נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים), תשמ"א-1981

רשויות ומשפט מנהלי – שרותי רווחה – נכים

בטחון – בתי סוהר – שירות בתי הסוהר

רשויות ומשפט מנהלי – בתי סוהר – שירות בתי הסוהר – נכים ונספים

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

דין סוהר נכה

סעיף 2

2

Go

דין משפחת סוהר שנספה

סעיף 3

2

Go

ברירה

סעיף 4

2

Go

אזכורים

סעיף 5

2

Go

זכויות יתר

סעיף 6

2

Go

סוהר שנעדר

סעיף 7

2

Go

ביטול

סעיף 8

2

Go

הוראת מעבר

סעיף 9


חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים), תשמ"א-1981*

הגדרות

1.    בחוק זה –

           "סוהר" - אדם הנמנה עם שירות בתי הסוהר;

           "חוק הנכים" - חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 [נוסח משולב], והתקנות לפיו;

           "חוק משפחות החיילים" - חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש"י-1950, והתקנות לפיו;

           "חוק הגמלאות" - חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], תש"ל-1970;

           "שירות בשירות בתי הסוהר" - שירות של סוהר בשירות בתי הסוהר.

דין סוהר נכה ת"ט תשמ"א-1981 (תיקון מס' 1) תשע"ז-2016

2.       חוק הנכים יחול על סוהר, ולענין זה – כל מקום בחוק הנכים שמדובר בו בחייל שהוא חייל בשירות קבע, בשירות או בשירות צבאי, ייקרא כאילו מדובר בסוהר או בשירות[1] בשירות בתי הסוהר, הכל לפי הענין.

מיום 28.5.1981

ת"ט תשמ"א-1981

ס"ח תשמ"א מס' 1028 מיום 28.5.1981 עמ' 298

2. חוק הנכים יחול על סוהר, ולענין זה – כל מקום בחוק הנכים שמדובר בו בחייל, בחייל המשרת בצבא-הגנה לישראל על פי התחייבות לשירות קבע, בשירות או בשירות צבאי, ייקרא כאילו מדובר בסוהר או בשירות בשירות בתי הסוהר, הכל לפי הענין.

מיום 27.4.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 243 (ה"ח 1083)

2. חוק הנכים יחול על סוהר, ולענין זה – כל מקום בחוק הנכים שמדובר בו בחייל, בחייל המשרת בצבא-הגנה לישראל על פי התחייבות לשירות קבע בחייל שהוא חייל בשירות קבע, בשירות או בשירות צבאי, ייקרא כאילו מדובר בסוהר או בשירות בשירות בשירות בתי הסוהר, הכל לפי הענין.

דין משפחת סוהר שנספה (תיקון מס' 1)  תשע"ז-2016

3.       חוק משפחות החיילים יחול על סוהר שנפטר ועל בני משפחתו של סוהר שנפטר, ולענין זה, – כל מקום בחוק משפחות החיילים שמדובר בו בחייל שהוא חייל בשירות קבע, בשירות או בשירות צבאי ייקרא כאילו מדובר בסוהר או בשירות בשירות בתי הסוהר, הכל לפי הענין.

מיום 27.4.2017

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 243 (ה"ח 1083)

3. חוק משפחות החיילים יחול על סוהר שנפטר ועל בני משפחתו של סוהר שנפטר, ולענין זה, – כל מקום בחוק משפחות החיילים שמדובר בו בחייל שהוא חייל בשירות קבע, בשירות או בשירות צבאי ייקרא כאילו מדובר בסוהר או בשירות בשירות בתי הסוהר, הכל לפי הענין.

ברירה

4.    (א)  נפטר סוהר כתוצאה ממחלה או החמרת מחלה, בנסיבות שהיו מזכות את בני משפחתו לתגמולים לפי חוק משפחות החיילים לולא הוראות סעיף זה, רשאים בני המשפחה שהם גם שאירים לפי חוק הגמלאות לבחור באחד מאלה:

(1)   קצבה כאמור בסעיף 77(ד)(1) לחוק הגמלאות;

(2)   קצבה כאמור בסעיף 77(ד)(2) לחוק הגמלאות;

(3)   תגמולים לפי חוק משפחות החיילים, בתוספת קצבה כאמור בסעיף 78(ג) לחוק הגמלאות;

(4)   תגמולים לפי חוק משפחות החיילים בתוספת המענק המשתלם לפי סעיפים 27 או 40 לחוק הגמלאות במקום הקצבה המשתלמת לפי סעיף 78(ג) לחוק הגמלאות.

           (ב)  בני משפחה כאמור שנתקיימו בהם התנאים לזכאות לפי סעיף 77(ה) לחוק הגמלאות, רשאים לבחור, במקום זכויותיהם לפי סעיף קטן (א), בתגמולים לפי חוק משפחות החיילים ובגמלאות לפי סעיף 77(ה) האמור.

           (ג)   סעיף 77(ו) לחוק הגמלאות יחול, בשינויים המחוייבים, גם על גמלאות לפי חוק הגמלאות המשתלמות לפי סעיף זה.

אזכורים

5.    כל חיקוק שבו מדובר בחוק הנכים או בחוק משפחות החיילים, ייקרא כאילו מדובר בו גם בחוק זה.

זכויות יתר

6.    כל חיקוק המעניק או נותן סמכות להעניק זכות יתר, פטור, שחרור מלא או חלקי מחובה המוטלת על פי דין או עדיפות או זכות אחרת, הניתנים לחייל נכה כמשמעותו בחוק הנכים או לבן משפחה של חייל שנספה כמשמעותו בחוק משפחות החיילים, רואים אותו כמעניק או נותן סמכות להעניק אותם גם לסוהר נכה או לבן משפחה של סוהר שנספה.

סוהר שנעדר

7.    לענין סעיף 3 לחוק משפחות החיילים, במקום רשות צבאית מוסמכת יבוא, לגבי סוהר שנעדר, סוהר בכיר ששר הפנים מינהו לענין סעיף זה.

ביטול

8.    חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים), תש"ך-1960 - בטל.

הוראת מעבר

9.    חוק זה יחול, לגבי התקופה שלאחר פרסומו, גם על מי שפרש מהשירות בשירות בתי הסוהר לפני הפרסום ועל בני משפחתו של סוהר שנפטר לפני הפרסום, למעט –

(1)   מי שהגיש בקשה לפי סעיף 4 לחוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים), תש"ך-1960, והיא נדחתה;

(2)   מי שהגיש בקשה כאמור, או בקשה לקצין התגמולים, אחרי שעברה תקופת ההתיישנות החלה לגביו לפי סעיף 8 לחוק האמור.

                                        מנחם בגין                   יוסף בורג

                                                   ראש הממשלה                         שר הפנים

       יצחק נבון

         נשיא המדינה* פורסם ס"ח תשמ"א מס' 1015 מיום 3.4.1981 עמ' 165 (ה"ח תש"ם מס' 1472 עמ' 330).

ת"ט ס"ח תשמ"א מס' 1028 מיום 28.5.1981 עמ' 298.

תוקן ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 243 (ה"ח הממשלה תשע"ז מס' 1083 עמ' 433) – תיקון מס' 1 בסעיף 47 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), תשע"ז-2016; תחילתו ביום 27.4.2017.

[1] לאור ת"ט משנת תשמ"א-1981 הנוסח למעשה הינו "בשירות בשירות בשירות בתי הסוהר".

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות