להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

אכרזה על גן לאומי (כפר נחום), תשכ"ז-1967

חקלאות טבע וסביבה – גנים שמורות ואתרים

תוכן ענינים

סעיף 1

אכרזה על גן לאומי

Go

2

סעיף 2

הפקדת העתקים של התשריט

Go

2

סעיף 3

השם

Go

2


אכרזה על גן לאומי (כפר נחום), תשכ"ז-1967*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-6 לחוק גנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ"ג-1963, אני מכריז לאמור:

אכרזה על גן לאומי

1.    השטח על יד כפר נחום, שגבולותיו מסומנים בקו כחול בתשריט מס' ג/22/7, הערוך בקנה מידה 1:20.000, והחתום ביום ל' באדר א' תשכ"ז (12 במרס 1967) ביד שר הפנים הוא גן לאומי.

הפקדת העתקים של התשריט

2.    העתקים מהתשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרדי הממונה על מחוז הצפון, נצרת-עלית, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה עמק הירדן, צמח, וכל המעונין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

השם

3.    לאכרזה זו ייקרא "אכרזה על גן לאומי (כפר נחום), תשכ"ז-1967".

ל' באדר א' תשכ"ז (12 במרס 1967)                        חיים משה שפירא

                                                                                                         שר הפנים* פורסמה ק"ת תשכ"ז מס' 2025 מיום 6.4.1967 עמ' 1997.