נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק לגילוי נגיפי איידס בקטינים, תשנ"ו-1996

בריאות – איידס – גילוי נגיפי איידס בקטינים

תוכן ענינים

2

Go

בדיקת איידס בקטין

סעיף 1

2

Go

הודעת תוצאות הבדיקה

סעיף 2

2

Go

סודיות

סעיף 3

2

Go

תיקון חוק הנוער

סעיף 4


חוק לגילוי נגיפי איידס בקטינים, תשנ"ו-1996*

בדיקת איידס בקטין

1.    (א)  על אף הוראות כל דין, בדיקה לגילוי נגיפי איידס בקטין תיערך לפי בקשת קטין, אף ללא אישור הורהו או אפוטרופסו (להלן - נציגו), ובלבד שהבדיקה תיערך במוסד רפואי ששר הבריאות הכיר בצו לצורך זה, ושרופא באותו מוסד אישר בכתב את עריכתה, לאחר שהתקיימו כל אלה:

(1)   הרופא נתן לקטין הסבר מלא על אופן הבדיקה ומשמעותה, על דרכי ההידבקות בנגיפי איידס ועל הדרכים למנוע הידבקות, ונוכח כי הקטין הבין את ההסבר שנתן לו;

(2)   הרופא שוחח עם הקטין בדבר האפשרות לקבל את הסכמת נציגו, אך הקטין התנגד לכך;

(3)   הרופא שוכנע כי, בהתחשב בגיל הקטין, בבגרותו הנפשית וביכולתו לגבש רצון עצמי, מחייבת טובתו את הבדיקה ללא קבלת אישור נציגו.

          (ב)  לענין אישור רופא לפי סעיף קטן (א), רשאי הרופא להיוועץ בעובד סוציאלי כהגדרתו בחוק העובדים הסוציאליים, תשנ"ו-1996 (להלן - עובד סוציאלי).

          (ג)   האישור יהיה מנומק.

          (ד)  על אף הוראות סעיף קטן (א), לא תיערך בדיקה לגילוי נגיפי איידס בקטין שטרם מלאו לו ארבע עשרה שנים ללא אישור נציגו, זולת אם הבדיקה אושרה בידי צוות, הכולל עובד סוציאלי ורופא (להלן - צוות).

הודעת תוצאות הבדיקה

2.    (א)  תוצאה שלילית של בדיקה לגילוי נגיפי איידס תימסר לקטין בידי אחד מאלה: רופא, אחות או עובד סוציאלי, ובלבד שעברו הכשרה לענין זה.

(תיקון מס' 1) תשע"א-2010

          (ב)  (1)   תוצאה חיובית של בדיקה לגילוי נגיפי איידס תימסר לקטין בידי צוות ובנוכחות עובד סוציאלי שמונה לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך-1960 (להלן – עובד סוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה));

(תיקון מס' 1) תשע"א-2010

(2)   הצוות והעובד הסוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) ידונו עם הקטין בדבר האפשרות למסור את תוצאת הבדיקה לנציגו; הסכים הקטין, יזמין הצוות את נציגו וימסור לו את תוצאת הבדיקה וכן ידריך את הקטין ואת נציגו לענין דרכי פעולה ודרכי טיפול בקטין; התנגד הקטין, ידריך הצוות את הקטין בלבד.

(תיקון מס' 1) תשע"א-2010

          (ג)   ראה אדם הפועל לפי חוק זה כי קיים חשש לטובתו של קטין, שקיבל הודעת תוצאה שלילית על פי סעיף קטן (א), יודיע על כך לצוות; נוכח הצוות כי קיים חשש ממשי כאמור, ימסור על כך הודעה לעובד הסוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה).

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 84 (ה"ח 507)

(ב) (1) תוצאה חיובית של בדיקה לגילוי נגיפי איידס תימסר לקטין בידי צוות ובנוכחות פקיד סעד כמשמעותו בחוק שירותי הסעד, תשי"ח-1958 (להלן - פקיד סעד) עובד סוציאלי שמונה לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך-1960 (להלן – עובד סוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה));

(2) הצוות ופקיד הסעד והעובד הסוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) ידונו עם הקטין בדבר האפשרות למסור את תוצאת הבדיקה לנציגו; הסכים הקטין, יזמין הצוות את נציגו וימסור לו את תוצאת הבדיקה וכן ידריך את הקטין ואת נציגו לענין דרכי פעולה ודרכי טיפול בקטין; התנגד הקטין, ידריך הצוות את הקטין בלבד.

(ג) ראה אדם הפועל לפי חוק זה כי קיים חשש לטובתו של קטין, שקיבל הודעת תוצאה שלילית על פי סעיף קטן (א), יודיע על כך לצוות; נוכח הצוות כי קיים חשש ממשי כאמור, ימסור על כך הודעה לפקיד הסעד לעובד הסוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה).

סודיות (תיקון מס' 1) תשע"א-2010

3.    אדם הפועל לפי חוק זה חייב חובת סודיות כלפי הקטין, בכל ענין הקשור לבדיקה לגילוי נגיפי איידס בקטין; קיבל אדם מידע או מסמכים לפי חוק זה, לא יעשה בהם שימוש ולא יגלה אותם לאחר אלא, לענין הודעה לעובד סוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), אם נתקיימו התנאים למסירתה, תוך הגנה על פרטיותו של הקטין.

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 84 (ה"ח 507)

3. אדם הפועל לפי חוק זה חייב חובת סודיות כלפי הקטין, בכל ענין הקשור לבדיקה לגילוי נגיפי איידס בקטין; קיבל אדם מידע או מסמכים לפי חוק זה, לא יעשה בהם שימוש ולא יגלה אותם לאחר אלא, לענין הודעה לפקיד סעד לעובד סוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), אם נתקיימו התנאים למסירתה, תוך הגנה על פרטיותו של הקטין.

תיקון חוק הנוער (טיפול והשגחה) – מס' 12

4.    בחוק הנוער (טיפול והשגחה), תש"ך-1960 –

          (1)  בסעיף 3, אחרי פסקה (5) יבוא:

"(6) להורות על מסירת תוצאה חיובית של בדיקה לגילוי נגיפי איידס בקטין, לאחראי עליו;";

          (2)  אחרי סעיף 8א יבוא:

"דיון בהעדר האחראי    

8ב.   על אף הוראות סעיפים 8 ו-8א לא יוזמן אחראי על קטין לדיון בענין קטין ולא יהיה נוכח בו, אם הדיון הוא בענין חוק לגילוי נגיפי איידס בקטינים, תשנ"ו-1996, אלא אם כן הורה בית משפט אחרת.";

(3)  בסעיף 24(א)(1), בסופו יבוא "או שיש בהם כדי לגלות פרט המקשר קטין לבדיקה לגילוי נגיפי איידס או לבדיקה, טיפול או אשפוז פסיכיאטריים".

                         שמעון פרס                           אפרים סנה

                               ראש הממשלה                                  שר הבריאות

            עזר ויצמן                             שבח וייס

              נשיא המדינה                               יושב ראש הכנסת* פורסם ס"ח תשנ"ו מס' 1585 מיום 21.3.1996 עמ' 252 (ה"ח תשנ"ו מס' 2474 עמ' 399).

תוקן ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 84 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 507 עמ' 1058) – תיקון מס' 1 בסעיף 23 לחוק להחלפת המונח פקיד סעד (תיקוני חקיקה), תשע"א-2010.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות