תקנות ההוצאה לפועל, תש"ם-1979

 

 

בתי משפט וסדרי דין – הוצאה לפועל

תוכן ענינים

 

פרק א': פרשנות, ארגון, מינהל ומיכון

Go

9

סעיף 1

הגדרות

Go

9

סעיף 2

פירושים

Go

10

סעיף 3

מנהל מערכת ההוצאה לפועל

Go

10

סעיף 3א

אצילת סמכויות

Go

10

סעיף 5

רישומים

Go

10

סעיף 6

העברת מידע בדבר פרטי חייב

Go

10

סעיף 9

השימוש בטופס

Go

11

 

פרק ב': הוראות כלליות

Go

11

סעיף 10

בקשת ביצוע

Go

11

סעיף 10א

חייב שנפטר

Go

11

סעיף 10ב

המצאת צו לגביית חוב מכספי עיזבון

Go

12

סעיף 10ג

אופן פרסום ומשלוח הודעה על הגשת בקשה לצו לגביית חוב

Go

12

סעיף 10ד

פרסום באתר האינטרנט של הממונה הארצי

Go

12

סעיף 10ה

אופן הגשת התנגדות לבקשה לצו לגביית חוב

Go

12

סעיף 11

נספחים לבקשת ביצוע ותחליפיהם

Go

12

סעיף 12

אזהרה לחייב והמצאתה

Go

13

סעיף 12א

חקירת יכולת

Go

14

סעיף 12ב

בקשת חייב לצו תשלומים

Go

14

סעיף 14

ביצוע הליך לפני המצאת אזהרה

Go

15

סעיף 14א

שאלון וכתב ויתור על סודיות

Go

15

סעיף 14ב

תשלום חודשי מזערי

Go

15

סעיף 14ג

בקשת זוכה להגדלת תשלומי חייב

Go

15

סעיף 14ד

הגשת בקשות במערכת המיכון

Go

15

סעיף 15

הגשת בקשות ללשכה

Go

15

סעיף 15א

המצאה לזוכה

Go

16

סעיף 15א1

כתב בי דין אלקטרוני

Go

16

סעיף 15א2

המצאת בקשות בתקשורת בין מחשבים

Go

16

סעיף 15ב

תמצית בקשה ותגובה

Go

16

סעיף 16

שאילתה

Go

16

סעיף 17

תיק אלקטרוני

Go

17

סעיף 17א

עדכון תיק

Go

17

סעיף 18

העברת ביצוע  פסק דין ללשכה אחרת

Go

17

סעיף 19

העברת ביצוע הליך ללשכה אחרת

Go

17

סעיף 19א

דיון מאוחד

Go

17

סעיף 20

פסק דין הטעון הבהרה

Go

17

סעיף 21

בקשה להשהיית הליך

Go

17

סעיף 22

בקשת מעצר ועיכוב יציאה

Go

17

סעיף 22א

בקשה להטלת הגבלה

Go

18

סעיף 22ב

הטלת הגבלה

Go

18

סעיף 22ג

הודעה על הטלת הגבלה

Go

18

סעיף 22ד

ביטול הגבלה

Go

18

סעיף 23

חיפוש

Go

18

סעיף 23א

בקשה למסירת מידע

Go

18

סעיף 23ב

צו למסירת מידע לפי סעיף 7ב

Go

18

סעיף 23ג

מסירת מידע לזוכה על כתובת החייב והשימוש בו

Go

19

סעיף 23ג1

צו למסירת מידע לפי סעיף 7ב

Go

19

סעיף 23ד

צו למסירת מידע לפי סעיף 7ב

Go

19

סעיף 23ד1

שאילתה לקבלת מידע על קיומו של חוב מזונות

Go

20

סעיף 23ד2

הוראות להגנת המידע

Go

20

סעיף 23ד3

בקשה לקבלת מידע על חוב מזונות במסלול המקוצר

Go

20

סעיף 23ד4

מסירת מידע על גובה חוב מזונות והשימוש במידע

Go

21

סעיף 23ה

מסירת צו לגורם שיש לו כמה משרדים או סניפים

Go

21

סעיף 23ו

צו למסירת מידע לפי סעיף 7ב

Go

21

סעיף 23ז

תוכן צו למסירת מידע שנשלח בדרך ממוכנת

Go

21

סעיף 23ח

דרך המצאת צווים ומסירת מידע

Go

21

סעיף 23ט

אבטחת מידע

Go

21

סעיף 23י

בקשה לעיון ולתיקון המידע

Go

22

סעיף 23יא

הארכת מועדים

Go

22

סעיף 24

המצאת כתבי בי דין

Go

22

סעיף 24ב

עיון במערכת מרחוק

Go

22

סעיף 25

הודעה על שינוי מען

Go

22

סעיף 26

שמיעת הצדדים

Go

22

סעיף 27

ביטול או שינוי החלטה או צו בלא טיעון נפגע

Go

23

סעיף 27א

הגשת בקשה לפי סעיפים 19, 25, 48, או 58 לחוק ודיון בה

Go

23

סעיף 28א

הגשת כמה שטרות לביצוע

Go

23

סעיף 28ב

הגשת כמה תביעות על סכום קצוב

Go

23

סעיף 28ג

ייצוג על ידי עורך דין

Go

23

סעיף 28ד

הודעה על החלטת בית משפט

Go

23

סעיף 28ה

מסירת מספר חשבון בנק

Go

24

 

פרק ב'1: איחוד תיקים וחייבים מוגבלים באמצעים

Go

24

סעיף 29

בקשת איחוד

Go

24

סעיף 29א

הגשת הבקשה

Go

24

סעיף 29ב

תיוק ורישום

Go

24

סעיף 32

מינוי ממונה

Go

24

סעיף 33

ביצוע צו איחוד

Go

24

סעיף 33א

הגשת בקשות בתיק איחוד

Go

25

סעיף 34

תיק נוסף או הגדלת קרן

Go

25

סעיף 35

פרטים נוספים

Go

25

סעיף 36

ביטול איחוד תיקים

Go

25

סעיף 36א

הודעה למנפיק כרטיס חיוב

Go

25

סעיף 36ב

שאילתה לקבלת מידע מהמרשם

Go

25

סעיף 36ג

תיקון מחיקת מידע שבמרשם

Go

25

סעיף 36ד

איחוד תיקים של חייב מוגבל באמצעים

Go

26

סעיף 36ה

הודעה לזוכה על איחוד תיקים

Go

26

 

פרק ב'2: בעלי תפקידים

Go

26

סעיף 37

הגדרות

Go

26

סעיף 37א

בקשה לקבל אישור

Go

26

סעיף 37א1

ערבות וביטוח בעל אישור

Go

26

סעיף 37ב

חובת דיווח

Go

27

סעיף 37ג

הטלת תפקיד על פקיד של בית משפט או של מערכת ההוצאה לפועל

Go

27

סעיף 37ד

סיוע לעיקול נכס רשום

Go

27

סעיף 37ה

כתב הטלת תפקיד

Go

27

סעיף 37ו

אישור שפקע תוקפו

Go

27

סעיף 37ז

חובותיו של בעל תפקיד

Go

27

סעיף 37ז1

בירור תלונה בועדת האישורים

Go

27

 

פרק ב'3: חוקרי הוצאה לפועל

Go

27

סעיף 37ט

הגדרות

Go

27

סעיף 37י

בקשה להיכלל ברשימה

Go

28

סעיף 37יא

חובת הודעה

Go

28

סעיף 37יב

חובותיו של חוקר ההוצאה לפועל

Go

28

סעיף 37יג

בדיקת בקשות ושיקולי הוועדה הממליצה

Go

28

סעיף 37יג1

הכשרה

Go

28

סעיף 37יד

הצגת הרשימה

Go

29

סעיף 37טו

ביטול המלצה

Go

29

סעיף 37טז

הזמנה לבדיקה

Go

29

סעיף 37יז

בדיקה

Go

29

סעיף 37יח

פרוטוקול ודין וחשבון

Go

29

סעיף 37כ

ביקורת על חוקר ההוצאה לפועל

Go

30

סעיף 37כא

בקשה להתייצב לפני רשם ההוצאה לפועל

Go

30

סעיף 37כב

בקשה לדחיית מועד בדיקה

Go

30

סעיף 37כג

דיווח

Go

30

 

פרק ב'4: מרשם חייבים בעלי יכולת המשתמטים מתשלום חובותיהם

Go

30

סעיף 37כד

הגשת בקשה לרישום חייב במרשם חייבים משתמטים

Go

30

סעיף 37כה

משלוח הזמנה או התראה לדיון

Go

30

סעיף 37כו

שאילתה לקבלת מידע ממרשם חייבים משתמטים

Go

30

סעיף 37כז

יישום אמצעים טכנולוגיים בהעמדת מרשם החייבים המשתמטים לעיון באינטרנט

Go

30

סעיף 37כח

בקשה לתיקון המידע

Go

31

 

פרק ב'5: הפטר לחייב מוגבל באמצעים

Go

31

סעיף 37כט

הודעה לחייבים על האפשרות להגיש בקשת הפטר

Go

31

סעיף 37ל

בקשת חייב למתן צו הפטר

Go

31

סעיף 37לא

הודעה לנושים על פתיחת תיק במסלול הפטר

Go

31

סעיף 37לב

התנגדות לבקשת הפטר

Go

31

 

פרק ג': עיקול מיטלטלין ומכירתם

Go

31

סעיף 38

צו עיקול מיטלטלין

Go

31

סעיף 39

עיקול בחצרים שאינם מוחזקים בידי החייב

Go

32

סעיף 40

ביצוע העיקול

Go

32

סעיף 41

עיקול מזומנים, שטרות ותכשיטים

Go

32

סעיף 41א

עיקול מחשב

Go

32

סעיף 42

עיקול מיטלטלין שהעברתם טעונה רישום

Go

32

סעיף 43

עיקול מיטלטלין  על ידי רישום

Go

32

סעיף 44

שינוי עיקול שנרשם

Go

33

סעיף 44א

ביטול עיקול

Go

33

סעיף 45

פתיחת חצרים וכלים נעולים

Go

33

סעיף 46

דו"ח העיקול

Go

33

סעיף 47

פירותיו של המעוקל

Go

33

סעיף 48

בדיקת המעוקלים

Go

33

סעיף 49

העמדת נאמן

Go

33

סעיף 50

מיטלטלין הפטורים מעיקול

Go

33

סעיף 51

מיטלטלין שכבר עוקלו

Go

33

סעיף 51א

בקשה לתפיסת רכב

Go

34

סעיף 52

מכירת מיטלטלין המעוקלים בעיקול זמני

Go

34

סעיף 53

אופן המכירה

Go

34

סעיף 54

פרסומים

Go

34

סעיף 55

המכירה הפומבית

Go

34

סעיף 56

הצעה למטה ממחיר השומה

Go

34

סעיף 57

מכירת נכסים שערכם קבוע בשוק

Go

35

סעיף 58

דין וחשבון

Go

35

סעיף 59

העברת מיטלטלין

Go

35

סעיף 60

אישור מכירה

Go

35

סעיף 61

יתרת מעוקלים

Go

35

 

פרק ג'1: מכירת מעוקלים במכרז

Go

35

סעיף 61א

הגדרות

Go

36

סעיף 61ב

הטלת תפקיד על תאגיד

Go

36

סעיף 61ג

ועדות מכירות וסמכויותיהן

Go

36

סעיף 61ד

הודעת מכירה

Go

36

סעיף 61ה

הליכי המכירה

Go

36

סעיף 61ז

מיטלטלין בעלי ערך נמוך

Go

37

סעיף 61ח

מסים ואגרות

Go

37

סעיף 61ט

תחולת תקנות

Go

37

סעיף 61י

מכירה בידי רשות

Go

37

 

פרק ד': עיקול מקרקעין ומכירתם

Go

37

סעיף 62

צו עיקול מקרקעין

Go

37

סעיף 63

הודעה לחייב

Go

37

סעיף 63א

ביטול עיקול

Go

37

סעיף 64

צו למכירת מקרקעין

Go

37

סעיף 65

שומת המקרקעין

Go

37

סעיף 66

פרסום הודעת המכירה

Go

38

סעיף 67

הצעות קניה

Go

38

סעיף 68

המכירה הפומבית

Go

38

סעיף 69

מציע שהוכרז כקונה

Go

39

סעיף 70

רישום זכות

Go

39

 

פרק ה': עיקול בידי צד שלישי

Go

39

סעיף 71

בקשת עיקול

Go

39

סעיף 72

שליחת הודעת עיקול לצד שלישי

Go

39

סעיף 72א

הודעה לצד השלישי שהוא תאגיד בנקאי

Go

39

סעיף 72ב

הודעה לצד שלישי שהוא חברה מנהלת

Go

39

סעיף 73

תוכן הודעת עיקול

Go

39

סעיף 74

תשובת הצד השלישי

Go

40

סעיף 75

צו למסירת מעוקלים

Go

40

סעיף 76

תשלום הוצאות

Go

40

סעיף 77

עיקול בידי אוצר המדינה

Go

40

סעיף 78

מכירת הנכסים

Go

40

סעיף 79

ביטול העיקול

Go

40

 

פרק ו': כינוס נכסים

Go

40

סעיף 80

בקשה למינוי כונס נכסים

Go

40

סעיף 80א

בדיקת זהות בעל נכס מקרקעין על ידי רשם המקרקעין

Go

40

סעיף 80ב

אי קיבול בקשה למימוש משכון של נכס הרשום בפנקסי המקרקעין

Go

41

סעיף 81

צו מינוי

Go

41

סעיף 82

ערובה

Go

41

סעיף 83

נכס שנתמנה לו יותר מכונס נכסים אחד

Go

41

סעיף 84

רישום

Go

41

סעיף 85

שכר והוצאות

Go

42

סעיף 86

דינים וחשבונות

Go

42

סעיף 87

אסמכתאות

Go

42

סעיף 88

חשבון נפרד

Go

42

סעיף 89

ציון תפקיד

Go

42

סעיף 90

סיום תפקידו של כונס הנכסים

Go

42

סעיף 91

מכירה על ידי כונס נכסים

Go

42

 

פרק ז': ביצוע בעין

Go

42

סעיף 92

צו למסירת נכס

Go

42

סעיף 93

ביצוע המסירה

Go

42

סעיף 94

נכס שאינו ניתן לתפיסה

Go

43

סעיף 95

מסירת קטין

Go

43

סעיף 96

עשיית מעשה

Go

43

סעיף 97

הודעה בדבר פינוי מקרקעין

Go

43

סעיף 98

פינוי מקרקעין

Go

43

 

פרק ח': מימוש משכנתה

Go

43

סעיף 99

בקשה למימוש משכנתה

Go

43

סעיף 100

אזהרה

Go

44

סעיף 101

צו מכירה

Go

44

 

פרק ח'1: הוצאה לפועל במסלול מקוצר

Go

44

סעיף 101א

בקשות לביצוע במסלול מקוצר

Go

44

סעיף 101ב

דרכי הגשת בקשה לביצוע במסלול מקוצר

Go

44

סעיף 101ג

החלת הוראות התקנות

Go

44

 

פרק ח'2: הוצאה לפועל במסלול מזונות

Go

44

סעיף 101ו

דרכי הגשת בקשה לביצוע במסלול מזונות

Go

44

סעיף 101ז

דרכי דיווח של חייב

Go

45

 

פרק ט': ביצוע שטר

Go

45

סעיף 102

בקשה לביצוע שטר

Go

45

סעיף 103

פרטי הבקשה

Go

45

סעיף 104

נספחים לבקשת ביצוע שטר ותחליפיהם

Go

45

סעיף 104א

בקשות לביצוע שטר שלא יקובלו

Go

46

סעיף 104ב

איסור העברה או המחאה של בקשה לביצוע של שיק "למוטב בלבד"

Go

46

סעיף 105

אזהרה

Go

46

סעיף 106

התנגדות לביצוע ובקשה להפחתת תוספת הצמדה

Go

46

סעיף 107

תשלום אגרות

Go

47

סעיף 108

העברת הדיון לבית המשפט

Go

47

סעיף 108

העברת הדיון לבית המשפט

Go

47

סעיף 109

הארכת מועד להגשת ההתנגדות

Go

47

 

פרק ט'1: ביצוע תביעה על סכום קצוב

Go

48

סעיף 109א

משלוח התראה טרם בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב

Go

48

סעיף 109ב

בקשה לביצוע תביעה

Go

48

סעיף 109ג

פרטי הבקשה

Go

48

סעיף 109ד

נספחים לבקשת ביצוע תביעה

Go

48

סעיף 109ד1

מסמכים התומכים בתביעה

Go

49

סעיף 109ד2

תביעה כנגד ערבים

Go

49

סעיף 109ה

הגשה ממוכנת

Go

50

סעיף 109ו

אזהרה והמצאתה

Go

50

סעיף 109ז

העברה בגין אי קיום תנאים

Go

50

סעיף 109ח

התנגדות לביצוע תביעה

Go

50

סעיף 109ט

העברת הדיון לבית המשפט

Go

51

סעיף 109י

הארכת מועד להגשת ההתנגדות

Go

51

סעיף 109יא

אישור בדבר פרטי הנתבע

Go

52

סעיף 109יב

התאמת מועדים

Go

52

 

פרק י': חקירה ומאסר

Go

52

סעיף 110

הזמנה לחקירה

Go

52

סעיף 111

סדרי הדין

Go

52

סעיף 112

שאלון

Go

52

סעיף 113

המצאת צו לתשלום בשיעורים

Go

52

סעיף 114

צו הבאה

Go

52

סעיף 114א

צו מאסר

Go

53

סעיף 114ב

ביטול צו מאסר

Go

53

 

פרק י"א: כספים שנגבו

Go

53

סעיף 115

העברת כספים שנגבו

Go

53

סעיף 115א

זקיפת הכנסות הביצוע

Go

53

סעיף 116

זכות קדימה

Go

53

סעיף 117

ביטול עיקולים ומינויים

Go

53

 

פרק י"ב: ערר וערעור

Go

53

סעיף 118

ערר

Go

53

סעיף 119

רשות לערער

Go

53

סעיף 120

ערעור

Go

54

 

פרק יב1: הטלת הוצאות על ידי הרשם

Go

54

סעיף 120א

הטלת הוצאות

Go

54

סעיף 120ב

קביעת סכום ההוצאות

Go

55

סעיף 120ג

הארכת דיון שלא לצורך

Go

55

סעיף 120ד

אכיפת צו להוצאות

Go

55

סעיף 120ה

בעל דין שאינו מיוצג הטוען לעצמו

Go

55

 

פרק י"ג: שונות

Go

55

סעיף 121

שינוי והוספת טפסים

Go

55

סעיף 122

אימות מסמכים

Go

55

סעיף 123א

עיקול ללא בקשת זוכה

Go

56

סעיף 124

הודעה על ביטול עיקול

Go

56

סעיף 126

סגירת תיק

Go

56

סעיף 126א

תיקון טעות

Go

56

סעיף 127

שכר טרחת עורך דין

Go

56

סעיף 128

הארכת מועדים ופגרה

Go

56

סעיף 129

חייב שהוא פסול דין

Go

57

סעיף 130

מינוי אפוטרופוס לחייב פסול דין

Go

57

סעיף 131

ביטול

Go

57

סעיף 132

תחילה

Go

57

 

תוספת ראשונה

Go

57

 

תוספת שניה

Go

69

 

תוספת שלישית

Go

69

 

תוספת רביעית

Go

69

 

לוח השוואה

Go

71

 


תקנות ההוצאה לפועל, תש"ם-1979*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 88 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967 ולפי סעיף 46 לחוק בתי המשפט, תשי"ז-1957, ושאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': פרשנות, ארגון, מינהל ומיכון

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

תק' תשס"ט-2009

          "אישור בדבר פרטי החייב" – כל אחד מאלה:

(1)   לגבי חייב יחיד הרשום במרשם האוכלוסין (להלן – המרשם) – אישור מעודכן לשלושה חודשים אחרונים ממשרד הפנים, או מגוף אחר אשר יחליט עליו מנהל מערכת ההוצאה לפועל, בדבר שם החייב, מענו, שם אביו ומספר הזהות שלו, כרשום במרשם;

(2)   לגבי חייב שאינו יחיד – אישור מעודכן לשלושה חודשים אחרונים, בדבר שם החייב, מענו והמספר המזהה שלו כמפורט בתוספת השניה;

מיום 1.8.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6331 מיום 28.7.2004 עמ' 835

הוספת הגדרת "אישור בדבר פרטי החייב"

 

מיום 2.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6782 מיום 2.6.2009 עמ' 978

החלפת הגדרת "אישור בדבר פרטי החייב"

הנוסח הקודם:

"אישור בדבר פרטי החייב" – אישור ממשרד הפנים או מגופים אחרים, אשר יחליט עליהם מנהל בתי המשפט, בדבר שם החייב, מענו, שם אביו ומספר הזהות שלו, כרשום במרשם האוכלוסין (להלן – המרשם); מנהל בתי המשפט יפרסם בהודעה ברשומות את שמות הגופים שהחליט עליהם כאמור, ורשאי הוא להורות בהודעה, כי באישור גופים אלה לא ייכלל מענו של החייב או שם אביו, אם אלה אינם מצויים בידם;

תק' (מס' 3) תשע"ה-2015

          "אתר האינטרנט" – אתר האינטרנט של מערכת ההוצאה לפועל שכתובתו www.eca.gov.il;

מיום 11.3.2015

תק' (מס' 3) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7500 מיום 11.3.2015 עמ' 1030

הוספת הגדרת "אתר האינטרנט"

תק' תשס"ט-2009

          "בקשת ביצוע" – בקשה לביצוע פסק דין או חוב שניתן על פי כל דין לביצוע בהוצאה לפועל כמו פסק דין בעניין אזרחי, שטר, תביעה על סכום קצוב, משכון או משכנתה כמשמעותם בחוק, החלטת ועדת אישורים לפי סעיף 5ז לחוק וכן החלטה או צו של רשם הניתנים לביצוע כפסק דין בהוצאה לפועל;

מיום 2.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6782 מיום 2.6.2009 עמ' 978

הוספת הגדרת "בקשת ביצוע"

תק' תשס"ט-2009

          "זוכה" – מי שפסק דין ניתן לזכותו, לרבות חליפיו;

מיום 2.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6782 מיום 2.6.2009 עמ' 978

הוספת הגדרת "זוכה"

          "החוק" - חוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967;

תק' תשס"ט-2009

          "כתב בי-דין" – כל מסמך שיש למסרו או להמציאו על פי החוק או תקנות אלה, לרבות אזהרה, צו או הודעה;

מיום 2.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6782 מיום 2.6.2009 עמ' 978

"כתב בי-דין" – כל מסמך שיש למסרו או להמציאו על פי החוק או תקנות אלה, לרבות אזהרה, צו או הודעה;

          "לשכה" או "לשכה ממוכנת" – לשכת הוצאה לפועל שמותקנת בה מערכת מיכון והיא מופעלת באמצעות אותה מערכת;

מיום 2.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6782 מיום 2.6.2009 עמ' 978

החלפת הגדרת "לשכה" בהגדרת ""לשכה" או "לשכה ממוכנת""

הנוסח הקודם:

"לשכה" - לשכת הוצאה לפועל;

תק' (מס' 2) תשנ"ט-1999

          "לשכה מקורית" – הלשכה שבה נפתח תיק לפי תקנה 17;

מיום 15.7.1999

תק' (מס' 2) תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5991 מיום 15.7.1999עמ' 1068

הוספת הגדרת "לשכה מקורית"

תק' תשס"ט-2009 ת"ט תש"ע-2009

          "מנהל מערכת ההוצאה לפועל" – מי ששר המשפטים מינה לאחראי על מערכת ההוצאה לפועל ועל ביצועם של סדרי המנהל בלשכות ההוצאה לפעול לפי סעיף 4(ב) לחוק;

מיום 2.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6782 מיום 2.6.2009 עמ' 978

ת"ט תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6820 מיום 22.10.2009 עמ' 88

החלפת הגדרת "מנהל בתי המשפט" בהגדרת "מנהל מערכת ההוצאה לפועל"

הנוסח הקודם:

"מנהל בתי המשפט" - השופט הממונה על ביצוע סדרי המינהל של בתי המשפט לפי סעיף 14 לחוק השופטים, תשי"ג-1953;

          "מערכת מיכון" – מערכת המופעלת על ידי אמצעים אלקטרוניים וכל אמצעי אחר, בין אלקטרוני ובין ידני;

תק' (מס' 2)  תש"ף-2020

          "עובד מסלול מזונות" – עובד במסלול המזונות, כהגדרתו בחוק;

מיום 2.2.2014

הוראת שעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7338 מיום 2.2.2014 עמ' 607

הוספת הגדרת "עובד מסלול מזונות"

 

מיום 9.9.2020

תק' (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8743 מיום 9.9.2020 עמ' 2624

הוספת הגדרת "עובד מסלול מזונות"

תק' תשס"ט-2009

          "פעולה מבצעית" – עיקול מיטלטלין המצריך כניסה לחצרים, מכירת מיטלטלין, פינוי מקרקעין, מסירת הודעת פינוי, מכירת מקרקעין, חיפוש, מסירת נכס, מסירת קטין או עשיית כל דבר אחר בקשר לקטין וכל פעולה אחרת אשר רשם ההוצאה לפועל יראה אותה כפעולה מבצעית;

מיום 2.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6782 מיום 2.6.2009 עמ' 978

"פעולה מבצעית" – עיקול מיטלטלין המצריך כניסה לחצרים, מכירת מיטלטלין, פינוי מקרקעין, מסירת הודעת פינוי, מכירת מקרקעין, חיפוש, מסירת נכס, מסירת קטין או עשיית כל דבר אחר בקשר לקטין וכל פעולה אחרת אשר ראש ההוצאה לפועל רשם ההוצאה לפועל יראה אותה כפעולה מבצעית;

          "שאילתה" – בקשת מידע במערכת המיכון;

תק' תשס"ט-2009

          "תיק אלקטרוני" – תיק המתנהל בלשכה ממוכנת;

מיום 2.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6782 מיום 2.6.2009 עמ' 978

הוספת הגדרת "תיק אלקטרוני"

תק' תשע"ז-2017

          "תצהיר" – תצהיר לפי תקנות סדר הדין, המאומת בחתימתו ובחותמתו של מקבל התצהיר;

מיום 5.4.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7786 מיום 6.3.2017 עמ' 796

הוספת הגדרת "תצהיר"

תק' תשמ"ט-1989

          "תקנות סדר הדין" - תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

מיום 22.6.1989

תק' תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5194 מיום 22.6.1989 עמ' 994

החלפת הגדרת "תקנות סדר הדין"

הנוסח הקודם:

"תקנות סדר הדין" -  תקנות סדר הדין האזרחי, תשכ"ג - 1963.

פירושים

2.    (א)  שאר המונחים שבתקנות אלה, משמעותם כמשמעות הנודעת להם בחוק, אם אין כוונה אחרת משתמעת.

תק' תשס"ט-2009

          (ב)  החלטות, צווים ומסמכים שסעיפים 81, 81א, או 81א1 לחוק חלים עליהם, דינם לעניין תקנות אלה כדין פסק דין.

מיום 2.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6782 מיום 2.6.2009 עמ' 978

החלפת תקנת משנה 2(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) החלטות, צווים ומסמכים שסעיף 81 לחוק חל עליהם, דינם לענין תקנות אלה כדין פסק דין.

מנהל מערכת ההוצאה לפועל תק' תשס"ט-2009

3.    מנהל מערכת ההוצאה לפועל אחראי בפני שר המשפטים על מערכת ההוצאה לפועל ועל ביצוע סדרי המינהל בלשכות ההוצאה לפועל לפי סעיף 4(ב) לחוק, ונתונות לו מכוח הסעיף האמור כל הסמכויות הנתונות למנהל לשכת הוצאה לפועל.

מיום 2.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6782 מיום 2.6.2009 עמ' 979

החלפת תקנה 3

הנוסח הקודם:

מנהל בתי המשפט

3. מנהל בתי המשפט ממונה על סדרי המינהל של הלשכות.

אצילת סמכויות תק' תשס"ט-2009

3א.     מנהל לשכת הוצאה לפועל רשאי לאצול מסמכויותיו לסגנו, מי שממלא את מקומו בהעדרו, וכן לעובד מערכת ההוצאה לפועל.

מיום 2.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6782 מיום 2.6.2009 עמ' 979

הוספת תקנה 3א

תק' תשס"ט-2009

4.    (בוטלה).

מיום 2.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6782 מיום 2.6.2009 עמ' 979

ביטול תקנה 4

הנוסח הקודם:

שופט ראשי

4. (א) שופט ראשי של בית משפט שלום אחראי לסדרי המינהל בלשכה שליד בית משפט השלום שלגביו הוא מכהן כשופט ראשי לפי סעיף 23(ב) לחוק בתי המשפט, תשי"ז- 1957.

(ב) שופט ראשי של בית משפט שלום כאמור, יקבע בלשכה שהוא אחראי לה את השופטים או הרשמים שישתמשו מזמן לזמן בסמכויות של ראש ההוצאה לפועל.

רישומים תק' תשס"ט-2009

5.    בלשכה ממוכנת יירשמו כל אלה:

(1)  בקשות לביצוע המוגשות ללשכה לפי סדר הגשתן על פרטיהן ופרטי החייבים המפורטים בהן;

(2)  כל הפעולות המבצעיות שעשה מנהל לשכת ההוצאה לפועל או שהטיל על אחר לעשותן או שביצוען הועבר ללשכה אחרת;

(3)  כל הבקשות המופנות לרשם ההוצאה לפעול לפי הוראות החוק ותקנות אלה;

(4)  כל רישום אחר שיורה עליו מנהל מערכת ההוצאה לפועל.

מיום 22.6.1989

תק' תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5194 מיום 22.6.1989 עמ' 994

(ד) בלשכה שהופעלה בה מערכת מיכון, כאמור בתקנה משנה (ג) (להלן – לשכה ממוכנת), יבוצע כל רישום באמצעותה.

 

מיום 2.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6782 מיום 2.6.2009 עמ' 979

החלפת תקנה 5

הנוסח הקודם:

רישומים

5. (א) בלשכה יתנהלו פנקס הוצאה לפועל, כרטסת, פנקס פעולות מבצעיות, וכל רישומים אחרים כפי שיקבע מנהל בתי המשפט או השופט הראשי האחראי לאותה לשכה.

(ב) מנהל בתי המשפט רשאי לקבוע מועדים שבהם כל לשכה תתחיל לנהל את הכרטסת ושאר הרישומים האמורים בתקנת משנה (א).

(ג) מנהל בתי המשפט רשאי לקבוע, כי בלשכה או בחלק ממנה תופעל מערכת מיכון ואת המועד לתחילת הפעלתה של המערכת.

(ד) בלשכה שהופעלה בה מערכת מיכון, כאמור בתקנה משנה (ג) (להלן – לשכה ממוכנת), יבוצע כל רישום באמצעותה.

העברת מידע בדבר פרטי חייב תק' (מס' 2)  תשס"ט-2009 תק' תשע"ג-2013

6.       (א)  לבקשת לשכת ההוצאה לפועל, ימסור משרד הפנים את הפרטים המפורטים בתוספת הראשונה לחוק, כפי שהם מופיעים במרשם האוכלוסין.

 

תק' תשע"ג-2013

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א) –

(1)   לשכת ההוצאה לפועל תקבל מידע בדבר שמות ההורים, כאמור בפרט 3 בתוספת הראשונה לחוק, ותעשה בו שימוש, רק אם החייב הוא קטין;

(2)   לשכת ההוצאה לפועל תקבל מידע בדבר שם האב, כאמור בפרט 3 בתוספת הראשונה לחוק, ותעשה בו שימוש, רק אם לא ניתן לאתר את החייב על פי כתובתו; לעניין זה, "תעשה בו שימוש" – לרבות העברת המידע בדבר שם האב לזוכה אם אין בידיו כתובת מדויקת לצורך איתור בית המגורים של החייב;

(3)   לשכת ההוצאה לפועל תקבל מידע בדבר תאריך הלידה לשם בירור אם החייב קטין; מצאה הלשכה כי החייב אינו קטין, תמחק את המידע שנמסר בדבר תאריך הלידה.

תק' תשע"ג-2013

          (ג)   העברת המידע לפי תקנה זו תתבצע באמצעות תקשורת בין מחשבים; על מסירת מידע לפי תקנה זו יחולו ההוראות בעניין אבטחת מידע לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

מיום 2.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6782 מיום 2.6.2009 עמ' 978

6. בפנקס ההוצאה לפועל תירשם כל בקשה לביצוע פסק דין המוגשת ללשכה, לפי סדר הגשתה; פנקס ההוצאה לפועל יהיה לפי טופס 1 שבתוספת שבתוספת הראשונה.

 

מיום 29.7.2009

תק' (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6798 מיום 29.7.2009 עמ' 1156

החלפת תקנה 6

הנוסח הקודם:

פנקס הוצאה לפועל

6. בפנקס ההוצאה לפועל תירשם כל בקשה לביצוע פסק דין המוגשת ללשכה, לפי סדר הגשתה; פנקס ההוצאה לפועל יהיה לפי טופס 1 שבתוספת הראשונה.

 

מיום 22.5.2013

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7226 מיום 21.2.2013 עמ' 796

6. (א) לבקשת לשכת ההוצאה לפועל, ימסור משרד הפנים את פרטי הזיהוי הפרטים המפורטים בתוספת הראשונה לחוק, כפי שהם מופיעים במרשם האוכלוסין; העברת המידע תתבצע באמצעות תקשורת בין מחשבים; על מסירת מידע לפי תקנה זו יחולו ההוראות בעניין אבטחת מידע לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) –

(1) לשכת ההוצאה לפועל תקבל מידע בדבר שמות ההורים, כאמור בפרט 3 בתוספת הראשונה לחוק, ותעשה בו שימוש, רק אם החייב הוא קטין;

(2) לשכת ההוצאה לפועל תקבל מידע בדבר שם האב, כאמור בפרט 3 בתוספת הראשונה לחוק, ותעשה בו שימוש, רק אם לא ניתן לאתר את החייב על פי כתובתו; לעניין זה, "תעשה בו שימוש" – לרבות העברת המידע בדבר שם האב לזוכה אם אין בידיו כתובת מדויקת לצורך איתור בית המגורים של החייב;

(3) לשכת ההוצאה לפועל תקבל מידע בדבר תאריך הלידה לשם בירור אם החייב קטין; מצאה הלשכה כי החייב אינו קטין, תמחק את המידע שנמסר בדבר תאריך הלידה.

(ג) העברת המידע לפי תקנה זו תתבצע באמצעות תקשורת בין מחשבים; על מסירת מידע לפי תקנה זו יחולו ההוראות בעניין אבטחת מידע לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

תק' תשס"ט-2009

7.    (בוטלה).

מיום 2.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6782 מיום 2.6.2009 עמ' 979

ביטול תקנה 7

הנוסח הקודם:

פנקס פעולות מבצעיות

7. בפנקס הפעולות המבצעיות יירשמו כל הפעולות המבצעיות שעשה המוציא לפועל, או שהטיל על אדם אחר לעשותן, או שביצוען הועבר אל לשכה אחרת; פנקס הפעולות המבצעיות יהיה לפי טופס 2 שבתוספת.

תק' תשס"ט-2009

8.    (בוטלה).

מיום 2.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6782 מיום 2.6.2009 עמ' 979

ביטול תקנה 8

הנוסח הקודם:

כרטסת

8. (א) הכרטסת תכיל את כרטיסי החייבים, ערוכים בסדר אלף-בית לפי שמות המשפחה; בכרטיס יירשמו פרטים על כל תיק שנפתח נגד החייב בלשכה, והוא יהיה ערוך לפי טופס 3 שבתוספת.

(ב) הרישום בכרטסת ייעשה בתכוף לרישום בקשת הביצוע בפנקס ההוצאה לפועל.

השימוש בטופס תק' תשס"ט-2009

9.    מסמך שיש לערכו לפי טופס מהטפסים שבתוספת הראשונה, יהא ערוך בשינויים המחוייבים לפי הנסיבות ואין חובה שיהא העתק מילולי ממנו.

מיום 2.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6782 מיום 2.6.2009 עמ' 978

9. מסמך שיש לערכו לפי טופס מהטפסים שבתוספת שבתוספת הראשונה, יהא ערוך בשינויים המחוייבים לפי הנסיבות ואין חובה שיהא העתק מילולי ממנו.

פרק ב': הוראות כלליות

בקשת ביצוע תק' (מס' 2) תשס"ט-2009 תק' תש"ף-2020

10.  (א)  בקשות לביצוע יהיו ערוכות לפי טפסים 1 עד 1ד2 שבתוספת הראשונה, לפי העניין, ויוגשו בידי הזוכה ללשכה.

          (ב)  בקשה לביצוע פסק דין, לא תוגש אלא לאחר שחלף המועד שנקבע בפסק הדין לביצועו, ואם לא נקבע מועד כאמור – לאחר שחלפו שלושים ימים מיום מתן פסק הדין; ניתן פסק הדין שלא במעמד החייב, ונדרש הזוכה או בא כוחו להמציא את פסק הדין לחייב, יחל מניין שלושים הימים במועד המצאת פסק הדין.

          (ג)   על אף האמור בתקנת משנה (ב), רשאי זוכה להגיש בקשה לביצוע פסק דין למזונות בטרם חלפו 30 ימים מיום מתן פסק הדין או מיום המצאתו לחייב, ובלבד שאם נקבע בפסק הדין מועד לביצועו – חלף המועד.

תק' תשע"ג-2013

          (ד)  היה החייב יחיד שפרטיו רשומים במרשם האוכלוסין, לא תתקבל בקשה לביצוע נגדו אם שמו הפרטי, שם משפחתו ומספר הזהות שלו כפי שצוינו בבקשת הביצוע אינם תואמים את הפרטים הרשומים לגביו במרשם האוכלוסין.

          (ה)  שוכנע מנהל לשכת ההוצאה לפועל כי אי-ההאמתה כאמור בתקנת משנה (ד) בפרטי החייב כפי שצוינו בבקשת הביצוע, מקורה בטעות טכנית כגון טעות סופר, סיכול אותיות, אותיות חסרות, פליטת קולמוס, השמטה מקרית, טעות הדפסה, שיבוש של העתקה, הוספת או החסרה של סימנים, יאפשר לזוכה לתקן את בקשת הביצוע לפי פרטי החייב המופיעים במרשם האוכלוסין.

מיום 2.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6782 מיום 2.6.2009 עמ' 978

10. בקשה לביצוע פסק דין תהא ערוכה לפי טופס 4 שבתוספת שבתוספת הראשונה ותוגש על ידי הזוכה ללשכה.

 

מיום 29.7.2009

תק' (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6798 מיום 29.7.2009 עמ' 1156

החלפת תקנה 10

הנוסח הקודם:

בקשת ביצוע

10. בקשה לביצוע פסק דין תהא ערוכה לפי טופס 4 שבתוספת הראשונה ותוגש על ידי הזוכה ללשכה.

 

מיום 22.5.2013

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7226 מיום 21.2.2013 עמ' 797

(ד) היה החייב יחיד שפרטיו רשומים במרשם האוכלוסין, לא תתקבל בקשה לביצוע נגדו אם פרטיו שמו הפרטי, שם משפחתו ומספר הזהות שלו כפי שצוינו בבקשת הביצוע אינם תואמים את הפרטים הרשומים לגביו במרשם האוכלוסין.

 

מיום 6.5.2020

תק' תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8343 מיום 6.2.2020 עמ' 528

(א) בקשות לביצוע יהיו ערוכות לפי טפסים 1 עד 1ה טפסים 1 עד 1ד2 שבתוספת הראשונה, לפי העניין, ויוגשו בידי הזוכה ללשכה.

חייב שנפטר תק' תשע"ג-2013

10א.  (א)  בקשת ביצוע נגד חייב שנפטר תוגש בהתאם להוראות אלה:

(1)   מונה מנהל עיזבון – יציין הזוכה בבקשת הביצוע את שם מנהל העיזבון; לבקשת הביצוע יצורף העתק צו בדבר מינוי מנהל העיזבון;

(2)   לא מונה מנהל עיזבון, וניתן צו ירושה או צו קיום צוואה – יציין הזוכה בבקשת הביצוע את היורשים לפי צו ירושה או הזוכים על פי צוואה, לפי העניין; לבקשת הביצוע יצורף העתק צו הירושה או צו קיום צוואה ובו יפורטו שמות היורשים או הזוכים על פי הצוואה, לפי העניין;

(3)   לא מונה מנהל עיזבון ולא ניתן צו ירושה או צו קיום צוואה יחולו הוראות אלה:

(א)   הזוכה יציין בתצהיר כי לאחר בדיקה שערך נמצא כי לא מונה מנהל עיזבון ולא ניתן צו ירושה או צו קיום צוואה, ויפרט בתצהיר, ככל הידוע לו, מיהם הזכאים לרשת את החייב שנפטר, ויציין אותם בבקשת הביצוע;

(ב)   עד להמצאת צו מינוי מנהל עיזבון, צו ירושה או צו קיום צוואה, יהיה ניתן לבצע הליכים ברישום בלבד, לרבות לפני המצאת אזהרה לפי החוק;

(ג)    מונה מנהל עיזבון, ניתן צו ירושה או צו קיום צוואה לאחר שבוצעו הליכים כאמור בפסקת משנה (ב), ימציא הזוכה העתק צו לפי העניין, ובהתאם לכך תומצא אזהרה והודעה על ההליכים שננקטו למנהל העיזבון, ליורשים או לזוכים לפי צוואה, לפי העניין – למי מהם שטרם הומצאה לו אזהרה בתיק.

          (ב)  היתה בקשת הביצוע, בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב לפי סעיף 81א1 לחוק, תומצא גם ההתראה לפי הסעיף האמור, לגורמים שצוינו בבקשת הביצוע לפי תקנת משנה (א).

          (ג)   נפטר החייב לאחר שנפתח תיק ההוצאה לפועל כנגדו, או נודע לרשם ההוצאה לפועל במהלך ניהול התיק כי החייב נפטר, יורה רשם ההוצאה לפועל כי יצוינו בתיק ההוצאה לפועל מנהל העיזבון, היורשים או הזוכים על פי צוואה או הזכאים לרשת הידועים לזוכה, לפי העניין, ויורה על דרכי המצאת החלטותיו ועל המשך ניהול ההליך בהתאם לתקנה זו.

מיום 22.5.2013

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7226 מיום 21.2.2013 עמ' 797

הוספת תקנה 10א

המצאת צו לגביית חוב מכספי עיזבון תק' (מס' 2)  תשע"ט-2019

10ב.  צו לגביית חוב לפי סעיף 78א(א) לחוק יומצא בהתאם לתקנה 24.

מיום 3.9.2019

תק' (מס' 2) תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8268 מיום 3.9.2019 עמ' 3898

הוספת תקנה 10ב

 

אופן פרסום ומשלוח הודעה על הגשת בקשה לצו לגביית חוב תק' (מס' 2)  תשע"ט-2019

10ג.   (א)  הודעה לפי סעיף 78א(ה) לחוק תהיה ערוכה לפי טופס 31 שבתוספת הראשונה.

          (ב)  הודעה כאמור בסעיף קטן (א) תפורסם על חשבון הזוכה באמצעות רשות האכיפה והגבייה באתר האינטרנט של הרשות, במיקום ייעודי לפרסומים כאמור.

          (ג)   אדם שסבר כי פרטי הודעה שפורסמה לפי תקנה זו אינם נכונים, רשאי לפנות לרשות האכיפה והגבייה בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו; בבקשה כאמור יפרט הפונה את הזיקה שלו לעיזבון ואת טיעוניו בצירוף אסמכתאות.

מיום 3.9.2019

תק' (מס' 2) תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8268 מיום 3.9.2019 עמ' 3898

הוספת תקנה 10ג

פרסום באתר האינטרנט של הממונה הארצי תק' (מס' 2)  תשע"ט-2019

10ד.  (א)  רשות האכיפה והגבייה תעדכן את הממונה הארצי על הודעה שפרסמה כאמור בתקנה 10ג באופן מקוון באמצעות מערכת ממוחשבת כפי שיורה הממונה הארצי.

          (ב)  כל אדם רשאי לבצע באתר האינטרנט של הממונה הארצי בדיקה של הודעות שפורסמו כאמור בתקנה 10ג בדרך של שאילתה לפי מספר תעודת הזהות של המנוח.

מיום 3.1.2021

תק' (מס' 2) תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8268 מיום 3.9.2019 עמ' 3898

הוספת תקנה 10ד

אופן הגשת התנגדות לבקשה לצו לגביית חוב תק' (מס' 2)  תשע"ט-2019

10ה.  (א)  נושה המבקש להגיש התנגדות לפי סעיף 78א(ו) לחוק יצרף להתנגדות העתק מהבקשה לביצוע פסק דין נגד החייב שהוגשה ללשכת ההוצאה לפועל או העתק מהבקשה לצו למינוי מנהל עיזבון לעיזבון החייב שהוגשה לבית משפט או לרשם לענייני ירושה, לפי העניין; בהתנגדות יציין הנושה את גובה החוב של העיזבון לטובתו.

          (ב)  יורש המבקש להגיש התנגדות לפי סעיף 78א(ו) לחוק יצרף להתנגדות העתק מהבקשה לצו ירושה, לצו קיום צוואה או לצו למינוי מנהל עיזבון שהוגשה לבית משפט או לרשם לענייני ירושה, לפי העניין.

מיום 3.9.2019

תק' (מס' 2) תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8268 מיום 3.9.2019 עמ' 3898

הוספת תקנה 10ה

נספחים לבקשת ביצוע ותחליפיהם תק' תשנ"ה-1995 תק' תשס"ד-2004 תק' תשס"ט-2009 תק' (מס' 2) תשס"ט-2009

11.  (א)  לא תקובל לרישום בקשת ביצוע אלא אם כן יפורטו בה ויצורפו לה המסמכים המפורטים להלן, לפי העניין:

 

 

תק' (מס' 2)  תשס"ט-2009

(1)   העתק מאושר של פסק הדין או של הפסיקתה או של ההחלטה או הצו, לפי העניין, ואם ניתנו שלא במעמד החייב ונדרש הזוכה או בא כוחו להמציאם לחייב, יוגשו בצירוף אישור המצאה לחייב;

תק' תשנ"ה-1995 תק' (מס' 2)  תשס"ט-2009

(2)   מקום שהזוכה מיוצג על ידי עורך דין - יפוי הכוח של עורך הדין, זולת אם יפוי הכוח הופקד בלשכה ועורך הדין הורשה בו להוצאה לפועל ולגביית כספים; היה הזוכה מיוצג על ידי עורך דין על פי יפוי כוח כללי, יצא ידי חובתו לפי פסקה זו גם אם ציין בבקשת הביצוע את מקום הפקדת ייפוי הכוח הכללי;

תק' (מס' 2) תשס"ט-2009 תק' תשע"ג-2013

(3)   פרטי החייב כאמור בתוספת הראשונה לחוק, בפרטים 1 ו-2, או אישור בדבר פרטי החייב אם התקיים אחד מאלה:

(א)   פרטי החייב כאמור בתוספת הראשונה לחוק, בפרטים 1 ו-2, אינם תואמים את הפרטים הרשומים לגביו במרשם האוכלוסין ולא ניתן לתקנם לפי תקנה 10(ה);

(ב)   החייב אינו יחיד;

הוראה זו לא תחול אם הבקשה מוגשת כנגד חייב שאין חובה על פי דין לרשום את פרטיו במרשם;

תק' תשע"ז-2017

(4)   מספר חשבון הבנק של הזוכה או של בא כוחו בלבד, בצירוף אחד המסמכים שלהלן, שעליהם מופיעים שם הזוכה או שם בא כוחו ומספר החשבון:

(א)   צילום שיק;

(ב)   אישור הבנק על ניהול החשבון;

(ג)    צילום כרטיס אשראי;

תק' תשע"ז-2017

(5)   כתובת מגורים של החייב, למיטב ידיעתו של הזוכה.

תק' תשס"ג-2003 תק' תשס"ד-2004

          (א1) לא תקובל לרישום בקשה לביצוע של חוב חלוט לפי הוראות חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל), התשנ"ה-1995 (להלן – חוק כביש אגרה), אלא אם כן יצורפו לה –

(1)   העתק מההודעה על החיוב שנשלחה לחייב או מהחלטתה של ועדת הערר שלפי סעיף 12ב לחוק כביש אגרה;

(2)   תיאור הדרך שבה הומצאה הודעת החיוב לחייב, ומסמכים המעידים על כך;

(3)   ייפוי כוח – לפי הוראות תקנת משנה (א)(2);

תק' תשס"ד-2004 תק' (מס' 2) תשס"ט-2009 תק' תשע"ג-2013

(4)   אישור בדבר פרטי החייב, אלא אם כן אישר מנהל לשכת ההוצאה לפועל לקבלה לרישום לאחר שמצא כי פרטי החייב כאמור בתוספת הראשונה לחוק, בפרטים 1 ו-2, תואמים את הפרטים הרשומים לגביו במרשם האוכלוסין או אם תוקנו פרטי החייב לפי תקנה 10(ה), או ראה, כי הבקשה מוגשת כנגד חייב שאין חובה על פי דין לרשום את פרטיו במרשם.

תק' תשמ"ט-1989 תק' תשס"ג-2003

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א)(1) ו-(א1), רשאי מנהל מערכת ההוצאה לפועל להורות כי לבקשות ביצוע המוגשות ללשכה ממוכנת, או לסוגים מהן, לא יצורף העתק מפסק הדין או מהפסיקתה וכי נוסח הפסיקתה יכלל בבקשה עצמה, ואם הן בקשות לביצוע של חוב חלוט לפי הוראות חוק כביש אגרה, רשאי הוא להורות, כי במקום המסמכים המפורטים בתקנת משנה (א1)(1) ו-(2), ייכלל נוסחם או תיאורם, לפי הענין, בבקשה עצמה.

תק' (מס' 2) תשס"ט-2009

          (ג)   הופקד יפוי הכוח בלשכה, יצויין בבקשה מספר התיק שבו הופקד כאמור.

תק' תשס"ד-2004

          (ד)  רשם ההוצאה לפועל רשאי לפטור מצירוף אישור בדבר פרטי החייב כאמור בתקנות משנה (א)(3) ו-(א1)(4), מטעמים מיוחדים שיירשמו.

תק' תשס"ד-2004

          (ה)  הרואה את עצמו נפגע מהחלטת מנהל לשכת ההוצאה לפועל בדבר אי הקבלה לרישום כאמור בתקנות משנה (א)(3) ו-(א1)(4), רשאי לבקש בתוך 10 ימים ממועד מתן ההחלטה או ממועד המצאתה, אם ניתנה שלא בפניו, כי הענין יועבר להחלטתו של רשם ההוצאה לפועל.

מיום 22.6.1989

תק' תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5194 מיום 22.6.1989 עמ' 994

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א)(1), רשאי מנהל בתי המשפט להורות כי לבקשות ביצוע המוגשות ללשכה ממוכנת, או לסוגים מהן, לא יצורף העתק מפסק הדין או מהפסיקתה וכי נוסח הפסיקתה יכלל בבקשה עצמה.

(ב)(ג) הופקד יפוי הכוח בבית המשפט כאמור בתקנה זו, יצויין בבקשה שם בית המשפט ומספר התיק שבו הופקד יפוי הכוח. הופקד יפוי הכוח בלשכה, יצויין בבקשה מספר התיק שבו הופקד כאמור.

 

מיום 11.1.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5651 מיום 11.1.1995 עמ' 530

(א) לבקשת ביצוע יצורפו -

(1) העתק מאושר של פסק הדין או של הפסיקתה, במספר עתקים מספיק ללשכה ולכל החייבים או, במקום עותק כאמור הנועד לחייב - אישור על המצאתו, אם הומצא לפני כן על ידי בית המשפט;

(2) מקום שהזוכה מיוצג על ידי עורך דין - יפוי הכוח של עורך הדין, זולת אם יפוי הכוח הופקד במזכירות בית המשפט או בלשכה ועורך הדין הורשה בו להוצאה לפועל ולגביית כספים; היה הזוכה מיוצג על ידי עורך דין על פי יפוי כוח כללי, יצא ידי חובתו לפי פסקה זו גם אם צירף העתק של יפוי הכוח, מאושר על ידי עורך דין גם אם ציין בבקשת הביצוע את מקום הפקדת ייפוי הכוח הכללי.

 

מיום 7.4.2003

תק' תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6230 מיום 9.3.2003 עמ' 574

(א1) לבקשה לביצוע של חוב חלוט לפי הוראות חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל), התשנ"ה-1995 (להלן – חוק כביש אגרה), יצורפו –

(1) העתק מההודעה על החיוב שנשלחה לחייב או מהחלטתה של ועדת הערר שלפי סעיף 12ב לחוק כביש אגרה;

(2) תיאור הדרך שבה הומצאה הודעת החיוב לחייב, ומסמכים המעידים על כך;

(3) ייפוי כוח – לפי הוראות תקנת משנה (א)(2).

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א)(1) ו-(א1), רשאי מנהל בתי המשפט להורות כי לבקשות ביצוע המוגשות ללשכה ממוכנת, או לסוגים מהן, לא יצורף העתק מפסק הדין או מהפסיקתה וכי נוסח הפסיקתה יכלל בבקשה עצמה, ואם הן בקשות לביצוע של חוב חלוט לפי הוראות כביש אגרה, רשאי הוא להורות, כי במקום המסמכים המפורטים בתקנת משנה (א1)(1) ו-(2), ייכלל נוסחם או תיאורם, לפי הענין, בבקשה עצמה.

 

מיום 1.8.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6331 מיום 28.7.2004 עמ' 835

11. (א) לבקשת ביצוע יצורפו לא תקובל לרישום בקשת ביצוע אלא אם כן יצורפו לה:

(1) העתק מאושר של פסק הדין או של הפסיקתה.

(2) מקום שהזוכה מיוצג על ידי עורך דין - יפוי הכוח של עורך הדין, זולת אם יפוי הכוח הופקד במזכירות בית המשפט או בלשכה ועורך הדין הורשה בו להוצאה לפועל ולגביית כספים; היה הזוכה מיוצג על ידי עורך דין על פי יפוי כוח כללי, יצא ידי חובתו לפי פסקה גם אם ציין בבקשת הביצוע את מקום הפקדת ייפוי הכוח הכללי.

(3) אישור בדבר פרטי החייב, אלא אם כן אישר המוציא לפועל לקבלה לרישום לאחר שראה כי הבקשה מוגשת כנגד חייב שאין חובה על פי דין לרשום את פרטיו במרשם; ואולם אם הגיש החייב כתב הגנה במסגרת תיק בית המשפט שניתן בו פסק הדין שלגביו הוגשה בקשת הביצוע, שבו ציין החייב את מספר זהותו, ניתן להגיש העתק של כתב ההגנה במקום אישור בדבר פרטי החייב.

(א1) לבקשה לא תקובל לרישום בקשה לביצוע של חוב חלוט לפי הוראות חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל), התשנ"ה-1995 (להלן – חוק כביש אגרה), יצורפו אלא אם כן יצורפו לה

(1) העתק מההודעה על החיוב שנשלחה לחייב או מהחלטתה של ועדת הערר שלפי סעיף 12ב לחוק כביש אגרה;

(2) תיאור הדרך שבה הומצאה הודעת החיוב לחייב, ומסמכים המעידים על כך;

(3) ייפוי כוח – לפי הוראות תקנת משנה (א)(2);

(4) אישור בדבר פרטי החייב, אלא אם כן אישר המוציא לפועל לקבלה לרישום לאחר שראה, כי הבקשה מוגשת כנגד חייב שאין חובה על פי דין לרשום את פרטיו במרשם.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א)(1) ו-(א1), רשאי מנהל בתי המשפט להורות כי לבקשות ביצוע המוגשות ללשכה ממוכנת, או לסוגים מהן, לא יצורף העתק מפסק הדין או מהפסיקתה וכי נוסח הפסיקתה יכלל בבקשה עצמה, ואם הן בקשות לביצוע של חוב חלוט לפי הוראות כביש אגרה, רשאי הוא להורות, כי במקום המסמכים המפורטים בתקנת משנה (א1)(1) ו-(2), ייכלל נוסחם או תיאורם, לפי הענין, בבקשה עצמה.

(ג) הופקד יפוי הכוח בבית המשפט כאמור בתקנה זו, יצויין בבקשה שם בית המשפט ומספר התיק שבו הופקד יפוי הכוח. הופקד יפוי הכוח בלשכה, יצויין בבקשה מספר התיק שבו הופקד כאמור.

(ד) ראש ההוצאה לפועל רשאי לפטור מצירוף אישור בדבר פרטי החייב כאמור בתקנות משנה (א)(3)
ו-(א1)(4), מטעמים מיוחדים שיירשמו.

(ה) הרואה את עצמו נפגע מהחלטת המוציא לפועל בדבר אי הקבלה לרישום כאמור בתקנות משנה
(א)(3) ו-(א1)(4), רשאי לבקש בתוך 10 ימים ממועד מתן ההחלטה או ממועד המצאתה, אם ניתנה שלא בפניו, כי הענין יועבר להחלטתו של ראש ההוצאה לפועל
.

 

מיום 2.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6782 מיום 2.6.2009 עמ' 978

11. (א) לא תקובל לרישום בקשת ביצוע אלא אם כן יצורפו לה:

(1) העתק מאושר של פסק הדין או של הפסיקתה;

(2) מקום שהזוכה מיוצג על ידי עורך דין - יפוי הכוח של עורך הדין, זולת אם יפוי הכוח הופקד במזכירות בית המשפט או בלשכה ועורך הדין הורשה בו להוצאה לפועל ולגביית כספים; היה הזוכה מיוצג על ידי עורך דין על פי יפוי כוח כללי, יצא ידי חובתו לפי פסקה זו גם אם ציין בבקשת הביצוע את מקום הפקדת ייפוי הכוח הכללי;

(3) אישור בדבר פרטי החייב, אלא אם כן אישר המוציא לפועל מנהל לשכת ההוצאה לפועל לקבלה לרישום לאחר שראה כי הבקשה מוגשת כנגד חייב שאין חובה על פי דין לרשום את פרטיו במרשם; ואולם אם הגיש החייב כתב הגנה במסגרת תיק בית המשפט שניתן בו פסק הדין שלגביו הוגשה בקשת הביצוע, שבו ציין החייב את מספר זהותו, ניתן להגיש העתק של כתב ההגנה במקום אישור בדבר פרטי החייב.

(א1) לא תקובל לרישום בקשה לביצוע של חוב חלוט לפי הוראות חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל), התשנ"ה-1995 (להלן – חוק כביש אגרה), אלא אם כן יצורפו לה –

(1) העתק מההודעה על החיוב שנשלחה לחייב או מהחלטתה של ועדת הערר שלפי סעיף 12ב לחוק כביש אגרה;

(2) תיאור הדרך שבה הומצאה הודעת החיוב לחייב, ומסמכים המעידים על כך;

(3) ייפוי כוח – לפי הוראות תקנת משנה (א)(2);

(4) אישור בדבר פרטי החייב, אלא אם כן אישר המוציא לפועל מנהל לשכת ההוצאה לפועל לקבלה לרישום לאחר שראה, כי הבקשה מוגשת כנגד חייב שאין חובה על פי דין לרשום את פרטיו במרשם.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א)(1) ו-(א1), רשאי מנהל בתי המשפט מנהל מערכת ההוצאה לפועל להורות כי לבקשות ביצוע המוגשות ללשכה ממוכנת, או לסוגים מהן, לא יצורף העתק מפסק הדין או מהפסיקתה וכי נוסח הפסיקתה יכלל בבקשה עצמה, ואם הן בקשות לביצוע של חוב חלוט לפי הוראות חוק כביש אגרה, רשאי הוא להורות, כי במקום המסמכים המפורטים בתקנת משנה (א1)(1) ו-(2), ייכלל נוסחם או תיאורם, לפי הענין, בבקשה עצמה.

(ג) הופקד יפוי הכוח בבית המשפט כאמור בתקנה זו, יצויין בבקשה שם בית המשפט ומספר התיק שבו הופקד יפוי הכוח. הופקד יפוי הכוח בלשכה, יצויין בבקשה מספר התיק שבו הופקד כאמור.

(ד) ראש ההוצאה לפועל רשם ההוצאה לפועל רשאי לפטור מצירוף אישור בדבר פרטי החייב כאמור בתקנות משנה (א)(3) ו-(א1)(4), מטעמים מיוחדים שיירשמו.

(ה) הרואה את עצמו נפגע מהחלטת המוציא לפועל מנהל לשכת ההוצאה לפועל בדבר אי הקבלה לרישום כאמור בתקנות משנה (א)(3) ו-(א1)(4), רשאי לבקש בתוך 10 ימים ממועד מתן ההחלטה או ממועד המצאתה, אם ניתנה שלא בפניו, כי הענין יועבר להחלטתו של ראש ההוצאה לפועל רשם ההוצאה לפועל.

 

מיום 29.7.2009

תק' (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6798 מיום 29.7.2009 עמ' 1156

(א) לא תקובל לרישום בקשת ביצוע אלא אם כן יצורפו לה יפורטו בה ויצורפו לה המסמכים המפורטים להלן, לפי העניין:

(1) העתק מאושר של פסק הדין או של הפסיקתה או של ההחלטה או הצו, לפי העניין, ואם ניתנו שלא במעמד החייב ונדרש הזוכה או בא כוחו להמציאם לחייב, יוגשו בצירוף אישור המצאה לחייב;

(2) מקום שהזוכה מיוצג על ידי עורך דין - יפוי הכוח של עורך הדין, זולת אם יפוי הכוח הופקד במזכירות בית המשפט או בלשכה ועורך הדין הורשה בו להוצאה לפועל ולגביית כספים; היה הזוכה מיוצג על ידי עורך דין על פי יפוי כוח כללי, יצא ידי חובתו לפי פסקה זו גם אם ציין בבקשת הביצוע את מקום הפקדת ייפוי הכוח הכללי;

(3) אישור בדבר פרטי החייב, אלא אם כן אישר מנהל לשכת ההוצאה לפועל לקבלה לרישום לאחר שראה כי הבקשה מוגשת כנגד חייב שאין חובה על פי דין לרשום את פרטיו במרשם; ואולם אם הגיש החייב כתב הגנה במסגרת תיק בית המשפט שניתן בו פסק הדין שלגביו הוגשה בקשת הביצוע, שבו ציין החייב את מספר זהותו, ניתן להגיש העתק של כתב ההגנה במקום אישור בדבר פרטי החייב.

(3) פרטי החייב הטעונים אימות או אישור בדבר פרטי החייב אם התקיים אחד מאלה:

(א) פרטי החייב הטעונים אימות אינם תואמים את הפרטים הרשומים לגביו במרשם האוכלוסין ולא ניתן לתקנם לפי תקנה 10(ה);

(ב) החייב אינו יחיד;

הוראה זו לא תחול אם הבקשה מוגשת כנגד חייב שאין חובה על פי דין לרשום את פרטיו במרשם;

(4) פרטי חשבון בנק, שימסור הזוכה או בא כוחו אם הוא מיוצג, שאליו ניתן להעביר כספים.

(א1) לא תקובל לרישום בקשה לביצוע של חוב חלוט לפי הוראות חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל), התשנ"ה-1995 (להלן – חוק כביש אגרה), אלא אם כן יצורפו לה –

(1) העתק מההודעה על החיוב שנשלחה לחייב או מהחלטתה של ועדת הערר שלפי סעיף 12ב לחוק כביש אגרה;

(2) תיאור הדרך שבה הומצאה הודעת החיוב לחייב, ומסמכים המעידים על כך;

(3) ייפוי כוח – לפי הוראות תקנת משנה (א)(2);

(4) אישור בדבר פרטי החייב, אלא אם כן אישר מנהל לשכת ההוצאה לפועל לקבלה לרישום לאחר שראה לאחר שמצא כי פרטי החייב הטעונים אימות תואמים את הפרטים הרשומים לגביו במרשם האוכלוסין או אם תוקנו פרטי החייב לפי תקנה 10(ה), או ראה, כי הבקשה מוגשת כנגד חייב שאין חובה על פי דין לרשום את פרטיו במרשם.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א)(1) ו-(א1), רשאי מנהל מערכת ההוצאה לפועל להורות כי לבקשות ביצוע המוגשות ללשכה ממוכנת, או לסוגים מהן, לא יצורף העתק מפסק הדין או מהפסיקתה וכי נוסח הפסיקתה יכלל בבקשה עצמה, ואם הן בקשות לביצוע של חוב חלוט לפי הוראות חוק כביש אגרה, רשאי הוא להורות, כי במקום המסמכים המפורטים בתקנת משנה (א1)(1) ו-(2), ייכלל נוסחם או תיאורם, לפי הענין, בבקשה עצמה.

(ג) הופקד יפוי הכוח בבית המשפט כאמור בתקנה זו, יצויין בבקשה שם בית המשפט ומספר התיק שבו הופקד יפוי הכוח. הופקד יפוי הכוח בלשכה, יצויין בבקשה מספר התיק שבו הופקד כאמור.

 

מיום 22.5.2013

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7226 מיום 21.2.2013 עמ' 796

(א) לא תקובל לרישום בקשת ביצוע אלא אם כן יפורטו בה ויצורפו לה המסמכים המפורטים להלן, לפי העניין:

(1) העתק מאושר של פסק הדין או של הפסיקתה או של ההחלטה או הצו, לפי העניין, ואם ניתנו שלא במעמד החייב ונדרש הזוכה או בא כוחו להמציאם לחייב, יוגשו בצירוף אישור המצאה לחייב;

(2) מקום שהזוכה מיוצג על ידי עורך דין – יפוי הכוח של עורך הדין, זולת אם יפוי הכוח הופקד בלשכה ועורך הדין הורשה בו להוצאה לפועל ולגביית כספים; היה הזוכה מיוצג על ידי עורך דין על פי יפוי כוח כללי, יצא ידי חובתו לפי פסקה זו גם אם ציין בבקשת הביצוע את מקום הפקדת ייפוי הכוח הכללי;

(3) פרטי החייב הטעונים אימות כאמור בתוספת הראשונה לחוק, בפרטים 1 ו-2, או אישור בדבר פרטי החייב אם התקיים אחד מאלה:

(א) פרטי החייב הטעונים אימות כאמור בתוספת הראשונה לחוק, בפרטים 1 ו-2, אינם תואמים את הפרטים הרשומים לגביו במרשם האוכלוסין ולא ניתן לתקנם לפי תקנה 10(ה);

(ב) החייב אינו יחיד;

הוראה זו לא תחול אם הבקשה מוגשת כנגד חייב שאין חובה על פי דין לרשום את פרטיו במרשם;

(4) פרטי חשבון בנק, שימסור הזוכה או בא כוחו אם הוא מיוצג, שאליו ניתן להעביר כספים.

(א1) לא תקובל לרישום בקשה לביצוע של חוב חלוט לפי הוראות חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל), התשנ"ה-1995 (להלן – חוק כביש אגרה), אלא אם כן יצורפו לה –

(1) העתק מההודעה על החיוב שנשלחה לחייב או מהחלטתה של ועדת הערר שלפי סעיף 12ב לחוק כביש אגרה;

(2) תיאור הדרך שבה הומצאה הודעת החיוב לחייב, ומסמכים המעידים על כך;

(3) ייפוי כוח – לפי הוראות תקנת משנה (א)(2);

(4) אישור בדבר פרטי החייב, אלא אם כן אישר מנהל לשכת ההוצאה לפועל לקבלה לרישום לאחר שמצא כי פרטי החייב הטעונים אימות כאמור בתוספת הראשונה לחוק, בפרטים 1 ו-2, תואמים את הפרטים הרשומים לגביו במרשם האוכלוסין או אם תוקנו פרטי החייב לפי תקנה 10(ה), או ראה, כי הבקשה מוגשת כנגד חייב שאין חובה על פי דין לרשום את פרטיו במרשם.

 

מיום 5.4.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7786 מיום 6.3.2017 עמ' 796

(4) פרטי חשבון בנק, שימסור הזוכה או בא כוחו אם הוא מיוצג, שאליו ניתן להעביר כספים.

(4) מספר חשבון הבנק של הזוכה או של בא כוחו בלבד, בצירוף אחד המסמכים שלהלן, שעליהם מופיעים שם הזוכה או שם בא כוחו ומספר החשבון:

(א) צילום שיק;

(ב) אישור הבנק על ניהול החשבון;

(ג) צילום כרטיס אשראי;

(5) כתובת מגורים של החייב, למיטב ידיעתו של הזוכה.

אזהרה לחייב והמצאתה תק' תשס"ט-2009

12.  (א)  אזהרה תהא ערוכה לפי טופס 2 שבתוספת הראשונה, ותומצא לחייב בדרך שנקבעה בסעיף 7 לחוק; הוגשה בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב לפי סעיף 81א1 לחוק, תהא האזהרה ערוכה לפי טופס 2א שבתוספת הראשונה.

          (ב)  ראה מנהל לשכת הוצאה לפועל שלא ניתן לכלול בטופס האזהרה נוסח של פסק דין, פסיקתה, הוראת תשלום, צו, שטר, משכון או שטר משכנתה (בתקנה זו – הפסק), יעביר את טופס האזהרה שהפיק לזוכה, אשר יצרף לטופס העתק מאושר של הפסק ויחזירו ללשכה לשם ביצוע ההמצאה.

תק' (מס' 3)  תשע"א-2011

          (ג)   היה הזוכה מיוצג על ידי עורך דין, יעביר מנהל לשכת ההוצאה לפועל את האזהרה לעורך הדין המייצג, אם ביקש זאת, כדי להמציאה לחייב בדרך שנקבעה בסעיף 7 בחוק בצירוף העתק מאושר של הפסק.

          (ד)  אישור בדבר מסירת האזהרה או אזהרה שהוחזרה בידי הדואר מטעם כלשהו, יועבר –

(1)   לזוכה או לעורך דינו ויישמרו בידו לשם הצגתם לפי דרישה;

(2)   ללשכה באמצעות תקשורת בין מחשבים.

תק' תש"ע-2010 תק' תשע"ה-2014

          (ה)  הומצאה אזהרה לחייב בתיק מזונות, וביקש הזוכה הגדלת קרן החוב בתיק, לא יגדיל רשם ההוצאה לפועל את קרן החוב אלא לאחר שנשלחה הבקשה לתגובת החייב, וחלפו 14 ימים מיום השליחה בלי שהתקבלה תגובת החייב; התקבלה תגובת החייב בתוך 14 הימים האמורים – יועברו הבקשה והתגובה להחלטת הרשם; החליט רשם ההוצאה לפועל כי יש להגדיל את קרן החוב בתיק, לא תישלח אזהרה נוספת לחייב, אלא אם כן הורה רשם ההוצאה לפועל אחרת, מטעמים מיוחדים שיירשמו.

          (ו)   הומצאה אזהרה לחייב וביקש הזוכה הגדלת קרן החוב בתיק, שאינה נובעת מהוצאות שהוצאו לגביית החוב, תשולם אגרה ותישלח אזהרה ביחס להגדלת קרן החוב בתיק; תקנת משנה זו לא תחול על תיקי מזונות ותיקי משכון או משכנתה.

תק' תש"ע-2010

          (ז)   נסגר תיק וביקש הזוכה את פתיחתו מחדש, ישלח הזוכה לחייב העתק מן הבקשה בהמצאה מלאה ויצרף את אישור המסירה לבקשה עם הגשתה ללשכה.

מיום 22.6.1989

תק' תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5194 מיום 22.6.1989 עמ' 994

12. (א) אזהרה לפי סעיף 7 לחוק תהא ערוכה לפי טופס 5 שבתוספת ותומצא לחייב בתכוף לאחר הגשת בקשת הביצוע; לאזהרה יצורף העתק מאושר של פסק הדין או של הפסיקתה, ואם הומצא לפני כן לאותו חייב, יצויין הדבר באזהרה. ציווה ראש ההוצאה לפועל על תשלום החוב כאמור בסעיף 69(ב), יצורף לאזהרה גם העתק מאושר מצו התשלומים.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), אין צורך בלשכה ממוכנת לצרף לאזהרה העתק מפסק הדין או הפסיקתה אלא ניתן לכלול את נוסח הפסיקתה או הצו באזהרה עצמה.

 

מיום 11.1.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5651 מיום 11.1.1995 עמ' 530

החלפת תקנה 12

הנוסח הקודם:

12. (א) אזהרה לפי סעיף 7 לחוק תהא ערוכה לפי טופס 5 שבתוספת ותומצא לחייב בתכוף לאחר הגשת בקשת הביצוע; לאזהרה יצורף העתק מאושר של פסק הדין או של הפסיקתה, ואם הומצא לפני כן לאותו חייב, יצויין הדבר באזהרה. ציווה ראש ההוצאה לפועל על תשלום החוב כאמור בסעיף 69(ב), יצורף לאזהרה גם העתק מאושר מצו התשלומים.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), אין צורך בלשכה ממוכנת לצרף לאזהרה העתק מפסק הדין או הפסיקתה אלא ניתן לכלול את נוסח הפסיקתה או הצו באזהרה עצמה.

 

מיום 2.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6782 מיום 2.6.2009 עמ' 979

החלפת תקנה 12

הנוסח הקודם:

אזהרה לחייב

12. (א) אזהרה תהיה ערוכה לפי טופס 5 שבתוספת ותומצא לחייב בדרך שנקבעה בסעיף 7 לחוק.

(ב) ראה מוציא לפועל שלא ניתן לכלול בטופס האזהרה נוסח של פסק דין, פסיקתה, הוראת תשלום או צו (בתקנה זו - הפסק), יעביר את טופס האזהרה שהפיק לזוכה, אשר יצרף לטופס העתק מאושר של הפסק ויחזירו ללשכת ההוצאה לפועל, לשם ביצוע ההמצאה.

(ג) אישור בדבר מסירת האזהרה או אזהרה שהוחזרה בידי הדואר מטעם כלשהו, יועברו לזוכה או לעורך דינו ויישמרו בידו לשם הצגתם לפי דרישה.

 

מיום 6.2.2010

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6854 מיום 7.1.2010 עמ' 602

(ה) הומצאה אזהרה לחייב בתיק מזונות, וביקש הזוכה הגדלת קרן החוב בתיק, תישלח הבקשה בצירוף טופס 3 שבתוספת הראשונה אל החייב –

(1) התנגד החייב להגדלת קרן החוב בתוך 10 ימים ממועד המצאת הבקשה, יועברו הבקשה והתגובה להחלטת רשם ההוצאה לפועל;

(2) לא התנגד החייב להגדלת קרן החוב במועד האמור, תוגדל קרן החוב לפי הבקשה; לא תישלח אזהרה נוספת לחייב, אלא אם כן הורה רשם ההוצאה לפועל אחרת, מטעמים מיוחדים שיירשמו.

(ה) הומצאה אזהרה לחייב בתיק מזונות, וביקש הזוכה הגדלת קרן החוב בתיק, לא יגדיל רשם ההוצאה לפועל את קרן החוב אלא לאחר שאפשר לחייב להגיב לבקשה בתוך 10 ימים; החליט רשם ההוצאה לפועל כי יש להגדיל את קרן החוב בתיק, לא תישלח אזהרה נוספת לחייב, אלא אם כן הורה רשם ההוצאה לפועל אחרת, מטעמים מיוחדים שיירשמו.

(ו) הומצאה אזהרה לחייב וביקש הזוכה הגדלת קרן החוב בתיק, שאינה נובעת מהוצאות שהוצאו לגביית החוב, תשולם אגרה ותישלח אזהרה ביחס להגדלת קרן החוב בתיק; תקנת משנה זו לא תחול על תיקי מזונות ותיקי משכון או משכנתה.

(ז) נסגר תיק וביקש הזוכה פתיחתו מחדש תישלח לחייב הודעה על ידי הזוכה או בא כוחו בהמצאה מלאה אלא אם כן הורה רשם ההוצאה לפועל אחרת.

(ז) נסגר תיק וביקש הזוכה את פתיחתו מחדש, ישלח הזוכה לחייב העתק מן הבקשה בהמצאה מלאה ויצרף את אישור המסירה לבקשה עם הגשתה ללשכה.

 

מיום 2.6.2011

תק' (מס' 3) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7002 מיום 31.5.2011 עמ' 970

(ג) היה הזוכה מיוצג על ידי עורך דין, יעביר מנהל לשכת ההוצאה לפועל את האזהרה לעורך הדין המייצג, אם ביקש זאת, כדי להמציאה לחייב בדרך שנקבעה בסעיף 7 בחוק בצירוף העתק מאושר של הפסק; תוקף תקנת משנה זו לשנתיים מיום תחילתן של תקנות ההוצאה לפועל (תיקון), התשס"ט-2009.

 

מיום 19.11.2014

תק' תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7441 מיום 19.11.2014 עמ' 210

(ה) הומצאה אזהרה לחייב בתיק מזונות, וביקש הזוכה הגדלת קרן החוב בתיק, לא יגדיל רשם ההוצאה לפועל את קרן החוב אלא לאחר שאפשר לחייב להגיב לבקשה בתוך 10 ימים לאחר שנשלחה הבקשה לתגובת החייב, וחלפו 14 ימים מיום השליחה בלי שהתקבלה תגובת החייב; התקבלה תגובת החייב בתוך 14 הימים האמורים – יועברו הבקשה והתגובה להחלטת הרשם; החליט רשם ההוצאה לפועל כי יש להגדיל את קרן החוב בתיק, לא תישלח אזהרה נוספת לחייב, אלא אם כן הורה רשם ההוצאה לפועל אחרת, מטעמים מיוחדים שיירשמו.

חקירת יכולת תק' (מס' 2) תשנ"ט-1999 תק' תשס"ט-2009

12א.  (א)  הוזמן חייב להתייצב לחקירת יכולת לפי סעיף 67(א1) לחוק, יתייצב בלשכה הנוחה לו לפי בחירתו, בשעות קבלת קהל.

תק' תשס"ט-2009

          (א1) חייב יתייצב לחקירת יכולת לפי סעיף 66ג(ב) בחוק, בלשכה שבה מתנהל התיק או בלשכה שליד בית משפט השלום שבאזור שיפוטו נמצא מקום מגוריו.

תק' תשס"ט-2009

          (ב)  התייצב חייב לחקירת יכולת כאמור בתקנות משנה (א) או (א1), ישיב בו במקום, בהצהרה, על שאלון בדבר יכולתו לפי טופס 21 שבתוספת הראשונה, יחתום על כתב ויתור על סודיות כאמור בסעיף 7א(א)(2) לחוק, ייחקר בו במקום בידי רשם ההוצאה לפועל ויקבל אישור על התייצבותו (להלן - אישור התייצבות). רשם ההוצאה לפועל ייתן לחייב צו תשלומים, אלא אם כן סבר שיש מקום להחלטה אחרת.

          (ג)   לא יראו בחייב, שהתייצב ומילא אחר כל הדרישות האמורות בתקנת משנה (ב), חייב המשתמט מתשלום חובותיו כאמור בסעיף 67(ד) לחוק, אף אם לא נחקר ביום התייצבותו חקירת יכולת בידי רשם ההוצאה לפועל, מסיבות שאינן תלויות בו, ולפיכך יקבל החייב, בו במקום, אישור התייצבות; רשם ההוצאה לפועל ייתן צו תשלומים לאחר שבדק את יכולת החייב, על יסוד העיון בבקשתו ובמסמכים שצורפו לה ובמסמכים נוספים שהורה לחייב להמציא, אלא אם כן ראה סיבה המצדיקה את הזמנת החייב לחקירת יכולת, לרבות לפי בקשת הזוכה, כאמור בסעיף 67(ב1).

          (ד)  התייצב חייב ולא נחקר חקירת יכולת על ידי רשם ההוצאה לפועל, מסיבות שאינן תלויות בו, ולא מילא אחר כל הדרישות האמורות בתקנת משנה (ב), ימסרו לו, בו במקום, אישור התייצבות והזמנה לחקירת יכולת בלשכה המקורית, בשעות קבלת קהל, בתוך 14 ימים מיום התייצבותו; בהזמנה יוזהר החייב כי אם לא יתייצב כנדרש יהיה צפוי למאסר.

          (ה)  על אף האמור בתקנת משנה (א), לא יידרש חייב להתייצב לחקירת יכולת על פי סעיף 67(א1) לחוק, במקרים אלה:

(1)   הוא תאגיד;

(2)   הוא הוכרז חייב מוגבל באמצעים לפי סעיף 69ג לחוק;

(3)   הוא הגיש, בתוך 21 ימים ממועד המצאת האזהרה לידיו, בקשה בטענת "פרעתי", כל עוד בקשתו לא נדחתה;

תק' תשס"ה-2004

(4)   הוא הגיש במועד בקשת התנגדות לביצוע שטר או תביעה על סכום קצוב, כל עוד בקשתו לא נדחתה;

(5)   כאשר בקשת הביצוע היא לפסק דין למזונות, למימוש משכנתה, למימוש משכון או לפסק דין שאין בו חיוב כספי.

מיום 15.7.1999

תק' (מס' 2) תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5991 מיום 15.7.1999עמ' 1068

הוספת תקנה 12א

 

מיום 1.1.2005

תק' תשס"ה-2004

ק"ת תשס"ה מס' 6356 מיום 28.12.2004 עמ' 248

(4) הוא הגיש במועד בקשת התנגדות לביצוע שטר או תביעה על סכום קצוב, כל עוד בקשתו לא נדחתה;

 

מיום 2.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6782 מיום 2.6.2009 עמ' 978, 980

(א1) חייב יתייצב לחקירת יכולת לפי סעיף 66ג(ב) בחוק, בלשכה שבה מתנהל התיק או בלשכה שליד בית משפט השלום שבאזור שיפוטו נמצא מקום מגוריו.

(ב) התייצב חייב לחקירת יכולת כאמור בתקנת משנה (א) בתקנות משנה (א) או (א1), ישיב בו במקום, בהצהרה, על שאלון בדבר יכולתו לפי טופס 22 שבתוספת טופס 21 שבתוספת הראשונה, יחתום על כתב ויתור על סודיות כאמור בסעיף 7א(א)(2) לחוק, ייחקר בו במקום בידי ראש ההוצאה לפועל רשם ההוצאה לפועל ויקבל אישור על התייצבותו (להלן - אישור התייצבות). ראש ההוצאה לפועל רשם ההוצאה לפועל ייתן לחייב צו תשלומים, אלא אם כן סבר שיש מקום להחלטה אחרת.

(ג) לא יראו בחייב, שהתייצב ומילא אחר כל הדרישות האמורות בתקנת משנה (ב), חייב המשתמט מתשלום חובותיו כאמור בסעיף 67(ד) לחוק, אף אם לא נחקר ביום התייצבותו חקירת יכולת בידי ראש ההוצאה לפועל רשם ההוצאה לפועל, מסיבות שאינן תלויות בו, ולפיכך יקבל החייב, בו במקום, אישור התייצבות; ראש ההוצאה לפועל רשם ההוצאה לפועל ייתן צו תשלומים לאחר שבדק את יכולת החייב, על יסוד העיון בבקשתו ובמסמכים שצורפו לה ובמסמכים נוספים שהורה לחייב להמציא, אלא אם כן ראה סיבה המצדיקה את הזמנת החייב לחקירת יכולת, לרבות לפי בקשת הזוכה, כאמור בסעיף 67(ב1).

(ד) התייצב חייב ולא נחקר חקירת יכולת על ידי ראש ההוצאה לפועל רשם ההוצאה לפועל, מסיבות שאינן תלויות בו, ולא מילא אחר כל הדרישות האמורות בתקנת משנה (ב), ימסרו לו, בו במקום, אישור התייצבות והזמנה לחקירת יכולת בלשכה המקורית, בשעות קבלת קהל, בתוך 14 ימים מיום התייצבותו; בהזמנה יוזהר החייב כי אם לא יתייצב כנדרש יהיה צפוי למאסר.

בקשת חייב לצו תשלומים תק' (מס' 2) תשנ"ט-1999 תק' תשס"ט-2009

12ב.  (א)  הגיש חייב בתוך 21 ימים מעת שהומצאה לו האזהרה, בקשה לצו תשלומים שמתקיימות בה כל הוראות סעיף 7א לחוק (להלן - בקשה לצו תשלומים), יראו אותו כמי שהתייצב לחקירת יכולת לפי סעיף 67(א1) לחוק; רשם ההוצאה לפועל ייתן צו תשלומים לאחר שבדק את יכולת החייב, על יסוד העיון בבקשתו ובמסמכים שצורפו לה ובמסמכים נוספים שהורה לחייב להמציא או שהומצאו לידיו לפי סעיף 7ב(א) בחוק, אלא אם כן ראה סיבה המצדיקה את הזמנת החייב לחקירת יכולת לרבות לפי בקשת הזוכה, כאמור בסעיף 67(ב1).

תק' תשס"ט-2009

          (ב)  הגיש החייב בקשה לצו תשלומים והחליט רשם ההוצאה לפועל לדחותה או לא לדון בה, יוזמן החייב להתייצב לחקירת יכולת בלשכה המקורית, בתוך 14 ימים מיום המצאת ההזמנה, בשעות קבלת הקהל; ההזמנה תישלח לחייב בדואר רשום עם אישור מסירה או במסירה אישית, והיא תכלול אזהרה, שאם לא יתייצב החייב לחקירת יכולת במועד, יראו אותו כחייב המשתמט מתשלום חובותיו והוא יהיה צפוי למאסר אם התקיימו התנאים הנדרשים לכך בחוק.

מיום 15.7.1999

תק' (מס' 2) תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5991 מיום 15.7.1999 עמ' 1069

הוספת תקנה 12ב

 

מיום 2.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6782 מיום 2.6.2009 עמ' 978, 980

12ב. (א) הגיש חייב בתוך 21 ימים מעת שהומצאה לו האזהרה, בקשה לצו תשלומים שמתקיימות בה כל הוראות סעיף 7א לחוק (להלן - בקשה לצו תשלומים), יראו אותו כמי שהתייצב לחקירת יכולת לפי סעיף 67(א1) לחוק; ראש ההוצאה לפועל רשם ההוצאה לפועל ייתן צו תשלומים לאחר שבדק את יכולת החייב, על יסוד העיון בבקשתו ובמסמכים שצורפו לה ובמסמכים נוספים שהורה לחייב להמציא או שהומצאו לידיו לפי סעיף 7ב(א) בחוק, אלא אם כן ראה סיבה המצדיקה את הזמנת החייב לחקירת יכולת לרבות לפי בקשת הזוכה, כאמור בסעיף 67(ב1).

(ב) הגיש החייב בקשה לצו תשלומים והחליט ראש ההוצאה לפועל רשם ההוצאה לפועל לדחותה או לא לדון בה, יוזמן החייב להתייצב לחקירת יכולת בלשכה המקורית, בתוך 14 ימים מיום המצאת ההזמנה, בשעות קבלת הקהל; ההזמנה תישלח לחייב בדואר רשום עם אישור מסירה או במסירה אישית, והיא תכלול אזהרה, שאם לא יתייצב החייב לחקירת יכולת במועד, יראו אותו כחייב המשתמט מתשלום חובותיו והוא יהיה צפוי למאסר אם התקיימו התנאים הנדרשים לכך בחוק.

תק' תשס"ט-2009

13.  (בוטלה).

מיום 22.6.1989

תק' תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5194 מיום 22.6.1989 עמ' 994

החלפת תקנה 13

הנוסח הקודם:

בקשה להפרשי הצמדה

13. (א) זוכה רשאי לבקש מראש ההוצאה לפועל לקבוע כי סכום שנפסק כאמור בסעיף 9(ג) לחוק פסיקת ריבית (תיקון מס' 3), תשל"ט - 1979, ישולם בתוספת הפרשי הצמדה וריבית במקום הריבית שנקבעה.

(ב) הבקשה תוגש במספר עותקים מספיק ללשכה ולכל החייבים, ותכיל חישוב הפרשי ההצמדה מן היום שממנו מבקש הזוכה להחילם ועד ליום הגשת הבקשה.

(ג) המוציא לפועל ימציא לחייב העתק מהבקשה, והחייב רשאי להגיב עליה בכתב תוך עשרים יום מיום קבלתה.

(ד) לא הוגשה תגובה במועד האמור בתקנת משנה (ג), רשאי ראש ההוצאה לפועל לקבוע כי החוב ישולם כאמור בתקנת משנה (א).

 

מיום 2.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6782 מיום 2.6.2009 עמ' 980

ביטול תקנה 13

הנוסח הקודם:

בקשה להפחתת ריבית פיגורים

13. בקשה לפי סעיף 10א(ב) לחוק תוגש לראש ההוצאה לפועל תוך עשרים ימים מיום שהומצאה האזהרה לחייב.

ביצוע הליך לפני המצאת אזהרה (הוראת שעה)  תש"ע-2009

14.    (א)  ביקש הזוכה שהליך יינקט לפני מתן האזהרה לחייב, או לפני שעברה התקופה שנקבעה באזהרה, ינמק בקשתו ויצרף לבקשה תצהיר לשם אימות העובדות הכלולות בבקשה.

(הוראת שעה)  תש"ע-2009

          (ב)  לעניין הליך במסלול מקוצר לפי פרק א1 לחוק, תוגש הבקשה לפי בקשת הזוכה באמצעות עובד הלשכה שמנהל מערכת ההוצאה לפועל הסמיכו לעניין זה.

תק' (מס' 2)  תש"ף-2020

          (ג)   לעניין הליך במסלול מזונות לפי פרק א'2 לחוק, תוגש הבקשה לפי בקשת הזוכה באמצעות עובד מסלול המזונות או ביוזמת עובד מסלול המזונות אם קיבל מידע שעלה ממנו חשש ממשי שהחייב עומד להבריח נכסים או לצאת את הארץ בלי לפרוע את החוב או להבטיח את פירעונו, או אם מתקיימות נסיבות אחרות המצדיקות לעשות כן; לבקשה יצורף תצהיר לשם אימות העובדות הכלולות בבקשה.

מיום 24.12.2009

הוראת שעה תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6841 מיום 24.12.2009 עמ' 316

14. (א) ביקש הזוכה שהליך יינקט לפני מתן האזהרה לחייב, או לפני שעברה התקופה שנקבעה באזהרה, ינמק בקשתו ויצרף לבקשה תצהיר לשם אימות העובדות הכלולות בבקשה.

(ב) לעניין הליך במסלול מקוצר לפי פרק א1 לחוק, תוגש הבקשה לפי בקשת הזוכה באמצעות עובד הלשכה שמנהל מערכת ההוצאה לפועל הסמיכו לעניין זה.

 

מיום 2.2.2014

הוראת שעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7338 מיום 2.2.2014 עמ' 607

הוספת תקנת משנה (ג)

 

מיום 9.9.2020

תק' (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8743 מיום 9.9.2020 עמ' 2624

הוספת תקנת משנה 14(ג)

שאלון וכתב ויתור על סודיות תק' תשנ"ה-1995 תק' תשס"ט-2009

14א.  שאלון וכתב ויתור על סודיות כאמור בסעיף 7א לחוק ייערך לפי טופס 21 שבתוספת הראשונה.

מיום 11.1.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5651 מיום 11.1.1995 עמ' 530

הוספת תקנה 14א

 

מיום 2.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6782 מיום 2.6.2009 עמ' 980

14א. שאלון וכתב ויתור על סודיות כאמור בסעיף 7א לחוק ייערכו לפי טפסים 22 ו-23 שבתוספת ייערך לפי טופס 21 שבתוספת הראשונה.

תשלום חודשי מזערי תק' תשנ"ה-1995 תק' תשס"ט-2009

14ב.  תשלומי חייב על חשבון החוב הפסוק, המתבצעים עד להחלטת רשם ההוצאה לפועל בבקשתו למתן צו תשלומים כאמור בסעיף 7א(ד) לחוק, לא יפחתו מסכום של 150 שקלים חדשים כל אחד.

מיום 11.1.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5651 מיום 11.1.1995 עמ' 530

הוספת תקנה 14ב

 

מיום 2.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6782 מיום 2.6.2009 עמ' 978, 980

14ב. תשלומי חייב על חשבון החוק הפסוק החוב הפסוק, המתבצעים עד להחלטת ראש ההוצאה לפועל רשם ההוצאה לפועל בבקשתו למתן צו תשלומים כאמור בסעיף 7א(ד) לחוק, לא יפחתו מסכום של 100 150 שקלים חדשים כל אחד.

בקשת זוכה להגדלת תשלומי חייב תק' תשנ"ה-1995 תק' תשס"ט-2009

14ג.   בקשת זוכה לראש הוצאה לפועל לפי סעיף 69א לחוק, לקבוע לחייב תשלומים גבוהים מאלה שקבע מנהל מערכת ההוצאה לפועל בכללים, תפרט את הנימוקים המיוחדים המצדיקים בקשה זו.

מיום 11.1.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5651 מיום 11.1.1995 עמ' 530

הוספת תקנה 14ג

 

מיום 2.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6782 מיום 2.6.2009 עמ' 978

14ג. בקשת זוכה לראש הוצאה לפועל לפי סעיף 69א לחוק, לקבוע לחייב תשלומים גבוהים מאלה שקבע מנהל בתי המשפט מנהל מערכת ההוצאה לפועל בכללים, תפרט את הנימוקים המיוחדים המצדיקים בקשה זו.

הגשת בקשות במערכת המיכון תק' תשפ"ב-2022

14ד.  (א)  בקשות, תגובות לבקשת הליכים, פעולות, הודעות ודיווח (להלן בתקנה זו – בקשות) המוגשות על ידי הזוכה או החייב או על ידי כונס נכסים והמפורטות בתוספת הרביעית, יוגשו באמצעות מערכת המיכון של מערכת ההוצאה לפועל.

          (ב)  יחיד שאינו מיוצג בידי עורך דין, רשאי להגיש את הבקשות שלא בצורה ממוכנת.

          (ג)   במקרה של תקלה במערכת ההוצאה לפועל באופן העברת בקשות בצורה ממוכנת, תפורסם הודעה בדבר התקלה באתר האינטרנט, ויהיה ניתן להגיש בתקופות האמורות בהודעה, בקשות באופן, בדרך ובמועדים שיפורטו בהודעה.

          (ד)  עורך דין אשר נתקל בקושי טכני בהגשת בקשה באמצעות מערכת המיכון של מערכת ההוצאה לפועל, יפנה ללשכת ההוצאה לפועל באמצעות טופס מקוון לקבלת סיוע והדרכה בעל פה, בדבר אופן הגשת הבקשה בצורה ממוכנת; אם הקושי הטכני לא נפתר, יהיה רשאי להגיש את הבקשה שלא בצורה ממוכנת.

מיום 22.3.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10004 מיום 20.2.2022 עמ' 2102

הוספת תקנה 14ד

 

מיום 22.3.2022 עד יום 20.9.2022

תק' תשפ"ב-2022 הוראת שעה

ק"ת תשפ"ב מס' 10004 מיום 20.2.2022 עמ' 2105

הוספת תקנת משנה 14ד(ד)

הנוסח:

(ד) עורך דין אשר נתקל בקושי טכני בהגשת בקשה באמצעות מערכת המיכון של מערכת ההוצאה לפועל, יפנה ללשכת ההוצאה לפועל באמצעות טופס מקוון לקבלת סיוע והדרכה בעל פה, בדבר אופן הגשת הבקשה בצורה ממוכנת; אם הקושי הטכני לא נפתר, יהיה רשאי להגיש את הבקשה שלא בצורה ממוכנת.

הגשת בקשות ללשכה תק' תשס"ט-2009 תק' תשע"ו-2015

15.  (א)  כל בקשה, זולת אם נעשתה תוך שמיעת המבקש בפני רשם ההוצאה לפועל, תהיה בכתב, חתומה בידי המבקש או בא כוחו, ותוגש או תישלח בדואר או בתקשורת בין מחשבים אל הלשכה שבה מתנהל התיק, זולת בקשה דחופה שיש להגישה באופן ידני; בקשה כאמור שנשלחה בדואר לא תיחשב כבקשה שנתקבלה, אלא אם נתקבלה למעשה.

תק' (מס' 2) תשע"ג-2013

          (א1) בקשת זוכה לסגירת תיק או להקטנת חוב או לביטול הליכים יוגשו לפקיד בלשכה שבה מתנהל התיק או יישלחו באמצעות תקשורת בין מחשבים בלבד; בתיק מזונות ניתן להגיש בקשות להקטנת חוב גם באמצעות הדואר או הפקסימילה.

תק' (מס' 3)  תש"ע-2010

          (א1א) על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(א1) יהיה ניתן להגיש בבית משפט שלום, שאין לידו לשכת הוצאה לפועל, בקשות ומסמכים שניתן להגישם בלשכת הוצאה לפועל ולקבל מידע בעניין תיקים והליכים בהוצאה לפועל.

תק' תשס"ט-2009 תק' תשע"ו-2015

          (א2) בקשות אשר יוגשו ללשכה יהיו לפי טפסים 4 עד 4ו שבתוספת הראשונה, לפי העניין, ויצוין בהן קוד הסעד המבוקש כמפורט בכל טופס, לפי העניין, וכן תירשם תמצית הבקשה במקום המיועד לכך בטופס; האמור בתקנת משנה זו לא יחול על בקשות שמוגשות בתקשורת בין מחשבים.

תק' תשע"ו-2015

          (א3) בקשה תהיה מודפסת או כתובה במכונת כתיבה, על גבי גיליונות נייר לבנים וחלקים בגודל 21 x 29.7 ס"מ (A4), על צד אחד בלבד של הגיליון, ויש להותיר שוליים של חמישה סנטימטרים לפחות; על אף האמור בתקנת משנה זו, אין לעורר התנגדות טכנית על בסיס פגם שבצורה.

תק' תשע"ו-2015

          (א4) על המגיש בקשה באמצעות תקשורת בין מחשבים לוודא כי פרטי הצדדים שצוינו וכן פרטי הבקשה הוקלדו במלואם ובצורה מדויקת ומלאה.

תק' (מס' 2) תשמ"ד-1984

          (ב)  הבקשה תפרט את מספר תיק ההוצאה לפועל, את שמותיהם, מספרי זהותם ומעניהם של הזוכה ושל החייב, את הענין המבוקש ולגבי איזה מן החייבים הוא מבוקש.

תק' תשס"ט-2009

          (ג)   בבקשת חייב יפורטו, נוסף על האמור בתקנת משנה (ב), כתובת למשלוח דברי דואר, מענו המדויק האחרון, מספר המיקוד ואם טרם נקבע מספר מיקוד יצוין הדבר במפורש, וככל הניתן גם מספר טלפון לרבות מספר טלפון נייד; בקשה שאין מתקיימות בה הוראות תקנת משנה זו, לא תקובל בידי הלשכה.

תק' תשנ"ה-1995

          (ד)  לבקשת חייב יצורף העתק צילומי של תעודת הזהות שלו, ובאין לו תעודת זהות העתק צילומי של תעודה מזהה אחרת, זולת אם צירף כבר העתק צילומי כאמור לבקשה קודמת שהגיש באותו תיק הוצאה לפועל.

תק' תשס"ט-2009

          (ה)  בקשה שלפי תקנות אלה יש להגיש בצירוף תצהיר או בצירוף ערובה, ולא צורפו לה תצהיר או ערובה, לפי העניין, לא תקובל לרישום.

מיום 11.1.1982

תק' תשמ"ב-1981

ק"ת תשמ"ב מס' 4299 מיום 28.12.1981 עמ' 378

הוספת תקנת משנה 15(ג)

 

מיום 3.6.1984

תק' (מס' 2) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4642 מיום 3.6.1984 עמ' 1676

(ב) הבקשה תפרט את מספר תיק ההוצאה לפועל, את שמותיהם, מספרי זהותם ומעניהם של הזוכה ושל החייב, את הענין המבוקש ולגבי איזה מן החייבים הוא מבוקש.

 

מיום 11.1.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5651 מיום 11.1.1995 עמ' 530

הוספת תקנת משנה 15(ד)

 

מיום 2.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6782 מיום 2.6.2009 עמ' 978, 980

15. (א) כל בקשה, זולת אם נעשתה תוך שמיעת המבקש בפני ראש ההוצאה לפועל רשם ההוצאה לפועל, תהיה בכתב, חתומה בידי המבקש או בא כוחו, ותוגש או תישלח אל הלשכה המבצעת את פסק הדין שבה מתנהל התיק; בקשה כאמור שנשלחה בדואר לא תיחשב כבקשה שנתקבלה, אלא אם נתקבלה למעשה.

(א1) לא יתקבלו בקשות זוכה לסגירת התיק, להקטנת החוב או לביטול הליכים שנשלחו בדואר או בכל דרך אחרת; בקשות כאמור בפסקה זו, יוגשו לפקיד בלשכה שבה מתנהל התיק.

(א2) בקשות ללשכה יוגשו לפי טפסים 4 עד 4ו שבתוספת הראשונה, לפי העניין, ויצוין בהן קוד הסעד המבוקש כמפורט בכל טופס, לפי העניין, וכן תירשם תמצית הבקשה במקום המיועד לכך בטופס.

(ב) הבקשה תפרט את מספר תיק ההוצאה לפועל, את שמותיהם, מספרי זהותם ומעניהם של הזוכה ושל החייב, את הענין המבוקש ולגבי איזה מן החייבים הוא מבוקש.

(ג) בבקשת חייב יפורטו - בנוסף לאמור בתקנת משנה (ב) - מענו המדוייק האחרון ומספר המיקוד, ואם טרם נקבע מספר מיקוד - יצויין הדבר במפורש; בקשה שאינה ממלאת אחר הוראות תקנת משנה זו, לא תקובל בידי הלשכה.

(ג) בבקשת חייב יפורטו, נוסף על האמור בתקנת משנה (ב), כתובת למשלוח דברי דואר, מענו המדויק האחרון, מספר המיקוד ואם טרם נקבע מספר מיקוד יצוין הדבר במפורש, וככל הניתן גם מספר טלפון לרבות מספר טלפון נייד; בקשה שאין מתקיימות בה הוראות תקנת משנה זו, לא תקובל בידי הלשכה.

(ד) לבקשת חייב יצורף העתק צילומי של תעודת הזהות שלו, ובאין לו תעודת זהות העתק צילומי של תעודה מזהה אחרת, זולת אם צירף כבר העתק צילומי כאמור לבקשה קודמת שהגיש באותו תיק הוצאה לפועל.

(ה) בקשה שלפי תקנות אלה יש להגיש בצירוף תצהיר או בצירוף ערובה, ולא צורפו לה תצהיר או ערובה, לפי העניין, לא תקובל לרישום.

 

מיום 7.3.2010

תק' (מס' 3) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6874 מיום 7.3.2010 עמ' 914

הוספת תקנת משנה 15(א1א)

 

מיום 26.6.2013

תק' (מס' 2) תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7253 מיום 27.5.2013 עמ' 1228

החלפת תקנת משנה 15(א1)

הנוסח הקודם:

(א1) לא יתקבלו בקשות זוכה לסגירת התיק, להקטנת החוב או לביטול הליכים שנשלחו בדואר או בכל דרך אחרת; בקשות כאמור בפסקה זו, יוגשו לפקיד בלשכה שבה מתנהל התיק.

 

מיום 9.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7569 מיום 9.11.2015 עמ' 144

(א) כל בקשה, זולת אם נעשתה תוך שמיעת המבקש בפני רשם ההוצאה לפועל, תהיה בכתב, חתומה בידי המבקש או בא כוחו, ותוגש או תישלח בדואר או בתקשורת בין מחשבים אל הלשכה שבה מתנהל התיק, זולת בקשה דחופה שיש להגישה באופן ידני; בקשה כאמור שנשלחה בדואר לא תיחשב כבקשה שנתקבלה, אלא אם נתקבלה למעשה.

(א1) בקשת זוכה לסגירת תיק או להקטנת חוב או לביטול הליכים יוגשו לפקיד בלשכה שבה מתנהל התיק או יישלחו באמצעות תקשורת בין מחשבים בלבד; בתיק מזונות ניתן להגיש בקשות להקטנת חוב גם באמצעות הדואר או הפקסימילה.

(א1א) על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(א1) יהיה ניתן להגיש בבית משפט שלום, שאין לידו לשכת הוצאה לפועל, בקשות ומסמכים שניתן להגישם בלשכת הוצאה לפועל ולקבל מידע בעניין תיקים והליכים בהוצאה לפועל.

(א2) בקשות ללשכה יוגשו בקשות אשר יוגשו ללשכה יהיו לפי טפסים 4 עד 4ו שבתוספת הראשונה, לפי העניין, ויצוין בהן קוד הסעד המבוקש כמפורט בכל טופס, לפי העניין, וכן תירשם תמצית הבקשה במקום המיועד לכך בטופס; האמור בתקנת משנה זו לא יחול על בקשות שמוגשות בתקשורת בין מחשבים.

(א3) בקשה תהיה מודפסת או כתובה במכונת כתיבה, על גבי גיליונות נייר לבנים וחלקים בגודל 21 x 29.7 ס"מ (A4), על צד אחד בלבד של הגיליון, ויש להותיר שוליים של חמישה סנטימטרים לפחות; על אף האמור בתקנת משנה זו, אין לעורר התנגדות טכנית על בסיס פגם שבצורה.

(א4) על המגיש בקשה באמצעות תקשורת בין מחשבים לוודא כי פרטי הצדדים שצוינו וכן פרטי הבקשה הוקלדו במלואם ובצורה מדויקת ומלאה.

המצאה לזוכה תק' (מס' 2) תשנ"א-1991 תק' תשס"ט-2009

15א.  (א)  הגישו החייב או צד שלישי בקשה ללשכה, יצרפו אליה, בנוסף למספר העותקים הנדרש, עותק לשם המצאה לזוכה; היו החייב או הצד השלישי מיוצגים על ידי עורך דין, ימציאו עותק הבקשה לזוכה בתוך שלושה ימים; רשם ההוצאה לפועל יקבע את המועד שבו ימסור הזוכה את תגובתו לבקשה, זולת אם החליט לדחותה; לא הגיב הזוכה במועד שנקבע לו, יחליט רשם ההוצאה לפועל בלא תגובת הזוכה.

          (ב)  ראה רשם ההוצאה לפועל כי השהיית הדיון עלולה לגרום נזק שאין לו תקנה או נזק חמור, רשאי הוא, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להחליט בבקשה אף לפני קבלת תגובת הזוכה; העתק מההחלטה יישלח לזוכה; הזוכה או אדם אחר הרואה עצמו נפגע על ידי ההחלטה, רשאי לבקש את ביטולה או את שינויה תוך שבעה ימים מהיום שבו הומצא לו העתק מההחלטה.

מיום 7.2.1991

תק' (מס' 2) תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5331 מיום 7.2.1991 עמ' 504

הוספת תקנה 15א

 

מיום 2.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6782 מיום 2.6.2009 עמ' 978, 981

15א. (א) הגישו החייב או צד שלישי בקשה ללשכה, יצרפו אליה, בנוסף למספר העותקים הנדרש, עותק לשם המצאה לזוכה; היו החייב או הצד השלישי מיוצגים על ידי עורך דין, ימציאו עותק הבקשה לזוכה בתוך שלושה ימים; ראש ההוצאה לפועל רשם ההוצאה לפועל יקבע את המועד שבו ימסור הזוכה את תגובתו לבקשה, זולת אם החליט לדחותה; לא הגיב הזוכה במועד שנקבע לו, יחליט ראש ההוצאה לפועל רשם ההוצאה לפועל בלא תגובת הזוכה.

(ב) ראה ראש ההוצאה לפועל רשם ההוצאה לפועל כי השהיית הדיון עלולה לגרום נזק שאין לו תקנה או נזק חמור, רשאי הוא, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להחליט בבקשה אף לפני קבלת תגובת הזוכה; העתק מההחלטה יישלח לזוכה; הזוכה או אדם אחר הרואה עצמו נפגע על ידי ההחלטה, רשאי לבקש את ביטולה או את שינויה תוך שבעה ימים מהיום שבו הומצא לו העתק מההחלטה.

כתב בי-דין אלקטרוני תק' תשע"ו-2015

15א1. (א)  כתב בי-דין המשוגר באמצעי אלקטרוני (להלן – כתב בי-דין אלקטרוני), שנדרשת לגביו חתימה, וכן תצהיר המשוגר באמצעי אלקטרוני (להלן – תצהיר אלקטרוני) ייחתמו, כל אחד, על צרופותיו, בחתימה אלקטרונית; אין באמור בתקנה זו לפטור מחובת האזהרה והזיהוי לפי כל דין.

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), ניתן להגיש באמצעי אלקטרוני ללשכת ההוצאה לפועל תצהיר שנחתם בחתימת יד של המצהיר או של מקבל התצהיר ובלבד שבעת הגשתו ייחתם אלקטרונית בידי מקבל התצהיר.

          (ג)   כתב בי-דין אלקטרוני שלא מתקיימות בו הוראות תקנות אלה או הוראות מנהל מערכת ההוצאה לפועל לפי פרק זה, או שמסיבה אחרת התקבל בלתי שלם או פגום, לא יתקבל לרישום במזכירות ההוצאה לפועל, והודעה על כך תישלח למגישו בתוך עשרה ימים.

          (ד)  הרואה את עצמו נפגע מאי-קבלתו לרישום של כתב בי-דין אלקטרוני או תצהיר אלקטרוני, רשאי, בתוך עשרה ימים ממועד קבלת ההודעה על אי-קבלה לרישום כאמור בתקנת משנה (ג), לבקש כי העניין יועבר לעיוני ולהכרעתו של רשם; לא הגיש בקשה כאמור, יראוהו כמי שאינו מתנגד לאי-קבלה לרישום של כתב בי-הדין האלקטרוני.

מיום 9.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7569 מיום 9.11.2015 עמ' 144

הוספת תקנה 15א1

המצאת בקשות בתקשורת בין מחשבים תק' תשע"ו-2015

15א2. בקשה שהוגשה לאחר השעה 17:00 בימים א' עד ה' בשבוע או ביום ו' או ביום מנוחה כמשמעותו בסעיף 18א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948, או ביום מנוחה שנקבע בחיקוק אחר, יראו אותה כאילו נשלחה ביום חול שלאחריו.

מיום 9.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7569 מיום 9.11.2015 עמ' 145

הוספת תקנה 15א2

תמצית בקשה ותגובה תק' תשנ"ה-1995

15ב.  לבקשה או לתגובה המוגשות ללשכת ההוצאה לפועל, יצרף המגיש תמצית שלה שלא תעלה על 4 שורות כדי שהתמצית תוקלד למערכת המיכון.

מיום 11.1.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5651 מיום 11.1.1995 עמ' 530

הוספת תקנה 15ב

שאילתה תק' תשס"ט-2009

16.  החייב או הזוכה רשאים להגיש שאילתה, מבין השאילתות הקבועות אחרי טופס 20 שבתוספת הראשונה, בדרך שיורה מנהל מערכת ההוצאה לפועל.

מיום 2.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6782 מיום 2.6.2009 עמ' 981

החלפת תקנה 16

הנוסח הקודם:

שאילתה

16. בלשכה שמופעלת בה מערכת מיכון, כאמור בתקנה 5(ג), יכול החייב והזוכה להגיש שאילתה מבין השאילתות הקבועות בתוספת בדרך שיקבע מנהל בתי המשפט.

תיק אלקטרוני תק' תשס"ט-2009

17.  (א)  בקשת ביצוע ומצורפיה ייסרקו ויתויקו בתיק אלקטרוני שיינתן לו המספר הסידורי של הבקשה (בתקנה זו – תיק אלקטרוני).

          (ב)  כל בקשה, הליך או מסמך הנוגעים לתיק האלקטרוני ייסרקו, יתויקו בתיק ויקבלו מספר סידורי.

          (ג)   כל החלטה שניתנה בתיק הבקשה, תוקלד לתיק האלקטרוני.

          (ד)  התיק האלקטרוני יכלול דף חשבון שבו יירשמו כל הסכומים הנזקפים לזכותו או לחובתו של החייב על חשבון החוב הפסוק, בציון האסמכתה לכך.

מיום 2.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6782 מיום 2.6.2009 עמ' 981

החלפת תקנה 17

הנוסח הקודם:

תיק

17. (א) בקשת ביצוע והמצורפות אליה יתוייקו בתיק אשר יצויין במספרה הסידורי של הבקשה.

(ב) כל בקשה ומסמך לגבי פסק דין אחד יסומנו בחתימה ובחותמת אשר תציין תאריך קבלתו, ויתוייק בתיק לפי סדר קבלתו; כל דף שבתיק יסומן במספר סידורי שוטף.

(ג) בתיק ייכלל דף חשבון, בו יירשמו כל הסכומים הנזקפים לזכותו או לחובתו של החייב על חשבון החוב הפסוק, אגב ציון האסמכתה לכך.

(ד) בלשכה שבה מופעלת מערכת מיכון, כאמור בתקנה 5(ג), רשאי מנהל בתי המשפט לקבוע את סדרי התיוק, הטיפול והגניזה של בקשות ומסמכים הנזכרים בתקנה זו וכן את המסמכים שעל הזוכה לצרפם בעת הגשתה של הבקשה לביצוע.

עדכון תיק תק' תשנ"ב-1991 תק' תשנ"ה-1995 תק' תשס"ט-2009

17א.  (א)  זוכה ידווח ללשכת ההוצאה לפועל על כל תקבול שקיבל על חשבון החוב, שלא באמצעותה; דיווח כאמור יימסר ללשכה תוך שבעה ימים מקבלת התקבול.

          (ב)  רשם ההוצאה לפועל רשאי לדרוש מן הזוכה למסור מידע עדכני ושוטף על תקבולים שקיבל מן החייב לשם רישום בדף החשבון הכלול בתיק, וכן רשאי הוא, על פי בקשת החייב, להורות על השהיית הליכים כל עוד לא מסר הזוכה את המידע כנדרש, ולפטור את החייב ממתן ערובה, אם ראה הצדקה לכך לשם מניעת עיוות דין.

מיום 1.11.1991

תק' תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5393 מיום 20.10.1991 עמ' 320

הוספת תקנה 17א

 

מיום 11.1.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5651 מיום 11.1.1995 עמ' 531

17א. (א) זוכה ידווח ללשכת ההוצאה לפועל על כל תקבול שקיבל על חשבון החוב, שלא באמצעותה; דיווח כאמור יימסר ללשכה תוך שבעה ימים מקבלת התקבול.

(ב) ראש ההוצאה לפועל רשאי לדרוש מן הזוכה למסור מידע עדכני ושוטף על תקבולים שקיבל מן החייב לשם רישום בדף החשבון הכלול בתיק, וכן רשאי הוא, על פי בקשת החייב, להורות על השהיית הליכים כל עוד לא מסר הזוכה את המידע כנדרש, ולפטור את החייב ממתן ערובה, אם ראה הצדקה לכך לשם מניעת עיוות דין.

 

מיום 2.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6782 מיום 2.6.2009 עמ' 978

(ב) ראש ההוצאה לפועל רשם ההוצאה לפועל רשאי לדרוש מן הזוכה למסור מידע עדכני ושוטף על תקבולים שקיבל מן החייב לשם רישום בדף החשבון הכלול בתיק, וכן רשאי הוא, על פי בקשת החייב, להורות על השהיית הליכים כל עוד לא מסר הזוכה את המידע כנדרש, ולפטור את החייב ממתן ערובה, אם ראה הצדקה לכך לשם מניעת עיוות דין.

העברת ביצוע  פסק-דין ללשכה אחרת תק' תשס"ט-2009

18.  (א)  לא יחליט רשם ההוצאה לפועל על העברת ביצוע פסק דין ללשכה אחרת אלא לאחר שנתן לזוכה הזדמנות להשמיע דברו.

          (ב)  החליט רשם ההוצאה לפועל להעביר ביצועו של פסק הדין אל לשכה אחרת, יועבר התיק בשלמותו ללשכה האחרת, בצירוף החלטת ההעברה, ומשנעשה כן, יראו את הלשכה שאליה הועבר התיק כאילו הוגשה בקשת הביצוע בפניה, אולם הליכים שננקטו בלשכה המעבירה יעמדו בעינם; הודעה על העברת התיק לפי תקנה זו תומצא לזוכה ולחייב.

          (ג)   החליט רשם ההוצאה לפועל - בלשכה בה מופעלת מערכת מיכון, כאמור בתקנה 5(ג) - להעביר ביצועו של פסק-דין ללשכה אחרת, יועברו ללשכה האחרת כל אותם בקשות ומסמכים, הנוגעים לאותו פסק דין, בצירוף החלטת ההעברה; משנעשה כן, יחולו על פסק הדין הוראותיה של תקנת משנה (ב).

מיום 2.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6782 מיום 2.6.2009 עמ' 978

18. (א) לא יחליט ראש ההוצאה לפועל רשם ההוצאה לפועל על העברת ביצוע פסק דין ללשכה אחרת אלא לאחר שנתן לזוכה הזדמנות להשמיע דברו.

(ב) החליט ראש ההוצאה לפועל רשם ההוצאה לפועל להעביר ביצועו של פסק הדין אל לשכה אחרת, יועבר התיק בשלמותו ללשכה האחרת, בצירוף החלטת ההעברה, ומשנעשה כן, יראו את הלשכה שאליה הועבר התיק כאילו הוגשה בקשת הביצוע בפניה, אולם הליכים שננקטו בלשכה המעבירה יעמדו בעינם; הודעה על העברת התיק לפי תקנה זו תומצא לזוכה ולחייב.

(ג) החליט ראש ההוצאה לפועל רשם ההוצאה לפועל - בלשכה בה מופעלת מערכת מיכון, כאמור בתקנה 5(ג) - להעביר ביצועו של פסק-דין ללשכה אחרת, יועברו ללשכה האחרת כל אותם בקשות ומסמכים, הנוגעים לאותו פסק דין, בצירוף החלטת ההעברה; משנעשה כן, יחולו על פסק הדין הוראותיה של תקנת משנה (ב).

העברת ביצוע הליך ללשכה אחרת תק' תשס"ט-2009

19.  (א)  החליט רשם ההוצאה לפועל להעביר ביצועו של הליך ללשכה אחרת, תישלח הודעה על כך ללשכה האחרת לשם ביצוע ההליך, וכן לזוכה.

          (ב)  דו"ח על ביצוע ההליך, בצירוף המסמכים הנוגעים בדבר, יישלח אל הלשכה המעבירה וכן לזוכה בתכוף לאחר הביצוע.

          (ג)   הליך שבוצע כאמור, רואים אותו כאילו ביצעה אותו הלשכה המעבירה לכל דבר, לרבות לענין ערר וערעור.

מיום 2.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6782 מיום 2.6.2009 עמ' 978

(א) החליט ראש ההוצאה לפועל רשם ההוצאה לפועל להעביר ביצועו של הליך ללשכה אחרת, תישלח הודעה על כך ללשכה האחרת לשם ביצוע ההליך, וכן לזוכה.

דיון מאוחד תק' תשפ"ב-2022

19א.  רשם ההוצאה לפועל רשאי, לפי בקשת אחד מבעלי הדין או ביוזמתו, להורות על קיומו של דיון מאוחד בחלק מתיקי החייב או בכולם, אם סבר שיש בכך כדי לייעל ולפשט את ההליכים או כדי למנוע תוצאות סותרות ביחס לבקשות דומות או מכל טעם אחר, לרבות קיום של דיון מאוחד בבקשה הנידונה לפניו ובבקשה דומה שהוגשה בתיק אחד או יותר באותה לשכת הוצאה לפועל או בכל לשכה אחרת.

מיום 20.2.2022

תק' תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10004 מיום 20.2.2022 עמ' 2102

הוספת תקנה 19א

פסק דין הטעון הבהרה תק' תשס"ט-2009

20.  פנה רשם ההוצאה לפועל לבית המשפט לשם קבלת הבהרה, יציין את חלק פסק הדין הטעון הבהרה, ובית המשפט לפני שישיב, יתן לצדדים הזדמנות להשמיע טענותיהם לפניו; תשובת בית המשפט תהווה חלק מפסק הדין בכל הנוגע לביצועו; העברת פסק הדין להבהרה לא תעכב את ביצועו ככל שהוא ניתן לביצוע כולו או חלקו, בלא הבהרה.

מיום 2.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6782 מיום 2.6.2009 עמ' 978, 981

20. פנה ראש ההוצאה לפועל רשם ההוצאה לפועל לבית המשפט לשם קבלת הבהרה, יציין את חלק פסק הדין הטעון הבהרה, ובית המשפט לפני שישיב, יתן לצדדים הזדמנות להשמיע טענותיהם לפניו; תשובת בית המשפט תהווה חלק מפסק הדין בכל הנוגע לביצועו; העברת פסק הדין להבהרה לא תעכב את ביצועו ככל שהוא ניתן לביצוע כולו או חלקו, בלא הבהרה.

בקשה להשהיית הליך

21.  בקשת החייב להשהות הליך או להימנע מנקיטתו, תהא בכתב ובצירוף תצהיר המאמת את העובדות שעליהן מסתמכת הבקשה ואת סוג הערובה המוצעת.

בקשת מעצר ועיכוב יציאה תק' (מס' 2) תשנ"ט-1999 ת"ט תש"ס-1999 תק' תשס"ד-2004 תק' תשס"ט-2009

22.  (א)  בקשת מעצר למניעת הפרעה בביצוע ובקשת עיכוב יציאה מן הארץ, יהיו בכתב בצירוף תצהיר, המאמת את העובדות שעליהן מסתמכת הבקשה ויצרף לה אישור בדבר פרטי החייב שאת יציאתו מהארץ מבקשים לעכב אלא אם כן הוגש אישור כאמור בתיק קודם לכן והזוכה ציין זאת בבקשתו או שהזוכה היה פטור מצירוף האישור על פי תקנות אלה.

          בבקשה לעיכוב יציאה מן הארץ יפרש המבקש את שמו ושם משפחתו של החייב גם באותיות לטיניות.

תק' תשנ"ט-1999

          (ב)  ניתן צו לעיכוב יציאה, תומצא מיד הודעה על כך לחייב, בדואר רשום עם אישור מסירה.

תק' תשס"ט-2009

          (ג)   צו עיכוב יציאה מן הארץ יכול שיכלול הוראה כי הצו יהא בטל אם ישולם הסכום הנקוב בו, בלשכה או במשטרת בקורת הגבולות, או אם תינתן בלשכה ערובה כמפורט בצו.

תק' תשס"ט-2009

          (ד)  לא יהיה תוקף לצו עיכוב יציאה מן הארץ בתום שנה מיום נתינתו, יהיו אשר יהיו הזמן או התנאים שנקבעו בצו ביחס לתחולתו, מלבד אם ניתן לזמן פחות משנה; האמור בתקנת משנה זו לא יחול על צו שניתן לענין תשלום מזונות, על הגבלה שהטיל הרשם על החייב לפי סעיף 66 לחוק, על צו שניתן על חייב מוגבל באמצעים לפי סעיף 69ד לחוק או על צו שניתן לחייב באיחוד תיקים לפי סעיף 74ד לחוק.

תק' תשס"ט-2009

          (ד1) ביטל רשם ההוצאה לפועל צו עיכוב יציאה מן הארץ, תעביר לשכת ההוצאה לפועל הודעה על כך למשטרת ביקורת הגבולות באמצעות תקשורת בין מחשבים.

          (ה)  רשם ההוצאה לפועל רשאי להאריך צו עיכוב יציאה מן הארץ על-ידי מתן צו חדש.

מיום 24.12.1997

תק' תשנ"ח-1997

ק"ת תשנ"ח מס' 5862 מיום 25.11.1997 עמ' 82

הוספת תקנת משנה 22(ד1)

 

מיום 10.2.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5946 מיום 12.1.1999 עמ' 266

(ב) ניתן צו לעיכוב יציאה, תומצא מיד הודעה על כך לחייב, בדואר רשום עם אישור מסירה.

 

מיום 13.8.1999

תק' (מס' 2) תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5991 מיום 15.7.1999 עמ' 1069

(א) בקשת מעצר למניעת הפרעה בביצוע ובקשת עיכוב יציאה מן הארץ, יהיו בכתב בצירוף תצהיר המאמת את העובדות שעליהן מסתמכת הבקשה ובצירוף תמצית ממרשם האוכלוסין בדבר פרטי החייב שאת יציאתו מהארץ מבקשים לעכב.

בבקשה לעיכוב יציאה מן הארץ יפרש המבקש את שמו ושם משפחתו של החייב גם באותיות לטיניות.

 

מיום 18.11.1999

ת"ט תש"ס-1999

ק"ת תש"ס מס' 6006 מיום 18.11.1999 עמ' 106

(א) בקשת מעצר למניעת הפרעה בביצוע ובקשת עיכוב יציאה מן הארץ, יהיו בכתב בצירוף תצהיר המאמת את העובדות שעליהן מסתמכת הבקשה ובצירוף ויצרף לה תמצית ממרשם האוכלוסין בדבר פרטי החייב שאת יציאתו מהארץ מבקשים לעכב.

בבקשה לעיכוב יציאה מן הארץ יפרש המבקש את שמו ושם משפחתו של החייב גם באותיות לטיניות.

 

מיום 1.8.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6331 מיום 28.7.2004 עמ' 836

(א) בקשת מעצר למניעת הפרעה בביצוע ובקשת עיכוב יציאה מן הארץ, יהיו בכתב בצירוף תצהיר המאמת את העובדות שעליהן מסתמכת הבקשה ויצרף לה תמצית ממרשם האוכלוסין בדבר פרטי החייב אישור בדבר פרטי החייב שאת יציאתו מהארץ מבקשים לעכב אלא אם כן הוגש אישור כאמור בתיק קודם לכן והזוכה ציין זאת בבקשתו.

בבקשה לעיכוב יציאה מן הארץ יפרש המבקש את שמו ושם משפחתו של החייב גם באותיות לטיניות.

 

מיום 2.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6782 מיום 2.6.2009 עמ' 978, 981

22. (א) בקשת מעצר למניעת הפרעה בביצוע ובקשת עיכוב יציאה מן הארץ, יהיו בכתב בצירוף תצהיר, המאמת את העובדות שעליהן מסתמכת הבקשה ויצרף לה אישור בדבר פרטי החייב שאת יציאתו מהארץ מבקשים לעכב אלא אם כן הוגש אישור כאמור בתיק קודם לכן והזוכה ציין זאת בבקשתו או שהזוכה היה פטור מצירוף האישור על פי תקנות אלה.

בבקשה לעיכוב יציאה מן הארץ יפרש המבקש את שמו ושם משפחתו של החייב גם באותיות לטיניות.

(ב) ניתן צו לעיכוב יציאה, תומצא מיד הודעה על כך לחייב, בדואר רשום עם אישור מסירה.

(ג) צו עיכוב יציאה מן הארץ יכול שיכלול הוראה כי הצו יהא בטל אם ישולם הסכום הנקוב בו, בלשכה או במשטרת בקורת הגבולות, או אם תינתן בלשכה ערובה כמפורט בצו.

(ד) לא יהיה תוקף לצו עיכוב יציאה מן הארץ בתום שנה מיום נתינתו, יהיו אשר יהיו הזמן או התנאים שנקבעו בצו ביחס לתחולתו, מלבד אם ניתן לזמן פחות משנה; האמור בתקנת משנה זו לא יחול על צו שניתן לענין תשלום מזונות, על הגבלה שהטיל הרשם על החייב לפי סעיף 66 לחוק, על צו שניתן על חייב מוגבל באמצעים לפי סעיף 69ד לחוק או על צו שניתן לחייב באיחוד תיקים לפי סעיף 74ד לחוק.

(ד1) ביטל ראש ההוצאה לפועל צו עיכוב יציאה, תמציא לשכת ההוצאה לפועל מיד הודעה על כך למשטרת ישראל.

(ד1) ביטל רשם ההוצאה לפועל צו עיכוב יציאה מן הארץ, תעביר לשכת ההוצאה לפועל הודעה על כך למשטרת ביקורת הגבולות באמצעות תקשורת בין מחשבים.

(ה) ראש ההוצאה לפועל רשם ההוצאה לפועל רשאי להאריך צו עיכוב יציאה מן הארץ על-ידי מתן צו חדש.

בקשה להטלת הגבלה תק' (מס' 2) תשס"ט-2009 תק' תשע"ג-2013

22א.  בקשה להטלת הגבלה לפי פרק ו'1 לחוק תהא בכתב ויפורטו בה ההגבלות שאותן מבקש הזוכה להטיל על החייב, וכן יצוינו בה פרטי החייב כאמור בתוספת הראשונה לחוק, בפרטים 1 ו-2,; אם פרטי החייב כאמור בתוספת הראשונה לחוק, בפרטים 1 ו-2, אינם תואמים את הפרטים הרשומים לגביו במרשם האוכלוסין ולא ניתן לתקנם לפי תקנה 10(ה) או אם החייב אינו יחיד, יצורף אישור בדבר פרטי חייב.

מיום 29.7.2009

תק' (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6798 מיום 29.7.2009 עמ' 1157

הוספת תקנה 22א

 

מיום 22.5.2013

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7226 מיום 21.2.2013 עמ' 796

22א. בקשה להטלת הגבלה לפי פרק ו'1 לחוק תהא בכתב ויפורטו בה ההגבלות שאותן מבקש הזוכה להטיל על החייב, וכן יצוינו בה פרטי החייב הטעונים אימות כאמור בתוספת הראשונה לחוק, בפרטים 1 ו-2; אם פרטי החייב הטעונים אימות כאמור בתוספת הראשונה לחוק, בפרטים 1 ו-2 אינם תואמים את הפרטים הרשומים לגביו במרשם האוכלוסין ולא ניתן לתקנם לפי תקנה 10(ה) או אם החייב אינו יחיד, יצורף אישור בדבר פרטי חייב.

הטלת הגבלה תק' (מס' 2) תשס"ט-2009

22ב.  (א)  החליט רשם ההוצאה לפועל על הטלת הגבלה שלא במעמד החייב, תישלח לחייב התראה לפי טופס 5 שבתוספת הראשונה.

          (ב)  חלפו 30 ימים מיום המצאת ההתראה לפי תקנת משנה (א) או מיום הטלת ההגבלה, אם הוטלה במעמד החייב, כאמור בסעיף 66ב(א)(1) לחוק, והחייב לא פרע את חובו ולא התייצב לחקירת יכולת, תיכנס ההגבלה לתוקפה אלא אם כן נתן רשם ההוצאה לפועל החלטה אחרת.

          (ג)   הגבלה שהוטלה מחדש לפי סעיף 66ד(ג) לחוק תיכנס לתוקפה מיד עם הטלתה בלא צורך במשלוח התראה לפי תקנת משנה (א); הודעה על הטלת ההגבלה תישלח לחייב.

מיום 29.7.2009

תק' (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6798 מיום 29.7.2009 עמ' 1157

הוספת תקנה 22ב

הודעה על הטלת הגבלה תק' (מס' 2) תשס"ט-2009

22ג.   נכנסה לתוקף הגבלה, תישלח הודעה על כך לגורמים המפורטים בצו ההגבלה; הודעה כאמור תישלח בכל דרך לרבות באמצעות תקשורת בין מחשבים; בהודעה כאמור יצוינו שם החייב ומספר תעודת הזהות שלו, מספר תיק ההוצאה לפועל, מספר ההליך שבו ניתנה ההגבלה, מועד מתן ההגבלה ותאריך פקיעתה ככל שקבע הרשם.

מיום 29.7.2009

תק' (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6798 מיום 29.7.2009 עמ' 1157

הוספת תקנה 22ג

ביטול הגבלה תק' (מס' 2) תשס"ט-2009

22ד.  בוטלה הגבלה בתיק, מן הסיבות המפורטות בסעיף 66ד(א) עד (ג) לחוק, תישלח הודעה על הביטול לגורמים שאליהם נשלחה ההגבלה, וכן לחייב ולזוכה; הודעה כאמור תישלח בכל דרך, לרבות באמצעות תקשורת בין מחשבים.

מיום 29.7.2009

תק' (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6798 מיום 29.7.2009 עמ' 1158

הוספת תקנה 22ד

חיפוש תק' תשס"ט-2009

23.  (נמחקה).

תק' תשנ"ח-1997 תק' תשס"ט-2009

          (ב)  היה החייב עומד לפני רשם ההוצאה לפועל, יכול רשם ההוצאה לפועל לצוות על כל שוטר, פקיד בית המשפט או עובד מערכת ההוצאה לפועל או אדם אחר, לערוך חיפוש על גופו ובכליו של החייב, הן לפי בקשה בעל פה והן מיזמתו; חיפוש כאמור ייערך שלא בפרהסיה.

          (ג)   חיפוש על גופה של אשה יהא על ידי אשה.

תק' תשנ"ח-1997

          (ג1) חיפוש על גופו של החייב או בכליו ייערך בדרך ובמקום שיבטיחו שמירה מרבית על כבודו של החייב ופרטיותו.

          (ד)  בקשה לעריכת חיפוש בחצרים שאינם בהחזקתו של החייב, תהא מלווה בתצהיר המאמת את העובדות שעליהן מסתמכת הבקשה.

מיום 24.12.1997

תק' תשנ"ח-1997

ק"ת תשנ"ח מס' 5862 מיום 25.11.1997 עמ' 82

(ב) היה החייב עומד לפני ראש ההוצאה לפועל, יכול ראש ההוצאה לפועל לצוות על כל שוטר, פקיד בית המשפט או אדם אחר, לערוך חיפוש על גופו ובכליו של החייב, הן לפי בקשה בעל פה והן מיזמתו; חיפוש כאמור ייערך שלא בפרהסיה.

(ג) חיפוש על גופה של אשה יהא על ידי אשה.

(ג1) חיפוש על גופו של החייב או בכליו ייערך בדרך ובמקום שיבטיחו שמירה מרבית על כבודו של החייב ופרטיותו.

 

מיום 2.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6782 מיום 2.6.2009 עמ' 978, 982

(א) צו חיפוש יהא ערוך לפי טופס 6 שבתוספת.

(ב) היה החייב עומד לפני ראש ההוצאה לפועל רשם ההוצאה לפועל, יכול ראש ההוצאה לפועל רשם ההוצאה לפועל לצוות על כל שוטר, פקיד בית המשפט או עובד מערכת ההוצאה לפועל או אדם אחר, לערוך חיפוש על גופו ובכליו של החייב, הן לפי בקשה בעל פה והן מיזמתו; חיפוש כאמור ייערך שלא בפרהסיה.

בקשה למסירת מידע תק' (מס' 2) תש"ע-2010

23א.  בבקשה למסירת מידע כאמור בסעיף 7ב לחוק, יציין הזוכה את הגורם שממנו מתבקש המידע ואת פרטי המידע המבוקשים.

מיום 11.1.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5651 מיום 11.1.1995 עמ' 531

הוספת תקנה 23א

 

מיום 2.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6782 מיום 2.6.2009 עמ' 978

23א. (א) צו למסירת מידע כאמור בסעיף 7ב לחוק יהיה ערוך לפי טופס 24 שבתוספת שבתוספת הראשונה.

(ב) גורם שקיבל צו למסירת מידע, יגיש לראש ההוצאה לפועל לרשם ההוצאה לפועל תוך 10 ימים מיום המצאת הצו, תשובה המפרטת את מלוא המידע המבוקש המצוי ברשותו בדבר נכסי החייב ומקורות הכנסתו.

(ג) תשובת גורם כאמור בתקנת משנה (ב) תישלח ללשכת ההוצאה לפועל במעטפה אטומה; פרטי המידע שיתקבל בלשכת ההוצאה לפועל יוקלדו למערכת המיכון באופן ובשיטה שרק ראש ההוצאה לפועל רשם ההוצאה לפועל יוכל לעיין בהם; התשובה תישמר למשך 60 ימים מיום קבלתה ובתום תקופה זו תבוער.

 

מיום 7.3.2010

תק' (מס' 2) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6873 מיום 7.3.2010 עמ' 896

החלפת תקנה 23א

הנוסח הקודם:

צו למסירת מידע

23א. (א) צו למסירת מידע כאמור בסעיף 7ב לחוק יהיה ערוך לפי טופס 24 שבתוספת הראשונה.

(ב) גורם שקיבל צו למסירת מידע, יגיש לרשם ההוצאה לפועל תוך 10 ימים מיום המצאת הצו, תשובה המפרטת את מלוא המידע המבוקש המצוי ברשותו בדבר נכסי החייב ומקורות הכנסתו.

(ג) תשובת גורם כאמור בתקנת משנה (ב) תישלח ללשכת ההוצאה לפועל במעטפה אטומה; פרטי המידע שיתקבל בלשכת ההוצאה לפועל יוקלדו למערכת המיכון באופן ובשיטה שרק רשם ההוצאה לפועל יוכל לעיין בהם; התשובה תישמר למשך 60 ימים מיום קבלתה ובתום תקופה זו תבוער.

צו למסירת מידע לפי סעיף 7ב(א) או (א1) לחוק, והמצאתו תק' (מס' 2)  תש"ע-2010

23ב.  (א)  ציווה רשם ההוצאה לפועל, על יסוד כתב ויתור על סודיות, בהתאם לסעיף 7ב(א) לחוק, על כל גורם כאמור בסעיף 7א(א)(2) לחוק למסור לידיו מידע על החייב לפי טופס 6 לתוספת הראשונה, או ציווה רשם ההוצאה לפועל או מנהל לשכת ההוצאה לפועל, בהתאם לסעיף 7ב(א1) לחוק, על גורם מן הגורמים המפורטים בתוספת השלישית לחוק למסור לידיו את כתובתו של החייב לפי טופס 6א לתוספת הראשונה, ימציא מנהל לשכת ההוצאה לפועל את הצו לאותו גורם.

          (ב)  גורם שהומצא לו צו למסירת מידע לפי תקנה זו, ימסור למנהל לשכת ההוצאה לפועל בתוך 10 ימים מיום המצאת הצו, את מלוא המידע המבוקש שברשותו כנדרש בצו.

מיום 7.3.2010

תק' (מס' 2) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6873 מיום 7.3.2010 עמ' 896

הוספת תקנה 23ב

מסירת מידע לזוכה על כתובת החייב והשימוש בו תק' (מס' 2)  תש"ע-2010

23ג.   (א)  מנהל לשכת ההוצאה לפועל ימסור לזוכה את המידע בדבר כתובת החייב שנמסר לו כאמור בסעיף 7ב(א1) לחוק.

          (ב)  שוכנע רשם ההוצאה לפועל כי המידע שהתקבל בדבר כתובתו של החייב נכון, רשאי הוא לשנות את כתובתו של החייב בתיק בהתאם למידע שהתקבל; הודעה על החלטת הרשם תומצא לזוכה ולחייב לכתובת כפי ששונתה בהחלטת הרשם.

מיום 7.3.2010

תק' (מס' 2) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6873 מיום 7.3.2010 עמ' 896

הוספת תקנה 23ג

צו למסירת מידע לפי סעיף 7ב(א1א) לחוק והמצאתו תק' (מס' 4)  תשע"ה-2015

23ג1. (א)  ציווה מנהל מערכת ההוצאה לפועל או רשם ההוצאה לפועל על הגורם המפורט בטור א' בפרט 14 לתוספת השנייה לחוק (בתקנה זו – בעל רישיון לפי חוק התקשורת) למסור לו, ישירות או באמצעות גורם אחר מטעמו, את מספרי הטלפון הנייד או הנייח של חייב, יישלח הצו בדרך ממוכנת באמצעות תקשורת בין מחשבים.

          (ב)  צו כאמור בתקנת משנה (א) יכלול את שש הספרות הראשונות ממספר הזהות של החייב (בתקנה זו – ספרות מספר הזהות).

          (ג)   בעל רישיון לפי חוק התקשורת שקיבל צו כאמור בתקנת משנה (א), יערוך הצלבה אוטומטית ממוחשבת בין ספרות מספר הזהות לבין נתוני מנוייו, ויעביר בתוך 10 ימים קובץ מידע ממוחשב ובו מספרי הטלפון הנייד או הנייח של כל המנויים ששש הספרות הראשונות במספר תעודת הזהות שלהם זהות לספרות כאמור, אם יש כאלה, יחד עם שמותיהם ומספר הזהות המלא, למעט מנויים שביקשו כי מספרים אלה יישארו חסויים (בתקנה זו – קובץ המידע).

          (ד)  בעל רישיון לפי חוק התקשורת יעביר את קובץ המידע באמצעות מאובטחים שיבטיחו הגנה מפני חשיפת זהות המנויים.

          (ה)  בעל רישיון לפי חוק התקשורת לא יעשה כל שימוש בפרט מן הפרטים המופיעים בצו כאמור בתקנת משנה (א), למעט האמור בתקנת משנה (ג) וימחק את הצו שקיבל לפי תקנת משנה (ב) מיד לאחר קבלתו ואת קובץ המידע שהעביר להוצאה לפועל כאמור בתקנת משנה (ג) מיד לאחר העברתו.

          (ו)   עם קבלת הקובץ כאמור בתקנת משנה (ג) תיערך הצלבה אוטומטית ממוחשבת בין נתוני המנויים המופיעים בקובץ המידע לבין נתוני החייבים בתיקי ההוצאה לפועל על בסיס התאמה בין מספר הזהות לשם החייב.

          (ז)   עם סיום ההצלבה יירשמו באופן ממוחשב בתיקי ההוצאה לפועל מספרי הטלפון של החייבים שלגביהם נמצאה התאמה; מנהל מערכת ההוצאה לפועל לא יעשה כל שימוש בקובץ המידע, למעט האמור בתקנת משנה (ו) ובתקנת משנה זו, ושאר המידע בקובץ המידע שאינו נוגע לחייבים יימחק מיד לאחר סיום ההצלבה.

          (ח)  פנייה לחייב לפי סעיף 7ב(א1א)(2) לחוק תיערך באופן שיבטיח כי מידע על אודות הליכי ההוצאה לפועל המתנהלים נגדו ייחשף לפני החייב בלבד, לא ביום מנוחה כמשמעותו בסעיף 18א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948, ולא לאחר השעה 21:00 בערב וביוב ו' – לא לאחר השעה 12:00; יובהר לחייב, במסגרת הפנייה הראשונה אליו לפחות, האופן שבו עליו לבקש כי עובדי מערכת ההוצאה לפועל לא ייצרו עמו קשר לפי הסעיף האמור, אם אינו מעוניין בכך, לרבות בקשה כאמור באמצעות פנייה טלפונית או משלוח דואר אלקטרוני.

          (ט)  מסר החייב במסגרת פנייה טלפונית שנעשתה אליו כתובת השונה מכתובתו המצויה בתיק, רשאי מנהל לשכת ההוצאה לפועל להורות על שינוי הכתובת ולתת על כך הודעה לזוכה ואם ראה צורך בכך, לבקש את תגובת הזוכה לשינוי הכתובת, וזו תינתן בתוך 7 ימים, ובחלוף פרק זמן זה להורות על שינוי הכתובת כאמור.

מיום 21.6.2015

תק' (מס' 4) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7521 מיום 21.6.2015 עמ' 1282

הוספת תקנה 23ג1

צו למסירת מידע לפי סעיף 7ב(א2) לחוק, והמצאת הצו תק' (מס' 2)  תש"ע-2010

23ד.  (א)  התקיימו התנאים האמורים בסעיף 7ב(א2) לחוק, והחליט רשם ההוצאה לפועל, מיוזמתו או על פי בקשה, לצוות על גורם מן הגורמים המפורטים בטור א' בחלק א' בתוספת השניה לחוק, למסור לידיו מידע על החייב, תישלח התראה לחייב לפי טופס 6ב שבתוספת הראשונה; לא תישלח התראה לחייב על פי תקנת משנה זו אם הומצאה לו כבר בעבר התראה באותו תיק לפי תקנת משנה זו.

          (ב)  נשלחה ההתראה לחייב ולא נפרע החוב בתוך 7 ימים מיום המצאת ההתראה ולא נתן הרשם ההוצאה לפועל החלטה אחרת, ימציא מנהל לשכת ההוצאה לפועל צו מסירת מידע לפי טופס 6ג לתוספת הראשונה לאותו גורם.

          (ג)   גורם שהומצא לו צו למסירת מידע לפי תקנה זו, ימסור למנהל לשכת ההוצאה לפועל, בתוך 10 ימים, את המידע שיש בידיו בהתאם לצו.

          (ד)  התקבל מידע כמפורט בצו מגורמים המפורטים בפרטים 1, ו-6 עד 9 בתוספת השניה לחוק, רשאי מנהל לשכת ההוצאה לפועל למסור את המידע ישירות לידי הזוכה לפי בקשתו ואולם לא יימסר לזוכה מידע מגורם המפורט בפרט 1 לתוספת השניה לחוק על גובה הכנסתו של החייב.

          (ה)  התקבל מידע כמפורט בצו מגורמים המפורטים בטור א' בחלק א' לתוספת השניה לחוק, רשאי רשם ההוצאה לפועל למסור מידע לזוכה בהתאם לאמור בסעיף 7ב(ד) לחוק.

          (ו)   לא יימסר מידע לזוכה, לפי תקנות משנה (ד) ו-(ה) אלא אם כן המידע מצוי בתיק שבו הוא זוכה.

          (ז)   על אף האמור בתקנת משנה (ו), התקבל מידע לבקשת זוכה בתיק המתנהל בתיק איחוד, תישלח הודעה על כך לכלל הזוכים שנכללו בתיק האיחוד; זוכה המבקש לעיין במידע שהתקבל יגיש בקשה בהתאם לתקנות אלה ובלבד ששילם אגרה בהתאם לקבוע בתקנות 4א2 ו-4א3 לתקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות), התשכ"ח-1968.

          (ח)  התקבל בלשכת ההוצאה לפועל מידע שניתן למסרו לזוכה לפי תקנות משנה (ד) ו-(ה), תימסר על כך הודעה לזוכה בתוך 10 ימים מיום קבלת המידע והוא יהיה רשאי לעיין במידע בלשכה; התאפשרה העברת המידע לזוכה באמצעות תקשורת בין מחשבים, יועבר המידע בתוך פרק הזמן האמור.

מיום 7.3.2010

תקנת משנה 23ד(ז) מיום 7.1.2011

תק' (מס' 2) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6873 מיום 7.3.2010 עמ' 896

הוספת תקנה 23ד

שאילתה לקבלת מידע על קיומו של חוב מזונות תק' תשע"ט-2018

23ד1. (א)  בשאילתה לקבלת מידע על קיומו של חוב מזונות לפי סעיף 7ב3(ב) לחוק המוגשת באמצעות אתר האינטרנט של מערכת ההוצאה לפועל יצהיר הזוכה כי –

(1)   המידע המבוקש בשאילתה נדרש לו לשם שקילת הכדאיות של נקיטת הליך לגביית החוב הפסוק מהחייב או המשך ניהולו של הליך כאמור, ולשם כך בלבד;

(2)   הוא לא יעשה במידע כל שימוש לתכלית אחרת מזו האמורה בסעיפים 7ב3 ו-7ב4 לחוק ולא יעבירו לאחר.

          (ב)  הוגשה שאילתה לפי סעיף 7ב3(ב) לחוק והתקיימו התנאים המנויים בסעיף 7ב3(א) לחוק וכן התנאי בדבר הצהרת הזוכה כאמור בתקנת משנה (א), יוצג לזוכה חיווי על דבר קיומו של חוב מזונות בתיק הוצאה לפועל אחר המתנהל נגד החייב; לא התקיימו התנאים כאמור או לא היה לחייב תיק מזונות, יוצג לזוכה חיווי שלא התקיימו התנאים לפי סעיף 7ב3 לחוק; החיווי יוצג באתר האינטרנט בלבד ולא יישלח אל הזוכה.

          (ג)   בתקנה זו ובתקנות 23ד2 עד 23ד4, "חוב מזונות" – כמשמעותו בסעיף 7ב3(א) לחוק.

מיום 1.7.2018

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8095 מיום 24.10.2018 עמ' 622

הוספת תקנה 23ד1

הוראות להגנת המידע תק' תשע"ט-2018

23ד2. בהעמדת המידע על דבר קיומו של חוב מזונות כאמור בתקנה 23ד1 יישם מנהל מערכת ההוצאה לפועל אמצעים טכנולוגיים נאותים כדי –

(1)  למנוע, ככל האפשר, את האפשרות להעתקה ממוחשבת של מידע על חוב מזונות וכן את האפשרות של הגשת שאילתה באמצעים ממוחשבים מטעם גורם אחר שאינו הזוכה;

(2)  למנוע אפשרות קבלת המידע באמצעות שירותי חיפוש מקוון ברשת האינטרנט, שלא דרך אתר האינטרנט של מערכת ההוצאה לפועל;

(3)  למנוע מצב שבו מספר השאילתות שזוכה יכול להגיש ביום יעלה על עשר;

(4)  להקנות הגנה סבירה מפני חדירה, שיבוש, הפרעה או גרימת נזק למחשב או לחומר מחשב.

מיום 1.7.2018

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8095 מיום 24.10.2018 עמ' 623

הוספת תקנה 23ד2

בקשה לקבלת מידע על חוב מזונות במסלול המקוצר תק' תשע"ט-2018

23ד3. בבקשה לקבלת מידע לפי סעיף 7ב3(ג) לחוק על חוב מזונות שמגיש זוכה בתיק המתנהל במסלול המקוצר לפי פרק א'1 לחוק, יצהיר הזוכה כי –

(1)  המידע המבוקש נדרש לו לשם החלטה אם המשך ניהול התיק יהיה במסלול המקוצר;

(2)  הוא לא יעשה במידע כל שימוש לתכלית אחרת מזו האמורה בפסקה (1) ולא יעבירו לאחר.

מיום 1.7.2018

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8095 מיום 24.10.2018 עמ' 623

הוספת תקנה 23ד3

מסירת מידע על גובה חוב מזונות והשימוש במידע תק' תשע"ט-2018

23ד4. (א)  בקשה לקבלת מידע בדבר גובה חוב המזונות לפי סעיף 7ב4(א) לחוק תיערך לפי טופס 30 שבתוספת הראשונה ותוגש לרשם ההוצאה לפועל; בבקשה יצהיר הזוכה כי –

(1)   המידע המבוקש נדרש לו לשם שקילת הכדאיות של נקיטת הליך מסוים בתיק ההוצאה לפועל שהוא מנהל נגד החייב, ולשם כך בלבד;

(2)   לא יעשה במידע כל שימוש לתכלית אחרת מזו האמורה בפסקה (1) ולא יעבירו לאחר.

          (ב)  אישר הרשם את הבקשה למסירת המדיע על גובה חוב המזונות כאמור בתקנת משנה (א), יצורף להחלטתו פירוט של מדרגות החוב לכל תיקי המזונות של החייב; ציון מדרגת החוב יהיה בהתאם לאמור להלן:

(1)   מדרגה 1 – החוב עולה על 0 שקלים חדשים ואינו עולה על 15,000 שקלים חדשים;

(2)   מדרגה 2 – החוב עולה על 15,000 שקלים חדשים ואינו עולה על 50,000 שקלים חדשים;

(3)   מדרגה 3 – החוב עולה על 50,000 שקלים חדשים ואינו עולה על 100,000 שקלים חדשים;

(4)   מדרגה 4 – החוב עולה על 100,000 שקלים חדשים ואינו עולה על 250,000 שקלים חדשים;

(5)   מדרגה 5 – החוב עולה על 250,000 שקלים חדשים ואינו עולה על 500,000 שקלים חדשים;

(6)   מדרגה 6 – החוב עולה על 500,000 שקלים חדשים ואינו עולה על 750,000 שקלים חדשים;

(7)   מדרגה 7 – החוב עולה על 750,000 שקלים חדשים ואינו עולה על מיליון שקלים חדשים;

(8)   מדרגה 8 – החוב עולה על מיליון שקלים חדשים.

מיום 1.7.2018

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8095 מיום 24.10.2018 עמ' 622

הוספת תקנה 23ד4

מסירת צו לגורם שיש לו כמה משרדים או סניפים תק' (מס' 2)  תש"ע-2010 תק' (מס' 4)  תשע"ה-2015

23ה.  ניתן צו לפי תקנות 23ב, 23ג1 או 23ד והיו לגורם מוסר מידע משרדים או סניפים בכמה מקומות, יומצא הצו למשרד הראשי שלו, או למקום אחר כפי שיוסכם בין מערכת ההוצאה לפועל והגורם מוסר המידע, ויראו אותו כאילו הומצא לכל שאר סניפיו.

מיום 7.3.2010

תק' (מס' 2) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6873 מיום 7.3.2010 עמ' 897

הוספת תקנה 23ה

 

מיום 21.6.2015

תק' (מס' 4) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7521 מיום 21.6.2015 עמ' 1283

23ה. ניתן צו לפי תקנות 23ב ו-23ד ניתן צו לפי תקנות 23ב, 23ג1 או 23ד והיו לגורם מוסר מידע משרדים או סניפים בכמה מקומות, יומצא הצו למשרד הראשי שלו, או למקום אחר כפי שיוסכם בין מערכת ההוצאה לפועל והגורם מוסר המידע, ויראו אותו כאילו הומצא לכל שאר סניפיו.

 

צו למסירת מידע לפי סעיף 7ב(א3), לחוק והמצאתו תק' (מס' 2)  תש"ע-2010

23ו.   ציווה רשם ההוצאה לפועל, בהתאם לסעיף 7ב(א3) לחוק, על גורמים המנויים בטור א' של חלק ב' לתוספת השניה לחוק למסור מידע לפי המפורט בטור ב' לצדו, תחול תקנה 23ד(א) עד (ג), בשינויים המחויבים.

מיום 7.3.2010

תק' (מס' 2) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6873 מיום 7.3.2010 עמ' 897

הוספת תקנה 23ו

תוכן צו למסירת מידע שנשלח בדרך ממוכנת תק' (מס' 2)  תש"ע-2010

23ז.   נשלח צו למסירת מידע בדרך ממוכנת, יראו כאילו נשלחו טפסים 6 עד 6ג לתוספת הראשונה, לפי העניין, ותוכנם יחול על הגורם מוסר המידע.

מיום 7.3.2010

תק' (מס' 2) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6873 מיום 7.3.2010 עמ' 897

הוספת תקנה 23ז

דרך המצאת צווים ומסירת מידע תק' (מס' 2)  תש"ע-2010

23ח.  (א)  צווים ומידע לפי סעיף 7ב לחוק יכול שיימסרו באמצעות תקשורת בין מחשבים.

          (ב)  מסר גורם מידע כאמור בתקנות אלה בדרך שאינה ממוכנת, יישלח המידע ללשכת ההוצאה לפועל במעטפה אטומה; פרטי המידע שיתקבלו בלשכת ההוצאה לפועל יוקלדו למערכת המיכון.

מיום 7.3.2010

תק' (מס' 2) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6873 מיום 7.3.2010 עמ' 897

הוספת תקנה 23ח

אבטחת מידע תק' (מס' 2) תש"ע-2010

23ט.  (א)  מידע שהתקבל לפי תקנות אלה (להלן – מידע) יישמר במאגר מידע בדרך שתבטיח הגנה מפני דליפת מידע מהמאגר או פריצה אליו, וכן מפני העברה, עיון, מחיקה, שימוש, שינוי או העתקה בלא רשות כדין ותאפשר בקרה ופיקוח על אופן השימוש במאגר; אין באמור כדי לגרוע מהוראות פרק ב' לתקנות הגנת הפרטיות (תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים), התשמ"ו-1986.

          (ב)  מידע שהתקבל לפי סעיף 7ב לחוק יימחר על ידי מערכת ההוצאה לפועל מתיק ההוצאה לפועל עם סגירתו.

מיום 7.3.2010

תק' (מס' 2) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6873 מיום 7.3.2010 עמ' 898

הוספת תקנה 23ט

בקשה לעיון ולתיקון המידע תק' (מס' 2) תש"ע-2010

23י.   (א)  חייב רשאי לעיין במידע על אודותיו שבמאגר מערכת ההוצאה לפועל.

          (ב)  בקשת החייב לעיין במידע תוגש בכתב ויפורטו בה מספקי התיקים שבהם הוא מבקש לעיין.

          (ג)   עיון במידע יהיה בכל דרך, לרבות באמצעות מצג או קבלת תדפיס או העתק של מסמך, הכל כפי שיורה מנהל לשכת ההוצאה לפועל.

          (ד)  חייב שעיין במידע ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לרשם ההוצאה לפועל בבקשה לתקן את המידע או למחקו; לבקשת החייב יצורפו תצהיר ומסמכים לאימות האמור בה ויחולו ההוראות שבתקנות 15 עד 15ב, הנוגעות לחייב.

          (ה)  אישר הרשם לתקן את המדיע או למחקו, תישלח הודעה על כך לחייב, לגורם שמסר את המידע ולזוכה אם נמסר לו המידע לפי תקנה 23ד; החלטת רשם לתיקון המידע אין בה כדי לחייב את הגורם שמסר את המידע לתקן את המידע ברישומיו.

מיום 7.3.2010

תק' (מס' 2) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6873 מיום 7.3.2010 עמ' 898

הוספת תקנה 23י

הארכת מועדים תק' (מס' 2) תש"ע-2010

23יא. רשם ההוצאה לפועל רשאי, לפי שיקול דעתו, אם ראה לכך טעם, בנסיבות העניין, להאריך את המועדים שנקבעו בתקנות 23ב(ב) ו-23ד(ג).

מיום 7.3.2010

תק' (מס' 2) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6873 מיום 7.3.2010 עמ' 898

הוספת תקנה 23יא

המצאת כתבי בי-דין תק' תשנ"ט-1999 תק' תשס"ט-2009

24.  (א)  בכפוף לאמור בתקנות אלה, כתב בי-דין, למעט אזהרה (בתקנה זו - כתב), יומצא או יימסר בדרך הקבועה בפרק ל"ב לתקנות סדר הדין, והסמכויות הנתונות לפי אותו פרק בידי בית המשפט או הרשם יהיו בידי רשם ההוצאה לפועל; ואולם כתב שניתן להמציאו בדואר יישלח בדואר שאינו רשום וללא אישור מסירה, אלא אם כן נאמר בתקנות אלה במפורש אחרת.

          (ב)  נשלח כתב בדואר, בדואר רשום, או בדואר רשום עם אישור מסירה, יראוהו כאילו הומצא כדין ביום השישי שלאחר משלוחו, אף אם הנמען נמנע או סירב לקבלו, והערת פקיד הדואר או חותמת בית הדואר, בדבר ההימנעות או הסירוב, ישמשו ראיה לאמיתותם.

תק' תשס"ט-2009

          (ג)   בלשכה ממוכנת רשאי מנהל מערכת ההוצאה לפועל להורות, כי יומצא כתב, דרך כלל או במקרים מיוחדים, בדרך שיורה, לרבות באמצעות מדיה מגנטית או תקשורת מחשבים (להלן - דרך ממוחשבת), ומשהורה כך לא יומצא הכתב בדרך אחרת, אלא אם כן הורה רשם ההוצאה לפועל, מטעמים מיוחדים שיירשמו, על המצאה במסירה אישית אם שוכנע בקיומה של דחיפות מיוחדת בביצוע המסירה; הומצא צו לפי החוק בדרך ממוחשבת, יצוין בו, בין היתר, שם החייב ומספר תעודת הזהות שלו, כפי שהם מופיעים במרשם האוכלוסין כמשמעו בחוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה-1965 או פרטי הזיהוי של החייב כפי שהם מופיעים בתיק; נשלח כתב בדרך ממוחשבת, יראוהו כאילו הומצא כדין ביום השלישי שלאחר שידור מהמערכת הממוכנת של הלשכה.

          (ד)  אישור בדבר מסירתו של כתב, וכתב שהוחזר על ידי רשות הדואר מטעם כלשהו, יועברו לזוכה או לעורך דינו, ויישמרו בידו לשם הצגתם על פי דרישה.

מיום 22.6.1989

תק' תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5194 מיום 22.6.1989 עמ' 994

24. (א) המצאת אזהרה לחייב תהא בדרך הקבועה להמצאת כתבי בי-דין לפי פרק כ"ז לפי פרק ל"ב לתקנות סדר הדין, אולם הסמכויות הנתונות לפי אותו פרק בידי בית המשפט או הרשם יהיו בידי ראש ההוצאה לפועל.

(ב) המצאה שלא כאמור בתקנת משנה (א) תהא בדואר רשום עם אישור מסירה, זולת אם הורה ראש ההוצאה לפועל או המוציא לפועל על המצאה בדרך אחרת. נשלחה האזהרה בדואר רשום, יראוה כאילו הומצאה כדין ביום הששי שלאחר משלוחה, אף אם הנמען סירב לקבלה, והערת פקיד הדואר בדבר ההימנעות או הסירוב תהווה ראיה לאמיתותה.

(ג) המצאת כתבי בי-דין בלשכה שבה מופעלת מערכת מיכון, כאמור בתקנה 5(ג), יכול שתהא כפי שייקבע מנהל בתי המשפט.

(ד) זולת אם החליט המוציא לפועל אחרת, יוחזר אישור מסירה אל בעל הדין שלפי בקשתו נעשתה ההמצאה, או אל עורך-דינו - אם יש לו עורך דין; "אישו מסירה" לענין תקנת משנה זו - לרבות כתב בי-דין שהוחזר על ידי הדואר מטעם כלשהו.

(ה) בנוסף לכל דרך שנקבעה בתקנות אלה או בתקנות סדר-הדין, ניתן לבצע את ההמצאה בידי שליחו של עורך דין שימונה בידי המוציא לפועל; שכרם של שליחים כאמור ייקבע בידי מנהל בתי המשפט בטבלת שכר שתפורסם ברשומות.

 

מיום 7.9.1989

תק' (מס' 2) תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5216 מיום 7.9.1989 עמ' 1354

(ב) המצאה שלא כאמור בתקנת משנה (א) תהא בדואר רשום עם אישור מסירה, זולת אם הורה ראש ההוצאה לפועל או המוציא לפועל על המצאה בדרך אחרת. נשלחה האזהרה בדואר רשום, יראוה כאילו הומצאה כדין ביום הששי שלאחר משלוחה, אף אם הנמען סירב לקבלה, והערת פקיד הדואר בדבר ההימנעות או הסירוב תהווה ראיה לאמיתותה. לענין זה, "אזהרה" – לרבות צו התשלומים המצורף אליה.

 

מיום 11.1.1995

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5651 מיום 11.1.1995 עמ' 531

24. (א) המצאת אזהרה לחייב תהא בדרך הקבועה להמצאת כתבי בי-דין לפי פרק ל"ב לתקנות סדר הדין, אולם הסמכויות הנתונות לפי אותו פרק בידי בית המשפט או הרשם יהיו בידי ראש ההוצאה לפועל.

(א) כתב בי-דין, למעט אזהרה, (בתקנה זו - כתב), יומצא בדרך הקבועה בפרק ל"ב לתקנות סדר הדין, אולם הסמכויות הנתונות לפי אותו פרק בידי בית המשפט או הרשם יהיו בידי ראש ההוצאה לפועל.

(ב) המצאה שלא כאמור בתקנת משנה (א) תהא בדואר רשום עם אישור מסירה, זולת אם הורה ראש ההוצאה לפועל או המוציא לפועל על המצאה בדרך אחרת. נשלחה האזהרה בדואר רשום, יראוה כאילו הומצאה כדין ביום הששי שלאחר משלוחה, אף אם הנמען סירב לקבלה, והערת פקיד הדואר בדבר ההימנעות או הסירוב תהווה ראיה לאמיתותה. לענין זה, "אזהרה" – לרבות צו התשלומים המצורף אליה.

(ב) נשלח כתב בדואר רשום, יראוהו כאילו הומצא כדין ביום השישי שלאחר משלוחו, אף אם הנמען נמנע או סירב לקבלו, והערת פקיד הדואר או חותמת בית הדואר, בדבר ההימנעות או הסירוב, ישמשו ראיה לאמיתותם.

(ג) המצאת כתבי בי-דין בלשכה שבה מופעלת מערכת מיכון, כאמור בתקנה 5(ג), יכול שתהא כפי שייקבע מנהל בתי המשפט.

(ד) זולת אם החליט המוציא לפועל אחרת, יוחזר אישור מסירה אל בעל הדין שלפי בקשתו נעשתה ההמצאה, או אל עורך-דינו - אם יש לו עורך דין; "אישו מסירה" לענין תקנת משנה זו - לרבות כתב בי-דין שהוחזר על ידי הדואר מטעם כלשהו.

(ד) אישר בדבר מסירתו של כתב, וכתב שהוחזר על ידי הדואר מטעם כלשהו, יועברו לזוכה או לעורך דינו, ויישמרו אצלם כדי שיוכלו להציגם על פי דרישה.

(ה) בנוסף לכל דרך שנקבעה בתקנות אלה או בתקנות סדר-הדין, ניתן לבצע את ההמצאה בידי שליחו של עורך דין שימונה בידי המוציא לפועל; שכרם של שליחים כאמור ייקבע בידי מנהל בתי המשפט בטבלת שכר שתפורסם ברשומות.

 

מיום 20.7.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5693 מיום 20.7.1995 עמ' 1662

הוספת תקנת משנה 24(ו)

 

מיום 10.2.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5946 מיום 12.1.1999 עמ' 266

החלפת תקנה 24

הנוסח הקודם:

24. (א) כתב בי-דין, למעט אזהרה, (בתקנה זו - כתב), יומצא בדרך הקבועה בפרק ל"ב לתקנות סדר הדין, אולם הסמכויות הנתונות לפי אותו פרק בידי בית המשפט או הרשם יהיו בידי ראש ההוצאה לפועל.

(ב) נשלח כתב בדואר רשום, יראוהו כאילו הומצא כדין ביום השישי שלאחר משלוחו, אף אם הנמען נמנע או סירב לקבלו, והערת פקיד הדואר או חותמת בית הדואר, בדבר ההימנעות או הסירוב, ישמשו ראיה לאמיתותם.

(ג) המצאת כתבי בי-דין בלשכה שבה מופעלת מערכת מיכון, כאמור בתקנה 5(ג), יכול שתהא כפי שייקבע מנהל בתי המשפט.

(ד) אישר בדבר מסירתו של כתב, וכתב שהוחזר על ידי הדואר מטעם כלשהו, יועברו לזוכה או לעורך דינו, ויישמרו אצלם כדי שיוכלו להציגם על פי דרישה.

(ה) בנוסף לכל דרך שנקבעה בתקנות אלה או בתקנות סדר-הדין, ניתן לבצע את ההמצאה בידי שליחו של עורך דין שימונה בידי המוציא לפועל; שכרם של שליחים כאמור ייקבע בידי מנהל בתי המשפט בטבלת שכר שתפורסם ברשומות.

(ו) המצאת צו לפי סעיף 43 לחוק, יכול שתיעשה באמצעי מגנטי ממוחשב או ישירות למחשב הצד השלישי; בצו, כאמור, יצויינו בין היתר שם החייב ומספר תעודת הזהות שלו כפי שמופיע במרשם האוכלוסין, כמשמעותו בחוק מירשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965 (להלן - מספר תעודת הזהות).

 

מיום 2.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6782 מיום 2.6.2009 עמ' 978, 982

(א) בכפוף לאמור בתקנות אלה, כתב בי-דין, למעט אזהרה (בתקנה זו - כתב), יומצא או יימסר בדרך הקבועה בפרק ל"ב לתקנות סדר הדין, והסמכויות הנתונות לפי אותו פרק בידי בית המשפט או הרשם יהיו בידי ראש ההוצאה לפועל רשם ההוצאה לפועל; ואולם כתב שניתן להמציאו בדואר יישלח בדואר שאינו רשום וללא אישור מסירה, אלא אם כן נאמר בתקנות אלה במפורש אחרת.

(ב) נשלח כתב בדואר, בדואר רשום, או בדואר רשום עם אישור מסירה, יראוהו כאילו הומצא כדין ביום השישי שלאחר משלוחו, אף אם הנמען נמנע או סירב לקבלו, והערת פקיד הדואר או חותמת בית הדואר, בדבר ההימנעות או הסירוב, ישמשו ראיה לאמיתותם.

(ג) בלשכה שבה מופעלת מערכת מיכון, כאמור בתקנה 5(ג), רשאי מנהל בתי המשפט בלשכה ממוכנת רשאי מנהל מערכת ההוצאה לפועל להורות, כי יומצא כתב, דרך כלל או במקרים מיוחדים, בדרך שיורה, לרבות באמצעות מדיה מגנטית או תקשורת מחשבים (להלן - דרך ממוחשבת), ומשהורה כך לא יומצא הכתב בדרך אחרת, אלא אם כן הורה ראש ההוצאה לפועל רשם ההוצאה לפועל, מטעמים מיוחדים שיירשמו, על המצאה במסירה אישית אם שוכנע בקיומה של דחיפות מיוחדת בביצוע המסירה; הומצא צו לפי סעיף 43 לחוק לפי החוק בדרך ממוחשבת, יצוין בו, בין היתר, שם החייב ומספר תעודת הזהות שלו, כפי שהם מופיעים במרשם האוכלוסין כמשמעו בחוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה-1965 או פרטי הזיהוי של החייב כפי שהם מופיעים בתיק; נשלח כתב בדרך ממוחשבת, יראוהו כאילו הומצא כדין ביום השלישי שלאחר שידור מהמערכת הממוכנת של הלשכה.

תק' (מס' 3)  תשע"א-2011

24א.  (בוטלה).

מיום 15.7.1999

תק' (מס' 2) תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5991 מיום 15.7.1999עמ' 1069

הוספת תקנה 24א

 

מיום 2.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6782 מיום 2.6.2009 עמ' 978

24א. ביקש זוכה המיוצג על ידי עורך דין להמציא אזהרה בהמצאה אישית כאמור בתקנה 475א(א)(1) לתקנות סדר הדין, לא יתיר ראש ההוצאה לפועל רשם ההוצאה לפועל המצאה כאמור, אלא אם כן נעשה תחילה ניסיון להמציא את האזהרה בדואר רשום עם אישור מסירה, ואישור המסירה מעיד כי הכתב לא הומצא כדין לחייב או לא הומצא המצאה מלאה; הוכח לראש ההוצאה לפועל לרשם ההוצאה לפועל, כי יש נסיבות מיוחדות המצדיקות המצאה אישית מיד עם הגשת בקשת הביצוע - יאשר המצאה כאמור.

 

מיום 2.6.2009 עד יום 1.6.2011

הוראת שעה תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6782 מיום 2.6.2009 עמ' 1012

ביטול תקנה 24א

 

מיום 2.6.2011

תק' (מס' 3) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7002 מיום 31.5.2011 עמ' 970

ביטול תקנה 24א

הנוסח הקודם:

המצאת אזהרה

24א. ביקש זוכה המיוצג על ידי עורך דין להמציא אזהרה בהמצאה אישית כאמור בתקנה 475א(א)(1) לתקנות סדר הדין, לא יתיר רשם ההוצאה לפועל המצאה כאמור, אלא אם כן נעשה תחילה ניסיון להמציא את האזהרה בדואר רשום עם אישור מסירה, ואישור המסירה מעיד כי הכתב לא הומצא כדין לחייב או לא הומצא המצאה מלאה; הוכח לרשם ההוצאה לפועל, כי יש נסיבות מיוחדות המצדיקות המצאה אישית מיד עם הגשת בקשת הביצוע - יאשר המצאה כאמור.

עיון במערכת מרחוק תק' תשע"ו-2015

24ב.  זוכה, חייב, בא כוח זוכה או בא כוח חייב, יוכלו לעיין בתיק באמצעות אתר האינטרנט של מערכת ההוצאה לפועל באמצעות כרטיס חכם או לאחר שקיבלו קוד זיהוי מאובטח ממנהל מערכת ההוצאה לפועל או ממי שהוא הסמיך לשם מתן קודי זיהוי.

מיום 9.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7569 מיום 9.11.2015 עמ' 145

הוספת תקנה 24ב

הודעה על שינוי מען

25.  מי שנמסר לו כתב בי-דין וכן הזוכה יודיע ללשכה על כל שינוי במענו למסירת מסמכים מיד לאחר שינוי המען; לא הודיע כאמור, רואים כל הודעה שנשלחה בדואר לפי המען אשר לפיו נמסר לו כתב הבי-דין לפני השינוי או שמסר עליו הזוכה ללשכה לפני השינוי, לפי הענין, כאילו הגיעה לידיו, אפילו הוחזרה בפועל על ידי הדואר בגלל שינוי המען.

שמיעת הצדדים תק' תשס"ט-2009

26.  רשם ההוצאה לפועל רשאי, בין ביזמתו ובין לפי בקשת צד, לפני מתן החלטה או צו על פי החוק, או לאחר מכן אם היה סבור כי הדבר דרוש לבירור עובדה או להבהרת טענה, להזמין את הזוכה ואת החייב, או אחד מהם, או כל אדם שיש לו נגיעה בדבר, ולשמוע טענותיהם.

מיום 2.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6782 מיום 2.6.2009 עמ' 978

26. ראש ההוצאה לפועל רשם ההוצאה לפועל רשאי, בין ביזמתו ובין לפי בקשת צד, לפני מתן החלטה או צו על פי החוק, או לאחר מכן אם היה סבור כי הדבר דרוש לבירור עובדה או להבהרת טענה, להזמין את הזוכה ואת החייב, או אחד מהם, או כל אדם שיש לו נגיעה בדבר, ולשמוע טענותיהם.

ביטול או שינוי החלטה או צו בלא טיעון נפגע תק' תשס"ט-2009

27.  (א)  רשם ההוצאה לפועל רשאי, על פי בקשה שהוגשה לו, לבטל או לשנות החלטה או צו שניתנו בלא שמי שרואה עצמו נפגע טען בפניו בכתב או בעל פה.

          (ב)  בקשת ביטול או שינוי תוגש בכתב לרשם ההוצאה לפועל תוך שבעה ימים מהיום שבו נודע על מתן ההחלטה או הצו למי שרואה עצמו נפגע כאמור.

          (ג)   רשם ההוצאה לפועל רשאי לדחות את הבקשה על הסף ללא שמיעת הצדדים, או לבקש תגובת כל צד מעונין בתיק, או להזמין את הצדדים לטעון בפניו בכתב או בעל פה.

          (ד)  האמור בתקנה זו אינו חל על החלטה או צו שניתנו מכוח סעיפים 19, 25, 48 או 58 לחוק.

מיום 2.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6782 מיום 2.6.2009 עמ' 978

(א) ראש ההוצאה לפועל רשם ההוצאה לפועל רשאי, על פי בקשה שהוגשה לו, לבטל או לשנות החלטה או צו שניתנו בלא שמי שרואה עצמו נפגע טען בפניו בכתב או בעל פה.

(ב) בקשת ביטול או שינוי תוגש בכתב לראש ההוצאה לפועל לרשם ההוצאה לפועל תוך שבעה ימים מהיום שבו נודע על מתן ההחלטה או הצו למי שרואה עצמו נפגע כאמור.

(ג) ראש ההוצאה לפועל רשם ההוצאה לפועל רשאי לדחות את הבקשה על הסף ללא שמיעת הצדדים, או לבקש תגובת כל צד מעונין בתיק, או להזמין את הצדדים לטעון בפניו בכתב או בעל פה.

הגשת בקשה לפי סעיפים 19, 25, 48, או 58 לחוק ודיון בה תק' תשס"ט-2009

27א.  הגשת בקשה לפי סעיפים 19, 25, 48 או 58 לחוק, ודיון בה יהיו בדרך הקבועה בפרק כ' לתקנות סדר הדין, בשינויים המחויבים, ואולם רשם ההוצאה לפועל רשאי לסטות מסדרי הדין האמורים אם מצא כי הדבר יועיל להכרעה צודקת ויעילה בהליך, וכן רשאי הוא לדחות את הבקשה בלי שקיים דיון.

מיום 2.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6782 מיום 2.6.2009 עמ' 982

הוספת תקנה 27א

תק' תשע"ו-2015

28.    (בוטלה).

מיום 2.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6782 מיום 2.6.2009 עמ' 982

(ב) ההצטרפות תהא לפי הודעה בכתב, שבה לפי בקשה בכתב, שתוגש להחלטת רשם ההוצאה לפועל, ובה יפרט הזוכה המצטרף את שמו ומענו, את מספר תיקו בלשכה והסכום המגיע לו, את שם הזוכה ומספר התיק בלשכה שאליו מתבקשת ההצטרפות וכן את שם החייב; משנתקבלה הודעה כאמור, תצויין ההצטרפות בתיק שאליו מתבקשת ההצטרפות, והזוכה שבתיקו נרשמה ההצטרפות יצורף גם הוא לתיק המבקש, זולת אם ויתר על כך.

(ג) הודעה על הצטרפות תישלח לחייב וכן לזוכה שבתיקו נרשמה ההצטרפות, והכספים שייגבו בכל תיק ישמשו כאמור בסעיף 76 לחוק.

(ד) בלשכה שבה מופעלת מערכת מיכון, כאמור בתקנה 5(ג), יכול שתהא הצטרפות לפי תקנה זו כפי שיקבע מנהל בתי המשפט.

 

מיום 9.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7569 מיום 9.11.2015 עמ' 145

ביטול תקנה 28

הנוסח הקודם:

הצטרפות לבקשת ביצוע

28. (א) זוכה שהגיש בקשת ביצוע, רשאי, בכל שלב שלאחר מכן, להצטרף לבקשת ביצוע של זוכה אחר או לבקשת ביצוע אחרת שהוא עצמו הגיש, הן באותה לשכה והן בלשכה אחרת.

(ב) ההצטרפות תהא לפי בקשה בכתב, שתוגש להחלטת רשם ההוצאה לפועל, ובה יפרט הזוכה המצטרף את שמו ומענו, את מספר תיקו בלשכה והסכום המגיע לו, את שם הזוכה ומספר התיק בלשכה שאליו מתבקשת ההצטרפות וכן את שם החייב; משנתקבלה הודעה כאמור, תצויין ההצטרפות בתיק שאליו מתבקשת ההצטרפות, והזוכה שבתיקו נרשמה ההצטרפות יצורף גם הוא לתיק המבקש, זולת אם ויתר על כך.

(ג) הודעה על הצטרפות תישלח לחייב וכן לזוכה שבתיקו נרשמה ההצטרפות, והכספים שייגבו בכל תיק ישמשו כאמור בסעיף 76 לחוק.

(ד) (נמחקה).

הגשת כמה שטרות לביצוע תק' (מס' 2) תשנ"ט-1999 תק' תשס"ט-2009

28א.  זוכה המבקש להוציא לפועל נגד חייב אחד כמה שטרות, יגישם לביצוע, ככל הניתן, במסגרת בקשת ביצוע אחת; ראה רשם ההוצאה לפועל כי הזוכה הגיש לביצוע בתיקים נפרדים כמה שטרות נגד חייב אחד, רשאי הוא להורות, מיוזמתו או על פי בקשת החייב, כי שכר טרחתו של בא כוח הזוכה בכל התיקים, לא יעלה על שכר הטרחה שהיה מגיע לו אילו הגיש את השטרות לביצוע בתיק אחד.

מיום 15.7.1999

תק' (מס' 2) תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5991 מיום 15.7.1999עמ' 1070

הוספת תקנה 28א

 

מיום 2.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6782 מיום 2.6.2009 עמ' 978

28א. זוכה המבקש להוציא לפועל נגד חייב אחד כמה שטרות, יגישם לביצוע, ככל הניתן, במסגרת בקשת ביצוע אחת; ראה ראש ההוצאה לפועל רשם ההוצאה לפועל כי הזוכה הגיש לביצוע בתיקים נפרדים כמה שטרות נגד חייב אחד, רשאי הוא להורות, מיוזמתו או על פי בקשת החייב, כי שכר טרחתו של בא כוח הזוכה בכל התיקים, לא יעלה על שכר הטרחה שהיה מגיע לו אילו הגיש את השטרות לביצוע בתיק אחד.

הגשת כמה תביעות על סכום קצוב תק' תשס"ט-2009

28ב.  (א)  זוכה המבקש להוציא לפועל נגד חייב אחד כמה תביעות על סכום קצוב, יגישן לביצוע, ככל הניתן, במסגרת בקשת ביצוע אחת.

          (ב)  ראה רשם ההוצאה לפועל כי הזוכה הגיש לביצוע, בתיקים נפרדים, כמה תביעות על סכום קצוב נגד חייב אחד, רשאי הוא להורות, מיוזמתו או על פי בקשת החייב, כי שכר טרחתו של בא כוח הזוכה, בכל התיקים, לא יעלה על שכר הטרחה שהיה מגיע לו אילו הגיש את כל התביעות לסכום קצוב לביצוע בתיק אחד.

מיום 2.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6782 מיום 2.6.2009 עמ' 982

הוספת תקנה 28ב

ייצוג על ידי עורך דין תק' תשע"ז-2017

28ג.   (א)  לשכת ההוצאה לפועל לא תקבל ייפוי כוח שהועבר לעורך דין אחר, אלא בצירוף הסכמתו הנפרדת והמפורשת של הלקוח בכתב, בהתאם לסעיף 18 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ"ו-1986.

          (ב)  הושעה עורך דין מלשכת עורכי הדין לפי סעיף 68(4) לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961 (להלן – חוק לשכת עורכי הדין), תשלח לשכת ההוצאה לפועל לצד שאותו מייצג עורך הדין הודעה על ההשעיה; על צד המבקש כי עורך הדין שהושעה ישוב וייצגו, להפקיד ייפוי כוח חדש בתיק בתחום תקופת ההשעיה; הוצא עורך דין מהלשכה כאמור בסעיף 68(5) לחוק לשכת עורכי הדין, תשלח לשכת ההוצאה לפועל הודעה לצד שאותו מייצג עורך הדין, על הוצאתו.

          (ג)   אין בייצוג צד על ידי עורך דין כדי למנוע מתן הודעות מהותיות להמשך ההליך על ידי מערכת ההוצאה לפועל לזוכה או לחייב בעצמו, ובלבד שעותק ההודעה נשלח לעורך הדין המייצג אותו; האמור בתקנת משנה זו אינו גורע מזכותו של צד לקבל דוחות באופן ישיר בנוגע לפעולות בתיקיו.

          (ד)  עורך דין, המבקש לקבל מידע בלבד מהתיק, בלי שנדרש עדכונו כבא כוח הצד בתיק, יציג ייפוי כוח שייחתם לא מוקדם משנה עובר להפקדתו, המאפשר קבלת מידע מהתיק ויצרף לבקשה לקבלת המידע העתק תעודת זהות של אותו צד.

          (ה)  עורך דין המבקש כי פקיד או שליח ממשרדו יבצע פעולות בעבורו ידאג להפקיד בידי אותו אדם אישור שנחתם לא מוקדם משנה עובר להצגתו ולפיו אותו אדם מועסק על ידו ומוסמך לפעול מטעמו של עורך הדין; האישור יפרט גם את הפעולות אשר רשאי הפקיד או השליח לבצע בעבור עורך הדין.

מיום 5.4.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7786 מיום 6.3.2017 עמ' 796

הוספת תקנה 28ג

הודעה על החלטת בית משפט תק' תשע"ז-2017

28ד.  פנה אחד הצדדים בתיק ההוצאה לפועל או צד ג' הקשור לתיק, לבית המשפט לקבלת סעד הקשור לניהול תיק ההוצאה לפועל, וניתנה החלטת בית משפט שיש להביא לביצועה במסגרת תיק ההוצאה לפועל או שיש ליידע את רשם ההוצאה לפועל ביחס לאותה החלטה, ימציא הצד שפנה לבית המשפט העתק מהבקשה ומההחלטה לתיק ההוצאה לפועל ויצרף אליה עותקים במספר מספיק לשם המצאה לשאר הצדדים בתיק ההוצאה לפועל; היה הצד הפונה מיוצג על ידי עורך דין, ימציא עורך הדין לשאר הצדדים בתיק עותק מהחלטת בית המשפט המוגשת לתיק ההוצאה לפועל בתוך שלושה ימים מיום שהומצאה ההחלטה לתיק ההוצאה לפועל.

מיום 5.4.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7786 מיום 6.3.2017 עמ' 797

הוספת תקנה 28ד

מסירת מספר חשבון בנק תק' תשע"ז-2017

28ה.  התקבלה לרישום בקשת ביצוע בתיק שנפתח לפני תחילתן של תקנות ההוצאה לפועל (תיקון מס' 2), התשס"ט-2009, ולא מסר בה הזוכה או בא כוחו, אם הוא מיוצג, מספר חשבון בנק שאליו ניתן להעביר כספים, לא יתקבלו בקשות נוספות מהזוכה באותו תיק, עד אשר ימסור הזוכה או בא כוחו, אם הוא מיוצג, פרטי חשבון בנק בצירוף אחד המסמכים כאמור בתקנה 11(א)(4).

מיום 5.4.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7786 מיום 6.3.2017 עמ' 797

הוספת תקנה 28ה

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

פרק ב'1: איחוד תיקים וחייבים מוגבלים באמצעים

מיום 1.11.1991

תק' תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5393 מיום 20.10.1991 עמ' 320

הוספת פרק ב'1

 

מיום 20.7.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5693 מיום 20.7.1995 עמ' 1662

החלפת כותרת פרק ב'1

הנוסח הקודם:

פרק ב'1: איחוד תיקים

בקשת איחוד תק' תשנ"ב-1991 תק' תשס"ט-2009 תק' (מס' 2)  תשע"א-2011

29.  (א)  בקשה לאיחוד תיקים ובקשת חייב להכרזתו כחייב מוגבל באמצעים (להלן – בקשת איחוד) תוגש בידי החייב ללשכה שבה נפתחו מרבית תיקי ההוצאה לפועל נגדו; רשם ההוצאה לפועל בלשכה שבה הוגשה הבקשה כאמור רשאי, בכל שלב, על פי בקשת מרבית הזוכים, להורות כי איחוד התיקים יתנהל בלשכה אחרת וכי הבקשה תועבר לאותה לשכה.

          (ב)  חייב לא יגיש יותר מבקשת איחוד אחת; נדחתה בקשת איחוד של חייב, לא יגיש בקשה נוספת אלא אם כן הראה כי בנסיבות הענין חל שינוי יסודי המצדיק זאת.

מיום 1.11.1985

תק' תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ו מס' 4867 מיום 24.10.1985 עמ' 90

החלפת תקנה 29

הנוסח הקודם:

29. (א) חייב רשאי לבקש איחודים של כל תיקי ההוצאה לפועל שנפתחו נגדו; הבקשה תוגש ללשכה הקרובה ביותר למקום מגוריו או מקום עסקו של החייב, ובלבד שבאותה לשכה מבוצע נגדו לפחות פסק דין אחד; לא מבוצע כל פסק דין נגד החייב בלשכה האמורה תוגש הבקשה בלשכה שבה מבוצעים נגדו רוב פסקי הדין; ראש ההוצאה לפועל שאליו הוגשה בקשה כאמור, רשאי בכל שלב, על פי בקשת מקבית הזוכים, להורות כי איחוד התיקים ינוהל בלשכה אחרת, בשים לב, בין השאר, למקום שבו מוצאים לפועל רוב פסקי הדין, וכי הבקשה תועבר לאותה לשכה.

(ב) בקשת איחוד תיקים תהא ערוכה לפי טופס 7 שבתוספת, ותוגש במספר עתקים מספיק בשביל הלשכה והזוכים, בצירוף המסמכים הדרושים לפי הטופס האמור, כשהם מאומתים בתצהיר כדין; המוציא לפועל לא יקבל בקשה שאינה ערוכה ומוגשת כאמור.

(ג) ראש ההוצאה לפועל רשאי לדחות את הבקשה לאיחוד תיקים, אף בלי ששמע את החייב והזוכים, אם היה סבור כי הצעתו של החייב לתשלום כל חובותיו אינה סבירה.

(ד) לא יגיש חייב יותר מבקשה אחת לאיחוד תיקים; נדחתה בקשת חייב לאיחוד תיקים, לא תוגש בקשה נוספת אלא אם הראה החייב כי חל בנסיבות שינוי יסודי המצדיק את הבקשה.

(ה) בכל לשכה ינוהל פנקס איחודי תיקים ערוך לפי טופס 8 שבתוספת; בקשת איחוד תיקים והמצורפות אליה יתוייקו בתיק אשר יצויין במספר הסידורים שניתן לאותה בקשה בטופס 8, והתיק ינוהל כאמור בתקנה 17 בשינויים המחוייבים.

 

מיום 1.11.1991

תק' תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5393 מיום 20.10.1991 עמ' 320

החלפת תקנה 29

הנוסח הקודם:

בקשה לאיחוד תיקים

29. (א) חייב רשאי לבקש איחודים של כל תיקי ההוצאה לפועל שנפתחו נגדו (להלן - בקשת איחוד); הבקשה תוגש ללשכה הקרובה ביותר למקום מגוריו או מקום עסקו של החייב, ובלבד שבאותה לשכה מבוצע נגדו לפחות פסק דין אחד; לא מבוצע כל פסק דין נגד החייב בלשכה האמורה, תוגש הבקשה בלשכה שבה מבוצעים נגדו רוב פסקי הדין; ראש ההוצאה לפועל שאליו הוגשה בקשה כאמור, רשאי בכל שלב, על פי בקשת מרבית הזוכים, להורות כי איחוד התיקים ינוהל בלשכה אחרת, בשים לב, בין השאר, למקום שבו מוצאים לפועל רוב פסקי הדין, וכי הבקשה תועבר לאותה לשכה.

(ב) בקשת איחוד תהא ערוכה לפי טופס 7 שבתוספת ותוגש במספר עתקים מספיק בשביל הלשכה וכל הזוכים, בצירוף המסמכים הדרושים לפי הטופס האמור, כשהם מאומתים בתצהיר כדין; המוציא לפועל לא יקבל בקשה שאינה ערוכה ומוגשת כהלכה.

(ג) הוגשה הבקשה לאיחוד תיקים או לצירופם, לא ייפסקו ולא יושהו הליכי הביצוע בתיקים האמורים כל עוד לא ניתן צו על פי הבקשה, זולת אם יחליט על כך ראש ההוצאה לפועל ובתנאים שקבע.

(ד) בכל לשכה ינוהל פנקס איחודי תיקים ערוך לפי טופס 8 שבתוספת; בקשת איחוד והמצורפות אליה יתוייקו בתיק אשר יצויין במספר הסידורי שניתן לאותה בקשה בטופס 8, והתיק ינוהל כאמור בתקנה 17, בשינויים המחוייבים.

 

מיום 2.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6782 מיום 2.6.2009 עמ' 978

(א) בקשה לאיחוד תיקים (להלן - בקשת איחוד) תוגש בידי החייב ללשכה שבה נפתחו מרבית תיקי ההוצאה לפועל נגדו; ראש ההוצאה לפועל רשם ההוצאה לפועל בלשכה שבה הוגשה הבקשה כאמור רשאי, בכל שלב, על פי בקשת מרבית הזוכים, להורות כי איחוד התיקים יתנהל בלשכה אחרת וכי הבקשה תועבר לאותה לשכה.

 

מיום 10.6.2011

תק' (מס' 2) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6999 מיום 11.5.2011 עמ' 946

(א) בקשה לאיחוד תיקים בקשה לאיחוד תיקים ובקשת חייב להכרזתו כחייב מוגבל באמצעים (להלן - בקשת איחוד) תוגש בידי החייב ללשכה שבה נפתחו מרבית תיקי ההוצאה לפועל נגדו; רשם ההוצאה לפועל בלשכה שבה הוגשה הבקשה כאמור רשאי, בכל שלב, על פי בקשת מרבית הזוכים, להורות כי איחוד התיקים יתנהל בלשכה אחרת וכי הבקשה תועבר לאותה לשכה.

הגשת הבקשה תק' תשנ"ב-1991 תק' תשס"ט-2009 תק' תשע"ו-2015

29א.  (א)  בקשת איחוד תהא ערוכה לפי טופס 7 שבתוספת הראשונה, והיא תוגש בצירוף תצהיר לשאלון וכתב ויתור על סודיות הערוכים לפי טופס 21 שבתוספת הראשונה, וכן המסמכים הדרושים לפי הטפסים האמורים.

          (ב)  הבקשה, עם מצורפיה האמורים, תוגש במספר עותקים מספיק לשם המצאה לכל הזוכים בתוספת עותק ללשכה; מנהל לשכת ההוצאה לפועל לא יקבל בקשה שאינה ערוכה ומוגשת כהלכה או שאינה מלאה או שחסרים בה מסמכים.

מיום 1.11.1991

תק' תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5393 מיום 20.10.1991 עמ' 320

הוספת תקנה 29א

 

מיום 2.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6782 מיום 2.6.2009 עמ' 978

29א. (א) בקשת איחוד תהא ערוכה לפי טופס 7 שבתוספת שבתוספת הראשונה, והיא תוגש בצירוף תצהיר ערוך לפי טופס 7א שבתוספת שבתוספת הראשונה, וכן המסמכים הדרושים לפי הטפסים האמורים.

(ב) הבקשה, עם מצורפיה האמורים, תוגש במספר עותקים מספיק לשם המצאה לכל הזוכים בתוספת עותק ללשכה; המוציא לפועל מנהל לשכת ההוצאה לפועל לא יקבל בקשה שאינה ערוכה ומוגשת כהלכה או שאינה מלאה או שחסרים בה מסמכים.

 

מיום 9.12.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7569 מיום 9.11.2015 עמ' 145

(א) בקשת איחוד תהא ערוכה לפי טופס 7 שבתוספת הראשונה, והיא תוגש בצירוף תצהיר ערוך לפי טופס 7א תצהיר לשאלון וכתב ויתור על סודיות הערוכים לפי טופס 21 שבתוספת הראשונה, וכן המסמכים הדרושים לפי הטפסים האמורים.

תיוק ורישום תק' תשנ"ב-1991 תק' תשס"ט-2009

29ב.  (א)  בכל לשכה ינוהל פנקס איחודי תיקים ערוך לפי טופס 8 שבתוספת הראשונה, שיהיה פתוח לעיון הציבור.

תק' תשע"ז-2017

          (ב)  בקשת האיחוד, התצהיר והמצורפים להם יתוייקו בתיק אלקטרוני כאמור בתקנה 17, בשינויים המחוייבים (בפרק זה – תיק האיחוד).

          (ג)   העתקים של קבלות על תשלום הסכומים כאמור בסעיף 74ו לחוק יתוייקו בתיק הבקשה.

מיום 1.11.1991

תק' תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5393 מיום 20.10.1991 עמ' 320

הוספת תקנה 29ב

 

מיום 2.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6782 מיום 2.6.2009 עמ' 978

(א) בכל לשכה ינוהל פנקס איחודי תיקים ערוך לפי טופס 8 שבתוספת שבתוספת הראשונה, שיהיה פתוח לעיון הציבור.

 

מיום 5.4.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7786 מיום 6.3.2017 עמ' 797

(ב) בקשת האיחוד, התצהיר והמצורפים להם יתוייקו בתיק אשר יצויין במספר הסידורי שניתן לאותה בקשה בטופס 8, והתיק ינוהל אלקטרוני כאמור בתקנה 17, בשינויים המחוייבים (בפרק זה – תיק האיחוד).

תק' תשנ"ב-1991

30.  (בוטל).

מיום 1.11.1985

תק' תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ו מס' 4867 מיום 24.10.1985 עמ' 90

החלפת תקנה 30

הנוסח הקודם:

החלטה לענין איחוד תיקים

30. (א) החליט ראש ההוצאה לפועל לדון בבקשה לגופה, יומצא עותק מן הבקשה לכל זוכה הנוגע בדבר, והצדדים יוזמנו להשמיע טענותיהם בפניו; ורשאי הוא, לפני מתן החלטתו, לערוך חקירת יכולת של החייב.

(ב) ראש ההוצאה לפועל רשאי, לפי שיקול דעתו, להיעתר לבקשה או לדחותה, או להתנות את איחוד התיקים או המשך קיומו של האיחוד בתנאים שראה, ויכול הוא למנות בהחלטתו, או לאחר מכן, כונס נכסים משותף.

 

מיום 1.11.1991

תק' תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5393 מיום 20.10.1991 עמ' 320

ביטול תקנה 30

הנוסח הקודם:

החלטה לענין איחוד

30. (א) ראש ההוצאה לפועל יקבע מועד לדיון בבקשת האיחוד, ימציא עותק ממנה לכל זוכה הנוגע בדבר ויזמין את הצדדים להשמיע את טענותיהם לפניו.

(ב) ראש ההוצאה לפועל רשאי, לפי שיקול דעתו, לחקור את החייב חקירת יכולת, להעתר לבקשה או לדחותה, להתנות את האיחוד או את המשך קיומו בתנאים ובתשלומים שיקבע, וכן רשאי הוא לקבוע שתחילתו של צו איחוד התיקים (להלן - צו איחוד) תהיה עם התשלום הראשון שישלם החייב על פי הצו, או במועד אחר שיקבע.

(ג) לא יגיש חייב יותר מבקשת איחוד אחת; נדחתה בקשת איחוד של חייב, לא יגיש בקשה נוספת אלא אם כן הראה כי חל בנסיבות שינוי יסודי המצדיק את הבקשה.

תק' תשנ"ב-1991

31.  (בוטל).

מיום 1.11.1985

תק' תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ו מס' 4867 מיום 24.10.1985 עמ' 91

החלפת תקנה 31

הנוסח הקודם:

ביצוע צו איחוד תיקים

31. (א) בתכוף לאחר שניתן צו לאיחוד תיקים, ישלח המוציא לפועל של הלשכה שבה ניתן הצו הודעה על האיחוד לכל התיקים שאוחדו, והערה בדבר האיחוד תירשם על הכריכה של התיקים שעל איחודם ניתן הצו.

(ב) משניתן צו איחוד תיקים, לא ישלם החייב כספים לזוכים שתיקיהם אוחדו, ולא ייעשה מעשה אחר למימוש חוב שהצו חל עליו אלא באמצעות הלשכה שבה מבצעים את ההליכים שלפי התיקים המאוחדים.

(ג) כל לשכה תדווח ללשכה שבה מבצעים את התיקים המאוחדים על כל חיוב או זיכוי שהגיעו לידיעתה ויש בהם כדי להשפיע על יתרת החוב בתיקים המאוחדים.

(ד) ננקט הליך בתיקים מאוחדים, לא יבוטל ולא יושהה המשך ביצועו על פי בקשת זוכה, לפני שניתנה לכל הזוכים האחרים הזדמנות להגיב על בקשת הביטול או ההשהייה; הוראה זו לא תחול על בקשת כונס נכסים משותף שנתמנה לפי תקנה 30(ב).

 

מיום 1.11.1991

תק' תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5393 מיום 20.10.1991 עמ' 320

ביטול תקנה 31

הנוסח הקודם:

סמכויות ראש ההוצאה לפועל לענין איחוד

31. (א) ניתן צו איחוד, רשאי ראש ההוצאה לפועל, אף אם לא הוגשה לו בקשה לכך -

(1) לצוות על מאסרו של חייב שאינו משלם את התשלום שהוטל עליו בצו האיחוד;

(2) להורות למשטרה לעצור את החייב ולהביאו בפניו במועד שיקבע, וכן להרשות לה לשחרר את החייב בערבות צד שלישי או כנגד הפקדת ערבון בסכום שיקבע בצו;

(3) למנות אדם שיהיה ממונה על תיק האיחוד (להלן - ממונה).

(ב) בלשכה שמופעלת בה מערכת מיכון -

(1) רשאי ראש ההוצאה לפועל ליתן צו שלפיו תבוצע פקודת מאסר נגד החייב כל אימת שלא ישלם במועד תשלום שנקבע בצו האיחוד; ניתן צו כאמור, תבוצע פקודת המאסר בהתמלא התנאי, ללא צורך בצו נוסף;

(2) יכול שיהיו אופן הטיפול בבקשה לאיחוד תיקים ובתיקים שאוחדו כפי שיקבע מנהל בתי המשפט.

מינוי ממונה תק' תשנ"ב-1991 תק' תשס"ט-2009

32.  ניתן צו איחוד והחליט רשם ההוצאה לפועל למנות ממונה כאמור בסעיף 74יד לחוק, יתן לו כתב מינוי בנוסח לפי טופס 9 שבתוספת הראשונה ובו פירוט תפקידיו וסמכויותיו בהתאם לצו האיחוד ולתקנות אלה.

מיום 1.11.1985

תק' תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ו מס' 4867 מיום 24.10.1985 עמ' 91

החלפת תקנה 32

הנוסח הקודם:

צירוף תיקים נוספים

32. (א) ניתן צו לאיחוד תיקים, ורצה החייב לצרף להם תיקים נוספים שנפתחו נגדו, יגיש בקשה על כך ללשכה שבה מבצעים את התיקים המאוחדים; הבקשה תהא ערוכה לפי טופס 9 לתוספת והיא תוגש במספר עתקים מספיק ללשכה ולכל הזוכים; עותק  מן הבקשה יומצא לכל זוכה והצדדים יוזמנו להשמיע טענותיהם.

(ב) לא ביקש החייב מיזמתו לצרף את כל התיקים שנפתחו נגדו, רשאי זוכה שתיקו לא צורף, לבקש את צירופו לתיק שבו ניתן צו האיחוד; הבקשה תהא ערוכה לפי טופס 10 לתוספת והיא תוגש במספר עתקים מספיק ללשכה ולכל הזוכים; עותק מן הבקשה יומצא לכל זוכה והצדדים יוזמנו להשמיע טענותיהם.

(ג) ראש ההוצאה לפועל רשאי, לפי שיקול דעתו, להחליט לצרף את התיקים הנוספים בתנאים או בלא תנאים, או לסרב לצרפם.

 

מיום 1.11.1991

תק' תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5393 מיום 20.10.1991 עמ' 321

החלפת תקנה 32

הנוסח הקודם:

תפקידי הממונה ושכרו

32. (א) ממונה רשאי לנקוט בכל ההליכים שרשאי לנקוט בהם זוכה לפי תקנות אלה, זולת אם קבע ראש ההוצאה לפועל אחרת, ועליו להגיש לראש ההוצאה לפועל, על פי דרישתו, דין וחשבון על פעולותיו.

(ב) ממונה יפקיד בלשכה או במקום שהורה עליו ראש ההוצאה לפועל, כל סכום כסף שהגיע לידיו על חשבון חובו של החייב בתיק האיחוד; לא שילם החייב תשלום שהוטל עליו בצו האיחוד, יודיע הממונה על כך לראש ההוצאה לפועל.

(ג) ראש ההוצאה לפועל רשאי לקבוע את שכרו של הממונה ואת אופן תשלומו; דין שכרו והוצאותיו של ממונה כדין הוצאות לפי סעיף 9 לחוק.

 

מיום 2.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6782 מיום 2.6.2009 עמ' 978

32. ניתן צו איחוד והחליט ראש ההוצאה לפועל רשם ההוצאה לפועל למנות ממונה כאמור בסעיף 74יד לחוק, יתן לו כתב מינוי בנוסח לפי טופס 9 שבתוספת שבתוספת הראשונה ובו פירוט תפקידיו וסמכויותיו בהתאם לצו האיחוד ולתקנות אלה.

ביצוע צו איחוד תק' תשמ"ו-1985 תק' תשס"ט-2009

33.  (א)  ניתן צו איחוד, ישלח מנהל לשכת ההוצאה לפועל של הלשכה שבה ניתן הצו הודעה על האיחוד לכל התיקים שאוחדו, וכן לחייב ולזוכים שנכללו באיחוד; הערה בדבר האיחוד תירשם על כריכת התיקים שעל איחודם ניתן הצו.

          (ב)  חייב לא ישלם כספים לזוכים שתיקיהם אוחדו ולא יגרום בדרך אחרת למימוש חוב שהצו חל עליו, אלא באמצעות הלשכה שבה מתבצע תיק האיחוד או הממונה על אותו תיק או על פי הוראות רשם ההוצאה לפועל.

          (ג)   כל לשכה תדווח ללשכה שבה מתבצע תיק איחוד או לממונה על אותו תיק, על כל זיכוי או חיוב שהגיע לידיעתה ואשר יש בו כדי להשפיע על יתרת החוב בתיק האיחוד.

          (ד)  הוחל בהליך בתיק איחוד, לא יבוטל ולא יושהה המשך ביצועו על פי בקשת זוכה אלא לאחר שניתנה לכל הזוכים האחרים הזדמנות להגיב על הבקשה; הוראה זו לא תחול כשהבקשה הוגשה בידי הממונה.

מיום 1.11.1985

תק' תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ו מס' 4867 מיום 24.10.1985 עמ' 91

החלפת תקנה 33

הנוסח הקודם:

בקשה אינה מעכבת ביצוע

33. כל עוד לא ניתן צו בדבר איחוד תיקים או צירופם, לא ייפסקו הליכי ביצוע בתיקים הנפרדים.

 

מיום 2.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6782 מיום 2.6.2009 עמ' 978, 982

(א) ניתן צו איחוד, ישלח המוציא לפועל מנהל לשכת ההוצאה לפועל של הלשכה שבה ניתן הצו הודעה על האיחוד לכל התיקים שאוחדו, וכן לחייב ולזוכים שנכללו באיחוד; הערה בדבר האיחוד תירשם על כריכת התיקים שעל איחודם ניתן הצו.

(ב) חייב לא ישלם כספים לזוכים שתיקיהם אוחדו ולא יגרום בדרך אחרת למימוש חוב שהצו חל עליו, אלא באמצעות הלשכה שבה מתבצע תיק האיחוד או הממונה על אותו תיק או על פי הוראות ראש ההוצאה לפועל רשם ההוצאה לפועל.

הגשת בקשות בתיק איחוד תק' תשע"ז-2017

33א.  בקשות זוכה או חייב יוגשו במסגרת תיק האיחוד למעט הבקשות המפורטות להלן, אשר יוגשו במסגרת התיק הפרטני הנוגע לעניין:

(1)  אישור לפי סעיף 27 לחוק הערבות, התשכ"ז-1967, על מיצוי הליכים כנגד החייב;

(2)  טענת פרעתי;

(3)  התנגדות לביצוע שטר או תובענה או בקשה להארכת מועד להגשתן;

(4)  הגדלה או הקטנה של קרן חוב על פי החלטת בית משפט;

(5)  בקשה להפחתת ריבית.

מיום 5.4.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7786 מיום 6.3.2017 עמ' 797

הוספת תקנה 33א

תיק נוסף או הגדלת קרן תק' תשנ"ב-1991 תק' תשס"ט-2009 תק' תשע"ז-2017

34.  (א)  נפתח נגד החייב תיק נוסף לאחר שהגיש את בקשת האיחוד או בוצעה הגדלת קרן חוב על ידי הזוכה בתיק פרטני, עקב החלטה של בית משפט, יגיש החייב הודעה על כך לרשם ההוצאה לפועל שבלשכתו הוגשה בקשת האיחוד, מיד לאחר שהדבר נודע לו.

תק' תשע"ז-2017

          (ב)  נפתח התיק הנוסף נגד החייב לאחר שניתן צו האיחוד, תישלח הודעה לזוכים על התיק הנוסף ועל אפשרותם לבקש בתוך 7 ימים דיון בנוכחות כל הצדדים כדי להשמיע את טענותיהם לענין צירופו לתיק האיחוד; הודעה על מועד הדיון תישלח לצדדים בצירוף עותק של הבקשה לצירוף התיק הנוסף.

מיום 1.11.1985

תק' תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ו מס' 4867 מיום 24.10.1985 עמ' 92

החלפת תקנה 34

הנוסח הקודם:

ביטול איחוד תיקים

34. (א) ראש ההוצאה לפועל רשאי, לפי בקשת צד או אף ביוזמתו, לבטל איחוד תיקים או לשנות תנאים שקבע לאיחוד תיקים, אם ראה שהחייב לא מילא תנאי מהתנאים שהוטלו עליו או שלא מסר פרטים נכונים ומלאים בבקשה שהגיש לאיחוד תיקים או במהלך חקירת יכולת.

(ב) בוטל איחוד תיקים, ישלח המוציא לפועל מיד הודעה על כך לכל תיק שאוחד, וכן לחייב ולזוכים שנכללו באיחוד התיקים.

 

מיום 1.11.1991

תק' תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5393 מיום 20.10.1991 עמ' 321

החלפת תקנה 34

הנוסח הקודם:

צירוף והפרדת תיקים

34. (א) ניתן צו לאיחוד תיקים ורצה החייב לצרף להם תיקים נוספים שנפתחו נגדו, יגיש בקשה על כך ללשכה שבה ניתן הצו; הבקשה תהא ערוכה לפי טופס 9 שבתוספת והיא תוגש במספר עתקים מספיק ללשכה, לכל הזוכים ולממונה; כל צד מעונין יוזמן להשמיע את טענותיו.

(ב) לא ביקש החייב מיזמתו לצרף את כל התיקים שנפתחו נגדו, רשאי זוכה שתיקו לא צורף לבקש את צירופו לתיק האיחוד; הבקשה תהא ערוכה לפי טופס 10 שבתוספת והיא תוגש במספר עתקים מספיק ללשכה, לכל הזוכים ולממונה; כל צד מעונין יוזמן להשמיע את טענותיו.

(ג) ראש ההוצאה לפועל רשאי, לפי שיקול דעתו ולאחר ששמע את טענות הצדדים, להחליט לצרף את התיקים הנוספים, בתנאים או בלא תנאים, או לסרב לצרפם.

(ד) ראש ההוצאה לפועל רשאי, מיוזמתו, לצוות על הוצאת תיקים מתוך תיק האיחוד ועל המשך ביצועם הנפרד.

 

מיום 2.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6782 מיום 2.6.2009 עמ' 978

(א) נפתח נגד החייב תיק נוסף לאחר שהגיש את בקשת האיחוד, יגיש החייב הודעה על כך לראש ההוצאה לפועל לרשם ההוצאה לפועל שבלשכתו הוגשה בקשת האיחוד, מיד לאחר שהדבר נודע לו, בהודעה ערוכה לפי טופס 10 שבתוספת שבתוספת הראשונה, במספר עותקים מספיק ללשכה, לכל הזוכים ולממונה.

 

מיום 5.4.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7786 מיום 6.3.2017 עמ' 798

תיק נוסף תיק נוסף או הגדלת קרן

34. (א) נפתח נגד החייב תיק נוסף לאחר שהגיש את בקשת האיחוד או בוצעה הגדלת קרן חוב על ידי הזוכה בתיק פרטני, עקב החלטה של בית משפט, יגיש החייב הודעה על כך לרשם ההוצאה לפועל שבלשכתו הוגשה בקשת האיחוד, מיד לאחר שהדבר נודע לו, בהודעה ערוכה לפי טופס 10 שבתוספת הראשונה, במספר עותקים מספיק ללשכה, לכל הזוכים ולממונה.

(ב) נפתח התיק הנוסף נגד החייב לאחר שניתן צו האיחוד, יוזמנו תישלח הודעה לזוכים על התיק הנוסף ועל אפשרותם לבקש בתוך 7 ימים דיון בנוכחות כל הצדדים כדי להשמיע את טענותיהם לענין צירופו לתיק האיחוד; הודעה על מועד הדיון תישלח לצדדים בצירוף עותק של הבקשה לצירוף התיק הנוסף.

פרטים נוספים תק' תשמ"ו-1985 תק' תשנ"ב-1991 תק' תשס"ט-2009

35.  רשם ההוצאה לפועל רשאי, מפעם לפעם, לדרוש מהחייב פרטים על ענינים הכלולים בטפסים 7 ו-7א שבתוספת הראשונה וכן על שינוי נסיבות שחלו; הפרטים יוגשו תוך חמישה עשר ימים מיום הדרישה זולת אם נקבע לכך מועד אחר, והם יהיו ערוכים לפי טופס 7 שבתוספת הראשונה, בשינויים המחוייבים.

מיום 1.11.1985

תק' תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ו מס' 4867 מיום 24.10.1985 עמ' 92

החלפת תקנה 35

הנוסח הקודם:

35. ראש ההוצאה לפועל רשאי, מפעם לפעם, לדרוש מהחייב פרטים על ענינים הכלולים בטופס 7 שבתוספת וכן על שינויי נסיבות שחלו; הפרטים יוגשו תוך 15 יום מיום הדרישה אלא אם נקבע לכך מועד אחר, והם יהיו ערוכים לפי טופס 7 שבתוספת, בשינויים המחוייבים.

 

מיום 1.11.1991

תק' תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5393 מיום 20.10.1991 עמ' 321

35. ראש ההוצאה לפועל רשאי, מפעם לפעם, לדרוש מהחייב פרטים על ענינים הכלולים בטופס 7 בטפסים 7 ו -7א שבתוספת וכן על שינויי נסיבות שחלו; הפרטים יוגשו תוך חמישה עשר ימים מיום הדרישה זולת אם נקבע לכך מועד אחר, והם יהיו ערוכים לפי טופס 7 שבתוספת, בשינויים המחוייבים.

 

מיום 2.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6782 מיום 2.6.2009 עמ' 978

35. ראש ההוצאה לפועל רשם ההוצאה לפועל רשאי, מפעם לפעם, לדרוש מהחייב פרטים על ענינים הכלולים בטפסים 7 ו-7א שבתוספת שבתוספת הראשונה וכן על שינוי נסיבות שחלו; הפרטים יוגשו תוך חמישה עשר ימים מיום הדרישה זולת אם נקבע לכך מועד אחר, והם יהיו ערוכים לפי טופס 7 שבתוספת שבתוספת הראשונה, בשינויים המחוייבים.

ביטול איחוד תיקים תק' תשמ"ו-1985 תק' תשנ"ב-1991 תק' תשס"ט-2009

36.  בוטל איחוד תיקים, ישלח מנהל לשכת ההוצאה לפועל הודעה על כך לכל התיקים שאוחדו, וכן לחייב ולזוכים שנכללו באיחוד.

מיום 1.11.1985

תק' תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ו מס' 4867 מיום 24.10.1985 עמ' 92

החלפת תקנה 36

הנוסח הקודם:

טיפול בבקשה לאיחוד תיקים

36. בלשכה שמופעלת בה מערכת מיכון, כאמור בתקנה 5(ג), יכול שיהיו אופן הטיפול בבקשה לאיחוד תיקים ובתיקים שאוחדו כפי שיקבע מנהל בתי המשפט.

 

מיום 1.11.1991

תק' תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5393 מיום 20.10.1991 עמ' 321

36. (א) ראש ההוצאה לפועל רשאי, לפי בקשת צד, לפי בקשת ממונה ואף מיוזמתו הוא, לבטל איחוד תיקים או לשנות תנאים שקבע לאיחודם, אם ראה שהחייב לא מילא תנאי מהתנאים שהוטלו עליו בצו האיחוד, או שלא מסר פרטים נכונים ומלאים בבקשה לאיחוד או במהלך חקירת היכולת, או שלא שיתף פעולה עם הממונה.

(ב) בוטל איחוד תיקים, ישלח המוציא לפועל הודעה על כך לכל התיקים שאוחדו, וכן לחייב ולזוכים שנכללו באיחוד.

 

מיום 2.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6782 מיום 2.6.2009 עמ' 978

36. בוטל איחוד תיקים, ישלח המוציא לפועל מנהל לשכת ההוצאה לפועל הודעה על כך לכל התיקים שאוחדו, וכן לחייב ולזוכים שנכללו באיחוד.

הודעה למנפיק כרטיס חיוב תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

36א.  ההודעה על פי סעיף 69ד(א)(3) לחוק תישלח למנפיק כרטיס החיוב באמצעות הדואר, ובהסכמת המנפיק יכול שתישלח לו באמצעי מגנטי ממוחשב או ישירות למחשב המנפיק; בהודעה כאמור יצויינו שם החייב ומספר תעודת הזהות שלו.

מיום 20.7.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5693 מיום 20.7.1995 עמ' 1662

הוספת תקנה 36א

שאילתה לקבלת מידע מהמרשם תק' תש"ע-2010 תק' (מס' 3)  תשע"ה-2015

36ב.  (א)  שאילתה לקבלת מידע ממרשם החייבים המוגבלים באמצעים לפי סעיף 69ה(א) לחוק (להלן – המרשם) יכול שתוגש בלשכת ההוצאה לפועל או באתר האינטרנט.

          (ב)  שאילתה לקבלת מידע מהמרשם בלשכת ההוצאה לפועל תוגש למנהל לשכת ההוצאה לפועל לפי טופס 28 שבתוספת הראשונה.

          (ג)   בשאלתה לקבלת מידע מהמרשם באתר האינטרנט, יציין המבקש את הפרטים האלה על אודותיו: שם פרטי ושם משפחה, מספר זהות, כתובת למשלוח דואר אלקטרוני; מספר השאילתות שניתן להגיש לפי תקנת משנה זאת לא יעלה על עשר ביום.

          (ד)  בשאילתה יציין המבקש את מספר תעודת הזהות של האדם שלגביו מתבקש המידע.

          (ה)  מנהל מערכת ההוצאה לפועל יכין נהלים לאבטחת המידע ולמניעת העברת מידע מן המרשם בניגוד לתקנת משנה (ג).

          (ו)   הוגשה שאילתה לפי תקנת משנה (ג) יימסר למבקש אם האדם שלגביו הוגשה השאילתה הוא חייב מוגבל באמצעים ותאריך ההכרזה על כך.

מיום 20.7.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5693 מיום 20.7.1995 עמ' 1662

הוספת תקנה 36ב

 

מיום 2.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6782 מיום 2.6.2009 עמ' 978

36ב. שאילתא לשם קבלת מידע ממרשם החייבים המוגבלים באמצעים לפי סעיף 69ה(א) לחוק (להלן - המרשם) תוגש למוציא לפועל למנהל לשכת ההוצאה לפועל באמצעות טופס מס' 28 שבתוספת שבתוספת הראשונה.

 

מיום 6.2.2010

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6854 מיום 7.1.2010 עמ' 603

החלפת תקנה 36ב

הנוסח הקודם:

שאילתא לקבלת מידע מהמרשם

36ב. שאילתא לשם קבלת מידע ממרשם החייבים המוגבלים באמצעים לפי סעיף 69ה(א) לחוק (להלן - המרשם) תוגש למנהל לשכת ההוצאה לפועל באמצעות טופס מס' 28 שבתוספת הראשונה.

 

מיום 11.3.2015

תק' (מס' 3) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7500 מיום 11.3.2015 עמ' 1030

36ב. (א) שאילתה לקבלת מידע ממרשם החייבים המוגבלים באמצעים לפי סעיף 69ה(א) לחוק (להלן – המרשם) יכול שתוגש בלשכת ההוצאה לפועל או באתר האינטרנט של מערכת ההוצאה לפועל (בתקנה זו – אתר האינטרנט).

תיקון מחיקת מידע שבמרשם תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995 תק' תשס"ט-2009

36ג.   (א)  בקשת חייב, לפי סעיף 69ה(ה) לחוק, לתיקון או למחיקת מידע שגוי המצוי לגביו במרשם, תוגש בכתב ויפורטו בה המידע השגוי, מהות התיקון או המחיקה המבוקשים ונימוקי הבקשה.

          (ב)  לפני שיחליט מנהל לשכת ההוצאה לפועל בבקשה, יבקש תגובתם של הזוכים הנוגעים בדבר.

          (ג)   הסכים מנהל לשכת ההוצאה לפועל לבקשה, יבצע התיקון או המחיקה המבוקשים במרשם, תוך שבעה ימים מיום שהסכים לבקשה.

תק' תש"ע-2010

          (ד)  בוצעו תיקון או מחיקה במרשם, תישלח על כך הודעה לכל מי שבתוך שלושת החודשים שקדמו לתיקון או למחיקה, קיבל את המידע השגוי מן המרשם, ככל הידוע למנהל לשכת ההוצאה לפועל.

          (ה)  הודעה על סירוב מנהל לשכת ההוצאה לפועל לתקן או למחוק מידע המצוי במרשם, תישלח למבקש בדואר בתוך שלושה ימים מיום ההחלטה על סירוב.

מיום 20.7.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5693 מיום 20.7.1995 עמ' 1662

הוספת תקנה 36ג

 

מיום 2.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6782 מיום 2.6.2009 עמ' 978

(ב) לפני שיחליט המוציא לפועל מנהל לשכת ההוצאה לפועל בבקשה, יבקש תגובתם של הזוכים הנוגעים בדבר.

(ג) הסכים המוציא לפועל מנהל לשכת ההוצאה לפועל לבקשה, יבצע התיקון או המחיקה המבוקשים במרשם, תוך שבעה ימים מיום שהסכים לבקשה.

(ד) בוצעו תיקון או מחיקה במרשם, תישלח על כך הודעה לכל מי שבתוך שנים עשר החודשים שקדמו לתיקון או למחיקה, קיבל את המידע השגוי מן המרשם, ככל הידוע למוציא לפועל למנהל לשכת ההוצאה לפועל.

(ה) הודעה על סירוב המוציא לפועל מנהל לשכת ההוצאה לפועל לתקן או למחוק מידע המצוי במרשם, תישלח למבקש בדואר בתוך שלושה ימים מיום ההחלטה על סירוב.

 

מיום 6.2.2010

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6854 מיום 7.1.2010 עמ' 603

(ד) בוצעו תיקון או מחיקה במרשם, תישלח על כך הודעה לכל מי שבתוך שנים עשר החודשים שבתוך שלושת החודשים שקדמו לתיקון או למחיקה, קיבל את המידע השגוי מן המרשם, ככל הידוע למנהל לשכת ההוצאה לפועל.

איחוד תיקים של חייב מוגבל באמצעים תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

36ד.  אוחדו תיקיו של חייב שהוכרז מוגבל באמצעים, כאמור בסעיף 69ו לחוק, יתנהל תיק האיחוד בלשכה שבה נפתחו מרבית תיקי ההוצאה לפועל נגדו, כאמור בתקנה 29(א).

מיום 20.7.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5693 מיום 20.7.1995 עמ' 1662

הוספת תקנה 36ד

הודעה לזוכה על איחוד תיקים תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995 תק' תשס"ט-2009

36ה.  צורף תיקו של זוכה לאיחוד תיקים כאמור בסעיף 69ו(א) לחוק, ישלח לו מנהל לשכת ההוצאה לפועל הודעה על כך.

מיום 20.7.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5693 מיום 20.7.1995 עמ' 1663

הוספת תקנה 36ה

 

מיום 2.6.2009

תק' תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6782 מיום 2.6.2009 עמ' 978

36ה. צורף תיקו של זוכה לאיחוד תיקים כאמור בסעיף 69ו(א) לחוק, ישלח לו המוציא לפועל מנהל לשכת ההוצאה לפועל הודעה על כך.

 

תק' תשנ"ב-1991

פרק ב'2: בעלי תפקידים

מיום 15.10.1991

תק' תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5393 מיום 20.10.1991 עמ' 321

הוספת פרק ב'2

הגדרות תק' תשנ"ב-1991

37.  בפרק זה –

          "בעל אישור" - מי שקיבל אישור של בעל תפקיד לפי סעיף 5א לחוק;

          "בעל תפקיד" - כמשמעותו בסעיף 5(ג) לחוק;

          "ועדת האישורים" - כמשמעותה בסעיף 5א לחוק;

          "תפקיד ביצוע" - כמשמעותו בסעיף 5(א) לחוק.