נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א-1981

 

 

עונשין ומשפט פלילי – מרשם פלילי

בתי משפט וסדרי דין – סדר דין פלילי – מרשם פלילי

תוכן ענינים

 

פרק א': המרשם הפלילי

Go

4

סעיף 1

ניהול המרשם

Go

4

סעיף 2

פרטי הרישום

Go

4

 

פרק ב': מסירת מידע

Go

4

סעיף 3

סייג למסירה

Go

4

סעיף 4

גישה למרשם

Go

4

סעיף 5

מסירת מידע לרשויות ולבעלי תפקידים

Go

5

סעיף 6

מסירת מידע לשם פעולה

Go

5

סעיף 7

מסירת מידע לשם כהונה

Go

5

סעיף 8

מסירת מידע לשם מכרז

Go

5

סעיף 9

מסירת מידע לרשויות זרות

Go

5

סעיף 10

מסירת מידע לרשות הרישוי

Go

5

סעיף 11

מידע על חקירות ומשפטים תלויים ועומדים

Go

5

סעיף 11א

מידע על תיקים סגורים

Go

5

סעיף 12

עיון, הודעה על מסירת מידע ותיקון טעות

Go

6

 

פרק ג': הגבלת מידע שנמסר

Go

6

סעיף 13

הגבלת מסירה לגבי קטינים ולענין צווים מיוחדים

Go

6

סעיף 14

התיישנות הרשעה

Go

6

סעיף 15

חישוב התקופות

Go

7

סעיף 16

מחיקת הרשעה

Go

7

סעיף 17

מידע שלמסירתו אין סייג

Go

7

סעיף 18

סמכות נשיא המדינה

Go

7

 

פרק ד': תוצאיהן של התיישנות ומחיקה

Go

8

סעיף 19

תוצאי התיישנות הרשעה

Go

8

סעיף 20

תוצאי מחיקת הרשעה

Go

8

 

פרק ה': שונות

Go

8

סעיף 21

מידע שנתקבל שלא על פי חוק זה

Go

8

סעיף 22

עונשין

Go

8

סעיף 23

שמירת סודיות

Go

8

סעיף 24

הוראות מעבר

Go

8

סעיף 25

סמכות שר המשפטים

Go

8

סעיף 26

ביצוע ותקנות

Go

8

סעיף 27

תיקון תקנות שעת חירום

Go

9

סעיף 28

תחילה

Go

9

סעיף 29

פרסום

Go

9

 

תוספת ראשונה

Go

9

 

תוספת שניה

Go

13

 

תוספת שלישית

Go

13

 


חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א-1981*

פרק א': המרשם הפלילי

ניהול המרשם

1.    (א)  המשטרה תנהל מרשם פלילי ובו פרטי רישום לענין כל אדם שניתנה לגביו הרשעה או החלטה אחרת כאמור בסעיף 2.

          (ב)  פרטי הרישום יימסרו למשטרה מאת מי שנקבע לכך ובדרך שנקבעה לכך בתקנות.

          (ג)   אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מסמכות המשטרה לנהל רישומים אחרים הדרושים לה לצרכיה.

(תיקון מס' 8) תשס"ח-2008

          (ד)  (1)   ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרת ישראל או קצין משטרה בדרגת סגן ניצב ומעלה שהוא הסמיך לכך (בסעיף זה – הגורם המוסמך), רשאי לבטל מרישומי המשטרה רישום בדבר החלטה שלא לחקור או שלא להעמיד לדין כאמור בסעיף 11א, לפי אמות מידה שקבע השר לביטחון הפנים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת (בסעיף זה – ועדת החוקה);

(2)   אמות המידה כאמור בפסקה (1) ייקבעו בהתחשב, בין השאר, במשך הזמן שחלף מיום האירוע נושא החקירה (בסעיף זה – האירוע), גילו של האדם שהרישום נוגע לו ביום האירוע, נסיבותיו האישיות, קיומם של רישומים אחרים כאמור בסעיף קטן (ג) או של פרטי רישום כאמור בסעיף 2 לגבי אותו אדם, מהות העבירות שיוחסו לו וחומרתן.

(תיקון מס' 8) תשס"ח-2008

          (ה)[1] על אף האמור בסעיף קטן (ד), רישום בדבר החלטה שלא לחקור או שלא להעמיד לדין כאמור בסעיף 11א, בנוגע לעבירה שאינה פשע, יבוטל בתום שבע שנים מיום האירוע, אלא אם כן החליט הגורם המוסמך אחרת; החלטת הגורם המוסמך לפי סעיף קטן זה תינתן בכתב, ותהיה בהתאם לאמות מידה שקבע השר לביטחון הפנים באישור ועדת החוקה.

סעיף קטן 1(ד) מיום 30.6.2008

סעיף קטן 1(ה) מיום 30.9.2008

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ח מס' 2143 מיום 30.3.2008 עמ' 391 (ה"ח 166)

הוספת סעיפים קטנים 8(ד), 8(ה)

פרטי הרישום

2.    ואלה פרטי הרישום:

(1)   הרשעות וענשים של בית משפט או בית דין בפלילים (להלן - בית משפט) בשל פשעים ועוונות (להלן - עבירות);

(2)   צווי מבחן, צווים בדבר התחייבות להימנע מעבירה - למעט צווים נגד מתלונן - וצווי שירות לתועלת הציבור, אף אם ניתנו ללא הרשעה, והכל עקב עבירה;

(3)   קביעת בית משפט באישום בעבירה כי הנאשם אינו מסוגל לעמוד בדין או אינו בר-עונשין מחמת היותו חולה נפש או לקוי בכשרו השכלי;

(4)   קביעה לפי סעיף 24 וצו לפי סעיף 26 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל"א–1971;

(תיקון מס' 7) תשס"ו-2006

(5)   (נמחקה);

(6)   שינוי שנעשה בפרט רישום מכוח חנינה או מכוח סמכות אחרת על פי דין;

(7)   החלטת נשיא המדינה לפי סעיף 18.

מיום 1.4.2006

תיקון מס' 7

ס"ח תשס"ו מס' 2045 מיום 1.1.2006 עמ' 153 (ה"ח 174)

מחיקת פסקה 2(5)

הנוסח הקודם:

(5) הרשעות וענשים בבית דין למשמעת שהוקם לפי פקודת המשטרה [נוסח חדש], תשל"א-1971, למעט הרשעות וענשים בשל עבירות משמעת ששר הפנים, בהתייעצות עם שר המשפטים, קבע בתקנות;

פרק ב': מסירת מידע

סייג למסירה

3.    המרשם יהיה חסוי ולא יימסר מידע ממנו אלא לפי חוק זה.

גישה למרשם

4.    (א)  המרשם יהיה פתוח לפני הגופים המפורטים להלן והם יהיו רשאים להעביר ביניהם מידע מן המרשם, הכל במידה שהדבר דרוש למילוי תפקידיהם:

(1)   המשטרה, בהתאם לפקודות קבע;

(2)   שירות הבטחון הכללי, לפי כללים שיקבע ראש שירות הבטחון הכללי;

(3)   המשטרה הצבאית, לפי כללים שיקבע קצין המשטרה הצבאית הראשי;

(4)   מחלקת בטחון שדה של צבא-הגנה לישראל לצורך ביצוע חקירות בטחוניות, לפי כללים שיקבע ראש מחלקת בטחון שדה.

          (ב)  כללים לפי סעיף קטן (א) טעונים אישור היועץ המשפטי לממשלה וועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, ואינם טעונים פרסום ברשומות.

(תיקון מס' 1)  תשמ"ג-1983

          (ג)   העברת מידע בין הגופים המפורטים בסעיף קטן (א) אינה כפופה להגבלות שחוק זה קובע לענין מסירת מידע ואינה מחייבת מסירת הודעה כאמור בסעיף 12.

מיום 4.8.1983

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ג מס' 1090 מיום 4.8.1983 עמ' 144 (ה"ח 1630)

הוספת פסקה 4(ג)

מסירת מידע לרשויות ולבעלי תפקידים

5.    (א)  המשטרה תמסור מידע מן המרשם לרשויות ולבעלי תפקידים המפורטים בתוספת הראשונה.

          (ב)  שירות הבטחון הכללי רשאי למסור מידע לגופים המפורטים בתוספת הראשונה.

          (ג)   המשטרה הצבאית רשאית למסור מידע לגופים המפורטים בפרטים (יב), (טז), (יז), (יט) ו-(כו) שבתוספת הראשונה.

          (ד)  מחלקת בטחון שדה של צבא-הגנה לישראל רשאית למסור מידע לגופים המפורטים בפרט (כו) שבתוספת הראשונה.

          (ה)  מסירת המידע תהיה לפי דרישת הגופים הזכאים לקבלו ולצורך מילוי תפקידיהם, ולפי כללים שיקבע שר המשפטים בהתייעצות עם השר הממונה על הגוף הנדון ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.

מסירת מידע לשם פעולה

6.    מי שהוסמך על פי חיקוק לתת, לחדש או לבטל רשיון, היתר, זכות עיסוק או זכות אחרת (להלן - זכות), ולשם כך הוא רשאי על פי אותו חיקוק להביא בחשבון את עברו הפלילי של מבקש הזכות, של בעל הזכות או של אדם אחר הנוגע בדבר, תמסור לו המשטרה מידע מן המרשם על כל אחד מאלה אם הוא הסכים לכך.

מסירת מידע לשם כהונה

7.    נקבעה בחיקוק פסלות לכהונה ציבורית בשל עבר פלילי, תמסור המשטרה מידע מן המרשם על מי שממלא או נועד למלא אותה כהונה אם היועץ המשפטי לממשלה אישר זאת, לאחר שראה שיש למבקש ענין מוצדק לקבל את המידע.

מסירת מידע לשם מכרז

8.    (א)  המשטרה תמסור לגוף ציבורי מידע מן המרשם על עבירות המפורטות בתוספת השניה, לצורך השתתפותו של אדם במכרז מטעם הגוף, אם אותו אדם הסכים לכך; לענין זה, "גוף ציבורי" - המדינה, רשות מקומית או תאגיד שהוקם על פי דין וחלה עליו חובת מכרז.

          (ב)  מסירת המידע לפי סעיף זה תהיה, לענין המדינה - לחשב הכללי או לחשב של המשרד הממשלתי הנוגע בדבר; לענין רשות מקומית - לראש הרשות; ולענין תאגיד - ליושב ראש שלו; כל אחד מאלה רשאי להסמיך אדם לקבל את המידע.

מסירת מידע לרשויות זרות

9.    נזקק אדם בענינו הוא למידע מן המרשם לצורך הגשתו לרשות ממלכתית זרה, תמסור המשטרה את המידע, על פי בקשת האדם, לאותה רשות.

מסירת מידע לרשות הרישוי (תיקון מס' 1)  תשמ"ג-1983

10.  (א)  המשטרה תמסור לרשות הרישוי לפי פקודת התעבורה מידע מן המרשם בדבר כל עבירה הכרוכה בנהיגת רכב ובדבר כל עבירה של בעל רשיון נהיגה הנוגעת לשימוש בסם מסוכן או להחזקת סם מסוכן לצורך שימוש בו (להלן - עבירת סמים); בסעיף זה, "סם מסוכן" - כהגדרתו בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג-1973;

          (ב)  המשטרה תמסור לרשות הרישוי לפי פקודת התעבורה, לפי בקשתה, מידע מן המרשם על עבירת סמים שעבר מבקש רשיון נהיגה.

מיום 4.8.1983

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ג מס' 1090 מיום 4.8.1983 עמ' 144 (ה"ח 1630)

10. (א) המשטרה תמסור לרשות הרישוי לפי פקודת התעבורה מידע מן המרשם בדבר כל עבירה הכרוכה בנהיגת רכב ובדבר כל עבירה של בעל רשיון נהיגה הנוגעת לשימוש בסם מסוכן או להחזקת סם מסוכן לצורך שימוש בו (להלן — עבירת סמים); בסעיף זה, "סם מסוכן" — כהגדרתו בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג–1973;

(ב) המשטרה תמסור לרשות הרישוי לפי פקודת התעבורה, לפי בקשתה, מידע מן המרשם על עבירת סמים שעבר מבקש רשיון נהיגה.

מידע על חקירות ומשפטים תלויים ועומדים

11.  המשטרה או גוף שרשאי למסור מידע לפי חוק זה רשאים למסור למי שזכאי לקבל מידע לפי חוק זה גם פרטים בדבר משפטים וחקירות פליליים התלויים ועומדים בענינים שההרשעות בהם הן פרט רישום לפי סעיף 2.

מידע על תיקים סגורים (תיקון מס' 1) תשמ"ג-1983 (תיקון מס' 16) תשע"ב-2012

11א.  מידע על החלטה שלא לחקור או שלא להעמיד לדין כאמור בסעיפים 59 ו-62 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982, מידע על סגירת תיק בהסדר לפי סימן א'1 בפרק ד' לאותו חוק וכן מידע על משפט שבו עוכבו ההליכים לפי סעיף 231 לאותו חוק, לא יימסר אלא לגופים המפורטים בתוספת השלישית.

מיום 4.8.1983

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ג מס' 1090 מיום 4.8.1983 עמ' 144 (ה"ח 1630)

הוספת סעיף 11א

 

מיום 2.5.2013

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ב מס' 2374 מיום 2.8.2012 עמ' 604 (ה"ח 416)

11א. מידע על החלטה שלא לחקור או שלא להעמיד לדין כאמור בסעיפים 59 ו-62 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982, מידע על סגירת תיק בהסדר לפי סימן א'1 בפרק ד' לאותו חוק וכן מידע על משפט שבו עוכבו ההליכים לפי סעיף 231 לאותו חוק, לא יימסר אלא לגופים המפורטים בתוספת השלישית.

עיון, הודעה על מסירת מידע ותיקון טעות (תיקון מס' 1)  תשמ"ג-1983

12.  (א)  כל אדם זכאי לעיין במידע שבמרשם הנוגע לו.

          (ב)  נמסר מידע על אדם על פי חוק זה, יתנו המשטרה או מי שנקבע לכך בתקנות הודעה על כך לאותו אדם (להלן - נושא המידע); הוראה זו לא תחול במקרים אלה:

(1)   המידע נמסר לרשות הרישוי לפי סעיף 10;

(2)   המידע נמסר לגופים המפורטים בפרטים (א), (י) עד (יח), (כב) עד (כו) ו-(כח) שבתוספת הראשונה ולבעלי התפקידים המפורטים בתקנה 4א(א) לתקנות-שעת-חירום (יהודה והשומרון, חבל עזה, סיני ודרום סיני - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), תשכ"ז-1967;

(3)   נושא המידע הסכים בכתב למסירת המידע.

          (ג)   נמסר מידע והוברר שנפלה טעות ברישום או במידע שנמסר, יתוקן הדבר והודעה על כך תימסר לנושא המידע וכן, אם נושא המידע ביקש זאת, למי שקיבל את המידע.

          (ד)  העיון במידע וההודעה על מסירת מידע או על תיקון טעות יהיו בדרך שתיקבע בתקנות באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.

מיום 4.8.1983

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ג מס' 1090 מיום 4.8.1983 עמ' 144 (ה"ח 1630)

12. (א) כל אדם זכאי לעיין במידע שבמרשם הנוגע לו; העיון יהיה בדרך שתקבע בתקנות.

(ב) נמסר מידע על אדם לפי חוק זה, תשלח המשטרה הודעה על כך לאותו אדם, ואם היה חסוי - לאפוטרופסו.

(ב) נמסר מידע על אדם על פי חוק זה, יתנו המשטרה או מי שנקבע לכך בתקנות הודעה על כך לאותו אדם (להלן - נושא המידע); הוראה זו לא תחול במקרים אלה:

(1) המידע נמסר לרשות הרישוי לפי סעיף 10;

(2) המידע נמסר לגופים המפורטים בפרטים (א), (י) עד (יח), (כב) עד (כו) ו - (כח) שבתוספת הראשונה ולבעלי התפקידים המפורטים בתקנה 4א(א) לתקנות-שעת-חירום (יהודה והשומרון, חבל עזה, סיני ודרום סיני - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ז - 1967;

(3) נושא המידע הסכים בכתב למסירת המידע.

(ג) נמסר מידע והוברר שנפלה טעות ברישום או במידע שנמסר, יתוקן הדבר והודעה על כך תימסר למי שקיבל את המידע ולמי שהמידע עליו ולכל גוף כאמור בסעיף 4(א) לנושא המידע וכן, אם נושא המידע ביקש זאת, למי שקיבל את המידע.

(ד) העברת מידע לפי סעיף 4(א) אינה בגדר מסירה לענין סעיף זה.

(ד) העיון במידע וההודעה על מסירת מידע או על תיקון טעות יהיו בדרך שתיקבע בתקנות באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.

פרק ג': הגבלת מידע שנמסר

הגבלת מסירה לגבי קטינים ולענין צווים מיוחדים (תיקון מס' 1)  תשמ"ג-1983 (תיקון מס' 9)  תשס"ט-2008

13.  מידע מן המרשם כמפורט להלן לא יימסר אלא לגופים המפורטים בפרטים (א) עד (ה), (י) עד (יב), (יד) עד (יט), (כא), (כב), (כד), (כה), (כח) ו-(ל) שבתוספת הראשונה לצורך מילוי תפקידיהם:

(1)   מידע על עבירה שעבר קטין בטרם מלאו לו ארבע עשרה שנים;

(2)   מידע על עוון שעבר קטין שמלאו לו ארבע עשרה שנים וטרם מלאו לו שש עשרה שנים;

(3)   קביעה או צו כאמור בסעיף 2(4);

(4)   מידע בדבר צו מבחן;

(5)   מידע על צו בדבר התחייבות להימנע מעבירה וצו שירות לתועלת הציבור שניתנו ללא הרשעה.

מיום 4.8.1983

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ג מס' 1090 מיום 4.8.1983 עמ' 145 (ה"ח 1630)

מידע מן המרשם כמפורט להלן לא יימסר אלא לגופים המפורטים בפרטים (א), (י) עד (יב), (יד), (יח), (יט), (כא) ו-(כד) בפרטים (א) עד (ה), (י) עד (יב), (יד) עד (יט), (כא), (כב), (כד), (כה) ו-(כח) שבתוספת הראשונה לצורך מילוי תפקידיהם:

 

מיום 16.11.2008

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ט מס' 2192 מיום 16.11.2008 עמ' 115 (ה"ח 380)

מידע מן המרשם כמפורט להלן לא יימסר אלא לגופים המפורטים בפרטים (א) עד (ה), (י) עד (יב), (יד) עד (יט), (כא), (כב), (כד), (כה) ו-(כח) (כח) ו-(ל) שבתוספת הראשונה לצורך מילוי תפקידיהם:

התיישנות הרשעה

14.  (א)  לא יימסר מידע לפי סעיפים 6 עד 9 אם עברו מיום פסק הדין או ההחלטה התקופות המפורטות להלן (בחוק זה - תקופת ההתיישנות):

(1)   אם הוטל מאסר עד שנה אחת - התקופה שהוטלה ועוד שבע שנים;

(2)   אם הוטל מאסר עד חמש שנים - התקופה שהוטלה ועוד עשר שנים;

(3)   אם הוטל מאסר למעלה מחמש שנים - התקופה שהוטלה ועוד כפל התקופה, ובלבד שהתקופה הנוספת לא תעלה על חמש עשרה שנים;

(4)   אם הוטל עונש שאינו בין המפורטים בפסקאות (1) עד (3), או נתן בית המשפט קביעה כאמור בסעיף 2(3) - שבע שנים.

          (ב)  הוראות סעיף קטן (א) יחולו לגבי עבירה שעבר קטין, בשינויים אלה:

(1)   אם הוטל מאסר עד שלוש שנים - תקופת ההתיישנות תהיה התקופה שהוטלה ועוד חמש שנים;

(2)   אם הוטל מאסר עד חמש שנים - תקופת ההתיישנות תהיה התקופה שהוטלה ועוד שבע שנים;

(3)   אם הוטל מאסר למעלה מחמש שנים - תקופת ההתיישנות תהיה התקופה שהוטלה ועוד עשר שנים;

(4)   אם הוטל עונש שאינו בין המפורטים בפסקאות (1) עד (3) או נתן בית המשפט קביעה כאמור בסעיף 2(3) - תקופת ההתיישנות תהיה שלוש שנים.

          (ג)   המשטרה תמסור מידע אף אם חלפו התקופות האמורות בסעיפים קטנים (א) או (ב) אם ידוע לה שהאדם עדיין לא נשא ענשו, כולו או מקצתו.

          (ד)  אם בתקופת ההתיישנות הורשע אדם בעבירה או ניתנה עליו קביעה כאמור בסעיף 2(3), יימסר מידע על ההרשעה הקודמת כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות של ההרשעה הנוספת או של הקביעה.

          (ה)  לענין סעיף זה, "מאסר" - מאסר בפועל, לרבות מאסר על תנאי שהופעל.

חישוב התקופות

15.  (א)  הופחת עונש או הומר על פי סמכות כדין, יראו לענין תקופת ההתיישנות את העונש כפי שהופחת או הומר כעונש שהוטל בשל העבירה.

          (ב)  הוטל עונש אחד בשל הרשעות אחדות, או שהוטל עונש מצטבר, רואים אותו לענין תקופת ההתיישנות כאילו הוטל בשל כל אחת מההרשעות.

          (ג)   הוטלו בפסק דין אחד ענשים שונים בשל הרשעות שונות, יימסר המידע לגבי כל אחת מהן, כל עוד לא חלפו תקופות ההתיישנות כולן.

מחיקת הרשעה (תיקון מס' 2) תשמ"ז-1987

16.  (א)  משעברו עשר שנים מתום תקופת ההתיישנות (להלן - תקופת המחיקה), יראו את ההרשעה כהרשעה שנמחקה ולא יימסר מידע עליה אלא לגופים המנויים בפרטים (ב) עד (ה) לתוספת הראשונה וליועץ המשפטי לממשלה; היו לנידון מספר הרשעות, תחל תקופת המחיקה רק משתמו תקופות ההתיישנות של כל ההרשעות שלו.

(תיקון מס' 2) תשמ"ז-1987

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א) תהיה תקופת המחיקה, לענין מידע כאמור בסעיף 13, חמש שנים, ולגבי עוון שעבר קטין שטרם מלאו לו שש עשרה שנים – שלוש שנים; תקופת מחיקה כאמור תחל ביום פסק הדין או ההחלטה.

(תיקון מס' 2) תשמ"ז-1987

          (ב1) תקופת המחיקה תיפסק אם מי שהמידע עליו הורשע בעבירה נוספת.

(תיקון מס' 1) תשמ"ג-1983

          (ג)   הרשעה שנשיא המדינה נתן עליה חנינה, דינה כדין הרשעה שנמחקה.

מיום 4.8.1983

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ג מס' 1090 מיום 4.8.1983 עמ' 145 (ה"ח 1630)

16. (א) משעברו עשר שנים מתום תקופת ההתיישנות, ולענין מידע כאמור בסעיף 13 - מיום פסק הדין או ההחלטה (להלן - תקופת המחיקה), יראו את ההרשעה כהרשעה שנמחקה ולא יימסר עליה מידע אלא לגופים המנויים בפרטים (ב) עד (ה) לתוספת הראשונה וליועץ המשפטי לממשלה.

(ב) תקופת המחיקה תחל רק משתמו תקופות ההתיישנות של כל ההרשעות של מי שהמידע עליו, ותיפסק משהורשע בעבירה נוספת.

(ג) העברת מידע לפי סעיף 4(א) אינה בגדר מסירה לענין סעיף זה.

(ד)(ג) הרשעה שנשיא המדינה נתן עליה חנינה, דינה כדין הרשעה שנמחקה.

 

מיום 9.4.1987

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"ז מס' 1212 מיום 9.4.1987 עמ' 110 (ה"ח 1813)

(א) משעברו עשר שנים מתום תקופת ההתיישנות, ולענין מידע כאמור בסעיף 13 - מיום פסק הדין או ההחלטה (להלן - תקופת המחיקה), יראו את ההרשעה כהרשעה שנמחקה ולא יימסר עליה מידע אלא לגופים המנויים בפרטים (ב) עד (ה) לתוספת הראשונה וליועץ המשפטי לממשלה.

(ב) תקופת המחיקה תחל רק משתמו תקופות ההתיישנות של כל ההרשעות של מי שהמידע עליו, ותיפסק משהורשע בעבירה נוספת.

(א) משעברו עשר שנים מתום תקופת ההתיישנות (להלן – תקופת המחיקה), יראו את ההרשעה כהרשעה שנמחקה ולא יימסר מידע עליה אלא לגופים המנויים בפרטים (ב) עד (ה) לתוספת הראשונה וליועץ המשפטי לממשלה; היו לנידון מספר הרשעות, תחל תקופת המחיקה רק משתמו תקופות ההתיישנות של כל ההרשעות שלו.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) תהיה תקופת המחיקה, לענין מידע כאמור בסעיף 13, חמש שנים, ולגבי עוון שעבר קטין שטרם מלאו לו שש עשרה שנים – שלוש שנים; תקופת מחיקה כאמור תחל ביום פסק הדין או ההחלטה.

(ב1) תקופת המחיקה תיפסק אם מי שהמידע עליו הורשע בעבירה נוספת.

מידע שלמסירתו אין סייג

17.  לא תהיה התיישנות או מחיקה לפי סעיפים 14 ו-16 לגבי עבירות אלה:

(1)   עבירות שענשן מוות;

(2)   עבירות שאין עליהן התיישנות לפי חוק ביטול התיישנות בפשעים נגד האנושות, תשכ"ו-1966;

(3)   עבירות שענשן מאסר עולם או מאסר עשרים שנים והוטל מאסר בפועל של עשר שנים או יותר;

(4)   עבירות לפי החיקוקים הבאים אם ענשן מאסר עשר שנים או יותר והוטל מאסר בפועל של חמש שנים או יותר:

א.     פרק ז' לחוק העונשין, תשל"ז-1977;

ב.     חוק דיני עונשין (בטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים), תשי"ז-1957;

ג.     פקודת הסודות הרשמיים;

ד.     סעיפים 49 עד 54 1-57 לפקודת החוק הפלילי, 1936;

ה.     חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), תשי"ד-1954;

ו.     תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945;

ז.     סעיפים 43 עד 46, 92, 100 ו-102 סיפה לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955;

ח.    פקודת מניעת טרור, תש"ח-1948;

(תיקון מס' 6) תשס"ה-2005

ט.    סעיף 8 לחוק איסור מימון טרור, התשס"ה-2005;

(תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

י.     חוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016, וכן עבירות לפי חיקוק אחר שהן מעשה טרור כהגדרתו בחוק האמור.

מיום 1.8.2005

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ה מס' 1973 מיום 10.1.2005 עמ' 89 (ה"ח 43)

הוספת פסקה 17(4)(ט)

 

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2556 מיום 23.6.2016 עמ' 926 (ה"ח 949, ה"ח 967, ה"ח 782)

הוספת פסקה 17(4)(י)

סמכות נשיא המדינה

18.  נשיא המדינה רשאי לקצר או לבטל תקופת התיישנות ותקופת מחיקה של אדם, ולהחיל את סעיפים 14 ו-16 לגבי מי שעבר עבירה מן העבירות המנויות בסעיף 17.

פרק ד': תוצאיהן של התיישנות ומחיקה

תוצאי התיישנות הרשעה

19.  (א)  מידע על הרשעה שהתיישנה לא יובא בחשבון בין שיקוליו של מי שהיה זכאי לקבלו אילולא ההתיישנות.

          (ב)  מי שיש עליו מידע אינו חייב לגלות הרשעה שהתיישנה למי שאינו רשאי להביאה בחשבון; שאלה בדבר עברו הפלילי תיחשב כאילו אינה מתייחסת להרשעה שהתיישנה והנשאל לא ישא באחריות פלילית או אחרת מחמת שלא גילה אותה למי שאינו רשאי עוד להביאה בחשבון.

          (ג)   פסלות שנפסל אדם בשל הרשעה לתקופה שנקבעה בחיקוק תפקע אם עברה על ההרשעה תקופת ההתיישנות לפי חוק זה.

תוצאי מחיקת הרשעה

20.  (א)  מי שנמחקה הרשעתו ייחשב לענין כל דין כאילו לא הורשע, וכל פסול שנפסל בשל ההרשעה, בין מכוח חיקוק ובין מכוח פסק דין, לרבות פסק דין בהליך משמעתי, בטל מיום המחיקה; אולם אין במחיקה כדי להשפיע על מה שנעשה עקב ההרשעה.

          (ב)  ראיה שיש בה גילוי הרשעה שנמחקה לא תהיה קבילה בהליך משפטי או לפני גוף או אדם הממלאים תפקיד ציבורי על פי דין, אלא אם מסר אותה ביודעין מי שהרשעתו נמחקה.

          (ג)   בהליך כאמור בסעיף קטן (ב) לא יישאל אדם שאלות לגילוי הרשעה שנמחקה, ואם נשאל לא יהיה חייב להשיב.

          (ד)  שאלה בדבר עברו הפלילי של אדם תיחשב כאילו אינה מתייחסת להרשעה שנמחקה; על אף חובה המוטלת על פי דין או הסכם, לא ישא אדם באחריות פלילית או אחרת בשל הימנעותו מלגלות הרשעה שנמחקה, והימנעות מלגלות הרשעה שנמחקה לא תיחשב כהעלמת עובדה.

          (ה)  מידע על הרשעה שנמחקה לא יובא בחשבון לענין כל דין, אלא בידי גוף מן המפורטים בפרטים (ב) עד (ה) שבתוספת הראשונה.

פרק ה': שונות

מידע שנתקבל שלא על פי חוק זה

21.  בעל סמכות על פי דין הפועל בסמכותו לא יביא בחשבון מידע שאינו זכאי לקבלו לפי חוק זה.

עונשין (תיקון מס' 8)  תשס"ח-2008

22.  (א)  מי שהשיג או דרש מן המרשם, במישרין או בעקיפין, מידע שאינו זכאי לקבלו, דינו – מאסר שנה; בסעיף זה, "מידע" – רישומים אחרים כאמור בסעיף 1(ג) ופרטי רישום כאמור בסעיף 2.

          (ב)  מי שהשיג או דרש מן המרשם, במישרין או בעקיפין, מידע שאינו זכאי לקבלו לשם העסקה או לשם קבלת החלטה בעניין האדם שהמידע נוגע לו, דינו – מאסר שנתיים; לעניין זה, לא יראו מי שעשה כאמור כזכאי לקבל מידע מן המרשם, בשל כך בלבד שהאדם שהמידע נוגע לו הסכים למסירת המידע.

מיום 30.3.2008

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ח מס' 2143 מיום 30.3.2008 עמ' 391 (ה"ח 166)

החלפת סעיף 22

הנוסח הקודם:

22. מי שביודעין השיג מן המרשם, במישרין או בעקיפין, מידע שאינו זכאי לקבלו, דינו - מאסר שנה.

שמירת סודיות

23.  מי שקיבל לפי חוק זה מידע מן המרשם רואים אותו כמי שנמסר לו המידע בתנאי מפורש שעליו לשומרו בסוד ויחול עליו סעיף 119 לחוק העונשין, תשל"ז–1977.

הוראות מעבר

24.  (א)  פרטי רישום כאמור בסעיף 2, שרשמה המשטרה לפני תחילתו של חוק זה, רואים אותם כרשומים על פי חוק זה.

          (ב)  לא יימסר מידע מן המרשם על עבירה שעבר קטין בהיותו מתחת לגיל שלוש עשרה.

סמכות שר המשפטים

25.  שר המשפטים רשאי, בהתייעצות עם שר הפנים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לקבוע בתקנות –

(1)   עוונות שלגביהם לא יירשמו פרטי רישום;

(2)   שינויים או סייגים בתוספות;

(3)   פרטי רישום שלא יימסר מידע עליהם או סייגים למסירת המידע;

(4)   עבירות או סוגי עבירות שהרשעה בהם לא תפסיק את תקופת ההתיישנות או תקופת המחיקה.

ביצוע ותקנות

26.  שר המשפטים ושר הפנים ממונים על ביצוע חוק זה, והם רשאים להתקין תקנות לביצועו, לרבות תקנות בדבר אגרות שישלמו מבקשי מידע או עיון לפי חוק זה.

תיקון תקנות שעת חירום

27.  בתקנות-שעת-חירום (יהודה והשומרון, חבל עזה, רמת הגולן, סיני ודרום סיני - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), תשכ"ז-1967, אחרי תקנה 4 יבוא:

"מסירת מידע

4א.  (א)   המשטרה רשאית למסור מידע מן המרשם מן המרשם הפלילי לרשויות ולבעלי תפקידים באזור המפורטים להלן, לפי הפלילי דרישתם ולצורך מילוי תפקידיהם:

(1)   מפקד;

(2)   בית משפט צבאי;

(3)   תובע צבאי;

(4)   סניגורו של נאשם – לענין מידע על נאשם לצורך הליך שהוא מנהל.

       (ב)   מסירת המידע תיעשה בהתאם להוראות חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א-1981, ויחולו ההגבלות למסירת מידע שבאותו חוק".

תחילה

28.  תחילתו של חוק זה שנתיים מיום 1 בחודש שלאחר פרסומו ברשומות.

פרסום

29.  חוק זה יפורסם ברשומות תוך 30 ימים מיום קבלתו בכנסת.

 

תוספת ראשונה

(סעיף 5)

תק' תשמ"ח-1988

(א)  נשיא המדינה, ראש הממשלה או שר אחר שהחליטה עליו הממשלה לפי סעיף 12 לחוק יסוד: נשיא המדינה, או מי שהם הסמיכו לכך, לענין סמכות הנשיא לפי סעיף 11(ב) לאותו חוק וסעיף 18 לחוק זה;

מיום 1.8.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5126 מיום 1.8.1988 עמ' 1034

(א) נשיא המדינה, ראש הממשלה או שר אחר שהחליטה עליו הממשלה לפי סעיף 12 לחוק יסוד: נשיא המדינה, או מי שהם הסמיכו לכך, לענין סמכות הנשיא לפי סעיף 11(ב) לאותו חוק וסעיף 18 לחוק זה;

(ב)  יושב ראש הכנסת – לענין בחירת נשיא המדינה, וועדת הכנסת – לענין מינוי מבקר המדינה;

(ג)   הממשלה – לענין מינוי בעלי תפקידים שמינוים מוטל עליה ולענין סעיף 8 לחוק בנק ישראל, תשי"ד-1954;

(תיקון מס' 12) תשע"א-2011 תק' תשע"ב-2012

(ד)  ועדת מינויים לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, חוק הדיינים, תשט"ו-1955, חוק הקאדים, תשכ"א-1961, חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, תשכ"ג-1963, חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955, וכן ועדה למינוי שופטים צבאיים שיכהנו בבתי משפט צבאיים באזור ומנהל בתי המשפט, ולגבי בית דין צבאי ובית משפט צבאי – גם מזכיר הוועדות;

מיום 6.7.2011

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"א מס' 2299 מיום 6.6.2011 עמ' 933 (ה"ח 540)

(ד) ועדת מינויים לפי חוק השופטים, תשי"ג-1953, חוק הדיינים, תשט"ו-1955, חוק הקאדים, תשכ"א-1961, או חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, תשכ"ג-1963, חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967;

 

מיום 12.12.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7163 מיום 13.9.2012 עמ' 1693

(ד) ועדת מינויים לפי חוק השופטים, תשי"ג-1953 חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, חוק הדיינים, תשט"ו-1955, חוק הקאדים, תשכ"א-1961, או חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, תשכ"ג-1963, חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955, וכן ועדה למינוי שופטים צבאיים שיכהנו בבתי משפט צבאיים באזור ומנהל בתי המשפט, ולגבי בית דין צבאי ובית משפט צבאי – גם מזכיר הוועדות;

תק' תשע"ב-2012

(ד1) שר המשפטים, שר התעשייה המסחר והתעסוקה[2], הוועדה המייעצת לעניין נציגי ציבור כמשמעותה בסעיף 16א לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969, ומנהל בתי המשפט לעניין סעיפים 10, 11 ו-15 לחוק האמור;

מיום 1.8.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5126 מיום 1.8.1988 עמ' 1034

הוספת פרט (ד1)

 

מיום 31.5.2012 (כפוף להוראת שעה להלן)

תיקון מס' 15

ס"ח תשע"ב מס' 2350 מיום 1.4.2012 עמ' 311 (ה"ח 580)

(ד1) שר המשפטים ושר העבודה והרווחה – לענין סעיפים 10, 11 ו-15 לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969 וכן שר המשפטים ושר התעשייה המסחר והתעסוקה, והוועדה המייעצת לעניין נציגי ציבור כמשמעותה בסעיף 16א לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969, לעניין מינוי נציגי ציבור לפי סעיף 10 לחוק האמור;

 

מיום 31.5.2012 עד יום 1.1.2013

תיקון מס' 15 – הוראת שעה

ס"ח תשע"ב מס' 2350 מיום 1.4.2012 עמ' 311 (ה"ח 580)

(ד1) שר המשפטים ושר העבודה והרווחה – לענין סעיפים 10, 11 ו-15 לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969 וכן שר המשפטים ושר התעשייה המסחר והתעסוקה, והוועדה המייעצת לעניין נציגי ציבור כמשמעותה בסעיף 16א לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969, לעניין מינוי נציגי ציבור לפי סעיף 10 לחוק האמור אך למעט לעניין מידה על הליכים תלויים ועומדים;

 

מיום 12.12.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7163 מיום 13.9.2012 עמ' 1693

החלפת פרט (ד1)

הנוסח הקודם:

(ד1) שר המשפטים ושר העבודה והרווחה – לענין סעיפים 10, 11 ו-15 לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969 וכן שר המשפטים ושר התעשייה המסחר והתעסוקה, והוועדה המייעצת לעניין נציגי ציבור כמשמעותה בסעיף 16א לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969, לעניין מינוי נציגי ציבור לפי סעיף 10 לחוק האמור אך למעט לעניין מידה על הליכים תלויים ועומדים;

תק' תשע"ב-2012

(ד2) הממונה על הביטחון במערכת הביטחון (להלן – מלמ"ב) – לעניין ביצוע תפקידיו על פי דין;

מיום 12.12.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7163 מיום 13.9.2012 עמ' 1694

הוספת פרט (ד2)

תק' תשע"ב-2012

(ד3) המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים – לעניין ביצוע תפקידיו;

מיום 12.12.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7163 מיום 13.9.2012 עמ' 1694

הוספת פרט (ד3)

תק' תשע"ב-2012

(ה)  שר, מנהל כללי או יועץ משפטי של משרד ממשלתי – לעניין מינוי לתפקיד שלא בדרך של מכרז שנעשה בידי שר או בידי הממשלה או מינוי הטעון את אישורה של הממשלה, למעט מינויים הנבדקים על ידי הוועדה לבדיקת מינויים; לעניין פרט זה, מידע לפי סעיף 11 יימסר רק בנוגע לתיקים שהוגש בהם כתב אישום;

מיום 12.12.2012

מיום 31.3.2013 לעניין גופים כאמור בתקנה 3(ב)

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7163 מיום 13.9.2012 עמ' 1694

החלפת פרט (ה)

הנוסח הקודם:

(ה) שר או מנהל כללי של משרד ממשלתי - לענין מינוי לתפקיד מסווג סודי ביותר;

תק' תשמ"ח-1988 (תיקון מס' 4) תשס"ד-2004 תק' תשע"ב-2012

(ו)   נציב שירות המדינה או מי שהוא מסמיך לכך - לגבי עובדי המדינה; מנהל לשכת נשיא המדינה - לגבי עובדי הלשכה; יושב-ראש הכנסת או מי שהוא הסמיך לכך - לגבי עובדי הכנסת; מבקר המדינה או מי שהוא הסמיך לכך - לגבי עובדי משרד מבקר המדינה; נציב בתי הסוהר או מי שהוא הסמיך לכך - לגבי עובדי וסוהרי שירות בתי הסוהר; והכל לענין מינוי או ביטול מינוי, לענין עבודה של עובדים כאמור, וכן לענין עבודה, תפקיד או שירות, למען גוף מהגופים האמורים בפרט זה, בידי אדם אחר;

מיום 1.8.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5126 מיום 1.8.1988 עמ' 1034

(ו) נציב שירות המדינה או מי שהוא מסמיך לכך - לגבי עובדי המדינה; מנהל לשכת נשיא המדינה - לגבי עובדי הלשכה; יושב-ראש הכנסת או מי שהוא הסמיך לכך  - לגבי עובדי הכנסת; מבקר המדינה או מי שהוא הסמיך לכך - לגבי עובדי משרד מבקר המדינה; נציב בתי הסוהר או מי שהוא הסמיך לכך - לגבי עובדי שירות בתי הסוהר; והכל לענין מינוי או ביטול מינוי של עובדים כאמור, וכן לענין ביצוע עבודה, תפקיד או שירות בידי אדם אחר שלגביו מבוקש המידע והכל לענין מינוי או ביטול מינוי, לענין עבודה של עובדים כאמור, וכן לענין עבודה, תפקיד או שירות, למען גוף מהגופים האמורים בפרט זה, בידי אדם אחר;

 

מיום 31.3.2004

בוטל בג"ץ 2605/05 מיום 19.11.2009

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ד מס' 1935 מיום 31.3.2004 עמ' 365 (ה"ח 73)

(ו) נציב שירות המדינה או מי שהוא מסמיך לכך - לגבי עובדי המדינה; מנהל לשכת נשיא המדינה - לגבי עובדי הלשכה; יושב-ראש הכנסת או מי שהוא הסמיך לכך - לגבי עובדי הכנסת; מבקר המדינה או מי שהוא הסמיך לכך - לגבי עובדי משרד מבקר המדינה; נציב בתי הסוהר או מי שהוא הסמיך לכך - לגבי עובדי שירות בתי הסוהר וכן לגבי מנהל בית סוהר בניהול פרטי ועובדי זכיין, כהגדרתם בפרק ג'2 לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971 (בחוק זה - פקודת בתי הסוהר); והכל לענין מינוי או ביטול מינוי, לענין עבודה של עובדים כאמור, וכן לענין עבודה, תפקיד או שירות, למען גוף מהגופים האמורים בפרט זה, בידי אדם אחר;

 

מיום 12.12.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7163 מיום 13.9.2012 עמ' 1694

(ו) נציב שירות המדינה או מי שהוא מסמיך לכך - לגבי עובדי המדינה; מנהל לשכת נשיא המדינה - לגבי עובדי הלשכה; יושב-ראש הכנסת או מי שהוא הסמיך לכך - לגבי עובדי הכנסת; מבקר המדינה או מי שהוא הסמיך לכך - לגבי עובדי משרד מבקר המדינה; נציב בתי הסוהר או מי שהוא הסמיך לכך - לגבי עובדי וסוהרי שירות בתי הסוהר וכן לגבי מנהל בית סוהר בניהול פרטי ועובדי זכיין, כהגדרתם בפרק ג'2 לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971 (בחוק זה - פקודת בתי הסוהר); והכל לענין מינוי או ביטול מינוי, לענין עבודה של עובדים כאמור, וכן לענין עבודה, תפקיד או שירות, למען גוף מהגופים האמורים בפרט זה, בידי אדם אחר;

תק' תשע"ב-2012

(ו1) היועץ המשפטי של רשות מקומית שהוא עובד הרשות – לעניין מינוי במכרז למשרת המנויות בסעיף 170(ב1)(1) לפקודת העיריות ובעלי תפקידים נוספים שקבע שר הפנים לפי סעיף 170(ב1)(2) לפקודת העיריות, והיועץ המשפטי של משרד הפנים – לעניין מינוי במכרז למשרת יועץ משפטי של רשות מקומית; בפרט זה, "רשות מקומית" – כהגדרתה בחוק הרשויות המקומיות (משמעת), התשל"ח-1978, למעט איגוד ערים; לעניין פרט זה, מידע לפי סעיף 11 יימסר רק בנוגע לתיקים שהוגש בהם כתב אישום;

מיום 12.12.2012

מיום 31.3.2013 לעניין גופים כאמור בתקנה 3(ב)

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7163 מיום 13.9.2012 עמ' 1694

הוספת פרט (ו1)

תק' תשע"ב-2012

(ו2)3       מנהל רשות החברות הממשלתיות וכן מנהל כללי של חברה ממשלתית – לגבי מינוי של פקיד בכיר כמשמעותו בסעיף 32(א)(4) לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975; לעניין פרט זה, מידע לפי סעיף 11 יימסר רק בנוגע לתיקים שהוגש בהם כתב אישום;

מיום 12.12.2012

מיום 31.3.2013 לעניין גופים כאמור בתקנה 3(ב)

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7163 מיום 13.9.2012 עמ' 1694

הוספת פרט (ו2)

תק' תשע"ב-2012

(ו3) מנהל רשות החברות הממשלתיות – לגבי מינוי רואה חשבון בחברה ממשלתית לפי סעיפים 44 ו-46 לחוק החברות הממשלתיות ומינוי של יועץ משפטי לחברה ממשלתית לפי סעיף 47 לחוק האמור; לעניין פרט זה, מידע לפי סעיף 11 יימסר רק בנוגע לתיקים שהוגש בהם כתב אישום;

מיום 12.12.2012

מיום 31.3.2013 לעניין גופים כאמור בתקנה 3(ב)

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7163 מיום 13.9.2012 עמ' 1694

הוספת פרט (ו3)

(ז)   מנהל כללי של משרד ממשלתי או החשב הכללי או מי שאחד מהם הסמיך לכך - לענין התקשרות של המדינה, אם בשל נושא ההתקשרות נדרשת בדיקה מטעמים שבבטחון המדינה;

תק' תשע"ב-2012 (תיקון מס' 19) תשע"ו-2016

(ח)  המנהל הכללי או ממונה הביטחון של גוף המנוי בתוספת הראשונה, בתוספת השנייה או בתוספת החמישית של החוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998 – לענין מינוי עובדים או ביטול מינוים, או לענין ביצוע עבודה, תפקיד או שירות באותו גוף בידי אדם אחר שלגביו מבוקש המידע ולעניין ביצוע פעולות אבטחה כמפורט בחוק האמור; רשימת גופים אלה תפורסם ברשומות למעט אם אסור לפרסמה לפי כל דין; לעניין פרט זה, מידע לפי סעיף 11 יימסר רק בנוגע לתיקים שהוגש בהם כתב אישום, למעט לעניין הגופים המונחים על ידי שירות הביטחון הכללי, מערך הסייבר הלאומי או מלמ"ב בחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים וכן גופי תשתית ומעברי גבול המונחים על ידי המשטרה;

מיום 12.12.2012

מיום 31.3.2013 לעניין גופים כאמור בתקנה 3(ב)

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7163 מיום 13.9.2012 עמ' 1694

(ח) הנהלת גוף שהממשלה, מטעמים שבבטחון המדינה, החליטה שמסירת המידע דרושה לה המנהל הכללי או ממונה הביטחון של גוף המנוי בתוספת הראשונה או בתוספת השנייה של החוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998 - לענין מינוי עובדים או ביטול מינוים, או לענין ביצוע עבודה, תפקיד או שירות באותו גוף בידי אדם אחר שלגביו מבוקש המידע ולעניין ביצוע פעולות אבטחה כמפורט בחוק האמור; רשימת גופים אלה תפורסם ברשומות למעט אם אסור לפרסמה לפי כל דין; לעניין פרט זה, מידע לפי סעיף 11 יימסר רק בנוגע לתיקים שהוגש בהם כתב אישום, למעט לעניין הגופים המונחים על ידי שירות הביטחון הכללי ומלמ"ב בחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים וכן גופי תשתית ומעברי גבול המונחים על ידי המשטרה;

 

מיום 16.8.2016 עד יום 31.12.2018

תיקון מס' 19 תשע"ו-2016

ס"ח תשע"ו מס' 2579 מיום 16.8.2016 עמ' 1223 (ה"ח 1049)

תיקון מס' 19 (תיקון) תשע"ט-2018

ס"ח תשע"ט מס' 2766 מיום 27.12.2018 עמ' 88 (ה"ח 1276)

(ח) המנהל הכללי או ממונה הביטחון של גוף המנוי בתוספת הראשונה או בתוספת השנייה בתוספת הראשונה, בתוספת השנייה או בתוספת החמישית של החוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998 - לענין מינוי עובדים או ביטול מינוים, או לענין ביצוע עבודה, תפקיד או שירות באותו גוף בידי אדם אחר שלגביו מבוקש המידע ולעניין ביצוע פעולות אבטחה כמפורט בחוק האמור; רשימת גופים אלה תפורסם ברשומות למעט אם אסור לפרסמה לפי כל דין; לעניין פרט זה, מידע לפי סעיף 11 יימסר רק בנוגע לתיקים שהוגש בהם כתב אישום, למעט לעניין הגופים המונחים על ידי שירות הביטחון הכללי ומלמ"ב שירות הביטחון הכללי, הרשות הלאומית להגנת הסייבר או מלמ"ב בחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים וכן גופי תשתית ומעברי גבול המונחים על ידי המשטרה;

 

מיום 27.12.2018

תיקון מס' 19 (תיקון) תשע"ט-2018

ס"ח תשע"ט מס' 2766 מיום 27.12.2018 עמ' 88 (ה"ח 1276)

(ח) המנהל הכללי או ממונה הביטחון של גוף המנוי בתוספת הראשונה, בתוספת השנייה או בתוספת החמישית של החוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998 - לענין מינוי עובדים או ביטול מינוים, או לענין ביצוע עבודה, תפקיד או שירות באותו גוף בידי אדם אחר שלגביו מבוקש המידע ולעניין ביצוע פעולות אבטחה כמפורט בחוק האמור; רשימת גופים אלה תפורסם ברשומות למעט אם אסור לפרסמה לפי כל דין; לעניין פרט זה, מידע לפי סעיף 11 יימסר רק בנוגע לתיקים שהוגש בהם כתב אישום, למעט לעניין הגופים המונחים על ידי שירות הביטחון הכללי, הרשות הלאומית להגנת הסייבר מערך הסייבר הלאומי או מלמ"ב בחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים וכן גופי תשתית ומעברי גבול המונחים על ידי המשטרה;

(ט)  שר הפנים או מי שהוא הסמיך לכך - לענין חוק השבות, תש"י-1950, חוק האזרחות, תשי"ב-1952, או חוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952;

תק' תשע"ב-2012 (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

(ט1)       שר הביטחון, לעניין סמכויותיו לפי חוק סמכויות שעת חירום (מעצרים), התשל"ט-1979, לפי חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס"ה-2005, לפי סעיף 14 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, לפי סעיף 36 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996, לפי סעיף 30 לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי"ד-1954, לפי סימן א' בפרק ב' ולפי פרק ה' לחוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016, ולפי סעיף 130 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945;

מיום 12.12.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7163 מיום 13.9.2012 עמ' 1695

הוספת פרט (ט1)

 

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2556 מיום 23.6.2016 עמ' 926 (ה"ח 949, ה"ח 967, ה"ח 782)

(ט1) שר הביטחון, לעניין סמכויותיו לפי חוק סמכויות שעת חירום (מעצרים), התשל"ט-1979, לפי חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס"ה-2005, לפי סעיף 14 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, לפי סעיף 36 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996, לפי סעיף 30 לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי"ד-1954, ולפי סעיפים 84, 120 ו-130 לפי סימן א' בפרק ב' ולפי פרק ה' לחוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016, ולפי סעיף 130 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945;

תק' תשע"ב-2012

(ט2)       שר הביטחון או ראש הממשלה, לעניין סמכויותיהם לפי פרק ב' לחוק האזנת סתר, התשל"ט-1979;

מיום 12.12.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7163 מיום 13.9.2012 עמ' 1695

הוספת פרט (ט2)

תק' תשע"ב-2012

(ט3)       מפקד צבאי או מי שהוא הסמיך לכך, לעניין סמכויותיו לפי סעיפים 109, 110 ו-119 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945;

מיום 12.12.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7163 מיום 13.9.2012 עמ' 1695

הוספת פרט (ט3)

תק' תשע"ב-2012

(ט4)       שר המשפטים, לעניין הענקת סמכויות חקירה לפי חוק;

מיום 12.12.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7163 מיום 13.9.2012 עמ' 1695

הוספת פרט (ט4)

תק' תשע"ב-2012

(ט5)       השר לביטחון הפנים, לעניין הענקת סמכויות חקירה, עיכוב, מעצר או חיפוש לפי חוק;

מיום 12.12.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7163 מיום 13.9.2012 עמ' 1695

הוספת פרט (ט5)

(י)   בית משפט או בית דין באחת מאלה:

(1)  הגילוי הוא מהותי לנושא הדיון;

(2)  הגילוי נדרש לבירור מהימנותו של עד ובעל דין ביקש את הגילוי;

(תיקון מס' 1)  תשמ"ג-1983

(יא) היועץ המשפטי לממשלה ובא כוחו, מי שהיועץ המשפטי לממשלה אצל לו את סמכותו לעכב הליכים פליליים ותובע כאמור בסעיף 12 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982;

מיום 4.8.1983

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ג מס' 1090 מיום 4.8.1983 עמ' 145 (ה"ח 1630)

החלפת פרט יא

הנוסח הקודם:

(יא) היועץ המשפטי לממשלה תובע כאמור בסעיף 10 לחוק סדר הדין הפלילי, התשכ"ה-1965;

(יב) פרקליט צבאי, תובע צבאי;

(תיקון מס' 3א) תשנ"ב-1992 צו תשנ"ב-1992 (תיקון מס' 7)  תשס"ו-2006 (תיקון מס' 13) תשע"א-2011

(יג)  תובע בבית דין למשמעת לפי חוק המשטרה, התשס"ו-2005;

מיום 1.6.1992

תיקון מס' 3א

ס"ח תשנ"ב מס' 1391 מיום 25.3.1992 עמ' 157 (ה"ח 2114)

צו תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5443 מיום 21.5.1992 עמ' 1070

החלפת פרט (יג)

הנוסח הקודם:

(יג) תובע כמשמעותו בתוספת לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971;

 

מיום 1.4.2006

תיקון מס' 7

ס"ח תשס"ו מס' 2045 מיום 1.1.2006 עמ' 153 (ה"ח 174)

(יג) תובע בבית דין למשמעת לפי פקודת המשטרה [נוסח חדש], תשל"א-1971 חוק המשטרה (דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות), התשס"ו-2005;

 

מיום 30.6.2011

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"א מס' 2302 מיום 30.6.2011 עמ' 948 (ה"ח 577)

(יג) תובע בבית דין למשמעת לפי חוק המשטרה (דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות), התשס"ו-2005;

 

 

 

תק' תשע"ב-2012

(יד) נאשם וסניגורו וכן עצור או בא כוחו - לענין מידע על הנאשם או העצור לצורך הליך שהוא מנהל;

מיום 12.12.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7163 מיום 13.9.2012 עמ' 1695

(יד) סניגורו של נאשם נאשם וסניגורו וכן עצור או בא כוחו - לענין מידע על נאשם מידע על הנאשם או העצור לצורך הליך שהוא מנהל;

תק' תשע"ב-2012 (תיקון מס' 21 – הוראת שעה) תשע"ח-2018

(טו) צוות מקצועי יחידה לשחרור ממאסרים קצרים וועדת שחרורים לפי סעיפים 11 ו-31א עד 33 לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס"א-2001, מי שהוסמך על ידי שר הבריאות להגיש חוות דעת לפי סעיף 12(א) לחוק האמור, וכן ועדת שחרורים לפי סעיף 35 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971;

מיום 12.12.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7163 מיום 13.9.2012 עמ' 1695

החלפת פרט (טו)

הנוסח הקודם:

(טו) ועדת שחרורים לפי סעיף 50 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, או לפי סעיף 35 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל"א-1971;

 

מיום 15.10.2018 עד יום 15.10.2023

תיקון מס' 21 – הוראת שעה

ס"ח תשע"ח מס' 2742 מיום 26.7.2018 עמ' 893 (ה"ח 1230)

תיקון מס' 21 – הוראת שעה (תיקון) תשפ"ב-2021

ס"ח תשפ"ב מס' 2928 מיום 12.10.2021 עמ' 2 (ה"ח 1449)

(טו) צוות מקצועי וועדת שחרורים לפי סעיפים 11, 32 ו-33 יחידה לשחרור ממאסרים קצרים וועדת שחרורים לפי סעיפים 11 ו-31א עד 33 לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס"א-2001, מי שהוסמך על ידי שר הבריאות להגיש חוות דעת לפי סעיף 12(א) לחוק האמור, וכן ועדת שחרורים לפי סעיף 35 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971;

תק' תשע"ב-2012

(טז) הגורם המוסמך להקל בעונש לפי סעיף 442, ועדה לעיון בעונש לפי סעיף 509 והועדה לאישור סניגורים לפי סעיף 317 לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955;

מיום 12.12.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7163 מיום 13.9.2012 עמ' 1695

(טז) רשות מאשרת לפי סעיף 441, רשות מקלה לפי סעיף 444א הגורם המוסמך להקל בעונש לפי סעיף 442, ועדה לעיון בעונש לפי סעיף 509 והועדה לאישור סניגורים לפי סעיף 317 לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955;

(יז)  ועדה לעיון בעבר הפלילי של חייל בראשות קצין חינוך ראשי והועדה המייעצת להתרת התחייבות של חייל בשירות קבע;

(יח) קצין מבחן;

תק' תשע"ב-2012

(יט) פוקד כמשמעותו בחוק שירות בטחון, תשי"ט-1959 [נוסח משולב], או מי שהוא הסמיך לכך כפי שייקבע בפקודות הצבא;

מיום 12.12.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7163 מיום 13.9.2012 עמ' 1695

(יט) פוקד כמשמעותו בחוק שירות בטחון, תשי"ט-1959 [נוסח משולב], מי שהוא הסמיך לכך, וראשי ענפים בשלישות הראשית של צבא-הגנה לישראל שהסמיך לענין זה השליש הראשי או מי שהוא הסמיך לכך כפי שייקבע בפקודות הצבא;

(כ)  ועדת חקירה לפי חוק ועדות חקירה, תשכ"ט-1968;

(כא) פסיכיאטר מחוזי וועדה פסיכיאטרית כאמור בחוק לטיפול בחולי נפש, תשט"ו-1955, ופסיכיאטר שנתבקש מאת בית המשפט, מאת תובע או מאת סניגור לבדוק אדם שהואשם בפלילים;

(תיקון מס' 1)  תשמ"ג-1983

(כב) חוקר מדעי - בסוגי מחקר במקרים ובתנאים שנקבעו בתקנות באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת;

מיום 4.8.1983

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ג מס' 1090 מיום 4.8.1983 עמ' 145 (ה"ח 1630)

(כב) חוקר מדעי - בסוגי מחקר במקרים ובתנאים שנקבעו בתקנות באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת;

(כג) האינטרפול והמשטרות המסונפות אליו, או רשות זרה אחרת שהמדינה התחייבה למסור לה מידע;

(כד) הממונה על המעונות לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל"א-1971, לענין קטינים שבפיקוחו;

(תיקון מס' 4) תשס"ד-2004 תק' תשע"ב-2012

(כה) נציב בתי הסוהר או מי שהוא הסמיך לכך – לגבי עצירים או אסירים, לענין החזקתם במשמורת חוקית;

מיום 31.3.2004

בוטל בג"ץ 2605/05 מיום 19.11.2009

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ד מס' 1935 מיום 31.3.2004 עמ' 365 (ה"ח 73)

(כה) נציב בתי הסוהר או מי שהוא הסמיך לכך – לגבי עצירים או אסירים, לענין החזקתם במשמורת חוקית; ורשאי הנציב להסמיך לענין פרט זה גם מנהל בית סוהר בניהול פרטי ועובד זכיין כהגדרתם בפרק ג'2 לפקודת בתי הסוהר, לגבי אסירים הנתונים במשמורת בבית סוהר בניהול פרטי;

 

מיום 12.12.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7163 מיום 13.9.2012 עמ' 1695

(כה) נציב בתי הסוהר או מי שהוא הסמיך לכך – לגבי עצירים או אסירים, לענין החזקתם במשמורת חוקית; ורשאי הנציב להסמיך לענין פרט זה גם מנהל בית סוהר בניהול פרטי ועובד זכיין כהגדרתם בפרק ג'2 לפקודת בתי הסוהר, לגבי אסירים הנתונים במשמורת בבית סוהר בניהול פרטי;

תק' תשמ"ח-1988 (תיקון מס' 10)  תש"ע-2009

(כה1) הממונה על עבודת שירות כמשמעותו בסעיף 51יא לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ועובדי מחלקתו שהוא הסמיך לכך, לגבי נאשם שנתבקשה בעניינו חוות דעת מטעם הממונה על עבודת שירות לפי סעיף 51ב(ב)(1) לחוק האמור, וכן לגבי עובד שירות כהגדרתו בסעיף 51א לאותו חוק;

מיום 1.8.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5126 מיום 1.8.1988 עמ' 1034

הוספת פרט (כה1)

 

מיום 11.11.2009

תיקון מס' 10

ס"ח תש"ע מס' 2214 מיום 11.11.2009 עמ' 246 (ה"ח 384)

(כה1) הממונה על עבודת שירות כמשמעותו בסעיף 51יא לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ועובדי מחלקתו שהוא הסמיך לכך, לגבי מי שנידון לעבודת שירות לגבי נאשם שנתבקשה בעניינו חוות דעת מטעם הממונה על עבודת שירות לפי סעיף 51ב(ב)(1) לחוק האמור, וכן לגבי עובד שירות כהגדרתו בסעיף 51א לאותו חוק;

(תיקון מס' 5) תשס"ד-2004 תק' תשע"ב-2012

(כו) ראש המטה הכללי וראש אגף כוח אדם בצבא הגנה לישראל או מי שהוא הסמיך לכך לפי פקודות צבא ההגנה לישראל, בקשר לענייני כוח אדם שייקבעו בפקודות הצבא;

מיום 1.8.2004

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ד מס' 1953 מיום 1.8.2004 עמ' 482 (ה"ח 67)

(כו) ראש המטה הכללי וראש אגף כוח אדם בצבא ההגנה לישראל או מי שהוא הסמיך לכך;

 

מיום 12.12.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7163 מיום 13.9.2012 עמ' 1695

(כו) ראש המטה הכללי וראש אגף כוח אדם בצבא ההגנה לישראל או מי שהוא הסמיך לכך לפי פקודות צבא ההגנה לישראל, בקשר לענייני כוח אדם שייקבעו בפקודות הצבא;

(כז) ראש שירותי בריאות הנפש לענין חוק כלי היריה, תש"ט-1949;

תק' תשע"ב-2012

(כז1) מפקד עבודה אזורי ומפקח עבודה ראשי כמשמעותם בתקנות חומרי נפץ (מסחר, העברה, ייצור, החסנה ושימוש), התשנ"ד-1994, לעניין מינוי, מתן הסמכה או היתר לפי חוק חומרי נפץ, התשי"ד-1954, וכן מי שהשר מינה לצורך מתן היתר לייבוא חומר נפץ לפי סעיף 9 לאותו החוק;

מיום 12.12.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7163 מיום 13.9.2012 עמ' 1695

הוספת פרט (כז1)

(תיקון מס' 11) תשע"א-2010

(כח)       עובד סוציאלי שמונה לפי כל אחד מהחוקים המפורטים להלן, לפי העניין:

(1)  חוק גיל הנישואין, התש"י-1950;

(2)  חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים), התשט"ו-1955;

(3)  חוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958;

(4)  חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך-1960;

(5)  חוק ההגנה על חוסים, התשכ"ו-1966;

(תיקון מס' 20) תשע"ז-2017

(6)  חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית), התשכ"ט-1969;

(7)  חוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981;

(8)  חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), התשנ"ו-1996.

מיום 4.8.1983

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ג מס' 1090 מיום 4.8.1983 עמ' 145 (ה"ח 1630)

הוספת פרט (כח)

 

מיום 1.8.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5126 מיום 1.8.1988 עמ' 1034

החלפת פרט (כח)

הנוסח הקודם:

(כח) פקיד כמשמעותו בחוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958;

 

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 82 (ה"ח 507)

החלפת פרט (כח)

הנוסח הקודם:

(כח) פקיד סעד שמונה לפי חוק;

 

מיום 10.1.2017

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"ז מס' 2596 מיום 10.1.2017 עמ' 331 (ה"ח 665)

(6) חוק הסעד (טיפול במפגרים באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית), התשכ"ט-1969;

תק' תשמ"ח-1988

(כט)       מנהל הרשות לשיקום האסיר (להלן – הרשות), כמשמעותו בסעיף 18 לחוק הרשות לשיקום האסיר, תשמ"ג-1983, ועובדי הרשות שהוא הסמיך לכך, לגבי אסירים שבטיפול הרשות;

מיום 1.8.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5126 מיום 1.8.1988 עמ' 1034

הוספת פרט (כט)

(תיקון מס' 9)  תשס"ט-2008 תק' תשע"ב-2012

(ל)  מנהל הרשות להגנה על עדים, כמשמעותו בחוק להגנה על עדים, התשס"ט-2008, עובד בכיר באותה רשות שהוא הסמיכו לכך, עובד מבצעי של הרשות אשר המידע דרוש לו במסגרת תכנית ההגנה, כמשמעותה בחוק האמור, או גורם מוסמך במדינה אחרת אשר מנהל הרשות החליט כי העברת מידע אליו דרושה במסגרת תכנית ההגנה;

מיום 22.2.1992

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"א מס' 1368 מיום 22.8.1991 עמ' 229 (ה"ח 2038)

הוספת פרט (ל)

 

מיום 16.11.2008

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ט מס' 2192 מיום 16.11.2008 עמ' 115 (ה"ח 380)

החלפת פרט (ל)

הנוסח הקודם:

(ל) הרשם לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958, לענין רישוי מורשים להיתר לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965.

 

מיום 12.12.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7163 מיום 13.9.2012 עמ' 1696

(ל) מנהל הרשות להגנה על עדים, כמשמעותו בחוק להגנה על עדים, התשס"ט-2008, או עובד בכיר באותה רשות שהוא הסמיכו לכך, עובד מבצעי של הרשות אשר המידע דרוש לו במסגרת תכנית ההגנה, כמשמעותה בחוק האמור, או גורם מוסמך במדינה אחרת אשר מנהל הרשות החליט כי העברת מידע אליו דרושה במסגרת תכנית ההגנה;

(תיקון מס' 14) תשע"א-2011

(לא) קצין פיקוח ובעלי תפקידים אחרים ביחידת הפיקוח שקבע השר לביטחון הפנים בצו, מעריך מסוכנות, גורם מקצועי מתאם, גורם מתאם בבית הסוהר, מטפל ייעודי בקהילה למעט במרכז מורשה, וכן מטפל ייעודי בבית סוהר, לפי חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, התשס"ו-2006, לצורך מילוי תפקידיהם לפי הוראות החוק האמור;

מיום 17.8.2011

תיקון מס' 14

ס"ח תשע"א מס' 2317 מיום 17.8.2011 עמ' 1169 (ה"ח 475)

הוספת פרט (לא)

תק' תשע"ב-2012

(לב) נגיד בנק ישראל, המפקח על הבנקים, עובד בנק ישראל שהוסמך על ידי הנגיד לעניין רישוי, מינוי או היתר, וחברי ועדת הרישיונות – לעניין רישוי והיתר לפי סעיפים 4, 6, 8, 34, 34א ו-36יא לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, ולעניין מינוי לפי סעיף 11א לפקודת הבנקאות, 1943, והכל על פי נהלים שייקבעו;

מיום 12.12.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7163 מיום 13.9.2012 עמ' 1696

הוספת פרט (לב)

תק' תשע"ב-2012

(לג) המנהל כהגדרתו בפקודת מס הכנסה, ופקידי שומה שהוסמכו לערוך חקירות לפי סעיף 227 לפקודה האמורה, לצורך חקירה בעבירות שהם מוסמכים לחקור בהן על פי דין;

מיום 12.12.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7163 מיום 13.9.2012 עמ' 1696

הוספת פרט (לג)

תק' תשע"ב-2012

(לד) המנהל כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, ובפקודת המכס, והממונים האזוריים, לצורך חקירה בעבירות שהוא מוסמך לחקור בהן על פי דין;

מיום 12.12.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7163 מיום 13.9.2012 עמ' 1696

הוספת פרט (לד)

תק' תשע"ב-2012

(לה) חוקר ברשות ניירות ערך שהסמיכו לכך יושב ראש הרשות כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, לצורך חקירה בעבירות על החוק האמור ובעבירות שהוא מוסמך לחקור בהן על פי דין;

מיום 12.12.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7163 מיום 13.9.2012 עמ' 1696

הוספת פרט (לה)

תק' תשע"ב-2012 (תיקון מס' 23) תשע"ט-2019

(לו) חוקר ברשות התחרות כמשמעותו בסעיף 46(א) לחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988, לצורך חקירה בעבירות שהוא מוסמך לחקור בהן על פי דין;

מיום 12.12.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7163 מיום 13.9.2012 עמ' 1696

הוספת פרט (לו)

 

מיום 10.1.2019

תיקון מס' 23

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 250 (ה"ח 1221)

(לו) חוקר ברשות הגבלים עסקיים ברשות התחרות כמשמעותו בסעיף 46(א) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 לחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988, לצורך חקירה בעבירות שהוא מוסמך לחקור בהן על פי דין;

תק' תשע"ב-2012

(לז) עובדי מערכת הביטחון שהוסמכו לערוך חקירות לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), לצורך חקירה בעבירות שהם מוסמכים לחקור בהן על פי דין;

מיום 12.12.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7163 מיום 13.9.2012 עמ' 1696

הוספת פרט (לז)

תק' תשע"ב-2012

(לח)       מפקח הגנת הסביבה כמשמעותו בחוק הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה), התשע"א-2011, שהוסמך לערוך חקירות לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), לצורך חקירה בעבירות שהוא מוסמך לחקור בהן על פי דין;

מיום 12.12.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7163 מיום 13.9.2012 עמ' 1696

הוספת פרט (לח)

תק' תשע"ב-2012

(לט)       מבקר המשרד לביטחון הפנים והממונה על תלונות הציבור באותו משרד, לשם בירור תלונה או ביצוע ביקורת בעניינים הנוגעים למרשם הפלילי;

מיום 12.12.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7163 מיום 13.9.2012 עמ' 1696

הוספת פרט (לט)

תק' תשע"ב-2012

(מ)  המנהל הכללי של משרד החינוך (להלן – המשרד), מנהל אגף בכיר לביטחון במשרד או קצין הביטחון הארצי של המשרד, היועץ המשפטי של המשרד או עוזרו ומנהל אגף בכיר לכוח אדם בהוראה במשרד או מנהל גף הכפוף לו – לעניין מתן אישור העסקה לעובד חינוך לפי סעיף 16 לחוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1969, לשם הגנה על שלומם וביטחונם של קטינים;

מיום 12.12.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7163 מיום 13.9.2012 עמ' 1696

הוספת פרט (מ)

תק' תשע"ב-2012

(מא)       הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, עובד משרד האוצר שהוסמך לעסוק ברישוי וחברי הוועדה המייעצת לעניין רישוי מבטח לפי סעיפים 17, 22 ו-41י לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 (להלן – חוק הפיקוח על הביטוח), ולעניין רישוי חברה מנהלת לפי סעיפים 4 ו-8 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 (להלן – חוק קופות גמל), מידע על נושאי משרה ומנהלי העסקים בתאגיד מבקש או במקרה של מבטח חוץ, מנהליו ומורשיו בישראל; וכן לעניין היתר לפי סעיפים 32 ו-33א לחוק הפיקוח על הביטוח וסעיף 9 לחוק קופות גמל, והכל על פי נהלים שייקבעו;

מיום 12.12.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7163 מיום 13.9.2012 עמ' 1697

הוספת פרט (מא)

תק' תשע"ב-2012

(מב)       הממונה על ענייני ההתמחות בלשכת עורכי הדין, לצורך קבלת החלטה בדבר רישום מתמחה ובדבר חברות בלשכת עורכי הדין בישראל לפי סעיפים 27, 44, 51 ו-52 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961; לעניין פרט זה, מידע לפי סעיף 11 יימסר רק בנוגע לתיקים שהוגש בהם כתב אישום;

מיום 31.3.2013

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7163 מיום 13.9.2012 עמ' 1697

הוספת פרט (מב)

תק' תשע"ב-2012 (תיקון מס' 22) תשע"ט-2018

(מג) מפקח לפי סעיף 7(א) לחוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-1965 וכן הממונה לפי חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"ט-2018, שהשר מינה לעניין זה, לשם הגנה על שלומם וביטחונם של קטינים וחוסים אחרים במסגרות הנתונות לפיקוחו;

מיום 12.12.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7163 מיום 13.9.2012 עמ' 1697

הוספת פרט (מג)

 

מיום 1.9.2019

תיקון מס' 22

ס"ח תשע"ט מס' 2753 מיום 31.10.2018 עמ' 33 (ה"ח 1250)

(מג) מפקח לפי סעיף 7(א) לחוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-1965 וכן הממונה לפי חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"ט-2018, שהשר מינה לעניין זה, לשם הגנה על שלומם וביטחונם של קטינים וחוסים אחרים במסגרות הנתונות לפיקוחו;

תק' תשע"ב-2012

(מד)       הוועדה למינוי קונסול כבוד במשרד החוץ – לעניין אישור מינוי קונסול כבוד של מדינה זרה;

מיום 12.12.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7163 מיום 13.9.2012 עמ' 1697

הוספת פרט (מד)

תק' תשע"ב-2012

(מה) ראש הרשות המוסמכת כמשמעותה בסעיף 29(א) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, לצורך קבלת החלטה בדבר העברת מידע ממאגר המידע לפי סעיף 30(ב) עד (ג1), (ה) ו-(ו) לחוק האמור, והכל על פי נהלים שייקבעו; לעניין פרט זה, מידע לפי סעיף 11 יימסר רק בנוגע לתיקים שהוגש בהם כתב אישום;

מיום 31.3.2013

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7163 מיום 13.9.2012 עמ' 1697

הוספת פרט (מה)

תק' תשע"ב-2012

(מו) יושב ראש רשות ניירות ערך, חברי הרשות שמונו לפי סעיף 3 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן – חוק ניירות ערך) ועובד רשות ניירות ערך שהוסמך לעסוק ברישוי – לעניין רישוי יועץ, משווק או מנהל תיקים שהוא תאגיד, לפי סעיפים 7(ד), 8(ג), ו-10(א1) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, ולעניין רישיון זירה לפי סעיפים 44יג, 44כג, 44כד ו-44כו לחוק ניירות ערך כנוסחם בחוק ניירות ערך (תיקון מס' 42), התש"ע-2010, מידע על בעל השליטה ונושאי משרה בתאגיד המבקש, ובעל שליטה בכל אחד מהם, והכל על פי נהלים שייקבעו;

מיום 12.12.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7163 מיום 13.9.2012 עמ' 1697

הוספת פרט (מו)

תק' תשע"ב-2012

(מז) יושב ראש רשות ניירות ערך, עובד רשות ניירות ערך שהוסמך לעסוק ברישוי, וחברי ועדת רישיונות שמונו לפי סעיף 12א לחוק השקעות משותפות בנאמנות התשנ"ד-1994 – לעניין אישור נאמן לקרן, אישור מנהל קרן ומתן היתר שליטה במנהל קרן לפי סעיפים 9, 10א, 13, 15, 23ב ו-23ד לחוק האמור, מידע על בעל שליטה ונושא משרה בתאגיד המבקש, ובעל השליטה בכל אחד מהם ואדם שמשתתף בקבלת החלטות הנוגעות לניהול קרן שבניהול מנהל הקרן, והכל על פי נהלים שייקבעו;

מיום 12.12.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7163 מיום 13.9.2012 עמ' 1697

הוספת פרט (מז)

(תיקון מס' 25) תשפ"ב-2021

(מז1) יושב ראש רשות ניירות ערך, חברי הרשות שמונו לפי סעיף 3 לחוק ניירות ערך ועובד רשות ניירות ערך שהוסמך לעסוק ברישוי – לעניין רישוי נותן שירות מידע פיננסי ומתן היתר שליטה לפי סעיפים 4(ב), 7, 9 ו-11(א)(2) לחוק שירות מידע פיננסי, התשפ"ב-2021, ומידע על בעל השליטה ונושאי משרה בכירה בתאגיד המבקש ועל נושאי משרה בכירה בבעל השליטה, והכול על פי נהלים שייקבעו;

מיום 18.11.2021

תיקון מס' 25

ס"ח תשפ"ב מס' 2933 מיום 18.11.2021 עמ' 329 (ה"ח 1443)

הוספת פרט (מז1)

(תיקון מס' 17) תשע"ו-2016

(מח) הממונה על רישוי אומנה כהגדרתו בחוק אומנה לילדים, התשע"ו-2016 – לעניין קביעת כשירות של אומנים כהגדרתם בחוק האמור.

מיום 6.12.2016

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ו מס' 2534 מיום 6.3.2016 עמ' 612 (ה"ח 586)

הוספת פרט (מח)

תק' תשמ"ח-1988

הודעה על הסמכות לפי תוספת זו תפורסם ברשומות.

מיום 1.8.1988

תק' תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5126 מיום 1.8.1988 עמ' 1034

הודעה על הסמכות לפי תוספת זו תפורסם ברשומות.

 

תוספת שניה

(סעיף 8)

(א)  חוק מס קניה (סחורות ושירותים), תשי"ב-1952;

(ב)  פקודת מס הכנסה;

(ג)   פקודת המכס;

(ד)  חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975;

(ה)  חוק הפיקוח על המטבע, תשל"ח-1978;

(ו)   סעיפים 290 עד 297, 383 עד 393 ו-414 עד 438 לחוק העונשין, תשל"ז-1977.

 

(תיקון מס' 1)  תשמ"ג-1983

תוספת שלישית

(סעיף 11א)

מיום 4.8.1983

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ג מס' 1090 מיום 4.8.1983 עמ' 145 (ה"ח 1630)

הוספת התוספת השלישית

(א)  היועץ המשפטי לממשלה, מי שהיועץ המשפטי לממשלה אצל לו את סמכותו לעכב הליכים פליליים ותובע כמשמעותו בסעיף 12 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982, לצורך מילוי תפקידיהם;

(ב)  הגופים המפורטים בסעיף 4(א) לחוק, לפי הכללים שנקבעו באותו סעיף;

(ג)   קצין מבחן;

(ד)  חוקר מדעי - בסוגי מחקר, במקרים ובתנאים שנקבעו בתקנות באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת;

(תיקון מס' 9) תשס"ט-2008 תק' תשע"ב-2012

(ה)  מנהל הרשות להגנה על עדים, כמשמעותו בחוק להגנה על עדים, התשס"ט-2008, עובד בכיר ברשות שהוא הסמיכו לכך, עובד מבצעי של הרשות אשר המידע דרוש לו במסגרת תכנית ההגנה, כמשמעותה בחוק האמור, או גורם מוסמך במדינה אחרת אשר מנהל הרשות החליט כי העברת מידע אליו דרושה במסגרת תכנית ההגנה;

מיום 16.11.2008

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ט מס' 2192 מיום 16.11.2008 עמ' 115 (ה"ח 380)

הוספת פרט (ה)

 

מיום 12.12.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7163 מיום 13.9.2012 עמ' 1698

(ה) מנהל הרשות להגנה על עדים, כמשמעותו בחוק להגנה על עדים, התשס"ט-2008, או עובד בכיר ברשות שהוא הסמיכו לכך, עובד מבצעי של הרשות אשר המידע דרוש לו במסגרת תכנית ההגנה, כמשמעותה בחוק האמור, או גורם מוסמך במדינה אחרת אשר מנהל הרשות החליט כי העברת מידע אליו דרושה במסגרת תכנית ההגנה;

(תיקון מס' 14) תשע"א-2011

(ו)   קצין פיקוח ובעלי תפקידים אחרים ביחידת הפיקוח שקבע השר לביטחון הפנים בצו, מעריך מסוכנות, גורם מקצועי מתאם, גורם מתאם בבית הסוהר, מטפל ייעודי בקהילה למעט במרכז מורשה, וכן מטפל ייעודי בבית סוהר, לפי חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, התשס"ו-2006, לצורך מילוי תפקידיהם לפי הוראות החוק האמור;

מיום 17.8.2011

תיקון מס' 14

ס"ח תשע"א מס' 2317 מיום 17.8.2011 עמ' 1169 (ה"ח 475)

הוספת פרט (ו)

תק' תשע"ב-2012

(ז)   פרקליט צבאי, תובע צבאי;

מיום 12.12.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7163 מיום 13.9.2012 עמ' 1698

הוספת פרט (ז)

תק' תשע"ב-2012

(ח)  ראש המטה הכללי וראש אגף כוח אדם בצבא ההגנה לישראל או מי שהוא הסמיך לכך בהתאם לפקודות הצבא, לעניין תפקידים בעלי רגישות מיוחדת, כפי שייקבע בפקודות הצבא;

מיום 12.12.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7163 מיום 13.9.2012 עמ' 1698

הוספת פרט (ח)

תק' תשע"ב-2012

(ט)  הממונה על הביטחון במערכת הביטחון (מלמ"ב) – לעניין ביצוע תפקידיו על פי דין;

מיום 12.12.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7163 מיום 13.9.2012 עמ' 1698

הוספת פרט (ט)

תק' תשע"ב-2012

(י)   המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים – לעניין ביצוע תפקידיו;

מיום 12.12.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7163 מיום 13.9.2012 עמ' 1698

הוספת פרט (י)

תק' תשע"ב-2012

(יא) מפקד עבודה ראשי כמשמעותו בתקנות חומרי נפץ (מסחר, העברה, ייצור, החסנה ושימוש), התשנ"ד-1994, לעניין מינוי, מתן הסמכה או היתר לפי חוק חומרי נפץ, התשי"ד-1954;

מיום 12.12.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7163 מיום 13.9.2012 עמ' 1698

הוספת פרט (יא)

תק' תשע"ב-2012

(יב) נציב בתי הסוהר או ראש חטיבת המודיעין לגבי סוהרים בשירות בתי הסוהר, לעניין מינוי או ביטול מינוי וכן לעניין עבודה;

מיום 12.12.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7163 מיום 13.9.2012 עמ' 1698

הוספת פרט (יב)

תק' תשע"ב-2012

(יג)  צוות מקצועי לפי סעיף 11 לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס"א-2001, לעניין שחרור על-תנאי של אסירים הנושאים עונש מאסר בשל עבירה מן העבירות המנויות בתוספת לאותו חוק.

מיום 12.12.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7163 מיום 13.9.2012 עמ' 1698

הוספת פרט (יג)

 

 

                                        מנחם בגין              יוסף בורג                         משה נסים

                                                 ראש הממשלה                  שר הפנים                                 שר המשפטים

            יצחק נבון

              נשיא המדינה

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשמ"א מס' 1031 מיום 16.6.1981 עמ' 322 (ה"ח תשמ"א מס' 1514 עמ' 218); תחילתו ביום 1.7.1983.

תוקן ס"ח תשמ"ג מס' 1090 מיום 4.8.1983 עמ' 144 (ה"ח תשמ"ג מס' 1630 עמ' 186) – תיקון מס' 1.

ס"ח תשמ"ז מס' 1212 מיום 9.4.1987 עמ' 110 (ה"ח תשמ"ז מס' 1813 עמ' 217) – תיקון מס' 2.

ק"ת תשמ"ח מס' 5126 מיום 1.8.1988 עמ' 1034 – תק' תשמ"ח-1988.

ס"ח תשנ"א מס' 1368 מיום 22.8.1991 עמ' 229 (ה"ח תשנ"א מס' 2038 עמ' 144) – תיקון מס' 3 בסעיף 5 לחוק התכנון והבניה (תיקון מס' 33), תשנ"א-1991; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשנ"ב מס' 1391 מיום 25.3.1992 עמ' 157 (ה"ח תשנ"ב מס' 2114 עמ' 218) – תיקון מס' 3א בסעיף 6 לחוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 11), תשנ"ב-1991; תחילתו ביום 1.6.1992 כפי שנקבעה ק"ת תשנ"ב מס' 5443 מיום 21.5.1992 עמ' 1070 – צו תשנ"ב-1992.

ס"ח תשס"ד מס' 1935 מיום 31.3.2004 עמ' 365 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 73 עמ' 270) – תיקון מס' 4 בסעיף 5 לחוק לתיקון  פקודת בתי הסוהר (מס' 28), תשס"ד-2004. בוטל בבג"ץ 2605/05 המרכז האקדמי למשפט ולעסקים נ' שר האוצר (פורסם בנבו, מיום 19.11.2009).

ס"ח תשס"ד מס' 1953 מיום 1.8.2004 עמ' 483 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 67 עמ' 232) – תיקון מס' 5 בסעיף 3 לחוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 48) תשס"ד-2004.

ס"ח תשס"ה מס' 1973 מיום 10.1.2005 עמ' 89 (ה"ח הממשלה תשס"ג מס' 43 עמ' 552) – תיקון מס' 6 בסעיף 52 לחוק איסור מימון טרור, תשס"ה-2005; תחילתו ביום 1.8.2005.

ס"ח תשס"ו מס' 2045 מיום 1.1.2006 עמ' 153 (ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 174 עמ' 628) – תיקון מס' 7 בסעיף 109 לחוק המשטרה (דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות), תשס"ו-2006; תחילתו שלושה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשס"ח מס' 2143 מיום 30.3.2008 עמ' 391 (ה"ח הכנסת תשס"ז מס' 166 עמ' 258) – תיקון מס' 8; ר' סעיף 3 לענין תחילה.

ס"ח תשס"ט מס' 2192 מיום 16.11.2008 עמ' 115 (ה"ח הממשלה תשס"ח מס' 380 עמ' 520) – תיקון מס' 9 בסעיף 40 לחוק להגנה על עדים, תשס"ט-2008.

ס"ח תש"ע מס' 2214 מיום 11.11.2009 עמ' 246 (ה"ח הממשלה תשס"ח מס' 384 עמ' 582) – תיקון מס' 10 בסעיף 13 לחוק העונשין (תיקון מס' 102), תש"ע-2009.

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 82 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 507 עמ' 1058) – תיקון מס' 11 בסעיף 16 לחוק להחלפת המונח פקיד סעד (תיקוני חקיקה), תשע"א-2010.

ס"ח תשע"א מס' 2299 מיום 6.6.2011 עמ' 933 (ה"ח הממשלה תשע"א מס' 540 עמ' 2) – תיקון מס' 12 בסעיף 7 לחוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 33) תשע"א-2011; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו.

ס"ח תשע"א מס' 2302 מיום 30.6.2011 עמ' 948 (ה"ח הממשלה תשע"א מס' 577 עמ' 603) – תיקון מס' 13 בסעיף 5 לחוק דין משמעתי במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר (תיקוני חקיקה), תשע"א-2011.

ס"ח תשע"א מס' 2317 מיום 17.8.2011 עמ' 1169 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 475 עמ' 164) – תיקון מס' 14 בסעיף 26 לחוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין (תיקון מס' 3), תשע"א-2011.

ס"ח תשע"ב מס' 2350 מיום 1.4.2012 עמ' 311 (ה"ח הממשלה תשע"א מס' 580 עמ' 610) – תיקון מס' 15 בסעיף 17 לחוק בית הדין לעבודה (תיקון מס' 43) תשע"ב-2012; תחילתו 60 ימים מיום פרסומו ור' סעיף 19 לענין הוראת שעה.

ס"ח תשע"ב מס' 2374 מיום 2.8.2012 עמ' 604 (ה"ח הממשלה תשס"ט מס' 416 עמ' 210) – תיקון מס' 16 בסעיף 4 לחוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 66), תשע"ב-2012; תחילתו תשעה חודשים מיום פרסומו.

ק"ת תשע"ב מס' 7163 מיום 13.9.2012 עמ' 1693 – תק' תשע"ב-2012; ר' תקנה 3 לענין תחילה.

ס"ח תשע"ו מס' 2534 מיום 6.3.2016 עמ' 611 (ה"ח הכנסת תשע"ה מס' 586 עמ' 38) – תיקון מס' 17 בסעיף 80 לחוק אומנה לילדים, תשע"ו-2016; תחילתו תשעה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשע"ו מס' 2556 מיום 23.6.2016 עמ' 926 (ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 949 עמ' 1067, ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 967 עמ' 126, ה"ח הממשלה תשע"ג מס' 782 עמ' 992) – תיקון מס' 18 בסעיף 82 לחוק המאבק בטרור, תשע"ו-2016; תחילתו ביום 1.11.2016.

ס"ח תשע"ו מס' 2579 מיום 16.8.2016 עמ' 1223 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 1049 עמ' 1070) – תיקון מס' 19 בסעיף 2 לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (הוראת שעה), תשע"ו-2016. תוקן ס"ח תשע"ט מס' 2766 מיום 27.12.2018 עמ' 88 (ה"ח הממשלה תשע"ט מס' 1276 עמ' 180) – תיקון מס' 19 (תיקון) תשע"ט-2018.

ס"ח תשע"ז מס' 2596 מיום 10.1.2017 עמ' 331 (ה"ח הכנסת תשע"ז מס' 665 עמ' 12) – תיקון מס' 20 בסעיף 9 לחוק להחלפת המונח מפגר (תיקוני חקיקה), תשע"ז-2017.

ס"ח תשע"ח מס' 2742 מיום 26.7.2018 עמ' 893 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1230 עמ' 938) – תיקון מס' 21 – הוראת שעה בסעיף 22 לחוק שחרור על-תנאי ממאסר (תיקון מס' 17 – הוראת שעה), תשע"ח-2018; תוקפו מיום 15.10.2018 עד יום 15.10.2023. תוקן ס"ח תשפ"ב מס' 2928 מיום 12.10.2021 עמ' 2 (ה"ח הממשלה תשפ"ב מס' 1449 עמ' 38) – תיקון מס' 21 – הוראת שעה (תיקון) תשפ"ב-2021.

ס"ח תשע"ט מס' 2753 מיום 31.10.2018 עמ' 33 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1250 עמ' 1236) – תיקון מס' 22 בסעיף 68 לחוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, תשע"ט-2018; תחילתו ביום 1.9.2019.

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 250 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1221 עמ' 890) – תיקון מס' 23 בסעיף 32 לחוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' 21), תשע"ט-2019.

בוטל ס"ח תשע"ט מס' 2783 מיום 16.1.2019 עמ' 320 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 1071 עמ' 1282) בסעיף 56 לחוק המידע הפלילי ותקנת השבים, תשע"ט-2019; תוקף הביטול מיום 12.7.2022. תוקן ס"ח תשפ"א מס' 2899 מיום 13.1.2021 עמ' 296 (ה"ח הממשלה תשפ"א מס' 1384 עמ' 176). ק"ת תשפ"ב מס' 9922 מיום 11.1.2022 עמ' 1720 – צו תשפ"ב-2022.

ס"ח תשפ"ב מס' 2933 מיום 18.11.2021 עמ' 329 (ה"ח הממשלה תשפ"א מס' 1443 עמ' 840) – תיקון מס' 25 בסעיף 75 לחוק שירות מידע פיננסי, תשפ"ב-2021; תחילתו ביום 18.11.2021.

[1] לענין החלטה שלא לחקור או שלא להעמיד לדין כאמור בסעיף 11א שנתקבלה לפני יום 30.3.2008, תהא תחילת תוקף הסעיף הקטן ביום 30.3.2010.

[2] סמכויותיו הועברו לשר הרווחה והשירותים החברתיים: י"פ תשע"ז מס' 7394 מיום 7.12.2016 עמ' 1312.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות