נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"ו- 1986

עונשין ומשפט פלילי – מרשם פלילי

בתי משפט וסדרי דין – סדר דין פלילי – מרשם פלילי

תוכן ענינים

סימן א': דרך מסירת פרטי הרישום למשטרה

Go

2

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

מסירת מידע

Go

2

סעיף 3

מועדי מסירה

Go

3

סעיף 3א

מסירת מידע בעבירות בניה

Go

3

סעיף 4

פרט רישום מוטעה או בלתי ברור

Go

3

סימן ב': עיון במידע שבמרשם

Go

3

סעיף 5

בקשת עיון במידע שבמרשם

Go

3

סעיף 6

דרך העיון

Go

3

סעיף 7

סדרי העיון

Go

4

סימן ג': הודעה על מסירת מידע

Go

4

סעיף 8

הודעה על מסירת מידע

Go

4

סימן ד': תיקון מידע

Go

4

סעיף 9

בקשה ל

Go

4

סעיף 10

הודעה על

Go

4

סעיף 11

תחילה ותוקף

Go

4

תוספת

Go

4


 תקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"ו- 1986(45)

           בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 1(ב), 12 ו-26 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א- 1981 (להלן -  החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת לענין סימנים ב', ג' ו-ד', אנו מתקינים תקנות אלה:

סימן א': דרך מסירת פרטי הרישום למשטרה

הגדרות

1.    בסימן זה -

           "מוסר מידע" -  כל אחד מאלה:

(1)   תובע כמשמעותו בסעיף 12 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב- 1982;

(2)   קצין פיקוח במפקדת משטרה צבאית חוקרת;

------------

(45) פורסמו ק"ת תשמ"ו מס' 4900 מיום 7.2.1986 עמ' 498.

ראה ת"ט ק"ת תשמ"ו מס' 4947 מיום 13.7.1986 עמ' 1108.

תוקנו ק"ת תשמ"ח מס' 5119 מיום 10.7.1988 עמ' 954.

ק"ת תש"ן: מס' 5250 מיום 22.2.1990 עמ' 399;

מס' 5286 מיום 16.8.1990 עמ' 979 - הודעה (אגרה) תש"ן–1990.

ק"ת תשנ"א מס' 5336 מיום 22.2.1991 עמ' 624.

ק"ת תשנ"ב: מס' 5396 מיום 7.11.1991 עמ' 422 - הודעה תשנ"ב–1991; תחילתה ביום 1.10.1991. מס' 5437 מיום 30.4.1992 עמ' 990 - תק' תשנ"ב–1992; תחילתן ביום 1.5.1992.

ק"ת תשנ"ג מס' 5540 מיום 19.8.1993 עמ' 1086 - הודעה תשנ"ג–1993.

ק"ת תשנ"ד: מס' 5555 מיום 28.10.1993 עמ' 70 - תק' תשנ"ד–1993.

מס' 5580 מיום 13.2.1994 עמ' 630 - הוראת שעה, תשנ"ד–1994; ראה להלן בעמ' 6961. מס' 5612 מיום 5.7.1994 עמ' 1166 - הודעה תשנ"ד–1994.

ק"ת תשנ"ה: מס' 5632 מיום 17.10.1994 עמ' 254 - הודעה תשנ"ה–1994; תחילתה ביום 1.10.1994; מס' 5641 מיום 24.11.1994 עמ' 370 - תק' תשנ"ה–1994; מס' 5678 מיום 1.5.1995 עמ' 1408 - הודעה (מס' 2) תשנ"ה–1995.

ק"ת תשנ"ו מס' 5724 מיום 25.12.1995 עמ' 303 - הודעה תשנ"ו–1995; תחילתה ביום 1.1.1996.

ק"ת תשנ"ז: מס' 5799 מיום 17.12.1996 עמ' 220 - הודעה תשנ"ז–1996; תחילתה ביום 1.1.1997. מס' 5805 מיום 7.1.1997 עמ' 338 (ת"ט להודעה תשנ"ז–1996).

ק"ת תשנ"ח מס' 5868 מיום 24.12.1997 עמ' 211 - הודעה תשנ"ח–1997; תחילתה ביום 1.1.1998.

ק"ת תשנ"ט מס' 5958 מיום 8.3.1999 עמ' 483 - הודעה תשנ"ט–1999; תחילתה ביום 1.1.1999.

ק"ת תש"ס מס' 6010 מיום 21.12.1999 עמ' 164 - הודעה תש"ס–1999; תחילתה ביום 1.1.2000.

ק"ת תשס"ב מס' 6143 מיום 31.12.2001 עמ' 280 - הודעה תשס"ב–2001; תחילתה מיום 1.1.2002.

 

(3)   תובע לפי סעיף 1 לתוספת לפקודת המשטרה [נוסח חדש], תשל"א- 1971;

(4)   מנהל היחידה הארצית לפיקוח על הבניה במשרד הפנים (להלן -  המנהל);

(5)   תובע לפי סעיף 264 לפקודת העיריות;

           "מענ"א" -  המרכז לעיבוד נתונים אוטומטי במטה הארצי של משטרת ישראל;

           "פרטי רישום" -  (בוטלה).

מסירת מידע

2.    (א)  מוסר מידע יעביר למשטרה את פרטי הרישום על גבי מדיה מגנטית; אופן ההעברה, מבנה הקבצים והרשומות ותכולת הנתונים שיועברו, יהיו לפי דרישת מענ"א.

           (ב)  העברת פרטי הרישום למשטרה שלא בדרך האמורה בתקנת משנה (א) טעונה תיאום וקבלת אישורו של ראש מענ"א או של מי שהוא הסמיכו לכך.

מועדי מסירה

3.    מוסר המידע יעביר את פרטי הרישום -

(1)   בהעברה על גבי סרט מגנטי -  לא יאוחר מ-30 ימים ממועד מתן ההחלטה נושא המידע;

(2)   בהעברה בכל דרך אחרת -  לא יאוחר מ-15 ימים ממועד מתן ההחלטה נושא המידע.

מסירת מידע בעבירות בניה

3א.     פרטי רישום על עבירות על חוק התכנון והבניה, תשכ"ה- 1965, יועברו, בדרך שיקבע מענ"א, בידי התובע למנהל לא יאוחר מ-10 ימים ממועד מתן ההחלטה נושא המידע ובידי המנהל למשטרה לא יאוחר מ-15 ימים מיום קבלתם.

פרט רישום מוטעה או בלתי ברור

4.    פרט רישום מוטעה או בלתי ברור שהוחזר למוסרו, יתוקן ויוחזר למענ"א תוך 30 ימים מקבלתו.

 

סימן ב': עיון במידע שבמרשם

בקשת עיון במידע שבמרשם

5.    (א)  המבקש לעיין במידע שבמרשם הפלילי (להלן -  המידע) הנוגע לו, יגיש למשטרת ישראל בקשה בכתב חתומה בידו על גבי הטופס שבתוספת.

           (ב)  היה המידע על אדם הנתון להשגחת אפוטרופוס, תוגש הבקשה בידי האפוטרופוס והוא יהיה רשאי לעיין במידע; האפוטרופוס יציג עם הגשת הבקשה ראיה לסמכותו לפעול בשמו של האדם שהמידע נוגע לו.

           (ג)   הוגשה למשטרת ישראל בקשה, תאשר קבלתה למבקש.

           (ד)  המבקש לעיין במידע לפי תקנות אלה ישלם אגרה של 28 שקלים חדשים; התשלום ייעשה על ידי הדבקת בולי הכנסה על גבי טופס הבקשה.

           (ה)  הסכום הנקוב בתקנת משנה (ד) ישתנה ב-1 בינואר של כל שנה (להלן -  יום השינוי) לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי; לענין זה -

           "מדד" -  מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

           "המדד החדש" -  המדד שפורסם בחודש נובמבר שלפני יום השינוי;

           "המדד היסודי" -  המדד שפורסם בחודש נובמבר שלפני יום השינוי הקודם ולענין יום השינוי ב-1 בינואר 1995, המדד שפורסם בחודש אוגוסט 1994.

           (ו)   סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (ה) יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום של חצי שקל חדש יעוגל כלפי מעלה.

           (ז)   המפקח הכללי של המשטרה יפרסם ברשומות הודעה על סכום האגרה כפי שהשתנה עקב האמור בתקנה זו.

------------

* ראה להלן בעמ' 6961, הוראת שעה, תשנ"ד–1994.

 

דרך העיון

6.    (א)  עיון במידע יעשה בתחנת המשטרה לפי בחירתו של המבקש, בתדפיס או בצג, לפי בחירת המשטרה, ובלבד שמועד העיון יחול תוך 30 ימים מיום קבלת הבקשה; ראש מענ"א או עוזרו רשאי לדחות את מועד העיון ב-15 ימים נוספים.

           (ב)  העיון במידע יעשה בשעות העבודה הרגילות; המפקד במקום שבו ייעשה העיון רשאי לאשר עיון בשעות אחרות.

סדרי העיון

7.    (א)  המעיין במידע יעשה זאת בהתאם להנחיות השוטר הממונה לענין זה.

           (ב)  נעשה העיון בתדפיס, לא יוציא המעיין את התדפיס מרשות המשטרה ולא יצלמו.

           (ג)   המעיין במידע רשאי לרשום פרטים מן המידע שהוצג בפניו.

סימן ג': הודעה על מסירת מידע

הודעה על מסירת מידע

8.    (א)  הודעה על מסירת מידע לפי סעיף 12(ב) לחוק תינתן בכתב לאדם שעליו המידע.

           (ב)  אם המידע שנמסר היה על קטין או פסול דין, תינתן ההודעה לאפוטרופסו, ככל שזהותו ידועה או ניתנת לבירור.

           (ג)   נמסר המידע לגופים המפורטים בפרטים (ה) עד (ח) ו-(יט) לתוספת הראשונה לחוק, תינתן ההודעה בידי מקבל המידע.

סימן ד': תיקון מידע

בקשה ל

9.    (א)  בקשה לתיקון טעות במרשם או במידע שנמסר ממנו, תהיה במכתב רשום לפי המען: מענ"א, המטה הארצי, משטרת ישראל, ירושלים.

           (ב)  לבקשה יצורפו, במידת האפשר, אסמכתאות שיש בהן כדי לתמוך בה.

הודעה על

10.   (א)  נענתה המשטרה לבקשת התיקון, תתקן את הטעון תיקון ותשלח הודעה על כך למי שעליו המידע וכן למי שקיבל את המידע המוטעה, אם מי שעליו המידע ביקש להודיעו על התיקון.

           (ב)  נמצא שאין מקום להיענות לבקשה, תודיע המשטרה על כך למבקש תוך 60 ימים מיום קבלת הבקשה.

תחילה ותוקף

11.   תחילתן של תקנות אלה חמישה עשר ימים מיום פרסומן ותקפן לשנה מיום תחילתן.

 

תוספת

(תקנה 5(א))

      

 

 

        י"א בשבט תשמ"ו (21 בינואר 1986)

                                   חיים בר-לב                                       משה ניסים

                                  שר המשטרה                                   שר המשפטים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות