נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות בתי המשפט (גישור), תשנ"ג-1993

 

 

בתי משפט וסדרי דין – בוררות וגישור

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

מהות הגישור

Go

2

סעיף 3

העברת ענין למגשר

Go

2

סעיף 4

עיכוב הליכים

Go

2

סעיף 5

חובות המגשר

Go

2

סעיף 6

תחילת הגישור

Go

3

סעיף 7

שכר טרחה הוצאות ופקדון

Go

3

סעיף 8

הפסקת הגישור

Go

3

סעיף 9

הסדר הגישור

Go

4

 

תוספת

Go

4

 

תק' תשס"ב-2001


תקנות בתי המשפט (גישור), תשנ"ג-1993*

מיום 25.10.2001

תק' תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6129 מיום 25.10.2001 עמ' 50

תקנות בתי המשפט (פישור) (גישור), תשנ"ג- 1993

תק' תשנ"ט-1999

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 79ד(א) ו-109 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984 (להלן – החוק), וסעיף 26(א) לחוק בית המשפט לעניני משפחה, תשנ"ה-1995, ושאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:

מיום 19.2.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5947 מיום 20.1.1999 עמ' 283

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 79ד(א) ו-109 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984 (להלן – החוק), וסעיף 26(א) לחוק בית המשפט לעניני משפחה, תשנ"ה-1995, ושאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות תק' תשע"ט-2019

1.    בתקנות אלה:

          "גישור" – כמשמעו בסעיף 79ג לחוק;

          "הסדר גישור" – הסכם בין בעלי הדין על יישוב סכסוך שביניהם, שהושג בסיומו של הליך גישור;

          "יחידת הגישור", "רשימת המגשרים" – כהגדרתם בתקנות רשימת המגשרים;

          "מגשר" – מי שתפקידו לסייע בידי בעלי הדין להגיע להסדר גישור מתוך ניהול משא ומתן חופשי, בלי שיש בידו סמכות להכריע בו;

          "שכר טרחה מרבי" – כמשמעותו בתקנה 12 לתקנות רשימת המגשרים;

          "תקנות רשימת המגשרים" – תקנות בתי המשפט (רשימת המגשרים), התשע"ח-2017.

מיום 19.2.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5947 מיום 20.1.1999 עמ' 283

"מפשר" – מי שתפקידו לסייע בידי בעלי הדין, בסכסוך אזרחי, להגיע להסדר פישור מתוך ניהול משא ומתן חופשי, מבלי שיש בידו סמכות להכריע בו;

 

מיום 25.10.2001

תק' תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6129 מיום 25.10.2001 עמ' 50

"פישור" "גישור" – כמשמעו בסעיף 79ג לחוק;

"מפשר" "מגשר" – מי שתפקידו לסייע בידי בעלי הדין להגיע להסדר פישור גישור מתוך ניהול משא ומתן חופשי, מבלי שיש בידו סמכות להכריע בו;

"הסדר פישור גישור" – הסכם בין בעלי הדין על יישוב סכסוך שביניהם, שהושג בסיומו של הליך פישור גישור.

 

מיום 2.2.2020

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8146 מיום 8.1.2019 עמ' 1787

תק' (תיקון) תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8259 מיום 12.8.2019 עמ' 3566

החלפת תקנה 1

הנוסח הקודם:

הגדרות

1. בתקנות אלה –

"גישור" – כמשמעו בסעיף 79ג לחוק;

"מגשר" – מי שתפקידו לסייע בידי בעלי הדין להגיע להסדר גישור מתוך ניהול משא ומתן חופשי, מבלי שיש בידו סמכות להכריע בו;

"הסדר גישור" – הסכם בין בעלי הדין על יישוב סכסוך שביניהם, שהושג בסיומו של הליך גישור.

מהות הגישור תק' תשס"ב-2001

2.    גישור הוא הליך שבו נועד מגשר עם בעלי הדין, כדי להביאם לידי הסכמה על יישוב הסכסוך, בין היתר על ידי בירור הנושאים שבמחלוקת, גילוי מידע הדרוש בקשר לסכסוך והצעת אפשרויות לפתרונו.

מיום 25.10.2001

תק' תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6129 מיום 25.10.2001 עמ' 50

מהות הפישור הגישור

2. פישור גישור הוא הליך שבו נועד מגשר עם בעלי הדין, כדי להביאם לידי הסכמה על יישוב הסכסוך, בין היתר על ידי בירור הנושאים שבמחלוקת, גילוי מידע הדרוש בקשר לסכסוך והצעת אפשרויות לפתרונו.

העברת ענין למגשר תק' תשנ"ט-1999 תק' תשס"ב-2001

3.    (א)  הצעת בית משפט הדן, לבעלי הדין, להעביר ענין שלפניו, כולו או מקצתו, לגישור, יכול שתיעשה בכל שלב של הדיון.

תק' תשס"ב-2001

          (ב)  בית המשפט יסביר לבעלי הדין כי דברים שיימסרו במסגרת הליך הגישור לא ישמשו ראיה בהליך משפטי אזרחי, וכי אי הסכמתם להעברת הענין לגישור או הפסקת הגישור לא ישפיעו על תוצאות הדיון בבית המשפט.

תק' תשס"ב-2001

          (ג)   הסכימו בעלי הדין להעביר את הענין לגישור ולמנות מגשר, יודיעו לבית המשפט מיהו המגשר וימסרו לבית המשפט כתב הסכמה ממנו.

תק' תשע"ט-2019

          (ד)  לא הגיעו בעלי הדין לידי הסכמה על מינוי מגשר, יופנו ליחידת הגישור כדי שתביא לפניהם, מתוך רשימת המגשרים, את שמותיהם של כל המגשרים המתאימים למאפייני הסכסוך לפי השיקולים שבתקנה (ד1)(1) עד (3) וכן שמו של מגשר אחד או יותר המתאימים למאפייני הסכסוך שבין הצדדים לפי השיקולים שבתקנה (ד1)(1) עד (4) ובלבד ששכר הטרחה של מגשר אחד לפחות אינו עולה על שכר הטרחה המרבי.

תק' תשע"ט-2019

          (ד1) לצורך מתן המלצה לצדדים לפי תקנת משנה (ד), תשקול יחידת הגישור את השיקולים האלה:

(1)   תחומי התמחותו של המגשר ותחום עיסוקו;

(2)   אזורי פעילותו;

(3)   השפות שהוא דובר;

(4)   מאפיינים מיוחדים הנדרשים לצורך הגישור באותה תובענה לפי פניית השופט.

תק' תשע"ט-2019

          (ד2) המלצת יחידת הגישור על רשימה מצומצמת של כמה מגשרים לפי תקנת משנה (ד) תיעשה, ככל האפשר, באופן שוויוני, ובכפוף לשיקולים המפורטים בתקנת משנה (ד1).

תק' תשע"ט-2019

          (ד3) פרטי המגשר שאליו הועבר עניין לגישור על יסוד המלצה של יחידת הגישור יפורסמו באתר בתי המשפט.

תק' תשע"ט-2019

          (ה)  אין באמור בתקנת משנה (ד) כדי לפגוע בזכותם של בעלי הדין לבחור מגשר שאינו נכלל ברשימת המגשרים.

תק' תשנ"ט-1999 תק' תשס"ב-2001

          (ו)   אישר בית המשפט את העברת הענין לגישור, יראו את ההסכם בנוסח שבתוספת (להלן – ההסכם המצוי), כהסכם בין בעלי הדין ובינם לבין המגשר, זולת אם הסכימו ביניהם, בכתב, אחרת.

מיום 19.2.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5947 מיום 20.1.1999 עמ' 283

3. (א) הצעת בית משפט הדן בענין אזרחי, לבעלי הדין, להעביר ענין שלפניו, כולו או מקצתו, לפישור, יכול שתיעשה בכל שלב של הדיון.

(ב) בית המשפט יסביר לבעלי הדין כי דברים שיימסרו במסגרת הליך הפישור לא ישמשו ראיה בהליך משפטי אזרחי, וכי אי הסכמתם להעברת הענין לפישור או הפסקת הפישור לא ישפיעו על תוצאות הדיון בבית המשפט.

(ג) הסכימו בעלי הדין להעביר את הענין לפישור ולמנות מפשר, יודיעו לבית המשפט מיהו המפשר וימסרו לבית המשפט כתב הסכמה ממנו.

(ד) לא הגיעו בעלי הדין לידי הסכמה על מינוי מפשר, רשאי בית המשפט לבחור מפשר מתוך רשימה שהגישו לו בעלי הדין, ובאין רשימה – לפי בחירתו.

(ד) לא הגיעו בעלי הדין לידי הסכמה על מינוי מפשר, רשאי בית המשפט לבחור מפשר מתוך רשימת המפשרים כמשמעותה בתקנה 2 לתקנות בתי המשפט (מינוי מפשר), תשנ"ו-1996.

(ה) הסכים המפשר לקבל את המינוי לפי תקנת משנה (ד), ימסור לבית המשפט את כתב הסכמתו.

(ו) אישר בית המשפט את העברת הענין לפישור, יראו את ההסכם בנוסח שבתוספת (להלן – ההסכם המצוי), כהסכם בין בעלי הדין ובינם לבין המפשר, זולת אם הסכימו ביניהם, בכתב, אחרת.

 

מיום 25.10.2001

תק' תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6129 מיום 25.10.2001 עמ' 50

העברת ענין למפשר למגשר

3. (א) הצעת בית משפט הדן לבעלי הדין, להעביר ענין שלפניו, כולו או מקצתו, לפישור לגישור, יכול שתיעשה בכל שלב של הדיון.

(ב) בית המשפט יסביר לבעלי הדין כי דברים שיימסרו במסגרת הליך הפישור הגישור לא ישמשו ראיה בהליך משפטי אזרחי, וכי אי הסכמתם להעברת הענין לגישור לפישור או הפסקת הפישור הגישור לא ישפיעו על תוצאות הדיון בבית המשפט.

(ג) הסכימו בעלי הדין להעביר את הענין לפישור לגישור ולמנות מפשר מגשר, יודיעו לבית המשפט מיהו המפשר המגשר וימסרו לבית המשפט כתב הסכמה ממנו.

(ד) לא הגיעו בעלי הדין לידי הסכמה על מינוי מפשר מגשר, רשאי בית המשפט לבחור מפשר מגשר מתוך רשימת המפשרים המגשרים כמשמעותה בתקנה 2 לתקנות בתי המשפט (מינוי מפשר מגשר), תשנ"ו-1996.

(ה) הסכים המפשר המגשר לקבל את המינוי לפי תקנת משנה (ד), ימסור לבית המשפט את כתב הסכמתו.

(ו) אישר בית המשפט את העברת הענין לפישור לגישור, יראו את ההסכם בנוסח שבתוספת (להלן – ההסכם המצוי), כהסכם בין בעלי הדין ובינם לבין המפשר המגשר, זולת אם הסכימו ביניהם, בכתב, אחרת.

 

מיום 2.2.2020

תק' תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8146 מיום 8.1.2019 עמ' 1787

תק' (תיקון) תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8259 מיום 12.8.2019 עמ' 3566

(ד) לא הגיעו בעלי הדין לידי הסכמה על מינוי מגשר, רשאי בית המשפט לבחור מגשר מתוך רשימת המגשרים כמשמעותה בתקנה 2 לתקנות בתי המשפט (מינוי מגשר), תשנ"ו-1996.

(ד) לא הגיעו בעלי הדין לידי הסכמה על מינוי מגשר, יופנו ליחידת הגישור כדי שתביא לפניהם, מתוך רשימת המגשרים, את שמותיהם של כל המגשרים המתאימים למאפייני הסכסוך לפי השיקולים שבתקנה (ד1)(1) עד (3) וכן שמו של מגשר אחד או יותר המתאימים למאפייני הסכסוך שבין הצדדים לפי השיקולים שבתקנה (ד1)(1) עד (4) ובלבד ששכר הטרחה של מגשר אחד לפחות אינו עולה על שכר הטרחה המרבי.

(ד1) לצורך מתן המלצה לצדדים לפי תקנת משנה (ד), תשקול יחידת הגישור את השיקולים האלה:

(1) תחומי התמחותו של המגשר ותחום עיסוקו;

(2) אזורי פעילותו;

(3) השפות שהוא דובר;

(4) מאפיינים מיוחדים הנדרשים לצורך הגישור באותה תובענה לפי פניית השופט.

(ד2) המלצת יחידת הגישור על רשימה מצומצמת של כמה מגשרים לפי תקנת משנה (ד) תיעשה, ככל האפשר, באופן שוויוני, ובכפוף לשיקולים המפורטים בתקנת משנה (ד1).

(ד3) פרטי המגשר שאליו הועבר עניין לגישור על יסוד המלצה של יחידת הגישור יפורסמו באתר בתי המשפט.

(ה) הסכים המגשר לקבל את המינוי לפי תקנת משנה (ד), ימסור לבית המשפט את כתב הסכמתו.

(ה) אין באמור בתקנת משנה (ד) כדי לפגוע בזכותם של בעלי הדין לבחור מגשר שאינו נכלל ברשימת המגשרים.

עיכוב הליכים תק' תשס"ב-2001

4.    (א)  מונה מגשר, יודיע לו בית המשפט את התקופה שקבע לעיכוב ההליכים שלפניו לפי סעיף 79ג(ה) לחוק.

תק' תשס"ב-2001

          (ב)  חלפה התקופה שקבע בית המשפט לעיכוב ההליכים, ולא הגיעו בעלי הדין לידי הסדר גישור, יודיע המגשר לבית המשפט אם בעלי הדין מסכימים להארכת התקופה ומהי תקופת ההארכה שלה הסכימו.

מיום 25.10.2001

תק' תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6129 מיום 25.10.2001 עמ' 50

4. (א) מונה מפשר מגשר, יודיע לו בית המשפט את התקופה שקבע לעיכוב ההליכים שלפניו לפי סעיף 79ג(ה) לחוק.

(ב) חלפה התקופה שקבע בית המשפט לעיכוב ההליכים, ולא הגיעו בעלי הדין לידי הסדר פישור גישור, יודיע המפשר המגשר לבית המשפט אם בעלי הדין מסכימים להארכת התקופה ומהי תקופת ההארכה שלה הסכימו.

חובות המגשר תק' תשס"ב-2001

5.    (א)  במילוי תפקידו ינהג המגשר בהגינות, בתום לב וללא משוא פנים.

תק' תשס"ב-2001

          (ב)  המגשר יסרב לקבל מינוי לפי תקנה 3 אם –

(1)   היה בינו לבין אחד מבעלי הדין קשר מקצועי או אישי קודם, זולת אם הודיע על כך לבעלי הדין האחרים והם נתנו את הסכמתם למינויו בכתב;

תק' תשס"ב-2001

(2)   הוא עלול, לדעתו, להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כמגשר ובין ענין אחר; נתגלה החשש לניגוד העניינים במהלך הגישור, יפסיק המגשר את הגישור, ויודיע לבית המשפט כי אינו יכול להמשיך לשמש כמגשר.

תק' תשס"ב-2001

          (ג)   המגשר יעמיד את בעלי הדין על הצורך להתחשב בעניינו של קטין או פסול דין הקשור לסכסוך.

תק' תשס"ב-2001

          (ד)  המגשר לא ישתמש בכל מידע שנמסר לו במהלך הגישור, שלא יכול היה לקבלו בדרך אחרת במאמץ סביר, לכל מטרה זולת הגישור.

תק' תשס"ב-2001

          (ה)  המגשר לא יגלה כל מידע שנמסר לו במהלך הגישור למי שאינו צד לגישור.

תק' תשס"ב-2001

          (ו)   מסר בעל דין מידע למגשר תוך דרישה לשומרו בסוד, ישמור המגשר על סודיות המידע כלפי כל בעל דין אחר, אלא אם כן ויתר מוסר המידע על הסודיות.

תק' תשנ"ט-1999 תק' תשס"ב-2001

          (ז)   המגשר לא ייעץ לבעלי הדין בענין מקצועי שאינו בתחום התמחותו ולא ייתן חוות דעת מקצועית על שאלה שבמומחיות שהתעוררה במהלך הגישור, אף אם היא בתחום התמחותו.

תק' תשס"ב-2001

          (ח)  המגשר לא יהיה צד להסדר הגישור, ולא יוטלו עליו בהסדר הגישור חובות ולא יוקנו לו זכויות, בין במישרין בין בעקיפין, ואולם לאחר הפסקת הגישור רשאים בעלי הדין להסכים שהמגשר יתן חוות דעת על הסכסוך או יתמנה לבורר בסכסוך.

מיום 19.2.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5947 מיום 20.1.1999 עמ' 283

(ז) המפשר לא ייעץ לבעלי הדין בענין מקצועי שאינו בתחום התמחותו ולא ייתן חוות דעת מקצועית על שאלה שבמומחיות שהתעוררה במהלך הפישור, אף אם היא בתחום התמחותו.

 

מיום 25.10.2001

תק' תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6129 מיום 25.10.2001 עמ' 50

חובות המפשר המגשר

5. (א) במילוי תפקידו ינהג המפשר המגשר בהגינות, בתום לב וללא משוא פנים.

(ב) המפשר המגשר יסרב לקבל מינוי לפי תקנה 3 אם –

(1) היה בינו לבין אחד מבעלי הדין קשר מקצועי או אישי קודם, זולת אם הודיע על כך לבעלי הדין האחרים והם נתנו את הסכמתם למינויו בכתב;

(2) הוא עלול, לדעתו, להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כמפשר כמגשר ובין ענין אחר; נתגלה החשש לניגוד העניינים במהלך הפישור הגישור, יפסיק המפשר המגשר את הפישור הגישור, ויודיע לבית המשפט כי אינו יכול להמשיך לשמש כמפשר כמגשר.

(ג) המפשר המגשר יעמיד את בעלי הדין על הצורך להתחשב בעניינו של קטין או פסול דין הקשור לסכסוך.

(ד) המפשר המגשר לא ישתמש בכל מידע שנמסר לו במהלך הגישור, שלא יכול היה לקבלו בדרך אחרת במאמץ סביר, לכל מטרה זולת הפישור הגישור.

(ה) המפשר המגשר לא יגלה כל מידע שנמסר לו במהלך הפישור הגישור למי שאינו צד לפישור לגישור.

(ו) מסר בעל דין מידע למפשר למגשר תוך דרישה לשומרו בסוד, ישמור המפשר המגשר על סודיות המידע כלפי כל בעל דין אחר, אלא אם כן ויתר מוסר המידע על הסודיות.

(ז) המפשר המגשר לא ייעץ לבעלי הדין בענין מקצועי שאינו בתחום התמחותו ולא ייתן חוות דעת מקצועית על שאלה שבמומחיות שהתעוררה במהלך הפישור הגישור, אף אם היא בתחום התמחותו.

(ח) המפשר המגשר לא יהיה צד להסדר  הפישור הגישור, ולא יוטלו עליו בהסדר הפישור הגישור חובות ולא יוקנו לו זכויות, בין במישרין בין בעקיפין, ואולם לאחר הפסקת הפישור הגישור רשאים בעלי הדין להסכים שהמפשר שהמגשר יתן חוות דעת על הסכסוך או יתמנה לבורר בסכסוך.

תחילת הגישור תק' תשס"ב-2001

6.    בתחילת הגישור, יסביר המגשר לבעלי הדין, במידת הצורך, את מהות הגישור, להבדיל מבוררות, מייעוץ או טיפול מקצועי, ואת פרטי ההסכם המצוי, וכן כי –

(1)  בעלי הדין מחוייבים לנהוג במהלך הגישור בהגינות ובתום לב, כי רשאים הם להיוועץ באופן עצמאי בכל שלב עם מי שיבקשו, לגבי כל ענין שבגישור, וכי רשאים הם להפסיק את הגישור בכל עת בהתאם להוראות תקנה 8(א);

(2)  המגשר רשאי להיוועד עם בעלי הדין, ביחד או לחוד, ובהסכמת בעל דין - בלי עורך דינו, וכן עם כל מי שקשור לסכסוך, לרבות עם עורך הדין של בעל דין בנפרד.

מיום 25.10.2001

תק' תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6129 מיום 25.10.2001 עמ' 50

תחילת הפישור הגישור

6. בתחילת הפישור הגישור, יסביר המפשר המגשר לבעלי הדין, במידת הצורך, את מהות הפישור הגישור, להבדיל מבוררות, מייעוץ או טיפול מקצועי, ואת פרטי ההסכם המצוי, וכן כי –

(1) בעלי הדין מחוייבים לנהוג במהלך הפישור הגישור בהגינות ובתום לב, כי רשאים הם להיוועץ באופן עצמאי בכל שלב עם מי שיבקשו, לגבי כל ענין שבפישור שבגישור, וכי רשאים הם להפסיק את הפישור הגישור בכל עת בהתאם להוראות תקנה 8(א);

(2) המפשר המגשר רשאי להיוועד עם בעלי הדין, ביחד או לחוד, ובהסכמת בעל דין - בלי עורך דינו, וכן עם כל מי שקשור לסכסוך, לרבות עם עורך הדין של בעל דין בנפרד.

שכר טרחה הוצאות ופקדון תק' תשנ"ט-1999 תק' תשס"ב-2001

7.    (א)  שכר הטרחה שישלמו בעלי הדין למגשר לא יחושב לפי ערכו של נושא הסכסוך ולא יהיה מותנה בתוצאה של הגישור, והוא ישולם למגשר בין אם הגיעו בעלי הדין להסדר גישור ובין אם לאו.

תק' תשס"ב-2001

          (ב)  בתחילת הגישור יודיע המגשר לבעלי הדין את שכר הטרחה שקבע ואת אופן תשלומו; שכר הטרחה לא ייקבע בסכום הכולל גם הוצאות בעין.

תק' תשס"ב-2001

          (ג)   בעלי הדין יסכימו ביניהם מראש על אופן חלוקת שכר טרחת המגשר והוצאותיו בעין, לרבות הוצאות בקשר להיוועצות עם מי שקשור לסכסוך או לקבלת חוות דעת של מומחה; לא הסכימו על כך - ישאו בתשלומים כאמור שווה בשווה.

תק' תשס"ב-2001

          (ד)  בית המשפט, רשאי לקבוע סכום שיימסר למגשר מראש כפקדון על חשבון שכר טרחתו והוצאותיו בעין.

תק' תשס"ב-2001

          (ה)  התעוררו חילוקי דעות בין המגשר ובין בעלי הדין בענין שכר הטרחה או ההוצאות בעין כאמור, יחליט בהם בית המשפט.

מיום 19.2.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5947 מיום 20.1.1999 עמ' 283

(א) שכר הטרחה שישלמו בעלי הדין למפשר לא יהיה מותנה לא יחושב לפי ערכו של נושא הסכסוך ולא יהיה מותנה בתוצאה של הפישור, והוא ישולם למפשר בין אם הגיעו בעלי הדין להסדר פישור ובין אם לאו.

 

מיום 25.10.2001

תק' תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6129 מיום 25.10.2001 עמ' 50

7. (א) שכר הטרחה שישלמו בעלי הדין למפשר למגשר לא יחושב לפי ערכו של נושא הסכסוך ולא יהיה מותנה בתוצאה של הפישור הגישור, והוא ישולם למפשר למגשר בין אם הגיעו בעלי הדין להסדר פישור גישור ובין אם לאו.

(ב) בתחילת הפישור הגישור יודיע המפשר המגשר לבעלי הדין את שכר הטרחה שקבע ואת אופן תשלומו; שכר הטרחה לא ייקבע בסכום הכולל גם הוצאות בעין.

(ג) בעלי הדין יסכימו ביניהם מראש על אופן חלוקת שכר טרחת המפשר המגשר והוצאותיו בעין, לרבות הוצאות בקשר להיוועצות עם מי שקשור לסכסוך או לקבלת חוות דעת של מומחה; לא הסכימו על כך - ישאו בתשלומים כאמור שווה בשווה.

(ד) בית המשפט, רשאי לקבוע סכום שיימסר למפשר למגשר מראש כפקדון על חשבון שכר טרחתו והוצאותיו בעין.

(ה) התעוררו חילוקי דעות בין המפשר המגשר ובין בעלי הדין בענין שכר הטרחה או ההוצאות בעין כאמור, יחליט בהם בית המשפט.

הפסקת הגישור תק' תשס"ב-2001

8.    (א)  בעל דין רשאי להפסיק את הגישור בכל עת ולבקש חידוש ההליכים בבית המשפט, לאחר שמסר על כך הודעה, בכתב, לבעלי הדין האחרים ולמגשר.

תק' תשס"ב-2001

          (ב)  המגשר רשאי להפסיק את הגישור אם הוא סבור כי נתקיים אחד מאלה:

(1)   הענין אינו מתאים, לדעתו, לגישור;

(2)   בעלי הדין או מי מהם אינם נוהגים בהגינות או בתום לב, או אינם משתפים פעולה עמו;

(3)   בעלי הדין או מי מהם אינם מגלים את המידע הדרוש לקיום הגישור;

(4)   אין לדעתו סיכוי סביר שבעלי הדין יגיעו להסדר גישור;

תק' תשנ"ט-1999

(4א) הסדר הגישור שבעלי הדין עומדים להגיע אליו הוא בלתי חוקי, בלתי מוסרי או סותר את תקנת הציבור;

(5)   הסדר הגישור שבעלי הדין עומדים להגיע אליו הוא בלתי הוגן בעליל;

(6)   הסדר הגישור שבעלי הדין עומדים להגיע אליו אינו מתחשב בעניינו של קטין או פסול דין הקשור לסכסוך;

(7)   כתוצאה מהסדר הגישור עלול להיגרם נזק של ממש לצד שלישי;

(8)   בעלי הדין אינם משלמים את שכר טרחתו או הוצאותיו בעין.

תק' תשס"ב-2001

          (ג)   החליט המגשר להפסיק את הגישור, יודיע המגשר על החלטתו לבית המשפט; המגשר לא ימסור לבית המשפט את נימוקיו ולא יחווה דעתו בכל עניין הנוגע לגישור, אלא על פי תקנה 5(ח).

          (ד)  הופסקו ההליכים יורה בית המשפט על חידוש הדיון בפניו; מועד הדיון ייקבע בהתחשב בתאריך הגשת התובענה.

מיום 19.2.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5947 מיום 20.1.1999 עמ' 283

הוספת פסקה 8(4א)

 

מיום 25.10.2001

תק' תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6129 מיום 25.10.2001 עמ' 50

הפסקת הפישור הגישור

8. (א) בעל דין רשאי להפסיק את הפישור הגישור בכל עת ולבקש חידוש ההליכים בבית המשפט, לאחר שמסר על כך הודעה, בכתב, לבעלי הדין האחרים ולמפשר ולמגשר.

(ב) המפשר המגשר רשאי להפסיק את הפישור הגישור אם הוא סבור כי נתקיים אחד מאלה:

(1) הענין אינו מתאים, לדעתו, לפישור לגישור;

(2) בעלי הדין או מי מהם אינם נוהגים בהגינות או בתום לב, או אינם משתפים פעולה עמו;

(3) בעלי הדין או מי מהם אינם מגלים את המידע הדרוש לקיום הפישור הגישור;

(4) אין לדעתו סיכוי סביר שבעלי הדין יגיעו להסדר פישור גישור;

(4א) הסדר הפישור הגישור שבעלי הדין עומדים להגיע אליו הוא בלתי חוקי, בלתי מוסרי או סותר את תקנת הציבור;

(5) הסדר הפישור הגישור שבעלי הדין עומדים להגיע אליו הוא בלתי הוגן בעליל;

(6) הסדר הפישור הגישור שבעלי הדין עומדים להגיע אליו אינו מתחשב בעניינו של קטין או פסול דין הקשור לסכסוך;

(7) כתוצאה מהסדר הפישור הגישור עלול להיגרם נזק של ממש לצד שלישי;

(8) בעלי הדין אינם משלמים את שכר טרחתו או הוצאותיו בעין.

(ג) החליט המפשר המגשר להפסיק את הפישור הגישור, יודיע המפשר המגשר על החלטתו לבית המשפט; המפשר המגשר לא ימסור לבית המשפט את נימוקיו ולא יחווה דעתו בכל עניין הנוגע לפישור לגישור, אלא על פי תקנה 5(ח).

(ד) הופסקו ההליכים יורה בית המשפט על חידוש הדיון בפניו; מועד הדיון ייקבע בהתחשב בתאריך הגשת התובענה.

הסדר הגישור תק' תשס"ב-2001

9.    (א)  הגיעו בעלי הדין להסדר גישור, יערכו אותו בעלי הדין או המגשר בכתב, ויפרטו בו את כל התנאים לפיהם ייושב הסכסוך; בעלי הדין יחתמו על הסדר הגישור והמגשר יקיימו בחתימתו.

תק' תשס"ב-2001

          (ב)  נחתם הסדר הגישור, יודיע על כך המגשר לבית המשפט בהקדם האפשרי; ביקשו בעלי הדין לתת תוקף של פסק דין להסדר הגישור יצרף המגשר להודעתו עותק ממנו.

תק' תשס"ב-2001

          (ג)   בית המשפט רשאי לתת תוקף של פסק דין להסדר הגישור, וכן רשאי הוא לזמן את בעלי הדין לבית המשפט כדי שיתנו לו הסברים על הסדר הגישור.

מיום 25.10.2001

תק' תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6129 מיום 25.10.2001 עמ' 50

הסדר הפישור הגישור

9. (א) הגיעו בעלי הדין להסדר פישור גישור, יערכו אותו בעלי הדין או המפשר המגשר בכתב, ויפרטו בו את כל התנאים לפיהם ייושב הסכסוך; בעלי הדין יחתמו על הסדר הפישור הגישור והמפשר והמגשר יקיימו בחתימתו.

(ב) נחתם הסדר הפישור הגישור, יודיע על כך המפשר המגשר לבית המשפט בהקדם האפשרי; ביקשו בעלי הדין לתת תוקף של פסק דין להסדר הפישור הגישור יצרף המגשר להודעתו עותק ממנו.

(ג) בית המשפט רשאי לתת תוקף של פסק דין להסדר הפישור הגישור, וכן רשאי הוא לזמן את בעלי הדין לבית המשפט כדי שיתנו לו הסברים על הסדר הפישור הגישור.

תק' (מס' 2) תשס"ב-2002

10.    (א)  בקשה למתן תוקף של פסק דין להסדר גישור לפי סעיף 79ג(ח) לחוק תוגש בדרך של המרצת פתיחה בידי הצדדים לסכסוך שחתמו על הסדר הגישור או מי מהם.

          (ב)  בבקשה יפורטו עובדות הסכסוך ופרטי הסדר הגישור, ויצורפו לה הסדר גישור, ההסכם שנחתם בין הצדדים לסכסוך לבין המגשר ותצהיר לאימות העובדות המשמשות יסוד לבקשה.

          (ג)   בקשה לפי תקנה זו תוגש לבית המשפט שהוא בעל הסמכות הענינית והמקומית לדון בתובענה נושא הסכסוך.

          (ד)  בתקנה זו, "סכסוך" – מצב שבו קיימת עילה לתביעת זכות.

מיום 15.5.2002

תק' (מס' 2) תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6167 מיום 15.5.2002 עמ' 676

הוספת תקנה 10

 

תוספת

(תקנה 3(ו))

תק' תשס"ב-2001

ההסכם המצוי בין בעלי דין ומגשר

1.        בעלי הדין מתחייבים לשתף פעולה עם המגשר, לקיים את הליך הגישור בהגינות ובתום לב ולגלות מידע הדרוש כדי ליישב את הסכסוך ביניהם בדרך של הסכמה מרצון.

2.        בעלי הדין מתחייבים לא להזמין את המגשר למסור עדות, בין בכתב בין בעל-פה, או להציג מסמכים בכל ענין שהועלה, במישרין או בעקיפין, בהליך הגישור.

תק' תשנ"ט-1999

2א.      בעלי הדין מתחייבים לא למסור לבית המשפט דברים שנאמרו בהליך הגישור ולא להציג מסמכים בכל ענין שהועלה, במישרין או בעקיפין, בהליך הגישור.

3.        בעלי הדין זכאים להיוועץ עם עורכי הדין שלהם ועם כל מי שימצאו לנכון בכל שלב של הגישור.

4.        בעלי הדין מתחייבים לחתום על הסדר הגישור שהגיעו אליו, ומצהירים כי הם מבינים שדינו כדין חוזה שבית המשפט רשאי לתת לו תוקף של פסק-דין.

5.        בעלי הדין מסכימים כי העובדה שהם לא הגיעו להסדר גישור או שאינם שבעי רצון מההסדר שהגיעו אליו, לא תשמש עילת תביעה נגד המגשר, וכי בכפוף לסעיף 6 להסכם זה אין המגשר אחראי לתוצאת הגישור.

6.        המגשר מתחייב לנהוג בתום לב כדי לסייע לבעלי הדין להגיע ליישוב הסכסוך מתוך משא ומתן חופשי.

7.        המגשר מצהיר כי הוא אינו תלוי בבעל דין ואינו בעל ענין, במישרין או בעקיפין, בנושאי הגישור, וכי לא היה בינו לבין מי מבעלי הדין קשר מקצועי או אישי קודם.

8.        המגשר לא יהיה מוסמך להכריע או לתת החלטה מחייבת כלשהי בנושאים שבסכסוך בין בעלי הדין.

9.        הודעת המגשר על שכר טרחתו ועל ההוצאות בעין במהלך הגישור מחייבת את בעלי הדין.

10.      המגשר מתחייב שהוא לא יתן בעתיד שירותים מקצועיים לבעלי דין בכל ענין הקשור לסכסוך נושא הגישור ללא הסכמת כל בעלי הדין האחרים.

11.      הליך הגישור יתנהל לפי נהלים אלה:

(א)  המגשר יקבע את המקום והמועד לכל ישיבה;

(ב)  המגשר יקבע את סדרי הגישור, ככל שלא נקבעו על פי דין;

          (ג)   המגשר רשאי לנהל תיק מסמכים ולרשום פרוטוקול של ישיבות הגישור; מסמכים ורשימות כאמור ישמשו את המגשר בלבד, ולא יהיו פתוחים לעיון בעלי הדין;

          (ד)  המגשר יהיה רשאי להתייעץ עם מומחה ולקבל חוות דעת של מומחה.

12.      המגשר רשאי להציע לבעלי הדין פתרונות לסכסוך ולהביא בפניהם הצעות להסדר גישור.

מיום 19.2.1999

תק' תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5947 מיום 20.1.1999 עמ' 283

הוספת פרט 2א

 

מיום 25.10.2001

תק' תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6129 מיום 25.10.2001 עמ' 50

ההסכם המצוי בין בעלי דין ומפשר ומגשר

1. בעלי הדין מתחייבים לשתף פעולה עם המפשר המגשר, לקיים את הליך הפישור הגישור בהגינות ובתום לב ולגלות מידע הדרוש כדי ליישב את הסכסוך ביניהם בדרך של הסכמה מרצון.

2. בעלי הדין מתחייבים לא להזמין את המפשר המגשר למסור עדות, בין בכתב בין בעל-פה, או להציג מסמכים בכל ענין שהועלה, במישרין או בעקיפין, בהליך הפישור הגישור.

2א. בעלי הדין מתחייבים לא למסור לבית המשפט דברים שנאמרו בהליך הפישור הגישור ולא להציג מסמכים בכל ענין שהועלה, במישרין או בעקיפין, בהליך הפישור הגישור.

3. בעלי הדין זכאים להיוועץ עם עורכי הדין שלהם ועם כל מי שימצאו לנכון בכל שלב של הפישור הגישור.

4. בעלי הדין מתחייבים לחתום על הסדר הפישור הגישור שהגיעו אליו, ומצהירים כי הם מבינים שדינו כדין חוזה שבית המשפט רשאי לתת לו תוקף של פסק-דין.

5. בעלי הדין מסכימים כי העובדה שהם לא הגיעו להסדר פישור גישור או שאינם שבעי רצון מההסדר שהגיעו אליו, לא תשמש עילת תביעה נגד המפשר המגשר, וכי בכפוף לסעיף 6 להסכם זה אין המפשר המגשר אחראי לתוצאת הפישור הגישור.

6. המפשר המגשר מתחייב לנהוג בתום לב כדי לסייע לבעלי הדין להגיע ליישוב הסכסוך מתוך משא ומתן חופשי.

7. המפשר המגשר מצהיר כי הוא אינו תלוי בבעל דין ואינו בעל ענין, במישרין או בעקיפין, בנושאי הפישור הגישור, וכי לא היה בינו לבין מי מבעלי הדין קשר מקצועי או אישי קודם.

8. המפשר המגשר לא יהיה מוסמך להכריע או לתת החלטה מחייבת כלשהי בנושאים שבסכסוך בין בעלי הדין.

9. הודעת המפשר המגשר על שכר טרחתו ועל ההוצאות בעין במהלך הפישור הגישור מחייבת את בעלי הדין.

10. המפשר המגשר מתחייב שהוא לא יתן בעתיד שירותים מקצועיים לבעלי דין בכל ענין הקשור לסכסוך נושא הפישור הגישור ללא הסכמת כל בעלי הדין האחרים.

11. הליך הפישור הגישור יתנהל לפי נהלים אלה:

(א) המפשר המגשר יקבע את המקום והמועד לכל ישיבה;

(ב) המפשר המגשר יקבע את סדרי הפישור הגישור, ככל שלא נקבעו על פי דין;

(ג) המפשר המגשר רשאי לנהל תיק מסמכים ולרשום פרוטוקול של ישיבות הפישור הגישור; מסמכים ורשימות כאמור ישמשו את המפשר המגשר בלבד, ולא יהיו פתוחים לעיון בעלי הדין;

(ד) המפשר המגשר יהיה רשאי להתייעץ עם מומחה ולקבל חוות דעת של מומחה.

12. המפשר המגשר רשאי להציע לבעלי הדין פתרונות לסכסוך ולהביא בפניהם הצעות להסדר פישור גישור.

 

 

ט' בתמוז תשנ"ג (28 ביוני 1993)                            דוד ליבאי

                                                                                           שר המשפטים

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשנ"ג מס' 5539 מיום 10.8.1993 עמ' 1042.

ק"ת תשנ"ט מס' 5947 מיום 20.1.1999 עמ' 283 – תק' תשנ"ט-1999; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשס"ב מס' 6129 מיום 25.10.2001 עמ' 50 – תק' תשס"ב-2001.

ק"ת תשס"ב מס' 6167 מיום 15.5.2002 עמ' 676 – תק' (מס' 2) תשס"ב-2002.

ק"ת תשע"ט מס' 8146 מיום 8.1.2019 עמ' 1786 – תק' תשע"ט-2019; ר' תקנה 3 לענין תחילה. ת"ט ק"ת תשע"ט מס' 8246 מיום 15.7.2019 עמ' 3498. תוקנו ק"ת תשע"ט מס' 8259 מיום 12.8.2019 עמ' 3566 – תק' (תיקון) תשע"ט-2019.

3. תחילתן של תקנות אלה ביום ה' באלול התשע"ט (5 בספטמבר 2019) ביום ז' בשבט התש"ף (2 בפברואר 2020) והן יחולו על הליכים שנפתחו ביום התחילה או לאחריו.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות