Nevo.co.il

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

תקנות סדרי הדין (עדות מומחים), תשט"ו-1954

רבדים בחקיקה

בתי משפט וסדרי דין – ראיות – עדות – מומחים

בתי משפט וסדרי דין – סדר דין פלילי – עדות – מומחים

בתי משפט וסדרי דין – סדר דין אזרחי – עדות – מומחים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

ללא כותרת

Go

2

סעיף 3

ללא כותרת

Go

2

סעיף 4

ללא כותרת

Go

2

סעיף 5

ללא כותרת

Go

2

סעיף 6

דין תביעה בדיון דחוף

Go

2

סעיף 7

חוות דעת במשפטים פליליים שלא על פי כתב אישום

Go

2

סעיף 8

הגשת תעודת רופא

Go

2

סעיף 9

השם

Go

2


תקנות סדרי הדין (עדות מומחים), תשט"ו-1954*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 27(ב) לפקודת העדות, ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "חוות דעת" ו-"תעודת רופא" - כמשמעותם בסעיף 25 לפקודת העדות.

תק' תשס"ה-2005

2.    (בוטלה).

מיום 30.6.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6388 מיום 31.5.2005 עמ' 659

ביטול תקנה 2

הנוסח הקודם:

הגשת חוות דעת במשפט אזרחי רגיל

2. (א) חוות דעת תוגש כראיה במשפט אזרחי לא יאוחר מעשרים יום לפני היום שנקבע לשמיעת הראיות.

(ב) לחוות הדעת יצורפו העתקים כמספר השופטים היושבים בדין וכמספר בעלי הדין היריבים.

(ג) העתקי חוות הדעת יימסרו לבעלי הדין היריבים לא יאוחר מעשרים יום לפני היום שנקבע לשמיעת הראיות.

(ד) סעיף זה לא יחול על בקשות בדרך המרצה ועל משפטים בדיון דחוף.

תק' תשס"ה-2005

3.    (בוטלה).

מיום 30.6.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6388 מיום 31.5.2005 עמ' 659

ביטול תקנה 3

הנוסח הקודם:

הגשת חוות דעת נוגדת

3. (א) רצה בעל דין, שנמסרה לו חוות דעת כאמור בתקנה 2, להגיש חוות דעת אחרת כראיה במשפט באותו ענין – יגישנה לבית המשפט תוך עשרה ימים מהיום בו נמסרה לו חוות הדעת הראשונה.

(ב) לחוות הדעת יצורפו העתקים כמספר השופטים היושבים בדין וכמספר בעלי הדין היריבים.

(ג) העתקי חוות הדעת יימסרו לבעלי הדין היריבים לא יאוחר מעשרה ימים לפני היום שנקבע לשמיעת הראיות.

תק' תשס"ה-2005

4.    (בוטלה).

מיום 30.6.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6388 מיום 31.5.2005 עמ' 659

ביטול תקנה 4

הנוסח הקודם:

סטיה ברשות בית המשפט

4. רשאי בית המשפט להרשות סטיה מהוראות התקנות 2 ו-3, אם הוא סבור שהדבר יועיל לעשיית משפט צדק.

תק' תשס"ה-2005

5.    (בוטלה).

מיום 30.6.2005

תק' תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6388 מיום 31.5.2005 עמ' 659

ביטול תקנה 5

הנוסח הקודם:

דין בקשות בדרך המרצה

5. כל אימת שמותר לצרף הצהרה בשבועה להודעה על בקשה בדרך המרצה או לכתב בקשה אחר, מותר לצרף להם חוות דעת או תעודת רופא.

דין תביעה בדיון-דחוף

6.    מותר לצרף חוות דעת או תעודת רופא לפרשת תביעה בדיון דחוף במשפט אזרחי.

חוות-דעת במשפטים פליליים שלא על פי כתב אישום תק' תשמ"ד-1984

7.    במשפט פלילי ובחקירה מוקדמת בפני שופט חוקר תוגש חוות דעת לבית המשפט בעת שמיעת המשפט או החקירה עם העתק לכל אחד מבעלי הדין היריבים.

מיום 29.7.1984

תק' תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4674 מיום 29.7.1984 עמ' 2064

7. במשפט פלילי ובחקירה מוקדמת בפני שופט חוקר תוגש חוות דעת לבית המשפט בעת שמיעת המשפט או החקירה עם העתק לכל אחד מבעלי הדין היריבים; אך במשפט פלילי על פי כתב אישום לא תגיש הקטיגוריה חוות דעת שלא הוגשה בחקירה המוקדמת, אלא אם נמסר תחילה העתק ממנה לנאשם.

הגשת תעודת רופא

8.    תעודת רופא מותר להגישה לבית המשפט בשעת שמיעת המשפט, ואין להגיש העתקים ממנה, אלא אם בית המשפט ציווה על כך.

השם

9.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות סדרי הדין (עדות מומחים), תשט"ו-1954".

ט"ו בחשון תשט"ו (11 בנובמבר 1954)                    פנחס רוזן

                                                                                               שר המשפטים* פורסמו ק"ת תשט"ו מס' 485 מיום 18.11.1954 עמ' 175.

תוקנו ק"ת תשמ"ד מס' 4674 מיום 29.7.1984 עמ' 2064 – תק' תשמ"ד-1984.

ק"ת תשס"ה מס' 6388 מיום 31.5.2005 עמ' 659 – תק' תשס"ה-2005 בתקנה 3 לתקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס' 3), תשס"ה-2005; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.