Nevo.co.il

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

פקודת המבחן [נוסח חדש], תשכ"ט-1969

עונשין ומשפט פלילי – ענישה, מאסר ומעצר – פקודת מבחן

תוכן ענינים

פרק א': העמדת עבריין במבחן

Go

2

סעיף 1

סמכות בית משפט ליתן צו מבחן

Go

2

סעיף 2

תסקיר בכתב לפני מתן צו מבחן

Go

2

סעיף 3

הסבר לנבחן לפני מתן צו מבחן

Go

2

סעיף 4

תקופת המבחן

Go

2

סעיף 5

הוראות ותנאים בצו מבחן

Go

2

סעיף 6

הוראות צו מבחן בדבר מגורים

Go

2

סעיף 7

עותקים

Go

2

סעיף 8

תוצאות צו מבחן בהרשעה

Go

2

סעיף 9

תוצאות צו מבחן ללא הרשעה

Go

2

סעיף 10

החזרת רכוש גנוב

Go

3

סעיף 11

חיוב בפיצויים ובהוצאות

Go

3

סעיף 12

גביית פיצויים והוצאות

Go

3

פרק ב': אי-עמידה במבחן

Go

3

סעיף 13

הגדרות

Go

3

סעיף 14

נבחן שהורשע בעבירה נוספת

Go

3

סעיף 15

סמכות שופט בית משפט שלום

Go

3

סעיף 16

סמכות ענישה לאחר עבירה נוספת

Go

3

סעיף 17

סמכות ענישה לבית משפט מחוזי לאחר עבירה בתקופת תוקף הצו

Go

3

סעיף 18

נבחן שלא ציית לצו מבחן

Go

4

סעיף 19

התחייבות הנבחן להתייצב בבית המשפט

Go

4

סעיף 20

דין הנבחן שלא ציית לצו

Go

4

סעיף 21

פקיעת צו מבחן

Go

4

פרק ג': תיקון צו מבחן והפקעתו

Go

4

סעיף 22

תיקון צו מבחן

Go

4

סעיף 23

תיקון בעקבות שינוי מקום מגורים

Go

4

סעיף 24

נוכחות הנבחן במעמד מתן צו

Go

4

סעיף 25

הפקעת צו מבחן

Go

4

סעיף 26

עותקי תיקון והפקעה

Go

4

פרק ד': שירות המבחן

Go

4

סעיף 27

שירות המבחן

Go

4

סעיף 28

ועדות מבחן

Go

4

סעיף 29

תרומות למעונות

Go

4

סעיף 30

תקנות

Go

5


פקודת המבחן [נוסח חדש], תשכ"ט-1969*

פרק א': העמדת עבריין במבחן

סמכות בית משפט ליתן צו מבחן (תיקון מס' 4)  תשס"ד-2004

1.    הואשם אדם בעבירה וראה בית המשפט שהאישום הוכח, אלא שבהתחשב בנסיבות הענין, ובכללן אפיו של האדם, עברו, גילו, תנאי ביתו, בריאותו הגופנית ומצבו השכלי, טיב העבירה שעבר וכל נסיבה מקילה שבה נעברה העבירה, ראוי, לפי דעתו, להעמיד את העבריין במבחן, רשאי בית המשפט לעשות אחת מאלה:

(תיקון מס' 4) תשס"ד-2004

(1)  להרשיעו ולהורות כל אחד מאלה:

(א)   להעמידו במבחן;

(ב)   להעמידו במבחן, ולהטיל עליו אחד או יותר מהמפורטים בפסקאות (1) עד (5), בהתאם להוראות פרק ו' לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין), לפי הענין:

(1)    מאסר בפועל שהנידון ישא בעבודות שירות;

(2)    מאסר על תנאי;

(3)    קנס;

(4)    שירות לתועלת הציבור;

(5)    התחייבות להימנע מעבירה;

(2)  ליתן צו מבחן בלי להרשיעו אם אין על הנאשם עונש מאסר על תנאי שבית המשפט רשאי לצוות על ביצועו עקב הרשעתו בעבירה שהואשם עליה.

מיום 12.8.2004

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ד מס' 1957 מיום 12.8.2004 עמ' 530 (ה"ח 44)

הואשם אדם בעבירה וראה בית המשפט שהאישום הוכח, אלא שבהתחשב בנסיבות הענין, ובכללן אפיו של האדם, עברו, גילו, תנאי ביתו, בריאותו הגופנית ומצבו השכלי, טיב העבירה שעבר וכל נסיבה מקילה שבה נעברה העבירה, ראוי, לפי דעתו, לשחרר את העבריין על מנת להעמידו במבחן להעמיד את העבריין במבחן, רשאי בית המשפט לעשות אחת מאלה:

(1) להרשיעו וליתן צו מבחן;

(1) להרשיעו ולהורות כל אחד מאלה:

(א) להעמידו במבחן;

(ב) להעמידו במבחן, ולהטיל עליו אחד או יותר מהמפורטים בפסקאות (1) עד (5), בהתאם להוראות פרק ו' לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין), לפי הענין:

(1) מאסר בפועל שהנידון ישא בעבודות שירות;

(2) מאסר על תנאי;

(3) קנס;

(4) שירות לתועלת הציבור;

(5) התחייבות להימנע מעבירה;

תסקיר בכתב לפני מתן צו מבחן (תיקון מס' 4)  תשס"ד-2004

2.    לא יתן בית משפט צו מבחן אלא לאחר קבלת תסקיר בכתב מקצין מבחן שנתמנה לפי פקודה זו.

מיום 12.8.2004

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ד מס' 1957 מיום 12.8.2004 עמ' 530 (ה"ח 44)

חוות דעת תסקיר בכתב לפני מתן צו מבחן

2. לא יתן בית משפט צו מבחן אלא לאחר קבלת חוות דעת תסקיר בכתב מקצין מבחן שנתמנה לפי פקודה זו.

הסבר לנבחן לפני מתן צו מבחן (תיקון מס' 4)  תשס"ד-2004

3.    לפני מתן צו מבחן יסביר בית המשפט לעבריין בלשון פשוטה את משמעות הצו ויזהירו שאם לא ימלא אחרי הצו מכל בחינה שהיא או יעבור עבירה נוספת יהיה צפוי לעונש, או להרשעה ועונש, על העבירה שבגללה ניתן הצו (בחוק זה – העבירה המקורית), ולא יתן בית המשפט צו מבחן אלא אם הביע העבריין את נכונותו למלא אחר הוראות הצו.

מיום 12.8.2004

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ד מס' 1957 מיום 12.8.2004 עמ' 530 (ה"ח 44)

3. לפני מתן צו מבחן יסביר בית המשפט לעבריין בלשון פשוטה את משמעות הצו ויזהירו שאם לא ימלא אחרי הצו מכל בחינה שהיא או יעבור עבירה נוספת יהיה צפוי לעונש, או להרשעה ועונש, על העבירה המקורית על העבירה שבגללה ניתן הצו (בחוק זה – העבירה המקורית), ולא יתן בית המשפט צו מבחן אלא אם הביע העבריין את נכונותו למלא אחר הוראות הצו.

תקופת המבחן (תיקון מס' 1) תשל"א-1971

4.    (א)  תקופת תקפו של צו מבחן תפורש בו, והיא לא תפחת מששה חדשים מיום מתן הצו ולא תעלה על שלוש שנים מאותו יום.

           (ב)  הנבחן יידרש בצו המבחן לעמוד, בתקופה שפורשה בו, בפיקוח של קצין מבחן שנתמנה או נקבע למחוז או לאזור שבו יגור הנבחן לאחר מתן הצו.

(תיקון מס' 1) תשל"א-1971

           (ג)   (בוטל).

מיום 4.4.1971

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"א מס' 620 מיום 4.4.1971 עמ' 88 (ה"ח 896)

4. (א) תקופת תקפו של צו מבחן תפורש בו, והיא לא תפחת משנה מיום מתן הצו והיא לא תפחת מששה חדשים מיום מתן הצו ולא תעלה על שלוש שנים מאותו יום.

(ב) הנבחן יידרש בצו המבחן לעמוד, בתקופה שפורשה בו, בפיקוח של קצין מבחן שנתמנה או נקבע למחוז או לאזור שבו יגור הנבחן לאחר מתן הצו.

(ג) בית המשפט יברור מתוך קציני המבחן את האחראי לפיקוח על העבריין; נפטר קצין המבחן שברר בית המשפט, או שנבצר ממנו למלא תפקידו מכל סיבה שהיא, או שועדת המבחן המטפלת בדבר ראתה שרצוי להחליפו בקצין מבחן אחר, יברור בית המשפט קצין מבחן אחר.

הוראות ותנאים בצו מבחן

5.    צו מבחן יכיל גם –

(1)  הוראות שבית המשפט יראה אותן נחוצות כדי להבטיח את הפיקוח על הנבחן;

(תיקון מס' 1) תשל"א-1971

(2)  תנאים נוספים בדבר מגורים וענינים אחרים, לרבות חובת הנבחן לקבל טיפול רפואי, ככל שבית המשפט, בהתחשב עם נסיבות הענין, יראה אותם נחוצים כדי להבטיח את שלומו הנפשי והגופני של הנבחן, את שיקומו החברתי וחינוכו להתנהגות טובה, ולמנוע אותו מלשוב ולעבור את העבירה שעבר או מלעבור עבירה אחרת.

מיום 4.4.1971

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"א מס' 620 מיום 4.4.1971 עמ' 88 (ה"ח 896)

(2) תנאים נוספים בדבר מגורים וענינים אחרים, לרבות חובת הנבחן לקבל טיפול רפואי, ככל שבית המשפט, בהתחשב עם נסיבות הענין, יראה אותם נחוצים כדי להבטיח את התנהגותו הטובה של הנבחן ולמנוע אותו מלשוב כדי להבטיח את שלומו הנפשי והגופני של הנבחן, את שיקומו החברתי וחינוכו להתנהגות טובה, ולמנוע אותו מלשוב ולעבור את העבירה שעבר או מלעבור עבירה אחרת.

הוראות צו מבחן בדבר מגורים

6.    (א)  היה צו מבחן מכיל הוראה בדבר מגורי הנבחן, יפורשו בצו המקום שעל הנבחן לגור בו ותקופת מגוריו.

(תיקון מס' 1) תשל"א-1971

           (ב)  הוכח לבית המשפט, בדרך שתיראה לו, כי יש מוסד המסכים לקבל את הנבחן ושהסכמתו מספקת כדי לחייבו בכך, רשאי בית המשפט להורות בצו המבחן שהנבחן יגור באותו מוסד תקופה שתפורש בצו ושלא תימשך מעבר לתקופת תקפו של צו המבחן.

           (ג)   בית המשפט שהורה כאמור בסעיף קטן (ב) יודיע מיד על פרטי ההוראה למנהל הכללי של משרד הסעד.

(תיקון מס' 1) תשל"א-1971

           (ד)  בקביעת מקום שעל הנבחן לגור בו כאמור בסעיף קטן (א) ובסעיף 5(2) ובקביעת המוסד שעל הנבחן לגור בו כאמור בסעיף קטן (ב) ובסעיף 22(ב), יתחשב בית המשפט בדתו של הנבחן.

מיום 4.4.1971

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"א מס' 620 מיום 4.4.1971 עמ' 88 (ה"ח 896)

(ב) הוכח לבית המשפט, בדרך שתיראה לו, כי יש מוסד המסכים לקבל את הנבחן ושהסכמתו מספקת כדי לחייבו בכך, רשאי בית המשפט להורות בצו המבחן שהנבחן יגור באותו מוסד תקופה שתפורש בצו ושלא תעלה על שלוש שנים מיום מתן הצו ושלא תימשך מעבר לתקופת תקפו של צו המבחן.

(ג) בית המשפט שהורה כאמור בסעיף קטן (ב) יודיע מיד על פרטי ההוראה למנהל הכללי של משרד הסעד.

(ד) בקביעת מקום שעל הנבחן לגור בו כאמור בסעיף קטן (א) ובסעיף 5(2) ובקביעת המוסד שעל הנבחן לגור בו כאמור בסעיף קטן (ב) ובסעיף 22(ב), יתחשב בית המשפט בדתו של הנבחן.

עותקים

7.    בית המשפט שנתן צו מבחן יתן עותק ממנו לנבחן ועותק לקצין המבחן שבפיקוחו יעמוד הנבחן.

תוצאות צו מבחן בהרשעה

8.    (א)  צו מבחן שניתן בהרשעה, לא תובא ההרשעה בחשבון לענין חיקוקים שעל פיהם אדם שהורשע הוא פסול או לא-כשר, או שעל-פיהם הוא צפוי לעונש שונה על כל עבירה שניה או חוזרת או שנעברה לאחר הרשעה קודמת.

(תיקון מס' 4) תשס"ד-2004

           (ב)  ניתן צו מבחן בהרשעה והוטל עונש על העבירה המקורית במועד מתן הצו לפי סעיף 1(1)(ב), או לאחר מכן במקום הצו, לפי סעיפים 16, 17 או 20, תובא ההרשעה בחשבון לענין חיקוקים כאמור בסעיף קטן (א), אלא שלענין חיקוק שעל פיו אדם שהורשע הוא פסול או לא-כשר יראו את הנבחן כאילו הורשע ביום שהוטל עליו העונש.

מיום 12.8.2004

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ד מס' 1957 מיום 12.8.2004 עמ' 530 (ה"ח 44)

(ב) אם לאחר שניתן צו מבחן בהרשעה נענש הנבחן על העבירה שבגללה ניתן הצו ניתן צו מבחן בהרשעה והוטל עונש על העבירה המקורית במועד מתן הצו לפי סעיף 1 (1)(ב), או לאחר מכן במקום הצו, לפי סעיפים 16, 17 או 20, תובא ההרשעה בחשבון לענין חיקוקים כאמור בסעיף קטן (א), אלא שלענין חיקוק שעל פיו אדם שהורשע הוא פסול או לא-כשר יראו את הנבחן כאילו הורשע ביום שהוטל עליו העונש.

תוצאות צו מבחן ללא הרשעה

9.    (א)  צו מבחן שניתן ללא הרשעה לא יגרור אחריו תוצאות של הרשעה לשום ענין אלא אם כוונה אחרת משתמעת מפקודה זו או מכל חיקוק אחר.

           (ב)  אם לאחר שניתן צו מבחן ללא הרשעה הורשע הנבחן ונענש על העבירה שבגללה ניתן הצו, תובא ההרשעה בחשבון, לענין חיקוקים כאמור בסעיף 8(א), מיום שהורשע ונענש.

החזרת רכוש גנוב

10.   צו מבחן דינו כדין הרשעה לענין החזרת רכוש גנוב לבעליו או למצבו הקודם ולענין כוחו של בית המשפט ליתן צווים בדבר ההחזרה כאמור ובדבר מסירת רכוש לבעליו או תשלום כסף בשל ההחזרה או המסירה כאמור.

חיוב בפיצויים ובהוצאות

11.   ניתן צו מבחן, רשאי בית המשפט, אם ראה לנכון –

(תיקון מס' 2)  תש"ם-1980 (תיקון מס' 3)  תשמ"ב-1982

(1)  להורות לנבחן, מיד לאחר מתן הצו, לשלם לנפגע סכום, שלא יעלה על הסכום הקבוע בסעיף 77 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, לשם פיוס או פיצוי על כל נזק שנגרם לו באותה עבירה; הוראה זו לא תפגע בזכות הנפגע ל"דיה";

(2)  להורות לנבחן לשלם את הוצאות המשפט, כולן או מקצתן, לרבות הוצאות העדים, ולקבוע שיעורים לתשלום כאמור;

(תיקון מס' 1) תשל"א-1971

(3)  להורות לנבחן, או להוריו – אם הוא קטין, להחזיר למדינה את ההוצאות, כולן או מקצתן, הכרוכות במילוי התנאים שנקבעו בצו כדי להבטיח את שלומו הנפשי והגופני של הנבחן ואת שיקומו החברתי, ובלבד שיש לו או להם האמצעים לכך.

מיום 4.4.1971

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"א מס' 620 מיום 4.4.1971 עמ' 89 (ה"ח 896)

הוספת פסקה 11(3)

מיום 8.2.1980

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ם מס' 959 מיום 8.2.1980 עמ' 62 (ה"ח 1414)

(1) להורות לנבחן, מיד לאחר מתן הצו, לשלם לנפגע סכום, שלא יעלה על 1,500 50,000 לירות,  לשם פיוס או פיצוי על כל נזק שנגרם לו באותה עבירה; הוראה זו לא תפגע בזכות הנפגע ל"דיה";

מיום 21.6.1982

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ב מס' 1053 מיום 21.6.1982 עמ' 173 (ה"ח 1580)

(1) להורות לנבחן, מיד לאחר מתן הצו, לשלם לנפגע סכום, שלא יעלה על 50,000 לירות הסכום הקבוע בסעיף 77 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, לשם פיוס או פיצוי על כל נזק שנגרם לו באותה עבירה; הוראה זו לא תפגע בזכות הנפגע ל"דיה";

גביית פיצויים והוצאות (תיקון מס' 1) תשל"א-1971

12.   (א)  כל סכום שנפסק לפי סעיף 11 יהיה חוב שבפסק דין המגיע מהנבחן או מהוריו, לפי הענין, למי שלזכותו נפסק ואפשר לגבותו בהתאם לכך.

           (ב)  מקום שנפסקו לאדם אחד גם סכום פיוס או פיצוי וגם הוצאות, אפשר לאכוף את שני הפסקים כאילו היו פסק אחד.

מיום 4.4.1971

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"א מס' 620 מיום 4.4.1971 עמ' 89 (ה"ח 896)

(א) כל סכום שנפסק לפי סעיף 11 יהיה חוב שבפסק דין המגיע מהנבחן או מהוריו, לפי הענין, למי שלזכותו נפסק ואפשר לגבותו בהתאם לכך.

פרק ב': אי-עמידה במבחן

הגדרות

13.   בפרק זה –

(תיקון מס' 4) תשס"ד-2004

           "הרשעת נבחן על עבירה נוספת" – הרשעת נבחן על עבירה שבוצעה בתקופת תקפו של צו מבחן, או מתן צו לפי סעיף 24 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971, בגלל עבירה כאמור, אף בלא הרשעה;

           "שופט" – שופט בית משפט שלום או שופט בית משפט מחוזי.

מיום 12.8.2004

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ד מס' 1957 מיום 12.8.2004 עמ' 531 (ה"ח 44)

"הרשעת נבחן על עבירה נוספת" – הרשעת נבחן על עבירה שבוצעה בתקופת תקפו של צו מבחן, או מתן צו לפי סעיף 18 לפקודת העבריינים הצעירים, 1937 צו לפי סעיף 24 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971, בגלל עבירה כאמור, אף בלא הרשעה;

נבחן שהורשע בעבירה נוספת

14.   ראה שופט כי נבחן פלוני הורשע על עבירה נוספת רשאי הוא ליתן כל אחד מאלה:

(1)  הזמנה לנבחן להתייצב לפני בית המשפט שנתן את צו המבחן במקום ובמועד שפורשו בה;

(תיקון מס' 4) תשס"ד-2004

(2)  צו לעצור את הנבחן ולהביאו לפני בית המשפט שנתן את צו המבחן, ואולם שופט בית משפט שלום לא יתן צו כאמור אלא על סמך הודעה בכתב הנתמכת בתצהיר.

מיום 12.8.2004

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ד מס' 1957 מיום 12.8.2004 עמ' 531 (ה"ח 44)

(2) צו לעצור את הנבחן ולהביאו לפני בית המשפט שנתן את צו המבחן, ואולם שופט בית משפט שלום לא יתן צו כאמור אלא על סמך הודעה בכתב הנתמכת בשבועה בתצהיר.

סמכות שופט בית משפט שלום

15.   שופט בית משפט שלום שהרשיע נבחן על עבירה נוספת –

(1)  רשאי לצוות להחזיק את הנבחן במשמורת או לשחררו בערבות, שלו בלבד או עם ערבים, עד שיתייצב או שיובא לפני בית המשפט שנתן את צו המבחן, ואם נתן צו לפי פסקה זו ישלח לבית המשפט שנתן את צו המבחן פרטים על הענין כפי שיראה רצוי;

(2)  ישלח לבית המשפט שנתן את צו המבחן תעודה על כך חתומה בידו, ולענין הליכים באותו בית משפט תהיה תעודה הנחזית חתומה כאמור ראיה להרשעת הנבחן בעבירה הנוספת.

סמכות ענישה לאחר עבירה נוספת

16.   הוכח להנחת דעתו של בית המשפט שנתן את צו המבחן כי הנבחן הורשע על עבירה נוספת, רשאי הוא –

(1)  אם ניתן צו המבחן בלא הרשעה על העבירה שבגללה ניתן – להרשיעו על אותה עבירה ולהטיל עליו עונש;

(תיקון מס' 4) תשס"ד-2004

(2)  אם ניתן צו המבחן לאחר הרשעה לפי סעיף 1(1)(א) – להטיל עליו עונש על העבירה המקורית במקום צו המבחן, והכל כפי שבית המשפט היה רשאי להטיל אילו זה עתה הורשע בפניו על אותה עבירה, ובהתחשב, בין השאר, בשיקולים אלה:

(א)   התקופה שחלפה מיום העמדתו של הנידון במבחן;

(ב)   הדרך שבה עמד במבחן עד למועד ביצוע העבירה הנוספת;

(ג)    חומרת העבירה הנוספת;

(תיקון מס' 4) תשס"ד-2004

(3)  אם ניתן צו המבחן לאחר הרשעה לפי סעיף 1(1)(ב) – להטיל עליו עונש נוסף על העבירה המקורית במקום צו המבחן, בהתחשב, בין השאר, בכל עונש אחר שהוטל עליו על העבירה המקורית ובשיקולים האמורים בפסקה (2).

מיום 12.8.2004

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ד מס' 1957 מיום 12.8.2004 עמ' 531 (ה"ח 44)

(2) אם ניתן צו המבחן לאחר הרשעה כאמור – להטיל עליו עונש לפי סעיף 1 (1)(א) – להטיל עליו עונש על העבירה המקורית במקום צו המבחן, והכל כפי שבית המשפט היה רשאי להטיל אילו זה עתה הורשע בפניו על אותה עבירה, ובהתחשב, בין השאר, בשיקולים אלה:

(א) התקופה שחלפה מיום העמדתו של הנידון במבחן;

(ב) הדרך שבה עמד במבחן עד למועד ביצוע העבירה הנוספת;

(ג) חומרת העבירה הנוספת;

(3) אם ניתן צו המבחן לאחר הרשעה לפי סעיף 1(1)(ב) – להטיל עליו עונש נוסף על העבירה המקורית במקום צו המבחן, בהתחשב, בין השאר, בכל עונש אחר שהוטל עליו על העבירה המקורית ובשיקולים האמורים בפסקה (2).

סמכות ענישה לבית משפט מחוזי לאחר עבירה בתקופת תוקף הצו

17.   ניתן צו מבחן על ידי בית משפט שלום והורשע הנבחן לאחר מכן בבית משפט מחוזי על עבירה שעבר בתקופת תקפו של צו המבחן, רשאי בית המשפט המחוזי –

(1)  אם ניתן צו המבחן בלא הרשעה על העבירה שבגללה ניתן – להרשיעו על אותה עבירה ולהטיל עליו עונש;

(תיקון מס' 4) תשס"ד-2004

(2)  אם ניתן צו המבחן לאחר הרשעה לפי סעיף 1(1)(א) – להטיל עליו עונש על העבירה המקורית במקום צו המבחן, והכל כפי שבית המשפט שנתן את צו המבחן היה רשאי להטיל אילו זה עתה הורשע באותו בית משפט על אותה עבירה, ובהתחשב, בין השאר, בשיקולים האמורים בסעיף 16(2);

(תיקון מס' 4) תשס"ד-2004

(3)  אם ניתן צו המבחן לאחר הרשעה לפי סעיף 1(1)(ב) – להטיל עליו עונש נוסף על העבירה המקורית במקום צו המבחן, בהתחשב, בין היתר, בכל עונש אחר שהוטל עליו על העבירה המקורית ובשיקולים האמורים בסעיף 16(2).

מיום 12.8.2004

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ד מס' 1957 מיום 12.8.2004 עמ' 531 (ה"ח 44)

(2) אם ניתן צו המבחן לאחר הרשעה כאמור – להטיל עליו עונש לפי סעיף 1 (1)(א) – להטיל עליו עונש על העבירה המקורית במקום צו המבחן, והכל כפי שבית המשפט שנתן את צו המבחן היה רשאי להטיל אילו זה עתה הורשע באותו בית משפט על אותה עבירה, ובהתחשב, בין השאר, בשיקולים האמורים בסעיף 16 (2);

(3) אם ניתן צו המבחן לאחר הרשעה לפי סעיף 1 (1)(ב) – להטיל עליו עונש נוסף על העבירה המקורית במקום צו המבחן, בהתחשב, בין היתר, בכל עונש אחר שהוטל עליו על העבירה המקורית ובשיקולים האמורים בסעיף 16 (2).

נבחן שלא ציית לצו מבחן

18.   (א)  ראה שופט כי נבחן פלוני לא מילא אחרי הוראה מהוראותיו של צו מבחן, רשאי הוא ליתן הזמנה לנבחן הדורשת ממנו להתייצב במקום ובמועד שפורשו בה או ליתן עליו צו מעצר; בין בהזמנה ובין בצו מעצר יורה שהנבחן יתייצב או יובא לפני בית המשפט שנתן את צו המבחן.

(תיקון מס' 4) תשס"ד-2004

           (ב)  שופט בית משפט שלום לא יתן הזמנה או צו מעצר לפי סעיף זה אלא על סמך הודעה בכתב הנתמכת בתצהיר.

מיום 12.8.2004

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ד מס' 1957 מיום 12.8.2004 עמ' 531 (ה"ח 44)

(ב) שופט בית משפט שלום לא יתן הזמנה או צו מעצר לפי סעיף זה אלא על סמך הודעה בכתב הנתמכת בשבועה בתצהיר.

התחייבות הנבחן להתייצב בבית המשפט

19.   (א)  שופט שנתן צו מעצר לפי סעיף 18 רשאי, אם ראה לנכון, להוסיף בו הוראה שלפיה ישוחרר הנבחן, לאחר מעצרו, בערבות שלו בלבד או עם ערבים, להתייצבותו כמפורש בהוראה; ההוראה תקבע את הסכומים שבהם יתחייבו הנבחן או הערבים.

           (ב)  ניתנה הוראה כאמור בסעיף קטן (א) ונעצר הנבחן והובא לתחנת משטרה, ישחרר אותו קצין המשטרה הממונה על תחנת המשטרה, לאחר שהנבחן יתן את ההתחייבות, שלו בלבד או עם ערבים שאישר קצין המשטרה, כמפורש בהוראה, להתייצבותו לפני בית המשפט במקום ובמועד הנקובים בהתחייבות.

דין הנבחן שלא ציית לצו (תיקון מס' 4)  תשס"ד-2004

20.   הוכח להנחת דעתו של בית המשפט שנתן את צו המבחן, שהנבחן לא מילא אחרי הוראה מהוראותיו של צו המבחן, רשאי בית המשפט, בהתחשב, בין היתר, בתקופה שחלפה מיום העמדתו של הנידון במבחן, בדרך שבה עמד במבחן באותה תקופה ובנסיבות אי מילוי הוראות צו המבחן לעשות אחד מאלה:

(תיקון מס' 1) תשל"א-1971

(1)  להזהיר את הנבחן בלי לפגוע בהמשך תקפו של צו המבחן;

(תיקון מס' 1) תשל"א-1971 (תיקון מס' 3) תשמ"ב-1982 (תיקון מס' 4) תשס"ד-2004

(2)  להטיל על הנבחן קנס בלי לפגוע בהמשך תקפו של צו המבחן, ואם לאחר מכן יבוא בית משפט להטיל עונש על הנבחן לפי סעיפים 16 או 17 או סעיף זה, יובא הקנס האמור בחשבון בקביעת אותו עונש;

(תיקון מס' 1) תשל"א-1971 (תיקון מס' 4) תשס"ד-2004

(3)  אם ניתן צו המבחן בלא הרשעה על העבירה שבגללה ניתן – להרשיע את הנבחן ולהטיל עליו עונש, ואם ניתן צו המבחן לאחר הרשעה לפי סעיף 1(1)(א) – להטיל על הנבחן עונש על העבירה המקורית במקום צו המבחן, הכל כפי שבית המשפט היה רשאי להטיל על הנבחן אילו זה עתה הורשע בפניו על אותה עבירה;

(תיקון מס' 4) תשס"ד-2004

(4)  אם ניתן צו המבחן לאחר הרשעה לפי סעיף 1(1)(ב) – להטיל עליו עונש נוסף על העבירה המקורית במקום צו המבחן, בהתחשב בכל עונש אחר שהוטל עליו על העבירה המקורית.

מיום 4.4.1971

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"א מס' 620 מיום 4.4.1971 עמ' 89 (ה"ח 896)

(1) להזהיר את הנבחן בלי לפגוע בהמשך תקפו של צו המבחן;

(1) (2) להטיל על הנבחן קנס 150 לירות בלי לפגוע בהמשך תקפו של צו המבחן, ואם לאחר מכן יבוא בית משפט להטיל עונש על הנבחן לפי סעיפים 16 או 17 או סעיף זה, יובא הקנס האמור בחשבון בקביעת הסכום של אותו עונש;

(2) (3) אם ניתן צו המבחן בלא הרשעה על העבירה שבגללה ניתן – להרשיע את הנבחן ולהטיל עליו עונש, ואם ניתן צו המבחן לאחר הרשעה כאמור – להטיל על הנבחן עונש, הכל כפי שבית המשפט היה רשאי להטיל על הנבחן אילו זה עתה הורשע בפניו על אותה עבירה.

מיום 21.6.1982

תיקון מס' 3

ס"ח תשמ"ב מס' 1053 מיום 21.6.1982 עמ' 173 (ה"ח 1580)

(2) להטיל על הנבחן קנס 150 לירות בלי לפגוע בהמשך תקפו של צו המבחן, ואם לאחר מכן יבוא בית משפט להטיל עונש על הנבחן לפי סעיפים 16 או 17 או סעיף זה, יובא הקנס האמור בחשבון בקביעת הסכום של אותו עונש;

מיום 12.8.2004

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ד מס' 1957 מיום 12.8.2004 עמ' 531 (ה"ח 44)

20. הוכח להנחת דעתו של בית המשפט שנתן את צו המבחן, שהנבחן לא מילא אחרי הוראה מהוראותיו של צו המבחן, רשאי בית המשפט, בהתחשב, בין היתר, בתקופה שחלפה מיום העמדתו של הנידון במבחן, בדרך שבה עמד במבחן באותה תקופה ובנסיבות אי מילוי הוראות צו המבחן לעשות אחד מאלה:

(1) להזהיר את הנבחן בלי לפגוע בהמשך תקפו של צו המבחן;

(2) להטיל על הנבחן קנס בלי לפגוע בהמשך תקפו של צו המבחן, ואם לאחר מכן יבוא בית משפט להטיל עונש על הנבחן לפי סעיפים 16 או 17 או סעיף זה, יובא הקנס האמור בחשבון בקביעת הסכום של אותו עונש;

(3) אם ניתן צו המבחן בלא הרשעה על העבירה שבגללה ניתן – להרשיע את הנבחן ולהטיל עליו עונש, ואם ניתן צו המבחן לאחר הרשעה כאמור – להטיל על הנבחן עונש לפי סעיף 1 (1)(א) – להטיל על הנבחן עונש על העבירה המקורית במקום צו המבחן, הכל כפי שבית המשפט היה רשאי להטיל על הנבחן אילו זה עתה הורשע בפניו על אותה עבירה;

(4) אם ניתן צו המבחן לאחר הרשעה לפי סעיף 1(1)(ב) – להטיל עליו עונש נוסף על העבירה המקורית במקום צו המבחן, בהתחשב בכל עונש אחר שהוטל עליו על העבירה המקורית.

פקיעת צו מבחן (תיקון מס' 4)  תשס"ד-2004

21.   הוטל על הנבחן עונש על העבירה המקורית במקום צו המבחן, יפקע תוקפו של צו המבחן.

מיום 4.4.1971

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"א מס' 620 מיום 4.4.1971 עמ' 89 (ה"ח 896)

21. נענש הנבחן על העבירה שבגללה ניתן צו המבחן, יפקע תקפו של הצו, אך אם היה העונש מאסר על תנאי לא יפקע צו המבחן; לא פקע הצו והנבחן לא ציית לו, רשאי בית המשפט לעשות כאמור בסעיפים 18, 19 ו-20 למעט פסקה (3) שבו.

מיום 12.8.2004

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ד מס' 1957 מיום 12.8.2004 עמ' 532 (ה"ח 44)

החלפת סעיף 21

הנוסח הקודם:

21. נענש הנבחן על העבירה שבגללה ניתן צו המבחן, יפקע תקפו של הצו, אך אם היה העונש מאסר על תנאי לא יפקע צו המבחן; לא פקע הצו והנבחן לא ציית לו, רשאי בית המשפט לעשות כאמור בסעיפים 18, 19 ו-20 למעט פסקה (3) שבו.

פרק ג': תיקון צו מבחן והפקעתו

תיקון צו מבחן (תיקון מס' 1) תשל"א-1971

22.   (א)  בית המשפט שנתן את צו המבחן רשאי, לפי בקשת הנבחן או הוריו אם הוא קטין או קצין המבחן המפקח עליו, ליתן צו תיקון המשנה או המבטל הוראה מהוראותיו או מוסיף בו הוראה חדשה; ואולם לא יינתן צו תיקון להפחית את תקופת צו המבחן או להאריך אותה מעבר לשלוש שנים מיום מתן צו המבחן.

(תיקון מס' 1) תשל"א-1971

           (ב)  בצו תיקון רשאי בית המשפט, אם הוכח לפניו, בדרך שתיראה לו, כי יש מוסד המסכים לקבל את הנבחן ושהסכמתו מספקת כדי לחייבו בכך, להורות שהנבחן יגור באותו מוסד תקופה שלא תימשך מעבר לתקופת תקפו של צו המבחן.

(תיקון מס' 1) תשל"א-1971

           (ג)   (בוטל).

מיום 4.4.1971

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"א מס' 620 מיום 4.4.1971 עמ' 89 (ה"ח 896)

22. (א) בית המשפט שנתן את צו המבחן רשאי, לפי בקשת הנבחן או הוריו אם הוא קטין או קצין המבחן המפקח עליו, ליתן צו תיקון המשנה או המבטל הוראה מהוראותיו או מוסיף בו הוראה חדשה; ואולם לא יינתן צו תיקון להפחית את תקופת צו המבחן או להאריך אותה מעבר לשלוש שנים מיום מתן צו המבחן.

(ב) בצו תיקון רשאי בית המשפט, אם הוכח לפניו, בדרך שתיראה לו, כי יש מוסד המסכים לקבל את הנבחן ושהסכמתו מספקת כדי לחייבו בכך, להורות שהנבחן יגור באותו מוסד תקופה שלא תתמשך מעבר לשלוש שנים מיום מתן צו התיקון, אם סך כל הזמן שבו נדרש הנבחן לגור במוסד או במוסדות לפי צו המבחן אינו עולה על שלוש שנים תקופה שלא תימשך מעבר לתקופת תקפו של צו המבחן.

(ג) נתן בית המשפט צו תיקון המשנה, המבטל או המוסיף הוראה שלפיה על הנבחן לגור במוסד, יודיע בית המשפט מיד על כך למנהל הכללי של משרד הסעד.

תיקון בעקבות שינוי מקום מגורים

23.   (א)  נוכח בית המשפט שנתן את צו המבחן שהנבחן שינה או עומד לשנות מקום מגוריו, רשאי הוא, לפי בקשת קצין המבחן המפקח עליו, ליתן צו המתקן את צו המבחן בהחלפת ציון המחוז או האזור שבו בציון המחוז או האזור החדשים.

           (ב)  נתן בית המשפט צו לפי סעיף קטן (א), יעביר לבית המשפט שבמחוז או באזור החדשים את כל התעודות והידיעות השייכות לענין, ומכאן ואילך יראו את בית המשפט הזה, לענין פקודה זו, כבית המשפט שנתן את צו המבחן.

נוכחות הנבחן במעמד מתן צו

24.   צו לפי סעיף 22 המבטל הוראה של צו מבחן, וצו לפי סעיף 23 יכול שיינתנו בלי שהוזמן הנבחן לדיון בנתינתם, ואולם לא יינתן צו אחר לפי סעיף 22 אלא על פי בקשת הנבחן או בפניו.

הפקעת צו מבחן

25.   לפי בקשת הנבחן או קצין המבחן המפקח עליו רשאי בית המשפט שנתן את צו המבחן להפקיעו; הגיש את הבקשה קצין המבחן, רשאי בית המשפט לדון בה בלי להזמין את הנבחן.

עותקי תיקון והפקעה

26.   נתן בית המשפט צו לפי סעיפים 22, 23 או 25, יתן הפקיד הממונה על מזכירות בית המשפט שני עותקים של הצו לקצין המבחן המפקח על הנבחן, או שפיקח עליו לפני מתן הצו, הכל לפי הענין, וקצין המבחן יתן עותק אחד לנבחן.

פרק ד': שירות המבחן

שירות המבחן (תיקון מס' 1) תשל"א-1971

27.   שר הסעד ימנה מבין עובדי משרד הסעד קצין מבחן ראשי למבוגרים וקצין מבחן ראשי לנוער לארגונו וניהולו של שירות המבחן למבוגרים ולנוער בהתאם לתקנות, וכן מספר מספיק של קציני מבחן שימלאו את התפקידים שנקבעו בתקנות.

מיום 4.4.1971

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"א מס' 620 מיום 4.4.1971 עמ' 89 (ה"ח 896)

החלפת סעיף 27

הנוסח הקודם:

27. שר הסעד ימנה קצין מבחן ראשי לארגונו ולניהולו של שירות המבחן במדינה בהתאם לתקנות, ומספר מספיק של קציני מבחן כשירים מבחינת האופי והנסיון, שימלאו את התפקידים שנקבעו בתקנות.

ועדות מבחן (תיקון מס' 1) תשל"א-1971

28.   שר הסעד ימנה ועדות שחבריהן אישים שיראה אותם מתאימים לדבר; ועדות אלה ייעצו לו בכל הנוגע להעמדת עבריינים במבחן, למניעת עבריינות ולשיקום עבריינים, בדרך שקבע בתקנות.

מיום 4.4.1971

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"א מס' 620 מיום 4.4.1971 עמ' 89 (ה"ח 896)

החלפת סעיף 28

הנוסח הקודם:

28. שר הסעד ימנה ועדות מבחן שחבריהן אנשים שיראה אותם מתאימים לדבר; ועדת מבחן תבקר את עבודתם של קציני מבחן בעניניהם של פלוני ופלוני ותמלא את התפקידים הכרוכים במבחן כפי שנקבעו בתקנות.

תרומות למעונות

29.   שר הסעד רשאי לאשר תרומות להקמתם ולהחזקתם של מעונות ואכסניות לקליטת נבחנים.

תקנות

30.   שר הסעד רשאי לקבוע בתקנות את –

(1)  תפקידיו של קצין מבחן ראשי;

(2)  תפקידיהם של קציני מבחן;

(3)  הקמתן ותפקידיהן של ועדות מבחן;

(4)  טפסי הרשומות שינוהלו ויוחזקו לפי פקודה זו;

(5)  שכרו של כל אדם שנתמנה למלא תפקיד לפי פקודה זו;

(6)  האגרות והתשלומים האחרים שייגבו בעד כל דבר שיש לעשות לפי פקודה זו;

(7)  ההוראות הנחוצות דרך כלל לביצוע מטרות פקודה זו  והוראותיה.

                                                                                       גולדה מאיר

                                                                                                                  ראש הממשלה

                                                                                                        ממלא מקום שר המשפטים


לוח השוואה


הסעיף הקודם הסעיף החדש

הסעיף הקודם הסעיף החדש


1                   שם

2                                14 סיפה

3(1)                              1

3(1) תנאי     3

3(3)                              2

4(1) רישה      4(א), (ב)

4(1) סיפה    5                    

4(2)            6

4(3)            7

5                                10

6(1) רישה    11(1)

6(1) סיפה    12(א)

6(2)            11(1) סיפה

6(3) רישה    11(2)

6(3) סיפה    12(א)

6(4)            12(ב)

7(1), (2)      13, 14

7(3)            13, 15 רישה (1)

7(4)            13, 16

7(5)             17

8(1)            18(א) רישה

8(1) תנאי     18(ב)

8(2)(א)                       18(א) סיפה

8(2)(ב)                       19(א)

8(2)(ג)                       19(ב)

8(3)            20

9(1)            8

9(2), (3)      9

10                              13, 15

11(1)                          22(א)

11(2)                          22(ב)

11(3)                          23

11(4)                          24

11(5)                          22(ג)

12(1)                          25

12(2)                          21

13                              26

14(1)                          4(ב)

15                              29

16(א), (ב)    27

16(ג)                          28

17                              30

17 תנאי     הושמט

16                              הושמט


הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמה דיני מדינת ישראל [נוסח חדש] מס' 14 מיום 1.8.1969 עמ' 312 (הנ"ח 17, עמ' 428).

נקבע בוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ביום 8.7.1969 לפי סעיף 16 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948. נוסח זה בא במקום פקודת העמדת עבריינים במבחן שפורסמה ע"ר מס' 1380 מיום 28.12.1944, תוס' 1, עמ' 128; ס"ח תשי"ד מס' 140 מיום 31.12.1953 עמ' 46 (ה"ח תשי"ד מס' 179 עמ' 11); ס"ח תשי"ד מס' 166 מיום 17.9.1954 עמ' 239 (ה"ח תשי"ד מס' 179 עמ' 6) בסעיף 41 לחוק לתיקון דיני העונשין (דרכי ענישה), תשי"ד-1954; ס"ח תשכ"ג מס' 394 מיום 13.6.1963 עמ' 84 (ה"ח תשכ"ב מס' 522 עמ' 246) בסעיף 14 לחוק לתיקון דיני העונשין (דרכי ענישה) (תיקון מס' 5), תשכ"ג-1963; ס"ח תשכ"ה מס' 458 מיום 15.7.1965 עמ' 182 (ה"ח תשכ"ג מס' 548 עמ' 161) בסעיף 223 לחוק סדר הדין הפלילי, תשכ"ה-1965.

תוקנה ס"ח תשל"א מס' 620 מיום 4.4.1971 עמ' 88 (ה"ח תש"ל מס' 896 עמ' 254) – תיקון מס' 1.

ס"ח תש"ם מס' 959 מיום 8.2.1980 עמ' 62 (ה"ח תשל"ט מס' 1414 עמ' 265) – תיקון מס' 2 בסעיף 18 לחוק העונשין (תיקון מס' 9), תש"ם-1980.

ס"ח תשמ"ב מס' 1053 מיום 21.6.1982 עמ' 173 (ה"ח תשמ"ב מס' 1580 עמ' 196) – תיקון מס' 3 בסעיף 9 לחוק העונשין (תיקון מס' 14), תשמ"ב-1982.

ס"ח תשס"ד מס' 1957 מיום 12.8.2004 עמ' 530 (ה"ח הכנסת תשס"ד מס' 44 עמ' 109) – תיקון מס' 4; ר' סעיף 13 לענין הוראת מעבר.