נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק לתיקון דיני הקנין הרוחני (התאמה להוראות הסכם הטריפס), תש"ס–1999

משפט פרטי וכלכלה – קניין – קניין רוחני

משפט בינ"ל פומבי – אמנות – אמנות קניין רוחני

תוכן ענינים

סעיף 1

מטרת החוק

Go

2

פרק א': זכויות יוצרים

Go

2

סעיף 2

תיקון פקודת זכות יוצרים - מס' 7

Go

2

סעיף 3

תיקון חוק זכות יוצרים - מס' 3

Go

2

פרק ב': מדגמים

Go

2

סעיף 4

תיקון פקודת הפטנטים והמדגמים - מס' 5

Go

2

פרק ג': פטנטים

Go

2

סעיף 5

תיקון חוק הפטנטים - מס' 4

Go

2

פרק ד': סימני מסחר

Go

2

סעיף 6

תיקון פקודת סימני מסחר

Go

2

פרק ה': כינוי מקור

Go

2

סעיף 7

תיקון חוק הגנת כינויי מקור

Go

2

סעיף 8

תיקון פקודת סימני סחורות - מס' 5

Go

2

פרק ו': תיקון חוק זכויות מבצעים ומשדרים

Go

2

סעיף 9

תיקון חוק זכויות מבצעים ומשדרים - מס' 3

Go

2

פרק ז': ייבוא וייצוא אסורים

Go

2

סעיף 10

תיקון פקודת המכס - מס' 16

Go

2

פרק ח': תחילה, תחולה והוראות מעבר

Go

2

סעיף 11

תחילה

Go

2

סעיף 12

תחולה והוראות מעבר

Go

2


חוק לתיקון דיני הקנין הרוחני (התאמה להוראות הסכם הטריפס), תש"ס-1999*

מטרת החוק

1.    מטרת חוק זה להתאים את חוקי הקנין הרוחני לדרישות הסכם ארגון הסחר העולמי בדבר היבטים הקשורים לזכויות בקנין רוחני (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods - (TRIPS)) (להלן - הטריפס).*

פרק א': זכויות יוצרים

תיקון פקודת זכות יוצרים — מס' 7

2.    בוצעו תיקונים בפקודת זכות יוצרים.

תיקון חוק זכות יוצרים — מס' 3

3.    בחוק זכות יוצרים, 1911, סעיף 14 - בטל.

פרק ב': מדגמים

תיקון פקודת הפטנטים והמדגמים — מס' 5

4.    בוצעו תיקונים בפקודת הפטנטים והמדגמים.

פרק ג': פטנטים

תיקון חוק הפטנטים — מס' 4

5.    בוצעו תיקונים בחוק הפטנטים, תשכ"ז–1967.

פרק ד': סימני מסחר

תיקון פקודת סימני מסחר

6.    בוצעו תיקונים בפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב–1972.

פרק ה': כינוי מקור

תיקון חוק הגנת כינויי מקור

7.    בוצעו תיקונים בחוק הגנת כינויי מקור, תשכ"ה–1965.

* ההסכם מופקד במשרד התעשיה והמסחר וכל אדם רשאי לעיין בו.

 

תיקון פקודת סימני סחורות — מס' 5

8.    בפקודת סימני סחורות, סעיף 6א - בטל.

פרק ו': תיקון חוק זכויות מבצעים ומשדרים

תיקון חוק זכויות מבצעים ומשדרים — מס' 3

9.    בוצעו תיקונים בחוק זכויות מבצעים ומשדרים, תשמ"ד–1984.

פרק ז': ייבוא וייצוא אסורים

תיקון פקודת המכס — מס' 16

10.   בפקודת המכס, אחרי סעיף 200 יבואו סעיפים 200א–200ה.

פרק ח': תחילה, תחולה והוראות מעבר

תחילה

11.   תחילתו של חוק זה ביום כ"ג בטבת תש"ס (1 בינואר 2000) (להלן - יום התחילה).

תחולה והוראות מעבר

12.   (א)  הוראות סעיף 3ו1 לפקודת זכות יוצרים כנוסחן בסעיף 2(3) לחוק זה לא יחולו על השכרת תוכנה של מחשב שנרכשה לפני יום התחילה.

           (ב)  על רשיון כפיה שניתן לפני יום התחילה יחולו הוראות חוק הפטנטים, תשכ"ז–1967, כנוסחן לפני יום התחילה.

           (ג)   מי שהגיש לפני יום התחילה בקשה לרישום, וביום התחילה טרם ניתנה החלטה סופית בבקשתו, רשאי, בתוך שלושה חודשים מיום התחילה, לבקש לתקן את הבקשה כך שתותאם להוראות החוק החל לגביה כנוסחן בחוק זה; בסעיף זה, "בקשה לרישום" - בקשה לרישום מדגם לפי פקודת הפטנטים והמדגמים, בקשה לרישום פטנט לפי חוק הפטנטים, תשכ"ז–1967, ובקשה לרישום סימן מסחר לפי פקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב–1972.

                          אהוד ברק                           יוסף ביילין

                               ראש הממשלה                        שר המשפטים

            עזר ויצמן                           אברהם בורג

              נשיא המדינה                      יושב ראש הכנסת

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 *  פורסם ס"ח תש"ס מס' 1721 מיום 30.12.1999 עמ' 44 עד 56 (ה"ח תשנ"ט מס' 2819 עמ' 525).

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות