נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג), תש"ס-2000

עבודה – עובדים – זכויות – דמי מחלה

תוכן ענינים

2

Go

היעדרות עקב הריון ולידה

סעיף 1

2

Go

כללים

סעיף 2

2

Go

שמירת זכויות

סעיף 3

2

Go

דין המדינה

סעיף 4

2

Go

ביצוע

סעיף 5


חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג), תש"ס-2000*

היעדרות עקב הריון ולידה

1.    עובד זכאי לזקוף עד שבעה ימים בשנה של היעדרות, בהתאם לכללים שקבע שר העבודה והרווחה, בשל טיפולים או בדיקות הקשורים להריון בת זוגו, או בשל לידה של בת זוגו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו.

כללים (תיקון מס' 1)  תשע"ד-2014

2.    שר העבודה והרווחה יקבע, באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, כללים בדבר הוכחת ההריון והלידה של בת הזוג ובדבר נחיצות היעדרותו של העובד לצורך ההריון והלידה, וכן כללים בדבר מסירת הודעות למעסיק על ידי העובד.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 604 (ה"ח 535)

2. שר העבודה והרווחה יקבע, באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, כללים בדבר הוכחת ההריון והלידה של בת הזוג ובדבר נחיצות היעדרותו של העובד לצורך ההריון והלידה, וכן כללים בדבר מסירת הודעות למעביד למעסיק על ידי העובד.

שמירת זכויות

3.    חוק זה בא להוסיף על זכותו של עובד מכוח דין או הסכם ולא לגרוע ממנה.

דין המדינה

4.    לענין חוק זה, דין המדינה כמעסיק כדין כל מעסיק אחר.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 604 (ה"ח 535)

4. לענין חוק זה, דין המדינה כמעביד כמעסיק כדין כל מעביד מעסיק אחר.

ביצוע

5.    שר העבודה והרווחה[1] ממונה על ביצוע חוק זה.

                          אהוד ברק                             אליהו ישי

                                ראש הממשלה                           שר העבודה והרווחה

            עזר ויצמן                           אברהם בורג

              נשיא המדינה                               יושב ראש הכנסת* פורסם ס"ח תש"ס מס' 1744 מיום 6.7.2000 עמ' 222 (ה"ח תש"ס מס' 2852 עמ' 303).

תוקן ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 600 (ה"ח הכנסת תשע"ד מס' 535 עמ' 44) – תיקון מס' 1 בחוק להחלפת המונח מעביד (תיקוני חקיקה), תשע"ד-2014.

[1] סמכויותיו הועברו לשר הרווחה והשירותים החברתיים: י"פ תשע"ז מס' 7394 מיום 7.12.2016 עמ' 1312.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות