נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק הקאדים, תשכ"א-1961

בתי משפט וסדרי דין – בתי משפט ובתי דין – בתי דין עדות – קאדים

מעמד אישי ומשפחה – עדות דתיות – בתי דין עדות – קאדים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

3

סעיף 2

כשירות

Go

4

סעיף 2א

אזרחות

Go

4

סעיף 3

דרך המינוי

Go

4

סעיף 4

הוועדה לבחירת קאדים

Go

4

סעיף 4א

סייג למינוי קאדי

Go

4

סעיף 4ב

הצבעה בועדה

Go

4

סעיף 5

סדרי עבודת הועדה

Go

4

סעיף 5א

מינוי קאדי לבית הדין השרעי לערעורים

Go

5

סעיף 6

נשיא בית הדין השרעי לערעורים

Go

5

סעיף 6א

בית הדין השרעי לערעורים   הרכב והכרעות

Go

5

סעיף 6ב

עילות פסלות

Go

5

סעיף 6ג

העברת ענין למקום אחר

Go

6

סעיף 7

הצהרת אמונים

Go

6

סעיף 8

כוחו של מינוי

Go

6

סעיף 9

אי תלות

Go

6

סעיף 9א

מקומות מושב ואזורי שיפוט

Go

6

סעיף 10

סדרי מינהל ומינוי מנהל

Go

6

סעיף 11

תקופת כהונתם של הקאדים

Go

7

סעיף 12

התפטרות

Go

7

סעיף 13

קיצבה

Go

7

סעיף 13א

סיום כהונת קאדי

Go

7

סעיף 13ב

סמכות קאדי לסיים דיון

Go

7

סעיף 14

משכורת ותשלומים אחרים

Go

8

סעיף 14א

הצהרת הון

Go

8

סעיף 15

ייחוד הכהונה

Go

8

סעיף 16

העברת קאדי למקום אחר

Go

8

סעיף 16א

כללי אתיקה לקאדים

Go

8

סעיף 16ב

ועדת אתיקה

Go

8

סעיף 17

בית דין משמעתי

Go

8

סעיף 18

קובלנה על קאדי

Go

8

סעיף 18א

אמצעי המשמעת

Go

9

סעיף 19

מסקנות בית הדין המשמעתי

Go

9

סעיף 20

גימלאות של קאדי שהועבר מכהונתו

Go

9

סעיף 21

השעיית קאדי

Go

9

סעיף 22

פרסום ברשומות

Go

9

סעיף 23

תביעה פלילית

Go

9

סעיף 24

הוראות מעבר

Go

9

סעיף 25

ביטול

Go

9

סעיף 27

תיקון חוק

Go

9

סעיף 28

ביצוע ותקנות

Go

9


חוק הקאדים, תשכ"א-1961*

הגדרות

1.    בחוק זה –

(תיקון מס' 11) תשס"ב-2002

          "הנציב" – נציב תלונות הציבור על שופטים שמונה לפי סעיף 3 לחוק נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס"ב-2002;

מיום 5.8.2002

תיקון מס' 11

ס"ח תשס"ב מס' 1864 מיום 5.8.2002 עמ' 598 (ה"ח 3085)

הוספת הגדרת "הנציב"

(תיקון מס' 10) תשס"ב-2002

          "קאדי" - דיין של בית דין שרעי או של בית הדין השרעי לערעורים.

מיום 28.9.2002

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ב מס' 1860 מיום 30.7.2002 עמ' 505 (ה"ח 2932)

"קאדי" - דיין של בית דין שרעי או של בית הדין השרעי לערעורים כמשמעותם בחוק בתי הדין השרעיים (אישור מינויים), תשי"ד-1953.

כשירות (תיקון מס' 10) תשס"ב-2002

2.       (א)  כשיר להתמנות לקאדי כל מוסלמי שהוא –

(תיקון מס' 18) תשע"ז-2017

(1)   בעל תואר אקדמי מוכר בדין השרעי או בלימודי האסלאם מאת מוסד מוכר כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958, או מאת מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ ובלבד שהתואר הוכר על ידי משרד החינוך, ושהוא בעל רישיון להיות טוען שרעי ועסק בטיעון שרעי, ברציפות או לסירוגין, לא פחות מחמש שניםם, או עורך דין שהוא חבר בלשכת עורכי הדין ועסק בעריכת דין, ברציפות או לסירוגין, לא פחות מחמש שנים;

(2)   בעל אורח חיים ואופי ההולמים את מעמדו של קאדי במדינת ישראל;

(3)   מלאו לו שלושים שנים לפחות;

(4)   עמד בהצלחה בבחינות בכתב שקבעה ועדה בוחנת, כמשמעותה בסעיף קטן (ב).

          (ב)  חברי הועדה הבוחנת יהיו, נשיא בית הדין השרעי לערעורים והוא יהיה היושב ראש, חבר כנסת מוסלמי שתבחר ועדת המינויים, ואדם נוסף שכיהן בעבר כקאדי או שהוא עורך דין שעסק בעריכת דין כאמור בסעיף קטן (א)(1), שימנה שר המשפטים.

          (ג)   שר המשפטים, בהתייעצות עם נשיא בית הדין השרעי לערעורים, יקבע את סדרי הבחינה.

מיום 28.9.2002

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ב מס' 1860 מיום 30.7.2002 עמ' 505 (ה"ח 2932)

החלפת סעיף 2

הנוסח הקודם:

2. כשיר להתמנות קאדי יהיה כל מוסלמי שהוא –

(1) בעל הכשרה מתאימה בדין השרעי;

(2) בעל אורח חיים ואופי ההולמים את מעמדו של קאדי במדינת ישראל;

(3) בן שלושים שנה לפחות, ונשוי או היה נשוי.

מיום 1.6.2018

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ז מס' 2603 מיום 8.2.2017 עמ' 391 (ה"ח 669)

(א) כשיר להתמנות לקאדי כל מוסלמי שהוא –

(1) בעל השכלה דתית גבוהה בדין השרעי והשכלה גבוהה בלימודי האיסלאם להנחת דעתה של ועדת המינויים בעל תואר אקדמי מוכר בדין השרעי או בלימודי האסלאם מאת מוסד מוכר כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958, או מאת מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ ובלבד שהתואר הוכר על ידי משרד החינוך, ושהוא בעל רישיון להיות טוען שרעי ועסק בטיעון שרעי, ברציפות או לסירוגין, לא פחות מחמש שנים, או עורך דין שהוא חבר בלשכת עורכי הדין ועסק בעריכת דין, ברציפות או לסירוגין, לא פחות מחמש שנים;

אזרחות (תיקון מס' 1)  תשכ"ד-1964

2א.     (א)  לא יתמנה קאדי מי שאינו אזרח ישראלי.

          (ב)  היה המועמד למינוי גם בעל אזרחות אחרת ודיני המדינה שהוא אזרח בה מאפשרים את שחרורו מאזרחות זו, לא יתמנה אלא לאחר שעשה את כל הדרוש מצדו לשם שחרורו ממנה.

מיום 9.7.1964

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ד מס' 430 מיום 9.7.1964 עמ' 141 (ה"ח 606)

הוספת סעיף 2א

כשירות להתמנות לקאדי בבית הדין השרעי לערעורים (תיקון מס' 18) תשע"ז-2017

2ב.     כשיר להתמנות לקאדי בבית הדין השרעי לערעורים כל מוסלמי העומד בתנאים הקבועים בסעיף 2(א)(2) עד (4) ושמתקיים לגביו אחד מאלה:

(1)  הוא כיהן בבית הדין השרעי לא פחות מארבע שנים;

(2)  הוא בעל תואר אקדמי מוכר בדין השרעי או בלימודי האסלאם, מאת מוסד מוכר כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958, או מאת מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ ובלבד שהתואר הוכר על ידי משרד החינוך, והוא בעל רישיון להיות טוען שרעי ועסק בטיעון שרעי, ברציפות או לסירוגין, לא פחות משבע שנים;

(3)  הוא עורך דין חבר בלשכת עורכי הדין, ועסק בעריכת דין, ברציפות או לסירוגין, לא פחות משבע שנים.

מיום 1.6.2018

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ז מס' 2603 מיום 8.2.2017 עמ' 391 (ה"ח 669)

הוספת סעיף 2ב

דרך המינוי (תיקון מס' 10) תשס"ב-2002 (תיקון מס' 18) תשע"ז-2017

3.    הקאדים יתמנו על ידי נשיא המדינה לפי הצעת הוועדה לבחירת קאדים שתובא לפני הנשיא על ידי שר המשפטים.

מיום 28.9.2002

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ב מס' 1860 מיום 30.7.2002 עמ' 505 (ה"ח 2932)

3. הקאדים יתמנו על ידי נשיא המדינה לפי הצעת ועדת מינויים שתובא לפני הנשיא על ידי שר הדתות שר המשפטים.

מיום 8.2.2017

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ז מס' 2603 מיום 8.2.2017 עמ' 391 (ה"ח 669)

3. הקאדים יתמנו על ידי נשיא המדינה לפי הצעת ועדת מינויים הוועדה לבחירת קאדים שתובא לפני הנשיא על ידי שר המשפטים.

הוועדה לבחירת קאדים (תיקון מס' 8) תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 10) תשס"ב-2002 (תיקון מס' 16)  תש"ע-2009 (תיקון מס' 18) תשע"ז-2017

4.    (א)  הוועדה לבחירת קאדים (להלן – הועדה) תהיה של תשעה חברים: נשיא בית הדין השרעי לערעורים וקאדי נוסף שיבחר חבר הקאדים לשלוש שנים; שר המשפטים וחבר אחר של הממשלה שייבחר על ידיה, ובאין חבר ממשלה מוסלמי – רשאית הממשלה לבחור סגן שר מוסלמי; שלושה חברי כנסת, מהם לפחות שניים מוסלמים, שייבחרו על ידי הכנסת בבחירה חשאית ויכהנו כל עוד הם חברי הכנסת, ואם תמה כהונת הכנסת – עד שתבחר הכנסת החדשה חברים אחרים במקומם, והכל בכפוף להוראות חוק הכנסת, תשנ"ד-1994; שני עורכי דין, מהם לפחות אחד מוסלמי, שתבחר המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין לשלוש שנים.

(תיקון מס' 18) תשע"ז-2017

          (א1) מבין חברי הוועדה שהם חברי הממשלה או חברי הכנסת, לא ייבחר יותר מחבר אחד מכל מפלגה כהגדרתה בחוק המפלגות, התשנ"ב-1992, ובלבד שייבחרו לפחות שני חברי הכנסת שהם מוסלמים, כאמור בסעיף קטן (א).

          (ב)  הרכב הועדה יפורסם ברשומות.

(תיקון מס' 10) תשס"ב-2002

          (ג)   שר המשפטים ישמש יושב ראש הועדה.

          (ד)  הועדה תוכל לפעול אף אם פחת מספר חבריה, כל עוד לא פחת מששה.

מיום 31.3.1998

תיקון מס' 8

ס"ח תשנ"ח מס' 1663 מיום 31.3.1998 עמ' 181 (ה"ח 2582)

(א) ועדת המינויים (להלן - הועדה) תהיה של תשעה חברים:שני קאדים שייבחרו על ידי חבר הקאדים לשלוש שנים; שר הדתות וחבר אחר של הממשלה שייבחר על ידיה; שלושה חברי כנסת, מהם לפחות שניים מוסלמים, שייבחרו על ידי הכנסת בבחירה חשאית ויכהנו כל עוד הם חברי הכנסת, ואם תמה כהונת הכנסת - עד שתבחר הכנסת החדשה חברים אחרים במקומם, והכל בכפוף להוראות חוק הכנסת, תשנ"ד-1994; שני עורכי דין, מהם לפחות אחד מוסלמי, שתבחר המועצה המשפטית לשלוש שנים.

מיום 28.9.2002

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ב מס' 1860 מיום 30.7.2002 עמ' 508 (ה"ח 2932)

(א) ועדת המינויים (להלן - הועדה) תהיה של תשעה חברים: שני קאדים שייבחרו על ידי חבר הקאדים נשיא בית הדין השרעי לערעורים וקאדי נוסף שיבחר חבר הקאדים לשלוש שנים; שר הדתות שר המשפטים וחבר אחר של הממשלה שייבחר על ידיה; שלושה חברי כנסת, מהם לפחות שניים מוסלמים, שייבחרו על ידי הכנסת בבחירה חשאית ויכהנו כל עוד הם חברי הכנסת, ואם תמה כהונת הכנסת - עד שתבחר הכנסת החדשה חברים אחרים במקומם, והכל בכפוף להוראות חוק הכנסת, תשנ"ד-1994; שני עורכי דין, מהם לפחות אחד מוסלמי, שיבחרו על ידי המועצה המשפטית  שתבחר המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין לשלוש שנים.

(ב) הרכב הועדה יפורסם ברשומות.

(ג) שר הדתות שר המשפטים ישמש יושב ראש הועדה.

מיום 3.12.2009

תיקון מס' 16

ס"ח תש"ע מס' 2216 מיום 3.12.2009 עמ' 253 (ה"ח 285)

(א) ועדת המינויים (להלן - הועדה) תהיה של תשעה חברים: נשיא בית הדין השרעי לערעורים וקאדי נוסף שיבחר חבר הקאדים לשלוש שנים; שר המשפטים וחבר אחר של הממשלה שייבחר על ידיה, ובאין חבר ממשלה מוסלמי – רשאית הממשלה לבחור סגן שר מוסלמי; שלושה חברי כנסת, מהם לפחות שניים מוסלמים, שייבחרו על ידי הכנסת בבחירה חשאית ויכהנו כל עוד הם חברי הכנסת, ואם תמה כהונת הכנסת - עד שתבחר הכנסת החדשה חברים אחרים במקומם, והכל בכפוף להוראות חוק הכנסת, תשנ"ד-1994; שני עורכי דין, מהם לפחות אחד מוסלמי, שתבחר המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין לשלוש שנים.

מיום 8.2.2017

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ז מס' 2603 מיום 8.2.2017 עמ' 391 (ה"ח 669)

ועדת המינויים הוועדה לבחירת קאדים

(א) ועדת המינויים הוועדה לבחירת קאדים (להלן – הועדה) תהיה של תשעה חברים: נשיא בית הדין השרעי לערעורים וקאדי נוסף שיבחר חבר הקאדים לשלוש שנים; שר המשפטים וחבר אחר של הממשלה שייבחר על ידיה, ובאין חבר ממשלה מוסלמי – רשאית הממשלה לבחור סגן שר מוסלמי; שלושה חברי כנסת, מהם לפחות שניים מוסלמים, שייבחרו על ידי הכנסת בבחירה חשאית ויכהנו כל עוד הם חברי הכנסת, ואם תמה כהונת הכנסת – עד שתבחר הכנסת החדשה חברים אחרים במקומם, והכל בכפוף להוראות חוק הכנסת, תשנ"ד-1994; שני עורכי דין, מהם לפחות אחד מוסלמי, שתבחר המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין לשלוש שנים.

(א1) מבין חברי הוועדה שהם חברי הממשלה או חברי הכנסת, לא ייבחר יותר מחבר אחד מכל מפלגה כהגדרתה בחוק המפלגות, התשנ"ב-1992, ובלבד שייבחרו לפחות שני חברי הכנסת שהם מוסלמים, כאמור בסעיף קטן (א).

סייג למינוי קאדי (תיקון מס' 6)  תשנ"א-1991

4א.     הועדה לא תציע מינוי של קאדי, אם המועמד הורשע בעבירה פלילית שיש בה, בנסיבות הענין, משום קלון.

מיום 26.3.1991

תיקון מס' 6

ס"ח תשנ"א מס' 1350 מיום 26.3.1991 עמ' 116 (ה"ח 2007)

הוספת סעיף 4א

הצבעה בועדה (תיקון מס' 13) תשס"ד-2004

4ב.     חבר הועדה יצביע על פי שיקול דעתו, ולא יהיה מחויב להחלטות הגוף שמטעמו הוא חבר בועדה.

מיום 21.3.2004

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ד מס' 1932 מיום 21.3.2004 עמ' 329 (ה"ח 36)

הוספת סעיף 4ב

סדרי עבודת הועדה (תיקון מס' 10) תשס"ב-2002

5.    (א)  ראה שר המשפטים שיש למנות קאדי, יודיע על כך ברשומות ויכנס את הועדה.

(תיקון מס' 10) תשס"ב-2002

          (ב)  אלה רשאים להציע מועמדים: שר המשפטים; כל אחד מן הקאדים; שלושה חברי הועדה כאחד.

          (ג)   הצעת הועדה על מינויו של קאדי תהיה על דעת רוב חבריה שהשתתפו בהצבעה.

          (ד)  שאר סדרי דיוניה ועבודתה של הועדה ייקבעו על ידיה.

מיום 28.9.2002

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ב מס' 1860 מיום 30.7.2002 עמ' 505 (ה"ח 2932)

(א) ראה שר הדתות שר המשפטים שיש למנות קאדי, יודיע על כך ברשומות ויכנס את הועדה.

(ב) אלה רשאים להציע מועמדים: שר הדתות שר המשפטים; כל אחד מן הקאדים; שלושה חברי הועדה כאחד.

מינוי קאדי לבית הדין השרעי לערעורים (תיקון מס' 10) תשס"ב-2002

5א.     (א)  מינוי קאדי לבית הדין השרעי לערעורים ייעשה בדרך הקבועה בסעיפים 3, 4 ו-5.

          (ב)  שר המשפטים, בהסכמת המועמד ובהסכמת נשיא בית הדין השרעי לערעורים, רשאי למנות קאדי לכהונה בפועל בבית הדין השרעי לערעורים; כהונה בפועל לפי סעיף זה, ברציפות או לסירוגין, לא תהיה לתקופה של יותר משנה אחת מתוך תקופה של שלוש שנים.

          (ג)   קאדי שנתמנה לכהונה בפועל והתחיל בדיון, מוסמך לסיימו גם לאחר תום תקופת מינויו וכן הוא יהיה מוסמך לדון גם בענין הנתון לסמכות בית הדין שבו הוא מכהן דרך קבע, ובלבד שלא ידון באותו ענין בשתי ערכאות.

מיום 28.9.2002

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ב מס' 1860 מיום 30.7.2002 עמ' 505 (ה"ח 2932)

הוספת סעיף 5א

נשיא בית הדין השרעי לערעורים (תיקון מס' 10) תשס"ב-2002

6.    (א)  שר המשפטים, באישור הועדה, ימנה נשיא לבית הדין השרעי לערעורים מקרב הקאדים של בית הדין השרעי לערעורים.

          (ב)[1] מינוי כאמור בסעיף קטן (א) יהיה לתקופה של עשר שנים.

          (ג)   הסתיימה כהונתו של נשיא בית הדין השרעי לערעורים לפי הוראות סעיף 11 או שהוא נפטר, רשאי שר המשפטים למנות נשיא זמני לבית הדין השרעי לערעורים מקרב הקאדים של בית הדין השרעי לערעורים לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים.

מיום 11.6.2000

תיקון מס' 9

ס"ח תש"ס מס' 1740 מיום 11.6.2000 עמ' 198 (ה"ח 2729)

ביטול סעיף קטן 6(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) קאדי שנתמנה כראש בית הדין השרעי לערעורים לתקופה מסויימת והתחיל בדיון, יהיה מוסמך לסיימו גם לאחר תום תקופת מינויו.

מיום 28.9.2002

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ב מס' 1860 מיום 30.7.2002 עמ' 506 (ה"ח 2932)

החלפת סעיף 6

הנוסח הקודם:

ראש בית הדין לערעורים

6. (א) כראש בית הדין השרעי לערעורים יכהן קאדי ששר הדתות מינה לתפקיד זה, אם לתקופה מסויימת ואם דרך קבע; מינוי לתקופה מסויימת יהיה בהתייעצות עם חבר הקאדים, מינוי דרך קבע – באישור הועדה.

(ב) (בוטל).

בית הדין השרעי לערעורים – הרכב והכרעות (תיקון מס' 10) תשס"ב-2002

6א.     (א)  בית הדין השרעי לערעורים ידון בשלושה, ואולם אם מספר הקאדים המכהנים בו פחת משלושה או שנבצר מאחד מהם לשבת בדין, רשאי בית הדין לערעורים לדון בשניים.

          (ב)  נחלקו דעות הקאדים בבית הדין השרעי לערעורים, תכריע דעת הרוב; באין רוב לדעה אחת – תכריע דעתו של נשיא בית הדין השרעי לערעורים ואם הוא אינו יושב בדין באותו הרכב, תכריע דעתו של הותיק שבקאדים ובין בעלי ותק שווה – הקשיש שבהם.

          (ג)   בבקשות לצווי ביניים, לצווים זמניים ולהחלטות ביניים אחרות, מוסמך לדון כדן יחיד נשיא בית הדין השרעי לערעורים או קאדי של בית הדין השרעי לערעורים שנשיא בית הדין הסמיכו לכך.

מיום 28.9.2002

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ב מס' 1860 מיום 30.7.2002 עמ' 506 (ה"ח 2932)

הוספת סעיף 6א

עילות פסלות (תיקון מס' 10) תשס"ב-2002 (תיקון מס' 12) תשס"ד-2004

6ב.     (א)  קאדי לא ישב בדין אם מצא, מיזמתו או לבקשת בעל דין, כי קיימות נסיבות שיש בהן כדי ליצור חשש ממשי למשוא פנים בניהול המשפט.

(תיקון מס' 12) תשס"ד-2004

          (א1) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), קאדי לא ישב בדין בידעו שמתקיים אחד מאלה:

(1)   צד להליך, בא כוחו או עד מרכזי, הוא בן משפחה של הקאדי או שקיימת ביניהם קרבה ממשית אחרת;

(2)   יש לקאדי ענין כספי ממשי או ענין אישי ממשי בהליך או בתוצאותיו, בצד להליך, בבא כוחו או בעד מרכזי או שלבן משפחה מדרגה ראשונה של הקאדי יש ענין כספי ממשי או ענין אישי ממשי בהליך או בתוצאותיו, בצד להליך או בבא כוחו;

(3)   בטרם התמנה לקאדי היה הקאדי מעורב באותו ענין הנדון בהליך שלפניו כבא כוח, כבורר, כמגשר, כעד, כיועץ מקצועי, כמומחה, או בדרך דומה אחרת;

          לענין סעיף קטן זה –

          "בן משפחה" – בן זוג, הורה, הורה של בן זוג, ילד, אח, סב, נכד וכן ילד או בן זוג של כל אחד מאלה ולרבות מי שהיה אפוטרופוס או מי ששימש משפחה אומנת של הקאדי או שהקאדי היה אפוטרופסו או שימש משפחה אומנת שלו;

          "בן משפחה מדרגה ראשונה" – בן זוג, הורה, ילד, אח וכן ילד או בן זוג של כל אחד מאלה ולרבות מי שהיה אפוטרופוס או מי ששימש משפחה אומנת של הקאדי או שהקאדי היה אפוטרופסו או שימש משפחה אומנת שלו;

          "עד מרכזי" – עד שנדרשת הערכת מהימנותו לצורך הכרעה בהליך.

(תיקון מס' 12) תשס"ד-2004

          (א2) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(א1) קאדי רשאי לשבת בדין אם מפאת דחיפות הענין לא ניתן לקיים את ההליך לפני קאדי אחר ועלול להיגרם נזק חמור או עיוות דין אם לא ידון בענין.

(תיקון מס' 12) תשס"ד-2004

          (א3) על אף האמור בסעיף קטן (א1)(2), קאדי רשאי לשבת בדין אם העברת הענין לכל קאדי אחר לא תשנה את עילת הפסלות.

          (ב)  נטענה טענת פסלות נגד קאדי, יחליט בה אותו קאדי לאלתר ולפני שייתן כל החלטה אחרת.

(תיקון מס' 12) תשס"ד-2004

          (ב1) התקיימה עילת פסלות לפי סעיף קטן (א1)(1) או (2), הנוגעת לעורך דין או לבא כוח אחר, שהתקיימו בו נסיבות המחייבות קבלת היתר לייצוג כאמור בסעיף 53ב לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961 (בחוק זה – חוק לשכת עורכי הדין), רשאי בית הדין להתיר את הייצוג, לבקשת עורך הדין או בא הכוח, אם מצא כי הנזק שייגרם לצד להליך אם לא יתיר את הייצוג עולה על הנזק שייגרם לצד להליך או לאינטרס הציבורי בשל הפסקת הדיון או החלפת קאדי; התיר בית הדין את הייצוג כאמור, לא ישב בדין הקאדי שלגביו התקיימה עילת הפסלות.

(תיקון מס' 12) תשס"ד-2004

          (ג)   החלטת קאדי או בית דין לפי סעיף זה תהיה מנומקת, ורשאי בעל דין לערער עליה לפני בית הדין השרעי לערעורים; בערעור ידון נשיא בית הדין השרעי לערעורים, או הרכב כאמור בסעיף 6א או קאדי של בית הדין השרעי לערעורים, הכל כפי שיקבע הנשיא.

(תיקון מס' 12) תשס"ד-2004

          (ד)  בעל דין שבדעתו לערער על החלטת קאדי או בית דין לפי סעיף זה יודיע על כך לבית הדין, ומשהודיע כך, יופסק הדיון עד להחלטה בערעור, זולת אם החליט הקאדי או בית הדין, לפי הענין, מנימוקים שיירשמו, שיש להמשיך בהליך; הוחלט להמשיך בדיון והוגש הערעור, רשאי נשיא בית הדין השרעי לערעורים או מי שדן בערעור להורות, לבקשת המערער בכתב הערעור, על הפסקת ההליך עד להחלטה בערעור.

מיום 28.9.2002

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ב מס' 1860 מיום 30.7.2002 עמ' 506 (ה"ח 2932)

הוספת סעיף 6ב

מיום 21.3.2004

סעיף קטן 6ב(ב1) מיום 20.4.2004

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"ד מס' 1932 מיום 21.3.2004 עמ' 323 (ה"ח 3150)

טענת עילות פסלות

6ב. (א) בעל דין רשאי לבקש שקאדי מסוים יפסול עצמו מלישב בדין אם קאדי לא ישב בדין אם מצא, מיזמתו או לבקשת בעל דין, כי קיימות נסיבות שיש בהן כדי ליצור חשש ממשי למשוא פנים בניהול המשפט.

(א1) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), קאדי לא ישב בדין בידעו שמתקיים אחד מאלה:

(1) צד להליך, בא כוחו או עד מרכזי, הוא בן משפחה של הקאדי או שקיימת ביניהם קרבה ממשית אחרת;

(2) יש לקאדי ענין כספי ממשי או ענין אישי ממשי בהליך או בתוצאותיו, בצד להליך, בבא כוחו או בעד מרכזי או שלבן משפחה מדרגה ראשונה של הקאדי יש ענין כספי ממשי או ענין אישי ממשי בהליך או בתוצאותיו, בצד להליך או בבא כוחו;

(3) בטרם התמנה לקאדי היה הקאדי מעורב באותו ענין הנדון בהליך שלפניו כבא כוח, כבורר, כמגשר, כעד, כיועץ מקצועי, כמומחה, או בדרך דומה אחרת;

לענין סעיף קטן זה –

"בן משפחה" – בן זוג, הורה, הורה של בן זוג, ילד, אח, סב, נכד וכן ילד או בן זוג של כל אחד מאלה ולרבות מי שהיה אפוטרופוס או מי ששימש משפחה אומנת של הקאדי או שהקאדי היה אפוטרופסו או שימש משפחה אומנת שלו;

"בן משפחה מדרגה ראשונה" – בן זוג, הורה, ילד, אח וכן ילד או בן זוג של כל אחד מאלה ולרבות מי שהיה אפוטרופוס או מי ששימש משפחה אומנת של הקאדי או שהקאדי היה אפוטרופסו או שימש משפחה אומנת שלו;

"עד מרכזי" – עד שנדרשת הערכת מהימנותו לצורך הכרעה בהליך.

(א2) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(א1) קאדי רשאי לשבת בדין אם מפאת דחיפות הענין לא ניתן לקיים את ההליך לפני קאדי אחר ועלול להיגרם נזק חמור או עיוות דין אם לא ידון בענין.

(א3) על אף האמור בסעיף קטן (א1)(2), קאדי רשאי לשבת בדין אם העברת הענין לכל קאדי אחר לא תשנה את עילת הפסלות.

(ב) נטענה טענת פסלות נגד קאדי, יחליט בה אותו קאדי לאלתר ולפני שייתן כל החלטה אחרת.

(ב1) התקיימה עילת פסלות לפי סעיף קטן (א1)(1) או (2), הנוגעת לעורך דין או לבא כוח אחר, שהתקיימו בו נסיבות המחייבות קבלת היתר לייצוג כאמור בסעיף 53ב לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961 (בחוק זה – חוק לשכת עורכי הדין), רשאי בית הדין להתיר את הייצוג, לבקשת עורך הדין או בא הכוח, אם מצא כי הנזק שייגרם לצד להליך אם לא יתיר את הייצוג עולה על הנזק שייגרם לצד להליך או לאינטרס הציבורי בשל הפסקת הדיון או החלפת קאדי; התיר בית הדין את הייצוג כאמור, לא ישב בדין הקאדי שלגביו התקיימה עילת הפסלות.

(ג) על החלטת קאדי בענין פסלות רשאי בעל דין לערער לפני בית הדין השרעי לערעורים החלטת קאדי או בית דין לפי סעיף זה תהיה מנומקת, ורשאי בעל דין לערער עליה לפני בית הדין השרעי לערעורים; בערעור ידון נשיא בית הדין השרעי לערעורים, או הרכב כאמור בסעיף 6א או קאדי של בית הדין השרעי לערעורים, הכל כפי שיקבע הנשיא.

(ד) בעל דין שבדעתו לערער על החלטת קאדי או בית דין לפי סעיף זה יודיע על כך לבית הדין, ומשהודיע כך, יופסק הדיון עד להחלטה בערעור, זולת אם החליט הקאדי או בית הדין, לפי הענין, מנימוקים שיירשמו, שיש להמשיך בהליך; הוחלט להמשיך בדיון והוגש הערעור, רשאי נשיא בית הדין השרעי לערעורים או מי שדן בערעור להורות, לבקשת המערער בכתב הערעור, על הפסקת ההליך עד להחלטה בערעור.

העברת ענין למקום אחר (תיקון מס' 10) תשס"ב-2002

6ג.     ענין שהובא או שיש להביאו לפני בית דין שרעי במקום אחד, רשאי נשיא בית הדין השרעי לערעורים או קאדי של בית הדין השרעי לערעורים, שנשיא בית הדין הסמיכו לכך, להורות שיהיה נידון בבית דין שרעי במקום אחר, ובלבד שלא תינתן הוראה לפי סעיף זה לאחר התחלת הדיון אלא בהסכמת הקאדי שדן בענין.

מיום 28.9.2002

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ב מס' 1860 מיום 30.7.2002 עמ' 506 (ה"ח 2932)

הוספת סעיף 6ג

הצהרת אמונים

7.    מי שנתמנה קאדי חייב, בטרם ישב בדין, להצהיר בפני נשיא המדינה הצהרה זו:

"אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל, לשפוט את העם משפט צדק, לא להטות משפט ולא להכיר פנים".

כוחו של מינוי

8.    קאדי שמינוייו פורסם ברשומות אין עוררין על מינויו.

אי-תלות

9.    אין על קאדי מרות בעיניני שפיטה זולת מרותו של הדין.

מקומות מושב ואזורי שיפוט (תיקון מס' 10) תשס"ב-2002

9א.     (א)  מקום מושבו של בית הדין השרעי לערעורים הוא ירושלים.

          (ב)  שר המשפטים יקבע את מקומות מושבם ואת אזורי שיפוטם של בתי הדין השרעיים וכן רשאי הוא לקבוע מקום מושב נוסף של בית הדין השרעי לערעורים[2].

          (ג)   בית דין שרעי רשאי לשבת לדין בענין מסוים, כולו או מקצתו, במקום שאינו מקום מושבו, בהסכמת נשיא בית הדין השרעי לערעורים, אם ראה לעשות כן למען הצדק או למען יעילות הדיון.

מיום 28.9.2002

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ב מס' 1860 מיום 30.7.2002 עמ' 507 (ה"ח 2932)

הוספת סעיף 9א

סדרי מינהל ומינוי מנהל (תיקון מס' 10) תשס"ב-2002

10.  (א)  שר המשפטים, בהתייעצות עם נשיא בית הדין השרעי לערעורים ועם חבר הקאדים, יקבע את סדרי המינהל של בתי הדין השרעים וימנה, בהתייעצות עם נשיא בית הדין השרעי לערעורים, מנהל לבתי הדין, בין שהוא קאדי ובין שאינו קאדי, שיהיה אחראי בפניו על ביצוע סדרי המינהל.

          (ב)  לא ימונה מנהל לבתי הדין השרעיים מי שאינו קאדי, אלא אם כן הוא עורך דין שעסק בעריכת דין כאמור בסעיף 2(א)(1).

          (ג)   מינויו של מנהל בתי הדין השרעיים אינו טעון מכרז.

(תיקון מס' 14) תשס"ח-2007

          (ד)  משכורתו של מנהל בתי הדין השרעיים והתשלומים האחרים שישולמו לו בתקופת כהונתו, יהיו כשל קאדי בדרגה ובתפקיד שייקבעו בהחלטת הכנסת, והיא רשאית להסמיך לכך את ועדת הכספים; החלטות לפי סעיף קטן זה יפורסמו ברשומות.

(תיקון מס' 14) תשס"ח-2007

          (ה)  מנהל בתי הדין השרעיים, דינו לעניין חוק גימלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשכ"ט-1969, כדינו של קאדי בדרגה ובתפקיד שנקבעו לפי סעיף קטן (ד).

(תיקון מס' 14) תשס"ח-2007

          (ו)   על אף הוראות סעיף 2(1) לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959 (בסעיף זה – חוק המינויים), יחול חוק המינויים על מנהל בתי הדין השרעיים שאינו קאדי, ודינו יהיה כדין עובד המדינה אשר נתמנה לפי חוק המינויים.

מיום 28.9.2002

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ב מס' 1860 מיום 30.7.2002 עמ' 507 (ה"ח 2932)

החלפת סעיף 10

הנוסח הקודם:

סדרי מינהל

10. (א) שר הדתות יקבע, בהתייעצות עם ראשי בית הדין השרעי לערעורים, עם חבר הקאדים ועם שר המשפטים, את סדרי המינהל של בתי הדין השרעיים, והוא ימנה מנהל לבתי הדין שיהיה אחראי בפניו על ביצוע סדרי המינהל.

(ב) שר הדתות יקבע, בהתייעצות עם ראש בית הדין השרעי לערעורים ועם חבר הקאדים, את מקום מושבם ואת אזורי שיפוטם של בתי הדין השרעיים.

מיום 15.10.2007

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ח מס' 2113 מיום 5.10.2007 עמ' 6 (ה"ח 312)

הוספת סעיפים קטנים 10(ד), 10(ה), 10(ו)

תקופת כהונתם של הקאדים (תיקון מס' 7) תשנ"א-1991

11.  כהונת קאדי תתחיל ביום שהצהיר אמונים ולא תסתיים אלא באחת מאלה:

(תיקון מס' 10) תשס"ב-2002

(1)  בצאתו לקיצבה או בסיום תקופת כהונתו כאמור בסעיף 6(ב);

(2)  בהתפטרותו;

(3)  בהיבחרו או במינויו לאחד התפקידים שנושאיהם מנועים מלהיות מועמדים לכנסת;

(4)  על-פי החלטת הועדה למינוי קאדים כאמור בסעיף 13א;

(5)  על-פי החלטה של בית הדין המשמעתי.

מיום 31.7.1991

תיקון מס' 7

ס"ח תשנ"א מס' 1366 מיום 31.7.1991 עמ' 209 (ה"ח 2007)

החלפת סעיף 11

הנוסח הקודם:

תקופת הכהונה

11. קאדי יכהן מיום שהצהיר אמונים, וכהונתו לא תיפסק אלא במותו, בהתפטרותו, בפרישתו לקיצבה או בהעברתו מהכהונה על פי חוק זה.

מיום 28.9.2002

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ב מס' 1860 מיום 30.7.2002 עמ' 507 (ה"ח 2932)

(1) בצאתו לקיצבה או בסיום תקופת כהונתו כאמור בסעיף 6(ב);

התפטרות (תיקון מס' 10) תשס"ב-2002

12.  קאדי רשאי להתפטר מכהונתו על ידי הגשת כתב התפטרות לשר המשפטים, וכהונתו תיפסק בתום שלושה חדשים מהגשת כתב ההתפטרות, אם לא יסכים שר המשפטים למועד קצר יותר.

מיום 28.9.2002

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ב מס' 1860 מיום 30.7.2002 עמ' 507 (ה"ח 2932)

12. קאדי רשאי להתפטר מכהונתו על ידי הגשת כתב התפטרות לשר הדתות לשר המשפטים, וכהונתו תיפסק בתום שלושה חדשים מהגשת כתב ההתפטרות, אם לא יסכים שר הדתות שר המשפטים למועד קצר יותר.

קיצבה (תיקון מס' 18) תשע"ז-2017

13.    (א)  קאדי יצא לקיצבה –

(1)   בהגיעו לגיל שבעים;

(2)   משקבעה הוועדה לבחירת קאדים, על יסוד חוות דעת רפואית, שמחמת מצב בריאותו נבצר ממנו להמשיך במילוי תפקידו.

          (ב)  קאדי רשאי לצאת לקיצבה –

(1)   לאחר שכיהן עשרים שנה, אם הגיע לגיל ששים;

(2)   לאחר שכיהן חמש עשרה שנה, אם הגיע לגיל ששים וחמש;

(3)   אם ביקש זאת ובקשתו אושרה על ידי הוועדה לבחירת קאדים.

          (ג)   בחישוב תקופת כהונתו של קאדי לענין סעיף קטן (ב) תצורף אל תקופת כהונתו כקאדי כל תקופת שירותו במדינה או במוסד אחר שועדת הכספים של הכנסת אישרה אותו לענין זה, או מקצתה של תקופה זו, הכל לפי כללים שקבעה ועדת הכספים.

מיום 8.2.2017

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ז מס' 2603 מיום 8.2.2017 עמ' 391 (ה"ח 669)

(א) קאדי יצא לקיצבה –

(1) בהגיעו לגיל שבעים;

(2) משקבעה ועדת המינויים הוועדה לבחירת קאדים, על יסוד חוות דעת רפואית, שמחמת מצב בריאותו נבצר ממנו להמשיך במילוי תפקידו.

(ב) קאדי רשאי לצאת לקיצבה –

(1) לאחר שכיהן עשרים שנה, אם הגיע לגיל ששים;

(2) לאחר שכיהן חמש עשרה שנה, אם הגיע לגיל ששים וחמש;

(3) אם ביקש זאת ובקשתו אושרה על ידי ועדת מינויים הוועדה לבחירת קאדים.

סיום כהונת קאדי (תיקון מס' 7) תשנ"א-1991 (תיקון מס' 10) תשס"ב-2002 (תיקון מס' 11) תשס"ב-2002 (תיקון מס' 18) תשע"ז-2017

13א.  (א)  הוועדה לבחירת קאדים רשאית על פי הצעת יושב ראש הועדה או קאדי המכהן כנשיא בית הדין השרעי לערעורים או הנציב, להחליט ברוב של שבעה חברים לפחות, על סיום כהונתו של קאדי.

          (ב)  הוגשה לועדה הצעה לסיים את כהונתו של קאדי, רשאית היא למנות מבין חבריה ועדת משנה שתדון בהצעה ותגיש את מימצאיה ומסקנותיה לועדה.

          (ג)   הועדה וכן ועדת המשנה אם נתמנתה, יאפשרו לקאדי לעיין בחומר שלפניהן, ויתנו לו הזדמנות לטעון טענותיו.

          (ד)  החליטה הועדה על סיום כהונתו של קאדי, תקבע בהחלטתה את המועד לסיום הכהונה, וכן לפי שיקול דעתה, את שיעור הגימלה שיקבל.

          (ה)  קאדי שנפתחה נגדו חקירה בעבירה שבנסיבות הענין יש עמה קלון, לא תקבע הועדה את שיעור הגימלה שיקבל עד לסיום החקירה נגדו והחלטה שלא להעמידו לדין, או עד למתן פסק-הדין בענינו, לפי הענין.

          (ו)   קאדי שנפתחה נגדו חקירה בעבירה כאמור בסעיף קטן (ה), רשאית הועדה, ברוב של שבעה חברים לפחות, להשעותו לתקופה שתמצא לנכון.

מיום 31.7.1991

תיקון מס' 7

ס"ח תשנ"א מס' 1366 מיום 31.7.1991 עמ' 209 (ה"ח 2007)

הוספת סעיף 13א

מיום 28.9.2002

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ב מס' 1860 מיום 30.7.2002 עמ' 507 (ה"ח 2932)

(א) ועדת המינויים רשאית על פי הצעת יושב ראש הועדה או קאדי המכהן כראש כנשיא בית הדין השרעי לערעורים, להחליט ברוב של שבעה חברים לפחות, על סיום כהונתו של קאדי.

מיום 5.8.2002

תיקון מס' 11

ס"ח תשס"ב מס' 1864 מיום 5.8.2002 עמ' 598 (ה"ח 3085)

(א) ועדת המינויים רשאית על פי הצעת יושב ראש הועדה או קאדי המכהן כנשיא בית הדין השרעי לערעורים או הנציב, להחליט ברוב של שבעה חברים לפחות, על סיום כהונתו של קאדי.

מיום 8.2.2017

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ז מס' 2603 מיום 8.2.2017 עמ' 391 (ה"ח 669)

(א) ועדת המינויים הוועדה לבחירת קאדים רשאית על פי הצעת יושב ראש הועדה או קאדי המכהן כנשיא בית הדין השרעי לערעורים או הנציב, להחליט ברוב של שבעה חברים לפחות, על סיום כהונתו של קאדי.

סמכות קאדי לסיים דיון (תיקון מס' 9)  תש"ס-2000

13ב.  (א)  קאדי שהחל בדיון ויצא לקצבה או פרש, יהיה מוסמך לסיים את הדיון בתוך שלושה חודשים מיום היציאה לקצבה או הפרישה.

          (ב)  קאדי שהחל בדיון ותקופת מינויו לכהונה נסתיימה מחמת מינוי לערכאה אחרת או מחמת שנתמנה לתקופה מסוימת, יהיה מוסמך לסיים את הדיון שהחל בו.

          (ג)   לענין סעיף זה, "תחילת דיון" - שמיעת עדות או טענות בעל דין.

מיום 11.6.2000

תיקון מס' 9

ס"ח תש"ס מס' 1740 מיום 11.6.2000 עמ' 198 (ה"ח 2729)

הוספת סעיף 13ב

משכורת ותשלומים אחרים (תיקון מס' 2) תשכ"ט-1969

14.    משכורתו של קאדי והתשלומים האחרים שישולמו לו בתקופת כהונתו, ייקבעו על ידי החלטת הכנסת, והיא רשאית להסמיך לכך את ועדת הכספים; ההחלטות לפי סעיף זה יפורסמו ברשומות.

מיום 4.4.1969

תיקון מס' 2

ס"ח תשכ"ט מס' 555 מיום 4.4.1969 עמ' 99 (ה"ח 824)

14. משכורתו של קאדי והתשלומים האחרים שישולמו לו בתקופת כהונתו או אחריה, לרבות אלה שישולמו לתלויים בו לאחר מותו, ייקבעו על ידי החלטת הכנסת, והיא רשאית להסמיך לכך את ועדת הכספים; ההחלטות לפי סעיף זה יפורסמו ברשומות.

הצהרת הון (תיקון מס' 17) תשע"ז-2016

14א.  סעיפים 21א עד 21ח לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, יחולו על קאדי, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:

(1)  במקום "נשיא בית המשפט העליון" יקראו "נשיא בית הדין השרעי לערעורים";

(2)  בסעיף 21ג(א), במקום האמור בפסקה (1) יקראו "בתוך 90 ימים מיום שהתמנה לתפקיד";

(3)  בסעיף 21ז, במקום האמור בסעיף קטן (ב) יקראו "נשיא בית הדין השרעי לערעורים יהיה מוסמך, אם מצא לנכון לעשות כן, לנקוט את האמצעים המנויים בסעיף 18א(1) עד (3), ורשאי הוא להמליץ לשר על הגשת קובלנה לבית הדין המשמעתי כמשמעותו בסעיף 17".

מיום 2.4.2017

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ז מס' 2584 מיום 17.11.2016 עמ' 8 (ה"ח 633)

הוספת סעיף 14א

ייחוד הכהונה (תיקון מס' 10) תשס"ב-2002

15.  קאדי לא יעסוק בעיסוק נוסף ולא ימלא תפקיד ציבורי, אלא בהסכמת נשיא בית הדין השרעי לערעורים ושר המשפטים.

מיום 28.9.2002

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ב מס' 1860 מיום 30.7.2002 עמ' 507 (ה"ח 2932)

החלפת סעיף 15

הנוסח הקודם:

15. קאדי לא יהיה חבר בכנסת או במועצה של רשות מקומית; אולם רשאי הוא, בהסכמתו ובהסכמת שר הדתות, למלא באופן זמני תפקיד אחר מטעם המדינה או למלא תפקיד ציבורי אחר, אם לדעתם אין הדבר פוגע במעמדו כקאדי.

העברת קאדי למקום אחר (תיקון מס' 10) תשס"ב-2002

16.  ראה שר המשפטים צורך בכך מסיבות מינהליות, רשאי הוא, בהתייעצות עם נשיא בית הדין השרעי לערעורים, להעביר קאדי דרך קבע לבית דין שרעי במקום אחר.

מיום 28.9.2002

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ב מס' 1860 מיום 30.7.2002 עמ' 507 (ה"ח 2932)

16. ראה שר הדתות שר המשפטים צורך בכך מסיבות מינהליות, רשאי הוא, בהתייעצות עםראש נשיא בית הדין השרעי לערעורים, להעביר קאדי דרך קבע לבית דין שרעי במקום אחר.

כללי אתיקה לקאדים (תיקון מס' 15) תשס"ח-2007

16א.  נשיא בית הדין השרעי לערעורים, בהסכמת חבר הקאדים של בית הדין השרעי לערעורים ולאחר התייעצות עם שר המשפטים, רשאי לקבוע כללי אתיקה לקאדים.

מיום 1.11.2007

תיקון מס' 15

ס"ח תשס"ח מס' 2115 מיום 1.11.2007 עמ' 22 (ה"ח 299)

הוספת סעיף 16א

ועדת אתיקה (תיקון מס' 15) תשס"ח-2007

16ב.  (א)  נשיא בית הדין השרעי לערעורים, לאחר התייעצות עם שר המשפטים, ימנה ועדת אתיקה בת שלושה חברים, והם –

(1)   קאדי של בית הדין השרעי לערעורים, והוא יהיה היושב ראש;

(2)   שני קאדים של בית דין שרעי, ויכול שאחד מהם יהיה קאדי של בית דין שרעי שיצא לקצבה.

          (ב)  ועדת האתיקה תיתן חוות דעת מקדימה בענייני אתיקה של קאדים, לפי פנייה של קאדי שכללי האתיקה לקאדים שנקבעו לפי סעיף 16א חלים עליו – בעניין הנוגע אליו.

          (ג)   חבר ועדת האתיקה ימונה לתקופה של שש שנים, וניתן למנותו לתקופות כהונה נוספות ובלבד שהתקופות לא יהיו רצופות.

          (ד)  ועדת האתיקה תפרסם חוות דעת מקדימה שנתנה, בלא ציון שמו של מי שלגביו ניתנה חוות הדעת ופרטים מזהים אחרים, אלא אם כן החליטה אחרת.

          (ה)  ועדת האתיקה תקבע את נוהלי עבודתה וסדרי דיוניה, ככל שלא נקבעו לפי חוק זה.

מיום 1.11.2007

תיקון מס' 15

ס"ח תשס"ח מס' 2115 מיום 1.11.2007 עמ' 22 (ה"ח 299)

הוספת סעיף 16ב

בית דין משמעתי

17.  (א)  כל קאדי יהיה נתון לשיפוטו של בית דין משמעתי.

(תיקון מס' 10) תשס"ב-2002

          (ב)  בית הדין המשמעתי יהיה של שלושה שהם: נשיא בית הדין השרעי לערעורים ואם נבצר מנשיא בית הדין השרעי לערעורים לדון בענין - הקאדי בעל הותק הגדול בבית הדין השרעי לערעורים; שופט מחוזי או שופט מחוזי שיצא לקצבה, שימנה נשיא בית המשפט העליון; אדם הכשיר להיות שופט מחוזי, שיתמנה על ידי המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין; שניים לפחות מבין חברי בית הדין יהיו מוסלמים.

(תיקון מס' 10) תשס"ב-2002

          (ג)   נשיא בית הדין השרעי לערעורים או הקאדי בעל הותק הגדול ישמש אב בית הדין המשמעתי.

מיום 28.9.2002

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ב מס' 1860 מיום 30.7.2002 עמ' 507 (ה"ח 2932)

(ב) בית הדין המשמעתי יהיה של שלושה שהם ראש בית הדין השרעי לערעורים או הקעדי בעל הותק הגדול, כפי שיקבע שר הדתות לכל ענין, עורך דין שיתמנה על ידי המועצה המשפטית לכל ענין וחבר שיתמנה על ידי שר הדתות לכל ענין.

(ב) בית הדין המשמעתי יהיה של שלושה שהם: נשיא בית הדין השרעי לערעורים ואם נבצר מנשיא בית הדין השרעי לערעורים לדון בענין - הקאדי בעל הותק הגדול בבית הדין השרעי לערעורים; שופט מחוזי או שופט מחוזי שיצא לקצבה, שימנה נשיא בית המשפט העליון; אדם הכשיר להיות שופט מחוזי, שיתמנה על ידי המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין; שניים לפחות מבין חברי בית הדין יהיו מוסלמים.

(ג) ראש נשיא בית הדין השרעי לערעורים או הקאדי בעל הותק הגדול ישמש אב בית הדין המשמעתי.

קובלנה על קאדי (תיקון מס' 10) תשס"ב-2002

18.  (א)  שר המשפטים רשאי להגיש לבית הדין המשמעתי קובלנה על קאדי על יסוד אחד מאלה:

(1)   נהג שלא כהלכה במילוי תפקידו;

(2)   נהג באופן שאינו הולם את מעמדו של קאדי במדינת ישראל;

(3)   הורשע על עבירה שבנסיבות הענין יש בה משום קלון;

(תיקון מס' 18) תשע"ז-2017

(4)   הוועדה לבחירת קאדים מצאה שהקאדי השיג את מינויו שלא כדין;

(תיקון מס' 15) תשס"ח-2007

(5)   הפר כלל מכללי האתיקה לקאדים שנקבעו לפי סעיף 16א.

(תיקון מס' 10) תשס"ב-2002

          (ב)  שר המשפטים רשאי להיות מיוצג לפני בית הדין המשמעתי על ידי בא כוחו.

מיום 28.9.2002

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ב מס' 1860 מיום 30.7.2002 עמ' 508 (ה"ח 2932)

18. (א) שר הדתות שר המשפטים רשאי להגיש לבית הדין המשמעתי קובלנה על קאדי על יסוד אחד מאלה:

(1) נהג שלא כהלכה במילוי תפקידו;

(2) נהג באופן שאינו הולם את מעמדו של קאדי במדינת ישראל;

(3) הורשע על עבירה שבנסיבות הענין יש בה משום קלון;

(4) ועדת המינויים מצאה שהקאדי השיג את מינויו שלא כדין;

(5) הפר כלל מכללי האתיקה לקאדים שנקבעו לפי סעיף 16א.

(ב) שר הדתות שר המשפטים רשאי להיות מיוצג לפני בית הדין המשמעתי על ידי בא כוחו.

מיום 1.11.2007

תיקון מס' 15

ס"ח תשס"ח מס' 2115 מיום 1.11.2007 עמ' 22 (ה"ח 299)

הוספת פסקה 18(א)(5)

מיום 8.2.2017

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ז מס' 2603 מיום 8.2.2017 עמ' 391 (ה"ח 669)

(4) ועדת המינויים הוועדה לבחירת קאדים מצאה שהקאדי השיג את מינויו שלא כדין;

אמצעי המשמעת (תיקון מס' 10) תשס"ב-2002

18א.  אמצעי המשמעת שבית הדין המשמעתי מוסמך להטיל הם:

         (1)  הערה;

          (2)  התראה;

          (3)  נזיפה;

          (4)  העברה למקום כהונה אחר;

          (5)  העברה מן הכהונה.

מיום 28.9.2002

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ב מס' 1860 מיום 30.7.2002 עמ' 508 (ה"ח 2932)

הוספת סעיף 18א

מסקנות בית הדין המשמעתי (תיקון מס' 10) תשס"ב-2002

19.  (א)  בית הדין המשמעתי יביא את מסקנותיו, לזכות או לחובה, לפני שר המשפטים.

(תיקון מס' 10) תשס"ב-2002

          (ב)  מצא בית הדין המשמעתי שאין הקאדי ראוי להמשיך בתפקידו, יביא שר המשפטים את מסקנות בית הדין המשמעתי לפני נשיא המדינה, והנשיא יעביר את הקאדי מכהונתו.

מיום 28.9.2002

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ב מס' 1860 מיום 30.7.2002 עמ' 508 (ה"ח 2932)

19. (א) בית הדין המשמעתי יביא את מסקנותיו, לזכות או לחובה, לפני שר הדתות שר המשפטים.

(ב) מצא בית הדין המשמעתי שאין הקאדי ראוי להמשיך בתפקידו, יביא שר הדתות שר המשפטים את מסקנות בית הדין המשמעתי לפני נשיא המדינה, והנשיא יעביר את הקאדי מכהונתו.

גימלאות של קאדי שהועבר מכהונתו

20.  מצא בית הדין המשמעתי שאין הקאדי ראוי להמשיך בתפקידו, לא יהא הקאדי זכאי לגימלה; ואולם אם נמצא הקאדי אשם בהתנהגות בניגוד לפסקאות (1) או (2) לסעיף 18(א), ובית הדין המשמעתי הגיע, מטעמים מיוחדים שיפרט, לידי מסקנה, כי אף על פי שהקאדי אינו ראוי להמשיך בתפקידו, מן הראוי שתשולם לו גימלה, רשאי הוא לקבוע את שיעור הגימלה שתשולם לקאדי, ובלבד שלא תעלה על הסכום שהיה משתלם לו על פי החלטת הכנסת או ועדת הכספים לפי סעיף 14, אילו חדל מכהן מרצונו ביום שבו הועבר מכהונתו.

השעיית קאדי (תיקון מס' 10) תשס"ב-2002

21.  (א)  הוגשה על קאדי קובלנה על פי סעיף 18 או הוגשה נגדו תביעה פלילית, רשאי שר המשפטים, בהתייעצות עם נשיא בית הדין השרעי לערעורים, להשעות את הקאדי לתקופה שימצא לנכון.

          (ב)  בית הדין המשמעתי רשאי, לפי בקשת הקאדי, לבטל את השעייתו.

מיום 28.9.2002

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ב מס' 1860 מיום 30.7.2002 עמ' 508 (ה"ח 2932)

(א) הוגשה על קאדי קובלנה על פי סעיף 18 או הוגשה נגדו תביעה פלילית, רשאי שר הדתות שר המשפטים, בהתייעצות עם ראש נשיא בית הדין השרעי לערעורים, להשעות את הקאדי לתקופה שימצא לנכון.

פרסום ברשומות

22.  הודעה על מינוי קאדי ועל גמר כהונתו של קאדי תפורסם ברשומות.

תביעה פלילית (תיקון מס' 5) תש"ן-1990

23.  (א)  לא תיפתח חקירה פלילית נגד קאדי אלא בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה, ולא יוגש כתב אישום נגד קאדי, אלא בידי היועץ המשפטי לממשלה.

(תיקון מס' 3) תשמ"א-1981

          (ב)  הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי כל חיקוק.

מיום 12.3.1981

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"א מס' 1012 מיום 12.3.1981 עמ' 141 (ה"ח 1504)

23. (א) לא תוגש תביעה פלילית נגד קאדי אלא על ידי היועץ המשפטי לממשלה ולפני בית משפט מחוזי שישב בהרכב של שלושה שופטים.

(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי כל חיקוק.

מיום 1.12.1985

תיקון מס' 4

ס"ח תשמ"ו מס' 1160 מיום 24.10.1985 עמ' 36 (ה"ח 1708)

(א) לא תוגש תביעה פלילית נגד קאדי אלא על ידי היועץ המשפטי לממשלה ולפני בית משפט מחוזי שישב בהרכב של שלושה שופטים ועל עבירה מינהלית שדינה קנס מינהלי קצוב .

מיום 4.4.1990

תיקון מס' 5

ס"ח תש"ן מס' 1313 מיום 4.4.1990 עמ' 121 (ה"ח 1979)

החלפת סעיף קטן 23(א)

הנוסח הקודם:

(א) לא תוגש תביעה פלילית נגד קאדי אלא על ידי היועץ המשפטי לממשלה ולפני בית משפט מחוזי שישב בהרכב של שלושה שופטים ועל עבירה מינהלית שדינה קנס מינהלי קצוב .

הוראות מעבר

24.  מי שכיהן כקאדי ערב תחילתו של חוק זה –

(1)   רואים אותו כאילו נתמנה על פי חוק זה;

(2)   יצהיר אמונים לפי סעיף 7 תוך שני חדשים מיום תחילתו של חוק זה;

(3)   סעיף 13(א)(1) יחול עליו כאילו הגיל הנקוב בו היה שבעים וחמש.

ביטול

25.  צו הנציב העליון לא"י מיום 20 בדצמבר 1921 - בטל.

(תיקון מס' 10) תשס"ב-2002

26.  (בוטל)

מיום 28.9.2002

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ב מס' 1860 מיום 30.7.2002 עמ' 508 (ה"ח 2932)

ביטול סעיף 26

הנוסח הקודם:

חוק שלא יחול

26. החוק לקביעת משכורתם של נשיא המדינה, חברי הממשלה, שופטי המדינה ומבקר המדינה, תשי"א-1950, לא יחול על משכורתם של קאדים.

תיקון חוק

27.  בסעיף 3 לחוק בתי הדין השרעיים (אישור מינויים), תשי"ד-1953, אחרי המלים "המפורטים בתוספת לחוק זה" יתווספו המלים "או שיתמנו בעתיד כדין".

ביצוע ותקנות (תיקון מס' 10) תשס"ב-2002

28.    (א)  שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, לרבות קביעת אגרות שישולמו בבתי דין שרעיים; שר המשפטים רשאי, בהתייעצות עם נשיא בית הדין השרעי לערעורים, לקבוע בתקנות –

(1)   את סדרי הדיון בבית הדין המשמעתי;

(2)   את סדרי ייצוגם של בעלי דין לפני בתי הדין השרעיים על ידי מי שאינו עורך דין.

(תיקון מס' 10) תשס"ב-2002

          (ב)  שר המשפטים, בהסכמת נשיא בית הדין השרעי לערעורים, יקבע את סדרי הדין והנוהג לפני בתי הדין השרעיים.

מיום 28.9.2002

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ב מס' 1860 מיום 30.7.2002 עמ' 508 (ה"ח 2932)

28. (א) שר הדתות שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, לרבות קביעת אגרות שישולמו בבתי דין שרעיים; שר הדתות שר המשפטים רשאי, בהתייעצות עם ראש נשיא בית הדין השרעי לערעורים ועם שר המשפטים, לקבוע בתקנות –

(1) את סדרי הדיון בבית הדין המשמעתי;

(2) את סדרי ייצוגם של בעלי דין לפני בתי הדין השרעיים על ידי מי שאינו עורך דין.

(ב) שר המשפטים, בהסכמת נשיא בית הדין השרעי לערעורים, יקבע את סדרי הדין והנוהג לפני בתי הדין השרעיים.

                          לוי אשכול                            לוי אשכול

                                  שר האוצר                                       שר האוצר

                      ממלא מקום ראש הממשלה                 ממלא מקום שר הדתות

     יצחק בן-צבי

        נשיא המדינה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשכ"א מס' 339 מיום 31.5.1961 עמ' 118 (ה"ח תשי"ט מס' 404 עמ' 445).

תוקן ס"ח תשכ"ד מס' 430 מיום 9.7.1964 עמ' 141 (ה"ח תשכ"ד מס' 606 עמ' 114) – תיקון מס' 1.

ס"ח תשכ"ט מס' 555 מיום 4.4.1969 עמ' 99 (ה"ח תשכ"ט מס' 824 עמ' 152) –  תיקון מס' 2 בסעיף 6(ה) לחוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, תשכ"ט-1969; תחילתו ביום 26.3.1969.

ס"ח תשמ"א מס' 1012 מיום 12.3.1981 עמ' 141 (ה"ח תשמ"א מס' 1504 עמ' 138) – תיקון מס' 3 בסעיף 2 לחוק עבירות קנס (נושאי משרה שיפוטית), תשמ"א-1981.

ס"ח תשמ"ו מס' 1160 מיום 24.10.1985 עמ' 36 (ה"ח תשמ"ה מס' 1708 עמ' 62) – תיקון מס' 4 בסעיף 29 לחוק העבירות המינהליות, תשמ"ו-1985; תחילתו ביום 1.12.1985.

ס"ח תש"ן מס' 1313 מיום 4.4.1990 עמ' 121 (ה"ח תש"ן מס' 1979 עמ' 131) – תיקון מס' 5 בסעיף 2 לחוק הדיינים, הקאדים והקאדי מד'הב (חקירה ושיפוט פלילי), תש"ן-1990.

ס"ח תשנ"א מס' 1350 מיום 26.3.1991 עמ' 116 (ה"ח תש"ן מס' 2007 עמ' 260) – תיקון מס' 6 בסעיף 3 לחוק ממלאי תפקידים שיפוטיים (סייג למינוי) (תיקוני חקיקה), תשנ"א-1991.

ס"ח תשנ"א מס' 1366 מיום 31.7.1991 עמ' 210 (ה"ח תשנ"א מס' 2054 עמ' 212) – תיקון מס' 7 בסעיף 2 לחוק בעלי תפקידים שיפוטיים (תקופת כהונה), תשנ"א-1991.

ס"ח תשנ"ח מס' 1663 מיום 31.3.1998 עמ' 181 (ה"ח תשנ"ז מס' 2582 עמ' 172) – תיקון מס' 8 בסעיף 3 לחוק הכנסת (תיקון מס' 4), תשנ"ח-1998.

ס"ח תש"ס מס' 1740 מיום 11.6.2000 עמ' 198 (ה"ח תשנ"ח מס' 2729 עמ' 431) – תיקון מס' 9 בסעיף 2 לחוק בתי הדין הדתיים (תיקוני חקיקה), תש"ס-2000.

ס"ח תשס"ב מס' 1860 מיום 30.7.2002 עמ' 505 (ה"ח תשס"א מס' 2932 עמ' 125) – תיקון מס' 10; תחילתו 60 ימים מיום פרסומו ור' סעיף 24 לענין תחולה.

ס"ח תשס"ב מס' 1864 מיום 5.8.2002 עמ' 598 (ה"ח תשס"ב מס' 3085 עמ' 306) – תיקון מס' 11 בסעיף 34 לחוק נציב תלונות הציבור על שופטים, תשס"ב-2002.

ס"ח תשס"ד מס' 1932 מיום 21.3.2004 עמ' 323 (ה"ח תשס"ב מס' 3150 עמ' 747) – תיקון מס' 12 בסעיף 4 לחוק נושאי משרה שיפוטית (מניעה מלשבת בדין) (תיקוני חקיקה), תשס"ד-2004; ר' סעיף 8 לענין תחילה ותחולה.

ס"ח תשס"ד מס' 1932 מיום 21.3.2004 עמ' 329 (ה"ח הכנסת תשס"ד מס' 36 עמ' 40) – תיקון מס' 13 בסעיף 3 לחוק נושאי משרה שיפוטית (שיקול דעת של חברי ועדה לבחירת נושאי משרה שיפוטית) (תיקוני חקיקה), תשס"ד-2004.

ס"ח תשס"ח מס' 2113 מיום 15.10.2007 עמ' 6 (ה"ח הממשלה תשס"ז מס' 312 עמ' 698) – תיקון מס' 14 בסעיף 1 לחוק בתי הדין הדתיים (מנהל בתי הדין) (תיקוני חקיקה), תשס"ח-2007.

ס"ח תשס"ח מס' 2115 מיום 1.11.2007 עמ' 22 (ה"ח הממשלה תשס"ז מס' 299 עמ' 624) – תיקון מס' 15; ר' סעיף 3 לענין הוראת מעבר.

ס"ח תש"ע מס' 2216 מיום 3.12.2009 עמ' 253 (ה"ח הכנסת תש"ע מס' 285 עמ' 30) – תיקון מס' 16 בסעיף 1 לחוק בתי הדין הדתיים (תיקוני חקיקה) (הרכב ועדת המינויים), תש"ע-2009.

ס"ח תשע"ז מס' 2584 מיום 17.11.2016 עמ' 8 (ה"ח הכנסת תשע"ו מס' 633 עמ' 94) – תיקון מס' 17 בסעיף 14 לחוק שירות הציבור (הצהרת הון), תשע"ז-2016; תחילתו ביום 1.4.2017 ור' סעיף 21 לענין תחילה ותחולה.

ס"ח תשע"ז מס' 2603 מיום 8.2.2017 עמ' 391 (ה"ח הכנסת תשע"ז מס' 669 עמ' 25) – תיקון מס' 18; ר' סעיף 5 לענין תחילה ותחולה.

5. (א) תחילתם של סעיפים 2(א)(1) ו-2ב לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיפים 2 ו-3 לחוק זה, ביום י"ח בסיוון התשע"ח (1 ביוני 2018) (בסעיף זה – יום התחילה).

 (ב) הוראות סעיפים 2(א)(1) ו-2ב לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיפים 2 ו-3 לחוק זה, לא יחולו על קאדים המכהנים ערב יום התחילה.

 (ג) הוראות סעיף 4(א1) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 4 לחוק זה, יחולו על בחירת חברים לוועדה לבחירת קאדים החל בכהונתה של הכנסת ה-21.

[1] הוראה זו לא תחול על ראש בית הדין השרעי לערעורים שכיהן ערב תחילתו של תיקון מס' 10.

[2] ר' הודעה שפורסמה י"פ תשל"ח מס' 2459 מיום 3.8.1978 עמ' 2356.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות