Nevo.co.il

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

צו בתי המשפט (הקמת בית משפט מחוזי באר שבע), תשכ"ה-1965

רבדים בחקיקה

בתי משפט וסדרי דין – בתי משפט ובתי דין – הקמת והסמכת בתי משפט

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

הקמת בית משפט למחוז הדרום צו תשל"ז 1977 צו תשס"ט 2009

Go

2

סעיף 3

תיקון לצו בתי משפט

Go

2

סעיף 4

קיום תוקף

Go

2

סעיף 5

צו תשס"ט 2009

Go

2

צו תשס"ט-2009


צו בתי המשפט (הקמת בית משפט מחוזי באר שבע), תשכ"ה-1965*

מיום 18.1.2009

צו תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6743 מיום 18.1.2009 עמ' 376

הוספת שם הצו

צו תשס"ט-2009

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 33(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, אני מצווה לאמור:

מיום 18.1.2009

צו תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6743 מיום 18.1.2009 עמ' 376

החלפת הפתיח

הנוסח הקודם:

בתוקף סמכותי לפי סעיף 11 לחוק בתי המשפט, תשי"ז-1957, ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מצווה לאמור:

הגדרות

1.    בצו זה "מחוז" - כאמור בהודעה על חלוקת שטח המדינה למחוזות ולנפות ותיאורי גבולותיהם, לרבות מימי החופין הסמוכים לגבולות המתוארים.

הקמת בית משפט למחוז הדרום צו תשל"ז-1977 צו תשס"ט-2009

2.    מוקם בזה בית משפט מחוזי באר שבע. מקום מושבו בתחום עירית באר שבע ובתחום עירית אילת, ואיזור שיפוטו מחוז הדרום, ולגבי עניין שלפי חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, התשס"ב-2002 – מקום מושבו גם באולמות המשפט שבבית הכלא קציעות.

מיום 8.5.1977

צו תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3719 מיום 2.6.1977 עמ' 1828

2. מוקם בזה בית משפט מחוזי באר שבע. מקום מושבו בתחום עירית באר שבע ובתחום עירית אילת, ואיזור שיפוטו מחוז הדרום.

מיום 18.1.2009

צו תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6743 מיום 18.1.2009 עמ' 376

2. מוקם בזה בית משפט מחוזי באר שבע. מקום מושבו בתחום עירית באר שבע ובתחום עירית אילת, ואיזור שיפוטו מחוז הדרום, ולגבי עניין שלפי חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, התשס"ב-2002 – מקום מושבו גם באולמות המשפט שבבית הכלא קציעות.

תיקון לצו בתי משפט

3.    בסעיף 2 לצו בתי משפט (הוראות מעבר) (אזורי השיפוט של בתי המשפט המחוזיים), תשי"ד-1954 –

(1)   בסעיף קטן (א), "ובמחוז הדרום" - יימחק.

(2)   לאחר סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ד)  לבית המשפט המחוזי בבאר-שבע יהא שיפוט במחוז הדרום".

קיום תוקף

4.    צו זה אינו בא לפגוע בכל תביעה או משפט שהוגשו כדין לפני פרסומו ברשומות.

צו תשס"ט-2009

5.    (בוטל).

מיום 18.1.2009

צו תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6743 מיום 18.1.2009 עמ' 376

ביטול סעיף 5

הנוסח הקודם:

השם

5. לצו זה ייקרא "צו בתי המשפט (הקמת בית משפט מחוזי באר-שבע), תשכ"ה-1965".

כ"ז בטבת תשכ"ה (1 בינואר 1965)                               דב יוסף

                                                                                                      שר המשפטים* פורסם ק"ת תשכ"ח מס' 1666 מיום 1.1.1965 עמ' 1068.

תוקן ק"ת תשל"ז מס' 3719 מיום 2.6.1977 עמ' 1828 – צו תשל"ז-1977; תחילתו ביום 8.5.1977.

ק"ת תשס"ט מס' 6743 מיום 18.1.2009 עמ' 376 – צו תשס"ט-2009.