נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל"ז-1976

 

 

בתי משפט וסדרי דין – בתי משפט ובתי דין – תביעות קטנות

בתי משפט וסדרי דין – סדר דין אזרחי

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

מקום השיפוט

Go

2

סעיף 3

כתב תביעה

Go

3

סעיף 4

הזמנה לדין

Go

3

סעיף 5

כתב הגנה, תביעה שכנגד והודעת צד שלישי

Go

3

סעיף 6

אגרות

Go

3

סעיף 7

עתקים של כתבי הטענות והמצאתם

Go

3

סעיף 8

בקשות

Go

3

סעיף 9

סמכות בית המשפט

Go

4

סעיף 10

נתבע שלא הגיש כתב הגנה

Go

4

סעיף 11

אי התייצבות למשפט

Go

4

סעיף 12

ביטול החלטה שלא בפני בעל דין

Go

4

סעיף 13

סדר הדיון

Go

4

סעיף 14

פרוטוקול

Go

4

סעיף 15

פסק דין

Go

4

סעיף 16

ערעור

Go

4

סעיף 17

תחילה

Go

4

סעיף 18

השם

Go

4

 

תוספת

Go

5

 


 תקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל"ז-1976*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 4(ב) לחוק שיפוט בתביעות קטנות, תשל"ו-1976 (להלן - החוק), וסעיפים 46 ו-47 לחוק בתי המשפט, תשי"ז-1957, ושאר סמכויותי לפי כל דין, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק-יסוד: משק המדינה, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

תק' תשפ"א-2021

          "בית המשפט" – בית משפט שלום שהסמיך שר המשפטים לבית משפט לתביעות קטנות לפי סעיף 59 לחוק;

מיום 30.5.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9403 מיום 30.5.2021 עמ' 3238

החלפת הגדרת "בית המשפט"

הנוסח הקודם:

"בית המשפט" – בית משפט לתביעות קטנות שהוקם על פי סעיף 1 לחוק, או אחד משופטיו;

          "החלטה" – פסק דין וכל החלטה אחרת של בית המשפט;

תק' תשפ"א-2021

          "מסמך" – כל כתב לפי תקנות אלה, ובכלל זה החלטה או הזמנת עד;

מיום 30.5.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9403 מיום 30.5.2021 עמ' 3238

הוספת הגדרת "מסמך"

תק' תשפ"א-2021

          "כתב בי-דין" – (נמחקה);

מיום 30.5.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9403 מיום 30.5.2021 עמ' 3238

מחיקת הגדרת "כתב בי-דין"

הנוסח הקודם:

"כתב בי-דין" – כל מסמך שיש למסרו או להמציאו על פי תקנות אלה, לרבות החלטה או הודעה;

תק' תשפ"א-2021

          "מען" – לעניין המצאת מסמך – כתובת לפי סעיפים 2(א)(11) ו-(11א) לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965, לרבות מספרי הטלפון והפקסימיליה וכן כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון נייד, אם ישנם, ואם מדובר בתאגיד – הכתובת הרשומה לפי הדין החל עליו; בהעדר שם לרחוב או מספר לבית – סימן זיהוי אחר, ובלבד שלא יצוין מספר תא דואר בלבד;

מיום 2.7.1987

תק' תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5039 מיום 2.7.1987 עמ' 1046

הוספת הגדרת "מען"

 

מיום 23.6.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7661 מיום 24.5.2016 עמ' 1155

החלפת הגדרת "מען"

הנוסח הקודם:

"מען", לענין המצאת כתב בי-דין – שם הישוב, שם הרחוב, מספר הבית ומספר המיקוד, ולרבות מספר הטלפון באותו מען, אם ישנו; בהעדר שם לרחוב או מספר לבית – סימן זיהוי אחר;

 

מיום 30.5.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9403 מיום 30.5.2021 עמ' 3238

החלפת הגדרת "מען"

הנוסח הקודם:

"מען" – לעניין המצאת כתב בי-דין – כתובת לפי סעיפים 2(א)(11) ו-(11א) לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965, לרבות מספרי הטלפון והפקסימילה באותו מען וכן כתובת דואר אלקטרוני, אם ישנם; בהעדר שם לרחוב או מספר לבית – סימן זיהוי אחר;

          "תביעה" – תביעה לתשלום סכום כמשמעותה בסעיף 2 לחוק, ולרבות תביעה שכנגד, ועל דרך זו יפורשו "תובע" ו"נתבע";

תק' תשע"ח-2018 תק' תשפ"א-2021

          "תקנות סדר הדין האזרחי" – תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018.

מיום 30.8.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8052 מיום 31.7.2018 עמ' 2590

החלפת הגדרת "תקנות סדר הדין האזרחי"

הנוסח הקודם:

"תקנות סדר הדין האזרחי" – תקנות סדר הדין האזרחי, תשכ"ג-1963.

 

מיום 30.5.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9403 מיום 30.5.2021 עמ' 3238

"תקנות סדר הדין האזרחי" – תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 התשע"ט-2018.

מקום השיפוט תק' תשמ"ה-1985 תק' תשע"ו-2016

2.       (א)  תביעה תוגש לבית המשפט שאזור שיפוטו הוא אחד המקומות המנויים להלן, והוא על אף האמור בכל הסכם שבין בעלי הדין; ואלה הם:

(1)   מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע;

תק' תשפ"א-2021

(2)   (נמחקה);

תק' תשפ"א-2021

(3)   (נמחקה);

תק' תשפ"א-2021

(4)   (נמחקה);

(5)   מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים;

(6)   בתביעה שכנגד – מקום הגשת התביעה המקורית.

תק' תשע"ו-2016

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), תובענה בשל פרסום או סחר ברשת האינטרנט תוגש לבית המשפט שבאזור שיפוטו מצוי מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע או מקום מגוריו או מקום עסקו של התובע, בלבד.

תק' תשפ"א-2021

          (ג)   בית המשפט המוסמך לדון בתביעה הכוללת כמה נתבעים הוא בית משפט המוסמך לדון נגד אחד מהם לפי תקנות משנה (א) או (ב).

מיום 19.3.1985

תק' תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4776 מיום 19.3.1985 עמ' 862

2. תביעה תוגש לבית המשפט שאזור שיפוטו הוא אחד המקומות המנויים להלן, והוא על אף האמור בכל הסכם שבין בעלי הדין; ואלה הם:

(1) מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע;

(2) מקום עשיית ההתחייבות, או יצירת החבות שהיא נושא התביעה;

(3) בתביעה שכנגד – מקום הגשת התביעה המקורית.

(2) מקום יצירת ההתחייבות;

(3) המקום שנועד, או שהיה מכוון, לקיום ההתחייבות;

(4) מקום המסירה של הנכס;

(5) מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים;

(6) בתביעה שכנגד – מקום הגשת התביעה המקורית.

 

מיום 23.6.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7661 מיום 24.5.2016 עמ' 1155

2. (א) תביעה תוגש לבית המשפט שאזור שיפוטו הוא אחד המקומות המנויים להלן, והוא על אף האמור בכל הסכם שבין בעלי הדין; ואלה הם:

(1) מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע;

(2) מקום יצירת ההתחייבות;

(3) המקום שנועד, או שהיה מכוון, לקיום ההתחייבות;

(4) מקום המסירה של הנכס;

(5) מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים;

(6) בתביעה שכנגד – מקום הגשת התביעה המקורית.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), תובענה בשל פרסום או סחר ברשת האינטרנט תוגש לבית המשפט שבאזור שיפוטו מצוי מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע או מקום מגוריו או מקום עסקו של התובע, בלבד.

 

מיום 30.5.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9403 מיום 30.5.2021 עמ' 3238

2. (א) תביעה תוגש לבית המשפט שאזור שיפוטו הוא אחד המקומות המנויים להלן, והוא על אף האמור בכל הסכם שבין בעלי הדין; ואלה הם:

(1) מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע;

(2) מקום יצירת ההתחייבות;

(3) המקום שנועד, או שהיה מכוון, לקיום ההתחייבות;

(4) מקום המסירה של הנכס;

(5) מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים;

(6) בתביעה שכנגד – מקום הגשת התביעה המקורית.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), תובענה בשל פרסום או סחר ברשת האינטרנט תוגש לבית המשפט שבאזור שיפוטו מצוי מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע או מקום מגוריו או מקום עסקו של התובע, בלבד.

(ג) בית המשפט המוסמך לדון בתביעה הכוללת כמה נתבעים הוא בית משפט המוסמך לדון נגד אחד מהם לפי תקנות משנה (א) או (ב).

כתב תביעה תק' תשע"ח-2018

3.    (א)  תביעה תיפתח בהגשת כתב תביעה לבית המשפט לפי טופס 1 שבתוספת.

תק' תשע"ח-2018

          (ב)  התובע יצרף לכתב התביעה את כל המסמכים שהוא מבקש להסתמך עליהם במשפט אם הם מצויים ברשותו; ואולם בית המשפט רשאי להתיר לתובע להגיש מסמך שלא צורף לכתב התביעה אם מצא שהמסמך דרוש לצורך מתן פסק דין או מכל סיבה חשובה אחרת.

מיום 30.8.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8052 מיום 31.7.2018 עמ' 2590

3. (א) תביעה תיפתח בהגשת כתב תביעה לבית המשפט לפי טופס 1 שבתוספת.

(ב) התובע יצרף לכתב התביעה את כל המסמכים שהוא מבקש להסתמך עליהם במשפט אם הם מצויים ברשותו; ואולם בית המשפט רשאי להתיר לתובע להגיש מסמך שלא צורף לכתב התביעה אם מצא שהמסמך דרוש לצורך מתן פסק דין או מכל סיבה חשובה אחרת.

הזמנה לדין

4.    (א)  הוגשה תביעה כאמור בתקנה 3, יצרף פקיד בית המשפט לעותק של כתב התביעה הזמנה לדין לפי טופס 2 שבתוספת.

תק' תשמ"ה-1985 תק' תשע"ח-2018

          (ב)  בהזמנה לדין יוזמן הנתבע להגיש כתב הגנה תוך 30 יום מיום המצאת ההזמנה, ולהתייצב למשפט במועד שנקוב בהזמנה – אם הגיש כתב הגנה כאמור.

מיום 19.3.1985

תק' תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4776 מיום 19.3.1985 עמ' 862

(ב) בהזמנה לדין יוזמן הנתבע להגיש כתב הגנה תוך 15 יום מיום המצאת ההזמנה, ולהתייצב למשפט במועד שנקוב בהזמנה - אם הגיש כתב הגנה כאמור; אולם אם התביעה היא לסכום קטן מ-250 לירות, יוזמן הנתבע להתייצב למשפט כאמור גם אם לא הגיש כתב הגנה.

 

מיום 30.8.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8052 מיום 31.7.2018 עמ' 2590

(ב) בהזמנה לדין יוזמן הנתבע להגיש כתב הגנה תוך 15 30 יום מיום המצאת ההזמנה, ולהתייצב למשפט במועד שנקוב בהזמנה – אם הגיש כתב הגנה כאמור.

כתב הגנה, תביעה שכנגד והודעת צד שלישי

5.    (א)  כתב הגנה יהיה לפי טופס 3 שבתוספת.

 

תק' תשע"ח-2018

          (א1) הנתבע יצרף לכתב ההגנה את כל המסמכים שהוא מבקש להסתמך עליהם במשפט אם הם מצויים ברשותו; ואולם בית המשפט רשאי להתיר לנתבע להגיש מסמך שלא צורף לכתב ההגנה אם מצא שהמסמך דרוש לצורך מתן פסק דין או מכל סיבה חשובה אחרת.

תק' תשע"ח-2018

          (ב)  הגיש הנתבע כתב הגנה, רשאי הוא להוסיף לו תביעה שכנגד כלפי התובע לפי טופס 1 שבתוספת; עשה כן, יצרף פקיד בית המשפט לכתב ההגנה הודעה לתובע שהוא מוזמן להגיש כתב הגנה תוך 30 ימים מיום המצאת התביעה שכנגד.

תק' תשע"ח-2018

          (ג)   נתבע שהגיש כתב הגנה וטוען שהוא זכאי להשתתפות או לשיפוי מאת צד שלישי בשל כל סכום שייפסק נגדו בתביעה, רשאי להגיש הודעה לצד שלישי, ותקנות 4(ב), 5(א) ו-5(א1) לתקנות יחולו בשינויים המחויבים.

מיום 30.8.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8052 מיום 31.7.2018 עמ' 2590

ת"ט תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8065 מיום 27.8.2018 עמ' 2746

(א1) הנתבע יצרף לכתב ההגנה את כל המסמכים שהוא מבקש להסתמך עליהם במשפט אם הם מצויים ברשותו; ואולם בית המשפט רשאי להתיר לנתבע להגיש מסמך שלא צורף לכתב ההגנה אם מצא שהמסמך דרוש לצורך מתן פסק דין או מכל סיבה חשובה אחרת.

(ב) הגיש הנתבע כתב הגנה, רשאי הוא להוסיף לו תביעה שכנגד כלפי התובע לפי טופס 1 שבתוספת; עשה כן, יצרף פקיד בית המשפט לכתב ההגנה הודעה לתובע שהוא מוזמן להגיש כתב הגנה תוך 7 30 ימים מיום המצאת התביעה שכנגד.

(ג) נתבע שהגיש כתב הגנה וטוען שהוא זכאי להשתתפות או לשיפוי מאת צד שלישי בשל כל סכום שייפסק נגדו בתביעה, רשאי להגיש הודעה לצד שלישי, והוראות פרק י"ז של תקנות סדר הדין האזרחי יחולו ותקנות 4(ב), 5(א) ו-5(א1) לתקנות יחולו בשינויים המחויבים.

אגרות תק' תשמ"ג-1983 תק' תשנ"ח-1998

6.    (א)  (1)   לא ייזקק בית המשפט לכל תביעה או הודעה לצד שלישי אלא אם שולמה בעדן, עם הגשתן, אגרה של 1% משווי התביעה;

תק' תשנ"ח-1998

(2)   על אף האמור בפסקה (1) לא תפחת האגרה בשום מקרה מ-50 שקלים חדשים;

(3)   סכום האגרה לפי פסקה (1) יעוגל כלפי מעלה לסכום שהוא מכפלה של 5 שקלים;

(4)   על אף האמור בתקנת משנה זו, אי תשלומה של האגרה או חלק ממנה, אין בו כדי לבטל מעשה בית המשפט בדיעבד.

תק' תשמ"ג-1983 תק' תשע"ח-2018

          (ב)  פטור מתשלום אגרת בית משפט לפי תקנות בתי המשפט (אגרות), התשס"ז-2007 (להלן – תקנות האגרות), יהווה פטור גם מתשלום אגרה לפי תקנות אלה.

          (ג)   פסקאות (9) ו-(10) בחלק ה' של התוספת הראשונה לתקנות האגרות יחולו על מסמכים לפי תקנות אלה.

תק' תש"ם-1980

          (ד)  (בוטלה).

מיום 1.1.1979

תק' תשל"ט-1978

ק"ת תשל"ט מס' 3921 מיום 18.12.1978 עמ' 293

6. (א) לא ייזקק בית המשפט לכל תביעה או הודעה לצד שלישי אלא אם שולמה בעדן עם הגשתן אגרה בסך 25 לירות 45 לירות;  אולם אי תשלומה של האגרה או חלק הימנה אין בו כדי לבטל מעשה בית המשפט בדיעבד.

(ב) מי שפטור מתשלום אגרת בית משפט לפי תקנות בית משפט (אגרות), תשל"ו-1976 (להלן - תקנות האגרות), יהיה פטור גם מתשלום אגרה לפי תקנות אלה.

(ג) פסקאות (9) ו-(10) בחלק ה' של התוספת הראשונה לתקנות האגרות יחולו על מסמכים לפי תקנות אלה.

(ד) (1) האגרות לפי תקנות אלה ישונו כשהן מוגדלות בשיעור העליה במדד המחירים לצרכן כמפורט להלן:

(א) אם יתברר מתוך מדד המחירים לצרכן שנתפרסם לחודש אוקטובר (להלן – המדד החדש), כי המדד החדש עולה לעומת המדד שפורסם לחודש אוקטובר בשנת 1978 (להלן – המדד היסודי), תשולם האגרה כשהיא מוגדלת באופן יחסי לשיעור העליה של המדד החדש לעומת המדד היסודי;

(ב) אגרה מוגדלת כאמור בתקנה זו, אם סכומה אינו מגיע ל-100 לירות תעוגל ללירה הקרובה, ואם סכומה עולה על 100 לירות תעוגל לסכום שהוא מכפלת אחד המקדמים שלהלן, הקרוב ביותר לסכום האגרה המוגדלת.

"מקדם", לענין פסקה זו –

באגרה מוגדלת לסכום עד 1000 לירות 5

באגרה מוגדלת לסכום עד 2000 לירות 10

באגרה מוגדלת לסכום העולה על 2000 לירות 50

(2) מנהל בתי המשפט יפרסם ברשומות הודעה על השינוי באגרה שייכנס לתוקף ביום 1 בינואר שלאחר שנקבע המדד החדש.

 

מיום 1.1.1980

תק' תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4073 מיום 1.1.1980 עמ' 688

ביטול תקנת משנה 6(ד)

הנוסח הקודם:

(ד) (1) האגרות לפי תקנות אלה ישונו כשהן מוגדלות בשיעור העליה במדד המחירים לצרכן כמפורט להלן:

(א) אם יתברר מתוך מדד המחירים לצרכן שנתפרסם לחודש אוקטובר (להלן – המדד החדש), כי המדד החדש עולה לעומת המדד שפורסם לחודש אוקטובר בשנת 1978 (להלן – המדד היסודי), תשולם האגרה כשהיא מוגדלת באופן יחסי לשיעור העליה של המדד החדש לעומת המדד היסודי;

(ב) אגרה מוגדלת כאמור בתקנה זו, אם סכומה אינו מגיע ל-100 לירות תעוגל ללירה הקרובה, ואם סכומה עולה על 100 לירות תעוגל לסכום שהוא מכפלת אחד המקדמים שלהלן, הקרוב ביותר לסכום האגרה המוגדלת.

"מקדם", לענין פסקה זו –

באגרה מוגדלת לסכום עד 1000 לירות 5

באגרה מוגדלת לסכום עד 2000 לירות 10

באגרה מוגדלת לסכום העולה על 2000 לירות 50

(2) מנהל בתי המשפט יפרסם ברשומות הודעה על השינוי באגרה שייכנס לתוקף ביום 1 בינואר שלאחר שנקבע המדד החדש.

 

מיום 10.2.1980

תק' (מס' 2) תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4088 מיום 7.2.1980 עמ' 968

החלפת תקנת משנה 6(א)

הנוסח הקודם:

(א) לא ייזקק בית המשפט לכל תביעה או הודעה לצד שלישי אלא אם שולמה בעדן עם הגשתן אגרה בסך 45 לירות;  אולם אי תשלומה של האגרה או חלק הימנה אין בו כדי לבטל מעשה בית המשפט בדיעבד.

 

מיום 16.1.1983

תק' תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4449 מיום 11.1.1983 עמ' 582

(א) לא ייזקק בית המשפט לכל תביעה או הודעה לצד שלישי אם שולמה בעדן עם הגשתן אגרה כמפורט להלן:

בתביעה ששוויה בלירות - לירות

עד 5000 50

למעלה מ-5000 עד 10,000 100

למעלה מ-10,000 עד 15,000 200

למעלה מ-15,000 300

אולם אי תשלומה של האגרה או חלק הימנה אין בו כדי לבטל מעשה בית המשפט בדיעבד.

(א) (1) לא ייזקק בית המשפט לכל תביעה או הודעה לצד שלישי אלא אם שולמה בעדן, עם הגשתן, אגרה של 0.5% משווי התביעה;

(2) על אף האמור בפסקה (1) לא תפחת האגרה בשום מקרה מ-15 שקלים;

(3) סכום האגרה לפי פסקה (1) יעוגל כלפי מעלה לסכום שהוא מכפלה של 5 שקלים;

(4) על אף האמור בתקנת משנה זו, אי תשלומה של האגרה או חלק ממנה, אין בו כדי לבטל מעשה בית המשפט בדיעבד.

(ב) מי שפטור פטור מתשלום אגרת בית משפט לפי תקנות בית משפט (אגרות), תשל"ו-1976 (להלן – תקנות האגרות), יהיה פטור יהווה פטור גם מתשלום אגרה לפי תקנות אלה.

 

מיום 1.2.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5877 מיום 29.1.1998 עמ' 340

(א) (1) לא ייזקק בית המשפט לכל תביעה או הודעה לצד שלישי אלא אם שולמה בעדן, עם הגשתן, אגרה של 0.5% 1% משווי התביעה;

(2) על אף האמור בפסקה (1) לא תפחת האגרה בשום מקרה מ-15 שקלים 50 שקלים חדשים;

(3) סכום האגרה לפי פסקה (1) יעוגל כלפי מעלה לסכום שהוא מכפלה של 5 שקלים;

(4) על אף האמור בתקנת משנה זו, אי תשלומה של האגרה או חלק ממנה, אין בו כדי לבטל מעשה בית המשפט בדיעבד.

 

מיום 30.8.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8052 מיום 31.7.2018 עמ' 2590

(ב) פטור מתשלום אגרת בית משפט לפי תקנות בית משפט (אגרות), תשל"ו-1976 תקנות בתי המשפט (אגרות), התשס"ז-2007 (להלן – תקנות האגרות), יהווה פטור גם מתשלום אגרה לפי תקנות אלה.

עתקים של כתבי הטענות והמצאתם

7.    (א)  כתבי הטענות יוגשו לבית המשפט במספר עתקים מספיק בשביל בית המשפט ושאר בעלי הדין.

          (ב)  פקיד בית המשפט יציין על פני כתבי הטענות את תאריך קבלתם ויגרום להמצאתם לנמענים.

תק' תשע"ח-2018

          (ב1) לא הומצא כתב התביעה עד 60 ימים לפני הדיון בידי פקיד בית המשפט כאמור בתקנת משנה (ב), ימציא התובע או מי מטעמו את כתב התביעה לנמענים 40 ימים לפחות לפני הדיון.

תק' תשפ"א-2021

          (ג)   המצאה של מסמך לפי תקנות אלה תהיה לפי הוראות פרק י"ט לתקנות סדר הדין האזרחי, והוא כשבית המשפט לא הורה הוראה אחרת.

מיום 30.8.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8052 מיום 31.7.2018 עמ' 2590

הוספת תקנת משנה 7(ב1)

 

מיום 30.5.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9403 מיום 30.5.2021 עמ' 3238

(ג) המצאה של כתב בי-דין מסמך לפי תקנות אלה תהיה לפי הוראות תקנות סדר הדין האזרחי פרק י"ט לתקנות סדר הדין האזרחי, והוא כשבית המשפט לא הורה הוראה אחרת.

בקשות תק' תשע"ח-2018

8.    (א)  בקשה של בעל דין לפי תקנות אלה יכול שתהיה בעל-פה בעת הדיון, והיא תהיה בכתב אם הוגשה שלא בפני בעל הדין שכנגד.

תק' תשע"ח-2018

          (ב)  בית המשפט רשאי להחליט בבקשה בכתב בלי לקבל את תשובת הצד שכנגד אם סבר שאין בהחלטה כדי להשפיע באופן מהותי על ההליך או שלא עלול להיגרם לצד שכנגד נזק של ממש.

תק' תשע"ח-2018

          (ג)   ניתנה החלטה במעמד צד אחד, רשאי בית המשפט, מיוזמתו או לבקשת הצד שההחלטה ניתנה בלא תשובתו, לתקנה, לשנותה או לבטלה בתנאים שייראו לו, כל עוד לא ניתן פסק דין.

מיום 30.8.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8052 מיום 31.7.2018 עמ' 2590

8. (א) בקשה של בעל דין לפי תקנות אלה יכול שתהיה בעל-פה בעת הדיון, והיא תהיה בכתב אם הוגשה שלא בפני בעל הדין שכנגד.

(ב) בית המשפט רשאי להחליט בבקשה בכתב בלי לקבל את תשובת הצד שכנגד אם סבר שאין בהחלטה כדי להשפיע באופן מהותי על ההליך או שלא עלול להיגרם לצד שכנגד נזק של ממש.

(ג) ניתנה החלטה במעמד צד אחד, רשאי בית המשפט, מיוזמתו או לבקשת הצד שההחלטה ניתנה בלא תשובתו, לתקנה, לשנותה או לבטלה בתנאים שייראו לו, כל עוד לא ניתן פסק דין.

סמכות בית המשפט

9.    לבית המשפט יהיו הסמכויות הנתונות לבית משפט שלום בענינים שבסדר דין או שבנוהג, לרבות תשלום שכר בטלה לעדים; אולם רשאי בית המשפט שלא להשתמש בסמכות מסמכויות אלה אם נראה לו הדבר מועיל יותר להכרעה צודקת ומהירה.

נתבע שלא הגיש כתב הגנה

10.  נתבע שנדרש להגיש כתב הגנה ולא הגישו תוך המועד שנקבע לכך, יתן בית המשפט פסק דין על יסוד כתב התביעה בלבד; אולם רשאי בית המשפט, אם ראה שמן הצדק לעשות כן, להזמין את בעלי הדין לטעון את טענותיהם ולהביא את ראיותיהם גם אם לא הוגש כתב הגנה כאמור.

אי-התייצבות למשפט

11.  נמסרה על הדיון הודעה כראוי ואיש מבעלי הדין לא התייצב - תימחק התביעה; התייצב התובע והנתבע לא התייצב – יתן בית המשפט פסק דין על יסוד כתב התביעה, ובלבד שהתובע הצהיר בפני בית המשפט על אמיתות האמור בכתב תביעתו; התייצב הנתבע והתובע לא התייצב - תידחה התביעה.

ביטול החלטה שלא בפני בעל דין תק' תשע"ח-2018

12.  ניתנה החלטה שלא בפני בעל דין והגיש בעל דין בקשה לביטולה תוך 30 ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה, רשאי בית המשפט, על פי צד אחד, לבטלה בתנאים שייראו לו בדבר הוצאות המשפט או ענינים אחרים; החלטה שמטבעה אינה יכולה להיות מבוטלת לגבי אותו בעל דין בלבד, מותר לבטלה גם לגבי שאר בעלי הדין, כולם או מקצתם.

מיום 30.8.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8052 מיום 31.7.2018 עמ' 2591

12. ניתנה החלטה שלא בפני בעל דין והגיש בעל דין בקשה לביטולה תוך 7 30 ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה, רשאי בית המשפט, על פי צד אחד, לבטלה בתנאים שייראו לו בדבר הוצאות המשפט או ענינים אחרים; החלטה שמטבעה אינה יכולה להיות מבוטלת לגבי אותו בעל דין בלבד, מותר לבטלה גם לגבי שאר בעלי הדין, כולם או מקצתם.

סדר הדיון תק' תשס"ו-2006 תק' תשע"ח-2018

13.    (א)  בית המשפט יקבע את סדר הבאת ראיות וטענות הצדדים בדרך שנראית לו ויברר את המחלוקת באופן פעיל.

תק' תשפ"א-2021

          (ב)  (נמחקה).

מיום 14.7.2006

תק' תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6490 מיום 14.6.2006 עמ' 837

13. (א) בית המשפט יקבע את סדר הבאת ראיות וטענות הצדדים בדרך שנראית לו.

(ב) הוראות תקנות 7ג, 215ה, 215ו, לתקנות סדר הדין האזרחי, יחולו בבית המשפט, בשינויים המחויבים, לפי הענין, ואולם כתב בי-דין אלקטרוני המוגש לבית המשפט, ניתן לחתימה אלקטרונית שאינה מאושרת.

 

מיום 20.8.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6805 מיום 20.8.2009 עמ' 1243

(ב) הוראות תקנות 7ג, 215ה, 215ו, לתקנות סדר הדין האזרחי, יחולו בבית המשפט, בשינויים המחויבים, לפי הענין, ואולם כתב בי-דין אלקטרוני המוגש לבית המשפט, ניתן לחתימה אלקטרונית שאינה מאושרת ניתן להגשה בלא חתימה, ובלבד שצוינו בסופו שמו ומספר זהותו של מגישו, למעט תצהיר שלגביו תחול הוראת תקנה 215ה(ג).

 

מיום 30.8.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8052 מיום 31.7.2018 עמ' 2591

(א) בית המשפט יקבע את סדר הבאת ראיות וטענות הצדדים בדרך שנראית לו ויברר את המחלוקת באופן פעיל.

 

מיום 30.5.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9403 מיום 30.5.2021 עמ' 3238

(ב) הוראות תקנות 7ג, 215ה, 215ו, לתקנות סדר הדין האזרחי, יחולו בבית המשפט, בשינויים המחויבים, לפי הענין, ואולם כתב בי-דין אלקטרוני המוגש לבית המשפט, ניתן להגשה בלא חתימה, ובלבד שצוינו בסופו שמו ומספר זהותו של מגישו, למעט תצהיר שלגביו תחול הוראת תקנה 215ה(ג).

פרוטוקול

14.  בפרוטוקול הדיונים יירשמו תמצית דברי העדים ושאר הדברים שנאמרו בעת הדיון.

פסק דין

15.  (א)  בתום הדיון בתביעה יתן בית המשפט את פסק הדין, אולם הוא יהיה רשאי לדחות את מתן פסק הדין לתקופה שלא תעלה על 7 ימים.

          (ב)  פסק הדין יהיה מנומק בצורה תמציתית.

תק' תשע"ח-2018

          (ג)   בפסק הדין יצוין האופן שבו אפשר להשיג על פסק הדין לרבות המועד לכך.

מיום 30.8.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8052 מיום 31.7.2018 עמ' 2591

הוספת תקנת משנה 15(ג)

ערעור תק' תשנ"ב-1992 ת"ט תשנ"ג-1992 תק' תשנ"ו-1996

16.  (א)  המועד להגשת בקשה לרשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט או על החלטתו לפי תקנה 12 לגבי בקשה לבטל החלטה שלא בפני בעל דין, הוא 15 ימים מיום מתן פסק הדין או ההחלטה.

          (ב)  ניתנה רשות ערעור יראו את כתב הבקשה ככתב ערעור.

תק' תשפ"א-2021

          (ג)   בכפוף להוראות תקנה זו יחולו הוראות פרק י"ז לתקנות סדר הדין האזרחי על ערעור ועל בקשה לרשות ערעור על פסק דין של בית המשפט.

מיום 16.6.1992

תק' תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5450 מיום 16.6.1992 עמ' 1158

ת"ט תשנ"ג-1992

ק"ת תשנ"ג מס' 5481 מיום 19.11.1992 עמ' 76

(א) המועד להגשת בקשה לרשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט הוא 7 ימים מיום מתן פסק הדין או על החלטתו לפי תקנה 12 לגבי בקשה לבטל החלטה שלא בפני בעל דין, הוא 7 ימים מיום מתן פסק הדין או ההחלטה.

 

מיום 30.5.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5756 מיום 30.5.1996 עמ' 939

(א) המועד להגשת בקשה לרשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט או על החלטתו לפי תקנה 12 לגבי בקשה לבטל החלטה שלא בפני בעל דין, הוא 7 ימים 15 ימים מיום מתן פסק הדין או ההחלטה.

 

מיום 30.5.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9403 מיום 30.5.2021 עמ' 3238

(ג) בכפוף להוראות תקנה זו יחולו הוראות חלק ד' פרק י"ז לתקנות סדר הדין האזרחי על ערעור ועל בקשה לרשות ערעור על פסק דין של בית המשפט.

תחילה

17.  תחילתן של תקנות אלה היא ביום שבית המשפט הוסמך לדון לפי החוק.

השם

18.  לתקנות אלה ייקרא "תקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל"ז-1976".

 

תוספת

תק' תשמ"ה-1985 תק' תשע"ח-2018

טופס 1

 (תקנה 3)

[כתב תביעה]

 

תק' תשמ"ה-1985 תק' תשע"ח-2018

טופס 2

(תקנה 4(א))

[הזמנה לדין]

 

תק' תשמ"ה-1985 תק' תשע"ח-2018

טופס 3

(תקנה 5(א))

[כתב הגנה]

 

 

כ' בכסלו תשל"ז (12 בדצמבר 1976)                                   חיים י' צדוק

                                                                                                            שר המשפטים

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשל"ז מס' 3633 מיום 14.12.1976 עמ' 510.

תוקנו ק"ת תשל"ט מס' 3921 מיום 18.12.1978 עמ' 293 – תק' תשל"ט-1979; תחילתן ביום 1.1.1979.

ק"ת תש"ם מס' 4073 מיום 1.1.1980 עמ' 688 – תק' תש"ם-1980.

ק"ת תש"ם מס' 4088 מיום 7.2.1980 עמ' 968 – תק' (מס' 2) תש"ם-1980; תחילתן ביום 10.2.1980.

ק"ת תשמ"ג מס' 4449 מיום 11.1.1983 עמ' 582 – תק' תשמ"ג-1983; תחילתן ביום 16.1.1983.

ק"ת תשמ"ה מס' 4776 מיום 19.3.1985 עמ' 862 – תק' תשמ"ה-1985.

ק"ת תשמ"ז מס' 5039 מיום 2.7.1987 עמ' 1046 – תק' תשמ"ז-1987.

ק"ת תשמ"ח מס' 5058 מיום 7.10.1987 עמ' 18 – תק' תשמ"ז-1987.

ק"ת תשנ"ב מס' 5450 מיום 16.6.1992 עמ' 1158 – תק' תשנ"ב-1992 (ת"ט ק"ת תשנ"ג מס' 5481 מיום 19.11.1992 עמ' 76).

ק"ת תשנ"ו מס' 5756 מיום 30.5.1996 עמ' 939 – תק' תשנ"ו-1996.

ק"ת תשנ"ח מס' 5877 מיום 29.1.1998 עמ' 340 – תק' תשנ"ח-1997; תחילתן ביום 1.2.1998.

ק"ת תשס"ו מס' 6490 מיום 14.6.2006 עמ' 837 – תק' תשס"ו-2006; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשס"ט מס' 6805 מיום 20.8.2009 עמ' 1243 – תק' תשס"ט-2009.

ק"ת תשע"ו מס' 7661 מיום 24.5.2016 עמ' 1155 – תק' תשע"ו-2016; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשע"ח מס' 8052 מיום 31.7.2018 עמ' 2590 – תק' תשע"ח-2018; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן (ת"ט ק"ת תשע"ח מס' 8065 מיום 27.8.2018 עמ' 2746).

ק"ת תשפ"א מס' 9403 מיום 30.5.2021 עמ' 3238 – תק' תשפ"א-2021; ר' תקנה 6 לענין תחולה.

6. (א) תקנות אלה, למעט האמור בתקנת משנה (ב), יחולו על הליכים שנפתחו לפני יום התחילה.

 (ב) תקנה 2 תחול על הליכים שנפתחו ביום התחילה או לאחריו.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות