נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס – מניעת רעש), תש"ס-2000

בתי משפט וסדרי דין – סדר דין פלילי – עבירות קנס

עונשין ומשפט פלילי – עבירות – עבירות קנס

חקלאות טבע וסביבה – איכות הסביבה – מניעת מפגעים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

קביעת עבירות קנס

Go

2

סעיף 3

שיעור הקנס

Go

2

סעיף 4

תחילה

Go

2


צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס – מניעת רעש), תש"ס-2000*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 221 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982, וסעיף 11ד לחוק למניעת מפגעים, תשכ"א-1961 (להלן - החוק), בהסכמת השרה לאיכות הסביבה ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

הגדרות

1.    בצו זה, "עבירה חוזרת" - עבירה שנעברה בתוך שנתיים לאחר שהורשע אדם בעבירה לפי אותו סעיף בחיקוק.

קביעת עבירות קנס

2.    העבירות המפורטות להלן, לפי פרטיהן שבתוספת, נקבעות בזה עבירות קנס:

(1)  עבירה על הוראות סעיף 11(א)(3) לחוק, לענין רעש בלתי סביר –

(א)   כאמור בתקנה 2 לתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), תש"ן-1990 (להלן - תקנות רעש בלתי סביר);

(ב)   הנפלט ממכונה כאמור בתקנה 2 לתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה), תשל"ט-1979 (להלן - תקנות רעש מציוד בניה);

צו תשע"א-2011

(2)  עבירה על הוראות תקנות 2 עד 7, 9 עד 12 ו-13א לתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), תשנ"ג-1992 (להלן - תקנות מניעת רעש).

מיום 31.7.2011

צו תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7012 מיום 30.6.2011 עמ' 1134

(2) עבירה על הוראות תקנות 2 עד 7 ו-9 עד 12 2 עד 7, 9 עד 12 ו-13א לתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), תשנ"ג-1992 (להלן - תקנות מניעת רעש).

שיעור הקנס

3.    הקנס לעבירה כאמור בסעיף 2 הוא סכום בשקלים חדשים הנקוב בתוספת לצד פרטי העבירה.

תחילה

4.    תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו.

תוספת

(סעיפים 2 ו-3)

מס'

החיקוק

הסעיף בחיקוק

פרטי העבירה

הקנס

ליחיד

לתאגיד

לעבירה חוזרת ליחיד

לעבירה חוזרת לתאגיד

1.

החוק

11(א)(3)

גרימת רעש בלתי סביר ממכונה, במפלס רעש החורג מהמותר, על פי תקנה 2 לתקנות רעש מציוד בניה, ב-3dB(A) ומעלה

450

900

900

1800

2.

החוק

11(א)(3)

גרימת רעש בלתי סביר ממכונה, במפלס רעש החורג מהמותר, על פי תקנה 2 לתקנות רעש מציוד בניה, בפחות מ-3dB(A)

350

700

700

1400

3.

החוק

11(א)(3)

גרימת רעש בלתי סביר מבניין מגורים, במפלס רעש החורג מהמותר, על פי תקנה 2 לתקנות רעש בלתי סביר, ב-3dB(A) ומעלה

350

700

700

1400

4.

החוק

11(א)(3)

גרימת רעש בלתי סביר מבניין מגורים, במפלס רעש החורג מהמותר, על פי תקנה 2 לתקנות רעש בלתי סביר, בפחות מ-3dB(A)

150

300

300

600

5.

תקנות מניעת רעש

2(א)

גרימת רעש חזק מרכב מנועח במידה שאינה דרושה להפעלתו התקינה של הרכב

250

500

500

1000

צו תשע"א-2011

6.

תקנות מניעת רעש

2(ב)

הפעלת צופר או אמצעי אזהרה אחר, הגורם רעש ברכב, שלא לשם אזהרה מפני סכנה קרובה שאין למנוע אותה אחרת, ובמידה הנמשכת וחוזרת יותר מהדרוש לפי הנסיבות

250

500

500

1000

צו תשע"א-2011

7.

תקנות מניעת רעש

2(ג)

הפעלת סירנה ברכב ביטחון, כאשר הדבר אינו דרוש למילוי התפקיד המוטל עליו ואינו בשעת מילוי התפקיד

350

700

700

1400

צו תשע"א-2011

8.

תקנות מניעת רעש

2(ד)

גרימת רעש כתוצאה מנהיגה ברכב שלא מותקן בו במפלט הרכב משתיק קול או מתקן אחר למניעת רעש

350

700

700

1400

9.

תקנות מניעת רעש

3(א)

גרימת רעש על ידי שירה או צעקה או על ידי הפעלת כלי נגינה, מקלט רדיו או טלויזיה או מכשירי קול כיוצא באלה, בין השעות 24:00 ל-06:00 למחרת

350

700

700

1400

10.

תקנות מניעת רעש

3(א)

גרימת רעש על ידי שירה או צעקה או על ידי הפעלת כלי נגינה, מקלט רדיו או טלויזיה או מכשירי קול וכיוצא באלה, בין השעות 14:00 ל-16:00, או בין השעות 23:00 ל-24:00 או בין השעות 06:00 ל-07:00

250

500

500

1000

צו תשע"א-2011

11.

תקנות מניעת רעש

4

ביצוע עבודות תיקון, שיפוץ או בנייה הגורמות לרעש בבניין המשמש למגורים, או התקנת מיתקנים בבניין כאמור, בין השעות 20:00 ל-7:00 למחרת בימי חול, ובין השעות 17:00 בערבי ימי מנוחה ל-7:00 למחרת יום המנוחה

350

700

700

1400

צו תשע"א-2011

12.

תקנות מניעת רעש

5

הפעלת מכונה, כמשמעותה בתקנה 5 ולמטרות המנויות שם, באזור מגורים בין השעות 22:00 ל-7:00 למחרת בימי חול, או בין השעות 17:00 בערבי ימי מנוחה ל-7:00 למחרת ימי המנוחה

450

900

900

1800

13.

תקנות מניעת רעש

5

הפעלת מכונה באזור מגורים בין השעות 19:00 ל-22:00

350

700

700

1400

צו תשע"א-2011

14.

תקנות מניעת רעש

6

גרימת רעש בפעולות פריקה וטעינה או טלטול מכלים, לרבות מכלי אשפה, חביות, מכלי גז מיטלטלים, סחורות וכיוצא באלה, באזור מגורים, בין השעות 22:00 ל-6:00 למחרת ובימי מנוחה

350

700

700

1400

15.

תקנות מניעת רעש

7

הפעלת מגביר קול או מכשיר כיוצא בו, באזור מגורים, על ידי בית עסק, מפעל או מוסד ציבורי, לצורכי פרסומת או הודעות

450

900

900

1800

16.

תקנות מניעת רעש

7

הפעלת מגביר קול או מכשיר כיוצא בו, באזור מגורים, לצורכי פרסומת או הודעות בין השעות 23:00 ל-07:00 למחרת או בימי מנוחה

350

700

700

1400

17.

תקנות מניעת רעש

7

הפעלת מגביר קול או מכשיר כיוצא בו באזור מגורים לצורכי פרסומת או הודעות, שלא בנסיבות שבפרט 15 או בשעות שבפרט 16

250

500

500

1000

צו תשע"א-2011 צו תשע"ח-2018

17א

תקנות מניעת רעש

הפעלת חזיזים או נפצים וכיוצא באלה באזור מגורים

350

700

700

1,400

צו תשע"א-2011 צו תשע"ח-2018

17ב

תקנות מניעת רעש

הפעלת זיקוקין דינור הנורים לאוויר והגורמים לרעש, במרחק קטן מ-300 מטרים מאזור מגורים, הנשמעת באזור מגורים

450

900

900

1,800

צו תשע"א-2011 צו תשע"ח-2018

17ג

תקנות מניעת רעש

הפעלת זיקוקין דינור הנורים לאוויר והגורמים לרעש הנשמעת באזור מגורים בין השעות 22:00 ל-7:00 למחרת

450

900

900

1,800

18.

תקנות מניעת רעש

9(א)(1)

הפעלת מערכת אזעקה בבית עסק, במפעל, או במוסד ציבורי, כשפעולת הצופר אינה מבוקרת

450

900

900

1800

19.

תקנות מניעת רעש

9(א)(1)

הפעלת מערכת אזעקה בנכס אחר, כשפעולת הצופר אינה מבוקרת

350

700

700

1400

20.

תקנות מניעת רעש

9(א)(2)(1)

הפעלת מערכת אזעקה בבית עסק, במפעל, או במוסד ציבורי, באזור מגורים, הגורמת לרעש שמפלסו עולה על 87dB(A)

450

900

900

1800

21.

תקנות מניעת רעש

9(א)(2)(1)

הפעלת מערכת אזעקה בנכס אחר, באזור מגורים, הגורמת לרעש שמפלסו עולה על 87dB(A)

350

700

700

1400

22.

תקנות מניעת רעש

9(א)(2)(2)

הפעלת מערכת אזעקה באזור שאינו אזור מגורים, הגורמת לרעש שמפלסו עולה על 95dB(A)

450

900

900

1800

23.

תקנות מניעת רעש

9(ג)

אי התקנת שלט בולט לעין, קריא ומפורט ליד דלת הכניסה בנכס, שמותקנת בו מערכת אזעקה

250

500

500

1000

24.

תקנות מניעת רעש

9(ד)

אי הפסקת רעש מצופר מערכת אזעקה בנכס, שפעולתו אינה מבוקרת, בתוך 30 דקות מרגע קבלת הקריאה

250

500

500

1000

צו תשע"א-2011

24א

תקנות מניעת רעש

10

התקנה של מערכת אזעקה קולית הגורמת לרעש ברכב

450

900

900

1,800

צו תשע"א-2011 צו תשע"ח-2018

24ב

תקנות מניעת רעש

10

הפעלה של מערכת אזעקה קולית הגורמת לרעש ברכב

350

700

700

1,400

צו תשע"א-2011

25.[1]

(נמחקה)

צו תשע"א-2011

26.

(נמחקה)

צו תשע"א-2011

27.

(נמחקה)

צו תשע"א-2011

28.

תקנות מניעת רעש

11(1)

הפעלת מזגן, מדחס או מכשיר כיוצא באלה, הגורמת רעש חזק, המפריע או עלול להפריע לאדם הנמצא בבית מגורים אחר

250

500

500

1000

29.

תקנות מניעת רעש

12(א)

אי סימון פרטים על מזגן חדש, באופן ברור וקריא

150

300

300

600

צו תשע"א-2011

30.

תקנות מניעת רעש

13א(א)

הפעלת ציוד גינון הגורם לרעש באזור מגורים, בין השעות 19:00 ל-7:00 למחרת או בין השעות 17:00 ל-9:00 למחרת בערבי ימי מנוחה או בין השעות 14:00 ל-16:00 בימי מנוחה

450

900

900

1,800

צו תשע"א-2011

31.

תקנות מניעת רעש

13א(ב)

הפעלת מפוח עלים הגורם לרעש באזור מגורים

450

900

900

1,800

ד' באלול תש"ס (4 בספטמבר 2000)                      יוסף ביילין

                                                                                           שר המשפטים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ק"ת תש"ס מס' 6055 מיום 12.9.2000 עמ' 882.

תוקן ק"ת תשע"א מס' 7012 מיום 30.6.2011 עמ' 1134 – צו תשע"א-2011; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו ור' סעיף 3 לענין הוראת שעה.

ק"ת תשע"ח מס' 8035 מיום 8.7.2018 עמ' 2358 – צו תשע"ח-2018.

[1] עד יום 27.4.2016 יחול הנוסח הקבוע בהוראת השעה בסעיף 3 לצו תשע"א-2011.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות