נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק העונשין, תשל"ז-1977

 

 

עונשין ומשפט פלילי – עבירות

תוכן ענינים

 

פרק א': הוראות יסוד

Go

22

סעיף 1

אין ענישה אלא לפי חוק

Go

22

סעיף 2

ענישה לפי חקיקת משנה

Go

22

סעיף 3

אין עונשין למפרע

Go

22

 

פרק ב': תחולת דיני העונשין לפי זמן עשיית העבירה

Go

22

סעיף 4

ביטול העבירה לאחר עשייתה

Go

22

סעיף 5

שינוי חיקוק לאחר עשיית העבירה

Go

22

סעיף 6

עבירות שהזמן גרמן

Go

22

 

פרק ג': תחולת דיני העונשין לפי מקום עשיית העבירה

Go

23

 

סימן א': הוראות כלליות

Go

23

סעיף 7

העבירות לפי מקומן

Go

23

סעיף 8

מיקומו של מחדל

Go

23

סעיף 9

תנאי התחולה

Go

23

סעיף 10

עונש שהוטל בחוץ לארץ

Go

23

סעיף 11

ניכוי עונש או מעצר

Go

23

 

סימן ב': התחולה על עבירות-פנים

Go

23

סעיף 12

עבירת פנים

Go

23

 

סימן ג': התחולה על עבירות-חוץ

Go

23

סעיף 13

עבירות נגד המדינה או העם היהודי

Go

24

סעיף 14

עבירות נגד אזרח ישראלי או תושב ישראל

Go

24

סעיף 15

עבירה שנעברה בידי אזרח ישראלי או תושב ישראל

Go

24

סעיף 16

עבירות נגד משפט העמים

Go

25

סעיף 17

תחולה שילוחית

Go

25

 

חלק א': כללי

Go

25

 

פרק ד': העבירה הפלילית ואחריות לה

Go

25

 

סימן א': היסוד העובדתי שבעבירה

Go

25

סעיף 18

מבנה היסוד העובדתי

Go

25

 

סימן ב': היסוד הנפשי שבעבירה

Go

25

סעיף 19

דרישת מחשבה פלילית

Go

25

סעיף 20

מחשבה פלילית

Go

25

סעיף 21

רשלנות

Go

26

 

סימן ג': אחריות קפידה

Go

26

סעיף 22

אחריות קפידה והיקפה

Go

26

 

סימן ד': אחריות פלילית של תאגיד

Go

26

סעיף 23

היקף אחריותו הפלילית של תאגיד

Go

26

 

סימן ה': העבירות לפי חומרתן

Go

26

סעיף 24

סיווג עבירות

Go

26

 

פרק ה': עבירות נגזרות

Go

26

 

סימן א': הנסיון

Go

26

סעיף 25

נסיון מהו

Go

26

סעיף 26

חוסר אפשרות לעשיית העבירה

Go

27

סעיף 27

עונש מיוחד על נסיון

Go

27

סעיף 28

פטור עקב חרטה

Go

27

 

סימן ב': צדדים לעבירה

Go

27

סעיף 29

מבצע

Go

27

סעיף 30

משדל

Go

27

סעיף 31

מסייע

Go

27

סעיף 32

עונש על סיוע

Go

27

סעיף 33

נסיון לשידול

Go

27

סעיף 34

פטור עקב חרטה

Go

27

סעיף 34א

עבירה שונה או נוספת

Go

28

סעיף 34ב

נתונים עניניים ואישיים

Go

28

 

סימן ג': הוראות משותפות

Go

28

סעיף 34ג

סייג לנסיון, לשידול ולסיוע

Go

28

סעיף 34ד

תחולת דין העבירה

Go

28

 

פרק ה'1: סייגים לאחריות פלילית

Go

28

 

סימן א': הוראות כלליות

Go

28

סעיף 34ה

נטל ההוכחה

Go

28

 

סימן ב': סייגים לפליליות המעשה

Go

28

סעיף 34ו

קטינות

Go

28

סעיף 34ז

העדר שליטה

Go

28

סעיף 34ח

אי שפיות הדעת

Go

28

סעיף 34ט

שכרות

Go

28

סעיף 34י

הגנה עצמית

Go

29

סעיף 34י1

הגנת בית מגורים, בית עסק ומשק חקלאי מגודר

Go

29

סעיף 34יא

צורך

Go

29

סעיף 34יב

כורח

Go

29

סעיף 34יג

צידוק

Go

29

סעיף 34יד

כניסה למצב בהתנהגות פסולה

Go

29

סעיף 34טו

חובה לעמוד בסכנה או באיום

Go

30

סעיף 34טז

חריגה מן הסביר

Go

30

סעיף 34יז

זוטי דברים

Go

30

סעיף 34יח

טעות במצב דברים

Go

30

סעיף 34יט

טעות במצב משפטי

Go

30

סעיף 34כ

הגנה על רשות שופטת

Go

30

 

פרק ה'2: הוראות שונות

Go

30

סעיף 34כא

פרשנות

Go

30

סעיף 34כב

נפקותו של ספק

Go

30

סעיף 34כג

כלליות החלק המקדמי והחלק הכללי

Go

30

סעיף 34כד

הגדרות [א/5]

Go

30

 

פרק ו': דרכי ענישה

Go

32

 

סימן א': כללי

Go

32

סעיף 35

הענשים ענשי מקסימום [יא/1]

Go

32

סעיף 35א

עונש חובה ונסיבות מקלות

Go

32

סעיף 36

מאסר וקנס

Go

32

סעיף 37

חקירה

Go

32

סעיף 38

תסקיר חובה

Go

33

סעיף 39

עבירות אחרות שהודה בהן הנאשם

Go

33

סעיף 40

עבירות שלא נקבע להן עונש [יא/6]

Go

33

 

סימן א'1: הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה

Go

33

סעיף 40א

מטרה   סימן א'1

Go

33

סעיף 40ב

העיקרון המנחה בענישה   הלימה

Go

33

סעיף 40ג

קביעת מתחם העונש ההולם וגזירת עונשו של הנאשם

Go

33

סעיף 40ד

שיקום

Go

33

סעיף 40ה

הגנה על שלום הציבור

Go

34

סעיף 40ו

הרתעה אישית

Go

34

סעיף 40ז

הרתעת הרבים

Go

34

סעיף 40ח

קנס

Go

34

סעיף 40ט

נסיבות הקשורות בביצוע העבירה

Go

34

סעיף 40י

הוכחת נסיבות הקשורות בביצוע העבירה

Go

34

סעיף 40יא

נסיבות שאינן קשורות בביצוע העבירה

Go

35

סעיף 40יב

נסיבות נוספות

Go

35

סעיף 40יג

ריבוי עבירות

Go

35

סעיף 40יד

חובת הנמקה

Go

35

סעיף 40טו

ענישת קטין

Go

36

 

סימן ב': מאסר

Go

36

סעיף 41

מאסר עולם

Go

36

סעיף 42

מאסר סתם

Go

36

סעיף 43

חישוב תקופת מאסר

Go

36

סעיף 44

מאסר נדחה

Go

36

סעיף 45

מאסר חופף [יא/11]

Go

36

סעיף 46

סדר נשיאת מאסר פלילי [יא/12]

Go

36

סעיף 47

סדר נשיאת מאסר אזרחי

Go

36

סעיף 48

עבודה במאסר

Go

37

 

סימן ב'1: נשיאת מאסר בעבודת שירות

Go

37

סעיף 51א

הגדרות

Go

37

סעיף 51ב

נשיאת מאסר בעבודת שירות

Go

37

סעיף 51ג

עבודת השירות

Go

39

סעיף 51ה

התנאים בעבודת שירות

Go

39

סעיף 51ו

תקופת עבודת השירות

Go

39

סעיף 51ז

הפסקה בעבודת שירות

Go

39

סעיף 51ח

חובותיו של עובד שירות

Go

40

סעיף 51ח1

איסור יציאה מהארץ לעובד שירות

Go

40

סעיף 51ט

הפסקה מינהלית של עבודת שירות

Go

40

סעיף 51י

הפסקה שיפוטית של עבודת שירות

Go

41

סעיף 51י1

קיצור תקופת עבודת השירות

Go

41

סעיף 51יא

ממונה על עבודת שירות

Go

42

סעיף 51יב

תקנות

Go

42

 

סימן ג': מאסר על תנאי

Go

42

סעיף 52

מאסר על תנאי

Go

42

סעיף 54

מאסר בשל עבירה נוספת

Go

43

סעיף 55

הפעלתו של מאסר על תנאי

Go

43

סעיף 56

הארכת תקופת התנאי [יא/22]

Go

43

סעיף 57

מאסר על תנאי שהטיל בית דין צבאי

Go

43

סעיף 58

תקופות מאסר בזו אחר זו

Go

43

סעיף 59

תחילת המאסר שהופעל

Go

43

סעיף 60

ערעור

Go

43

 

סימן ד': קנס

Go

43

סעיף 61

שיעור הקנסות

Go

43

סעיף 63

קנס לפי שווי הנזק או טובות ההנאה  [יא/29]

Go

44

סעיף 64

עדכון קנסות

Go

44

סעיף 66

מועד לתשלום קנס [יא/32]

Go

44

סעיף 67

תוספת פיגור על אי תשלום קנס

Go

44

סעיף 68

גביית התוספת

Go

45

סעיף 69

פטור מתשלום התוספת

Go

45

סעיף 70

גביית קנסות [יא/33]

Go

45

סעיף 71

מאסר במקום קנס [יא/34] [תשל"ג]

Go

45

 

סימן ד'1: שירות לתועלת הציבור

Go

45

סעיף 71א

שירות לציבור

Go

45

סעיף 71ב

תקופת צו שירות ושינויו

Go

46

סעיף 71ג

חיוביו של החייב בשירות

Go

46

סעיף 71ד

הפרת צו שירות

Go

46

סעיף 71ה

תקנות

Go

46

סעיף 71ו

מעמד עושה השירות

Go

46

 

סימן ה': התחייבות להימנע מעבירה

Go

46

סעיף 72

התחייבות להימנע מעבירה

Go

46

סעיף 74

מאסר על אי מתן התחייבות [יא/37]

Go

46

סעיף 75

ערעור [יא/38]

Go

46

סעיף 76

גביית סכומי התחייבויות

Go

47

 

סימן ו': פיצויים והוצאות

Go

47

סעיף 77

פיצוי [יא/40]

Go

47

סעיף 78

חיוב בפיצוי דינו כפסק דין [יא/41]

Go

47

סעיף 79

הוצאות המשפט

Go

47

סעיף 80

הוצאות ההגנה מאוצר המדינה [יא/43] [תשל"א, תשל"ה] חוק סדר

Go

47

סעיף 81

הוצאות ההגנה על המתלונן

Go

47

 

סימן ז': טיפול בקהילה

Go

47

סעיף 82

טיפול במשתמשים בסמים

Go

47

סעיף 83

תנאים לצו מבחן עם טיפול

Go

48

סעיף 84

תקנות

Go

48

סעיף 85

הארכה נוספת של תקופת התנאי

Go

48

סעיף 86

טיפול באלימות במשפחה

Go

48

סעיף 86א

תחולת הוראות פקודת המבחן

Go

48

 

סימן ח': שונות

Go

48

סעיף 87

דחיית מועדים

Go

48

סעיף 88

האחריות האזרחית שמורה

Go

49

סעיף 89

תחולה

Go

49

סעיף 90

ביצוע ותקנות

Go

49

 

פרק ו'1: הוראות להתאמת דיני העונשין

Go

49

סעיף 90א

פרשנות הדין בדבר היסוד הנפשי שבעבירה

Go

49

סעיף 90ב

עונש על עבירת רשלנות

Go

49

 

חלק ב': עבירות

Go

49

 

פרק ז': בטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים

Go

49

 

סימן א': הוראות כלליות

Go

49

סעיף 91

הגדרות ופירוש

Go

49

סעיף 92

קשר ונסיון

Go

49

סעיף 93

כורח וצורך

Go

49

סעיף 94

הגנה נוספת

Go

50

סעיף 95

חיפוי על עבירה

Go

50

סעיף 96

עונש מוות

Go

50

 

סימן ב': בגידה

Go

50

סעיף 97

פגיעה בריבונות המדינה או בשלמותה

Go

50

סעיף 98

גרם למלחמה

Go

50

סעיף 99

סיוע לאויב במלחמה

Go

50

סעיף 100

גילוי החלטה לבגוד

Go

50

סעיף 101

שירות בכוחות האויב

Go

50

סעיף 102

סיוע לשבוי מלחמה

Go

50

סעיף 103

תעמולה תבוסנית

Go

50

 

סימן ג': פגיעה בכוחות מזויינים

Go

50

סעיף 104

כוחות מזויינים

Go

50

סעיף 105

מרידה בכוחות מזויינים

Go

50

סעיף 106

מרידה

Go

51

סעיף 107

מרידה בכוונת פגיעה בבטחון המדינה

Go

51

סעיף 108

פגיעה ברכוש

Go

51

סעיף 109

הסתה להשתמטות

Go

51

סעיף 110

הסתה לאי ציות

Go

51

 

סימן ד': ריגול

Go

51

סעיף 111

מסירת ידיעה לאויב

Go

51

סעיף 112

ריגול

Go

51

סעיף 113

ריגול חמור [ד/23]

Go

51

סעיף 113א

ידיעה סודית

Go

52

סעיף 114

מגע עם סוכן חוץ

Go

52

סעיף 115

כניסה למקום צבאי

Go

52

סעיף 116

מעשה הכנה

Go

52

 

סימן ה': סודות רשמיים

Go

52

סעיף 117

גילוי בהפרת חובה

Go

52

סעיף 117א

הסתרת מידע בידי עובד ציבור

Go

53

סעיף 118

גילוי בהפרת חוזה

Go

53

סעיף 119

גילוי בהפרת אמון

Go

53

סעיף 120

מעשי התחזות

Go

53

 

סימן ו': פגיעה ביחסי חוץ

Go

53

סעיף 121

פגיעה ביחסי חוץ

Go

53

סעיף 122

גיוס לכוחות חוץ

Go

53

 

סימן ז': סדרי דין

Go

54

סעיף 123

אישום

Go

54

סעיף 124

מעצר לפי בקשת היועץ המשפטי

Go

54

סעיף 125

מעצר רגיל [ד/35]

Go

54

סעיף 126

חיפוש משטרתי בשעת הדחק

Go

54

סעיף 127

חיפוש צבאי בשעת הדחק

Go

54

סעיף 128

סודיות הדיון

Go

54

סעיף 129

מכשירי עבירה

Go

54

 

סימן ח': שונות

Go

55

סעיף 130

שמירת דינים

Go

55

סעיף 131

עבירות חוץ

Go

55

סעיף 132

ביצוע

Go

55

 

פרק ח': פגיעות בסדרי המשטר והחברה

Go

55

 

סימן א': המרדה

Go

55

סעיף 133

מעשי המרדה

Go

55

סעיף 134

פרסומי המרדה [א/59

Go

55

סעיף 135

סייגים לאישום ולהרשעה [א/59

Go

55

סעיף 136

המרדה   מהי

Go

55

סעיף 137

טענת אמת אינה הגנה [א/60

Go

55

סעיף 138

בקורת ותעמולה חוקיות

Go

55

סעיף 139

הגנה בפרסומיו של שלוח [א/61]

Go

56

סעיף 140

שבועה לעבור עבירה חמורה

Go

56

סעיף 141

שבועה לעבור עבירה אחרת

Go

56

סעיף 142

טענת כפיה

Go

56

סעיף 143

אימונים צבאיים אסורים

Go

56

סעיף 144

עבירות בנשק [א/66א

Go

56

 

סימן א'1: הסתה לגזענות או לאלימות

Go

57

סעיף 144א

הגדרות

Go

57

סעיף 144ב

איסור פרסום הסתה לגזענות

Go

57

סעיף 144ג

פרסום מותר

Go

57

סעיף 144ד

החזקת פרסום גזעני

Go

58

סעיף 144ד2

הסתה לאלימות

Go

58

סעיף 144ד3

החזקת פרסום המסית לאלימות

Go

58

סעיף 144ה

הגשת אישום

Go

58

 

סימן א'2: עבירות שנאה

Go

58

סעיף 144ו

עבירות ממניע גזענות או עוינות כלפי ציבור   נסיבה מחמירה

Go

58

 

סימן ב': התאגדויות והתקהלויות

Go

58

סעיף 145

התאגדות אסורה

Go

58

סעיף 146

מטיף להתאגדות אסורה

Go

59

סעיף 147

חבר להתאגדות אסורה

Go

59

סעיף 148

תרומות להתאגדות אסורה

Go

59

סעיף 149

פרסומי התאגדות אסורה [א/73]

Go

59

סעיף 150

הגשת אישום

Go

59

סעיף 151

התקהלות אסורה

Go

59

סעיף 152

התפרעות

Go

59

סעיף 153

הוראת התפזרות

Go

59

סעיף 154

פיזור מתפרעים

Go

59

סעיף 155

המשך התפרעות לאחר הוראת התפזרות

Go

59

סעיף 156

מניעת הוראת התפזרות

Go

59

סעיף 157

התפרעות שסופה נזק

Go

59

סעיף 158

מתפרעים הפוגעים בכלי שיט

Go

59

 

סימן ג': הפרעות לשלום הציבור

Go

60

סעיף 159

פרסום ידיעות כוזבות הגורמות פחד ובהלה

Go

60

סעיף 159א

שימוש בחומר הנחזה כמסוכן

Go

60

סעיף 160

הפרעות ביחסי עבודה

Go

60

סעיף 161

עבירות כלפי קיום שירותים ציבוריים

Go

60

סעיף 162

הגשת אישום

Go

60

 

סימן ד': סכסוכי עבודה

Go

60

סעיף 163

הפרעה שלא כדין למימוש זכות

Go

60

סעיף 164

היתר משמרות

Go

60

 

סימן ה': פגיעה במדינת חוץ

Go

61

סעיף 165

אלימות נגד מדינת חוץ

Go

61

סעיף 166

הסתה לאיבה כלפי מדינה ידידותית [א/67

Go

61

סעיף 167

פגיעה בדגל או בסמל של מדינה ידידותית

Go

61

סעיף 168

חילול כבודם של גדולי מדינת חוץ

Go

61

 

סימן ו': שוד ים

Go

61

סעיף 169

שוד ים

Go

61

 

סימן ז': פגיעות ברגשי דת ומסורת

Go

61

סעיף 170

עלבון דת

Go

61

סעיף 171

הפרעה לפולחן [א/147] [תשכ"ו]

Go

61

סעיף 172

כניסה ללא רשות למקום פולחן או קבורה

Go

61

סעיף 173

פגיעה ברגשי דת [א/149]

Go

61

סעיף 174א

מתן הטבות כפיתוי להמרת דת

Go

61

סעיף 174ב

קבלת הטבות תמורת המרת דת

Go

61

 

סימן ח': ריבוי נישואין

Go

62

סעיף 175

הגדרות

Go

62

סעיף 176

ריבוי נישואין

Go

62

סעיף 177

חזקת נישואין

Go

62

סעיף 178

תקפם של נישואין

Go

62

סעיף 179

היתר נישואין לפי דין תורה [ה/5]

Go

62

סעיף 180

נישואין שהותרו לפי דין אחר

Go

62

סעיף 181

התרת קשר נישואין על כרחה של האשה

Go

62

סעיף 182

עריכת נישואין וגירושין אסורים

Go

62

סעיף 183

עדותו של בן זוג

Go

62

 

סימן ט': בריונות ותקלות לציבור

Go

62

סעיף 184

הגדרות

Go

62

סעיף 185

סחר, ייצור ויבוא סכין

Go

62

סעיף 185א

איסור מכירת אגרופן או סכין לקטין

Go

63

סעיף 186

החזקת אגרופן או סכין שלא כדין

Go

63

סעיף 189

כניסה בכוח

Go

63

סעיף 190

אחיזת מקרקעין בכוח

Go

63

סעיף 191

תגרה

Go

63

סעיף 192

איומים

Go

63

סעיף 193

שכרות

Go

63

סעיף 193א

איסור מכירת משקאות משכרים לקטין

Go

63

סעיף 194

מהומה ועלבון במקום ציבורי

Go

64

סעיף 194א

איסור ספסרות  בכרטיסי מופעים

Go

64

סעיף 195

השחתת מודעות

Go

64

סעיף 196

השחתת פני מקרקעין [א/103א] [תשי"ז]

Go

64

סעיף 196א

חזקת אחריות

Go

64

סעיף 196ב

התיישנות

Go

64

סעיף 197

הפרעה לבחירות

Go

64

 

סימן י': זנות ותועבה

Go

65

סעיף 199

סרסרות למעשי זנות

Go

65

סעיף 200

חזקת סרסרות

Go

65

סעיף 201

הבאת אדם לידי מעשה זנות

Go

65

סעיף 202

הבאת אדם לידי עיסוק בזנות

Go

65

סעיף 203

נסיבות מחמירות

Go

65

סעיף 203ב

ניצול קטינים לזנות

Go

65

סעיף 203ג

איסור צריכת מעשה זנות מקטין

Go

66

סעיף 203ד

נטל ההוכחה

Go

66

סעיף 204

החזקת מקום לשם זנות

Go

66

סעיף 205

השכרת מקום לשם זנות [ז/6, 7]

Go

66

סעיף 205א

איסור פרסום ומסירת מידע בדבר זנות של קטין

Go

66

סעיף 205ג

איסור פרסום בדבר שירותי זנות של בגיר

Go

66

סעיף 205ד

איסור פרסום של הצעה לעיסוק בזנות

Go

66

סעיף 208

המניח לקטין לדור בבית זנות

Go

66

סעיף 214

פרסום והצגת תועבה

Go

66

סעיף 214א

פרסום פוגע על שלטי חוצות

Go

67

סעיף 214ב

הגנות

Go

67

 

סימן י"א: מטרדים

Go

67

סעיף 215

מטרד לציבור

Go

67

סעיף 216

התנהגות פסולה במקום ציבורי

Go

68

סעיף 217

ביזוי מדים

Go

68

סעיף 218

מעשה העלול להפיץ מחלה [א/195] [1944]

Go

68

סעיף 219

מכירת מזון מפוגל

Go

68

סעיף 220

החזקת מזון לא נקי

Go

68

סעיף 221

זיהום מים

Go

68

סעיף 222

זיהום אויר

Go

68

סעיף 223

מלאכות פוגעות

Go

68

 

סימן י"ב: משחקים אסורים, הגרלות והימורים

Go

68

סעיף 224

הגדרות

Go

68

סעיף 225

איסור הגרלות והימורים [ט/2] [תשל"ה]

Go

69

סעיף 226

איסור משחקים [ט/3] [תשל"ה]

Go

69

סעיף 227

השתתפות בעריכת הגרלות והימורים [ט/4]

Go

69

סעיף 228

איסור החזקה או הנהלה [ט/5] [תשל"ה]

Go

69

סעיף 230

נסיבות מיוחדות

Go

69

סעיף 231

היתר [ט/7] [תשכ"ז]

Go

69

סעיף 231א

איסור מכירת כרטיסי הגרלה והימורים לקטינים

Go

69

סעיף 232

ראיות

Go

69

סעיף 233

חזקות

Go

70

סעיף 234

חילוט מכשירי משחק

Go

70

סעיף 235

חילוט מכשירי עבירה

Go

70

 

פרק ט': פגיעות בסדרי השלטון והמשפט

Go

70

 

סימן א': שיבוש עשיית משפט

Go

70

סעיף 236

הגדרות

Go

70

סעיף 237

עדות שקר

Go

70

סעיף 238

בידוי ראיות

Go

70

סעיף 239

שבועת שקר

Go

71

סעיף 240

עדויות סותרות  [א/120א] [תשכ"ה, תשכ"ט, תשל"ב]

Go

71

סעיף 241

סירוב להעיד

Go

71

סעיף 242

השמדת ראיה

Go

71

סעיף 243

ידיעות כוזבות

Go

71

סעיף 244

שיבוש מהלכי משפט

Go

71

סעיף 245

הדחה בחקירה

Go

71

סעיף 246

הדחה בעדות

Go

71

סעיף 247

סייגים לתחולה

Go

71

סעיף 248

הגנה

Go

71

סעיף 249

הטרדת עד

Go

71

סעיף 249א

נסיבות מחמירות

Go

71

סעיף 250

השפעה לא הוגנת

Go

72

סעיף 251

פרסום מסולף של דיון משפטי

Go

72

סעיף 252

התרמה למען תשלום קנס

Go

72

סעיף 252א

תשלום קנס שהוטל על הזולת

Go

72

סעיף 253

חיפוי

Go

72

סעיף 254

פרסומים על נכס גנוב

Go

72

סעיף 255

זילות בית המשפט

Go

72

סעיף 256

נשיאת נשק בבית המשפט

Go

72

סעיף 257

בריחה

Go

72

סעיף 258

סיוע לבריחה

Go

73

סעיף 259

הברחת אדם [א/132]

Go

73

סעיף 260

מסייע לאחר מעשה

Go

73

סעיף 261

דין מסייע לאחר מעשה

Go

73

סעיף 262

אי מניעת פשע

Go

73

סעיף 263

סירוב לעזור במניעת עבירות

Go

73

סעיף 264

הכשלת עיקול

Go

73

סעיף 265

שבירת חותם

Go

73

סעיף 266

הזנחת השמירה על חותם

Go

73

סעיף 267

הוצאת מסמך ממשמורת

Go

73

 

סימן ב': העלמת עבירות

Go

73

סעיף 268

הגדרות

Go

73

סעיף 269

חובת מתן הודעה

Go

74

סעיף 270

הפסקת השפיטה

Go

74

סעיף 271

עונשין

Go

74

סעיף 272

הגנה

Go

74

 

סימן ג': תקיפת שוטרים

Go

74

סעיף 273

תקיפת שוטר [ג/1]

Go

74

סעיף 274

תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות [ג/2]

Go

74

סעיף 275

הפרעה לשוטר בשעת מילוי תפקידו

Go

74

סעיף 275א

הפרעה לשוטר בנסיבות מחמירות

Go

74

סעיף 276

פירוש

Go

74

 

סימן ד': עבירות בשירות הציבור וכלפיו

Go

74

סעיף 277

לחץ של עובד ציבור

Go

74

סעיף 278

עובד הציבור שיש לו זיקה פרטית

Go

74

סעיף 279

דרישות כוזבות של עובד הציבור

Go

75

סעיף 280

שימוש לרעה בכוח המשרה

Go

75

סעיף 281

תעודה כוזבת

Go

75

סעיף 282

התיימרות כבעל סמכות

Go

75

סעיף 283

התחזות כעובד הציבור

Go

75

סעיף 284

מרמה והפרת אמונים

Go

75

סעיף 285

אי מילוי חובה רשמית

Go

75

סעיף 286

הפרת חובה חקוקה

Go

75

סעיף 287

הפרת הוראה חוקית [א/143]

Go

75

סעיף 288

העלבת עובד הציבור

Go

75

סעיף 288א

הפרעה לעובד הציבור

Go

75

סעיף 289

הסתה להימנע מתשלומי חובה

Go

76

 

סימן ה': עבירות שוחד

Go

76

סעיף 290

לקיחת שוחד [ב/1] [תשכ"ד, תש"ל]

Go

76

סעיף 291

מתן שוחד

Go

76

סעיף 291א

מתן שוחד לעובד ציבור זר

Go

76

סעיף 292

שוחד בתחרויות

Go

76

סעיף 293

דרכי שוחד

Go

76

סעיף 294

הוראות נוספות

Go

77

סעיף 295

תיווך בשוחד ותמורה אסורה לבעל השפעה ניכרת [ב/6] [תשכ"ג, תשכ"ד, תשל"א]

Go

77

סעיף 296

ראיות

Go

78

סעיף 297

חילוט ושילום

Go

78

 

פרק י': פגיעות בגוף

Go

78

 

סימן א': גרימת מוות

Go

78

סעיף 300

רצח [א/214, 215]

Go

78

סעיף 301א

רצח בנסיבות מחמירות

Go

78

סעיף 301ב

המתה בנסיבות של אחריות מופחתת

Go

79

סעיף 301ג

המתה בקלות דעת

Go

79

סעיף 302

שידול או סיוע להתאבדות

Go

79

סעיף 303

המתת תינוק

Go

79

סעיף 304

גרימת מוות ברשלנות

Go

79

סעיף 305

נסיון לרצח

Go

79

סעיף 308

אדם   מאימתי [א/220]

Go

80

סעיף 309

גרימת מוות   מהי

Go

80

סעיף 311

העלמת לידה

Go

80

סעיף 311א

מאסר עולם שאינו עונש חובה

Go

80

 

סימן ב': הפסקת הריון

Go

80

סעיף 312

הגדרות

Go

80

סעיף 313

איסור הפסקת הריון

Go

80

סעיף 314

הפסקת הריון באישור

Go

80

סעיף 315

ועדה

Go

80

סעיף 316

אישור

Go

81

סעיף 317

הפסקת הריון במקרים מיוחדים

Go

81

סעיף 318

הסתייגות מטעמי מצפון או שיקול דעת רפואי

Go

81

סעיף 319

אי תחולה

Go

81

סעיף 320

סייג לאחריות

Go

81

סעיף 321

ביצוע ותקנות

Go

81

 

סימן ג': אחריות לשלום אדם

Go

81

סעיף 322

אחריות לחסרי ישע [א/228]

Go

81

סעיף 323

חובת הורה או אחראי לקטין

Go

82

סעיף 325

חובת הממונה על מעשה שיש בו סכנה

Go

82

סעיף 326

חובת הממונה על דבר שיש בו סכנה

Go

82

 

סימן ד': סיכון החיים והבריאות

Go

82

סעיף 327

שלילת כושר ההתנגדות לשם ביצוע עבירה [א/233] [תשכ"ו]

Go

82

סעיף 329

חבלה בכוונה מחמירה

Go

82

סעיף 330

נסיון לחבול בחומר נפיץ

Go

82

סעיף 331

מניעת הצלה מכלי שיט שבמצוקה

Go

82

סעיף 332

סיכון חיי אנשים במזיד בנתיב תחבורה [א/237] [תשכ"ו]

Go

82

סעיף 332א

יידוי או ירי של אבן או חפץ אחר לעבר כלי תחבורה

Go

83

סעיף 333

חבלה חמורה

Go

83

סעיף 334

פציעה

Go

83

סעיף 335

חבלה ופציעה בנסיבות מחמירות  [א/251א] [תשל"ג]

Go

83

סעיף 336

שימוש ברעל מסוכן

Go

83

סעיף 337

הפרת חובה של הורה או אחראי [א/242]

Go

83

סעיף 338

מעשי פזיזות ורשלנות [א/243]

Go

83

סעיף 339

הזנחת השמירה של כלי יריה וחמרים מסוכנים

Go

84

סעיף 340

סכנה לילדים

Go

84

סעיף 340א

ירי מנשק חם

Go

84

סעיף 341

חבלה ברשלנות

Go

84

סעיף 342

הטעיית תחבורה [א/245]

Go

84

סעיף 343

הסעה בכלי תחבורה מסוכן [א/246]

Go

84

סעיף 344

סיכון דרכים ונתיבי שיט

Go

84

 

סימן ה': עבירות מין

Go

84

סעיף 345

אינוס

Go

84

סעיף 346

בעילה אסורה בהסכמה

Go

85

סעיף 347

מעשה סדום

Go

85

סעיף 347א

יחסי מין בין מטפל נפשי למטופל

Go

85

סעיף 347ב

יחסי מין בין כהן דת לאדם שקיבל ממנו ייעוץ או הדרכה

Go

86

סעיף 348

מעשה מגונה

Go

86

סעיף 349

מעשה מגונה בפומבי

Go

86

סעיף 350

גרם מעשה

Go

86

סעיף 351

עבירות מין במשפחה ובידי אחראי על חסר ישע

Go

87

סעיף 352

איסור פרסום

Go

87

סעיף 353

סייג לאחריות פלילית

Go

88

סעיף 354

סייג להתיישנות עבירות מין בקטין

Go

88

סעיף 355

עונש מזערי

Go

89

 

סימן ו': עבירות כלפי קטינים ונכים

Go

89

סעיף 361

השארת ילד בלא השגחה או במטרה לנטשו

Go

89

סעיף 362

הזנחת ילדים ומושגחים אחרים [א/185] [תשכ"ה]

Go

89

סעיף 363

נטישת מושגחים [א/186] [תשכ"ה]

Go

89

סעיף 364

מסירת קטין להחזקה בתמורה

Go

89

סעיף 365

מסירת הקטין בהתנערות מזכויות וחובות

Go

89

סעיף 367

גניבת קטין [א/188]

Go

90

סעיף 368

המרת דתו של קטין

Go

90

 

סימן ו'1: פגיעה בקטינים ובחסרי ישע

Go

90

סעיף 368א

הגדרות

Go

90

סעיף 368ב

תקיפת קטין או חסר ישע

Go

91

סעיף 368ג

התעללות בקטין או בחסר ישע

Go

91

סעיף 368ד

חובת דיווח

Go

91

סעיף 368ה

תקנות

Go

92

 

סימן ו'2: תקיפת זקנים

Go

92

סעיף 368ו

תקיפת זקן

Go

92

 

סימן ז': פגיעה בחירות

Go

92

סעיף 369

חטיפה

Go

92

סעיף 370

הוצאה אל מעבר לגבולות המדינה

Go

92

סעיף 371

חטיפה לשם כליאה

Go

92

סעיף 372

חטיפה לשם רצח או סחיטה

Go

92

סעיף 373

חטיפה ממשמורת

Go

92

סעיף 374

חטיפה לשם חבלה חמורה [א/258] [1944]

Go

92

סעיף 374א

חטיפה לשם מטרות סחר בבני אדם

Go

92

סעיף 375

הסתרת חטוף

Go

92

סעיף 375א

החזקה בתנאי עבדות

Go

93

סעיף 376

עבודת כפיה

Go

93

סעיף 376א

עיכוב דרכון

Go

93

סעיף 376ב

גרימה לעזיבת המדינה לשם זנות או עבדות

Go

93

סעיף 377

כליאת שוא [א/262]

Go

93

סעיף 377א

סחר בבני אדם

Go

93

סעיף 377ב

עונש מזערי לעבירת החזקה בתנאי עבדות ועבירת סחר בבני אדם

Go

93

סעיף 377ג

אי פסיקת פיצוי   חובת הנמקה

Go

93

סעיף 377ד

חילוט

Go

93

סעיף 377ה

קרן ייעודית

Go

94

 

סימן ח': תקיפה

Go

94

סעיף 378

תקיפה   מהי

Go

94

סעיף 379

דין תקיפה סתם

Go

94

סעיף 380

תקיפה הגורמת חבלה ממשית

Go

94

סעיף 381

תקיפות שונות  [א/251, 289] [תשי"ב] [תשל"ג]

Go

94

סעיף 382

תקיפות בנסיבות מחמירות [א/251א] [תשל"ג]

Go

95

סעיף 382א

תקיפת עובד ציבור

Go

95

 

פרק י"א: פגיעות ברכוש

Go

95

 

סימן א': גניבה

Go

95

סעיף 383

גניבה   מהי

Go

95

סעיף 384

דין הגונב

Go

96

סעיף 384א

גניבה בנסיבות מיוחדות

Go

96

סעיף 385

נטילה שאינה גניבה

Go

96

סעיף 386

כספים המוחזקים לפי הוראה

Go

96

סעיף 387

קבלת כסף בשביל אחר

Go

96

סעיף 388

כספים שקיבל מורשה

Go

96

סעיף 390

גניבה בידי עובד הציבור [א/274] [תשכ"ד]

Go

96

סעיף 391

גניבה בידי עובד [א/275 רישה] [תשכ"ד]

Go

96

סעיף 392

גניבה בידי המנהל

Go

97

סעיף 393

גניבה בידי מורשה

Go

97

 

סימן ב': עבירות מעין גניבה

Go

97

סעיף 394

הסתרת פנקס

Go

97

סעיף 395

הסתרת צוואה

Go

97

סעיף 396

הסתרת שטר קנין

Go

97

סעיף 397

הריגת חיה כדי לגנבה

Go

97

סעיף 398

ניתוק בכוונה לגנוב

Go

97

סעיף 399

הונאה במחצבים

Go

97

סעיף 400

נטילת חשמל או מים או גז

Go

97

סעיף 401

גניבת כלי שיט או כלי טיס

Go

97

 

סימן ג': שוד

Go

97

סעיף 402

שוד

Go

97

סעיף 403

נסיון שוד

Go

98

סעיף 404

דרישת נכס באיומים

Go

98

 

סימן ד': פריצה והתפרצות

Go

98

סעיף 405

פריצה, כניסה והתפרצות

Go

98

סעיף 406

כניסה והתפרצות למקום מגורים או תפילה או ממנו

Go

98

סעיף 407

התפרצות לבנין או מבנין, שאינו מקום מגורים או תפילה

Go

98

סעיף 408

כניסה והתפרצות בנסיבות מחמירות

Go

98

סעיף 409

החזקת מכשירי פריצה [א/299

Go

98

סעיף 410

נסיבות מחשידות בכוונת פריצה

Go

98

 

סימן ה': נכסים גנובים

Go

98

סעיף 411

קבלת נכסים שהושגו בפשע

Go

98

סעיף 412

קבלת נכסים שהושגו בעוון

Go

98

סעיף 413

החזקת נכס חשוד

Go

99

 

סימן ה'1: עבירות בקשר לרכב

Go

99

סעיף 413א

הגדרות

Go

99

סעיף 413ב

גניבת רכב

Go

99

סעיף 413ג

שימוש ברכב ללא רשות

Go

99

סעיף 413ד

גניבה מרכב או פירוק רכב

Go

99

סעיף 413ה

חבלה במזיד

Go

99

סעיף 413ו

פריצה לרכב

Go

99

סעיף 413ז

החזקת מכשירי פריצה

Go

99

סעיף 413ח

גניבה או זיוף של מסמך

Go

99

סעיף 413ט

שינוי זהות של רכב או של חלק של רכב

Go

99

סעיף 413י

קבלת רכב או חלק גנובים

Go

99

סעיף 413יא

מסחר ברכב או בחלק גנובים

Go

100

סעיף 413יב

פסילה מהחזקת רשיון

Go

100

סעיף 413יג

שמירת דינים

Go

100

 

סימן ו': עבירות מרמה, סחיטה ועושק

Go

100

סעיף 414

הגדרות

Go

100

סעיף 415

קבלת דבר במרמה

Go

100

סעיף 416

תחבולה

Go

100

סעיף 417

כישוף

Go

100

סעיף 418

זיוף

Go

100

סעיף 419

זיוף המשפיע על עסקאות

Go

100

סעיף 420

שימוש במסמך מזוייף

Go

100

סעיף 421

זיוף בידי עובד הציבור

Go

101

סעיף 422

שידולי מרמה

Go

101

סעיף 423

רישום כוזב במסמכי תאגיד

Go

101

סעיף 424

עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד

Go

101

סעיף 424א

אי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד

Go

101

סעיף 425

מרמה והפרת אמונים בתאגיד

Go

102

סעיף 426

העלמה במרמה

Go

102

סעיף 427

סחיטה בכוח

Go

102

סעיף 428

סחיטה באיומים  [ח/12] [תשל"ג]

Go

102

סעיף 430

נטילת נכסים לשם סחיטה

Go

102

סעיף 431

עושק [ח/13]

Go

102

סעיף 432

הוצאת שיק ללא כיסוי

Go

102

סעיף 435

שמירת אחריות פלילית לפי חוקים אחרים

Go

103

סעיף 436

הגבלה במשיכת שיקים

Go

103

סעיף 437

מקרים מיוחדים

Go

103

סעיף 438

קבלה ונתינה

Go

103

 

סימן ז': הונאה

Go

103

סעיף 439

הונאת נושים

Go

103

סעיף 440

קשר להונות

Go

103

סעיף 441

התחזות כאדם אחר

Go

103

סעיף 442

הודיה כוזבת בהתחייבות

Go

103

סעיף 443

התחזות כבעל תעודה

Go

103

סעיף 444

העברת תעודה לשם התחזות

Go

103

סעיף 445

התחזות כבעל תעודת אופי לא שלו

Go

103

סעיף 446

העברת תעודת אופי

Go

103

 

סימן ח': הסגת גבול

Go

103

סעיף 447

הסגת גבול כדי לעבור עבירה

Go

103

 

סימן ט': היזק

Go

104

סעיף 448

הצתה

Go

104

סעיף 449

גרימת שריפה ברשלנות

Go

104

סעיף 450

האבדת כלי שיט או כלי טיס [323, 324] [תשכ"ו]

Go

104

סעיף 451

היזק לבעל חיים

Go

104

סעיף 452

היזק בזדון

Go

104

סעיף 453

היזקים מיוחדים [א/326

Go

104

סעיף 454

היזק בחומר נפץ [א/326

Go

104

סעיף 455

היזק לצוואה או לפנקס

Go

104

סעיף 456

נסיון להרוס נכס בחומר נפיץ

Go

104

סעיף 457

הדבקת בעל חיים במחלה מידבקת

Go

105

סעיף 458

פגיעה בסימן גבול בכוונה להונות

Go

105

סעיף 459

פגיעה בסימנים מסויימים

Go

105

סעיף 460

איום לשרוף או  הרוס

Go

105

 

פרק י"ב: זיוף כספים ובולים

Go

105

 

סימן א': שטרי כסף

Go

105

סעיף 461

הגדרה

Go

105

סעיף 462

זיוף שטר כסף

Go

105

סעיף 463

חיקוי שטר כסף

Go

105

סעיף 464

החזקת חומר לזיוף שטרי כסף

Go

105

סעיף 465

הנפקת שטרי כסף שלא כדין

Go

106

סעיף 466

קלקול שטר מטבע

Go

106

סעיף 467

חיקוי שטר מטבע

Go

106

סעיף 468

חילוט שטרי כסף מזוייפים

Go

106

סעיף 469

חיפוש וחילוט של ציוד לזיוף

Go

106

 

סימן ב': מטבעות

Go

106

סעיף 470

הגדרות

Go

106

סעיף 471

זיוף מטבע מעולה

Go

107

סעיף 472

הכנת מתכת לזיוף מטבע מעולה

Go

107

סעיף 473

הכנת מכשירים לזיוף מטבע מעולה

Go

107

סעיף 474

קיצוץ מטבע מעולה

Go

107

סעיף 475

מסחר במטבע מעולה מזוייפת

Go

107

סעיף 476

הבאת מטבע מעולה מזוייפת

Go

107

סעיף 477

זיוף מטבע פשוטה

Go

107

סעיף 478

הוצאת מכשירים וחמרים ממטבעה של המדינה

Go

107

סעיף 479

ניפוק מטבע מזוייפת

Go

107

סעיף 480

השחתת מטבע  [א/364]

Go

107

סעיף 481

ניפוק תחליפי מטבע

Go

107

סעיף 482

ייצוא מטבע מזוייפת

Go

107

סעיף 483

חיפוש וחילוט של מטבע מזוייפת

Go

108

סעיף 484

סמכות לתפוס שטר מטבע ומטבע מזוייף

Go

108

 

סימן ג': בולים

Go

108

סעיף 485

הגדרות

Go

108

סעיף 486

התקנת מכשיר לעשיית בולים

Go

108

סעיף 487

עשייה והכנה בזיוף בולי דואר

Go

108

סעיף 488

מכשיר לעשיית חותמים

Go

108

 

פרק י"ג: עבירות קלות

Go

109

סעיף 489

סירוב לקבל מטבע בשווי הנקוב

Go

109

סעיף 490

עבירות רחוב

Go

109

סעיף 491

סירוב להגיש עזרה

Go

109

סעיף 492

עבירות בעלי מלונות

Go

109

סעיף 493

עיבוד אדמה בסמוך לדרך ציבורית

Go

109

סעיף 494

כניסה לשטח חקלאי [א/385, 385א] [1944, תשכ"ח]

Go

109

סעיף 496

גילוי סוד מקצועי

Go

110

 

פרק י"ד: עבירות הכנה וקשר

Go

110

סעיף 497

הכנת עבירה בחמרים מסוכנים

Go

110

סעיף 498

מתן אמצעים לביצוע פשע

Go

110

סעיף 499

קשר לפשע או לעוון

Go

110

סעיף 500

קשר למעשים אחרים

Go

110

 

פרק ט"ו: הוראות שונות

Go

110

סעיף 502

צו בדבר החזקת מקרקעין

Go

110

סעיף 503

השגחה על ילד שאפוטרופסו הורשע או הואשם

Go

111

סעיף 504

תחילה

Go

111

סעיף 505

הוראה מיוחדת

Go

111

 

תוספת ראשונה

Go

111

 

תוספת שניה

Go

111

סעיף 5

ת"ט תשל"ז 1977

Go

119

 


חוק העונשין, תשל"ז-1977*

* רבדים לפרקים א'-ה' כפי שהיו לפני תיקון מס' 39

(תיקון מס' 39) תשנ"ד-1994

חלק מקדמי

מיום 23.8.1995

תיקון מס' 39

ס"ח תשנ"ד מס' 1481 מיום 23.8.1994 עמ' 348 (ה"ח 2098)

הוספת חלק מקדמי

(תיקון מס' 39) תשנ"ד-1994

פרק א': הוראות יסוד

מיום 23.8.1995

תיקון מס' 39

ס"ח תשנ"ד מס' 1481 מיום 23.8.1994 עמ' 348 (ה"ח 2098)

הוספת פרק א'

אין ענישה אלא לפי חוק (תיקון מס' 39) תשנ"ד-1994

1.    אין עבירה ואין עונש עליה אלא אם כן נקבעו בחוק או על-פיו.

מיום 23.8.1995

תיקון מס' 39

ס"ח תשנ"ד מס' 1481 מיום 23.8.1994 עמ' 348 (ה"ח 2098)

הוספת סעיף 1

 

ענישה לפי חקיקת משנה (תיקון מס' 39) תשנ"ד-1994

2.    (א)  הסמכות להתקין תקנות לביצוע חוק, כוללת אף את הסמכות לקבוע עבירות על התקנות ועונשים על עשייתן; ואולם, עונש מאסר שנקבע בתקנה, תקופתו לא תעלה על ששה חודשים, ואם נקבע עונש קנס - לא יעלה שיעורו על הקנס שניתן להטיל בשל עבירה שעונשה הוא קנס שלא נקבע לו סכום.

(תיקון מס' 141) תשפ"ב-2022

          (ב)  תקנות שבהן נקבעו עבירות ועונשים, למעט חוקי עזר של רשות מקומית, טעונות אישור ועדה של הכנסת.

מיום 23.8.1995

תיקון מס' 39

ס"ח תשנ"ד מס' 1481 מיום 23.8.1994 עמ' 348 (ה"ח 2098)

הוספת סעיף 2

 

מיום 14.3.2022

תיקון מס' 141

ס"ח תשפ"ב מס' 2965 מיום 14.3.2022 עמ' 762 (ה"ח 1431)

(ב) תקנות שבהן נקבעו עבירות ועונשים, למעט חוקי עזר של רשות מקומית, טעונות אישור ועדה של הכנסת.

אין עונשין למפרע (תיקון מס' 39) תשנ"ד-1994

3.    (א)  חיקוק היוצר עבירה לא יחול על מעשה שנעשה לפני יום פרסומו כדין או יום תחילתו, לפי המאוחר.

          (ב)  חיקוק הקובע לעבירה עונש חמור מזה שנקבע לה בשעת ביצוע העבירה, לא יחול על מעשה שנעשה לפני פרסומו כדין או לפני תחילתו, לפי המאוחר; אך אין רואים בעדכון שיעורו של קנס החמרה בעונש.

מיום 23.8.1995

תיקון מס' 39

ס"ח תשנ"ד מס' 1481 מיום 23.8.1994 עמ' 348 (ה"ח 2098)

הוספת סעיף 3

(תיקון מס' 39) תשנ"ד-1994

פרק ב': תחולת דיני העונשין לפי זמן עשיית העבירה

מיום 23.8.1995

תיקון מס' 39

ס"ח תשנ"ד מס' 1481 מיום 23.8.1994 עמ' 348 (ה"ח 2098)

הוספת פרק ב'

ביטול העבירה לאחר עשייתה  (תיקון מס' 39) תשנ"ד-1994

4[1].      נעברה עבירה ובוטל בחיקוק האיסור עליה – תתבטל האחריות הפלילית לעשייתה; ההליכים שהוחל בהם – יופסקו; ניתן גזר-דין – יופסק ביצועו; ולא יהיו בעתיד עוד תוצאות נובעות מן ההרשעה.

מיום 23.8.1995

תיקון מס' 39

ס"ח תשנ"ד מס' 1481 מיום 23.8.1994 עמ' 348 (ה"ח 2098)

הוספת סעיף 4

שינוי חיקוק לאחר עשיית העבירה  (תיקון מס' 39) תשנ"ד-1994

5.    (א)  נעברה עבירה ובטרם ניתן פסק-דין חלוט לגביה, חל שינוי בנוגע להגדרתה או לאחריות לה, או בנוגע לעונש שנקבע לה, יחול על הענין החיקוק המקל עם העושה; "אחריות לה" – לרבות תחולת סייגים לאחריות הפלילית למעשה.

          (ב)  הורשע אדם בעבירה בפסק דין חלוט ולאחר מכן נקבע לאותה עבירה בחיקוק עונש, שלפי מידתו או סוגו הוא קל מזה שהוטל עליו – יהיה עונשו העונש המרבי שנקבע בחיקוק, כאילו הוטל מלכתחילה.

מיום 23.8.1995

תיקון מס' 39

ס"ח תשנ"ד מס' 1481 מיום 23.8.1994 עמ' 348 (ה"ח 2098)

הוספת סעיף 5

עבירות שהזמן גרמן (תיקון מס' 39) תשנ"ד-1994

6.    הוראות סעיפים 4 ו-5 לא יחולו על עבירה לפי חיקוק שנקבע בו או לגביו שיעמוד בתוקפו לתקופה מסוימת, או שנובע מטיבו שהוא נתון לשינויים מזמן לזמן.

מיום 23.8.1995

תיקון מס' 39

ס"ח תשנ"ד מס' 1481 מיום 23.8.1994 עמ' 348 (ה"ח 2098)

הוספת סעיף 6

(תיקון מס' 39) תשנ"ד-1994

פרק ג': תחולת דיני העונשין לפי מקום עשיית העבירה

מיום 23.8.1995

תיקון מס' 39

ס"ח תשנ"ד מס' 1481 מיום 23.8.1994 עמ' 349 (ה"ח 2098)

הוספת פרק ג'

(תיקון מס' 39) תשנ"ד-1994

סימן א': הוראות כלליות

מיום 23.8.1995

תיקון מס' 39

ס"ח תשנ"ד מס' 1481 מיום 23.8.1994 עמ' 349 (ה"ח 2098)

הוספת סימן א'

העבירות לפי מקומן (תיקון מס' 39) תשנ"ד-1994

7.    (א)  "עבירת-פנים" –

(1)   עבירה שנעברה כולה או מקצתה בתוך שטח ישראל;

(2)   מעשה הכנה לעבור עבירה, נסיון, נסיון לשדל אחר, או קשירת קשר לעבור עבירה, שנעשו מחוץ לשטח ישראל, ובלבד שהעבירה, כולה או מקצתה, היתה אמורה להיעשות בתוך שטח ישראל.

          (ב)  "עבירת-חוץ" - עבירה שאיננה עבירת-פנים.

          (ג)   "שטח ישראל", לענין סעיף זה - שטח הריבונות של מדינת ישראל כולל רצועת מימי-החופין שלה, וכן כלי-השיט וכלי-הטיס הרשומים בישראל.

מיום 23.8.1995

תיקון מס' 39

ס"ח תשנ"ד מס' 1481 מיום 23.8.1994 עמ' 349 (ה"ח 2098)

הוספת סעיף 7

מיקומו של מחדל  (תיקון מס' 39) תשנ"ד-1994

8.    נעברה עבירה במחדל, מקום ביצוע העבירה הוא המקום שבו היתה חובת העשייה טעונה קיום.

מיום 23.8.1995

תיקון מס' 39

ס"ח תשנ"ד מס' 1481 מיום 23.8.1994 עמ' 349 (ה"ח 2098)

הוספת סעיף 8

תנאי התחולה (תיקון מס' 39) תשנ"ד-1994

9.    (א)  תחולת דיני העונשין של ישראל, לרבות לענין עבירת-חוץ, אינה מסויגת על ידי דין זר או מעשה בית דין זר, אלא אם כן נקבע אחרת בחוק.

(תיקון מס' 130) תשע"ח-2018

          (ב)  לא תהיה העמדה לדין על עבירת-חוץ אלא בידי היועץ המשפטי לממשלה או בהסכמתו בכתב.

          (ג)   דיני העונשין של ישראל לא יחולו עוד על עבירה, אם האדם נשפט עליה בחוץ לארץ לפי בקשת מדינת ישראל, ואם הורשע שם - גם נשא את עונשו עליה.

          (ד)  מקום שדיני העונשין של ישראל עשויים לחול מכוח מספר דרכי תחולה, תהיה תחולתם על פי התחולה הפחות מסויגת.

מיום 23.8.1995

תיקון מס' 39

ס"ח תשנ"ד מס' 1481 מיום 23.8.1994 עמ' 349 (ה"ח 2098)

הוספת סעיף 9

 

מיום 22.2.2018

תיקון מס' 130

ס"ח תשע"ח מס' 2694 מיום 22.2.2018 עמ' 193 (ה"ח 748)

(ב) לא תהיה העמדה לדין על עבירת-חוץ אלא בידי היועץ המשפטי לממשלה או בהסכמתו בכתב, אם ראה כי יש בכך ענין לציבור.

עונש שהוטל בחוץ לארץ (תיקון מס' 39) תשנ"ד-1994 (תיקון מס' 60) תשס"א-2001

10.  (א)  נמצא בישראל אדם שנידון בחוץ לארץ בפסק דין חלוט, על עבירה שחלים לגביה דיני העונשין של ישראל ולא נשא שם את העונש כולו, רשאי היועץ המשפטי לממשלה, במקום להעמידו לדין, לבקש מבית המשפט שיורה שהעונש שהוטל בחוץ לארץ או החלק ממנו שטרם בוצע שם, יבוצע בישראל, כאילו הוטל העונש בישראל בפסק דין חלוט; בצו כאמור בסעיף זה רשאי בית המשפט לקצר את תקופת המאסר שעל הנידון לשאת בישראל, ולהעמידה על תקופת המאסר המרבית שנקבעה בדיני העונשין של ישראל לעבירה שבשלה הוטל העונש, ובלבד שניתן לעשות כן לפי הסכם שבין מדינת ישראל לבין המדינה שבה הוטל העונש.

(תיקון מס' 60) תשס"א-2001

          (ב)  הוטל במדינה המבקשת על נידון כאמור בסעיף קטן (א) קנס או שהוא חויב בפיצוי לאדם אחר, נוסף על עונש המאסר, והודיעה המדינה המבקשת שהנידון טרם שילם את הקנס או את הפיצוי, או חלק מהם, יצווה בית משפט בישראל, לבקשת היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו, לחייבו בתשלום הקנס או הפיצוי, או חלקם, שטרם שולמו על ידיו במדינה המבקשת, כאילו הוטלו בישראל, והדין החל בישראל על אי תשלום קנס או פיצוי ועל גבייתם של אלה יחול לפי הענין; לענין סעיף זה, "פיצוי לאדם אחר" - פיצוי לאדם שניזוק מעבירת ההסגרה שבשלה הורשע הנידון במדינה המבקשת.

(תיקון מס' 60) תשס"א-2001

          (ג)   גבתה מדינת ישראל קנס או פיצוי כאמור בסעיף קטן (ב), תעביר אותו למדינה המבקשת בהתאם להסדר שייקבע בין מדינת ישראל למדינה המבקשת לענין זה, לרבות לענין ניכוי הוצאות לגביית הקנס או הפיצוי.

מיום 23.8.1995

תיקון מס' 39

ס"ח תשנ"ד מס' 1481 מיום 23.8.1994 עמ' 349 (ה"ח 2098)

הוספת סעיף 10

 

מיום 24.5.2001

תיקון מס' 60

ס"ח תשס"א מס' 1790 מיום 24.5.2001  עמ' 388 (ה"ח 2940)

10. (א) נמצא בישראל אדם שנידון בחוץ לארץ בפסק דין חלוט, על עבירה שחלים לגביה דיני העונשין של ישראל ולא נשא שם את העונש כולו, רשאי היועץ המשפטי לממשלה, במקום להעמידו לדין, לבקש מבית המשפט שיורה שהעונש שהוטל בחוץ לארץ או החלק ממנו שטרם בוצע שם, יבוצע בישראל, כאילו הוטל העונש בישראל בפסק דין חלוט; ובלבד שהעונש הכולל לא יהיה חמור מהעונש המירבי שניתן היה להטיל בשל אותה עבירה לפי דיני העונשין של ישראל בצו כאמור בסעיף זה רשאי בית המשפט לקצר את תקופת ה מאסר שעל הנידון לשאת בישראל, ולהעמידה על תקופת המאסר המירבית שנקבעה בדיני העונשין של ישראל לעבירה שבשלה הוטל העונש, ובלבג שניתן לעשות כן לפי הסכם שביןי מדינת ישראל לבין המדינה שבה הוטל העונש.

(ב) הוטל במדינה המבקשת על נידון כאמור בסעיף קטן (א) קנס או שהוא חויב בפיצוי לאדם אחר, נוסף על עונש המאסר, והודיעה המדינה המבקשת שהנידון טרם שילם את הקנס או את הפיצוי, או חלק מהם, יצווה בית משפט בישראל, לבקשת היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו, לחייבו בתשלום הקנס או הפיצוי, או חלקם, שטרם שולמו על ידיו במדינה המבקשת, כאילו הוטלו בישראל, והדין החל בישראל על אי תשלום קנס או פיצוי ועל גבייתם של אלה יחול לפי הענין; לענין סעיף זה, "פיצוי לאדם אחר" - פיצוי לאדם שניזוק מעבירת ההסגרה שבשלה הורשע הנידון במדינה המבקשת.

(ג) גבתה מדינת ישראל קנס או פיצוי כאמור בסעיף קטן (ב), תעביר אותו למדינה המבקשת בהתאם להסדר שיקבע בין מדינת ישראל למדינה המבקשת לעניין זה, לרבות לעניין ניכוי הוצאות לגביית הקנס או הפיצוי.

ניכוי עונש או מעצר (תיקון מס' 39) תשנ"ד-1994

11.  נשא אדם עונש בחוץ לארץ על עבירה, או היה נתון שם במעצר בגללה, ינוכה העונש או תקופת המעצר מן העונש שעליו לשאת בישראל בשל אותה עבירה.

מיום 23.8.1995

תיקון מס' 39

ס"ח תשנ"ד מס' 1481 מיום 23.8.1994 עמ' 349 (ה"ח 2098)

הוספת סעיף 11

(תיקון מס' 39) תשנ"ד-1994

סימן ב': התחולה על עבירות-פנים

מיום 23.8.1995

תיקון מס' 39

ס"ח תשנ"ד מס' 1481 מיום 23.8.1994 עמ' 349 (ה"ח 2098)

הוספת סימן ב'

עבירת פנים (תיקון מס' 39) תשנ"ד-1994

12.  דיני העונשין של ישראל יחולו על כל עבירת-פנים.

מיום 23.8.1995

תיקון מס' 39

ס"ח תשנ"ד מס' 1481 מיום 23.8.1994 עמ' 349 (ה"ח 2098)

הוספת סעיף 12

(תיקון מס' 39) תשנ"ד-1994

סימן ג': התחולה על עבירות-חוץ

מיום 23.8.1995

תיקון מס' 39

ס"ח תשנ"ד מס' 1481 מיום 23.8.1994 עמ' 349 (ה"ח 2098)

הוספת סימן ג'

עבירות נגד המדינה או העם היהודי (תיקון מס' 39) תשנ"ד-1994

13.  (א)  דיני העונשין של ישראל יחולו על עבירות-חוץ נגד –

(1)   בטחון המדינה, יחסי החוץ שלה או סודותיה;

(2)   סדרי המשטר שבמדינה;

(3)   הפעילות התקינה של רשויות המדינה;

(4)   רכוש המדינה, כלכלתה או קשרי התחבורה והתקשורת שלה עם ארצות אחרות;

(5)   רכוש, זכויות או פעילות תקינה של איגוד או גוף שפורטו בסעיף קטן (ג).

          (ב)  דיני העונשין של ישראל יחולו גם על עבירות-חוץ נגד –

(1)   חיי אזרח ישראלי, תושב ישראל או עובד הציבור, גופו, בריאותו, חירותו או רכושו, באשר הוא כזה;

(2)   חיי יהודי, גופו, בריאותו, חירותו או רכושו, באשר הוא יהודי, או רכוש מוסד יהודי, באשר הוא כזה.

(תיקון מס' 83) תשס"ה-2004

          (ב1) דיני העונשין של ישראל יחולו גם על עבירת חוץ שהיא עבירה על חוק איסור הכחשת השואה, התשמ"ו-1986.

          (ג)   "איגוד או גוף" לענין סעיף קטן (א)(5) –

(1)   ההסתדרות הציונית העולמית;

(2)   הסוכנות היהודית לארץ ישראל;

(3)   קרן קיימת לישראל;

(4)   קרן היסוד - המגבית המאוחדת לישראל;

(5)   גוף מבוקר, כמשמעותו בחוק מבקר המדינה [נוסח משולב], תשי"ח-1958.

          שר המשפטים רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לקבוע בתקנות איגודים או גופים נוספים לענין סעיף זה.

מיום 23.8.1995

תיקון מס' 39

ס"ח תשנ"ד מס' 1481 מיום 23.8.1994 עמ' 349 (ה"ח 2098)

הוספת סעיף 13

 

מיום 13.12.2004

תיקון מס' 83

ס"ח תשס"ה מס' 1964 מיום 13.12.2004 עמ' 34 (ה"ח 50)

הוספת סעיף קטן 13(ב1)

עבירות נגד אזרח ישראלי או תושב ישראל (תיקון מס' 39) תשנ"ד-1994

14.  (א)  דיני העונשין של ישראל יחולו על עבירות-חוץ נגד חיי אזרח ישראלי או תושב ישראל, גופו, בריאותו או חירותו, שהעונש המרבי עליהן הוא מאסר שנה או יותר.

          (ב)  נעברה העבירה בשטח הנתון לשיפוטה של מדינה אחרת, יחולו עליה דיני העונשין של ישראל רק בהתקיים כל אלה:

(1)   היא עבירה גם לפי דיני אותה מדינה;

(2)   אין חל לגבי העבירה סייג לאחריות פלילית לפי דיני אותה מדינה;

(3)   האדם לא זוכה כבר ממנה באותה מדינה או, אם הורשע בה, לא נשא את העונש שהוטל עליו בגללה.

          (ג)   לא יוטל בשל העבירה עונש חמור מזה שניתן היה להטיל, לפי דיני המדינה בה נעברה העבירה.

מיום 23.8.1995

תיקון מס' 39

ס"ח תשנ"ד מס' 1481 מיום 23.8.1994 עמ' 350 (ה"ח 2098)

הוספת סעיף 14

עבירה שנעברה בידי אזרח ישראלי או תושב ישראל  (תיקון מס' 39) תשנ"ד-1994

15.  (א)  דיני העונשין של ישראל יחולו על עבירת-חוץ מסוג פשע או עוון, שנעברה בידי אדם שהיה, בשעת עשיית העבירה או לאחר מכן, אזרח ישראלי או תושב ישראל; הוסגר אדם מישראל למדינה אחרת בשל אותה עבירה ונתן שם את הדין עליה, לא יחולו עוד עליה דיני העונשין של ישראל.

(תיקון מס' 52)  תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 75) תשס"ג-2003 (תיקון מס' 91) תשס"ז-2006

          (ב)  הסייגים האמורים בסעיף 14(ב) ו-(ג), יחולו לגבי תחולת דיני העונשין של ישראל גם לפי סעיף זה; ואולם, הסייג האמור בסעיף 14(ב)(1) לא יחול אם העבירה היא אחת מאלה, והיא נעברה על ידי מי שהיה בזמן עשיית העבירה אזרח ישראלי:

(1)   ריבוי נישואין לפי סעיף 176;

(2)   עבירה לפי סימן י' לפרק ח' שנעברה בקטין או בקשר לקטין;

(תיקון מס' 106) תש"ע-2010

(2א) מתן שוחד לעובד ציבור זר לפי סעיף 291א;

(3)   הוצאה אל מעבר לגבולות המדינה לפי סעיף 370;

(4)   גרימה לעזיבת המדינה לשם זנות או עבדות לפי סעיף 376ב;

(5)   סחר בבני אדם לפי סעיף 377א.

מיום 23.8.1995

תיקון מס' 39

ס"ח תשנ"ד מס' 1481 מיום 23.8.1994 עמ' 350 (ה"ח 2098)

הוספת סעיף 15

 

מיום 5.8.1998

תיקון מס' 52

ס"ח תשנ"ח מס' 1683 מיום 5.8.1998 עמ' 316 (ה"ח 2639)

(ב) הסייגים האמורים בסעיף 14(ב) ו-(ג) יחולו לגבי תחולת דיני העונשין של ישראל גם לפי סעיף זה; ואולם הסייג האמור בסעיף 14(ב)(1) לא יחול אם העבירה היא ריבוי נישואין, או עבירה לפי סימן י' לפרק ח' שעבר בקטין או בקשר לקטין, מי שהיה בזמן עשיית העבירה אזרח ישראלי.

 

מיום 6.8.2003

תיקון מס' 75

ס"ח תשס"ג מס' 1900 מיום 6.8.2003 עמ' 536 (ה"ח 3147)

(ב) הסייגים האמורים בסעיף 14(ב) ו-(ג) יחולו לגבי תחולת דיני העונשין של ישראל גם לפי סעיף זה; ואולם הסייג האמור בסעיף 14(ב)(1) לא יחול אם העבירה היא ריבוי נישואין, או עבירה לפי סימן י' לפרק ח' שעבר בקטין או בקשר לקטין, או עבירה של סחר בבני אדם לעיסוק בזנות, לפי סעיף 203א, מי שהיה בזמן עשיית העבירה אזרח ישראלי.

 

מיום 29.10.2006

תיקון מס' 91

ס"ח תשס"ז מס' 2067 מיום 29.10.2006 עמ' 2 (ה"ח 231)

(ב) הסייגים האמורים בסעיף 14(ב) ו-(ג) יחולו לגבי תחולת דיני העונשין של ישראל גם לפי סעיף זה; ואולם הסייג האמור בסעיף 14(ב)(1) לא יחול אם העבירה היא ריבוי נישואין, או עבירה לפי סימן י' לפרק ח' שעבר בקטין או בקשר לקטין, או עבירה של סחר בבני אדם לעיסוק בזנות, לפי סעיף 203א, מי שהיה בזמן עשיית העבירה אזרח ישראלי. אחת מאלה, והיא נעברה על ידי מי שהיה בזמן עשיית העבירה אזרח ישראלי:

(1) ריבוי נישואין לפי סעיף 176;

(2) עבירה לפי סימן י' לפרק ח' שנעברה בקטין או בקשר לקטין;

(3) הוצאה אל מעבר לגבולות המדינה לפי סעיף 370;

(4) גרימה לעזיבת המדינה לשם זנות או עבדות לפי סעיף 376ב;

(5) סחר בבני אדם לפי סעיף 377א.

 

מיום 25.2.2010

תיקון מס' 106

ס"ח תש"ע מס' 2231 מיום 25.2.2010 עמ' 403 (ה"ח 473)

הוספת פסקה 15(ב)(2א)

עבירות נגד משפט העמים (תיקון מס' 39) תשנ"ד-1994

16.  (א)  דיני העונשין של ישראל יחולו על עבירות-חוץ אשר מדינת ישראל התחייבה, באמנות בינלאומיות רב צדדיות ופתוחות להצטרפות, להעניש עליהן; והוא, אף אם נעברו בידי מי שאינו אזרח ישראלי או תושב ישראל, ויהא מקום עשיית העבירה אשר יהא.

          (ב)  הסייגים האמורים בסעיף 14(ב)(2) ו-(3), ו-(ג) יחולו לגבי תחולת דיני העונשין של ישראל גם לפי סעיף זה.

מיום 23.8.1995

תיקון מס' 39

ס"ח תשנ"ד מס' 1481 מיום 23.8.1994 עמ' 351 (ה"ח 2098)

הוספת סעיף 16

תחולה שילוחית  (תיקון מס' 39) תשנ"ד-1994

17.  (א)  מדינת ישראל רשאית להתחייב באמנה בינלאומית להחיל את דיני העונשין שלה על עבירת-חוץ או להחיל את הוראות סעיף 10, לבקשת מדינה זרה ועל בסיס של הדדיות, גם במקרים אחרים מאלה האמורים בסעיפים 13 עד 16, ובלבד שנתקיימו כל אלה:

(1)   על העבירה חלים דיני העונשין של המדינה המבקשת;

(2)   העבירה נעברה בידי אדם הנמצא בתוך שטח ישראל והוא תושב ישראל, בין אם הוא אזרח ישראלי ובין אם לאו;

(3)   בכפוף למיצוי הדין בישראל כלפי האדם, תוותר המדינה המבקשת, בבקשתה, על תחולת דיניה היא בענין הנדון.

          (ב)  לא יוטל בישראל בשל העבירה עונש חמור מזה שניתן היה להטיל לפי דיני המדינה המבקשת.

          (ג)   כל שאר התנאים ייקבעו באמנה.

מיום 23.8.1995

תיקון מס' 39

ס"ח תשנ"ד מס' 1481 מיום 23.8.1994 עמ' 351 (ה"ח 2098)

הוספת סעיף 17

(תיקון מס' 39) תשנ"ד-1994 (תיקון מס' 39) (תיקון מס' 1) תשנ"ה-1995

חלק א': כללי

מיום 23.8.1995

תיקון מס' 39

ס"ח תשנ"ד מס' 1481 מיום 23.8.1994 עמ' 351 (ה"ח 2098)

הוספת חלק כללי

 

מיום 23.8.1995

תיקון מס' 39 (תיקון מס' 1)

ס"ח תשנ"ה מס' 1537 מיום 7.8.1995 עמ' 390 (ה"ח 2421)

החלפת כותרת

הנוסח הקודם:

חלק כללי

 

(תיקון מס' 39) תשנ"ד-1994

פרק ד': העבירה הפלילית ואחריות לה

מיום 23.8.1995

תיקון מס' 39

ס"ח תשנ"ד מס' 1481 מיום 23.8.1994 עמ' 351 (ה"ח 2098)

הוספת פרק ד'

(תיקון מס' 39) תשנ"ד-1994

סימן א': היסוד העובדתי שבעבירה

מיום 23.8.1995

תיקון מס' 39

ס"ח תשנ"ד מס' 1481 מיום 23.8.1994 עמ' 351 (ה"ח 2098)

הוספת סימן א'

מבנה היסוד העובדתי (תיקון מס' 39) תשנ"ד-1994

18.  (א)  "פרט", לענין עבירה - המעשה בהתאם להגדרתה, וכן נסיבה או תוצאה שנגרמה על ידי המעשה, מקום שהן נמנות עם הגדרת אותה עבירה.

          (ב)  "מעשה" - לרבות מחדל, אם לא נאמר אחרת.

          (ג)   "מחדל" - הימנעות מעשייה שהיא חובה לפי כל דין או חוזה.

מיום 23.8.1995

תיקון מס' 39

ס"ח תשנ"ד מס' 1481 מיום 23.8.1994 עמ' 351 (ה"ח 2098)

הוספת סעיף 20

(תיקון מס' 39) תשנ"ד-1994

סימן ב': היסוד הנפשי שבעבירה

מיום 23.8.1995

תיקון מס' 39

ס"ח תשנ"ד מס' 1481 מיום 23.8.1994 עמ' 351 (ה"ח 2098)

הוספת סימן ב'

דרישת מחשבה פלילית (תיקון מס' 39) תשנ"ד-1994

19.  אדם מבצע עבירה רק אם עשאה במחשבה פלילית, זולת אם –

(1)   נקבע בהגדרת העבירה כי רשלנות היא היסוד הנפשי הדרוש לשם התהוותה; או

(2)   העבירה היא מסוג העבירות של אחריות קפידה.

מיום 23.8.1995

תיקון מס' 39

ס"ח תשנ"ד מס' 1481 מיום 23.8.1994 עמ' 351 (ה"ח 2098)

הוספת סעיף 19

מחשבה פלילית (תיקון מס' 39) תשנ"ד-1994

20.  (א)  מחשבה פלילית - מודעות לטיב המעשה, לקיום הנסיבות ולאפשרות הגרימה לתוצאות המעשה, הנמנים עם פרטי העבירה, ולענין התוצאות גם אחת מאלה:

(1)   כוונה - במטרה לגרום לאותן תוצאות;

(2)   פזיזות שבאחת מאלה:

(א)   אדישות - בשוויון נפש לאפשרות גרימת התוצאות האמורות;

(ב)   קלות דעת - בנטילת סיכון בלתי סביר לאפשרות גרימת התוצאות האמורות, מתוך תקווה להצליח למנען.

          (ב)  לענין כוונה, ראייה מראש את התרחשות התוצאות, כאפשרות קרובה לוודאי, כמוה כמטרה לגרמן.

          (ג)   לענין סעיף זה –

(1)   רואים אדם שחשד בדבר טיב ההתנהגות או בדבר אפשרות קיום הנסיבות כמי שהיה מודע להם, אם נמנע מלבררם;

(2)   אין נפקה מינה אם נעשה המעשה באדם אחר או בנכס אחר, מזה שלגביו אמור היה המעשה להיעשות.

מיום 23.8.1995

תיקון מס' 39

ס"ח תשנ"ד מס' 1481 מיום 23.8.1994 עמ' 351 (ה"ח 2098)

הוספת סעיף 20

רשלנות (תיקון מס' 39) תשנ"ד-1994

21.  (א)  רשלנות – אי מודעות לטיב המעשה, לקיום הנסיבות או לאפשרות הגרימה לתוצאות המעשה, הנמנים עם פרטי העבירה, כשאדם מן היישוב יכול היה, בנסיבות הענין, להיות מודע לאותו פרט, ובלבד –

(1)   שלענין הפרטים הנותרים היתה לפחות רשלנות כאמור;

(תיקון מס' 126) תשע"ו-2016

(2)   שבעבירה שעם פרטיה נמנית תוצאה שנגרמה על ידי המעשה או סכנה העלולה להיגרם בשלו – העושה נטל סיכון בלתי סביר להתרחשות התוצאה או לגרימת הסכנה כאמור.

          (ב)  רשלנות יכול שתיקבע כיסוד נפשי מספיק רק לעבירה שאיננה מסוג פשע.

מיום 23.8.1995

תיקון מס' 39

ס"ח תשנ"ד מס' 1481 מיום 23.8.1994 עמ' 352 (ה"ח 2098)

הוספת סעיף 21

 

מיום 4.8.2016

תיקון מס' 126

ס"ח תשע"ו מס' 2571 מיום 4.8.2016 עמ' 1140 (ה"ח 972)

החלפת פסקה 21(א)(2)

הנוסח הקודם:

(2) שאפשרות גרימת התוצאות לא היתה בגדר הסיכון הסביר.

(תיקון מס' 39) תשנ"ד-1994

סימן ג': אחריות קפידה

מיום 23.8.1995

תיקון מס' 39

ס"ח תשנ"ד מס' 1481 מיום 23.8.1994 עמ' 352 (ה"ח 2098)

הוספת סימן ג'

אחריות קפידה והיקפה (תיקון מס' 39) תשנ"ד-1994 (תיקון מס' 39) (תיקון מס' 1) תשנ"ה-1995

22.  (א)  אדם נושא באחריות קפידה בשל עבירה, אם נקבע בחיקוק שהעבירה אינה טעונה הוכחת מחשבה פלילית או רשלנות; ואולם, אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לבטל את האחריות בשל עבירות שחוקקו טרם כניסתו לתוקף של חוק זה ונקבע בדין שאינן טעונות הוכחת מחשבה פלילית או רשלנות. לענין סעיף קטן זה, "בדין" - לרבות בהלכה פסוקה.

          (ב)  לא יישא אדם באחריות לפי סעיף זה אם נהג ללא מחשבה פלילית וללא רשלנות ועשה כל שניתן למנוע את העבירה; הטוען טענה כאמור - עליו הראיה.

          (ג)   לענין אחריות לפי סעיף זה, לא יידון אדם למאסר, אלא אם כן הוכחה מחשבה פלילית או רשלנות.

מיום 23.8.1995

תיקון מס' 39

ס"ח תשנ"ד מס' 1481 מיום 23.8.1994 עמ' 352 (ה"ח 2098)

הוספת סעיף 22

 

מיום 23.8.1995

תיקון מס' 39 (תיקון מס' 1)

ס"ח תשנ"ה מס' 1537 מיום 7.8.1995 עמ' 390 (ה"ח 2421)

(א) אדם נושא באחריות קפידה בשל עבירה, אם נקבע בחיקוק שהעבירה אינה טעונה הוכחת מחשבה פלילית או רשלנות; ואולם, אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לבטל את האחריות בשל עבירות שחוקקו טרם כניסתו לתוקף של חוק זה ונקבע בדין שאינן טעונות הוכחת מחשבה פלילית או רשלנות. לענין סעיף קטן זה, "בדין" - לרבות בהלכה פסוקה.

(תיקון מס' 39) תשנ"ד-1994

סימן ד': אחריות פלילית של תאגיד

מיום 23.8.1995

תיקון מס' 39

ס"ח תשנ"ד מס' 1481 מיום 23.8.1994 עמ' 352 (ה"ח 2098)

הוספת סימן ד'

היקף אחריותו הפלילית של תאגיד (תיקון מס' 39) תשנ"ד-1994

23.  (א)  תאגיד יישא באחריות פלילית –

(1)   לפי סעיף 22, כשהעבירה נעברה על-ידי אדם במהלך מילוי תפקידו בתאגיד;

(2)   לעבירה המצריכה הוכחת מחשבה פלילית או רשלנות, אם, בנסיבות הענין ולאור תפקידו של האדם, סמכותו ואחריותו בניהול עניני התאגיד, יש לראות במעשה שבו עבר את העבירה, ובמחשבתו הפלילית או ברשלנותו, את מעשהו, ומחשבתו או רשלנותו, של התאגיד.

          (ב)  בעבירה שנעברה במחדל, כאשר חובת העשיה מוטלת במישרין על התאגיד, אין נפקה מינה אם ניתן לייחס את העבירה גם לבעל תפקיד פלוני בתאגיד, אם לאו.

מיום 23.8.1995

תיקון מס' 39

ס"ח תשנ"ד מס' 1481 מיום 23.8.1994 עמ' 352 (ה"ח 2098)

הוספת סעיף 23

(תיקון מס' 39) תשנ"ד-1994

סימן ה': העבירות לפי חומרתן

מיום 23.8.1995

תיקון מס' 39

ס"ח תשנ"ד מס' 1481 מיום 23.8.1994 עמ' 353 (ה"ח 2098)

הוספת סימן ה'

סיווג עבירות (תיקון מס' 39) תשנ"ד-1994

24.  אלה סוגי העבירות לפי חומרתן:

(1)   "פשע" - עבירה שנקבע לה עונש חמור ממאסר לתקופה של שלוש שנים;

 (2)  "עוון" - עבירה שנקבע לה עונש מאסר לתקופה העולה על שלושה חודשים ושאינה עולה על שלוש שנים; ואם העונש הוא קנס בלבד - קנס העולה על שיעור הקנס שניתן להטיל בשל עבירה שעונשה הוא קנס שלא נקבע לו סכום;

(3)   "חטא" - עבירה שנקבע לה עונש מאסר לתקופה שאינה עולה על שלושה חודשים, ואם העונש הוא קנס בלבד - קנס שאינו עולה על שיעור הקנס שניתן להטיל בשל עבירה שעונשה הוא קנס שלא נקבע לו סכום.

מיום 23.8.1995

תיקון מס' 39

ס"ח תשנ"ד מס' 1481 מיום 23.8.1994 עמ' 353 (ה"ח 2098)

הוספת סעיף 24

(תיקון מס' 39) תשנ"ד-1994

פרק ה': עבירות נגזרות

מיום 23.8.1995

תיקון מס' 39

ס"ח תשנ"ד מס' 1481 מיום 23.8.1994 עמ' 353 (ה"ח 2098)

הוספת פרק ה'

(תיקון מס' 39) תשנ"ד-1994

סימן א': הנסיון

מיום 23.8.1995

תיקון מס' 39

ס"ח תשנ"ד מס' 1481 מיום 23.8.1994 עמ' 353 (ה"ח 2098)

הוספת סימן א'

נסיון מהו (תיקון מס' 39) תשנ"ד-1994

25.  אדם מנסה לעבור עבירה אם, במטרה לבצעה, עשה מעשה שאין בו הכנה בלבד והעבירה לא הושלמה.

מיום 23.8.1995

תיקון מס' 39

ס"ח תשנ"ד מס' 1481 מיום 23.8.1994 עמ' 353 (ה"ח 2098)

הוספת סעיף 25

חוסר אפשרות לעשיית העבירה (תיקון מס' 39) תשנ"ד-1994

26.  לענין נסיון, אין נפקה מינה אם עשיית העבירה לא היתה אפשרית מחמת מצב דברים שהמנסה לא היה מודע לו או טעה לגביו.

מיום 23.8.1995

תיקון מס' 39

ס"ח תשנ"ד מס' 1481 מיום 23.8.1994 עמ' 353 (ה"ח 2098)

הוספת סעיף 26

עונש מיוחד על נסיון (תיקון מס' 39) תשנ"ד-1994

27.  הוראה שבה נקבע לעבירה עונש חובה או שנקבע לה עונש מזערי, לא תחול על נסיון לעבור אותה.

מיום 23.8.1995

תיקון מס' 39

ס"ח תשנ"ד מס' 1481 מיום 23.8.1994 עמ' 353 (ה"ח 2098)

הוספת סעיף 27

פטור עקב חרטה (תיקון מס' 39) תשנ"ד-1994

28.  מי שניסה לעבור עבירה, לא יישא באחריות פלילית לנסיון, אם הוכיח שמחפץ נפשו בלבד ומתוך חרטה, חדל מהשלמת המעשה או תרם תרומה של ממש למניעת התוצאות שבהן מותנית השלמת העבירה; ואולם, אין באמור כדי לגרוע מאחריותו הפלילית בשל עבירה מושלמת אחרת שבמעשה.

מיום 23.8.1995

תיקון מס' 39

ס"ח תשנ"ד מס' 1481 מיום 23.8.1994 עמ' 353 (ה"ח 2098)

הוספת סעיף 28

(תיקון מס' 39) תשנ"ד-1994

סימן ב': צדדים לעבירה

מיום 23.8.1995

תיקון מס' 39

ס"ח תשנ"ד מס' 1481 מיום 23.8.1994 עמ' 353 (ה"ח 2098)

הוספת סימן ב'

מבצע (תיקון מס' 39) תשנ"ד-1994

29.  (א)  מבצע עבירה - לרבות מבצעה בצוותא או באמצעות אחר.

          (ב)  המשתתפים בביצוע עבירה תוך עשיית מעשים לביצועה, הם מבצעים בצוותא, ואין נפקה מינה אם כל המעשים נעשו ביחד, או אם נעשו מקצתם בידי אחד ומקצתם בידי אחר.

          (ג)   מבצע באמצעות אחר הוא אדם שתרם לעשיית המעשה על-ידי אדם אחר שעשאו ככלי בידיו, כשהאחר היה נתון במצב כגון אחד המצבים הבאים, כמשמעותם בחוק זה:

(1)   קטינות או אי שפיות הדעת;

(2)   העדר שליטה;

(3)   ללא מחשבה פלילית;

(4)   טעות במצב דברים;

(5)   כורח או צידוק.

          (ד)  לענין סעיף קטן (ג), אם העבירה מותנית בעושה מיוחד, יהיה אדם מבצע אותה עבירה גם כאשר הייחוד מתקיים באדם האחר בלבד.

מיום 23.8.1995

תיקון מס' 39

ס"ח תשנ"ד מס' 1481 מיום 23.8.1994 עמ' 353 (ה"ח 2098)

הוספת סעיף 29

משדל (תיקון מס' 39) תשנ"ד-1994

30.  המביא אחר לידי עשיית עבירה בשכנוע, בעידוד, בדרישה, בהפצרה או בכל דרך שיש בה משום הפעלת לחץ, הוא משדל לדבר עבירה.

מיום 23.8.1995

תיקון מס' 39

ס"ח תשנ"ד מס' 1481 מיום 23.8.1994 עמ' 354 (ה"ח 2098)

הוספת סעיף 30

מסייע (תיקון מס' 39) תשנ"ד-1994 ת"ט תשנ"ה-1995

31.  מי אשר, לפני עשיית העבירה או בשעת עשייתה, עשה מעשה כדי לאפשר את הביצוע, להקל עליו או לאבטח אותו, או למנוע את תפיסת המבצע, גילוי העבירה או שללה, או כדי לתרום בדרך אחרת ליצירת תנאים לשם עשיית העבירה, הוא מסייע.

מיום 23.8.1995

תיקון מס' 39

ס"ח תשנ"ד מס' 1481 מיום 23.8.1994 עמ' 354 (ה"ח 2098)

הוספת סעיף 31

 

מיום 7.8.1995

ת"ט תשנ"ה-1995

ס"ח תשנ"ה מס' 1537 מיום 7.8.1995 עמ' 400

31. מי אשר, לפי לפני עשיית העבירה או בשעת עשייתה, עשה מעשה כדי לאפשר את הביצוע, להקל עליו או לאבטח אותו, או למנוע את תפיסת המבצע, גילוי העבירה או שללה, או כדי לתרום בדרך אחרת ליצירת תנאים לשם עשיית העבירה, הוא מסייע.

עונש על סיוע (תיקון מס' 39) תשנ"ד-1994

32.  הסיוע לעבור עבירה, עונשו - מחצית העונש שנקבע בחיקוק בשל ביצועה העיקרי; ואולם אם נקבע לה –

(1)   עונש מיתה או מאסר עולם חובה - עונשו מאסר עשרים שנה;

(2)   מאסר עולם - עונשו מאסר עשר שנים;

(3)   עונש מזערי - עונשו לא יפחת ממחצית העונש המזערי;

(4)   עונש חובה כלשהו - הוא יהיה עונש מרבי, ומחציתו תהא עונש מזערי.

מיום 23.8.1995

תיקון מס' 39

ס"ח תשנ"ד מס' 1481 מיום 23.8.1994 עמ' 354 (ה"ח 2098)

הוספת סעיף 32

נסיון לשידול (תיקון מס' 39) תשנ"ד-1994

33.  הנסיון לשדל אדם לבצע עבירה, עונשו - מחצית העונש שנקבע לביצועה העיקרי; ואולם אם נקבע לה –

(1)   עונש מיתה או מאסר עולם חובה - עונשו מאסר עשרים שנים;

 (2)  מאסר עולם - עונשו מאסר עשר שנים;

(3)   עונש מזערי - עונשו לא יפחת ממחצית העונש המזערי;

(4)   עונש חובה כלשהו - הוא יהיה עונש מרבי, ומחציתו תהא עונש מזערי.

מיום 23.8.1995

תיקון מס' 39

ס"ח תשנ"ד מס' 1481 מיום 23.8.1994 עמ' 354 (ה"ח 2098)

הוספת סעיף 33

פטור עקב חרטה (תיקון מס' 39) תשנ"ד-1994