נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), תשנ"ד-1994

עבודה – עובדים – זכויות – דמי מחלה

תוכן ענינים

2

Go

הודעת עובד

סעיף 1

2

Go

היעדרות לשם טיפול בהורה שבמוסד סיעודי

סעיף 2

2

Go

אין שני זכאים בעד אותו פרק זמן

סעיף 3

2

Go

צירוף מסמכים

סעיף 4

2

Go

אי מסירת מסמכים

סעיף 5

2

Go

שמירת הוראות

סעיף 6

2

Go

הצהרה


תקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), תשנ"ד-1994*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2 ו-5 לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), תשנ"ד-1993 (להלן - החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הודעת עובד

1.    עובד המבקש לזקוף לתקופת המחלה הצבורה שלו ימי היעדרות מעבודתו, מכוח סעיף 1 לחוק, ימסור למעבידו הצהרה חתומה בידו, לפי הטופס שבתוספת.

היעדרות לשם טיפול בהורה שבמוסד סיעודי

2.    עובד שהורהו נמצא במוסד סיעודי כמשמעותו בסעיף 127פג לחוק הביטוח הלאומי [נוסח חדש], תשכ"ח-1968, אינו זכאי לזקוף לתקופת המחלה הצבורה שלו, היעדרות לשם טיפול בהורה, כאמור בסעיף 1 לחוק.

אין שני זכאים בעד אותו פרק זמן

3.    עובד, שאחד מאחיו נעדר מעבודתו בשל מחלת הורה ומימש זכאותו לפי החוק, אינו זכאי להעדר מעבודתו שלו, באותו ענין, באותו פרק זמן; לענין זה, "אח" - בן או בת נוספים של ההורה, שבשל טיפול בו מתבקשת זקיפת ההיעדרות, לתקופת המחלה הצבורה, לרבות בן או בת מאומצים.

צירוף מסמכים

4.    להודעה כאמור בתקנה 1 יצרף העובד אישור מאת הרופא המטפל בהורה בדבר היות ההורה תלוי לחלוטין בעזרת הזולת, לביצוע פעולות יום-יום; לענין זה –

           "פעולות יום-יום" - לבישה, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה, ניידות עצמית בבית;

           "רופא" - גם רופא מחליף.

אי מסירת מסמכים

5.    כל עוד לא מסר העובד את המסמכים האמורים בתקנות 1 ו-4 לא יראו בהיעדרותו היעדרות מהעבודה המזכה מכוח סעיף 1 לחוק.

שמירת הוראות

6.    אין בתקנות אלה כדי לגרוע מההוראות הנהוגות במקום העבודה של העובד בדבר חובת הודעה למעביד על היעדרות מהעבודה בשל מחלה.

תוספת

(תקנה 1)

הצהרה

           לענין היעדרות מהעבודה שמבקשים להחיל עליה את הוראות סעיף 1 לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), תשנ"ד-1993 (להלן - החוק):

1.        אני הח"מ –

שם פרטי ושם משפחה מס' ת"ז

מודיע בזה כי נעדרתי מעבודתי בשל מחלת הורה, ולצורך טיפול בו מיום       עד יום       (מצורף אישור רפואי בדבר היות ההורה תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות יום-יום).

2.        פרטי ההורה:

שם פרטי ושם משפחה מס' ת"ז

תאריך לידה מען מגורים

3.        אני מצהיר כי אף לא אחד מאחי מימש זכאותו מכוח סעיף 1 לחוק בפרק הזמן האמור לעיל, וכי ההורה שפרטיו רשומים לעיל, אינו נמצא במוסד סיעודי.

4.        מספר הימים שנעדרתי השנה תוך מימוש זכאותי לפי חוק הינו      

תאריך                                                            _______________

                                                                                                      חתימת העובד

כ"ז בתמוז תשנ"ד (6 ביולי 1994)                                          עוזי ברעם

                                                                                                                     שר התיירות

                                                                                                  ממלא מקום שרת העבודה והרווחה* פורסמו ק"ת תשנ"ד מס' 5616 מיום 28.7.1994 עמ' 1231.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות