נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות בית המשפט לעניני משפחה (אגרות), תשנ"ו-1995

 

 

מעמד אישי ומשפחה – בימ"ש לענייני משפחה

בתי משפט וסדרי דין – בתי משפט ובתי דין – בימ"ש לענייני משפחה

בתי משפט וסדרי דין – בתי משפט ובתי דין – אגרות

מעמד אישי ומשפחה – אגרות

תוכן ענינים

 

פרק א': פירוש מונחים

Go

3

סעיף 1

פרשנות

Go

3

 

פרק ב': האגרה ותשלומה

Go

3

סעיף 2

תשלום אגרה בעד הליכים

Go

3

סעיף 3

אגרת פרוטוקול

Go

3

סעיף 4

הצמדה למדד

Go

3

סעיף 5

תובענות שהועברו לבית משפט למשפחה

Go

4

 

פרק ג': פטור מאגרה והחזרת אגרה

Go

4

סעיף 6

בעלי דין הפטורים מאגרה

Go

4

סעיף 7

ענינים הפטורים מאגרה

Go

4

סעיף 8

החזרת אגרה או חלקה

Go

5

סעיף 9

בקשה לפטור מתשלום אגרה

Go

5

 

פרק ד': הוראות שונות

Go

5

סעיף 10

תחולה

Go

5

סעיף 11

הוראות מעבר

Go

5

סעיף 12

תחילה

Go

6

 

תוספת ראשונה

Go

6

 

תוספת שניה

Go

6

 


תקנות בית המשפט לעניני משפחה (אגרות), תשנ"ו-1995*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 26(א)(5) ו-(ג) לחוק בית המשפט לעניני משפחה, תשנ"ה-1995 (להלן - החוק), ולפי סעיף 108 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985, ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': פירוש מונחים

פרשנות

1.    (א)  בתקנות אלה –

           "בית משפט" – שופט או רשם;

           "הליך" – תביעות, בקשות, ערעורים ושאר ענינים שמביא בעל דין בפני בית המשפט;

תק' תשע"ט-2018

           "לשכת סיוע משפטי" – לשכה ששר המשפטים הקים או הסמיך לפי חוק הסיוע המשפטי, התשל"ב-1972 (להלן – חוק הסיוע המשפטי), לפעול כלשכת סיוע משפטי, הן דרך כלל והן בתחום שיפוטו של בית משפט מסוים;

מיום 22.10.2018

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8087 מיום 22.10.2018 עמ' 494

הוספת הגדרת "לשכת סיוע משפטי"

           "מדד" – מדד המחירים לצרכן, שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

           "ערעור" – לרבות ערעור שכנגד;

           "תביעה" – לרבות תביעה שכנגד.

           (ב)  למונחים אחרים בתקנות אלה, תהיה אותה משמעות שיש להם בחוק.

פרק ב': האגרה ותשלומה

תשלום אגרה בעד הליכים

2.    (א)  לא יזקק בית משפט לכל הליך, אלא אם כן שולמה בעד ההליך האגרה הקבועה בתוספת הראשונה ואגרת הפרוטוקול הקבועה בתוספת השניה (להלן שתיהן כאחת – האגרה), זולת אם מביא ההליך פטור מתשלום האגרה.

           (ב)  אגרה תשולם על כל תביעה ותביעה לפי הפריטים שבתוספת הראשונה, יהיו מספר הסעדים בתביעה אשר יהיו, ואולם אם כללה התביעה פריטים 1 ו-2 לתוספת הראשונה תשולם האגרה על כל אחד מפריטים אלה.

           (ג)   הליך שלא נתקיים בו אחד התנאים האמורים בתקנת משנה (א) לא יקובל לרישום בגזברות או במזכירות בית משפט, אלא אם כן הוגשה בקשה לפטור מאגרה.

           (ד)  נזקק בית משפט להליך והוברר כי לא שולמה האגרה כאמור בתקנת משנה (א), תמציא המזכירות דרישה לתשלומה בתוך שבעה ימים מיום ההמצאה; טרם הסתיים ההליך ולא שולמה האגרה כאמור, יימחק ההליך.

           (ה)  דרישה לתשלום אגרה דינה כדין כל החלטה לתשלום כסף לטובת אוצר המדינה, וניתן לבצעה בהליכי הוצאה לפועל.

           (ו)   הוראות תקנה זו אינן באות לגרוע מהוראות תקנה 5 לתקנות סדר דין (סעד מידי בימי מנוחה ומחוץ לשעות העבודה הרגילות בבתי המשפט), תשל"א-1971.

אגרת פרוטוקול

3.    (א)  על אגרת פרוטוקול יחולו הוראות תקנות אלה.

           (ב)  כל בעל דין זכאי לקבל עותק אחד מאושר מן הפרוטוקול ומפסק הדין ללא תשלום נוסף.

הצמדה למדד

4.    (א)  הסכומים הנקובים בתוספות הראשונה והשניה יעודכנו פעמיים בשנה, לפי שיעור השינוי במדד כמפורט להלן:

תק' תשנ"ח-1998

(1)   באחד בינואר, לפי שיעור השינוי במדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם לו לעומת המדד שפורסם בחודש מאי שקדם לו;

תק' תשנ"ח-1998

(2)   באחד ביולי, לפי שיעור השינוי במדד שפורסם בחודש מאי שקדם לו לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם לו.

           (ב)  סכום אגרה שעודכן כאמור בתקנת משנה (א) יעוגל כלהלן:

(1)   אם הוא נמוך מ-10 שקלים חדשים – לא יעוגל;

(2)   אם הוא גבוה מ-10 שקלים חדשים – לשקל החדש השלם הקרוב.

תק' תשנ"ח-1998

           (ג)   (נמחקה).

           (ד)  מנהל בתי המשפט יפרסם ברשומות את נוסח התוספות הראשונה והשניה כפי שהשתנו על פי האמור בתקנה זו.

מיום 1.9.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5923 מיום 1.9.1998  עמ' 1293

(א) הסכומים הנקובים בתוספות הראשונה והשניה יעודכנו פעמיים בשנה, לפי שיעור השינוי במדד כמפורט להלן:

(1) באחד באפריל בינאור, לפי שיעור השינוי במדד שפורסם בחודש פברואר נובמבר שקדם לו לעומת המדד שפורסם בחודש אוגוסט מאי שקדם לו;

(2) באחד באוקטובר ביולי, לפי שיעור השינוי במדד שפורסם בחודש אוגוסט מאי שקדם לו לעומת המדד שפורסם בחודש פברואר נובמבר שקדם לו.

(ב) סכום אגרה שעודכן כאמור בתקנת משנה (א) יעוגל כלהלן:

(1) אם הוא נמוך מ-10 שקלים חדשים – לא יעוגל;

(2) אם הוא גבוה מ-10 שקלים חדשים – לשקל החדש השלם הקרוב.

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א), סכומי האגרות ישונו רק עם שיעור השינוי במדד בתקופה האמורה הגיע ל-5% לפחות; לא הגיע שיעור השינוי ל-5%, יצטבר שיעור השינוי לשיעור שיחושב ביום השינוי הבא אחריו עד שהשיעור המצטבר מיום השינוי האחרון יגיע ל-5% לפחות.

תובענות שהועברו לבית משפט למשפחה תק' תשנ"ח-1998

5.    (א)  הועברה תובענה לדיון בבית המשפט לעניני משפחה מבית משפט אחר, לא תוחזר האגרה ששולמה בבית המשפט הראשון, ויראו את ההליך כהליך ששולמה בעדו האגרה במלואה בבית המשפט לעניני משפחה, ואף אם מביא ההליך עדיין חייב בתשלום חלק מן האגרה.

תק' תשנ"ח-1998

           (ב)  הועברה תובענה לדיון בבית המשפט לעניני משפחה מרשם לעניני ירושה, כמשמעותו בחוק הירושה, תשכ"ה-1965 (להלן – חוק הירושה), לא תוחזר האגרה ששולמה אצל הרשם או בבית דין דתי ויראו אותה אגרה כאגרה ששולמה לבית המשפט, בעד אותו הליך.

מיום 1.9.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5923 מיום 1.9.1998  עמ' 1293

5. (א) הועברה תובענה לדיון בבית המשפט לעניני משפחה מבית משפט אחר, לא תוחזר האגרה ששולמה בבית המשפט הראשון, ויראו את ההליך כהליך ששולמה בעדו האגרה במלואה בבית המשפט לעניני משפחה, ואף אם מביא ההליך עדיין חייב בתשלום חלק מן האגרה.

(ב) הועברה תובענה לדיון בבית המשפט לעניני משפחה מרשם לעניני ירושה, כמשמעותו בחוק הירושה, התשכ"ה-1965 (להלן - חוק הירושה), לא תוחזר האגרה ששולמה אצל הרשם או בבית דין דתי ויראו אותה אגרה כאגרה ששולמה לבית המשפט, בעד אותו הליך.

פרק ג': פטור מאגרה והחזרת אגרה

בעלי דין הפטורים מאגרה

6.    אלה פטורים מחובת תשלום אגרה:

(1)  המדינה וכל מי שהורשה לייצגה כשהוא מביא הליך מכוח הרשאתו;

(2)  האפוטרופוס הכללי;

(3)  פקיד סעד של רשות מקומית כשהוא מביא הליך מכוח תפקידו;

תק' (מס' 2)  תשע"ב-2012

(4)  מגיש בקשה בקשר לכל הליך הנוגע להצהרת מוות, לעיזבון, לאפוטרופסות או להחזקת ילדים עקב הפטירה או למתן צו ירושה או לערעור על החלטה בהליך כאמור שהוא בן זוגו, ילדו, אביו, אמו או אחיו, של מי שנפטר –

(א)   עקב פעולות מלחמה אחרי ט"ז בכסלו התש"ח (29 בנובמבר 1947) או נפגע כהגדרתו בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970 (להלן – חוק נפגעי איבה), זולת אם הנפטר כאמור היה איש כוחות אויב כמשמעותו בסעיף 1 לחוק נפגעי איבה, ופטירתו היתה עקב פעולה שנעשתה בשליחותם או מטעמם או כדי לקדם את מטרותיהם של כוחות אויב כאמור;

(ב)   בשירות צבאי כמשמעותו בסעיף 14(ב) לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט-1949 (להלן – חוק החזרה לעבודה), או בשירות מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008 (להלן – חוק שירות המילואים), או חייל שנספה במערכה כהגדרתו בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950;

תק' (מס' 2)  תשע"ב-2012

(5)  בן זוגו, ילדו, אביו, אמו או אחיו של אדם שנפגע כמפורט להלן, בקשר להליך הנוגע למינוי אפוטרופוס לנפגע מחמת אותה פגיעה או לערעור על החלטה בהליך כאמור:

(א)   נפגע עקב פעולות מלחמה אחרי יום ט"ז בכסלו התש"ח (29 בנובמבר 1947) או נפגע כהגדרתו בחוק נפגעי איבה, זולת אם הנפגע כאמור היה איש כוחות אויב כמשמעותו בסעיף 1 לחוק נפגעי איבה, ופטירתו היתה עקב פעולה שנעשתה בשליחותם או מטעמם או כדי לקדם את מטרותיהם של כוחות אויב כאמור;

(ב)   נפגע בשירות צבאי כמשמעותו בסעיף 14(ב) לחוק החזרה לעבודה, או בשירות מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים;

תק' תשע"ט-2018

(6)  בעל דין המיוצג על ידי עורך דין מטעם לשכת סיוע משפטי, בהליך שלגביו אושרה בקשתו לקבלת שירות משפטי;

תק' תשע"ט-2018

(7)  בעל דין הזכאי לשירות משפטי לפי התוספת לחוק הסיוע המשפטי, בעניינים ובהיקף שנקבעו בה.

מיום 1.9.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5923 מיום 1.9.1998  עמ' 1293

הוספת פסקה 6(4)

 

מיום 18.3.2012

תק' (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7090 מיום 16.2.2012 עמ' 775

(4) מגיש בקשה, בקשר לכל הליך הנוגע להצהרת מוות, לעזבון, לאפוטרופסות או להחזקת ילדים עקב הפטירה או למתן צו ירושה או לערעור על החלטה בהליך כאמור, שהוא בן זוגו, ילדו, אביו או אמו של מי שנפטר –

(א) עקב פעולות מלחמה, אחרי יום ט"ז בכסלו תש"ח (29 בנובמבר 1947), או שהוא נפגע פגיעת איבה כהגדרתה בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970 (להלן - חוק נפגעי איבה), זולת אם מי שנפטר כאמור היה איש כוחות אויב כמשמעותם בסעיף 1(1) לחוק נפגעי איבה ופטירתו היתה עקב פעולה שנעשתה בשליחותם או מטעמם או לקידום מטרותיהם של כוחות האויב כאמור;

(ב) בשירות צבאי כמשמעותו בסעיפים 1(א)(ב), 2(א), (ג) ו-14(ב) לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949.

(4) מגיש בקשה בקשר לכל הליך הנוגע להצהרת מוות, לעיזבון, לאפוטרופסות או להחזקת ילדים עקב הפטירה או למתן צו ירושה או לערעור על החלטה בהליך כאמור שהוא בן זוגו, ילדו, אביו, אמו או אחיו, של מי שנפטר –

(א) עקב פעולות מלחמה אחרי ט"ז בכסלו התש"ח (29 בנובמבר 1947) או נפגע כהגדרתו בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970 (להלן – חוק נפגעי איבה), זולת אם הנפטר כאמור היה איש כוחות אויב כמשמעותו בסעיף 1 לחוק נפגעי איבה, ופטירתו היתה עקב פעולה שנעשתה בשליחותם או מטעמם או כדי לקדם את מטרותיהם של כוחות אויב כאמור;

(ב) בשירות צבאי כמשמעותו בסעיף 14(ב) לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט-1949 (להלן – חוק החזרה לעבודה), או בשירות מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008 (להלן – חוק שירות המילואים), או חייל שנספה במערכה כהגדרתו בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950;

(5) בן זוגו, ילדו, אביו, אמו או אחיו של אדם שנפגע כמפורט להלן, בקשר להליך הנוגע למינוי אפוטרופוס לנפגע מחמת אותה פגיעה או לערעור על החלטה בהליך כאמור:

(א) נפגע עקב פעולות מלחמה אחרי יום ט"ז בכסלו התש"ח (29 בנובמבר 1947) או נפגע כהגדרתו בחוק נפגעי איבה, זולת אם הנפגע כאמור היה איש כוחות אויב כמשמעותו בסעיף 1 לחוק נפגעי איבה, ופטירתו היתה עקב פעולה שנעשתה בשליחותם או מטעמם או כדי לקדם את מטרותיהם של כוחות אויב כאמור;

(ב) נפגע בשירות צבאי כמשמעותו בסעיף 14(ב) לחוק החזרה לעבודה, או בשירות מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים.

 

מיום 22.10.2018

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8087 מיום 22.10.2018 עמ' 494

הוספת פסקאות 6(6), 6(7)

ענינים הפטורים מאגרה

7.    עניינים אלה פטורים מאגרה:

(1)  תובענה או ערעור לפי החוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א-1991, או בענין החזרת קטין חטוף;

תק' תשנ"ח-1998

(2)  בקשת ביניים במסגרת תביעה למזונות או מדור, לרבות תביעה למזונות או מדור מן העזבון או מן היורשים;

(3)  בקשה לפטור מאגרה, מחובת ערבון או ערובה;

(4)  בקשה להזמנת עדים, למסירת כתבי בית דין או לשינוי מועד דיון;

תק' תשע"ב-2012

(5)  בקשה לעיון בתיק בית משפט.

מיום 1.9.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5923 מיום 1.9.1998  עמ' 1293

(2) בקשת ביניים במסגרת תביעה למזונות או מדור, לרבות תביעה למזונות או  מדור מן העזבון או מן היורשים;

 

מיום 11.3.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7089 מיום 9.2.2012 עמ' 760

הוספת פסקה 7(5)

החזרת אגרה או חלקה

8.    (א)  בית המשפט רשאי להורות על החזרת כל האגרה, אם התביעה שבעדה שולמה אגרה הועברה לבוררות או הסתיימה בהסדר פישור.

           (ב)  הסתיימה התביעה בפשרה, לרבות מחיקה או ביטול התביעה בפשרה, עד לתחילת הדיון, תהא האגרה המשתלמת בעדה בשיעור מחצית מן הסכום של האגרה; לענין זה, "תחילת הדיון" – קדם משפט.

בקשה לפטור מתשלום אגרה

9.    (א)  בעל דין הטוען שאין ביכולתו לשלם אגרה, יצרף לתובענה או לערעור בקשה לפטור אותו מתשלומה, ויתמוך אותה בתצהיר שבו יפרט את רכושו, רכוש בן זוגו, רכוש הוריו, אם המבקש סמוך על שולחנם ופירוט של הכנסותיו בששת החודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה, ויצרף לבקשה מסמכים ואישורים לביסוס עובדות אלה.

           (ב)  ראה בית המשפט שאין ביכולתו של המבקש לשלם את האגרה, רשאי הוא לפוטרו מתשלום האגרה כולה או חלקה.

תק' תשע"ט-2018

           (ב1)        החלטה או הכרזה כמפורט להלן תשמש ראיה לכאורה לחוסר יכולתו של המבקש לשלם את האגרה כאמור בתקנת משנה (ב), אם ניתנה בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה:

(1)   החלטה של בית משפט לפטור את המבקש מתשלום אגרה;

(2)   הכרזה כי המבקש הוא חייב מוגבל באמצעים לפי סעיף 69ג לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967;

(3)   הכרזה כי המבקש הוא פושט רגל לפי סעיף 42 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980.

תק' תשע"ט-2018

           (ב2)        קבלת גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980, בעת הגשת הבקשה לפטור מאגרה, תשמש ראיה לכאורה לחוסר יכולתו של המבקש לשלם את האגרה כאמור בתקנת משנה (ב).

תק' תשע"ט-2018

           (ב3)        דחה בית המשפט את הבקשה, או פטר מתשלום חלק מהאגרה בלבד, רשאי הוא להרשות למבקש לשלם את האגרה, שלגביה לא ניתן הפטור, לשיעורין, ובתוך הזמן שיקבע עד למועד מתן פסק הדין; שולמה האגרה בתוך הזמן שנקבע, יראו כאילו נעשה התשלום ביום שהובא ההליך; נדחה מועד תשלום האגרה, ישלם המבקש את האגרה בתוספת הפרשי הצמדה מיום התשלום לפי תקנות אלה אילולא הוגשה הבקשה, אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת.

תק' תשע"ט-2018

           (ב4)        פטר בית המשפט מתשלום חלק מהאגרה בלבד, ישלם המבקש את יתרת האגרה שלגביה לא ניתן פטור, ורשאי הוא בתוך חמישה עשר ימים לתקן את כתב התביעה בהתאם לפטור, כך שלא תחול עליו חובת תשלום יתרת האגרה או חלקה, ובמקרה זה יביא לבית המשפט כתב תביעה מתוקן.

תק' תשע"ט-2018

           (ג)   אגרה שלגביה לא ניתן פטור, או שניתן לגביה פטור חלקי תשולם בתוך חמישה עשר ימים מהמועד שהודע לבעל הדין על ההחלטה, אלא אם כן קבע בית המשפט מועד אחר בהתאם לסמכותו לפי תקנה 9(ב3); לא שולמה האגרה – יימחק ההליך.

תק' תשע"ט-2018

           (ד)  ניתן פטור מתשלום מלוא האגרה, יחול הפטור גם על כל תשלום נוסף של אגרה שיחויב בו בעל דין בקשר עם אותו הליך באותה ערכאה.

מיום 22.10.2018

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8087 מיום 22.10.2018 עמ' 494

(ב1) החלטה או הכרזה כמפורט להלן תשמש ראיה לכאורה לחוסר יכולתו של המבקש לשלם את האגרה כאמור בתקנת משנה (ב), אם ניתנה בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה:

(1) החלטה של בית משפט לפטור את המבקש מתשלום אגרה;

(2) הכרזה כי המבקש הוא חייב מוגבל באמצעים לפי סעיף 69ג לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967;

(3) הכרזה כי המבקש הוא פושט רגל לפי סעיף 42 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980.

(ב2) קבלת גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980, בעת הגשת הבקשה לפטור מאגרה, תשמש ראיה לכאורה לחוסר יכולתו של המבקש לשלם את האגרה כאמור בתקנת משנה (ב).

(ב3) דחה בית המשפט את הבקשה, או פטר מתשלום חלק מהאגרה בלבד, רשאי הוא להרשות למבקש לשלם את האגרה, שלגביה לא ניתן הפטור, לשיעורין, ובתוך הזמן שיקבע עד למועד מתן פסק הדין; שולמה האגרה בתוך הזמן שנקבע, יראו כאילו נעשה התשלום ביום שהובא ההליך; נדחה מועד תשלום האגרה, ישלם המבקש את האגרה בתוספת הפרשי הצמדה מיום התשלום לפי תקנות אלה אילולא הוגשה הבקשה, אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת.

(ב4) פטר בית המשפט מתשלום חלק מהאגרה בלבד, ישלם המבקש את יתרת האגרה שלגביה לא ניתן פטור, ורשאי הוא בתוך חמישה עשר ימים לתקן את כתב התביעה בהתאם לפטור, כך שלא תחול עליו חובת תשלום יתרת האגרה או חלקה, ובמקרה זה יביא לבית המשפט כתב תביעה מתוקן.

(ג) אגרה שלגביה לא ניתן פטור, תשולם תוך שבעה ימים או שניתן לגביה פטור חלקי תשולם בתוך חמישה עשר ימים מהמועד שהודע לבעל הדין על ההחלטה, אלא אם כן קבע בית המשפט מועד אחר בהתאם לסמכותו לפי תקנה 9(ב3); לא שולמה האגרה – יימחק ההליך.

(ד) ניתן פטור מתשלום מלוא האגרה, יחול הפטור גם על כל תשלום נוסף של אגרה שיחויב בו בעל דין בקשר עם אותו הליך באותה ערכאה.

פרק ד': הוראות שונות

תחולה

10.   תקנות אלה יחולו גם על תובענות בעניני משפחה המוגשות על פי החוק לבית משפט שאינו בית משפט לעניני משפחה.

הוראות מעבר

11.   תקנות בית המשפט (אגרות), תשמ"ח-1987, ימשיכו לחול על תובענה בעניני משפחה –

(1)  באזור שטרם הוקם בו בית משפט לעניני משפחה;

(2)  שטרם הוסמך לדון בה בית משפט לעניני משפחה.

תחילה

12.   תחילתן של תקנות אלה ביום ז' בתשרי תשנ"ו (1 באוקטובר 1995).

 

הודעה תשע"ט-2019 הודעה (מס' 2)  תש"ף-2020

תוספת ראשונה

(תקנות 2(א) ו-(4))

                                                                                                                                                     בשקלים חדשים

תק' תשע"ח-2018

1.    תביעה לסכום כסף קצוב, למעט כאמור בפרט 1א                                      1% מהסכום

                                                                                                                                                 הנתבע כערכו ולא

                                                                                                                                                     פחות מ-480

תק' תשע"ח-2018

1א.  תביעה בין בני זוג לסכום קצוב שנובעת מהקשר בין בני הזוג                  1% מהסכום הנתבע

       שאינה תביעה לפי פרט 5                                                                     כערכו ולא פחות

                                                                                                                    מ-302

תק' תשע"ח-2018

2.    כל תביעה בענייני רכוש שאינה לסכום כסף קצוב, לרבות תביעה לאיזון משאבים, לפירוק שיתוף, לפסק דין הצהרתי בענייני רכוש ולמתן חשבונות, יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו למעט כאמור בפרט 2א                                                                                         2,875

תק' תשע"ח-2018

2א.  כל תביעה בענייני רכוש בין בני זוג לסכום שאינו קצוב שנובעת מהקשר בין בני הזוג, לרבות תביעה לאיזון משאבים, לפירוק שיתוף, לפסק דין הצהרתי בענייני רכוש ולמתן חשבונות, יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו                                                                      503

3.    בוטל

4.    התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה                                                     964

4א.  בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה                                                           990

4ב.  בקשה למינוי מנהל עיזבון                                                                     990

5.    תביעה בעניין מזונות או מדור, לרבות הגדלה, הפחתה או ביטול, הודעה לצד שלישי, שיפוי, תביעה למזונות או מדור מן העיזבון או מן היורשים וכן אכיפת פסק חוץ בעניינים אלה   237

תק' תשע"ח-2018

6.    כל תביעה אחרת לרבות אישור הסכם כאשר אין תביעה תלויה ועומדת בעניין או ערעור בבית המשפט לענייני משפחה ולמעט אישור הסכם כאמור בפרט 6א                                      480

תק' תשע"ח-2018

6א.  אישור הסכם בין בני זוג שנובע מהקשר בין בני הזוג, כאשר אין תביעה תלויה ועומדת בעניין או ערעור בבית המשפט לענייני משפחה                                                                       453

תק' תשע"ח-2018

6ב.  תביעה בעניין החזקת הילדים                                                                        352

7.    בקשה בכתב                                                                                               236

8.    עשיית צוואה בפני שופט                                                                              510

9.    הוכחת צוואה לפי סעיף 68(ב) לחוק הירושה                                                   510

תק' תשע"ב-2012

10.  (נמחק)

11.  העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית המשפט                                         5.19 לכל עמוד

12.  ערעור על החלטת רשם, ראש הוצאה לפועל או רשם לענייני ירושה כמשמעותו בחוק הירושה          510

תק' תשע"ו-2016

13.  בקשה ליישוב סכסוך לפי סעיף 3 לחוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), התשע"ה-2014                                                                                                         101

מיום 30.4.1996

הודעה תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5746 מיום 30.4.1996 עמ' 800

1. תביעה לסכום כסף קצוב, בין בני זוג או בין בני משפחה אחרים 1% מהסכום

הנתבע כערכו ולא

פחות מ-268 ש"ח 284

2. כל תביעה בעניני רכוש שאינה לסכום כסף קצוב, לרבות תביעה לאיזון משאבים, לפירוק שיתוף, לפסק דין הצהרתי בעניני רכוש ולמתן חשבונות, יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו 1602 1,700

3. תביעה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 537 570

4. התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 537 570

5. תביעה בענין מזונות או מדור, לרבות הגדלה, הפחתה או ביטול, הודעה לצד שלישי, שיפוי, תביעה למזונות או מדור מן העיזבון או מן היורשים וכן אכיפת פסק חוץ בענינים אלה 133 141

6. כל תביעה אחרת לרבות אישור הסכם כאשר אין תביעה תלויה ועומדת בענין או ערעור בבית המשפט לעניני משפחה 268 284

7. בקשת ביניים המוגשת בדרך המרצה בבית המשפט לעניני משפחה 133 141

8. עשיית צוואה בפני שופט 133 141

9. הפקדת צוואה 60 64

10. עיון בתיק המצוי בארכיון בית משפט, כשעברה שנה מיום שניתן פסק הדין, לתקופה קצובה של שבועיים רצופים 15 16

11. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית המשפט 2.90 3.08 לכל עמוד

 

מיום 29.8.1996

הודעה (מס' 2) תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5780 מיום 29.8.1996  עמ' 1524

1. תביעה לסכום כסף קצוב, בין בני זוג או בין בני משפחה אחרים 1% מהסכום

הנתבע כערכו ולא

פחות מ  284 302 ש"ח

2. כל תביעה בעניני רכוש שאינה לסכום כסף קצוב, לרבות תביעה לאיזון משאבים, לפירוק שיתוף, לפסק דין הצהרתי בעניני רכוש ולמתן חשבונות, יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו 1,700 1,809

3. תביעה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 570 607

4. התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 570 607

5. תביעה בענין מזונות או מדור, לרבות הגדלה, הפחתה או ביטול, הודעה לצד שלישי, שיפוי, תביעה למזונות או מדור מן העיזבון או מן היורשים וכן אכיפת פסק חוץ בענינים אלה 141 150

6. כל תביעה אחרת לרבות אישור הסכם כאשר אין תביעה תלויה ועומדת בענין או ערעור בבית המשפט לעניני משפחה 284 302

7. בקשת ביניים המוגשת בדרך המרצה בבית המשפט לעניני משפחה 141 150

8. עשיית צוואה בפני שופט 141 150

9. הפקדת צוואה 64 68

10. עיון בתיק המצוי בארכיון בית משפט, כשעברה שנה מיום שניתן פסק הדין, לתקופה קצובה של שבועיים רצופים 16 17

11. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית המשפט 3.08 3.28 לכל עמוד

 

מיום 24.9.1997

הודעה תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5853 מיום 24.9.1997  עמ' 1255

1. תביעה לסכום כסף קצוב, בין בני זוג או בין בני משפחה אחרים 1% מהסכום

הנתבע כערכו ולא

פחות מ  302 330 ש"ח

2. כל תביעה בעניני רכוש שאינה לסכום כסף קצוב, לרבות תביעה לאיזון משאבים, לפירוק שיתוף, לפסק דין הצהרתי בעניני רכוש ולמתן חשבונות, יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו 1,809 1,976

3. תביעה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 607 663

4. התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 607 663

5. תביעה בענין מזונות או מדור, לרבות הגדלה, הפחתה או ביטול, הודעה לצד שלישי, שיפוי, תביעה למזונות או מדור מן העיזבון או מן היורשים וכן אכיפת פסק חוץ בענינים אלה 150 164

6. כל תביעה אחרת לרבות אישור הסכם כאשר אין תביעה תלויה ועומדת בענין או ערעור בבית המשפט לעניני משפחה 302 330

7. בקשת ביניים המוגשת בדרך המרצה בבית המשפט לעניני משפחה 150 164

8. עשיית צוואה בפני שופט 150 164

9. הפקדת צוואה 68 74

10. עיון בתיק המצוי בארכיון בית משפט, כשעברה שנה מיום שניתן פסק הדין, לתקופה קצובה של שבועיים רצופים 17 19

11. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית המשפט 3.28  3.58 לכל עמוד

 

מיום 1.9.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5923 מיום 1.9.1998  עמ' 1294

1. תביעה לסכום כסף קצוב, בין בני זוג או בין בני משפחה אחרים 1% מהסכום

הנתבע כערכו ולא

פחות מ  330 ש"ח

2. כל תביעה בעניני רכוש שאינה לסכום כסף קצוב, לרבות תביעה לאיזון משאבים, לפירוק שיתוף, לפסק דין הצהרתי בעניני רכוש ולמתן חשבונות, יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו 1,976

3. תביעה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 663

4. התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 663

4א. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה 679

4ב. בקשה למינוי מנהל עיזבון 679

5. תביעה בענין מזונות או מדור, לרבות הגדלה, הפחתה או ביטול, הודעה לצד שלישי, שיפוי, תביעה למזונות או מדור מן העיזבון או מן היורשים וכן אכיפת פסק חוץ בענינים אלה 164

6. כל תביעה אחרת לרבות אישור הסכם כאשר אין תביעה תלויה ועומדת בענין או ערעור בבית המשפט לעניני משפחה 330

7. בקשת ביניים המוגשת בדרך המרצה בבית המשפט לעניני משפחה 164

7. בקשה בכתב 164

8. עשיית צוואה בפני שופט 164

8. עשיית צוואה בפני שופט 350

9. הפקדת צוואה 74

9. הוכחת צוואה לפי סעיף 68(ב) לחוק הירושה 350

10. עיון בתיק המצוי בארכיון בית משפט, כשעברה שנה מיום שניתן פסק הדין, לתקופה קצובה של שבועיים רצופים 19

11. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית המשפט 3.58 לכל עמוד

12. ערעור על החלטת רשם, ראש הוצאה לפועל או רשם לעניני ירושה כמשמעותו בחוק הירושה 350

 

מיום 1.1.1999

הודעה תשנ"ט-1998

ק"ת תשנ"ט מס' 5944 מיום 31.12.1998  עמ' 233

1. תביעה לסכום כסף קצוב 1% מהסכום

הנתבע כערכו ולא

פחות מ  330 357

2. כל תביעה בעניני רכוש שאינה לסכום כסף קצוב, לרבות תביעה לאיזון משאבים, לפירוק שיתוף, לפסק דין הצהרתי בעניני רכוש ולמתן חשבונות, יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו 1,976 2,138

3. בוטל

4. התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 663 717

4א. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה 679 735

4ב. בקשה למינוי מנהל עיזבון 679 735

5. תביעה בענין מזונות או מדור, לרבות הגדלה, הפחתה או ביטול, הודעה לצד שלישי, שיפוי, תביעה למזונות או מדור מן העיזבון או מן היורשים וכן אכיפת פסק חוץ בענינים אלה 164 177

6. כל תביעה אחרת לרבות אישור הסכם כאשר אין תביעה תלויה ועומדת בענין או ערעור בבית המשפט לעניני משפחה 330 357

7. בקשה בכתב 164 177

8. עשיית צוואה בפני שופט 350 379

9. הוכחת צוואה לפי סעיף 68(ב) לחוק הירושה 350 379

10. עיון בתיק המצוי בארכיון בית משפט, כשעברה שנה מיום שניתן פסק הדין, לתקופה קצובה של שבועיים רצופים 19 21

11. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית המשפט 3.58 3.87 לכל עמוד

12. ערעור על החלטת רשם, ראש הוצאה לפועל או רשם לעניני ירושה כמשמעותו בחוק הירושה 350 379

 

מיום 1.7.1999

הודעה (מס' 2) תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5983 מיום 16.6.1999  עמ' 980

1. תביעה לסכום כסף קצוב 1% מהסכום

הנתבע כערכו ולא

פחות מ  357 358

2. כל תביעה בעניני רכוש שאינה לסכום כסף קצוב, לרבות תביעה לאיזון משאבים, לפירוק שיתוף, לפסק דין הצהרתי בעניני רכוש ולמתן חשבונות, יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו 2,138 2,142

3. בוטל

4. התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 717 718

4א. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה 735 736

4ב. בקשה למינוי מנהל עיזבון 735 736

5. תביעה בענין מזונות או מדור, לרבות הגדלה, הפחתה או ביטול, הודעה לצד שלישי, שיפוי, תביעה למזונות או מדור מן העיזבון או מן היורשים וכן אכיפת פסק חוץ בענינים אלה 177

6. כל תביעה אחרת לרבות אישור הסכם כאשר אין תביעה תלויה ועומדת בענין או ערעור בבית המשפט לעניני משפחה 357 358

7. בקשה בכתב 177

8. עשיית צוואה בפני שופט 379 380

9. הוכחת צוואה לפי סעיף 68(ב) לחוק הירושה 379 380

10. עיון בתיק המצוי בארכיון בית משפט, כשעברה שנה מיום שניתן פסק הדין, לתקופה קצובה של שבועיים רצופים 21

11. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית המשפט 3.87 3.88 לכל עמוד

12. ערעור על החלטת רשם, ראש הוצאה לפועל או רשם לעניני ירושה כמשמעותו בחוק הירושה 379 380

 

מיום 1.1.2000

הודעה  תש"ס-1999

ק"ת תש"ס מס' 6012 מיום 30.12.1999 עמ' 215

1. תביעה לסכום כסף קצוב 1% מהסכום

הנתבע כערכו ולא

פחות מ  358 368

2. כל תביעה בעניני רכוש שאינה לסכום כסף קצוב, לרבות תביעה לאיזון משאבים, לפירוק שיתוף, לפסק דין הצהרתי בעניני רכוש ולמתן חשבונות, יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו 2,142 2,200

3. בוטל

4. התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 718 737

4א. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה 736 756

4ב. בקשה למינוי מנהל עיזבון 736 756

5. תביעה בענין מזונות או מדור, לרבות הגדלה, הפחתה או ביטול, הודעה לצד שלישי, שיפוי, תביעה למזונות או מדור מן העיזבון או מן היורשים וכן אכיפת פסק חוץ בענינים אלה 177 182

6. כל תביעה אחרת לרבות אישור הסכם כאשר אין תביעה תלויה ועומדת בענין או ערעור בבית המשפט לעניני משפחה 358 368

7. בקשה בכתב 177 182

8. עשיית צוואה בפני שופט 380 390

9. הוכחת צוואה לפי סעיף 68(ב) לחוק הירושה 380 390

10. עיון בתיק המצוי בארכיון בית משפט, כשעברה שנה מיום שניתן פסק הדין, לתקופה קצובה של שבועיים רצופים 21 22

11. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית המשפט 3.88 3.98 לכל עמוד

12. ערעור על החלטת רשם, ראש הוצאה לפועל או רשם לעניני ירושה כמשמעותו בחוק הירושה 380 390

 

מיום 1.7.2001

הודעה  תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6108 מיום 6.6.2001 עמ' 843

1. תביעה לסכום כסף קצוב 1% מהסכום

הנתבע כערכו ולא

פחות מ  368 369

2. כל תביעה בעניני רכוש שאינה לסכום כסף קצוב, לרבות תביעה לאיזון משאבים, לפירוק שיתוף, לפסק דין הצהרתי בעניני רכוש ולמתן חשבונות, יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו 2,200 2,205

3. בוטל

4. התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 737 739

4א. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה 756 758

4ב. בקשה למינוי מנהל עיזבון 756 758

5. תביעה בענין מזונות או מדור, לרבות הגדלה, הפחתה או ביטול, הודעה לצד שלישי, שיפוי, תביעה למזונות או מדור מן העיזבון או מן היורשים וכן אכיפת פסק חוץ בענינים אלה 182

6. כל תביעה אחרת לרבות אישור הסכם כאשר אין תביעה תלויה ועומדת בענין או ערעור בבית המשפט לעניני משפחה 368 369

7. בקשה בכתב 182

8. עשיית צוואה בפני שופט 390 391

9. הוכחת צוואה לפי סעיף 68(ב) לחוק הירושה 390 391

10. עיון בתיק המצוי בארכיון בית משפט, כשעברה שנה מיום שניתן פסק הדין, לתקופה קצובה של שבועיים רצופים 22

11. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית המשפט 3.98 3.99 לכל עמוד

12. ערעור על החלטת רשם, ראש הוצאה לפועל או רשם לעניני ירושה כמשמעותו בחוק הירושה 390 391

 

מיום 1.1.2002

הודעה  תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6137 מיום 6.12.2001 עמ' 164

1. תביעה לסכום כסף קצוב 1% מהסכום

הנתבע כערכו ולא

פחות מ  369 375

2. כל תביעה בעניני רכוש שאינה לסכום כסף קצוב, לרבות תביעה לאיזון משאבים, לפירוק שיתוף, לפסק דין הצהרתי בעניני רכוש ולמתן חשבונות, יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו 2,205 2,242

3. בוטל

4. התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 739 751

4א. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה 758 771

4ב. בקשה למינוי מנהל עיזבון 758 771

5. תביעה בענין מזונות או מדור, לרבות הגדלה, הפחתה או ביטול, הודעה לצד שלישי, שיפוי, תביעה למזונות או מדור מן העיזבון או מן היורשים וכן אכיפת פסק חוץ בענינים אלה 182 185

6. כל תביעה אחרת לרבות אישור הסכם כאשר אין תביעה תלויה ועומדת בענין או ערעור בבית המשפט לעניני משפחה 369 375

7. בקשה בכתב 182 185

8. עשיית צוואה בפני שופט 391 398

9. הוכחת צוואה לפי סעיף 68(ב) לחוק הירושה 391 398

10. עיון בתיק המצוי בארכיון בית משפט, כשעברה שנה מיום שניתן פסק הדין, לתקופה קצובה של שבועיים רצופים 22

11. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית המשפט 3.99 4.06 לכל עמוד

12. ערעור על החלטת רשם, ראש הוצאה לפועל או רשם לעניני ירושה כמשמעותו בחוק הירושה 391 398

 

מיום 1.7.2002

הודעה  (מס' 2) תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6175 מיום 13.6.2002 עמ' 842

1. תביעה לסכום כסף קצוב 1% מהסכום

הנתבע כערכו ולא

פחות מ  375 387

2. כל תביעה בעניני רכוש שאינה לסכום כסף קצוב, לרבות תביעה לאיזון משאבים, לפירוק שיתוף, לפסק דין הצהרתי בעניני רכוש ולמתן חשבונות, יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו 2,242 2,314

3. בוטל

4. התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 751 775

4א. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה 771 796

4ב. בקשה למינוי מנהל עיזבון 771 796

5. תביעה בענין מזונות או מדור, לרבות הגדלה, הפחתה או ביטול, הודעה לצד שלישי, שיפוי, תביעה למזונות או מדור מן העיזבון או מן היורשים וכן אכיפת פסק חוץ בענינים אלה 185 191

6. כל תביעה אחרת לרבות אישור הסכם כאשר אין תביעה תלויה ועומדת בענין או ערעור בבית המשפט לעניני משפחה 375 387

7. בקשה בכתב 185 191

8. עשיית צוואה בפני שופט 398 411

9. הוכחת צוואה לפי סעיף 68(ב) לחוק הירושה 398 411

10. עיון בתיק המצוי בארכיון בית משפט, כשעברה שנה מיום שניתן פסק הדין, לתקופה קצובה של שבועיים רצופים 22 23

11. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית המשפט 4.06 4.19 לכל עמוד

12. ערעור על החלטת רשם, ראש הוצאה לפועל או רשם לעניני ירושה כמשמעותו בחוק הירושה 398 411

 

מיום 1.1.2003

הודעה תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6219 מיום 8.1.2003 עמ' 404

1. תביעה לסכום כסף קצוב 1% מהסכום

הנתבע כערכו ולא

פחות מ  387 401

2. כל תביעה בעניני רכוש שאינה לסכום כסף קצוב, לרבות תביעה לאיזון משאבים, לפירוק שיתוף, לפסק דין הצהרתי בעניני רכוש ולמתן חשבונות, יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו 2,314 2,397

3. בוטל

4. התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 775 803

4א. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה 796 825

4ב. בקשה למינוי מנהל עיזבון 796 825

5. תביעה בענין מזונות או מדור, לרבות הגדלה, הפחתה או ביטול, הודעה לצד שלישי, שיפוי, תביעה למזונות או מדור מן העיזבון או מן היורשים וכן אכיפת פסק חוץ בענינים אלה 191 198

6. כל תביעה אחרת לרבות אישור הסכם כאשר אין תביעה תלויה ועומדת בענין או ערעור בבית המשפט לעניני משפחה 387 401

7. בקשה בכתב 191 198

8. עשיית צוואה בפני שופט 411 426

9. הוכחת צוואה לפי סעיף 68(ב) לחוק הירושה 411 426

10. עיון בתיק המצוי בארכיון בית משפט, כשעברה שנה מיום שניתן פסק הדין, לתקופה קצובה של שבועיים רצופים 23 24

11. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית המשפט 4.19 4.34 לכל עמוד

12. ערעור על החלטת רשם, ראש הוצאה לפועל או רשם לעניני ירושה כמשמעותו בחוק הירושה 411 426

 

מיום 1.7.2006

הודעה תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6502 מיום 26.7.2006 עמ' 1017

1. תביעה לסכום כסף קצוב 1% מהסכום

הנתבע כערכו ולא

פחות מ  401 406

2. כל תביעה בעניני רכוש שאינה לסכום כסף קצוב, לרבות תביעה לאיזון משאבים, לפירוק שיתוף, לפסק דין הצהרתי בעניני רכוש ולמתן חשבונות, יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו 2,397 2,425

3. בוטל

4. התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 803 812

4א. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה 825 835

4ב. בקשה למינוי מנהל עיזבון 825 835

5. תביעה בענין מזונות או מדור, לרבות הגדלה, הפחתה או ביטול, הודעה לצד שלישי, שיפוי, תביעה למזונות או מדור מן העיזבון או מן היורשים וכן אכיפת פסק חוץ בענינים אלה 198 200

6. כל תביעה אחרת לרבות אישור הסכם כאשר אין תביעה תלויה ועומדת בענין או ערעור בבית המשפט לעניני משפחה 401 406

7. בקשה בכתב 198 200

8. עשיית צוואה בפני שופט 426 431

9. הוכחת צוואה לפי סעיף 68(ב) לחוק הירושה 426 431

10. עיון בתיק המצוי בארכיון בית משפט, כשעברה שנה מיום שניתן פסק הדין, לתקופה קצובה של שבועיים רצופים 24

11. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית המשפט 4.34 4.39 לכל עמוד

12. ערעור על החלטת רשם, ראש הוצאה לפועל או רשם לעניני ירושה כמשמעותו בחוק הירושה 426 431

 

מיום 1.1.2007

הודעה תשס"ז-2006

ק"ת תשס"ז מס' 6543 מיום 7.12.2006 עמ' 363

1. תביעה לסכום כסף קצוב 1% מהסכום

הנתבע כערכו ולא

פחות מ  406 401

2. כל תביעה בעניני רכוש שאינה לסכום כסף קצוב, לרבות תביעה לאיזון משאבים, לפירוק שיתוף, לפסק דין הצהרתי בעניני רכוש ולמתן חשבונות, יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו 2,425 2,393

3. בוטל

4. התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 812 801

4א. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה 835 824

4ב. בקשה למינוי מנהל עיזבון 835 824

5. תביעה בענין מזונות או מדור, לרבות הגדלה, הפחתה או ביטול, הודעה לצד שלישי, שיפוי, תביעה למזונות או מדור מן העיזבון או מן היורשים וכן אכיפת פסק חוץ בענינים אלה 200 197

6. כל תביעה אחרת לרבות אישור הסכם כאשר אין תביעה תלויה ועומדת בענין או ערעור בבית המשפט לעניני משפחה 406 401

7. בקשה בכתב 200 197

8. עשיית צוואה בפני שופט 431 425

9. הוכחת צוואה לפי סעיף 68(ב) לחוק הירושה 431 425

10. עיון בתיק המצוי בארכיון בית משפט, כשעברה שנה מיום שניתן פסק הדין, לתקופה קצובה של שבועיים רצופים 24 

11. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית המשפט 4.39 4.33 לכל עמוד

12. ערעור על החלטת רשם, ראש הוצאה לפועל או רשם לעניני ירושה כמשמעותו בחוק הירושה 431 425

 

מיום 1.7.2007

הודעה (מס' 2) תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6599 מיום 1.7.2007 עמ' 989

1. תביעה לסכום כסף קצוב 1% מהסכום

הנתבע כערכו ולא

פחות מ  401 

2. כל תביעה בעניני רכוש שאינה לסכום כסף קצוב, לרבות תביעה לאיזון משאבים, לפירוק שיתוף, לפסק דין הצהרתי בעניני רכוש ולמתן חשבונות, יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו 2,393 2,395

3. בוטל

4. התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 801 802

4א. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה 824 825

4ב. בקשה למינוי מנהל עיזבון 824 825

 

מיום 1.1.2008

הודעה תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6627 מיום 13.12.2007 עמ' 183

1. תביעה לסכום כסף קצוב 1% מהסכום

הנתבע כערכו ולא

פחות מ  401 409

2. כל תביעה בעניני רכוש שאינה לסכום כסף קצוב, לרבות תביעה לאיזון משאבים, לפירוק שיתוף, לפסק דין הצהרתי בעניני רכוש ולמתן חשבונות, יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו 2,395 2,446

3. בוטל

4. התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 802 819

4א. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה 825 842

4ב. בקשה למינוי מנהל עיזבון 825 842

5. תביעה בענין מזונות או מדור, לרבות הגדלה, הפחתה או ביטול, הודעה לצד שלישי, שיפוי, תביעה למזונות או מדור מן העיזבון או מן היורשים וכן אכיפת פסק חוץ בענינים אלה 197  201

6. כל תביעה אחרת לרבות אישור הסכם כאשר אין תביעה תלויה ועומדת בענין או ערעור בבית המשפט לעניני משפחה 401  409

7. בקשה בכתב 197  201

8. עשיית צוואה בפני שופט 425  434

9. הוכחת צוואה לפי סעיף 68(ב) לחוק הירושה 425 434

10. עיון בתיק המצוי בארכיון בית משפט, כשעברה שנה מיום שניתן פסק הדין, לתקופה קצובה של שבועיים רצופים 24  25

11. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית המשפט 4.33 4.42 לכל עמוד

12. ערעור על החלטת רשם, ראש הוצאה לפועל או רשם לעניני ירושה כמשמעותו בחוק הירושה 425 434

 

מיום 1.7.2008

הודעה (מס' 2) תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6686 מיום 6.7.2008 עמ' 1099

1. תביעה לסכום כסף קצוב 1% מהסכום

הנתבע כערכו ולא

פחות מ  409 419

2. כל תביעה בעניני רכוש שאינה לסכום כסף קצוב, לרבות תביעה לאיזון משאבים, לפירוק שיתוף, לפסק דין הצהרתי בעניני רכוש ולמתן חשבונות, יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו 2,446 2,509

3. בוטל

4. התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 819 840

4א. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה 842 864

4ב. בקשה למינוי מנהל עיזבון 842 864

5. תביעה בענין מזונות או מדור, לרבות הגדלה, הפחתה או ביטול, הודעה לצד שלישי, שיפוי, תביעה למזונות או מדור מן העיזבון או מן היורשים וכן אכיפת פסק חוץ בענינים אלה 201 206

6. כל תביעה אחרת לרבות אישור הסכם כאשר אין תביעה תלויה ועומדת בענין או ערעור בבית המשפט לעניני משפחה 409 419

7. בקשה בכתב 201 206

8. עשיית צוואה בפני שופט 434 445

9. הוכחת צוואה לפי סעיף 68(ב) לחוק הירושה 434 445

10. עיון בתיק המצוי בארכיון בית משפט, כשעברה שנה מיום שניתן פסק הדין, לתקופה קצובה של שבועיים רצופים 25 26

11. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית המשפט 4.42 4.53 לכל עמוד

12. ערעור על החלטת רשם, ראש הוצאה לפועל או רשם לעניני ירושה כמשמעותו בחוק הירושה 434 445

 

מיום 1.1.2009

הודעה תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6739 מיום 1.1.2009 עמ' 348

1. תביעה לסכום כסף קצוב 1% מהסכום

הנתבע כערכו ולא

פחות מ  419 431

2. כל תביעה בעניני רכוש שאינה לסכום כסף קצוב, לרבות תביעה לאיזון משאבים, לפירוק שיתוף, לפסק דין הצהרתי בעניני רכוש ולמתן חשבונות, יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו 2,509 2,581

3. בוטל

4. התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 840 864

4א. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה 864 889

4ב. בקשה למינוי מנהל עיזבון 864 889

5. תביעה בענין מזונות או מדור, לרבות הגדלה, הפחתה או ביטול, הודעה לצד שלישי, שיפוי, תביעה למזונות או מדור מן העיזבון או מן היורשים וכן אכיפת פסק חוץ בענינים אלה 206 212

6. כל תביעה אחרת לרבות אישור הסכם כאשר אין תביעה תלויה ועומדת בענין או ערעור בבית המשפט לעניני משפחה 419 431

7. בקשה בכתב 206 212

8. עשיית צוואה בפני שופט 445 458

9. הוכחת צוואה לפי סעיף 68(ב) לחוק הירושה 445 458

10. עיון בתיק המצוי בארכיון בית משפט, כשעברה שנה מיום שניתן פסק הדין, לתקופה קצובה של שבועיים רצופים 26 27

11. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית המשפט 4.53 4.66 לכל עמוד

12. ערעור על החלטת רשם, ראש הוצאה לפועל או רשם לעניני ירושה כמשמעותו בחוק הירושה 445 458

 

מיום 1.7.2009

הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6792 מיום 1.7.2009 עמ' 1109

1. תביעה לסכום כסף קצוב 1% מהסכום

הנתבע כערכו ולא

פחות מ  431 432

2. כל תביעה בעניני רכוש שאינה לסכום כסף קצוב, לרבות תביעה לאיזון משאבים, לפירוק שיתוף, לפסק דין הצהרתי בעניני רכוש ולמתן חשבונות, יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו 2,581 2,586

3. בוטל

4. התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 864 866

4א. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה 889 891

4ב. בקשה למינוי מנהל עיזבון 889 891

5. תביעה בענין מזונות או מדור, לרבות הגדלה, הפחתה או ביטול, הודעה לצד שלישי, שיפוי, תביעה למזונות או מדור מן העיזבון או מן היורשים וכן אכיפת פסק חוץ בענינים אלה 212

6. כל תביעה אחרת לרבות אישור הסכם כאשר אין תביעה תלויה ועומדת בענין או ערעור בבית המשפט לעניני משפחה 431 432

7. בקשה בכתב 212

8. עשיית צוואה בפני שופט 458 459

9. הוכחת צוואה לפי סעיף 68(ב) לחוק הירושה 458 459

10. עיון בתיק המצוי בארכיון בית משפט, כשעברה שנה מיום שניתן פסק הדין, לתקופה קצובה של שבועיים רצופים 27

11. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית המשפט 4.66 4.67 לכל עמוד

12. ערעור על החלטת רשם, ראש הוצאה לפועל או רשם לעניני ירושה כמשמעותו בחוק הירושה 458 459

 

מיום 1.1.2010

הודעה תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6846 מיום 31.12.2009 עמ' 415

1. תביעה לסכום כסף קצוב 1% מהסכום

הנתבע כערכו ולא

פחות מ  432 444

2. כל תביעה בעניני רכוש שאינה לסכום כסף קצוב, לרבות תביעה לאיזון משאבים, לפירוק שיתוף, לפסק דין הצהרתי בעניני רכוש ולמתן חשבונות, יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו 2,586 2,657

3. בוטל

4. התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 866 890

4א. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה 891 915

4ב. בקשה למינוי מנהל עיזבון 891 915

5. תביעה בענין מזונות או מדור, לרבות הגדלה, הפחתה או ביטול, הודעה לצד שלישי, שיפוי, תביעה למזונות או מדור מן העיזבון או מן היורשים וכן אכיפת פסק חוץ בענינים אלה 212 218

6. כל תביעה אחרת לרבות אישור הסכם כאשר אין תביעה תלויה ועומדת בענין או ערעור בבית המשפט לעניני משפחה 432 444

7. בקשה בכתב 212 218

8. עשיית צוואה בפני שופט 459 472

9. הוכחת צוואה לפי סעיף 68(ב) לחוק הירושה 459 472

10. עיון בתיק המצוי בארכיון בית משפט, כשעברה שנה מיום שניתן פסק הדין, לתקופה קצובה של שבועיים רצופים 27 28

11. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית המשפט 4.67 4.80 לכל עמוד

12. ערעור על החלטת רשם, ראש הוצאה לפועל או רשם לעניני ירושה כמשמעותו בחוק הירושה 459 472

 

מיום 1.7.2010

הודעה (מס' 2) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6914 מיום 29.7.2010 עמ' 1440

1. תביעה לסכום כסף קצוב 1% מהסכום

הנתבע כערכו ולא

פחות מ-444 445

2. כל תביעה בעניני רכוש שאינה לסכום כסף קצוב, לרבות תביעה לאיזון משאבים, לפירוק שיתוף, לפסק דין הצהרתי בעניני רכוש ולמתן חשבונות, יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו 2,657 2,665

3. בוטל

4. התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 890 893

4א. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה 915 918

4ב. בקשה למינוי מנהל עיזבון 915 918

5. תביעה בענין מזונות או מדור, לרבות הגדלה, הפחתה או ביטול, הודעה לצד שלישי, שיפוי, תביעה למזונות או מדור מן העיזבון או מן היורשים וכן אכיפת פסק חוץ בענינים אלה 218 219

6. כל תביעה אחרת לרבות אישור הסכם כאשר אין תביעה תלויה ועומדת בענין או ערעור בבית המשפט לעניני משפחה 444 445

7. בקשה בכתב 218 219

8. עשיית צוואה בפני שופט 472 473

9. הוכחת צוואה לפי סעיף 68(ב) לחוק הירושה 472 473

10. עיון בתיק המצוי בארכיון בית משפט, כשעברה שנה מיום שניתן פסק הדין, לתקופה קצובה של שבועיים רצופים 28

11. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית המשפט 4.80 4.81 לכל עמוד

12. ערעור על החלטת רשם, ראש הוצאה לפועל או רשם לעניני ירושה כמשמעותו בחוק הירושה 472 473

 

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6958 מיום 29.12.2010 עמ' 418

1. תביעה לסכום כסף קצוב 1% מהסכום

הנתבע כערכו ולא

פחות מ-445 455

2. כל תביעה בעניני רכוש שאינה לסכום כסף קצוב, לרבות תביעה לאיזון משאבים, לפירוק שיתוף, לפסק דין הצהרתי בעניני רכוש ולמתן חשבונות, יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו 2,665 2,723

3. בוטל

4. התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 893 913

4א. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה 918 938

4ב. בקשה למינוי מנהל עיזבון 918 938

5. תביעה בענין מזונות או מדור, לרבות הגדלה, הפחתה או ביטול, הודעה לצד שלישי, שיפוי, תביעה למזונות או מדור מן העיזבון או מן היורשים וכן אכיפת פסק חוץ בענינים אלה 219 224

6. כל תביעה אחרת לרבות אישור הסכם כאשר אין תביעה תלויה ועומדת בענין או ערעור בבית המשפט לעניני משפחה 445 455

7. בקשה בכתב 219 224

8. עשיית צוואה בפני שופט 473 483

9. הוכחת צוואה לפי סעיף 68(ב) לחוק הירושה 473 483

10. עיון בתיק המצוי בארכיון בית משפט, כשעברה שנה מיום שניתן פסק הדין, לתקופה קצובה של שבועיים רצופים 28 29

11. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית המשפט 4.81 4.92 לכל עמוד

12. ערעור על החלטת רשם, ראש הוצאה לפועל או רשם לעניני ירושה כמשמעותו בחוק הירושה 473 483

 

מיום 1.7.2011

הודעה (מס' 2) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7010 מיום 29.6.2011 עמ' 1108

1. תביעה לסכום כסף קצוב 1% מהסכום

הנתבע כערכו ולא

פחות מ-455 463

2. כל תביעה בעניני רכוש שאינה לסכום כסף קצוב, לרבות תביעה לאיזון משאבים, לפירוק שיתוף, לפסק דין הצהרתי בעניני רכוש ולמתן חשבונות, יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו 2,723 2,771

3. בוטל

4. התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 913 929

4א. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה 938 954

4ב. בקשה למינוי מנהל עיזבון 938 954

5. תביעה בענין מזונות או מדור, לרבות הגדלה, הפחתה או ביטול, הודעה לצד שלישי, שיפוי, תביעה למזונות או מדור מן העיזבון או מן היורשים וכן אכיפת פסק חוץ בענינים אלה 224 228

6. כל תביעה אחרת לרבות אישור הסכם כאשר אין תביעה תלויה ועומדת בענין או ערעור בבית המשפט לעניני משפחה 455 463

7. בקשה בכתב 224 228

8. עשיית צוואה בפני שופט 483 491

9. הוכחת צוואה לפי סעיף 68(ב) לחוק הירושה 483 491

10. עיון בתיק המצוי בארכיון בית משפט, כשעברה שנה מיום שניתן פסק הדין, לתקופה קצובה של שבועיים רצופים 29 30

11. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית המשפט 4.92 5.01 לכל עמוד

12. ערעור על החלטת רשם, ראש הוצאה לפועל או רשם לעניני ירושה כמשמעותו בחוק הירושה 483 491

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7077 מיום 12.1.2012 עמ' 612

1. תביעה לסכום כסף קצוב 1% מהסכום

הנתבע כערכו ולא

פחות מ-463 467

2. כל תביעה בעניני רכוש שאינה לסכום כסף קצוב, לרבות תביעה לאיזון משאבים, לפירוק שיתוף, לפסק דין הצהרתי בעניני רכוש ולמתן חשבונות, יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו 2,771 2,798

3. בוטל

4. התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 929 938

4א. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה 954 963

4ב. בקשה למינוי מנהל עיזבון 954 963

5. תביעה בענין מזונות או מדור, לרבות הגדלה, הפחתה או ביטול, הודעה לצד שלישי, שיפוי, תביעה למזונות או מדור מן העיזבון או מן היורשים וכן אכיפת פסק חוץ בענינים אלה 228 230

6. כל תביעה אחרת לרבות אישור הסכם כאשר אין תביעה תלויה ועומדת בענין או ערעור בבית המשפט לעניני משפחה 463 467

7. בקשה בכתב 228 230

8. עשיית צוואה בפני שופט 491 496

9. הוכחת צוואה לפי סעיף 68(ב) לחוק הירושה 491 496

10. עיון בתיק המצוי בארכיון בית משפט, כשעברה שנה מיום שניתן פסק הדין, לתקופה קצובה של שבועיים רצופים 30

11. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית המשפט 5.01 5.06 לכל עמוד

12. ערעור על החלטת רשם, ראש הוצאה לפועל או רשם לעניני ירושה כמשמעותו בחוק הירושה 491 496

 

מיום 11.3.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7089 מיום 9.2.2012 עמ' 760

מחיקת פרט 10

הנוסח הקודם:

10. עיון בתיק המצוי בארכיון בית משפט, כשעברה שנה מיום שניתן פסק הדין, לתקופה קצובה של שבועיים רצופים 30

 

מיום 1.7.2012

הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7133 מיום 25.6.2012 עמ' 1324

1. תביעה לסכום כסף קצוב 1% מהסכום

הנתבע כערכו ולא

פחות מ-467 472

2. כל תביעה בעניני רכוש שאינה לסכום כסף קצוב, לרבות תביעה לאיזון משאבים, לפירוק שיתוף, לפסק דין הצהרתי בעניני רכוש ולמתן חשבונות, יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו 2,798 2,830

3. בוטל

4. התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 938 949

4א. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה 963 974

4ב. בקשה למינוי מנהל עיזבון 963 974

5. תביעה בענין מזונות או מדור, לרבות הגדלה, הפחתה או ביטול, הודעה לצד שלישי, שיפוי, תביעה למזונות או מדור מן העיזבון או מן היורשים וכן אכיפת פסק חוץ בענינים אלה 230 233

6. כל תביעה אחרת לרבות אישור הסכם כאשר אין תביעה תלויה ועומדת בענין או ערעור בבית המשפט לעניני משפחה 467 472

7. בקשה בכתב 230 233

8. עשיית צוואה בפני שופט 496 502

9. הוכחת צוואה לפי סעיף 68(ב) לחוק הירושה 496 502

10. (נמחק)

11. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית המשפט 5.06 5.12 לכל עמוד

12. ערעור על החלטת רשם, ראש הוצאה לפועל או רשם לעניני ירושה כמשמעותו בחוק הירושה 496 502

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7200 מיום 1.1.2013 עמ' 413

1. תביעה לסכום כסף קצוב 1% מהסכום

הנתבע כערכו ולא

פחות מ-472 475

2. כל תביעה בעניני רכוש שאינה לסכום כסף קצוב, לרבות תביעה לאיזון משאבים, לפירוק שיתוף, לפסק דין הצהרתי בעניני רכוש ולמתן חשבונות, יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו 2,830 2,849

3. בוטל

4. התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 949 955

4א. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה 974 980

4ב. בקשה למינוי מנהל עיזבון 974 980

5. תביעה בענין מזונות או מדור, לרבות הגדלה, הפחתה או ביטול, הודעה לצד שלישי, שיפוי, תביעה למזונות או מדור מן העיזבון או מן היורשים וכן אכיפת פסק חוץ בענינים אלה 233 235

6. כל תביעה אחרת לרבות אישור הסכם כאשר אין תביעה תלויה ועומדת בענין או ערעור בבית המשפט לעניני משפחה 472 475

7. בקשה בכתב 233 235

8. עשיית צוואה בפני שופט 502 505

9. הוכחת צוואה לפי סעיף 68(ב) לחוק הירושה 502 505

10. (נמחק)

11. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית המשפט 5.12 5.15 לכל עמוד

12. ערעור על החלטת רשם, ראש הוצאה לפועל או רשם לעניני ירושה כמשמעותו בחוק הירושה 502 505

 

מיום 1.7.2013

הודעה (מס' 2) תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7259 מיום 18.6.2013 עמ' 1369

1. תביעה לסכום כסף קצוב 1% מהסכום

הנתבע כערכו ולא

פחות מ-475 476

2. כל תביעה בעניני רכוש שאינה לסכום כסף קצוב, לרבות תביעה לאיזון משאבים, לפירוק שיתוף, לפסק דין הצהרתי בעניני רכוש ולמתן חשבונות, יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו 2,849 2,853

3. בוטל

4. התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 955 956

4א. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה 980 981

4ב. בקשה למינוי מנהל עיזבון 980 981

5. תביעה בענין מזונות או מדור, לרבות הגדלה, הפחתה או ביטול, הודעה לצד שלישי, שיפוי, תביעה למזונות או מדור מן העיזבון או מן היורשים וכן אכיפת פסק חוץ בענינים אלה 235

6. כל תביעה אחרת לרבות אישור הסכם כאשר אין תביעה תלויה ועומדת בענין או ערעור בבית המשפט לעניני משפחה 475 476

7. בקשה בכתב 235

8. עשיית צוואה בפני שופט 505 506

9. הוכחת צוואה לפי סעיף 68(ב) לחוק הירושה 505 506

10. (נמחק)

11. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית המשפט 5.15 5.16 לכל עמוד

12. ערעור על החלטת רשם, ראש הוצאה לפועל או רשם לעניני ירושה כמשמעותו בחוק הירושה 505 506

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7327 מיום 8.1.2014 עמ' 494

1. תביעה לסכום כסף קצוב 1% מהסכום

הנתבע כערכו ולא

פחות מ-476 484

2. כל תביעה בעניני רכוש שאינה לסכום כסף קצוב, לרבות תביעה לאיזון משאבים, לפירוק שיתוף, לפסק דין הצהרתי בעניני רכוש ולמתן חשבונות, יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו 2,853 2,901

3. בוטל

4. התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 956 972

4א. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה 981 998

4ב. בקשה למינוי מנהל עיזבון 981 998

5. תביעה בענין מזונות או מדור, לרבות הגדלה, הפחתה או ביטול, הודעה לצד שלישי, שיפוי, תביעה למזונות או מדור מן העיזבון או מן היורשים וכן אכיפת פסק חוץ בענינים אלה 235 239

6. כל תביעה אחרת לרבות אישור הסכם כאשר אין תביעה תלויה ועומדת בענין או ערעור בבית המשפט לעניני משפחה 476 484

7. בקשה בכתב 235 239

8. עשיית צוואה בפני שופט 506 515

9. הוכחת צוואה לפי סעיף 68(ב) לחוק הירושה 506 515

10. (נמחק)

11. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית המשפט 5.16 5.24 לכל עמוד

12. ערעור על החלטת רשם, ראש הוצאה לפועל או רשם לעניני ירושה כמשמעותו בחוק הירושה 506 515

 

מיום 1.7.2014

הודעה (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7409 מיום 17.8.2014 עמ' 1650

1. תביעה לסכום כסף קצוב 1% מהסכום

הנתבע כערכו ולא

פחות מ-484 481

2. כל תביעה בעניני רכוש שאינה לסכום כסף קצוב, לרבות תביעה לאיזון משאבים, לפירוק שיתוף, לפסק דין הצהרתי בעניני רכוש ולמתן חשבונות, יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו 2,901 2,881

3. בוטל

4. התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 972 965

4א. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה 998 991

4ב. בקשה למינוי מנהל עיזבון 998 991

5. תביעה בענין מזונות או מדור, לרבות הגדלה, הפחתה או ביטול, הודעה לצד שלישי, שיפוי, תביעה למזונות או מדור מן העיזבון או מן היורשים וכן אכיפת פסק חוץ בענינים אלה 239 237

6. כל תביעה אחרת לרבות אישור הסכם כאשר אין תביעה תלויה ועומדת בענין או ערעור בבית המשפט לעניני משפחה 484 481

7. בקשה בכתב 239 237

8. עשיית צוואה בפני שופט 515 511

9. הוכחת צוואה לפי סעיף 68(ב) לחוק הירושה 515 511

10. (נמחק)

11. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית המשפט 5.24 5.20 לכל עמוד

12. ערעור על החלטת רשם, ראש הוצאה לפועל או רשם לעניני ירושה כמשמעותו בחוק הירושה 515 511

 

מיום 1.1.2015

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7479 מיום 14.1.2015 עמ' 707

1. תביעה לסכום כסף קצוב 1% מהסכום

הנתבע כערכו ולא

פחות מ-481 483

2. כל תביעה בעניני רכוש שאינה לסכום כסף קצוב, לרבות תביעה לאיזון משאבים, לפירוק שיתוף, לפסק דין הצהרתי בעניני רכוש ולמתן חשבונות, יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו 2,881 2,893

3. בוטל

4. התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 965 969

4א. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה 991 995

4ב. בקשה למינוי מנהל עיזבון 991 995

5. תביעה בענין מזונות או מדור, לרבות הגדלה, הפחתה או ביטול, הודעה לצד שלישי, שיפוי, תביעה למזונות או מדור מן העיזבון או מן היורשים וכן אכיפת פסק חוץ בענינים אלה 237 238

6. כל תביעה אחרת לרבות אישור הסכם כאשר אין תביעה תלויה ועומדת בענין או ערעור בבית המשפט לעניני משפחה 481 483

7. בקשה בכתב 237 238

8. עשיית צוואה בפני שופט 511 513

9. הוכחת צוואה לפי סעיף 68(ב) לחוק הירושה 511 513

10. (נמחק)

11. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית המשפט 5.20 5.22 לכל עמוד

12. ערעור על החלטת רשם, ראש הוצאה לפועל או רשם לעניני ירושה כמשמעותו בחוק הירושה 511 513

 

מיום 1.7.2015

הודעה (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7534 מיום 20.7.2015 עמ' 1386

1. תביעה לסכום כסף קצוב 1% מהסכום

הנתבע כערכו ולא

פחות מ-483 476

2. כל תביעה בעניני רכוש שאינה לסכום כסף קצוב, לרבות תביעה לאיזון משאבים, לפירוק שיתוף, לפסק דין הצהרתי בעניני רכוש ולמתן חשבונות, יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו 2,893 2,849

3. בוטל

4. התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 969 955

4א. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה 995 981

4ב. בקשה למינוי מנהל עיזבון 995 981

5. תביעה בענין מזונות או מדור, לרבות הגדלה, הפחתה או ביטול, הודעה לצד שלישי, שיפוי, תביעה למזונות או מדור מן העיזבון או מן היורשים וכן אכיפת פסק חוץ בענינים אלה 238 234

6. כל תביעה אחרת לרבות אישור הסכם כאשר אין תביעה תלויה ועומדת בענין או ערעור בבית המשפט לעניני משפחה 483 476

7. בקשה בכתב 238 234

8. עשיית צוואה בפני שופט 513 505

9. הוכחת צוואה לפי סעיף 68(ב) לחוק הירושה 513 505

10. (נמחק)

11. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית המשפט 5.22 5.15 לכל עמוד

12. ערעור על החלטת רשם, ראש הוצאה לפועל או רשם לעניני ירושה כמשמעותו בחוק הירושה 513 505

 

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7604 מיום 13.1.2016 עמ' 591

1. תביעה לסכום כסף קצוב 1% מהסכום

הנתבע כערכו ולא

פחות מ-476 477

2. כל תביעה בעניני רכוש שאינה לסכום כסף קצוב, לרבות תביעה לאיזון משאבים, לפירוק שיתוף, לפסק דין הצהרתי בעניני רכוש ולמתן חשבונות, יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו 2,849 2,855

3. בוטל

4. התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 955 957

4א. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה 981 983

4ב. בקשה למינוי מנהל עיזבון 981 983

5. תביעה בענין מזונות או מדור, לרבות הגדלה, הפחתה או ביטול, הודעה לצד שלישי, שיפוי, תביעה למזונות או מדור מן העיזבון או מן היורשים וכן אכיפת פסק חוץ בענינים אלה 234 235

6. כל תביעה אחרת לרבות אישור הסכם כאשר אין תביעה תלויה ועומדת בענין או ערעור בבית המשפט לעניני משפחה 476 477

7. בקשה בכתב 234 235

8. עשיית צוואה בפני שופט 505 506

9. הוכחת צוואה לפי סעיף 68(ב) לחוק הירושה 505 506

10. (נמחק)

11. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית המשפט 5.15 5.16 לכל עמוד

12. ערעור על החלטת רשם, ראש הוצאה לפועל או רשם לעניני ירושה כמשמעותו בחוק הירושה 505 506

 

מיום 1.7.2016

הודעה (מס' 2) תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7680 מיום 30.6.2016 עמ' 1481

1. תביעה לסכום כסף קצוב 1% מהסכום

הנתבע כערכו ולא

פחות מ-477 472

2. כל תביעה בעניני רכוש שאינה לסכום כסף קצוב, לרבות תביעה לאיזון משאבים, לפירוק שיתוף, לפסק דין הצהרתי בעניני רכוש ולמתן חשבונות, יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו 2,855 2,823

3. בוטל

4. התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 957 977

4א. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה 983 973

4ב. בקשה למינוי מנהל עיזבון 983 973

5. תביעה בענין מזונות או מדור, לרבות הגדלה, הפחתה או ביטול, הודעה לצד שלישי, שיפוי, תביעה למזונות או מדור מן העיזבון או מן היורשים וכן אכיפת פסק חוץ בענינים אלה 235 232

6. כל תביעה אחרת לרבות אישור הסכם כאשר אין תביעה תלויה ועומדת בענין או ערעור בבית המשפט לעניני משפחה 477 472

7. בקשה בכתב 235 232

8. עשיית צוואה בפני שופט 506 501

9. הוכחת צוואה לפי סעיף 68(ב) לחוק הירושה 506 501

10. (נמחק)

11. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית המשפט 5.16 5.10 לכל עמוד

12. ערעור על החלטת רשם, ראש הוצאה לפועל או רשם לעניני ירושה כמשמעותו בחוק הירושה 506 501

 

מיום 17.7.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7689 מיום 17.7.2016 עמ' 1634

הוספת פרט 13

 

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7757 מיום 3.1.2017 עמ' 491

1. תביעה לסכום כסף קצוב 1% מהסכום

הנתבע כערכו ולא

פחות מ-472 476

2. כל תביעה בעניני רכוש שאינה לסכום כסף קצוב, לרבות תביעה לאיזון משאבים, לפירוק שיתוף, לפסק דין הצהרתי בעניני רכוש ולמתן חשבונות, יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו 2,823 2,846

3. בוטל

4. התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 977 954

4א. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה 973 980

4ב. בקשה למינוי מנהל עיזבון 973 980

5. תביעה בענין מזונות או מדור, לרבות הגדלה, הפחתה או ביטול, הודעה לצד שלישי, שיפוי, תביעה למזונות או מדור מן העיזבון או מן היורשים וכן אכיפת פסק חוץ בענינים אלה 232 234

6. כל תביעה אחרת לרבות אישור הסכם כאשר אין תביעה תלויה ועומדת בענין או ערעור בבית המשפט לעניני משפחה 472 476

7. בקשה בכתב 232 234

8. עשיית צוואה בפני שופט 501 505

9. הוכחת צוואה לפי סעיף 68(ב) לחוק הירושה 501 505

10. (נמחק)

11. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית המשפט 5.10 5.14 לכל עמוד

12. ערעור על החלטת רשם, ראש הוצאה לפועל או רשם לעניני ירושה כמשמעותו בחוק הירושה 501 505

13. בקשה ליישוב סכסוך לפי סעיף 3 לחוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), התשע"ה-2014 100

 

מיום 1.7.2017

הודעה (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7838 מיום 13.7.2017 עמ' 1367

1. תביעה לסכום כסף קצוב 1% מהסכום

הנתבע כערכו ולא

פחות מ-476 475

2. כל תביעה בעניני רכוש שאינה לסכום כסף קצוב, לרבות תביעה לאיזון משאבים, לפירוק שיתוף, לפסק דין הצהרתי בעניני רכוש ולמתן חשבונות, יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו 2,846 2,843

3. בוטל

4. התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 954 953

4א. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה 980 979

4ב. בקשה למינוי מנהל עיזבון 980 979

5. תביעה בענין מזונות או מדור, לרבות הגדלה, הפחתה או ביטול, הודעה לצד שלישי, שיפוי, תביעה למזונות או מדור מן העיזבון או מן היורשים וכן אכיפת פסק חוץ בענינים אלה 234

6. כל תביעה אחרת לרבות אישור הסכם כאשר אין תביעה תלויה ועומדת בענין או ערעור בבית המשפט לעניני משפחה 476 475

7. בקשה בכתב 234

8. עשיית צוואה בפני שופט 505 504

9. הוכחת צוואה לפי סעיף 68(ב) לחוק הירושה 505 504

10. (נמחק)

11. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית המשפט 5.14 לכל עמוד

12. ערעור על החלטת רשם, ראש הוצאה לפועל או רשם לעניני ירושה כמשמעותו בחוק הירושה 505 504

13. בקשה ליישוב סכסוך לפי סעיף 3 לחוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), התשע"ה-2014 100

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7923 מיום 7.1.2018 עמ' 781

1. תביעה לסכום כסף קצוב 1% מהסכום

הנתבע כערכו ולא

פחות מ-475 477

2. כל תביעה בעניני רכוש שאינה לסכום כסף קצוב, לרבות תביעה לאיזון משאבים, לפירוק שיתוף, לפסק דין הצהרתי בעניני רכוש ולמתן חשבונות, יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו 2,843 2,852

3. בוטל

4. התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 953 956

4א. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה 979 982

4ב. בקשה למינוי מנהל עיזבון 979 982

5. תביעה בענין מזונות או מדור, לרבות הגדלה, הפחתה או ביטול, הודעה לצד שלישי, שיפוי, תביעה למזונות או מדור מן העיזבון או מן היורשים וכן אכיפת פסק חוץ בענינים אלה 234 235

6. כל תביעה אחרת לרבות אישור הסכם כאשר אין תביעה תלויה ועומדת בענין או ערעור בבית המשפט לעניני משפחה 475 477

7. בקשה בכתב 234 235

8. עשיית צוואה בפני שופט 504 506

9. הוכחת צוואה לפי סעיף 68(ב) לחוק הירושה 504 506

10. (נמחק)

11. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית המשפט 5.14 5.15 לכל עמוד

12. ערעור על החלטת רשם, ראש הוצאה לפועל או רשם לעניני ירושה כמשמעותו בחוק הירושה 504 506

13. בקשה ליישוב סכסוך לפי סעיף 3 לחוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), התשע"ה-2014 100

 

מיום 1.7.2018

הודעה (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8028 מיום 27.6.2018 עמ' 2250

1. תביעה לסכום כסף קצוב 1% מהסכום

הנתבע כערכו ולא

פחות מ-477

2. כל תביעה בעניני רכוש שאינה לסכום כסף קצוב, לרבות תביעה לאיזון משאבים, לפירוק שיתוף, לפסק דין הצהרתי בעניני רכוש ולמתן חשבונות, יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו 2,852 2,855

3. בוטל

4. התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 956 957

4א. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה 982 983

4ב. בקשה למינוי מנהל עיזבון 982 983

5. תביעה בענין מזונות או מדור, לרבות הגדלה, הפחתה או ביטול, הודעה לצד שלישי, שיפוי, תביעה למזונות או מדור מן העיזבון או מן היורשים וכן אכיפת פסק חוץ בענינים אלה 235

6. כל תביעה אחרת לרבות אישור הסכם כאשר אין תביעה תלויה ועומדת בענין או ערעור בבית המשפט לעניני משפחה 477

7. בקשה בכתב 235

8. עשיית צוואה בפני שופט 506

9. הוכחת צוואה לפי סעיף 68(ב) לחוק הירושה 506

10. (נמחק)

11. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית המשפט 5.15 5.16 לכל עמוד

12. ערעור על החלטת רשם, ראש הוצאה לפועל או רשם לעניני ירושה כמשמעותו בחוק הירושה 506

13. בקשה ליישוב סכסוך לפי סעיף 3 לחוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), התשע"ה-2014 100

 

מיום 15.7.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8000 מיום 15.5.2018 עמ' 1953

1. תביעה לסכום כסף קצוב למעט כאמור בפרט 1א 1% מהסכום

הנתבע כערכו ולא

פחות מ-477

1א. תביעה בין בני זוג לסכום קצוב שנובעת מהקשר בין בני הזוג שאינה תביעה 1% מהסכום הנתבע

לפי פרט 5 כערכו ולא פחות

מ-300

2. כל תביעה בעניני רכוש שאינה לסכום כסף קצוב, לרבות תביעה לאיזון משאבים, לפירוק שיתוף, לפסק דין הצהרתי בעניני רכוש ולמתן חשבונות, יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו למעט כאמור בפרט 2א 2,855

2א. כל תביעה בענייני רכוש בין בני זוג לסכום שאינו קצוב שנובעת מהקשר בין בני הזוג, לרבות תביעה לאיזון משאבים, לפירוק שיתוף, לפסק דין הצהרתי בענייני רכוש ולמתן חשבונות, יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו 500

3. בוטל

4. התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 957

4א. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה 983

4ב. בקשה למינוי מנהל עיזבון 983

5. תביעה בענין מזונות או מדור, לרבות הגדלה, הפחתה או ביטול, הודעה לצד שלישי, שיפוי, תביעה למזונות או מדור מן העיזבון או מן היורשים וכן אכיפת פסק חוץ בענינים אלה 235

6. כל תביעה אחרת לרבות אישור הסכם כאשר אין תביעה תלויה ועומדת בענין או ערעור בבית המשפט לעניני משפחה ולמעט אישור הסכם כאמור בפרט 6א 477

6א. אישור הסכם בין בני זוג שנובע מהקשר בין בני הזוג, כאשר אין תביעה תלויה ועומדת בעניין או ערעור בבית המשפט לענייני משפחה 450

6ב. תביעה בעניין החזקת ילדים 350

7. בקשה בכתב 235

8. עשיית צוואה בפני שופט 506

9. הוכחת צוואה לפי סעיף 68(ב) לחוק הירושה 506

10. (נמחק)

11. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית המשפט 5.16 לכל עמוד

12. ערעור על החלטת רשם, ראש הוצאה לפועל או רשם לעניני ירושה כמשמעותו בחוק הירושה 506

13. בקשה ליישוב סכסוך לפי סעיף 3 לחוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), התשע"ה-2014 100

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8144 מיום 6.1.2019 עמ' 1777

1. תביעה לסכום כסף קצוב למעט כאמור בפרט 1א 1% מהסכום

הנתבע כערכו ולא

פחות מ-477 482

1א. תביעה בין בני זוג לסכום קצוב שנובעת מהקשר בין בני הזוג שאינה תביעה 1% מהסכום הנתבע

לפי פרט 5 כערכו ולא פחות

מ-300 303

2. כל תביעה בעניני רכוש שאינה לסכום כסף קצוב, לרבות תביעה לאיזון משאבים, לפירוק שיתוף, לפסק דין הצהרתי בעניני רכוש ולמתן חשבונות, יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו למעט כאמור בפרט 2א 2,855 2,886

2א. כל תביעה בענייני רכוש בין בני זוג לסכום שאינו קצוב שנובעת מהקשר בין בני הזוג, לרבות תביעה לאיזון משאבים, לפירוק שיתוף, לפסק דין הצהרתי בענייני רכוש ולמתן חשבונות, יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו 500 505

3. בוטל

4. התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 957 968

4א. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה 983 994

4ב. בקשה למינוי מנהל עיזבון 983 994

5. תביעה בענין מזונות או מדור, לרבות הגדלה, הפחתה או ביטול, הודעה לצד שלישי, שיפוי, תביעה למזונות או מדור מן העיזבון או מן היורשים וכן אכיפת פסק חוץ בענינים אלה 235 238

6. כל תביעה אחרת לרבות אישור הסכם כאשר אין תביעה תלויה ועומדת בענין או ערעור בבית המשפט לעניני משפחה ולמעט אישור הסכם כאמור בפרט 6א 477 482

6א. אישור הסכם בין בני זוג שנובע מהקשר בין בני הזוג, כאשר אין תביעה תלויה ועומדת בעניין או ערעור בבית המשפט לענייני משפחה 450 455

6ב. תביעה בעניין החזקת ילדים 350 354

7. בקשה בכתב 235 237

8. עשיית צוואה בפני שופט 506 512

9. הוכחת צוואה לפי סעיף 68(ב) לחוק הירושה 506 512

10. (נמחק)

11. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית המשפט 5.16 5.21 לכל עמוד

12. ערעור על החלטת רשם, ראש הוצאה לפועל או רשם לעניני ירושה כמשמעותו בחוק הירושה 506 512

13. בקשה ליישוב סכסוך לפי סעיף 3 לחוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), התשע"ה-2014 100 101

 

מיום 1.7.2019

הודעה (מס' 2) תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8236 מיום 19.6.2019 עמ' 3357

1. תביעה לסכום כסף קצוב, למעט כאמור בפרט 1א 1% מהסכום

הנתבע כערכו ולא

פחות מ-482 483

1א. תביעה בין בני זוג לסכום קצוב שנובעת מהקשר בין בני הזוג שאינה תביעה 1% מהסכום הנתבע

לפי פרט 5 כערכו ולא פחות

מ-303 304

2. כל תביעה בענייני רכוש שאינה לסכום כסף קצוב, לרבות תביעה לאיזון משאבים, לפירוק שיתוף, לפסק דין הצהרתי בענייני רכוש ולמתן חשבונות, יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו למעט כאמור בפרט 2א 2,886 2,892

2א. כל תביעה בענייני רכוש בין בני זוג לסכום שאינו קצוב שנובעת מהקשר בין בני הזוג, לרבות תביעה לאיזון משאבים, לפירוק שיתוף, לפסק דין הצהרתי בענייני רכוש ולמתן חשבונות, יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו 505 506

3. בוטל

4. התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 968 970

4א. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה 994 996

4ב. בקשה למינוי מנהל עיזבון 994 996

5. תביעה בעניין מזונות או מדור, לרבות הגדלה, הפחתה או ביטול, הודעה לצד שלישי, שיפוי, תביעה למזונות או מדור מן העיזבון או מן היורשים וכן אכיפת פסק חוץ בעניינים אלה 238

6. כל תביעה אחרת לרבות אישור הסכם כאשר אין תביעה תלויה ועומדת בעניין או ערעור בבית המשפט לענייני משפחה ולמעט אישור הסכם כאמור בפרט 6א 482 483

6א. אישור הסכם בין בני זוג שנובע מהקשר בין בני הזוג, כאשר אין תביעה תלויה ועומדת בעניין או ערעור בבית המשפט לענייני משפחה 455 456

6ב. תביעה בעניין החזקת הילדים 354 355

7. בקשה בכתב 237 238

8. עשיית צוואה בפני שופט 512 513

9. הוכחת צוואה לפי סעיף 68(ב) לחוק הירושה 512 513

10. (נמחק)

11. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית המשפט 5.21 5.22 לכל עמוד

12. ערעור על החלטת רשם, ראש הוצאה לפועל או רשם לענייני ירושה כמשמעותו בחוק הירושה 512 513

13. בקשה ליישוב סכסוך לפי סעיף 3 לחוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), התשע"ה-2014 101

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8323 מיום 14.1.2020 עמ' 403

1. תביעה לסכום כסף קצוב, למעט כאמור בפרט 1א 1% מהסכום

הנתבע כערכו ולא

פחות מ-483 484

1א. תביעה בין בני זוג לסכום קצוב שנובעת מהקשר בין בני הזוג שאינה תביעה 1% מהסכום הנתבע

לפי פרט 5 כערכו ולא פחות

מ-304 305

2. כל תביעה בענייני רכוש שאינה לסכום כסף קצוב, לרבות תביעה לאיזון משאבים, לפירוק שיתוף, לפסק דין הצהרתי בענייני רכוש ולמתן חשבונות, יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו למעט כאמור בפרט 2א 2,892 2,898

2א. כל תביעה בענייני רכוש בין בני זוג לסכום שאינו קצוב שנובעת מהקשר בין בני הזוג, לרבות תביעה לאיזון משאבים, לפירוק שיתוף, לפסק דין הצהרתי בענייני רכוש ולמתן חשבונות, יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו 506 508

3. בוטל

4. התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 970 972

4א. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה 996 998

4ב. בקשה למינוי מנהל עיזבון 996 998

5. תביעה בעניין מזונות או מדור, לרבות הגדלה, הפחתה או ביטול, הודעה לצד שלישי, שיפוי, תביעה למזונות או מדור מן העיזבון או מן היורשים וכן אכיפת פסק חוץ בעניינים אלה 238 239

6. כל תביעה אחרת לרבות אישור הסכם כאשר אין תביעה תלויה ועומדת בעניין או ערעור בבית המשפט לענייני משפחה ולמעט אישור הסכם כאמור בפרט 6א 483 484

6א. אישור הסכם בין בני זוג שנובע מהקשר בין בני הזוג, כאשר אין תביעה תלויה ועומדת בעניין או ערעור בבית המשפט לענייני משפחה 456 457

6ב. תביעה בעניין החזקת הילדים 355

7. בקשה בכתב 238

8. עשיית צוואה בפני שופט 513 514

9. הוכחת צוואה לפי סעיף 68(ב) לחוק הירושה 513 514

10. (נמחק)

11. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית המשפט 5.22 5.24 לכל עמוד

12. ערעור על החלטת רשם, ראש הוצאה לפועל או רשם לענייני ירושה כמשמעותו בחוק הירושה 513 514

13. בקשה ליישוב סכסוך לפי סעיף 3 לחוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), התשע"ה-2014 101 102

 

מיום 1.7.2020

הודעה (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8590 מיום 7.6.2020 עמ' 1506

1. תביעה לסכום כסף קצוב, למעט כאמור בפרט 1א 1% מהסכום

הנתבע כערכו ולא

פחות מ-484 480

1א. תביעה בין בני זוג לסכום קצוב שנובעת מהקשר בין בני הזוג שאינה תביעה 1% מהסכום הנתבע

לפי פרט 5 כערכו ולא פחות

מ-305 302

2. כל תביעה בענייני רכוש שאינה לסכום כסף קצוב, לרבות תביעה לאיזון משאבים, לפירוק שיתוף, לפסק דין הצהרתי בענייני רכוש ולמתן חשבונות, יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו למעט כאמור בפרט 2א 2,898 2,875

2א. כל תביעה בענייני רכוש בין בני זוג לסכום שאינו קצוב שנובעת מהקשר בין בני הזוג, לרבות תביעה לאיזון משאבים, לפירוק שיתוף, לפסק דין הצהרתי בענייני רכוש ולמתן חשבונות, יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו 508 503

3. בוטל

4. התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 972 964

4א. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה 998 990

4ב. בקשה למינוי מנהל עיזבון 998 990

5. תביעה בעניין מזונות או מדור, לרבות הגדלה, הפחתה או ביטול, הודעה לצד שלישי, שיפוי, תביעה למזונות או מדור מן העיזבון או מן היורשים וכן אכיפת פסק חוץ בעניינים אלה 239 237

6. כל תביעה אחרת לרבות אישור הסכם כאשר אין תביעה תלויה ועומדת בעניין או ערעור בבית המשפט לענייני משפחה ולמעט אישור הסכם כאמור בפרט 6א 484 480

6א. אישור הסכם בין בני זוג שנובע מהקשר בין בני הזוג, כאשר אין תביעה תלויה ועומדת בעניין או ערעור בבית המשפט לענייני משפחה 457 453

6ב. תביעה בעניין החזקת הילדים 355 352

7. בקשה בכתב 238 236

8. עשיית צוואה בפני שופט 514 510

9. הוכחת צוואה לפי סעיף 68(ב) לחוק הירושה 514 510

10. (נמחק)

11. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית המשפט 5.24 5.19 לכל עמוד

12. ערעור על החלטת רשם, ראש הוצאה לפועל או רשם לענייני ירושה כמשמעותו בחוק הירושה 514 510

13. בקשה ליישוב סכסוך לפי סעיף 3 לחוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), התשע"ה-2014 102 101

 

תק' תשע"ו-2016 הודעה תשע"ט-2019 הודעה (מס' 2) תש"ף-2020

תוספת שניה

(תקנות 2(א) ו-4(א))

                                                                                                                                                   בשקלים חדשים

אגרת פרוטוקול בתובענות המפורטות בתוספת הראשונה למעט הליכים לפי פרטים 8 ו-13 לתוספת הראשונה                                                                                                        72

מיום 30.4.1996

הודעה תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5746 מיום 30.4.1996 עמ' 800

אגרת פרוטוקול בתובענות המפורטות בתוספת הראשונה למעט הליכים לפי פרטים 8 ו-9 לתוספת הראשונה 41 43

 

מיום 29.8.1996

הודעה (מס' 2) תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5780 מיום 29.8.1996  עמ' 1524

אגרת פרוטוקול בתובענות המפורטות בתוספת הראשונה למעט הליכים לפי פרטים 8 ו-9 לתוספת הראשונה 43 46

 

מיום 24.9.1997

הודעה תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5853 מיום 24.9.1997  עמ' 1255

אגרת פרוטוקול בתובענות המפורטות בתוספת הראשונה למעט הליכים לפי פרטים 8 ו-9 לתוספת הראשונה 46 50

 

מיום 1.9.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5923 מיום 1.9.1998  עמ' 1294

אגרת פרוטוקול בתובענות המפורטות בתוספת הראשונה למעט הליכים לפי פרטים 8 ו-9  לפי פרט 8 לתוספת הראשונה 50

 

מיום 1.1.1999

הודעה תשנ"ט-1998

ק"ת תשנ"ט מס' 5944 מיום 31.12.1998  עמ' 233

אגרת פרוטוקול בתוענות המפורטות בתוספת הראשונה למעט הליכים לפי פרט 8 לתוספת הראשונה 50 54

 

מיום 1.1.2000

הודעה  תש"ס-1999

ק"ת תש"ס מס' 6012 מיום 30.12.1999 עמ' 215

אגרת פרוטוקול בתובענות המפורטות בתוספת הראשונה למעט הליכים לפי פרט 8 לתוספת הראשונה 54 55

 

מיום 1.1.2002

הודעה  תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6137 מיום 6.12.2001 עמ' 164

אגרת פרוטוקול בתובענות המפורטות בתוספת הראשונה למעט הליכים לפי פרט 8 לתוספת הראשונה 55 56

 

מיום 1.7.2002

הודעה  (מס' 2) תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6175 מיום 13.6.2002 עמ' 842

אגרת פרוטוקול בתובענות המפורטות בתוספת הראשונה למעט הליכים לפי פרט 8 לתוספת הראשונה 56 58

 

מיום 1.1.2003

הודעה תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6219 מיום 8.1.2003 עמ' 404

אגרת  פרוטוקול בתובענות המפורטות בתוספת הראשונה למעט הליכים לפי פרט 8 לתוספת הראשונה 58 60

 

מיום 1.7.2006

הודעה תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6502 מיום 26.7.2006 עמ' 1017

אגרת פרוטוקול בתובענות המפורטות בתוספת הראשונה למעט הליכים לפי פרט 8 לתוספת הראשונה 60 61

 

מיום 1.1.2007

הודעה תשס"ז-2006

ק"ת תשס"ז מס' 6543 מיום 7.12.2006 עמ' 363

אגרת פרוטוקול בתובענות המפורטות בתוספת הראשונה למעט הליכים לפי פרט 8 לתוספת הראשונה 61 60

 

מיום 1.1.2008

הודעה תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6627 מיום 13.12.2007 עמ' 183

אגרת פרוטוקול בתובענות המפורטות בתוספת הראשונה למעט הליכים לפי פרט 8 לתוספת הראשונה 60 61

 

מיום 1.7.2008

הודעה (מס' 2) תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6686 מיום 6.7.2008 עמ' 1099

אגרת פרוטוקול בתובענות המפורטות בתוספת הראשונה למעט הליכים לפי פרט 8 לתוספת הראשונה 61 63

 

מיום 1.1.2009

הודעה תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6739 מיום 1.1.2009 עמ' 348

אגרת פרוטוקול בתובענות המפורטות בתוספת הראשונה למעט הליכים לפי פרט 8 לתוספת הראשונה 63 65

 

מיום 1.7.2009

הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6792 מיום 1.7.2009 עמ' 1109

[הסכום נותר ללא שינוי]

 

מיום 1.1.2010

הודעה תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6846 מיום 31.12.2009 עמ' 415

אגרת פרוטוקול בתובענות המפורטות בתוספת הראשונה למעט הליכים לפי פרט 8 לתוספת הראשונה 65 67

 

מיום 1.7.2010

הודעה (מס' 2) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6914 מיום 29.7.2010 עמ' 1440

[הסכום נותר ללא שינוי]

 

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6958 מיום 29.12.2010 עמ' 418

אגרת פרוטוקול בתובענות המפורטות בתוספת הראשונה למעט הליכים לפי פרט 8 לתוספת הראשונה 67 68

 

מיום 1.7.2011

הודעה (מס' 2) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7010 מיום 29.6.2011 עמ' 1108

אגרת פרוטוקול בתובענות המפורטות בתוספת הראשונה למעט הליכים לפי פרט 8 לתוספת הראשונה 68 69

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7077 מיום 12.1.2012 עמ' 613

אגרת פרוטוקול בתובענות המפורטות בתוספת הראשונה למעט הליכים לפי פרט 8 לתוספת הראשונה 69 70

 

מיום 1.7.2012

הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7133 מיום 25.6.2012 עמ' 1324

אגרת פרוטוקול בתובענות המפורטות בתוספת הראשונה למעט הליכים לפי פרט 8 לתוספת הראשונה 70 71

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7200 מיום 1.1.2013 עמ' 414

[אין שינוי בסכום]

 

מיום 1.7.2013

הודעה (מס' 2) תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7259 מיום 18.6.2013 עמ' 1369

[אין שינוי בסכום]

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7327 מיום 8.1.2014 עמ' 494

אגרת פרוטוקול בתובענות המפורטות בתוספת הראשונה למעט הליכים לפי פרט 8 לתוספת הראשונה 71 72

 

מיום 1.7.2014

הודעה (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7409 מיום 17.8.2014 עמ' 1650

[אין שינוי בסכום]

 

מיום 1.1.2015

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7479 מיום 14.1.2015 עמ' 708

[אין שינוי בסכום]

 

מיום 1.7.2015

הודעה (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7534 מיום 20.7.2015 עמ' 1386

אגרת פרוטוקול בתובענות המפורטות בתוספת הראשונה למעט הליכים לפי פרט 8 לתוספת הראשונה 72 71

 

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7604 מיום 13.1.2016 עמ' 592

[אין שינוי בסכום]

 

מיום 1.7.2016

הודעה (מס' 2) תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7680 מיום 30.6.2016 עמ' 1481

[אין שינוי בסכום]

 

מיום 17.7.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7689 מיום 17.7.2016 עמ' 1634

אגרת פרוטוקול בתובענות המפורטות בתוספת הראשונה למעט הליכים לפי פרט 8 ו-13 לתוספת הראשונה 71

 

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7757 מיום 3.1.2017 עמ' 492

[אין שינוי בסכום]

 

מיום 1.7.2017

הודעה (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7838 מיום 13.7.2017 עמ' 1367

[אין שינוי בסכום]

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7923 מיום 7.1.2018 עמ' 782

[אין שינוי בסכום]

 

מיום 1.7.2018

הודעה (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8028 מיום 27.6.2018 עמ' 2250

[אין שינוי בסכום]

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8144 מיום 6.1.2019 עמ' 1778

אגרת פרוטוקול בתובענות המפורטות בתוספת הראשונה למעט הליכים לפי פרט 8 ו-13 לתוספת הראשונה 71 72

 

מיום 1.7.2019

הודעה (מס' 2) תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8236 מיום 19.6.2019 עמ' 3358

[אין שינוי בסכום]

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8323 מיום 14.1.2020 עמ' 404

[אין שינוי בסכום]

 

מיום 1.7.2020

הודעה (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8590 מיום 7.6.2020 עמ' 1507

[אין שינוי בסכום]

 

 

כ"ט באלול תשנ"ה (24 בספטמבר 1995)                                דוד ליבאי

                                                                                                                   שר המשפטים

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשנ"ו מס' 5707 מיום 29.9.1995 עמ' 8.

תוקנו ק"ת תשנ"ו מס' 5746 מיום 30.4.1996 עמ' 800 – הודעה תשנ"ו-1996; תחילתה ביום 1.4.1996.

ק"ת תשנ"ו מס' 5780 מיום 29.8.1996 עמ' 1524 – הודעה (מס' 2) תשנ"ו-1996; תחילתה ביום 1.10.1996.

ק"ת תשנ"ז מס' 5853 מיום 24.9.1997 עמ' 1255 – הודעה תשנ"ז-1997; תחילתה ביום 1.10.1997.

ק"ת תשנ"ח מס' 5923 מיום 1.9.1998 עמ' 1293 – תק' תשנ"ח-1998; תחילתן ביום 1.9.1998 ור' תקנה 8 לענין הוראת מעבר.

ק"ת תשנ"ט מס' 5944 מיום 31.12.1998 עמ' 233 – הודעה תשנ"ט-1998; תחילתה ביום 1.1.1999.

ק"ת תשנ"ט מס' 5983 מיום 16.6.1999 עמ' 980 – הודעה (מס' 2) תשנ"ט-1999; תחילתה ביום 1.7.1999.

ק"ת תש"ס מס' 6012 מיום 30.12.1999 עמ' 215 – הודעה תש"ס-1999; תחילתה ביום 1.1.2000.

ק"ת תשס"א מס' 6108 מיום 6.6.2001 עמ' 843 – הודעה תשס"א-2001; תחילתה ביום 1.7.2001.

ק"ת תשס"ב מס' 6137 מיום 6.12.2001 עמ' 164 – הודעה תשס"ב-2001; תחילתה ביום 1.1.2002.

ק"ת תשס"ב מס' 6175 מיום 13.6.2002 עמ' 842 – הודעה (מס' 2) תשס"ב-2002; תחילתה ביום 1.7.2002.

ק"ת תשס"ג מס' 6219 מיום 8.1.2003 עמ' 404 – הודעה תשס"ג-2003; תחילתה ביום 1.1.2003.

ק"ת תשס"ו מס' 6502 מיום 26.7.2006 עמ' 1017 – הודעה תשס"ו-2006; תחילתה ביום 1.7.2006.

ק"ת תשס"ז מס' 6543 מיום 7.12.2006 עמ' 363 – הודעה תשס"ז-2006; תחילתה ביום 1.1.2007.

ק"ת תשס"ז מס' 6599 מיום 1.7.2007 עמ' 989 – הודעה (מס' 2) תשס"ז-2007; תחילתה ביום 1.7.2007.

ק"ת תשס"ח מס' 6627 מיום 13.12.2007 עמ' 183 – הודעה תשס"ח-2007; תחילתה ביום 1.1.2008.

ק"ת תשס"ח מס' 6686 מיום 6.7.2008 עמ' 1098 – הודעה (מס' 2) תשס"ח-2008; תחילתה ביום 1.7.2008.

ק"ת תשס"ט מס' 6739 מיום 1.1.2009 עמ' 347 – הודעה תשס"ט-2009; תחילתה ביום 1.1.2009.

ק"ת תשס"ט מס' 6792 מיום 1.7.2009 עמ' 1108 – הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009; תחילתה ביום 1.7.2009.

ק"ת תש"ע מס' 6846 מיום 31.12.2009 עמ' 415 – הודעה תש"ע-2009; תחילתה ביום 1.1.2010.

ק"ת תש"ע מס' 6914 מיום 29.7.2010 עמ' 1439 – הודעה (מס' 2) תש"ע-2010; תחילתה ביום 1.7.2010.

ק"ת תשע"א מס' 6958 מיום 29.12.2010 עמ' 417 – הודעה תשע"א-2010; תחילתה ביום 1.1.2011.

ק"ת תשע"א מס' 7010 מיום 29.6.2011 עמ' 1109 – הודעה (מס' 2) תשע"א-2011; תחילתה ביום 1.7.2011.

ק"ת תשע"ב מס' 7077 מיום 12.1.2012 עמ' 612 – הודעה תשע"ב-2012; תחילתה ביום 1.1.2012.

ק"ת תשע"ב מס' 7089 מיום 9.2.2012 עמ' 760 – תק' תשע"ב-2012; תחילתן שלושים ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשע"ב מס' 7090 מיום 16.2.2012 עמ' 775 – תק' (מס' 2) תשע"ב-2012; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשע"ב מס' 7133 מיום 25.6.2012 עמ' 1324 – הודעה (מס' 2) תשע"ב-2012; תחילתה ביום 1.7.2012.

ק"ת תשע"ג מס' 7200 מיום 1.1.2013 עמ' 413 – הודעה תשע"ג-2013; תחילתה ביום 1.1.2013.

ק"ת תשע"ג מס' 7259 מיום 18.6.2013 עמ' 1369 – הודעה (מס' 2) תשע"ג-2013; תחילתה ביום 1.7.2013.

ק"ת תשע"ד מס' 7327 מיום 8.1.2014 עמ' 494 – הודעה תשע"ד-2014; תחילתה ביום 1.1.2014.

ק"ת תשע"ד מס' 7409 מיום 17.8.2014 עמ' 1650 – הודעה (מס' 2) תשע"ד-2014; תחילתה ביום 1.7.2014.

ק"ת תשע"ה מס' 7479 מיום 14.1.2015 עמ' 707 – הודעה תשע"ה-2015; תחילתה ביום 1.1.2015.

ק"ת תשע"ה מס' 7534 מיום 20.7.2015 עמ' 1386 – הודעה (מס' 2) תשע"ה-2015; תחילתה ביום 1.7.2015.

ק"ת תשע"ו מס' 7604 מיום 13.1.2016 עמ' 591 – הודעה תשע"ו-2016; תחילתה ביום 1.1.2016.

ק"ת תשע"ו מס' 7680 מיום 30.6.2016 עמ' 1481 – הודעה (מס' 2) תשע"ו-2016; תחילתה ביום 1.7.2016.

ק"ת תשע"ו מס' 7689 מיום 17.7.2016 עמ' 1633 – תק' תשע"ו-2016.

ק"ת תשע"ז מס' 7757 מיום 3.1.2017 עמ' 491 – הודעה תשע"ז-2017; תחילתה ביום 1.1.2017.

ק"ת תשע"ז מס' 7838 מיום 13.7.2017 עמ' 1367 – הודעה (מס' 2) תשע"ז-2017; תחילתה ביום 1.7.2017.

ק"ת תשע"ח מס' 7923 מיום 7.1.2018 עמ' 781 – הודעה תשע"ח-2018; תחילתה ביום 1.1.2018.

ק"ת תשע"ח מס' 8000 מיום 15.5.2018 עמ' 1952 – תק' תשע"ח-2018; תחילתן שישים ימים מיום פרסומן ותחולתן על הליכים שנפתחו מאותו יום.

ק"ת תשע"ח מס' 8028 מיום 27.6.2018 עמ' 2250 – הודעה (מס' 2) תשע"ח-2018; תחילתה ביום 1.7.2018.

ק"ת תשע"ט מס' 8087 מיום 22.10.2018 עמ' 494 – תק' תשע"ט-2018; תחולתן לגבי הליך שנפתח מיום תחילתן.

ק"ת תשע"ט מס' 8144 מיום 6.1.2019 עמ' 1777 – הודעה תשע"ט-2019; תחילתה ביום 1.1.2019.

ק"ת תשע"ט מס' 8236 מיום 19.6.2019 עמ' 3357 – הודעה (מס' 2) תשע"ט-2019; תחילתה ביום 1.7.2019.

ק"ת תש"ף מס' 8323 מיום 14.1.2020 עמ' 402 – הודעה תש"ף-2020; תחילתה ביום 1.1.2020.

ק"ת תש"ף מס' 8590 מיום 7.6.2020 עמ' 1506 – הודעה (מס' 2) תש"ף-2020; תחילתה ביום 1.7.2020.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות