חוק התגמולים (ילד שנתייתם עקב מעשה אלימות במשפחה), תשנ"ה-1995

 

 

מעמד אישי ומשפחה – מניעת אלימות במשפחה

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

חזקת זכאי לתגמול

Go

2

סעיף 3

תגמול ליתום

Go

2

סעיף 4

אישור פרקליט המדינה

Go

2

סעיף 5

ערעור

Go

2

סעיף 6

סמכות ייחודית לבית הדין לעבודה

Go

2

סעיף 7

תנאי מוקדם להגשת תביעה

Go

2

סעיף 8

תגמולים מאוצר המדינה

Go

2

סעיף 9

ביצוע ותקנות

Go

3

סעיף 10

תחילה ותחולה

Go

3

 


חוק התגמולים (ילד שנתייתם עקב מעשה אלימות במשפחה), תשנ"ה-1995*

הגדרות

1.    בחוק זה –

          "הורה" – תושב לענין חוק הביטוח הלאומי שהוא הורה לילד;

          "חוק הביטוח הלאומי" – חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995;

מיום 1.6.1998

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ח מס' 1646 מיום 15.1.1998 עמ' 101 (ה"ח 2608)

"חוק הביטוח הלאומי" – חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ"ח-1968 התשנ"ה-1995;

          "המוסד" – כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי;

          "ילד" – כהגדרתו בסעיפים 1 ו-238 לחוק הביטוח הלאומי.

מיום 1.6.1998

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ח מס' 1646 מיום 15.1.1998 עמ' 101 (ה"ח 2608)

"ילד" – כהגדרתו בסעיפים 1 ו-5 ו-238 לחוק הביטוח הלאומי.

חזקת זכאי לתגמול

2.    ילד שנתייתם, ופרקליט המדינה או מי שהוא מינה (להלן – פרקליט המדינה) קבע כי קיים יסוד סביר להניח שחיי ההורה קופחו בידי בן-זוגו, עקב ביצוע פשע (להלן – יתום), זכאי לתגמול חודשי.

תגמול ליתום

3.    (א)  התגמול ליתום יהיה בשיעור הנקוב בסעיף 132(6) לחוק הביטוח הלאומי, ולענין זה יראו כ"קצבת נכות מעבודה שלמה" – סכום השווה לשכר הממוצע, המחושב לפי סעיף 2 לחוק הביטוח הלאומי, כפי שהיה בתוקף ביום שבו נפטר ההורה.

          (ב)  על תגמול לפי חוק זה יחולו, בשינויים המחויבים, הוראות סעיפים 141, 142, 143, 392, 396 ו-397 וכן הוראות פרק י"ד לחוק הביטוח הלאומי.

          (ג)   הותיר אחריו ההורה מספר יתומים ישלם המוסד, בעד כל אחד מהם, חלק יחסי מהתגמול המגיע לכל היתומים לפי הוראות סעיף 132(6) לחוק הביטוח הלאומי.

מיום 1.6.1998

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ח מס' 1646 מיום 15.1.1998 עמ' 101 (ה"ח 2608)

3. (א) התגמול ליתום יהיה בשיעור הנקוב בסעיף 76(6) בסעיף 132(6) לחוק הביטוח הלאומי, ולענין זה יראו כ"קצבת נכות מעבודה שלמה" - סכום השווה ל-75% מהשכר הממוצע, המחושב לפי סעיף 1א סעיף 2 לחוק הביטוח הלאומי, כפי שהיה בתוקף ביום שבו נפטר ההורה.

(ב) על תגמול לפי חוק זה יחולו, בשינויים המחויבים, הוראות סעיפים 82ב, 82ג, 82ד, 231, 233 ו-234 וכן הוראות פרק ז' לחוק הביטול הלאומי הוראות סעיפים 141, 142, 143, 392, 396 ו-397 וכן הוראות פרק י"ד לחוק הביטוח הלאומי.

(ג) הותיר אחריו ההורה מספר יתומים ישלם המוסד, בעד כל אחד מהם, חלק יחסי מהתגמול המגיע לכל היתומים לפי הוראות סעיף 76(6) סעיף 132(6) לחוק הביטוח הלאומי.

 

מיום 1.1.2022

תיקון מס' 3

ס"ח תשפ"ב מס' 2933 מיום 18.11.2021 עמ' 261 (ה"ח 1443)

(א) התגמול ליתום יהיה בשיעור הנקוב בסעיף 132(6) לחוק הביטוח הלאומי, ולענין זה יראו כ"קצבת נכות מעבודה שלמה" – סכום השווה ל-75% מהשכר הממוצע לשכר הממוצע, המחושב לפי סעיף 2 לחוק הביטוח הלאומי, כפי שהיה בתוקף ביום שבו נפטר ההורה.

אישור פרקליט המדינה

4.    (א)  פרקליט המדינה יקבע אם קיים יסוד סביר להניח שחייו של הורה קופחו בידי בן זוגו עקב ביצוע פשע.

          (ב)  פרקליט המדינה יתן החלטתו תוך חודש מהיום שבו הגיעה לידיו בקשה לאישור כאמור בסעיף קטן (א), אלא אם כן החליט להאריך את התקופה, מטעמים מיוחדים שיירשמו.

ערעור

5.    (א)  קביעת פרקליט המדינה ניתנת לערעור לפני בית דין אזורי לעבודה כמשמעותו בחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969 (להלן – בית דין אזורי לעבודה).

          (ב)  לערעור כאמור בסעיף קטן (א) יצורפו נימוקי הערעור והוא יוגש בכתב תוך 30 ימים מהיום שבו הגיעה לידיעת המערער ההודעה על קביעת פרקליט המדינה.

סמכות ייחודית לבית הדין לעבודה

6.    לבית דין אזורי לעבודה תהא סמכות ייחודית לדון בכל תביעה לתגמול לפי חוק זה או להחזר תגמול שניתן בטעות או שלא כדין.

תנאי מוקדם להגשת תביעה

7.    קביעה של פרקליט המדינה או של בית הדין לעבודה כי קיים יסוד סביר להניח שבוצע פשע כאמור בסעיף 4(א), היא תנאי מוקדם לכל תביעה לפי חוק זה בפני המוסד.

תגמולים מאוצר המדינה

8.    (א)  תגמול לפי חוק זה יינתן מאוצר המדינה באמצעות המוסד.

          (ב)  אוצר המדינה ישפה את המוסד, על פי דרישתו, על כל הוצאה שהוציא למתן התגמול ועל החלק היחסי מההוצאות המנהליות של המוסד הנובע מביצוע חוק זה.

ביצוע ותקנות

9.    שר העבודה והרווחה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

תחילה ותחולה

10.  תחילתו של חוק זה ב-1 בחודש שלאחר פרסומו, והוא יחול גם על יתום שחיי הורהו קופחו בתוך 18 החודשים שקדמו ליום התחילה, ובלבד שלא יינתן תגמול בעד תקופה שקדמה ליום התחילה.

מיום 5.8.1998

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ח מס' 1683 מיום 5.8.1998 עמ' 321 (ה"ח 2735)

10. תחילתו של חוק זה ב-1 בחודש שלאחר פרסומו, והוא יחול גם על יתום שחיי הורהו קופחו בתוך 12 החודשים בתוך 18 החודשים שקדמו ליום התחילה, ובלבד שלא יינתן תגמול בעד תקופה שקדמה ליום התחילה.

 

 

                                        יצחק רבין                                          אורה נמיר

                                                 ראש הממשלה                                            שרת העבודה והרווחה

            עזר ויצמן                                           שבח וייס

              נשיא המדינה                                                 יושב ראש הכנסת

 

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשנ"ה מס' 1535 מיום 3.8.1995 עמ' 376 (ה"ח תשנ"ה מס' 2383 עמ' 399, ה"ח תשנ"ה מס' 2397 עמ' 453).

תוקן ס"ח תשנ"ח מס' 1646 מיום 15.1.1998 עמ' 101 (ה"ח תשנ"ז מס' 2608 עמ' 285) – תיקון מס' 1 בסעיף 18 לחוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 19), תשנ"ח-1998; תחילתו ביום 1.6.1998 ור' סעיף 20 לענין תחולה והוראת מעבר.

ס"ח תשנ"ח מס' 1683 מיום 5.8.1998 עמ' 321 (ה"ח תשנ"ח מס' 2735 עמ' 452) – תיקון מס' 2.

ס"ח תשפ"ב מס' 2933 מיום 18.11.2021 עמ' 261 (ה"ח הממשלה תשפ"א מס' 1443 עמ' 840) – תיקון מס' 3 בסעיף 85 לחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), תשפ"ב-2021; תחילתו ביום 1.1.2022 ור' סעיף 85(ב) לענין תחולה.

(ב) הוראות סעיף 3(א) לחוק התגמולים, כנוסחו בחוק זה, יחולו על גמלאות המשתלמות בעד יום תחילתו של חוק זה ואילך.