נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק לתיקון דיני הראיות (אזהרת עדים וביטול שבועה), תש"ם-1980

בתי משפט וסדרי דין – ראיות – עדות

עונשין ומשפט פלילי – עבירות

תוכן ענינים

2

Go

ביטול שבועה

סעיף 1

2

Go

אזהרת עד

סעיף 2

2

Go

אזהרה במקום שבועה

סעיף 3

2

Go

דין אזהרה

סעיף 4

2

Go

השבעה על פי החלטת בית המשפט

סעיף 5

2

Go

שבועה מרצון על ראיה יוצאת חוץ

סעיף 6


חוק לתיקון דיני הראיות (אזהרת עדים וביטול שבועה), תש"ם-1980*

ביטול שבועה

1.    עד העומד להעיד, בכל הליך שיפוטי או מעין שיפוטי, אין משביעים אותו, על אף האמור בכל דין אחר.

אזהרת עד (תיקון מס' 1)  תשמ"ד-1984

2.    עד העומד להעיד, בכל הליך שיפוטי או מעין שיפוטי, מזהירים אותו תחילה, בלשון המובנת לו, כי עליו להעיד את האמת בלבד ואת האמת כולה, וכי יהיה צפוי לענשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן. העד ישיב כי הבין את האזהרה וכי הוא מתחייב לעשות כן.

מיום 9.2.1984

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ד מס' 1105 מיום 9.2.1984 עמ' 53 (ה"ח 1561)

2. עד העומד להעיד, בכל הליך שיפוטי או מעין שיפוטי, מזהירים אותו תחילה, בלשון המובנת לו, כי עליו להעיד את האמת בלבד ואת האמת כולה, וכי יהיה צפוי לענשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן. העד ישיב כי הבין את האזהרה וכי הוא מתחייב לעשות כן.

אזהרה במקום שבועה

3.    מקום שחוק מתיר או מחייב כי דבר פלוני ייעשה בשבועה, ייעשה הדבר באזהרה בדרך הקבועה בסעיף 2, בשינויים המחוייבים לפי הענין; מי שמוסמך על פי אותו חוק להשביע, יהא מוסמך להזהיר כאמור.

דין אזהרה (תיקון מס' 1)  תשמ"ד-1984

4.    דין אזהרה לפי חוק זה כדין שבועה לענין חוק העונשין, תשל"ז-1977, ולענין חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955.

מיום 9.2.1984

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ד מס' 1105 מיום 9.2.1984 עמ' 53 (ה"ח 1561)

4. דין אזהרה לפי חוק זה כדין שבועה לענין חוק העונשין, תשל"ז-1977, ולענין חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955.

השבעה על פי החלטת בית-המשפט

5.    היה לבית-המשפט יסוד להניח כי השבעת העד עשויה לסייע לגילוי האמת, רשאי בית המשפט, ביוזמתו או לפי בקשת בעל דין, להשביעו, אולם רשאי העד, משהודיע שהוא עושה כן מטעמי דת או מצפון, שלא להישבע אלא להצהיר בהן צדק, זולת אם היה בית המשפט משוכנע שטעמי העד ניתנו שלא בתום לב; החליט בית המשפט להשביעו, יהא לשון השבועה כך:

"אני נשבע באלוהים, כי עדותי בבית משפט זה היא עדות אמת, האמת כולה, והאמת בלבד".

שבועה מרצון על ראיה יוצאת חוץ (תיקון מס' 1)  תשמ"ד-1984

6.    חוק זה אינו בא למנוע השבעתו של אדם לענין עדות או תצהיר אם הסכים במפורש להשבעה ואם העדות או התצהיר בשבועה דרושים לשימוש בהם בחוץ לארץ.

מיום 9.2.1984

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ד מס' 1105 מיום 9.2.1984 עמ' 53 (ה"ח 1561)

הוספת סעיף 6

                                                           מנחם בגין                      שמואל תמיר

                                                                            ראש הממשלה                          שר המשפטים

                     יצחק נבון

                           נשיא המדינה* פורסם ס"ח תש"ם מס' 982 מיום 8.8.1980 עמ' 202 (ה"ח תש"ם מס' 1471 עמ' 327).

תוקן ס"ח תשמ"ד מס' 1105 מיום 9.2.1984 עמ' 53 (ה"ח תשמ"ב מס' 1561 עמ' 62) – תיקון מס' 1.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות