Nevo.co.il

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק חקירת סיבות מוות, תשי"ח-1958

עונשין ומשפט פלילי – חקירת סיבת מוות

בתי משפט וסדרי דין – סדר דין פלילי – חקירות

תוכן ענינים

פרק ראשון:

Go

2

פרק שני:

Go

2

פרק שלישי: חקירת סיבות מוות

Go

2

סעיף 19

בקשה לחקירה בסיבת מוות

Go

2

סעיף 20

שמירת הגוויה

Go

2

סעיף 21

כי יימצא חלל

Go

2

סעיף 22

מוות במוסד סגור

Go

2

סעיף 23

עונשין

Go

2

סעיף 24

פומביות

Go

2

סעיף 25

סמכויות עזר

Go

2

סעיף 26

בדיקת הגוויה

Go

2

סעיף 27

ערעור על צו פתיחת קבר

Go

2

סעיף 28

תחולת חוק האנטומיה והפתולוגיה, תשי"ג 1953

Go

2

סעיף 29

הפסקת חקירה

Go

2

סעיף 30

תוצאות החקירה

Go

2

סעיף 31

הפסקת החקירה ודחייתה

Go

3

סעיף 32

צו אישום

Go

3

סעיף 33

אישום ללא חקירה מוקדמת

Go

3

סעיף 34

חקירה שנית

Go

3

סעיף 35

מעצר

Go

3

סעיף 36

איסור פרסום

Go

3

פרק רביעי: הוראות שונות

Go

3

סעיף 37

ביטולים

Go

3

סעיף 39

הוראות מעבר

Go

3

סעיף 40

ביצוע ותקנות

Go

3

סעיף 41

תחילה

Go

3

(תיקון מס' 1) תשכ"ה-1965


חוק חקירת סיבות מוות, תשי"ח-1958*

מיום 15.1.1966

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ה מס' 458 מיום 15.7.1965 עמ' 182 (ה"ח 548)

החלפת שם החוק

הנוסח הקודם:

חוק לתיקון סדרי הדין הפלילי (חקירת פשעים וסיבות מוות), תשי"ח-1958

(תיקון מס' 1) תשכ"ה-1965

פרק ראשון: (בוטל)

מיום 15.1.1966

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ה מס' 458 מיום 15.7.1965 עמ' 183 (ה"ח 548)

ביטול פרק ראשון

הנוסח הקודם:

פרק ראשון: חקירת המשטרה ואישום

(תיקון מס' 1) תשכ"ה-1965

1. עד 7.(בוטלו).

מיום 15.1.1966

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ה מס' 458 מיום 15.7.1965 עמ' 183 (ה"ח 548)

ביטול סעיפים 1 עד 7

לנוסח הסעיפים לפני הביטול

(תיקון מס' 1) תשכ"ה-1965

פרק שני: (בוטל)

מיום 15.1.1966

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ה מס' 458 מיום 15.7.1965 עמ' 183 (ה"ח 548)

ביטול פרק שני

הנוסח הקודם:

פרק שני: חקירה מוקדמת על ידי שופט

(תיקון מס' 1) תשכ"ה-1965

8. עד 18. (בוטלו).

מיום 15.1.1966

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ה מס' 458 מיום 15.7.1965 עמ' 183 (ה"ח 548)

ביטול סעיפים 8 עד 18

לנוסח הסעיפים לפני הביטול

פרק שלישי: חקירת סיבות מוות

בקשה לחקירה בסיבת מוות (תיקון מס' 2)  תשע"ז-2017

19.   מת אדם ויש יסוד סביר לחשש שסיבת מותו אינה טבעית או שמותו נגרם בעבירה, וכן מת אדם בהיותו נתון במעצר או במאסר או בהיותו מאושפז בבית חולים לחולי נפש או במוסד סגור לילדים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית, רשאי היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו, קצין משטרה, רופא או כל אדם מעונין, לבקש מאת שופט של בית משפט השלום שבתחום שיפוטו אירע המוות או נמצאת הגוויה (להלן – שופט חוקר) לחקור בסיבת המוות.

           בסעיף זה, "אדם מעונין" – בן זוגו של הנפטר, הוריו, הורי הוריו, צאצאיו, אחיו ואחיותיו.

מיום 10.1.2017

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ז מס' 2596 מיום 10.1.2017 עמ' 330 (ה"ח 665)

19. מת אדם ויש יסוד סביר לחשש שסיבת מותו אינה טבעית או שמותו נגרם בעבירה, וכן מת אדם בהיותו נתון במעצר או במאסר או בהיותו מאושפז בבית חולים לחולי נפש או במוסד סגור לילדים מפגרים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית, רשאי היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו, קצין משטרה, רופא או כל אדם מעונין, לבקש מאת שופט של בית משפט השלום שבתחום שיפוטו אירע המוות או נמצאת הגוויה (להלן – שופט חוקר) לחקור בסיבת המוות.

בסעיף זה, "אדם מעונין" – בן זוגו של הנפטר, הוריו, הורי הוריו, צאצאיו, אחיו ואחיותיו.

שמירת הגוויה

20.   משהוגשה בקשה לפי סעיף 19, לא יעשה אדם דבר בגוויה בלי הוראה או היתר של השופט החוקר.

כי יימצא חלל

21.   המוצא חלל חייב להודיע על כך מיד למשטרה.

מוות במוסד סגור (תיקון מס' 2)  תשע"ז-2017

22.   מת אדם בהיותו נתון במעצר או במאסר או בהיותו מאושפז בבית חולים לחולי נפש או במוסד סגור לילדים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית, חייב הממונה על המקום שבו היה נתון או מאושפז להודיע על כך מיד למשטרה.

מיום 10.1.2017

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ז מס' 2596 מיום 10.1.2017 עמ' 330 (ה"ח 665)

22. מת אדם בהיותו נתון במעצר או במאסר או בהיותו מאושפז בבית חולים לחולי נפש או במוסד סגור לילדים מפגרים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית, חייב הממונה על המקום שבו היה נתון או מאושפז להודיע על כך מיד למשטרה.

עונשין

23.   העובר על הוראות הסעיפים 20, 21 או 22, דינו – מאסר שלושה חדשים.

פומביות

24.   השופט החוקר יחקור בסיבת המוות, ורשאי הוא לערוך חקירה זו בפומבי או בדלתיים סגורות, או חלקה בפומבי וחלקה בדלתיים סגורות.

סמכויות עזר

25.   לענין הזמנת עדים וקביעת עדות, דין השופט החוקר וסמכויותיו כדינו וכסמכויותיו של בית משפט שלום בענין פלילי.

בדיקת הגוויה

26.   שופט חוקר רשאי, אם הדבר דרוש לבירור סיבת המוות בחקירה לפי סעיף 19, לצוות על בדיקתה או ניתוחה של הגוויה על ידי רופא או מומחה אחר, על דחיית הקבורה עד לאחר הבדיקה או הניתוח, או על פתיחת הקבר והוצאת הגוויה לשם ביצוע הבדיקה או הניתוח.

מיום 17.6.1958

ת"ט תשי"ח-1958

ס"ח תשי"ח מס' 253 מיום 17.6.1958 עמ' 145

26. שופט חוקר רשאי, אם הדבר דרוש לבירור סיבת המוות בחקירה לפי סעיף 19, לצוות על בדיקתה או ביתורה ניתוחה של הגוויה על ידי רופא או מומחה אחר, על דחיית הקבורה עד לאחר הבדיקה או הביתור הניתוח, או על פתיחת הקבר והוצאת הגוויה לשם ביצוע הבדיקה או הביתור הניתוח.

ערעור על צו פתיחת קבר

27.   על צו לפתיחת קבר לפי סעיף 26, רשאי כל אדם מעונין, כמשמעותו בסעיף 19, וגוף מוכר, כמשמעותו בתקנות האנטומיה והפתלוגיה, תשי"ד-1954, לערער לפני בית המשפט המחוזי.

תחולת חוק האנטומיה והפתולוגיה,  תשי"ג-1953 ת"ט תשי"ח-1958

28.   הוראות חוק האנטומיה והפתולוגיה, תשי"ג-1953, יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, גם על בדיקה וניתוח לפי סעיף 26.

מיום 17.6.1958

ת"ט תשי"ח-1958

ס"ח תשי"ח מס' 253 מיום 17.6.1958 עמ' 145

28. הוראות חוק האנטומיה והפתולוגיה, תשי"ג-1953, יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, גם על בדיקה וביתור וניתוח לפי סעיף 26.

הפסקת חקירה

29.   הודיע פרקליט מחוז לשופט חוקר, בכתב, שנמסרה הודעת אישום או שהוגש כתב אישום בקשר עם מקרה המוות הנמצא בחקירתו, יפסיק השופט את חקירתו.

תוצאות החקירה

30.   שופט חוקר רשאי להחליט –

(1)  כי הראיות שהובאו לפניו יש בהן כדי להוכיח סיבת המוות, ומה הן תוצאות חקירתו;

(2)  כי הראיות שהובאו לפניו אין בהן כדי להוכיח סיבת המוות;

העתק ההחלטה ימציא החוקר למשטרה וללשכת הבריאות המחוזית.

הפסקת החקירה ודחייתה

31.   היה שופט חוקר סבור כי סיבת המוות הוכחה, רשאי הוא לסרב לקבלת ראיות נוספות, ואם היה סבור כי סיבת המוות לא הוכחה, רשאי הוא לדחות את המשך החקירה עד שיובאו לפניו ראיות נוספות.

צו אישום

32.   נראה לשופט החוקר, כי הראיות שהובאו לפניו יש בזה כדי להוכיח לכאורה שנעברה עבירה על ידי אדם פלוני, רשאי הוא לצוות שפרקליט מחוז יאשימו לפני בית משפט בשל אותה עבירה; ובלבד שהשופט החוקר לא יתן צו לפי סעיף זה אלא אם נתן לאותו אדם הזדמנות להשמיע טענותיו ולהביא ראיותיו לפניו.

אישום ללא חקירה מוקדמת

33.   נתן השופט החוקר צו לפי סעיף 32, יגיש פרקליט המחוז כתב אישום לבית המשפט, ולא תהא זכות לבקש חקירה מוקדמת.

חקירה שנית

34.   נתן השופט החוקר החלטה לפי הסעיפים 30 או 32, רשאי היועץ המשפטי לממשלה לבקש ממנו לחזור ולחקור ולקבל ראיות נוספות, ובלבד שבקשה כאמור לא תוגש לאחר שעברו חמש שנים מתאריך ההחלטה.

מעצר

35.   דין צו שופט חוקר לפי סעיף 32 כדין צו מעצר עד לאחר בירור דינו של הנאשם; אך אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות פקודת הפרוצידורה הפלילית (מאסר וחיפושים), או מהוראות פקודת השחרור בערבות, 1944, או מכל דין אחר.

איסור פרסום

36.   רשאי השופט החוקר לאסור כל פרסום של הליך בחקירת סיבת מוות, שהתנהלה בפומבי, ורשאי הוא להתיר פרסום בדבר חקירה בסיבת מוות שהתנהלה בדלתיים סגורות; המפרסם דבר על חקירה בסיבת מוות בניגוד לאיסור או בלי היתר לפי סעיף זה, דינו – מאסר ששה חדשים.

פרק רביעי: הוראות שונות

ביטולים

37.   בטלים –

(1)  סעיפים 5 עד 26 ו-28(1), 28(5), 28(6), 28(7), 28(8), 28(10), 59(3), 74, לפקודת הפרוצידורה הפלילית (שפיטה על פי כתב האשמה);

(2)  פקודת חוקרי סיבות מוות;

(3)  תקנות חוקרי סיבות מוות.

38.   (כולל תיקונים של פקודת הפרוצידורה הפלילית (שפיטה על פי כתב האשמה) שהוכנסו לנוסח שלה).

מיום 17.6.1958

ת"ט תשי"ח-1958

ס"ח תשי"ח מס' 253 מיום 17.6.1958 עמ' 145

38. פקודת הפרוצידורה הפלילית (שפיטה על פי כתב האשמה), תתוקן כך:

(1) בתנאי המגביל של סעיף קטן (2) לסעיף 31, יימחקו המלים "שאינה נתמכת בעדות שנגבתה בפני שופט השלום או";

(2) בסעיף 38, במקום המלים "אדם שלא העיד בחקירה מוקדמת, לא תקראהו הקטגוריה להעיד במשפט" יבואו המלים "התנהלה חקירה מוקדמת כמשמעותה בחוק לתיקון סדרי הדין הפלילי (חקירת פשעים וסיבות מוות), תשי"ח-1957 תשי"ח-1958, ולא הובאה לפני השופט המנהל את החקירה עדותו של אדם פלוני או הודעתו במשטרה, לא תקראהו התביעה להעיד במשפט".

הוראות מעבר

39.   החלה חקירה מוקדמת או חקירה בסיבת מוות לפני תחילתו של חוק זה, רשאי מי שהתחיל בחקירה המוקדמת או בחקירת סיבת המוות, הכל לפי הענין, להוסיף ולחקור לפי הדין שהיה קיים ערב תחילתו של חוק זה, ולא תישמע טענה שלפי הוראות חוק זה לא היתה סמכות לחקור או שהיה פגם בחקירה.

ביצוע ותקנות

40.   שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה ורשאי להתקין תקנות לביצועו, ובין השאר תקנות בדבר –

(1)  סדרי דין ונוהג בהליכים לפי חוק זה;

(2)  דמי נסיעה ולינה ושכר בטלה של עדים שהוזמנו להעיד ושכר טרחה של רופאים ומומחים.

תחילה

41.   תחילתו של חוק זה ביום א' באדר תשי"ח (21 בפברואר 1958).

                                                         דוד בן-גוריון                      פנחס רוזן

                                                                            ראש הממשלה                          שר המשפטים

                   יצחק בן-צבי

                           נשיא המדינה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשי"ח מס' 242 מיום 5.2.1958 עמ' 54 (ה"ח תשט"ז מס' 254 עמ' 34). ת"ט ס"ח תשי"ח מס' 253 מיום 17.6.1958 עמ' 145.

תוקן ס"ח תשכ"ה מס' 458 מיום 15.7.1965 עמ' 182 (ה"ח תשכ"ג מס' 548 עמ' 161) – תיקון מס' 1 בסעיפים 225, 226(11) לחוק סדר הדין הפלילי, תשכ"ה-1965; תחילתו ששה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשע"ז מס' 2596 מיום 10.1.2017 עמ' 330 (ה"ח הכנסת תשע"ז מס' 665 עמ' 12) – תיקון מס' 2 בסעיף 2 לחוק להחלפת המונח מפגר (תיקוני חקיקה), תשע"ז-2017.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות