נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)

בתי משפט וסדרי דין – סדר דין פלילי – עדות

עונשין ומשפט פלילי – סדר דין פלילי

תוכן ענינים

סעיף 1

השם הקצר

Go

2

חקירה מוקדמת של עדים

Go

2

סעיף 2

חקירת עדים ע"י  קצין משטרה וכו'

Go

2

סעיף 3

הודעת עד תירשם בכתב

Go

2

סעיף 4

ללא כותרת

Go

2

ללא כותרת

Go

שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.

סעיף 5

ללא כותרת

Go

2

סעיף 6

ללא כותרת

Go

2

תעודות מבחני מעבדה ואנליזות

Go

2

סעיף 7

תעודות הנוגעות לבדיקות כימיות תקובלנה בתורת עדות

Go

2

בדיקתן וזיהויין של תעודות שחושדים בהן כי הן שטרי כסף כוזבים של בנק-אוף-אינגלנד

Go

2


פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)*

חא"י, פרק ל"ד

מס' 33 לשנ' 1927

פקודה הקובעת הוראות בנידון חקירה מוקדמת של עדים, זיהוים של אסירים, וקבלת תעודות של בדיקות כימיות בתורת עדות בקשר עם הנהלת הצדק במשפטים פליליים.

השם הקצר

1.    פקודה זו תיקרא פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות).

מס' 30 לש' 1945

חלק א'

חקירה מוקדמת של עדים

מיום 4.9.1945

מס' 30 לשנת 1945

ע"ר מס' 1436 מיום 4.9.1945 תוס' 1 עמ' 116

הוספת ציון חלק א'

חקירת עדים ע"י  קצין משטרה וכו' מס' 32 לש' 1944

2.    (1)  קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה, או כל קצין אחר או סוג אחר של קצינים המורשים בכתב, בדרך כלל או במיוחד, על ידי שר המשפטים, לערוך חקירות על ביצוע עבירות, רשאי לחקור בעל-פה כל אדם המכיר, לפי הסברה, את עובדותיה ונסיבותיה של כל עבירה, שעליה חוקר אותו קצין משטרה או אותו קצין מורשה אחר כנ"ל ורשאי הוא לרשום בכתב כל הודעה, שמוסרה אדם הנחקר כך.

           (2)  אדם, הנחקר כך, יהיה חייב להשיב נכונה על כל השאלות, שיציג לו בשעת החקירה אותו קצין משטרה, או קצין מורשה אחר כנ"ל, חוץ משאלות שהתשובות עליהן יהיה בהן כדי להעמידו בסכנת אשמה פלילית.

מיום 27.10.1944

מס' 32 לשנת 1944

ע"ר מס' 1368 מיום 27.10.1944 תוס' 1 עמ' 73

החלפת סעיף 2

הנוסח הקודם:

חקירת עדים ע"י שוטר, וכו'

2. (1) שוטר ממדרגת אינספקטור או למעלה מזה, משנה לעורך הדין של הממשלה, או כל אדם אחר שהנציב העליון יפה את כחו בכתב לערוך חקירה ודרישה בעברות, רשאי לחקור בעל פה כל אדם הבקי, לפי הסברא, בעובדות ובמסבות של כל עברה שבה חוקר אותו השוטר או המשנה לעורך הדין של הממשלה או האדם האחר מיופה הכח, ורשאי הוא להעתיק אל הניר כל הודעה הנמסרת ע"י אדם שנחקר כך.

(2) מי שנחקר כך חייב להשיב נכונה על כל השאלות ששם לפניו בשעת החקירה השוטר או המשנה לעורך דין של הממשלה או האדם האחר מיופה הכח, חוץ משאלות שהתשובות עליהן יש בהן כדי לשית עליו אשמה פלילית.

הודעת עד תירשם בכתב מס' 32 לש' 1944

3.    (1)  משנרשמה כל הודעה כזאת בכתב, תיקרא בפני האדם שנחקר, והלה יתבקש לחתום עליה, ואם לא ידע קרוא וכתוב, יתבקש לטבוע בה את סימנו.

           (2)  אם יסרב לחתום על ההודעה או לטבוע בה את סימנו, ירשום קצין המשטרה, או קצין המורשה כנ"ל הערה בשולי ההודעה הכתובה כי מוסר ההודעה סירב לחתום עליה או לטבוע בה את סימנו ומה סיבת סירובו, אם בירר אותה.

           (3)  לאחר מכן יחתום קצין המשטרה, או הקצין המורשה האחר כנ"ל, על ההודעה שבכתב; ובכל הליכים נגד האדם המוסר את ההודעה, על שלא השיב נכונה על כל שאלה שהוצגה לו, תשמש ההודעה שבכתב הוכחה להודעות שמסר, אלא אם יוכח כי לא מסר את ההודעות או כל אחת ואחת מהן.

מיום 27.10.1944

מס' 32 לשנת 1944

ע"ר מס' 1368 מיום 27.10.1944 תוס' 1 עמ' 73

החלפת סעיף 3

הנוסח הקודם:

הודעת העדים תועתק על גבי הניר

3. (1) לאחר שהועתקה כל הודעה כזאת על גבי הניר יקראוה בפני האדם שנחקר, והלה יתבקש לחתום עליה, ואם לא ידע קרוא וכתוב יתבקש לטבוע בה את סימנו.

(2) אם סרב לחתום על ההודעה או לטבוע בה את סימנו ירשום השוטר, המשנה לעורך דין של הממשלה או האדם האחר מיופה הכח הערה בשולי ההודעה הכתובה, שמוסר ההודעה סרב לחתום עליה או לטבוע בה את סימנו וכן ירשום את סבת הסרוב, אם נתבררה סבה זו.

(3) לאח"כ תחתם ההודעה שבכתב ע"י השוטר או ע"י המשנה לעורך הדין של הממשלה או ע"י האדם האחר מיופה הכח ובכל משפט נגד האדם המוסר את ההודעה על שלא השיב נכונה על כל שאלה שהושמה לפניו, תשמש ההודעה שבכתב הוכחה להודעות שמסר, חוץ אם הוכח שהוא לא מסר את ההודעות או איזה מהן.

(תיקון מס' 1) תשכ"ה-1965

4.    (בוטל).

מיום 27.10.1944

מס' 32 לשנת 1944

ע"ר מס' 1368 מיום 27.10.1944 תוס' 1 עמ' 73

החלפת סעיף 4

הנוסח הקודם:

עדות שקר

4. (1) אם נתברר תוך מו"מ משפטי פלילי בפני בית משפט שלום שעד העיד בשבועה על עובדה הנוגעת למשפט ויש בכך סתירה באיזה פרט חשוב להודעה שנמסרה על ידו בהתאם לסעיף הקודם, יפה כחו של שופט השלום, בסיום המו"מ המשפטי, למסור אותו עד למשפט דחוף בפני בית המשפט המחוזי.

(2) אם הוכח שמסר העד הודעות סותרות כאמור לעיל, ומשנתברר לבית המשפט שהיתה כאן כונה לרמות את השוטר או את המשנה לעורך דין של הממשלה או את האדם האחר מיופה הכח שבפניו נמסרה ההודעה, או את שופט השלום שגבה את העדות, יאשם האדם בעברה של עדות שקר ויהא צפוי למאסר ששה חדשים או לקנס של חמשים פונט.

(3) בשעת משפטו של אדם הנאשם בעדות שקר, הרי הגשת ההודעה שנמסרה בהתאם לסעיף הקודם וזכרון-הדברים של בית משפט השלום ישמשו הוכחה לכאורה להודעות שנתכונו למסרן בהם.

מיום 21.1.1965

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ה מס' 444 מיום 21.1.1965 עמ' 52 (ה"ח 593)

ביטול סעיף 4

הנוסח הקודם:

עדות שקר

4. (1) אם יתברר במשך משא ומתן משפטי פלילי בפני בית משפט, שעד העיד בשבועה על עובדה הנוגעת במשפט בסתרו באיזה פרט חשוב הודעה שמסרה (מ"מ בשווא; בה"א מפיק) בהתאם לסעיף הקודם, יהיה בית המשפט מוסמך למסור, עם סיום המשא ומתן המשפטי, אותו עד למשפט דחוף בפני בית המשפט המחוזי.

(2) משיוכח כי מסר העד אותן הודעות סותרות כאמור לעיל, ומשיתברר לבית המשפט שהיה בזה משום כוונה לרמות את פקיד המשטרה, או את הפקיד המורשה האחר כנ"ל, שבפניהם נמסרה ההודעה, או את בית המשפט שגבה את העדות, יאשם אותו אדם בעבירה על עדות שקר, ויהיה צפוי – משיתחייב בדין – למאסר שנתיים או לקנס של חמש מאות פונט או לשני הענשים כאחד.

(3) כשיהיה נדון אדם הנאשם בעדות שקר, תשמש הגשת ההודעה שנמסרה בהתאם לסעיף הקודם וזכרון הדברים של בית המשפט הוכחה לכאורה להודעות שנאמר עליהן שם שנמסרו.

(תיקון מס' 2) תשס"ה-2005

חלק ב'

(נמחק)

מיום 4.9.1945

מס' 30 לשנת 1945

ע"ר מס' 1436 מיום 4.9.1945 תוס' 1 עמ' 116

הוספת ציון חלק ב'

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 498 (ה"ח הממשלה 115)

מחיקת כותרת חלק ב'

הנוסח הקודם:

זיהויים של אסירים

(תיקון מס' 2) תשס"ה-2005

5.    (בוטל).

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 498 (ה"ח הממשלה 115)

ביטול סעיף 5

הנוסח הקודם:

סמכותו של הנציב העליון להתקין תקנות לזיהוים של אסירים

5. יכול הנציב העליון להתקין תקנות לשם זיהוים של אסירים ע"י צילומים, תאורי גוף או טביעות אצבע ולשם רישום סימני זהות.

(תיקון מס' 2) תשס"ה-2005

6.    (בוטל).

מיום 19.9.2005

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 498 (ה"ח הממשלה 115)

ביטול סעיף 6

הנוסח הקודם:

זיהוים של אסירים

6. (1) כל שנאשם בעבירה והוא נתון במשמר חוקי בעטיה של אותה האשמה, הרי משנדרש לכך ע"י שוטר או ע"י פקיד בית סוהר או ע"י אדם אחר מיופה כח בכתב מטעם המפקח הכללי של המשטרה ובתי הסהר, עליו להיכנע לכל אותן הפעולות שיקבעו לשם הבטחת זהותו.

(2) המסרב להיכנע לאותן פעולות או המפריע לכך, יאשם בעבירה ויהא צפוי למאסר ארבעה עשר יום, אך עונש זה לא יפטור אותו מן החובה למלא אחר התקנות.

(3) למרות כל הוראה מהוראות חוק העדות, הרי כל מיני תעודות של טביעות אצבע או צלומים, שנראה מגופן שהן מקוימות בחתימת ידו של מפקח בית סהר או של מפקח שטרה, שהוגשו לפני שופט שלום או במשפטו של אדם הנאשם בעברה, תקובלנה בתורת עדות נגד אותו נאשם.

מס' 30 לש' 1945

חלק ג'

תעודות מבחני מעבדה ואנליזות

מיום 4.9.1945

מס' 30 לשנת 1945

ע"ר מס' 1436 מיום 4.9.1945 תוס' 1 עמ' 116

הוספת ציון חלק ג'

תעודות הנוגעות לבדיקות כימיות תקובלנה בתורת עדות

7.    (1)  תעודה שנראה מגופה שניתנה ונחתמה ע"י פקיד הממונה באותה שעה על המעבדה הממשלתית או ע"י האנליסט הממשלתי, והיא מעידה על תוצאת מבחן מעבדה או מבחן אחר או אנליזה, שנעשו בידי אותו פקיד או אנליסט והנוגעים לכל דבר הנידון במשפט, תתקבל כעדות בהליכים פליליים, אף אם לא הוזמן אותו פקיד או אותו אנליסט להופיע כעד:

           בתנאי שתעודה כזאת לא תתקבל כעדות ע"י בית משפט מחוזי, אלא אם כן נמסרה הודעה מטעם הקטיגוריה לנאשם או לעורך הדין שלו עשרה ימים מראש על כוונתה להגיש את התעודה כעדות, והעתקה של התעודה נמסרה לנאשם.

           (2)  למרות כל האמור בהוראות סעיף-קטן (1) חייבים הפקיד או האנליסט הנזכרים לעיל להופיע כעדים במשפט בפני בית-משפט מחוזי, בתנאי שנמסרה הודעה לבית המשפט בשם הנאשם חמשה ימים מראש, הדורשת את הופעתם בבית המשפט וצורפה להודעה אגרה בסך לירה אחת.

           (3)  למרות כל האמור בהוראות סעיף-קטן (1), חייבים הפקיד או האנליסט הנזכרים לעיל להופיע כעדים בהליכים פליליים בפני כל בית משפט, לרבות בית משפט שלום, אם סבור בית המשפט או שופט השלום כי טובת הצדק מחייבת את הופעתם בבית המשפט.

           (4)  תשלום האגרה בסך לירה אחת הנזכרת בסעיף-קטן (2), לא יידרש אם ניתנה תעודה לנאשם עפ"י פקודת לימוד סניגוריה על אסירים עניים.

           (5)  כתום השפיטה רשאי בית המשפט המחוזי ליתן אותו צו אשר ייטב בעיניו בנוגע לתשלומה או להחזרתה של אגרת הלירה האחת האמורה לעיל ולתשלום ההוצאות שהוצאו מפאת הופעתו של אותו פקיד או אנליסט בשפיטה.

מס' 30 לש' 1945

חלק ד'

בדיקתן וזיהויין של תעודות שחושדים בהן כי הן שטרי כסף כוזבים של בנק-אוף-אינגלנד

מיום 4.9.1945

מס' 30 לשנת 1945

ע"ר מס' 1436 מיום 4.9.1945 תוס' 1 עמ' 116

הוספת חלק ד'

8. עד 11.[1]* פורסמה חא"י, כרך א', עמ' (ע) 439, (א) 467.

תוקנה ע"ר מס' 1368 מיום 27.10.1944, תוס' 1, עמ' (ע) 73, (א) 102 (מס' 32 לש' 1944).

ע"ר מס' 1436 מיום 4.9.1945, תוס' 1, עמ' (ע) 116, (א) 154 (מס' 30 לש' 1945).

ס"ח תשכ"ה מס' 444 מיום 21.1.1965 עמ' 53 (ה"ח תשכ"ד מס' 593 עמ' 64) – תיקון מס' 1 בסעיף 12(2) לחוק לתיקון פקודת החוק הפלילי (מס' 24), תשכ"ה-1965.

ס"ח תשס"ה מס' 2005 מיום 19.6.2005 עמ' 498 (ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 115 עמ' 536) – תיקון מס' 2 בסעיף 17 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף החשוד) (תיקון), תשס"ה-2005; תחילתו שלושה חודשים מיום פרסומו.

[1] הושמטו שכן אינם רלוונטיים מאז הקמת המדינה.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות