נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות העונשין (הפסקת הריון), תשל"ח-1978

עונשין ומשפט פלילי – הפסקת הריון

תוכן ענינים

פרק א': הגדרות

Go

2

סעיף 1

הגדרות

Go

2

פרק ב': מוסד רפואי מוכר

Go

2

סעיף 2

תנאים לאישור בית חולים כמוסד רפואי מוכר

Go

2

סעיף 3

תנאים לאישור מרפאה כמוסד רפואי מוכר

Go

2

סעיף 4

ציוד חדר ניתוח גיניקולוגי

Go

2

סעיף 5

סייג לאישור מרפאה

Go

3

סעיף 6

נוהל למתן אישור מרפאה

Go

3

סעיף 7

תקפו של אישור למרפאה

Go

3

סעיף 8

בקשה לחידוש אישור

Go

3

סעיף 9

דיווח על שינויים

Go

3

סעיף 10

ביטול האישור

Go

3

פרק ג': אישור להפסקת הריון

Go

3

סעיף 11

מזכירה לועדה

Go

3

סעיף 12

יושב ראש הועדה

Go

4

סעיף 13

אישור להפסקת הריון

Go

4

פרק ד': שונות

Go

4

סעיף 14

מקום מושב הועדה

Go

4

סעיף 15

השם

Go

4

תוספת

Go

4


תקנות העונשין (הפסקת הריון), תשל"ח-1978*

בתוקף סמכותי לפי סעיף 321 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ולאחר התייעצות עם שר המשפטים ועם ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': הגדרות

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "הפקודה" - פקודת בריאות העם, 1940;

           "בית חולים" - בית חולים רשום כאמור בסעיף 25 לפקודה, לרבות בית חולים ממשלתי;

           "תואר מומחה" - תואר מומחה שאושר לפי תקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות), תשל"ג-1973;

           "עובד סוציאלי" - מי שרשום כעובד סוציאלי לפי חוק שירותי הסעד, תשי"ח-1958;

           "הועדה" - ועדה לפי סעיף 315 לחוק;

           "רופא מחוזי" - כמשמעותו בפקודה;

           "הממונה" - ראש שירותי אשפוז במשרד הבריאות;

           "השר" - שר הבריאות.

פרק ב': מוסד רפואי מוכר

תנאים לאישור בית חולים כמוסד רפואי מוכר

2.    תנאי לאישורו של בית חולים כמוסד רפואי מוכר שיהיו בו מחלקה לגיניקולוגיה ולמיילדות או חדר ניתוח.

תנאים לאישור מרפאה כמוסד רפואי מוכר

3.    תנאים לאישור מרפאה כמוסד רפואי מוכר הם אלה:

(1)   יש בה –

(א)   חדר הכנה לחולה, ובו מיתקן לרחיצה ולנטילת ידיים;

(ב)   חדר ניתוח גיניקולוגי מצוייד כמפורט בתקנה 4;

(ג)    חדר התאוששות ששטחו 15 מ"ר לפחות;

(ד)    שני חדרי שירותים ומקלחת;

(ה)   משרד;

(ו)    מחסן לציוד רפואי;

(2)   בעת פעולתה יהיו בה לפחות רופא מוסמך אחד בעל תואר מומחה ביילוד ובגיניקולוגיה, רופא מוסמך אחד בעל תואר מומחה בהרדמה ואח או אחות מוסמכים שהכיר בהם משרד הבריאות;

(3)   מנהלה הוא רופא מוסמך;

(4)   ינוהל בה תיק רפואי של מי שהופסק הריונה בה ויישמר, יחד עם אישור הועדה, תקופה של שבע שנים לאחר הטיפול האחרון בה במרפאה.

ציוד חדר ניתוח גיניקולוגי

4.    בחדר ניתוח גיניקולוגי יהיו –

(1)   ארבע מערכות שלימות של גרידה;

(2)   מכשיר שאיבה לביצוע הפסקת הריון;

(3)   קנולות רחמיות  (Uterine Canulas)לביצוע גרידה ושאיבה;

(4)   שולחן גיניקולוגי;

(5)   מכשיר תאורה נאות להנחת דעתו של הממונה;

(6)   מכשירי הרדמה, מערכות גזים, אביזרי הרדמה;

(7)   מכשיר שואב (Suction);

(8)   עגלת החיאה;

(9)   ציוד לעירוי נוזלים;

(10)  סירום Anti D;

(11)  עירויים לטיפול בהלם, לפחות הרטמן ודקפטרן.

סייג לאישור מרפאה

5.    אישורה של מרפאה כמוסד רפואי מוכר הוא להפסקת הריון שאינו עולה על עשרה שבועות.

נוהל למתן אישור מרפאה

6.    (א)  בקשה לאישור מרפאה כמוסד רפואי מוכר תוגש בכתב, בטופס 1 שבתוספת, לממונה, באמצעות הרופא המחוזי, ואליה יצורפו –

(1)   תכנית המרפאה;

(2)   שמותיהם, מענם ותאריהם של חברי סגל המרפאה והמועסקים בה;

(3)   רשימת הציוד שבמרפאה.

           (ב)  הממונה רשאי לבקש פרטים נוספים הדרושים לביצועו של החוק ותקנות אלה מבעל המרפאה או מנהלה.

           (ג)   הממונה יבדוק את הבקשה ואת המרפאה ויעביר את המלצותיו בכתב לשר.

תקפו של אישור למרפאה

7.    תקפו של אישור למרפאה כמוסד רפואי מוכר הוא לשלוש שנים עם אפשרות לחדשו לתקופות שלא יעלו על שלוש שנים מדי פעם.

בקשה לחידוש אישור

8.    בקשה לחידושו של אישור מרפאה כמוסד רפואי מוכר תוגש בכתב לממונה, באמצעות הרופא המחוזי, בציון הפרטים, הן הקיימים והן אלה ששונו מעת הגשת הבקשה לאישור המרפאה כמוסד רפואי מוכר או לחידוש האישור, לא יאוחר מחדשיים לפני תום תקפו של האישור.

דיווח על שינויים

9.    שונו תנאים כמפורט בתקנות 3 ו-4 לאחר הגשת הבקשה כאמור בתקנה 6, תוך תקופת האישור, יודיע עליהם בעל המרפאה לממונה סמוך לשינויים; לא הודיע בעל המרפאה כאמור, יהיה רשאי השר שלא לחדש את אישור המרפאה.

ביטול האישור

10.   (א)  התחלפה הבעלות על המרפאה, ובמקרה שהבעלות היא בידי תאגיד - עם חילופם של למעלה ממחצית בעלי זכות ההצבעה בו, או התחלף מנהל המרפאה, בטל אישורה כמוסד רפואי מוכר בתום שלושים יום מעת החילופים; היו חילופים בבעלות - רשאי הרופא המחוזי לדחות את מועד ביטול האישור בשלושים יום נוספים.

           (ב)  השר רשאי לבטל אישורה של מרפאה כמוסד רפואי מוכר אם נתקיים אחד מאלה:

(1)   בוצעו בה פעולות בניגוד לחוק, לתקנות אלה או לתנאי האישור;

(2)   לפי דין וחשבון שהגיש לו הממונה פסק להתקיים אחד התנאים המפורטים בתקנות 3 ו-4;

(3)   לא נמסר לממונה דיווח כנדרש בתקנה 9;

(4)   לא ניתן לממונה או למי שהסמיך בכתב לערוך בקורת במרפאה;

(5)   הוברר לו כי היתה רשלנות גסה בטיפול במרפאה.

           (ג)   השר רשאי לבטל אישורו של בית חולים כמוסד רפואי מוכר אם נתקיים אחד מאלה:

(1)   בוצעו בו פעולות בניגוד לחוק או לתקנות אלה;

(2)   לפי דין וחשבון שהגיש לו הממונה פסק להתקיים התנאי שבתקנה 2;

(3)   לא ניתן לממונה או למי שהסמיך בכתב לערוך בקורת בבית החולים;

(4)   הוברר לו כי היתה רשלנות גסה בטיפול הכרוך בהפסקת הריון בבית החולים.

פרק ג': אישור להפסקת הריון

מזכירה לועדה

11.   לכל ועדה תמונה מזכירה על ידי מי שקבע את חבריה.

יושב ראש הועדה

12.   חברי הועדה יבחרו אחד מביניהם להיות יושב ראש הועדה.

אישור להפסקת הריון

13.   (א)  הפונה להפסקת הריון (להלן - הפונה) תפנה למזכירת הועדה ותמסור לה תוצאות בדיקת מעבדה רפואית המעידה על היותה בהריון או תעודת רופא הקובעת זאת, ואם היו לדעתו של אותו רופא סיבות רפואיות להפסקת ההריון - בתוספת אותן סיבות.

           (ב)  הפונה תמלא שאלון שיכלול פרטים בדבר זהותה ובריאותה בנוסח שבטופס 2 לתוספת וכן כל פרט אחר שהועדה תמצא לנכון לבקש, ותחתום עליו.

           (ג)   לאחר קבלת השאלון החתום תפנה מזכירת הועדה את הפונה לרופא מוסמך כאמור בסעיף 315(1) לחוק ותודיע לה על אפשרותה לשוחח ולהתייעץ עם עובד סוציאלי.

           (ד)  הרופא המוסמך האמור יבדוק את הפונה לצורך קביעת משך ההריון ויסביר לה את הסיכונים הכרוכים בהפסקת ההריון ותוצאותיה האפשריות; הסכמתה המודעת של האשה תינתן בנוסח שבטופס 3 לתוספת.

           (ה)  פנתה הפונה לעובד סוציאלי, יגיש תסקיר בכתב לועדה.

           (ו)   אישרה הועדה הפסקת הריון, יחתמו חברי הועדה על אישור בנוסח שבטופס 4 שבתוספת, שיימסר לפונה על ידי המזכירה.

           (ז)   היה בדעת חברי הועדה שלא להיענות לפונה, תזמין המזכירה את הפונה לבוא לפני הועדה כדי שתביא את נימוקיה לבקשתה להפסקת ההריון.

           (ח)  סירבה הועדה לאשר הפסקת הריון, תקבע זאת בכתב בצירוף נימוקים.

           (ט)  נוכחה מזכירת הועדה, שלא יהיה באפשרותה של הועדה לדון בבקשה פלונית תוך פרק זמן סביר שלא יהיה בו כדי לפגוע באפשרויות של הפסקת ההריון, תקבל אישור לכך מאחד הרופאים חברי הועדה, ותפנה את הפונה בכתב לועדה אחרת.

           (י)   דיוני הועדה, וכל מידע המגיע אליה עקב בקשותיהן של פונות, הם סודיים וחסויים, ואין לגלותם אלא במידה שיש בכך צורך לשם ביצוע החוק ותקנות אלה.

פרק ד': שונות

מקום מושב הועדה

14.   מקום מושבה של הועדה ייקבע בידי מי שמוסמך לקבוע את חבריה.

השם

15.   לתקנות אלה ייקרא "תקנות העונשין (הפסקת הריון), תשל"ח-1978".

תוספת

טופס 1

(תקנה 6)

]בקשה לאישור מרפאה כמוסד רפואי מוכר[

טופס 2

(תקנה 13(ב))

]פרטים בדבר זהות הפונה להפסקת הריון ובריאותה[

 

טופס 3

(תקנה 13(ד))

]הסכמת האשה להפסקת הריון[

כ"ג בניסן תשל"ח (30 באפריל 1978)                   אליעזר שוסטק

                                                                                                 שר הבריאות

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשל"ח מס' 3856 מיום 4.6.1978 עמ' 1432.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות