נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), תשנ"ד-1993

עבודה – עובדים – זכויות – דמי מחלה

תוכן ענינים

סעיף 1

היעדרות בשל מחלת הורה או הורה של  בן הזוג

Go

2

סעיף 1א

היעדרות בשל תרומת איבר על ידי הורה

Go

2

סעיף 2

כללים

Go

2

סעיף 3

הגדרת מחלה

Go

2

סעיף 4

שמירת זכויות

Go

2

סעיף 4א

דין המדינה

Go

2

סעיף 5

ביצוע ותקנות

Go

2


חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), תשנ"ד-1993*

היעדרות בשל מחלת הורה או הורה של  בן הזוג

1.       (א)  עובד זכאי לזקוף עד ששה ימים בשנה של היעדרות בשל מחלת ההורה שלו או של בן זוגו (להלן – ההורה), על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו, ובלבד שבן זוגו הינו עובד ושלא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו לפי חוק זה.

          (ב)  בזקיפת ימי היעדרות כאמור בסעיף קטן (א), זכאי עובד להביא בחשבון, לפי בחירתו, גם חלקי ימים שבהם נעדר לפי הוראות אותו סעיף קטן; חלקי ימים לעניין זה יחושבו לפי היחס שבין שעות ההיעדרות ובין שעות העבודה של העובד באותו יום אילולא נעדר.

מיום 8.3.1996

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ו מס' 1571 מיום 8.3.1996 עמ' 132 (ה"ח 2477)

החלפת סעיף 1

הנוסח הקודם:

1. עובד שלו הורה שמלאו 65 שנה, זכאי לזקוף עד שישה ימים בשנה של היעדרות, בשל מחלת ההורה, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו.

מיום 13.2.2014

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ד מס' 2433 מיום 13.2.2014 עמ' 293 (ה"ח 521)

1. (א) עובד שלו או לבן זוגו הורה שמלאו לו 65 שנים (להלן – ההורה), זכאי לזקוף עד ששה ימים בשנה של היעדרות בשל מחלת ההורה שלו או של בן זוגו (להלן – ההורה), על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו, ובלבד שבן זוגו הינו עובד ושלא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו לפי חוק זה.

(ב) בזקיפת ימי היעדרות כאמור בסעיף קטן (א), זכאי עובד להביא בחשבון, לפי בחירתו, גם חלקי ימים שבהם נעדר לפי הוראות אותו סעיף קטן; חלקי ימים לעניין זה יחושבו לפי היחס שבין שעות ההיעדרות ובין שעות העבודה של העובד באותו יום אילולא נעדר.

היעדרות בשל תרומת איבר על ידי הורה

1א.     (א)  בלי לגרוע מהוראות סעיף 1, עובד זכאי לזקוף עד שבעה ימים בשנה של היעדרות, לשם טיפול וליווי של הורהו שהוא תורם כהגדרתו בחוק השתלת איברים, התשס"ח-2008, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירתו.

          (ב)  כללים שקבע שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי סעיף 2 יחולו, בשינויים המחויבים, על היעדרות לפי סעיף זה.

מיום 1.2.2019

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ט מס' 2774 מיום 7.1.2019 עמ' 155 (ה"ח 824)

הוספת סעיף 1א

כללים

2.    שר העבודה והרווחה יתקין בתקנות, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, כללים בדבר הוכחת מחלתו של ההורה ובדבר נחיצות היעדרותו של העובד לצורך הטיפול בהורה, ולענין היעדרות בשל מחלת הורהו של בן הזוג, כללים בדבר מסירת הודעות על ידי העובד ובן זוגו.

מיום 8.3.1996

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ו מס' 1571 מיום 8.3.1996 עמ' 132 (ה"ח 2477)

2. שר העבודה והרווחה יתקין בתקנות, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, כללים בדבר הוכחת מחלתו של ההורה ובדבר נחיצות היעדרותו של העובד לצורך הטיפול בהורה, ולענין היעדרות בשל מחלת הורהו של בן הזוג, כללים בדבר מסירת הודעות על ידי העובד ובן זוגו.

הגדרת מחלה

3.    לעניין סעיף 1 –

(1)  יראו כחולה – הורה שחלה והפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות יום יום;

(2)  "פעולות יום יום" – כהגדרת מונח זה בסעיף 127פג לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968.

מיום 1.2.2019

תיקון מס' 5

ס"ח תשע"ט מס' 2774 מיום 7.1.2019 עמ' 156 (ה"ח 824)

3. לענין חוק זה לעניין סעיף 1

שמירת זכויות

4.    חוק זה בא להוסיף על זכות עובד מכוח דין או הסכם ולא לגרוע ממנה.

דין המדינה

4א.     לענין חוק זה דין המדינה כמעסיק כדין כל מעסיק אחר.

מיום 25.7.1995

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ה מס' 1534 מיום 25.7.1995 עמ' 371 (ה"ח 2409)

הוספת סעיף 4א

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 604 (ה"ח 535)

4א. לענין חוק זה דין המדינה כמעביד כמעסיק כדין כל מעביד מעסיק אחר.

ביצוע ותקנות

5.    שר העבודה והרווחה[1] ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

                                        יצחק רבין                                          אורה נמיר

                                                 ראש הממשלה                                            שרת העבודה והרווחה

            עזר וייצמן                                          שבח וייס

              נשיא המדינה                                                 יושב ראש הכנסת

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשנ"ד מס' 1442 מיום 9.12.1993 עמ' 33 (ה"ח תשנ"ג מס' 2195 עמ' 296).

תוקן ס"ח תשנ"ה מס' 1534 מיום 25.7.1995 עמ' 371 (ה"ח תשנ"ה מס' 2409 עמ' 500) – תיקון מס' 1 בסעיף 2 לחוק דמי מחלה (דין המדינה) (תיקוני חקיקה), תשנ"ה-1995.

ס"ח תשנ"ו מס' 1571 מיום 8.3.1996 עמ' 132 (ה"ח תשנ"ו מס' 2477 עמ' 416) – תיקון מס' 2.

ס"ח תשע"ד מס' 2433 מיום 13.2.2014 עמ' 293 (ה"ח הכנסת תשע"ד מס' 521 עמ' 6) – תיקון מס' 3.

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 600 (ה"ח הכנסת תשע"ד מס' 535 עמ' 44) – תיקון מס' 4 בחוק להחלפת המונח מעביד (תיקוני חקיקה), תשע"ד-2014.

ס"ח תשע"ט מס' 2774 מיום 7.1.2019 עמ' 155 (ה"ח הכנסת תשע"ט מס' 824 עמ' 55) – תיקון מס' 5 בסעיף 2 לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל תרומת איבר על ידי בן זוג או הורה) (תיקוני חקיקה), תשע"ט-2019; תחילתו ביום 1.2.2019.

[1] סמכויותיו הועברו לשר הרווחה והשירותים החברתיים: י"פ תשע"ז מס' 7394 מיום 7.12.2016 עמ' 1312.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות