Nevo.co.il

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), תשנ"ד-1993

עבודה – עובדים – זכויות – דמי מחלה

תוכן ענינים

2

Go

היעדרות בשל מחלת הורה או הורה של בן הזוג

סעיף 1

2

Go

כללים

סעיף 2

2

Go

הגדרת מחלה

סעיף 3

2

Go

שמירת זכויות

סעיף 4

2

Go

דין המדינה

סעיף 4א

2

Go

ביצוע ותקנות

סעיף 5


חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), תשנ"ד-1993*

היעדרות בשל מחלת הורה או הורה של  בן הזוג (תיקון מס' 2) תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 3) תשע"ד-2014

1.       (א)  עובד זכאי לזקוף עד ששה ימים בשנה של היעדרות בשל מחלת ההורה שלו או של בן זוגו (להלן – ההורה), על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו, ובלבד שבן זוגו הינו עובד ושלא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו לפי חוק זה.

(תיקון מס' 3) תשע"ד-2014

           (ב)  בזקיפת ימי היעדרות כאמור בסעיף קטן (א), זכאי עובד להביא בחשבון, לפי בחירתו, גם חלקי ימים שבהם נעדר לפי הוראות אותו סעיף קטן; חלקי ימים לעניין זה יחושבו לפי היחס שבין שעות ההיעדרות ובין שעות העבודה של העובד באותו יום אילולא נעדר.

מיום 8.3.1996

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ו מס' 1571 מיום 8.3.1996 עמ' 132 (ה"ח 2477)

החלפת סעיף 1

הנוסח הקודם:

1. עובד שלו הורה שמלאו 65 שנה, זכאי לזקוף עד שישה ימים בשנה של היעדרות, בשל מחלת ההורה, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו.

מיום 13.2.2014

תיקון מס' 3

ס"ח תשע"ד מס' 2433 מיום 13.2.2014 עמ' 293 (ה"ח 521)

1. (א) עובד שלו או לבן זוגו הורה שמלאו לו 65 שנים (להלן – ההורה), זכאי לזקוף עד ששה ימים בשנה של היעדרות בשל מחלת ההורה שלו או של בן זוגו (להלן – ההורה), על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו, ובלבד שבן זוגו הינו עובד ושלא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו לפי חוק זה.

(ב) בזקיפת ימי היעדרות כאמור בסעיף קטן (א), זכאי עובד להביא בחשבון, לפי בחירתו, גם חלקי ימים שבהם נעדר לפי הוראות אותו סעיף קטן; חלקי ימים לעניין זה יחושבו לפי היחס שבין שעות ההיעדרות ובין שעות העבודה של העובד באותו יום אילולא נעדר.

כללים (תיקון מס' 2) תשנ"ו-1996

2.    שר העבודה והרווחה יתקין בתקנות, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, כללים בדבר הוכחת מחלתו של ההורה ובדבר נחיצות היעדרותו של העובד לצורך הטיפול בהורה, ולענין היעדרות בשל מחלת הורהו של בן הזוג, כללים בדבר מסירת הודעות על ידי העובד ובן זוגו.

מיום 8.3.1996

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ו מס' 1571 מיום 8.3.1996 עמ' 132 (ה"ח 2477)

2. שר העבודה והרווחה יתקין בתקנות, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, כללים בדבר הוכחת מחלתו של ההורה ובדבר נחיצות היעדרותו של העובד לצורך הטיפול בהורה, ולענין היעדרות בשל מחלת הורהו של בן הזוג, כללים בדבר מסירת הודעות על ידי העובד ובן זוגו.

הגדרת מחלה

3.    לענין חוק זה –

(1)   יראו כחולה – הורה שחלה והפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות יום יום;

(2)   "פעולות יום יום" – כהגדרת מונח זה בסעיף 127פג לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968.

שמירת זכויות

4.    חוק זה בא להוסיף על זכות עובד מכוח דין או הסכם ולא לגרוע ממנה.

דין המדינה (תיקון מס' 1) תשנ"ה-1995 (תיקון מס' 4) תשע"ד-2014

4א.     לענין חוק זה דין המדינה כמעסיק כדין כל מעסיק אחר.

מיום 25.7.1995

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ה מס' 1534 מיום 25.7.1995 עמ' 371 (ה"ח 2409)

הוספת סעיף 4א

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 4

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 604 (ה"ח 535)

4א. לענין חוק זה דין המדינה כמעביד כמעסיק כדין כל מעביד מעסיק אחר.

ביצוע ותקנות

5.    שר העבודה והרווחה[1] ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

                                        יצחק רבין                                           אורה נמיר

                                                   ראש הממשלה                                             שרת העבודה והרווחה

            עזר וייצמן                                           שבח וייס

              נשיא המדינה                                                  יושב ראש הכנסת* פורסם ס"ח תשנ"ד מס' 1442 מיום 9.12.1993 עמ' 33 (ה"ח תשנ"ג מס' 2195 עמ' 296).

תוקן ס"ח תשנ"ה מס' 1534 מיום 25.7.1995 עמ' 371 (ה"ח תשנ"ה מס' 2409 עמ' 500) – תיקון מס' 1 בסעיף 2 לחוק דמי מחלה (דין המדינה) (תיקוני חקיקה), תשנ"ה-1995.

ס"ח תשנ"ו מס' 1571 מיום 8.3.1996 עמ' 132 (ה"ח תשנ"ו מס' 2477 עמ' 416) – תיקון מס' 2.

ס"ח תשע"ד מס' 2433 מיום 13.2.2014 עמ' 293 (ה"ח הכנסת תשע"ד מס' 521 עמ' 6) – תיקון מס' 3.

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 600 (ה"ח הכנסת תשע"ד מס' 535 עמ' 44) – תיקון מס' 4 בחוק להחלפת המונח מעביד (תיקוני חקיקה), תשע"ד-2014.

[1] סמכויותיו הועברו לשר הרווחה והשירותים החברתיים: י"פ תשע"ז מס' 7394 מיום 7.12.2016 עמ' 1312.