' 45), תשס"ז-2007.

ס"ח תשס"ז מס' 2105 מיום 26.7.2007 עמ' 411 (ה"ח הממשלה תשס"ז מס' 274 עמ' 186) – תיקון מס' 29 בסעיף 48 לחוק הפיקוח על יצוא ביטחוני, תשס"ז-2007; תחילתו ביום 31.12.2007.

ק"ת תשס"ח מס' 6626 מיום 6.12.2007 עמ' 171 – צו תשס"ח-2007; תחילתו ביום 2.3.2008.

ס"ח תשס"ח מס' 2123 מיום 27.12.2007 עמ' 95 (ה"ח הממשלה תשס"ז מס' 291 עמ' 324, ה"ח הכנסת תשס"ז מס' 142 עמ' 134) – תיקון מס' 30 בסעיף 25 לחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי), תשס"ח-2007; תחילתו ביום 1.1.2008 ור' סעיף 28 לענין תחולה.

ס"ח תשס"ח מס' 2126 מיום 7.1.2008 עמ' 128 (ה"ח הממשלה תשס"ח מס' 335 עמ' 142) – תיקון מס' 31 בסעיף 4 לחוק משק הגז (קידום התחרות בגז לצריכה ביתית) (תיקוני חקיקה), תשס"ח-2008; תחילתו ביום 1.1.2008.

ס"ח תשס"ח מס' 2126 מיום 7.1.2008 עמ' 134 (ה"ח הממשלה תשס"ז מס' 303 עמ' 638) – תיקון מס' 32 בסעיף 12 לחוק המשטרה (דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות) (תיקון מס' 2), תשס"ח-2008.

ס"ח תשס"ח מס' 2144 מיום 31.3.2008 עמ' 405 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 68 עמ' 236) – תיקון מס' 33 בסעיף 41 לחוק השתלת אברים, תשס"ח-2008; תחילתו ביום 1.5.2008.

ס"ח תשס"ח מס' 2147 מיום 8.4.2008 עמ' 438 (ה"ח הכנסת תשס"ז מס' 153 עמ' 189) – תיקון מס' 34 בסעיף 11 לחוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים, תשס"ח-2008; תחילתו ביום 1.2.2015. תוקן ס"ח תשע"ד מס' 2470 מיום 7.8.2014 עמ' 773 (ה"ח הממשלה תשע"ד מס' 854 עמ' 432) – תיקון מס' 34 (תיקון).

ס"ח תשס"ח מס' 2147 מיום 8.4.2008 עמ' 447 (ה"ח הכנסת תשס"ז מס' 171 עמ' 288) – תיקון מס' 35 בסעיף 10 לחוק איסור השקעה בתאגידים המקיימים קשר עסקי עם איראן, תשס"ח-2008.

ס"ח תשס"ח מס' 2165 מיום 10.7.2008 עמ' 639 (ה"ח הממשלה תשס"ח מס' 369 עמ' 416) – תיקון מס' 36 בסעיף 8 לחוק התכנון והבניה (תיקון מס' 84 והוראת שעה), תשס"ח-2008; ר' סעיף 10 לענין תחילה.

ס"ח תשס"ח מס' 2169 מיום 27.7.2008 עמ' 670 (ה"ח הממשלה תשס"ח מס' 341 עמ' 212) – תיקון מס' 37 בסעיף 9 לחוק בתי המשפט (תיקון מס' 52), תשס"ח-2008; תחילתו שישים ימים מיום פרסומו.

ס"ח תשס"ח מס' 2172 מיום 30.7.2008 עמ' 730 (ה"ח הכנסת תשס"ז מס' 170 עמ' 276) – תיקון מס' 38 בסעיף 55 לחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, תשס"ח-2008; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשס"ח מס' 2173 מיום 30.7.2008 עמ' 749 (ה"ח הכנסת תשס"ח מס' 239 עמ' 350) – תיקון מס' 39 בסעיף 42 לחוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, תשס"ח-2008; תחילתו ביום 30.9.2008.

ס"ח תשס"ח מס' 2174 מיום 31.7.2008 עמ' 785 (ה"ח הכנסת תשס"ו מס' 111 עמ' 126, ה"ח הכנסת תשס"ח מס' 210 עמ' 209) – תיקון מס' 40 בסעיף 91 לחוק אוויר נקי, תשס"ח-2008; תחילתו ביום 1.1.2011 (ת"ט ס"ח תשע"א מס' 2272 מיום 12.1.2011 עמ' 200; תחילתו ביום 1.1.2011).

ס"ח תשס"ח מס' 2176 מיום 6.8.2008 עמ' 810 (ה"ח הממשלה תשס"ח מס' 335 עמ' 16, 104) – תיקון מס' 41 בסעיף 7 לחוק החברות הממשלתיות (תיקון מס' 24), תשס"ח-2008.

ס"ח תשס"ח מס' 2181 מיום 11.8.2008 עמ' 874 (ה"ח הכנסת תשס"ז מס' 159 עמ' 216) – תיקון מס' 42 בסעיף 15 לחוק הגנת הסביבה (המזהם משלם) (תיקוני חקיקה), תשס"ח-2008; תחילתו 60 ימים מיום פרסומו.

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 164 (ה"ח הממשלה תשס"ט מס' 436 עמ' 348) – תיקון מס' 43 בסעיף 3 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), תשס"ט-2009; תחילתו ביום 1.1.2011.

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 236 (ה"ח הממשלה תשס"ט מס' 436 עמ' 348) – תיקון מס' 44 בסעיף 120 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), תשס"ט-2009; תחילתו ביום 15.7.2009.

ס"ח תש"ע מס' 2228 מיום 15.2.2010 עמ' 366 (ה"ח הממשלה תשס"ו מס' 237 עמ' 414) – תיקון מס' 45 בסעיף 26 לחוק לתיקון פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) (מס' 3), תש"ע-2010.

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 379 (ה"ח הממשלה תשס"ח מס' 402 עמ' 674) – תיקון מס' 46 בסעיף 32 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (תיקון מס' 13), תש"ע-2010; ר' סעיף 34(ב) לענין תחילה.

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 382 (ה"ח הממשלה תשס"ט מס' 458 עמ' 26) – תיקון מס' 47 בסעיף 17 לחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (הליכים לעניין החלטות הנוגעות לחיילים בשירות קבע), תש"ע-2010; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו ור' סעיף 21 לענין תחולה והוראות מעבר.

ס"ח תש"ע מס' 2238 מיום 24.3.2010 עמ' 502 (ה"ח הממשלה תשס"ט מס' 426 עמ' 290) – תיקון מס' 48 בסעיף 35 לחוק עובדים זרים (תיקון מס' 12), תש"ע-2010; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו.

ס"ח תש"ע מס' 2253 מיום 27.7.2010 עמ' 617 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 484 עמ' 358) – תיקון מס' 49 בסעיף 8 לחוק בתי המשפט (תיקון מס' 59), תש"ע-2010; תחילתו ביום 15.12.2010 ותחולתו על הליכים שהוגשו מאותו יום.

ק"ת תשע"א: מס' 6938 מיום 1.11.2010 עמ' 125 – צו תשע"א-2010; תחילתו ביום 1.11.2010. מס' 6953 מיום 20.12.2010 עמ' 281 – צו (מס' 2) תשע"א-2010; ר' סעיף 2 לענין הוראת מעבר.

ס"ח תשע"א מס' 2258 מיום 9.11.2010 עמ' 12 (ה"ח הכנסת תש"ע מס' 336 עמ' 200) – תיקון מס' 50 בסעיף 3 לחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (חיילות בשירות קבע), תשע"א-2010.

ס"ח תשע"א מס' 2262 מיום 18.11.2010 עמ' 49 (ה"ח הממשלה תשס"ט מס' 436 עמ' 348) – תיקון מס' 51 בסעיף 26 לחוק רישוי עסקים (תיקון מס' 27), תשע"א-2010; ר' סעיף 27 לענין תחילה.

ס"ח תשע"א מס' 2275 מיום 31.1.2011 עמ' 299 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 514 עמ' 1116) – תיקון מס' 52 בסעיף 57 לחוק להסדרת הטיפול באריזות, תשע"א-2011; תחילתו ביום 1.3.2011.

ס"ח תשע"א מס' 2280 מיום 10.3.2011 עמ' 380 (ה"ח הממשלה תשע"א מס' 541 עמ' 6, 65) – תיקון מס' 53 בסעיף 17 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני) (תיקון מס' 3), תשע"א-2011.

ס"ח תשע"א מס' 2285 מיום 28.3.2011 עמ' 665 (ה"ח הכנסת תשע"א מס' 368 עמ' 90) – תיקון מס' 54 בסעיף 36 לחוק לפינוי שדות מוקשים, תשע"א-2011.

ס"ח תשע"א מס' 2286 מיום 30.3.2011 עמ' 685 (ה"ח הכנסת תש"ע מס' 341 עמ' 222) – תיקון מס' 55 בסעיף 3 לחוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות (מס' 8), תשע"א-2011; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו.

ס"ח תשע"א מס' 2286 מיום 30.3.2011 עמ' 687 (ה"ח הכנסת תש"ע מס' 315 עמ' 140) – תיקון מס' 56 בסעיף 2 לחוק יסודות התקציב (תיקון מס' 40), תשע"א-2011.

ס"ח תשע"א מס' 2288 מיום 4.4.2011 עמ' 726 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 461 עמ' 40) – תיקון מס' 57 בסעיף 81 לחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, תשע"א-2011; תחילתו ארבעה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשע"א מס' 2292 מיום 6.4.2011 עמ' 774 (ה"ח הממשלה תשס"ח מס' 405 עמ' 704) – תיקון מס' 58 בסעיף 40 לחוק תכנון משק החלב, תשע"א-2011; תחילתה ביום 6.10.2011.

ס"ח תשע"א מס' 2296 מיום 13.4.2011 עמ' 908 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 482 עמ' 245) – תיקון מס' 59 בסעיף 192 לחוק הטיס, תשע"א-2011.

ס"ח תשע"א מס' 2302 מיום 30.6.2011 עמ' 948 (ה"ח הממשלה תשע"א מס' 577 עמ' 603) – תיקון מס' 60 בסעיף 6 לחוק דין משמעתי במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר (תיקוני חקיקה), תשע"א-2011.

ס"ח תשע"א מס' 2308 מיום 7.8.2011 עמ' 999 (ה"ח הכנסת תשע"א מס' 380 עמ' 136) – תיקון מס' 61 בסעיף 21 לחוק המועצה הארצית לביטחון תזונתי, תשע"א-2011; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשע"א מס' 2311 מיום 11.8.2011 עמ' 1033 (ה"ח הממשלה תשע"א מס' 562 עמ' 416) – תיקון מס' 62 בסעיף 5 לחוק הספורט (תיקון מס' 7), תשע"א-2011; תחילתו ביום 1.1.2012.

ס"ח תשע"א מס' 2312 מיום 11.8.2011 עמ' 1047 (ה"ח הממשלה תשע"א מס' 598 עמ' 1258) – תיקון מס' 63 בסעיף 36 לחוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה), תשע"א-2011.

ס"ח תשע"א מס' 2313 מיום 15.8.2011 עמ' 1067 (ה"ח הממשלה תשע"א מס' 546 עמ' 282) – תיקון מס' 64 בסעיף 10 לחוק שמירת הניקיון (תיקון מס' 20), תשע"א-2011; תחילתו ביום 1.10.2011 ור' סעיף 13 לענין הוראות מעבר.

ס"ח תשע"א מס' 2313 מיום 15.8.2011 עמ' 1074 (ה"ח הממשלה תשע"א מס' 550 עמ' 312) – תיקון מס' 65 בסעיף 9 לחוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 22), תשע"א-2011; תחילתו ביום 1.6.2014 ור' סעיף 10 לענין תחולה והוראות מעבר.

ס"ח תשע"א מס' 2313 מיום 15.8.2011 עמ' 1080 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 511 עמ' 1098) – תיקון מס' 66 בסעיף 24 לחוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו, תשע"א-2011; תחילתו שנה מיום פרסומו.

ס"ח תשע"א מס' 2317 מיום 17.8.2011 עמ' 1170 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 475 עמ' 164) – תיקון מס' 67 בסעיף 32 לחוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין (תיקון מס' 3), תשע"א-2011.

ס"ח תשע"א מס' 2318 מיום 18.8.2011 עמ' 1202 (ה"ח הממשלה תשע"א מס' 563 עמ' 420) – תיקון מס' 68 בסעיף 42 לחוק לתיקון פקודת מסילות הברזל (מס' 6), תשע"א-2011; תחילתו ביום 15.9.2011.

ס"ח תשע"ב מס' 2332 מיום 18.1.2012 עמ' 118 (ה"ח הממשלה תשע"ב מס' 633 עמ' 160) – תיקון מס' 69 בסעיף 5 לחוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם (תיקון מס' 6), תשע"ב-2012; ר' סעיף 6 לענין תחולה והוראות מעבר.

ס"ח תשע"ב מס' 2332 מיום 18.1.2012 עמ' 124 (ה"ח הממשלה תשע"א מס' 577 עמ' 594) – תיקון מס' 70 בסעיף 8 לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (תיקון מס' 3 והוראת שעה), תשע"ב-2012.

ס"ח תשע"ב מס' 2332 מיום 18.1.2012 עמ' 134 (ה"ח הממשלה תשע"א מס' 574 עמ' 570) – תיקון מס' 71 בסעיף 11 לחוק לתיקון פקודת היערות (מס' 5), תשע"ב-2012 (ת"ט מס' 2348 מיום 1.4.2012 עמ' 262; תחילתו ביום תחילת תיקון מס' 5).

ס"ח תשע"ב מס' 2345 מיום 19.3.2012 עמ' 219 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 472 עמ' 150) – הוראת שעה בסעיף 3(2) לחוק שירות ביטחון (תיקון מס' 18 והוראת שעה), תשע"ב-2012; ר' סעיף 4 לענין תחילה, תוקפה לשלוש שנים.

ס"ח תשע"ב מס' 2345 מיום 19.3.2012 עמ' 221 (ה"ח הכנסת תשע"ב מס' 439 עמ' 97) – תיקון מס' 72 בסעיף 3 לחוק שירותי הסעד (תיקון מס' 7), תשע"ב-2012.

ס"ח תשע"ב מס' 2348 מיום 1.4.2012 עמ' 248 (ה"ח הממשלה תשע"א מס' 607 עמ' 1338) – תיקון מס' 73 בסעיף 37 לחוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה – חובות דיווח ומרשם), תשע"ב-2012.

ס"ח תשע"ב מס' 2361 מיום 3.6.2012 עמ' 442 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 534 עמ' 1332) – תיקון מס' 74 בסעיף 51 לחוק הדיור המוגן, תשע"ב-2012; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשע"ב מס' 2372 מיום 26.7.2012 עמ' 559 (ה"ח הממשלה תשע"ב מס' 675 עמ' 686) – תיקון מס' 75 בסעיף 70 לחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, תשע"ב-2012; ר' סעיף 73 לענין תחילה.

ס"ח תשע"ב מס' 2376 מיום 5.8.2012 עמ' 627 (ה"ח הממשלה תשע"ב מס' 665 עמ' 434) – תיקון מס' 76 בסעיף 16 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 55), תשע"ב-2012.

ס"ח תשע"ב מס' 2377 מיום 5.8.2012 עמ' 649 (ה"ח הממשלה תשע"ב מס' 696 עמ' 896) – תיקון מס' 77 בסעיף 41 לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, תשע"ב-2012; תחילתו ביום תחילתן של תקנות לפי סעיף 37(א)(1) לאותו חוק.

ס"ח תשע"ב מס' 2381 מיום 8.8.2012 עמ' 745 (ה"ח הממשלה תשע"ב מס' 672 עמ' 600) – תיקון מס' 78 בסעיף 142 לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, תשע"ב-2012; תחילתו ביום 8.8.2012.

ס"ח תשע"ג מס' 2386 מיום 15.11.2012 עמ' 29 (ה"ח הכנסת תשע"ב מס' 460 עמ' 168) – תיקון מס' 79 בסעיף 41 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, תשע"ג-2012; תחילתו שישים ימים מיום פרסומו.

ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 193 (ה"ח הממשלה תשע"ג מס' 768 עמ' 586) – תיקון מס' 80 בסעיף 60 לחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), תשע"ג-2013; תחילתו ביום 1.8.2013.

ס"ח תשע"ג מס' 2407 מיום 6.8.2013 עמ' 220 (ה"ח הממשלה תשע"ב מס' 711 עמ' 1228) – תיקון מס' 81 בסעיף 42 לחוק להגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה), תשע"ג-2013; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו ותוקפו שלוש שנים.

ס"ח תשע"ד מס' 2410 מיום 31.10.2013 עמ' 23 (ה"ח הממשלה תשע"ג מס' 768 עמ' 586) – תיקון מס' 82 בסעיף 24 לחוק התקנים (תיקון מס' 10), תשע"ד-2013; תחילתו חודשיים מיום פרסומו.

ס"ח תשע"ד מס' 2412 מיום 7.11.2013 עמ' 36 (ה"ח הממשלה תשע"ג מס' 770 עמ' 874) – תיקון מס' 83 בסעיף 8 לחוק לתיקון מחלות בעלי חיים (מס' 6), תשע"ד-2013.

ס"ח תשע"ד מס' 2421 מיום 22.12.2013 עמ' 153 (ה"ח הממשלה תשע"ד מס' 819 עמ' 146) – תיקון מס' 84 בסעיף 3 לחוק הרשויות המקומיות (השעיית ראש רשות מקומית בשל הגשת כתב אישום) (תיקוני חקיקה), תשע"ד-2013.

ס"ח תשע"ד מס' 2424 מיום 26.12.2013 עמ' 204 (ה"ח הממשלה תשע"ב מס' 693 עמ' 858) – תיקון מס' 85 בסעיף 22 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 35), תשע"ד-2013; תחילתו ביום 1.1.2014.

ס"ח תשע"ד מס' 2435 מיום 5.3.2014 עמ' 321 (ה"ח הממשלה תשע"ב מס' 713 עמ' 1294) – תיקון מס' 86 בסעיף 41 לחוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים, תשע"ד-2014; תחילתו שנתיים מיום פרסומו.

ס"ח תשע"ד מס' 2442 מיום 19.3.2014 עמ' 393 (ה"ח הממשלה תשע"ג מס' 787 עמ' 1138) – תיקון מס' 87 בסעיף 29 לחוק שירות לאומי-אזרחי, תשע"ד-2014.

ס"ח תשע"ד מס' 2447 מיום 27.3.2014 עמ' 454 (ה"ח הממשלה תשע"ג מס' 769 עמ' 830) – תיקון מס' 88 בסעיף 50 לחוק קידום התחרות בענף המזון, תשע"ד-2014.

ס"ח תשע"ד מס' 2469 מיום 7.8.2014 עמ' 760 (ה"ח הממשלה תשע"ד מס' 841 עמ' 354) – תיקון מס' 89 בסעיף 33 לחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), תשע"ד-2014; ר' סעיף 34 לעניין הוראת שעה.

ס"ח תשע"ה מס' 2472 מיום 16.11.2014 עמ' 16 (ה"ח הממשלה תשע"ג מס' 771 עמ' 930) – תיקון מס' 90 בסעיף 5 לחוק לתיקון פקודת מסילות הברזל (מס' 8), תשע"ה-2014.

ס"ח תשע"ה מס' 2501 מיום 10.8.2015 עמ' 284 (ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 926 עמ' 628) – תיקון מס' 91 בסעיף 54 לחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (תיקון מס' 7), תשע"ה-2015; תחילתו ביום 1.1.2016.

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 82 (ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 951 עמ' 1352) – תיקון מס' 92 בסעיף 32 לחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), תשע"ו-2015; תחילתו ביום 1.12.2015.

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 193 (ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 951 עמ' 1352) – תיקון מס' 93 בסעיף 305 לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), תשע"ו-2015; תחילתו ביום 30.9.2016. תוקן ק"ת תשע"ו מס' 7664 מיום 30.5.2016 עמ' 1184 – צו תשע"ו-2016.

ס"ח תשע"ו מס' 2527 מיום 7.2.2016 עמ' 533 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 963 עמ' 108) – תיקון מס' 94 – הוראת שעה; תוקפה עד יום 31.12.2017.

ס"ח תשע"ו מס' 2531 מיום 16.2.2016 עמ' 567 (ה"ח הממשלה תשע"ד מס' 861 עמ' 482) – תיקון מס' 95 בסעיף 54 לחוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית, תשע"ו-2016; תחילתו ביום 1.6.2016.

ק"ת תשע"ו מס' 7631 מיום 14.3.2016 עמ' 842 – צו תשע"ו-2016; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו ור' סעיף 12 לענין תחולה והוראות מעבר.

12. צו זה יחול גם על עתירות שביום התחילה הן תלויות ועומדות, והן יועברו לבית משפט לעניינים מינהליים המוסמך; ואולם אם החל הדיון בעתירה לפני יום התחילה, לא תועבר העתירה לבית משפט לענינים מינהליים לפי סעיף זה, אלא אם כן בית המשפט הדן בעתירה החליט אחרת.

ס"ח תשע"ו מס' 2545 מיום 7.4.2016 עמ' 706 (ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 894 עמ' 90) – תיקון מס' 96 בסעיף 37 לחוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות, תשע"ו-2016; תחילתו ביום 1.1.2017.

ס"ח תשע"ו מס' 2551 מיום 12.4.2016 עמ' 868 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 954 עמ' 2) – תיקון מס' 97 בסעיף 122 לחוק נתוני אשראי, תשע"ו-2016; תחילתו ביום 12.4.2019. תוקן ק"ת תשע"ט מס' 8074 מיום 20.9.2018 עמ' 54 – צו תשע"ט-2018 (דחיית יום התחילה).

ס"ח תשע"ו מס' 2552 מיום 12.4.2016 עמ' 880 (ה"ח הכנסת תשע"ו מס' 603 עמ' 6) – תיקון מס' 98 בסעיף 13 לחוק למניעת הטרדות של מוקדי חירום, תשע"ו-2016.

ס"ח תשע"ו מס' 2556 מיום 23.6.2016 עמ' 927 (ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 949 עמ' 1067, ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 967 עמ' 126, ה"ח הממשלה תשע"ג מס' 782 עמ' 992) – תיקון מס' 99 בסעיף 91 לחוק המאבק בטרור, תשע"ו-2016; תחילתו ביום 1.11.2016.

ס"ח תשע"ו מס' 2562 מיום 18.7.2016 עמ' 1047 (ה"ח הממשלה תשע"ג מס' 769 עמ' 770) – תיקון מס' 100 בסעיף 243 בחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, תשע"ו-2016; תחילתו שלושה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשע"ו מס' 2570 מיום 1.8.2016 עמ' 1130 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 975 עמ' 202) – תיקון מס' 101 בסעיף 110 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע"ו-2016; ר' סעיף 114 לענין תחילה. תוקן ק"ת תשע"ח מס' 8011 מיום 31.5.2018 עמ' 2068 – צו תשע"ח-2018.

114. (א) תחילתו של חוק זה, למעט סימן א' לפרק י"ז, ביום ז' בסיוון התשע"ז (1 ביוני 2017) (להלן – יום התחילה).

 (ב) על האמור בסעיף קטן (א), תחילתו של חוק זה לעניין מי שעיסוקו במתן שירות בנכס פיננסי, וכן לעניין הוראות סעיפים 106, 110(1) ו-111, ביום ז' בסיוון התשע"ח (1 ביוני 2018) כ"ב בתשרי התשע"ט (1 באוקטובר 2018) או יום פרסומו של צו איסור הלבנת הון לעניין מי שעיסוקו במתן שירות בנכס פיננסי לפי הוראות חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, לפי המוקדם (להלן – יום התחילה המאוחר).

ס"ח תשע"ו מס' 2581 מיום 21.8.2016 עמ' 1249 (ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 931 עמ' 768) – תיקון מס' 102 בסעיף 27 לחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, תשע"ו-2016.

ס"ח תשע"ו מס' 2582 מיום 21.8.2016 עמ' 1263 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 1032 עמ' 890) – תיקון מס' 103 בסעיף 18 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (תיקוני חקיקה), תשע"ו-2016; ר' סעיף 24 לענין תחילה.

24. תחילתו של חוק זה ביום ל' בתשרי התשע"ז (1 בנובמבר 2016) (להלן – יום התחילה), ורשאי השר, בצו, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לדחות את יום התחילה אם מצא כי הדחייה דרושה לשם היערכות להפעלת הוראות חוק זה.

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 79 (ה"ח הממשלה תשע"ז מס' 1083 עמ' 184) – תיקון מס' 104 בסעיף 13 לחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), תשע"ז-2016; תחילתו ביום 1.1.2017.

ס"ח תשע"ז מס' 2591 מיום 29.12.2016 עמ' 123 (ה"ח הממשלה תשע"ז מס' 1083 עמ' 184) – תיקון מס' 105 בסעיף 27 לחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), תשע"ז-2016; תחילתו ביום 1.1.2017.

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 271 (ה"ח הממשלה תשע"ז מס' 1083 עמ' 433) – תיקון מס' 106 בסעיף 82 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), תשע"ז-2016; תחילתו ביום 1.1.2017.

ס"ח תשע"ז מס' 2611 מיום 16.3.2017 עמ' 462 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 1058 עמ' 1134) – תיקון מס' 107 בסעיף 4 לחוק האזרחות (תיקון מס' 13), תשע"ז-2017.

ס"ח תשע"ז מס' 2629 מיום 3.4.2017 עמ' 611 (ה"ח הממשלה תשע"ד מס' 868 עמ' 686) – תיקון מס' 108 בסעיף 12 לחוק לתיקון פקודת מסילות הברזל (מס' 9), תשע"ז-2017.

ס"ח תשע"ז מס' 2632 מיום 5.4.2017 עמ' 667 (ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 947 עמ' 994) – תיקון מס' 109 בסעיף 98 לחוק שירות אזרחי, תשע"ז-2017; תחילתו ביום 1.4.2018.

ס"ח תשע"ז מס' 2635 מיום 25.4.2017 עמ' 923 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 1074 עמ' 1426) – תיקון מס' 110 בסעיף 15 לחוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 116), תשע"ז-2017; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשע"ז מס' 2637 מיום 14.5.2017 עמ' 949 (ה"ח הממשלה תשע"ז מס' 1132 עמ' 1082) – תיקון מס' 111 בסעיף 142א לחוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד-2014 (סעיף 32 לחוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 8), תשע"ז-2017). בוטל ס"ח תשע"ח מס' 2745 מיום 26.7.2018 עמ' 910 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1237 עמ' 1002) בתיקון מס' 8 (תיקון) תשע"ח-2018.

ס"ח תשע"ז מס' 2657 מיום 7.8.2017 עמ' 1116 (ה"ח הממשלה תשע"ז מס' 1107 עמ' 766) – תיקון מס' 112 בסעיף 9 לחוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 39), תשע"ז-2017.

ס"ח תשע"ז מס' 2661 מיום 7.8.2017 עמ' 1171 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 1057 עמ' 1122) – תיקון מס' 113 בסעיף 11 לחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), תשע"ד-2014.

ס"ח תשע"ח מס' 2665 מיום 7.11.2017 עמ' 7 (ה"ח הכנסת תשע"ז מס' 702 עמ' 158) – תיקון מס' 114 בסעיף 2 לחוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון מס' 4) (תיקון), תשע"ח-2017.

ס"ח תשע"ח מס' 2707 מיום 13.3.2018 עמ' 294 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1201 עמ' 672) – תיקון מס' 115 בסעיף 3 לחוק המאבק בטרור (תיקון מס' 3), תשע"ח-2018.

ס"ח תשע"ח מס' 2712 מיום 22.3.2018 עמ' 489 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1196 עמ' 420) – תיקון מס' 116 בסעיף 10 לחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), תשע"ח-2018; תחילתו חודש מיום פרסומו.

ק"ת תשע"ח מס' 7985 מיום 12.4.2018 עמ' 1796 – צו תשע"ח-2018; ר' סעיפים 3, 4 לענין תחילה ותחולה.

3. (א) תחילתו של צו זה, למעט כמפורט בסעיף קטן (ב), 30 ימים מיום פרסומו (להלן – יום התחילה).

 (ב) תחילתו של פרט 12(9) לתוספת הראשונה לחוק, כנוסחו בסעיף 1(3)(ד) לצו זה, ביום ז' באייר התשע"ט (12 במאי 2019).

4. צו זה יחול על הליכים שיוגשו ביום התחילה או לאחריו.

ס"ח תשע"ח מס' 2745 מיום 26.7.2018 עמ' 912 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1222 עמ' 906) – תיקון מס' 117; ר' סעיף 3 לענין תחילה ותחולה.

3. תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו, והוא יחול על הליכים שהוגשו ביום תחילתו ואילך.

ס"ח תשע"ח מס' 2749 מיום 29.7.2018 עמ' 951 (ה"ח הממשלה תשע"ז מס' 1136 עמ' 1124) – תיקון מס' 118 בסעיף 11 לחוק למניעת הטרדות של מוקדי חירום (תיקון), תשע"ח-2018.

ס"ח תשע"ח מס' 2749 מיום 29.7.2018 עמ' 957 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 1023 עמ' 568) – תיקון מס' 119 בסעיף 12 לחוק פינוי ובינוי (פיצויים) (תיקון מס' 6), תשע"ח-2018; ר' סעיף 17 לענין תחילה, תחולה והוראות מעבר.

17. (א) תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו (להלן – יום התחילה).

ס"ח תשע"ט מס' 2753 מיום 31.10.2018 עמ' 34 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1250 עמ' 1236) – תיקון מס' 120 בסעיף 71 לחוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, תשע"ט-2018; תחילתו ביום 1.9.2019.

ס"ח תשע"ט מס' 2769 מיום 2.1.2019 עמ' 116 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1225 עמ' 920) – הוראת שעה – מס' 121 תשע"ט-2019; תוקפה עד יום 31.12.2021.

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 252 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1221 עמ' 890) – תיקון מס' 122 בסעיף 45 לחוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' 21), תשע"ט-2019.

ס"ח תש"ף מס' 2802 מיום 16.6.2020 עמ' 86 (ה"ח הממשלה תש"ף מס' 1311 עמ' 168) – תיקון מס' 123 בסעיף 18 לחוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), תש"ף-2020.

ס"ח תש"ף מס' 2832 מיום 23.7.2020 עמ' 287 (ה"ח הממשלה תש"ף מס' 1320 עמ' 226) – תיקון מס' 124 – הוראת שעה בסעיף 37 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), תש"ף-2020; תוקפה עד יום 31.12.2022. תוקנה ס"ח תש"ף מס' 2842 מיום 17.8.2020 עמ' 393 (ה"ח הממשלה תש"ף מס' 1332 עמ' 354) – תיקון מס' 124 – הוראת שעה (תיקון) תש"ף-2020 בסעיף 20 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון), תש"ף-2020. ס"ח תשפ"א מס' 2901 מיום 4.2.2021 עמ' 305 (ה"ח הממשלה תשפ"א מס' 1392 עמ' 252) – תיקון מס' 124 – הוראת שעה (תיקון מס' 2) תשפ"א-2021. ס"ח תשפ"א מס' 2908 מיום 18.3.2021 עמ' 347 (ה"ח הממשלה תשפ"א מס' 1402 עמ' 370) – תיקון מס' 124 – הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשפ"א-2021. ס"ח תשפ"א מס' 2911 מיום 4.7.2021 עמ' 362 (ה"ח הממשלה תשפ"א מס' 1407 עמ' 458) – תיקון מס' 124 – הוראת שעה (תיקון מס' 4) תשפ"א-2021. ס"ח תשפ"ב מס' 2936 מיום 30.11.2021 עמ' 462 (ה"ח הממשלה תשפ"ב מס' 1461 עמ' 136) – תיקון מס' 124 – הוראת שעה (תיקון מס' 5) תשפ"ב-2021. ס"ח תשפ"ב מס' 2954 מיום 31.1.2022 עמ' 714, 715 (ה"ח הממשלה תשפ"ב מס' 1461 עמ' 136) – תיקון מס' 124 – הוראת שעה (תיקון מס' 6) תשפ"ב-2022; תחילתו ביום 1.2.2022.

ס"ח תש"ף מס' 2835 מיום 29.7.2020 עמ' 320 (ה"ח הממשלה תש"ף מס' 1341 עמ' 432) – תיקון מס' 125 בסעיף 25 לחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), תש"ף-2020.

ס"ח תשפ"א מס' 2880 מיום 17.12.2020 עמ' 175 (ה"ח הממשלה תש"ף מס' 1346 עמ' 528) – תיקון מס' 126 בסעיף 90 לחוק הגז הפחמימני המעובה, תשפ"א-2020; תחילתו ביום 1.7.2021.

ס"ח תשפ"ב מס' 2933 מיום 18.11.2021 עמ' 286 (ה"ח הממשלה תשפ"א מס' 1443 עמ' 840) – תיקון מס' 127 בסעיף 89 לחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), תשפ"ב-2021; תחילתו ביום 1.1.2022.

ס"ח תשפ"ב מס' 2968 מיום 15.3.2022 עמ' 811 (ה"ח הממשלה תשפ"ב מס' 1509 עמ' 596) – תיקון מס' 128 בסעיף 17 לחוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), תשפ"ב-2022; תוקפו שנה.

[1] פרט משנה הנוגע לחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור הוסר עם פקיעת הוראת השעה הנוגעת לחוק זה. ר' רבדים.

[2] הפרט הוחלף בצו תשע"ו-2016 לפני כניסתו לתוקף של תיקון מס' 93, שהוסיף את ההפניה לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון); ר' רבדים.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות