נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הדרכונים, תש"ם-1980

לפי שעה רבדים מתק' תשס"ו-2005

דיני חוקה  – כניסה ויציאה מישראל – דרכונים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

3

סעיף 2

בקשה וצירופים לה

Go

3

סעיף 3

מקום הגשת הבקשה

Go

3

סעיף 4

פרטים נוספים וראיות

Go

3

סעיף 5

רישומים וצירופים במסמך נסיעה

Go

3

סעיף 6

אופן רישום ושינוי פרטים

Go

4

סעיף 6א

דרכון לקטין

Go

4

סעיף 6ב

מסמך נסיעה ביומטרי

Go

4

סעיף 6ג

מסמך נסיעה זמני

Go

4

סעיף 6ד

הנפקת מסמכי נסיעה בנציגויות בחוץ לארץ

Go

5

סעיף 7

אגרה

Go

5

סעיף 7א

הצמדה

Go

5

סעיף 8

פטור מאגרה

Go

6

סעיף 10

איסור קבלת מסמך נסיעה נוסף

Go

6

סעיף 11

מחיקת צירוף

Go

6

סעיף 12

ביטול

Go

6

סעיף 13

תחילה

Go

6

 

תוספת

Go

6

 


תקנות הדרכונים, תש"ם-1980*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק הדרכונים, תשי"ב- 1952 (להלן -  החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק- יסוד: משק המדינה, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "בקשה" – לרבות בקשה למתן דרכון או תעודת מעבר (להלן – מסמך נסיעה), להארכת תוקף של מסמך נסיעה או להכנסת שינויים בו;

תק' תשע"ב-2012

          "חוק הכללת אמצעי זיהוי" – חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגרי מידע, התש"ע-2009;

מיום 7.2.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7074 מיום 8.1.2012 עמ' 536

הוספת הגדרת "חוק הכללת אמצעי זיהוי"

תק' תשע"ז-2017

          "מסמך נסיעה זמני" – כמשמעותו בתקנה 6ג;

מיום 1.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7821 מיום 1.6.2017 עמ' 1166

הוספת הגדרת "מסמך נסיעה זמני"

          "שינוי" – לרבות תיקון, הוספה או מחיקה;

          "השר" – שר הפנים או מי שהוא הסמיך לצורך תקנות אלה[1].

בקשה וצירופים לה

2.    בקשה תוגש בטופס שיורה השר ויצורפו אליה מסמכים ותמונות כפי שיורה.

מקום הגשת הבקשה

3.    בקשה תוגש –

תק' תשע"ב-2012

(1)   אם המבקש נמצא בישראל – בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה, או בכל מקום אחר שיקבע השר בהודעה שתפורסם ברשומות;

(2)   אם המבקש נמצא בחוץ-לארץ – בנציגות הדיפלומטית או הקונסולרית של ישראל, או של מדינה המייצגת את עניניה של ישראל, הקרובה למקום המגורים של המבקש.

מיום 7.2.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7074 מיום 8.1.2012 עמ' 536

(1) אם המבקש נמצא בישראל – בלשכה לעליה ומרשם של משרד הפנים, באגף לעליה ומרשם במשרד הפנים, ירושלים בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה, או בכל מקום אחר שיקבע השר בהודעה שתפורסם ברשומות;

פרטים נוספים וראיות

4.    השר רשאי לדרוש ממגיש בקשה שימציא לו פרטים נוספים על אלה שמסר בבקשתו וכן ראיות ומסמכים לאימות פרטים אלה או הנוגעים לבקשה.

רישומים וצירופים במסמך נסיעה תק' (מס' 2)  תשנ"ב-1992 תק' תשע"ב-2012

5.    (א)  במסמך נסיעה יירשם מספר המסמך, תאריך הוצאתו, תקופת תקפו והארצות שלשם כניסה אליהן יש למסמך תוקף; כן יירשמו במסמך נסיעה הפרטים כדלקמן של בעל המסמך וכל שינוי בהם:

תק' תשע"ב-2012

(1)   השם המלא; חל שינוי בשם בתוך שבע שנים לפני הגשת הבקשה יירשם גם השם הקודם; חלפו שבע שנים מיום השינוי, יירשם השם הקודם לפי בקשת מגיש הבקשה;

(2)   מקום הלידה;

(3)   תאריך הלידה;

(4)   מספר הזהות;

תק' תשע"ב-2012

(5)   המין;

תק' תשע"ב-2012

(6)   שם הנעורים לפי בקשת מגיש הבקשה;

(7)   אזרחות.

תק' תשע"ב-2012

          (ב)  במסמך נסיעה שצורף לו קטין, יירשמו הפרטים כדלקמן של הקטין:

(1)   השם;

(2)   המין;

תק' (מס' 2) תשמ"ח-1988

(3)   (נמחקה).

(4)   תאריך הלידה;

(5)   מספר הזהות.

          (ג)   השר רשאי שלא לרשום במסמך נסיעה פרט מהפרטים האמורים בתקנות-משנה (א) ו-(ג).

תק' (מס' 2)  תשמ"ח-1988

          (ד)  לכל מסמך נסיעה יוצמד תצלום, מדוייק במידה סבירה, של בעל המסמך, ואולם השר רשאי לאשר נתינת מסמך נסיעה ללא תצלום לקטין שטרם מלאו לו שלוש שנים.

תק' (מס' 2)  תשנ"ב-1992

          (ה)  בכל מסמך נסיעה יוקצה מקום לדוגמת חתימה של בעלו; קיבל אדם שגילו עולה על 5 שנים מסמך נסיעה – יחתום במקום שיועד לכך את חתימתו המלאה או יטביע טביעת אצבעו.

מיום 7.2.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7074 מיום 8.1.2012 עמ' 536

(א) במסמך נסיעה ליחיד או לזוג יירשם מספר המסמך, תאריך הוצאתו, תקופת תקפו והארצות שלשם כניסה אליהן יש למסמך תוקף; כן יירשמו במסמך נסיעה הפרטים כדלקמן של בעל המסמך וכל שינוי בהם:

(1) השם המלא; חל שינוי בשם בתוך שבע שנים לפני הגשת הבקשה יירשם גם השם הקודם; חלפו שבע שנים מיום השינוי, יירשם השם הקודם לפי בקשת מגיש הבקשה;

(2) מקום הלידה;

(3) תאריך הלידה;

(4) מספר הזהות;

(5) סימני היכר;

(5) המין;

(6) שם הנעורים של אשה שנישאה – אם ביקשה זאת לפי בקשת מגיש הבקשה;

(7) אזרחות.

(ב) במסמך נסיעה ליחיד או לזוג שצורף לו קטין, יירשמו הפרטים כדלקמן של הקטין:

אופן רישום ושינוי פרטים תק' (מס' 2) תשנ"ב-1992

6.    (א)  הפרטים האמורים בתקנה 5(א) ו-(ב) וכל שינוי בהם –

(1)   יירשמו בהתאם למרשם האוכלוסין המתנהל לפי חוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה-1965;

תק' תשע"ז-2017

(2)   יירשמו בעברית ובאנגלית; הכתיב באותיות לטיניות של השם הפרטי ושם המשפחה יירשם לפי אחת מהחלופות שלהלן, לפי בחירת מגיש הבקשה:

(א)   כללי התעתיק הפשוט מעברית לאותיות לטיניות;

(ב)   מסורת כתיב השם באותיות לטיניות;

(ג)    באופן המשמר את הצליל הפונטי של השם כפי שהוא באותיות עבריות;

(ד)   כתיב השם המקובל בארץ הלידה או בארץ המגורים של מגיש הבקשה או של אחד מהוריו.

תק' תשע"ז-2017

          (ב)  חל שינוי בפרט מהפרטים האמורים בתקנה 5(א), לא יירשם השינוי על גבי מסמך הנסיעה אלא יונפק מסמך נסיעה חדש ויופיע בו הפרט לאחר ששונה.

תק' תשע"ז-2017

          (ג)   על אף האמור בתקנת משנה (ב), חל שינוי בפרט מהפרטים האמורים בתקנה 5(א) שנרשמו במסמך נסיעה שאינו מכיל שבב כמשמעותו בתקנה 6ב ואשר הונפק לתושב המתגורר דרך קבע מחוץ לישראל, רשאי עובד משרד החוץ בנציגויות בחוץ לארץ לרשום את השינוי על גבי המסמך.

מיום 7.2.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7074 מיום 8.1.2012 עמ' 537

6. (א) הפרטים האמורים בתקנה 5(א) ו-(ב) וכל שינוי בהם –

(1) יירשמו בהתאם למרשם האוכלוסין המתנהל לפי חוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה-1965;

(2) יירשמו בעברית ובאנגלית; הכתיב הלועזי של השם הפרטי ושם המשפחה יירשם לפי התעתיק המקובל בארץ הלידה או ארץ המגורים של מגיש הבקשה, של בן זוגו או של הקטין שצורף למסמך הנסיעה, הכל לפי הענין; ובלבד שהצליל הפונטי של השם לפי הכתיב העברי והתעתיק הלועזי יהיו שווים.

(ב) רישום שינוי בפרט מהפרטים האמורים בתקנה 5(א) ו-(ב), ייעשה בהוספת פרט רישום חדש או במתיחת קו על פרט הרישום הקודם ורישום פרט אחר במקומו, או ברישום השינוי בעמוד המיועד לשינויים תוך הפניה במקום הרישום הקודם לשינוי; מי שרשם את השינוי יחתום ליד השינוי, יטביע בצד חתימתו את חותמת משרד הפנים או חותמת הנציגות של ישראל בחוץ-לארץ שבה הוגשה הבקשה ויציין את תאריך השינוי.

 

מיום 1.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7821 מיום 1.6.2017 עמ' 1166

6. (א) הפרטים האמורים בתקנה 5(א) ו-(ב) וכל שינוי בהם –

(1) יירשמו בהתאם למרשם האוכלוסין המתנהל לפי חוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה-1965;

(2) יירשמו בעברית ובאנגלית; הכתיב הלועזי של השם הפרטי ושם המשפחה יירשם לפי התעתיק המקובל בארץ הלידה או ארץ המגורים של מגיש הבקשה או של הקטין שצורף למסמך הנסיעה, הכל לפי הענין; ובלבד שהצליל הפונטי של השם לפי הכתיב העברי והתעתיק הלועזי יהיו שווים.

(2) יירשמו בעברית ובאנגלית; הכתיב באותיות לטיניות של השם הפרטי ושם המשפחה יירשם לפי אחת מהחלופות שלהלן, לפי בחירת מגיש הבקשה:

(א) כללי התעתיק הפשוט מעברית לאותיות לטיניות;

(ב) מסורת כתיב השם באותיות לטיניות;

(ג) באופן המשמר את הצליל הפונטי של השם כפי שהוא באותיות עבריות;

(ד) כתיב השם המקובל בארץ הלידה או בארץ המגורים של מגיש הבקשה או של אחד מהוריו.

(ב) רישום שינוי בפרט מהפרטים האמורים בתקנה 5(א) ו-(ב), ייעשה ברישום השינוי בעמוד המיועד לשינויים תוך הפניה במקום הרישום הקודם לשינוי; מי שרשם את השינוי יחתום ליד השינוי, יטביע בצד חתימתו את חותמת משרד הפנים או חותמת הנציגות של ישראל בחוץ-לארץ שבה הוגשה הבקשה ויציין את תאריך השינוי.

(ב) חל שינוי בפרט מהפרטים האמורים בתקנה 5(א), לא יירשם השינוי על גבי מסמך הנסיעה אלא יונפק מסמך נסיעה חדש ויופיע בו הפרט לאחר ששונה.

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), חל שינוי בפרט מהפרטים האמורים בתקנה 5(א) שנרשמו במסמך נסיעה שאינו מכיל שבב כמשמעותו בתקנה 6ב ואשר הונפק לתושב המתגורר דרך קבע מחוץ לישראל, רשאי עובד משרד החוץ בנציגויות בחוץ לארץ לרשום את השינוי על גבי המסמך.

דרכון לקטין תק' תשס"ו-2005 תק' תשע"ב-2012

6א.     תקופת תוקפו המרבית של דרכון הניתן לקטין תהיה חמש שנים.

מיום 30.10.2005

תק' תשס"ו-2005

ק"ת תשס"ו מס' 6430 מיום 30.10.2005 עמ' 16

הוספת תקנה 6א

 

מיום 7.2.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7074 מיום 8.1.2012 עמ' 537

6א. תקופת תוקפו המרבי המרבית של דרכון הניתן לקטין יהיה תהיה חמש שנים.

מסמך נסיעה ביומטרי תק' תשע"ב-2012

6ב.     (א)  מסמך נסיעה כאמור בסעיף 6(5) לחוק (להלן – מסמך נסיעה ביומטרי), יכיל שבב ובו חומר מחשב כמפורט להלן:

(1)   אמצעי זיהוי ביומטריים או נתוני זיהוי ביומטריים, ואולם לא יכלול מסמך נסיעה לקטין עד גיל 12 תמונות של טביעות אצבעותיו;

(2)   נתוני זהות: השם הפרטי, שם המשפחה, מספר הזהות, האזרחות, תאריך הלידה והמין;

(3)   דוגמת חתימה סרוקה;

(4)   מידע על הדרכון הקודם;

(5)   נתונים לגבי המידע המצוי על השבב ובכלל זה חתימה דיגיטלית על מידע זה וסימני ביטחון.

          (ב)  על גבי מסמך נסיעה ביומטרי תופיע תמונת תווי הפנים של בעל המסמך.

          (ג)   על אף האמור בתקנה 5(ה), מסמך נסיעה ביומטרי של אדם מעל גיל 6 יכיל דוגמת חתימת יד סרוקה של בעלו; היה בעל המסמך קטין עד גיל 9 המתקשה ברישום חתימת ידו, מוסמך עובד רשות האוכלוסין וההגירה המקבל את הבקשה לוותר על כך.

תק' תשע"ז-2017

          (ד)  (נמחקה).

מיום 31.1.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7074 מיום 8.1.2012 עמ' 537

הוספת תקנה 6ב

 

מיום 1.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7821 מיום 1.6.2017 עמ' 1166

מחיקת תקנת משנה 6ב(ד)

הנוסח הקודם:

(ד) חל שינוי בפרט מפרטיו של בעל מסמך נסיעה ביומטרי, לא יירשם השינוי על גבי המסמך על אף האמור בתקנה 6(ב), אלא יונפק מסמך נסיעה חדש אשר תוקפו כתוקף מסמך הנסיעה הביומטרי הקודם, ויופיע בו הפרט לאחר ששונה.

מסמך נסיעה זמני תק' תשע"ז-2017 (הוראת שעה) תשפ"ב-2022

6ג.     (א)  מסמך נסיעה זמני לא יכיל שבב כמשמעותו בתקנה 6ב ותקופת תוקפו המרבית תהיה שנתיים.

          (ב)  מסמך נסיעה זמני יינתן בלשכות רשות האוכלוסין וההגירה כולן או מקצתן וכן באתרים נוספים לפי החלטת ראש רשות האוכלוסין –

(1)   למי שנזקק לצאת מישראל בעת קיומו של מצב חירום מיוחד במדינה שבו לא ניתן להגיש בקשה לקבלת מסמך נסיעה ביומטרי או להנפיק מסמך נסיעה כאמור; לעניין זה, "מצב חירום מיוחד" – כל אחת מאלה:

(א)   הכרזה על מצב מיוחד בעורף לפי סעיף 9ג לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951;

(ב)   הכרזה על אירוע אסון המוני לפי סעיף 90ב לפקודת המשטרה;

(ג)    החלטה על תחילתה של תקופת הפעלת מערך משק לשעת חירום (מל"ח);

(2)   למי שנזקק לצאת מישראל לצורך טיפול רפואי דחוף או לצורך הומניטרי דחוף אחר;

(3)   למי שנדרש לצאת מישראל בדחיפות במשלחת מטעם המדינה;

(4)   לחייל בשירות סדיר או בשירות קבע אשר עקב שירותו נמנע ממנו להגיש בקשה להנפקת מסמך נסיעה מבעוד מועד;

(5)   למי שבהנפקת מסמך הנסיעה שלו אירעה תקלה אשר אינה מאפשרת את יציאתו מישראל;

(6)   למי שאמור לצאת מישראל כחלק מתא משפחתי והוא היחיד שאין בידו מסמך נסיעה תקף;

(7)   לאזרח שנזקק למסמך נסיעה לצורך כניסה לישראל ואין הוא יכול להגיש בקשה למסמך נסיעה ביומטרי במקום הימצאו.

          (ג)   ראש רשות האוכלוסין או מי שהוא הסמיכו לכך[2] רשאי לאשר בקשה למסמך נסיעה זמני במקרים מיוחדים נוספים אם שוכנע כי עניינו של המבקש דחוף והבקשה מוגשת בתום לב.

          (ד)  עובד רשות האוכלוסין רשאי לסרב לבקשה להנפקת מסמך נסיעה זמני אם היה יסוד סביר לחשד בדבר קבלת תעודת זהות או מסמך נסיעה או ניסיון של המבקש לקבל תעודת זהות או מסמך נסיעה תוך מסירת פרטים כוזבים.

(הוראת שעה) תשפ"ב-2022

          (ה)  (בוטלה).

(הוראת שעה) תשפ"ב-2022

          (ו)   (בוטלה).

מיום 1.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7821 מיום 1.6.2017 עמ' 1166

הוספת תקנה 6ג

 

מיום 22.5.2022 עד יום 31.12.2022

הוראת שעה תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10156 מיום 12.5.2022 עמ' 2884

(א) מסמך נסיעה זמני לא יכיל שבב כמשמעותו בתקנה 6ב ותקופת תוקפו המרבית תהיה שנה שנתיים.

(ה) תנאי להנפקת מסמך נסיעה זמני יהיה הגשת בקשה למסמך נסיעה ביומטרי אם הדבר מתאפשר באותו מקום.

(ו) הנפקת מסמך נסיעה זמני למי שקיבל בעבר מסמך כאמור טעונה אישור של ראש רשות האוכלוסין או מי שהוא הסמיכו לכך.

הנפקת מסמכי נסיעה בנציגויות בחוץ לארץ תק' תשע"ז-2017

6ד.     עד למועד שבו תחל הנפקת מסמכי נסיעה לפי סעיף 8 לחוק הכללת אמצעי זיהוי, ינפיקו עובדי משרד החוץ בנציגויות בחוץ לארץ מסמכי נסיעה שאינם מכילים שבב, ותקופת תוקפם המרבית תהיה חמש שנים ואולם לתושב המתגורר דרך קבע בישראל יונפק מסמך נסיעה כאמור לתקופה שלא תעלה על שנה.

מיום 1.6.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7821 מיום 1.6.2017 עמ' 1167

הוספת תקנה 6ד

אגרה תק' תשס"ט-2008

7.    (א)  מגיש בקשה לשירות כמפורט בטור א' בתוספת ישלם אגרה לפי השיעור המפורט לצדו בטורים ב', ג' או ד', לפי העניין.

          (ב)  בנציגויות ישראל בחוץ לארץ תשולם האגרה בסכום שווה ערך בדולרים של ארצות הברית, לפי שער החליפין היציג שהיה קיים ב-1 בינואר שקדם למתן השירות כפי שפרסם בנק ישראל, או במטבע המקומי לפי השער שהיה קיים במום מתן השירות ב-1 בינואר שקדם למתן השירות כפי שפרסם הבנק המרכזי באותה מדינה; סכום הנגבה בדולרים של ארה"ב יעוגל בגבולות שווים של עשרים וחמישה סנטים של ארה"ב, וסכום במטבע מקומי יעוגל בגבולות שוויו של מטבע מקומי שלם.

תק' (מס' 2) תשס"ט-2008 תק' תשע"ח-2018

          (ג)   חייל מילואים פעיל ישלם 50% מהאגרות הנקובות בפרטים 1, 1א, 3, 4, 6(א), 6(ג), 6א(א) ו-6א(ג) בתוספת; בתקנה זו, "חייל מילואים פעיל" – חייל מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008, המחזיק בתעודת משרת מילואים פעיל תקפה ושפרטיו הועברו למשרד הפנים, באופן ממוחשב, על ידי משרד הביטחון; סכום שהופחת כאמור, יעוגל לצורך התשלום כלפי מטה לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 5 שקלים חדשים.

תק' תשע"ו-2015 תק' תשע"ח-2018

          (ד)  חייל המשרת בשירות סדיר ישלם 50% מהאגרות הנקובות בפרטים 1, 1א, 3, 4, 6(א), 6(ג), 6א(א) ו-6א(ג) בתוספת, ובלבד שפרטיו הועברו לרשות האוכלוסין וההגירה, באופן ממוחשב, מאת משרד הביטחון; סכום שהופחת כאמור, יעוגל לצורך התשלום כלפי מטה לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 5 שקלים חדשים; בתקנה זו, "חייל המשרת בשירות סדיר" – חייל המשרת בשירות סדיר, למעט יוצא צבא החייב להתייצב לשירות סדיר ולא התייצב בלא צידוק מספיק; לעניין זה –

          "שירות סדיר" – כהגדרתו בחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד-1994;

          "יוצא צבא" – כהגדרתו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986.

תק' תשע"ח-2018

          (ה)  מגיש בקשה שהוכר כחייל בודד על פי פקודות המטה הכללי של צבא הגנה לישראל יהיה פטור מתשלום האגרות הנקובות בפרטים 1, 1א, 3, 4, 6(א), 6(ג), 6א(א) ו-6א(ג) בתוספת, ובלבד שפרטיו הועברו לרשות האוכלוסין וההגירה, באופן ממחושב, מאת משרד הביטחון.

מיום 1.1.2009

תק' תשס"ט-2008

ק"ת תשס"ט מס' 6734 מיום 31.12.2008 עמ' 247

החלפת תקנה 7

הנוסח הקודם:

אגרות

7. (א) בעד הגשת בקשה לקבלת שירות מהשירותים המפורטים בתוספת, תשולם אגרה כדלהלן:

(1) הוגשה הבקשה בישראל, תשולם האגרה בשקלים בסכום הנקוב בטור א' לצד השירות המבוקש;

(2) הוגשה הבקשה בחוץ-לארץ, תשולם האגרה בדולרים של ארצות הברית של אמריקה (להלן - דולרים) בסכום הנקוב בטור ב' לצד השירות המבוקש או בשווי של סכום כאמור במטבע המקומי לפי שער החליפין שהיה קיים במקום מתן השירות בראשון לחודש שקדם למתן השירות.

(ב) אגרה הנגבית בחוץ-לארץ שלא בדולרים ניתן לעגלה במטבע המקומי בגבולות שוויו של דולר אחד.

 

מיום 15.2.2009

תק' (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6752 מיום 11.2.2009 עמ' 483

הוספת תקנת משנה 7(ג)

 

מיום 6.10.2015

תק' תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7557 מיום 6.10.2015 עמ' 23

הוספת תקנת משנה 7(ד)

 

מיום 1.7.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8004 מיום 22.5.2018 עמ' 1977

(ג) חייל מילואים פעיל ישלם 50% מהאגרות הנקובות בפרטים 1, 3, 4, 6(א), ו-8 1, 1א, 3, 4, 6(א), 6(ג), 6א(א) ו-6א(ג) בתוספת; בתקנה זו, "חייל מילואים פעיל" – חייל מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008, המחזיק בתעודת משרת מילואים פעיל תקפה ושפרטיו הועברו למשרד הפנים, באופן ממוחשב, על ידי משרד הביטחון; סכום שהופחת כאמור, יעוגל לצורך התשלום כלפי מטה לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 5 שקלים חדשים.

(ד) חייל המשרת בשירות סדיר ישלם 50% מהאגרות הנקובות בפרטים 1, 3, 4, 6(א) ו-8 1, 1א, 3, 4, 6(א), 6(ג), 6א(א) ו-6א(ג) בתוספת, ובלבד שפרטיו הועברו לרשות האוכלוסין וההגירה, באופן ממוחשב, מאת משרד הביטחון; סכום שהופחת כאמור, יעוגל לצורך התשלום כלפי מטה לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 5 שקלים חדשים; בתקנה זו, "חייל המשרת בשירות סדיר" – חייל המשרת בשירות סדיר, למעט יוצא צבא החייב להתייצב לשירות סדיר ולא התייצב בלא צידוק מספיק; לעניין זה –

"שירות סדיר" – כהגדרתו בחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד-1994;

"יוצא צבא" – כהגדרתו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986.

(ה) מגיש בקשה שהוכר כחייל בודד על פי פקודות המטה הכללי של צבא הגנה לישראל יהיה פטור מתשלום האגרות הנקובות בפרטים 1, 1א, 3, 4, 6(א), 6(ג), 6א(א) ו-6א(ג) בתוספת, ובלבד שפרטיו הועברו לרשות האוכלוסין וההגירה, באופן ממחושב, מאת משרד הביטחון.

הצמדה תק' תשס"ט-2008

7א.     (א)  סכומי האגרה הנקובים בתוספת ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה[3] (להלן – יום השינוי) לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי, לעניין זה –

          "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

          "המדד החדש" – המדד שפורסם בחודש אוקטובר שקדם ליום השינוי;

          "המדד היסודי" – המדד שפורסם בחודש אוקטובר שקדם ליום השינוי הקודם.

          (ב)  שינוי הסכומים כאמור בתקנת משנה (א), ייעשה על בסיס הסכומים שנקבעו ליום השינוי הקודם, לפני שעוגלו כאמור בתקנת משנה (ג).

          (ג)   סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א), יעוגל לצורך התשלום לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חמישה שקלים חדשים, וסכום הקרוב במידה שווה לשני סכומים קרובים כאמור, יעוגל כלפי מטה.

תק' תשע"א-2011

          (ד)  ראש רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול במשרד הפנים יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת כפי שהשתנתה עקב שינוי הסכומים ועיגולם לפי הוראות תקנה זו.

מיום 1.1.2009

תק' תשס"ט-2008

ק"ת תשס"ט מס' 6734 מיום 31.12.2008 עמ' 248

החלפת תקנה 7א

הנוסח הקודם:

הצמדה

7א. (א) סכומי האגרות הנקובים בטור א' בתוספת יעלו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן - יום ההעלאה), לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי.

(ב) העלאת סכומי האגרות כאמור בתקנת משנה (א) תיעשה על בסיס הסכומים שנקבעו ליום ההעלאה הקודם, לפני שעוגלו לפי תקנת משנה (ג).

(ג) סכום מוגדל כאמור בתקנת משנה (א) יעוגל לצורך התשלום לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חמישה שקלים חדשים, וסכום הקרוב במידה שווה לשני סכומים שהם מכפלה של חמישה שקלים חדשים יעוגל כלפי מעלה.

(ד) בתקנה זו –

"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד החדש" - המדד שפורסם בחודש אוקטובר שקדם ליום ההעלאה;

"המדד היסודי" - המדד שפורסם בחודש אוקטובר שקדם ליום ההעלאה הקודם.

(ה) המנהל הכללי של משרד הפנים יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת כפי שהשתנתה עקב העלאת הסכומים ועיגולם לצורך התשלום, לפי הוראות תקנה זו.

 

מיום 24.2.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6979 מיום 24.2.2011 ע'מ 710

(ד) המנהל הכללי של משרד הפנים ראש רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול במשרד הפנים יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת כפי שהשתנתה עקב שינוי הסכומים ועיגולם לפי הוראות תקנה זו.

פטור מאגרה

8.    (א)  השר רשאי לפטור מתשלום אגרה –

(1)   בעד שירות מהשירותים המפורטים בתוספת הניתן בחוץ-לארץ לשם שיבה לישראל לאדם שהוכיח כי הוא מחוסר אמצעים;

תק' (מס' 3) תשע"ב-2012

(1א) בעד שירות מהשירותים המפורטים בתוספת לשם יציאה מישראל לצורך טיפול רפואי דחוף או לצורך הומניטרי מיוחד אחר;

(2)   בעד תעודת מעבר שהוצאה לאדם לשם עליה לישראל אם הוכיח כי הוא מחוסר אמצעים ואין לו מסמך נסיעה אחר;

(3)   בעד תעודת מעבר שהוצאה לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק, לאדם שניתן עליו צו גירוש על פי סעיף 13 לחוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952;

תק' (מס' 3) תשע"ב-2012

(3א) בעד מסמך נסיעה שהוצא לאדם שניתן עליו צו הסגרה על פי חוק ההסגרה, התשי"ד-1954;

(4)   בעד מסמך נסיעה שניתן לאדם שהוכיח להנחת דעתו של השר כי מסמך הנסיעה שהיה ברשותו נלקח ממנו או הושמד או הושחת בנסיבות של כוח עליון שלא היתה לו שליטה עליהן ולא היתה בידו אפשרות למנען.

תק' (מס' 2) תשמ"ח-1988 תק' (מס' 3) תשע"ב-2012

          (ב)  השר רשאי לפטור אדם מתשלום התוספת לאגרה האמורה בפרטים 10 ו-11 לתוספת אם הוכח להנחת דעתו כי מסמך הנסיעה הקודם שונה בתום לב או שהוא נגנב, אבד, הושמד או הושחת מבלי שהיתה רשלנות בשמירת מסמך הנסיעה.

          (ג)   אדם שברשותו תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק שהינה בתוקף והוא חייב להצטייד בנוסף לכך בתעודת מעבר לשימוש חד-פעמי, יהיה פטור מתשלום האגרה לפי פריט 2(ג) לתוספת.

מיום 1.2.2012

תק' (מס' 3) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7086 מיום 1.2.2012 עמ' 730

(א) השר רשאי לפטור מתשלום אגרה –

(1) בעד שירות מהשירותים המפורטים בתוספת הניתן בחוץ-לארץ לשם שיבה לישראל לאדם שהוכיח כי הוא מחוסר אמצעים;

(1א) בעד שירות מהשירותים המפורטים בתוספת לשם יציאה מישראל לצורך טיפול רפואי דחוף או לצורך הומניטרי מיוחד אחר;

(2) בעד תעודת מעבר שהוצאה לאדם לשם עליה לישראל אם הוכיח כי הוא מחוסר אמצעים ואין לו מסמך נסיעה אחר;

(3) בעד תעודת מעבר שהוצאה לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק, לאדם שניתן עליו צו גירוש על פי סעיף 13 לחוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952;

(3א) בעד מסמך נסיעה שהוצא לאדם שניתן עליו צו הסגרה על פי חוק ההסגרה, התשי"ד-1954;

(4) בעד מסמך נסיעה שניתן לאדם שהוכיח להנחת דעתו של השר כי מסמך הנסיעה שהיה ברשותו נלקח ממנו או הושמד או הושחת בנסיבות של כוח עליון שלא היתה לו שליטה עליהן ולא היתה בידו אפשרות למנען.

(ב) השר רשאי לפטור אדם מתשלום התוספת לאגרה האמורה בפרט 8 בפרטים 10 ו-11 לתוספת אם הוכח להנחת דעתו כי מסמך הנסיעה הקודם שונה בתום לב או שהוא נגנב, אבד, הושמד או הושחת מבלי שהיתה רשלנות בשמירת מסמך הנסיעה.

תק' תשמ"ז-1987

9.    (בוטלה).

איסור קבלת מסמך נסיעה נוסף

10.  אדם שקיבל מסמך נסיעה שהינו בתוקף או ניתן להארכה או מי שצורף למסמך נסיעה כאמור של זולתו, אינו רשאי לקבל מסמך נסיעה נוסף ואינו רשאי להיות מצורף למסמך נסיעה אחר אלא באישור השר.

מחיקת צירוף

11.  בעת הארכת תקפו של מסמך נסיעה, יימחק מן המסמך רישומו של קטין אשר היה מצורף למסמך ובשעת ההארכה מלאו לו 17 שנה לפחות.

ביטול

12.  תקנות הדרכונים, תשל"ה- 1975 -  בטלות.

תחילה

13.  תחילתן של תקנות אלה עשרה ימים מיום פרסומן.

 

תק' תשס"ט-2008 תק' (מס' 2)  תשע"ב-2012 תק' (מס' 2) תשע"ז-2017 תק' תשע"ט-2018 ת"ט תשע"ט-2019 הודעה תשפ"ב-2021

תוספת

(תקנה 7)

                                                                                                                                                   טור ד'

                                                                                                                                               אגרה מוזלת

                                                                                                                                        למשלמים באמצעות

                                                                                                                 טור ג'               האינטרנט בחודשים

                                                                                                            אגרה מוזלת           נובמבר עד פברואר

                                                                                                       למשלמים באמצעות (ובלבד שהבקשה הוגשה

                                                                                                               האינטרנט      בלשכת רשות האוכלוסין

                                                                                     טור ב'             בחודשים מרס            עד יום 30 באפריל  

                               טור א'                                         סכום האגרה          עד אוקטובר                 באותה שנה)

                       השירות המבוקש                                                          בשקלים חדשים

1.    דרכון ליחיד או ליחיד עם ילדים          275                  255                  160

1א.  על אף האמור בפרט 1, דרכון שרק תמונת תווי הפנים של בעלו הוכללה במאגר הביומטרי בהתאם לחוק הכללת אמצעי זיהוי, במקום דרכון כאמור, ובלבד שהבקשה הוגשה בלשכות רשות האוכלוסין וההגירה בתקופה של 6 חודשים לפני מועד פקיעת הדרכון עד 6 חודשים לאחר המועד האמור       135       -       -

תק' (מס' 2)  תשע"ב-2012

2.    דרכון לקטין                                      145                  125                  95

3.    דרכון עם מספר עמודים כפול              460                  400                  310

תק' (מס' 2)  תשע"ב-2012

3א.  (נמחק)

תק' (מס' 2)  תשע"ב-2012

3ב.  (נמחק)

4.    (א)  תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק, ליחיד או ליחיד עם ילדים                                          275                                          250                                          160

(ב)  תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק, ליחיד או ליחיד עם ילדים, לשימוש חד-פעמי לשם יציאה מישראל וחזרה אליה                                          145                                          -                                          -

(ג)   תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק, ליחיד או ליחיד עם ילדים                                          145                                          125                                          95

תק' (מס' 2)  תשע"ב-2012

5.    תעודת מעבר לקטין                           145                  125                  95

תק' (מס' 2)  תשע"ב-2012

5א.  (נמחק)

תק' (מס' 2)  תשע"ב-2012

5ב.  (נמחק)

6.    (א)  דרכון זמני או תעודת מעבר זמנית לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק, לבגיר, המונפקים בתחנת גבול עד שני ימי עבודה לפני מועד יציאת המבקש מישראל                                          תוספת של 570                                          -                                          -

(ב)  דרכון זמני או תעודת מעבר זמנית לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק, לקטין, המונפקים בתחנת גבול עד 2 ימי עבודה לפני מועד יציאת המבקש מישראל                                          תוספת של 290                                          -                                          -

(ג)   תעודת מעבר זמנית לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק המונפקת בתחנת גבול עד שני ימי עבודה לפני מועד יציאת המבקש מישראל                                          תוספת של 190                                          -                                          -

6א.  (א)  דרכון זמני או תעודת מעבר זמנית לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק, לבגיר, המונפקים בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה                                          תוספת של 145                                          -                                          -

(ב)  דרכון זמני או תעודת מעבר זמנית לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק, לקטין, המונפקים בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה                                          תוספת של 70                                          -                                          -

(ג)   תעודת מעבר זמנית לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק המונפקת בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה                                          תוספת של 70                                          -                                          -

הוראת שעה (מס' 2) תשע"ז-2017

6א1. (פקע)

7.    הארכת תוקף של דרכון או תעודת מעבר בלא שבב בנציגויות בחוץ לארץ       פטור       -       -

8.    (נמחק)

9.    הכנסת שינויים בדרכון או בתעודת מעבר בלא שבב בנציגויות בחוץ לארץ       פטור       -       -

9א.  (א)  על אף האמור בפרט 1, דרכון לפי תקנה 6ב, לבגיר, במקום דרכון שניתן לתקופה קצרה מחמש שנים או עקב שינוי בפרט מהפרטים האמורים בתקנה 5(א) ויונפק דרכון אשר תוקפו עד תום תוקפו של הדרכון הקודם                                          פטור                                          -                                          -

(ב)  על אף האמור בפרט 2, דרכון לפי תקנה 6ב, לקטין, במקום דרכון שניתן לתקופה קצרה מחמש שנים או עקב שינוי בפרט מהפרטים האמורים בתקנה 5(א), ויונפק דרכון אשר תוקפו עד תום תוקפו של הדרכון הקודם                                          פטור                                          -                                          -

(ג)   על אף האמור בפרט 4(ב), תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק ולפי תקנה 6ב, לבגיר, במקום תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק שניתנה לתקופה קצרה מחמש שנים או עקב שינוי בפרט מהפרטים האמורים בתקנה 5(א) ותונפק תעודת מעבר עד תום תוקפה של תעודת המעבר הקודמת                                          פטור                                          -                                          -

(ד)  על אף האמור בפרט 4(ג), תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק ולפי תקנה 6ב במקום תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק שניתנה לתקופה קצרה מחמש שנים או עקב שינוי בפרט מהפרטים האמורים בתקנה 5(א) ותונפק תעודת מעבר עד תום תוקפה של תעודת המעבר הקודמת                                          פטור                                          -                                          -

(ה)  על אף האמור בפרט 5, תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק ולפי תקנה 6ב, לקטין, במקום תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק שניתנה לתקופה קצרה מחמש שנים או עקב שינוי בפרט מהפרטים האמורים בתקנה 5(א), ותונפק תעודת מעבר עד תום תוקפה של תעודת המעבר הקודמת                                          פטור                                          -                                          -

תק' (מס' 3)  תשע"ב-2012

10.  מסמך נסיעה לבגיר במקום מסמך נסיעה שנגנב, אבד, הושמד, הושחת או שונה –

(א)  כשמסמך הנסיעה הקודם היה דרכון או תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק                                          תוספת של 285                                          -                                          -

(ב)  כשמסמך הנסיעה הקודם היה תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק                                          תוספת של 145                                          -                                          -

תק' (מס' 3)  תשע"ב-2012

11.  מסמך נסיעה לקטין במקום מסמך נסיעה שנגנב, אבד, הושמד, הושחת או שונה –

(א)  כשמסמך הנסיעה הקודם היה דרכון או תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק                                          תוספת של 145                                          -                                          -

(ב)  כשמסמך הנסיעה הקודם היה תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק                                          תוספת של 145                                          -                                          -

תק' (מס' 2)  תשע"ב-2012

12.  (נמחק)

מיום 30.10.2005

תק' תשס"ו-2005

ק"ת תשס"ו מס' 6430 מיום 30.10.2005 עמ' 16

האגרה האגרה

השירות המבוקש בשקלים חדשים בדולרים

1. דרכון ליחיד או ליחיד עם ילדים 220 40

1א. דרכון לקטין עד גיל 17 75 17

1ב. דרכון עם מספר עמודים כפול 325 60

2. (א) תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק, ליחיד או ליחיד עם ילדים 220 40

(ב) תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק, ליחיד או ליחיד עם ילדים, לשימוש חד- פעמי לשם יציאה מישראל וחזרה אליה 75 17

(ג) תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק, ליחיד או ליחיד עם ילדים 75 17

2א. תעודת מעבר לקטין עד גיל 17 75 17

3. דרכון או תעודת מעבר קבוצתיים לפי סעיף3(ג) לחוק 220 בתוספת 30 40 בתוספת

שקלים לכל נפש 5 דולרים לכל

המצורפת לדרכון נפש המצורפת

או לתעודת המעבר לדרכון או לתעודת

הקבוצתיים המעבר הקבוצתיים

4. הארכת תוקף של דרכון או תעודת מעבר פטור פטור

5. הארכת תוקף של דרכון או תעודת מעבר בתחנת גבול 290 -

5א. דרכון ליחיד או לקטין המונפק בתחנת גבול עד 24 שעות לפני מועד יציאת המבקש מישראל תוספת של 220 -

6. הכנסת שינויים בדרכון או בתעודת מעבר פטור פטור

7. מסמך נסיעה במקום מסמך נסיעה שנגנב, אבד, הושמד, הושחת או שונה – תוספת של:

(1) כשמסמך הנסיעה הקודם היה דרכון או תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק 220 40

(2) כשמסמך הנסיעה הקודם היה תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק 75 17

 

מיום 1.1.2006

הודעה תשס"ו-2005

ק"ת תשס"ו מס' 6449 מיום 29.12.2005 עמ' 305

האגרה האגרה

השירות המבוקש בשקלים חדשים בדולרים

5. הארכת תוקף של דרכון או תעודת מעבר בתחנת גבול 290 295 -

 

מיום 1.1.2009

תק' תשס"ט-2008

ק"ת תשס"ט מס' 6734 מיום 31.12.2008 עמ' 248

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

תוספת

(תקנה 7)

האגרה האגרה

השירות המבוקש בשקלים חדשים בדולרים

1. דרכון ליחיד או ליחיד עם ילדים 220 40

1א. דרכון לקטין 75 17

1ב. דרכון עם מספר עמודים כפול 325 60

2. (א) תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק, ליחיד או ליחיד עם ילדים 220 40

(ב) תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק, ליחיד או ליחיד עם ילדים, לשימוש חד- פעמי לשם יציאה מישראל וחזרה אליה 75 17

(ג) תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק, ליחיד או ליחיד עם ילדים 75 17

2א. תעודת מעבר לקטין 75 17

3. דרכון או תעודת מעבר קבוצתיים לפי סעיף3(ג) לחוק 220 בתוספת 30 40 בתוספת

שקלים לכל נפש 5 דולרים לכל

המצורפת לדרכון נפש המצורפת

או לתעודת המעבר לדרכון או לתעודת

הקבוצתיים המעבר הקבוצתיים

4. הארכת תוקף של דרכון או תעודת מעבר פטור פטור

5. הארכת תוקף של דרכון או תעודת מעבר בתחנת גבול 295 -

5א. דרכון ליחיד או לקטין המונפק בתחנת גבול עד 24 שעות לפני מועד יציאת המבקש מישראל תוספת של 220 -

6. הכנסת שינויים בדרכון או בתעודת מעבר פטור פטור

7. מסמך נסיעה במקום מסמך נסיעה שנגנב, אבד, הושמד, הושחת או שונה – תוספת של:

(1) כשמסמך הנסיעה הקודם היה דרכון או תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק 220 40

(2) כשמסמך הנסיעה הקודם היה תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק 75 17

 

מיום 25.3.2010 עד יום 31.12.2011

הוראת שעה (מס' 2) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6882 מיום 25.3.2010 עמ' 992

10. מסמך נסיעה לבגיר במקום מסמך נסיעה שנגנב, אבד, הושמד, הושחת או שונה –

(א) כשמסמך הנסיעה הקודם היה דרכון או תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק תוספת של 750

תוספת של 400 - -

(ב) כשמסמך הנסיעה הקודם היה תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק תוספת של 375

תוספת של 200 - -

11. מסמך נסיעה לקטין במקום מסמך נסיעה שנגנב, אבד, הושמד, הושחת או שונה –

(א) כשמסמך הנסיעה הקודם היה דרכון או תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק תוספת של 375

תוספת של 200 - -

(ב) כשמסמך הנסיעה הקודם היה תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק תוספת של 375

תוספת של 200 - -

 

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6959 מיום 30.12.2010 עמ' 424

טור ג' טור ד'

אגרה מוזלת אגרה מוזלת

למשלמים באמצעות למשלמים באמצעות

האינטרנט או משלוח האינטרנט או משלוח

הבקשה בדואר הבקשה בדואר

טור ב' בחודשים מרס עד בחודשים נובמבר עד

טור א' סכום האגרה אוקטובר פברואר

השירות המבוקש בשקלים חדשים

1. דרכון ליחיד או ליחיד עם ילדים 250 265 220 230 170 180

2. דרכון לקטין 125 130 - -

3. דרכון עם מספר עמודים כפול 400 420 350 370 270 285

4. (א) תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק, ליחיד או ליחיד עם ילדים 250 265 220 230 170 180

(ב) תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק, ליחיד או ליחיד עם ילדים, לשימוש חד-פעמי לשם יציאה מישראל וחזרה אליה 125 130 - -

(ג) תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק, ליחיד או ליחיד עם ילדים 125 130 110 115 85 90

5. תעודת מעבר לקטין 125 130 - -

6. (א) דרכון לבגיר המונפק בתחנת גבול עד 24 שעות לפני מועד יציאת המבקש מישראל תוספת של 750 790 - -

(ב) דרכון לקטין המונפק בתחנת גבול עד 24 שעות לפני מועד יציאת המבקש מישראל תוספת של 375 395 - -

7. הארכת תוקף של דרכון או תעודת מעבר פטור - -

8. הארכת תוקף של דרכון או תעודת מעבר בתחנת גבול 300 315 - -

9. הכנסת שינויים בדרכון או בתעודת מעבר פטור - -

10. מסמך נסיעה לבגיר במקום מסמך נסיעה שנגנב, אבד, הושמד, הושחת או שונה –

(א) כשמסמך הנסיעה הקודם היה דרכון או תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק תוספת של 400 420 - -

(ב) כשמסמך הנסיעה הקודם היה תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק תוספת של 200 210 - -

11. מסמך נסיעה לקטין במקום מסמך נסיעה שנגנב, אבד, הושמד, הושחת או שונה –

(א) כשמסמך הנסיעה הקודם היה דרכון או תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק תוספת של 200 210 - -

(ב) כשמסמך הנסיעה הקודם היה תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק תוספת של 200 210 - -

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7063 מיום 25.12.2011 עמ' 409

טור ג' טור ד'

אגרה מוזלת אגרה מוזלת

למשלמים באמצעות למשלמים באמצעות

האינטרנט או משלוח האינטרנט או משלוח

הבקשה בדואר הבקשה בדואר

טור ב' בחודשים מרס עד בחודשים נובמבר עד

טור א' סכום האגרה אוקטובר פברואר

השירות המבוקש בשקלים חדשים

1. דרכון ליחיד או ליחיד עם ילדים 265 270 230 240 180 185

2. דרכון לקטין 130 135 - -

3. דרכון עם מספר עמודים כפול 420 440 370 380 285 295

4. (א) תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק, ליחיד או ליחיד עם ילדים 265 270 230 240 180 185

(ב) תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק, ליחיד או ליחיד עם ילדים, לשימוש חד-פעמי לשם יציאה מישראל וחזרה אליה 130 135 - -

(ג) תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק, ליחיד או ליחיד עם ילדים 130 135 115 120 90

5. תעודת מעבר לקטין 130 135 - -

6. (א) דרכון לבגיר המונפק בתחנת גבול עד 24 שעות לפני מועד יציאת המבקש מישראל תוספת של 790 815 - -

(ב) דרכון לקטין המונפק בתחנת גבול עד 24 שעות לפני מועד יציאת המבקש מישראל תוספת של 395 405 - -

7. הארכת תוקף של דרכון או תעודת מעבר פטור - -

8. הארכת תוקף של דרכון או תעודת מעבר בתחנת גבול 315 325 - -

9. הכנסת שינויים בדרכון או בתעודת מעבר פטור - -

10. מסמך נסיעה לבגיר במקום מסמך נסיעה שנגנב, אבד, הושמד, הושחת או שונה –

(א) כשמסמך הנסיעה הקודם היה דרכון או תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק תוספת של 420 - -

(ב) כשמסמך הנסיעה הקודם היה תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק תוספת של 210 - -

11. מסמך נסיעה לקטין במקום מסמך נסיעה שנגנב, אבד, הושמד, הושחת או שונה –

(א) כשמסמך הנסיעה הקודם היה דרכון או תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק תוספת של 210 - -

(ב) כשמסמך הנסיעה הקודם היה תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק תוספת של 210 - -

 

מיום 31.1.2012

תק' (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7086 מיום 1.2.2012 עמ' 728

הוספת פרטים 3א, 3ב, 5א, 5ב, 12

 

מיום 1.2.2012

תק' (מס' 3) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7086 מיום 1.2.2012 עמ' 730

החלפת פרטים 10, 11

הנוסח הקודם:

10. מסמך נסיעה לבגיר במקום מסמך נסיעה שנגנב, אבד, הושמד, הושחת או שונה –

(א) כשמסמך הנסיעה הקודם היה דרכון או תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק - - -

(ב) כשמסמך הנסיעה הקודם היה תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק - - -

11. מסמך נסיעה לקטין במקום מסמך נסיעה שנגנב, אבד, הושמד, הושחת או שונה –

(א) כשמסמך הנסיעה הקודם היה דרכון או תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק - - -

(ב) כשמסמך הנסיעה הקודם היה תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק - - -

 

מיום 1.3.2012

תק' (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7086 מיום 1.2.2012 עמ' 728

טור ד'

אגרה מוזלת

למשלמים באמצעות

האינטרנט או משלוח

טור ג' הבקשה בדואר

אגרה מוזלת בחודשים נובמבר עד

למשלמים באמצעות פברואר (ובלבד

האינטרנט או משלוח שהבקשה הוגשה

הבקשה בדואר בלשכת רשות האוכלוסין

טור ב' בחודשים מרס וההגירה בתוך שלושה

טור א' סכום האגרה עד אוקטובר חודשים ממועד התשלום)

השירות המבוקש בשקלים חדשים

1. דרכון ליחיד או ליחיד עם ילדים 270 240 185

2. דרכון לקטין 135 - -

2. דרכון לקטין 135 120 90

3. דרכון עם מספר עמודים כפול 440 380 295

3א. על אף האמור בפרטים 1 עד 3, דרכון לפי תקנה 6ב במקום דרכון לפי פרטים 1 עד 3 שתוקפו מעל לשנתיים פטור - -

3ב. על אף האמור בפרט 1, דרכון לפי תקנה 6ב במקום דרכון לפי תקנה 6ב שניתן לתקופה קצרה מחמש שנים פטור - -

4. (א) תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק, ליחיד או ליחיד עם ילדים 270 240 185

(ב) תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק, ליחיד או ליחיד עם ילדים, לשימוש חד-פעמי לשם יציאה מישראל וחזרה אליה 135 - -

(ג) תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק, ליחיד או ליחיד עם ילדים 135 120 90

5. תעודת מעבר לקטין 135 - -

5. תעודת מעבר לקטין 135 120 90

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7193 מיום 17.12.2012 עמ' 318

טור ד'

אגרה מוזלת

למשלמים באמצעות

האינטרנט בחודשים

נובמבר עד פברואר

טור ג' (ובלבד שהבקשה

אגרה מוזלת הוגשה בלשכת רשות

למשלמים באמצעות האוכלוסין וההגירה

טור ב' האינטרנט בחודשים בתוך שלושה חודשים

טור א' סכום האגרה מרס עד אוקטובר ממועד התשלום)

השירות המבוקש בשקלים חדשים

1. דרכון ליחיד או ליחיד עם ילדים 270 275 240 245 185 190

2. דרכון לקטין 135 140 120 125 90

3. דרכון עם מספר עמודים כפול 440 450 380 390 295 300

3א. על אף האמור בפרטים 1 עד 3, דרכון לפי תקנה 6ב במקום דרכון לפי פרטים 1 עד 3 שתוקפו מעל לשנתיים פטור - -

3ב. על אף האמור בפרט 1, דרכון לפי תקנה 6ב במקום דרכון לפי תקנה 6ב שניתן לתקופה קצרה מחמש שנים פטור - -

4. (א) תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק, ליחיד או ליחיד עם ילדים 270 275 240 245 185 190

(ב) תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק, ליחיד או ליחיד עם ילדים, לשימוש חד-פעמי לשם יציאה מישראל וחזרה אליה 135 140 - -

(ג) תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק, ליחיד או ליחיד עם ילדים 135 140 120 125 90

5. תעודת מעבר לקטין 135 140 120 125 90

5א. על אף האמור בפרטים 4 ו-5, תעודת מעבר לפי תקנה 6ב במקום תעודת מעבר לפי פרטים 4 ו-5 שהונפקה לפני פחות משלוש שנים פטור - -

5ב. על אף האמור בפרטים 4 ו-5, תעודת מעבר לפי תקנה 6ב במקום תעודת מעבר לפי תקנה 6ב אשר שולמה בעדה אגרה לפי פרטים 4 ו-5 פטור - -

6. (א) דרכון לבגיר המונפק בתחנת גבול עד 24 שעות לפני מועד יציאת המבקש מישראל תוספת של 815 830 - -

(ב) דרכון לקטין המונפק בתחנת גבול עד 24 שעות לפני מועד יציאת המבקש מישראל תוספת של 405 415 - -

7. הארכת תוקף של דרכון או תעודת מעבר פטור - -

8. הארכת תוקף של דרכון או תעודת מעבר בתחנת גבול 325 330 - -

9. הכנסת שינויים בדרכון או בתעודת מעבר פטור - -

10. מסמך נסיעה לבגיר במקום מסמך נסיעה שנגנב, אבד, הושמד, הושחת או שונה –

(א) כשמסמך הנסיעה הקודם היה דרכון או תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק תוספת של 270 275 - -

(ב) כשמסמך הנסיעה הקודם היה תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק תוספת של 135 140 - -

11. מסמך נסיעה לקטין במקום מסמך נסיעה שנגנב, אבד, הושמד, הושחת או שונה –

(א) כשמסמך הנסיעה הקודם היה דרכון או תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק תוספת של 135 140 - -

(ב) כשמסמך הנסיעה הקודם היה תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק תוספת של 135 140 - -

12. מסמך נסיעה לפי תקנה 6ב במקום מסמך נסיעה לפי תקנה 6ב עקב שינוי בפרט מהפרטים האמורים בתקנה 5(א) פטור - -

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 392

טור ד'

אגרה מוזלת

למשלמים באמצעות

האינטרנט בחודשים

נובמבר עד פברואר

טור ג' (ובלבד שהבקשה

אגרה מוזלת הוגשה בלשכת רשות

למשלמים באמצעות האוכלוסין וההגירה

טור ב' האינטרנט בחודשים בתוך שלושה חודשים

טור א' סכום האגרה מרס עד אוקטובר ממועד התשלום)

השירות המבוקש בשקלים חדשים

1. דרכון ליחיד או ליחיד עם ילדים 275 280 245 250 190 195

2. דרכון לקטין 140 125 90

3. דרכון עם מספר עמודים כפול 450 455 390 395 300 305

3א. על אף האמור בפרטים 1 עד 3, דרכון לפי תקנה 6ב במקום דרכון לפי פרטים 1 עד 3 שתוקפו מעל לשנתיים פטור - -

3ב. על אף האמור בפרט 1, דרכון לפי תקנה 6ב במקום דרכון לפי תקנה 6ב שניתן לתקופה קצרה מחמש שנים פטור - -

4. (א) תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק, ליחיד או ליחיד עם ילדים 275 280 245 250 190 195

(ב) תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק, ליחיד או ליחיד עם ילדים, לשימוש חד-פעמי לשם יציאה מישראל וחזרה אליה 140 - -

(ג) תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק, ליחיד או ליחיד עם ילדים 140 125 90

5. תעודת מעבר לקטין 140 125 90

5א. על אף האמור בפרטים 4 ו-5, תעודת מעבר לפי תקנה 6ב במקום תעודת מעבר לפי פרטים 4 ו-5 שהונפקה לפני פחות משלוש שנים פטור - -

5ב. על אף האמור בפרטים 4 ו-5, תעודת מעבר לפי תקנה 6ב במקום תעודת מעבר לפי תקנה 6ב אשר שולמה בעדה אגרה לפי פרטים 4 ו-5 פטור - -

6. (א) דרכון לבגיר המונפק בתחנת גבול עד 24 שעות לפני מועד יציאת המבקש מישראל תוספת של 830 840 - -

(ב) דרכון לקטין המונפק בתחנת גבול עד 24 שעות לפני מועד יציאת המבקש מישראל תוספת של 415 420 - -

7. הארכת תוקף של דרכון או תעודת מעבר פטור - -

8. הארכת תוקף של דרכון או תעודת מעבר בתחנת גבול 330 335 - -

9. הכנסת שינויים בדרכון או בתעודת מעבר פטור - -

10. מסמך נסיעה לבגיר במקום מסמך נסיעה שנגנב, אבד, הושמד, הושחת או שונה –

(א) כשמסמך הנסיעה הקודם היה דרכון או תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק תוספת של 275 280 - -

(ב) כשמסמך הנסיעה הקודם היה תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק תוספת של 140 - -

11. מסמך נסיעה לקטין במקום מסמך נסיעה שנגנב, אבד, הושמד, הושחת או שונה –

(א) כשמסמך הנסיעה הקודם היה דרכון או תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק תוספת של 140 - -

(ב) כשמסמך הנסיעה הקודם היה תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק תוספת של 140 - -

12. מסמך נסיעה לפי תקנה 6ב במקום מסמך נסיעה לפי תקנה 6ב עקב שינוי בפרט מהפרטים האמורים בתקנה 5(א) פטור - -

 

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7686 מיום 12.7.2016 עמ' 1596

טור ד'

אגרה מוזלת

למשלמים באמצעות

האינטרנט בחודשים

נובמבר עד פברואר

טור ג' (ובלבד שהבקשה

אגרה מוזלת הוגשה בלשכת רשות

למשלמים באמצעות האוכלוסין וההגירה

טור ב' האינטרנט בחודשים בתוך שלושה חודשים

טור א' סכום האגרה מרס עד אוקטובר ממועד התשלום)

השירות המבוקש בשקלים חדשים

1. דרכון ליחיד או ליחיד עם ילדים 280 250 195

2. דרכון לקטין 140 125 90

3. דרכון עם מספר עמודים כפול 455 445 395 390 305

3א. על אף האמור בפרטים 1 עד 3, דרכון לפי תקנה 6ב במקום דרכון לפי פרטים 1 עד 3 שתוקפו מעל לשנתיים פטור - -

3ב. על אף האמור בפרט 1, דרכון לפי תקנה 6ב במקום דרכון לפי תקנה 6ב שניתן לתקופה קצרה מחמש שנים פטור - -

4. (א) תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק, ליחיד או ליחיד עם ילדים 280 250 195

(ב) תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק, ליחיד או ליחיד עם ילדים, לשימוש חד-פעמי לשם יציאה מישראל וחזרה אליה 140 - -

(ג) תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק, ליחיד או ליחיד עם ילדים 140 125 90

5. תעודת מעבר לקטין 140 125 90

5א. על אף האמור בפרטים 4 ו-5, תעודת מעבר לפי תקנה 6ב במקום תעודת מעבר לפי פרטים 4 ו-5 שהונפקה לפני פחות משלוש שנים פטור - -

5ב. על אף האמור בפרטים 4 ו-5, תעודת מעבר לפי תקנה 6ב במקום תעודת מעבר לפי תקנה 6ב אשר שולמה בעדה אגרה לפי פרטים 4 ו-5 פטור - -

6. (א) דרכון לבגיר המונפק בתחנת גבול עד 24 שעות לפני מועד יציאת המבקש מישראל תוספת של 840 835 - -

(ב) דרכון לקטין המונפק בתחנת גבול עד 24 שעות לפני מועד יציאת המבקש מישראל תוספת של 420 415 - -

7. הארכת תוקף של דרכון או תעודת מעבר פטור - -

8. הארכת תוקף של דרכון או תעודת מעבר בתחנת גבול 335 330 - -

9. הכנסת שינויים בדרכון או בתעודת מעבר פטור - -

10. מסמך נסיעה לבגיר במקום מסמך נסיעה שנגנב, אבד, הושמד, הושחת או שונה –

(א) כשמסמך הנסיעה הקודם היה דרכון או תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק תוספת של 280 - -

(ב) כשמסמך הנסיעה הקודם היה תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק תוספת של 140 - -

11. מסמך נסיעה לקטין במקום מסמך נסיעה שנגנב, אבד, הושמד, הושחת או שונה –

(א) כשמסמך הנסיעה הקודם היה דרכון או תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק תוספת של 140 - -

(ב) כשמסמך הנסיעה הקודם היה תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק תוספת של 140 - -

12. מסמך נסיעה לפי תקנה 6ב במקום מסמך נסיעה לפי תקנה 6ב עקב שינוי בפרט מהפרטים האמורים בתקנה 5(א) פטור - -

 

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7758 מיום 5.1.2017 עמ' 499

טור ד'

אגרה מוזלת

למשלמים באמצעות

האינטרנט בחודשים

נובמבר עד פברואר

טור ג' (ובלבד שהבקשה

אגרה מוזלת הוגשה בלשכת רשות

למשלמים באמצעות האוכלוסין וההגירה

טור ב' האינטרנט בחודשים בתוך שלושה חודשים

טור א' סכום האגרה מרס עד אוקטובר ממועד התשלום)

השירות המבוקש בשקלים חדשים

1. דרכון ליחיד או ליחיד עם ילדים 280 275 250 245 195

2. דרכון לקטין 140 125 90

3. דרכון עם מספר עמודים כפול 445 390 305 300

3א. על אף האמור בפרטים 1 עד 3, דרכון לפי תקנה 6ב במקום דרכון לפי פרטים 1 עד 3 שתוקפו מעל לשנתיים פטור - -

3ב. על אף האמור בפרט 1, דרכון לפי תקנה 6ב במקום דרכון לפי תקנה 6ב שניתן לתקופה קצרה מחמש שנים פטור - -

4. (א) תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק, ליחיד או ליחיד עם ילדים 280 275 250 245 195

(ב) תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק, ליחיד או ליחיד עם ילדים, לשימוש חד-פעמי לשם יציאה מישראל וחזרה אליה 140 - -

(ג) תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק, ליחיד או ליחיד עם ילדים 140 125 90

5. תעודת מעבר לקטין 140 125 90

5א. על אף האמור בפרטים 4 ו-5, תעודת מעבר לפי תקנה 6ב במקום תעודת מעבר לפי פרטים 4 ו-5 שהונפקה לפני פחות משלוש שנים פטור - -

5ב. על אף האמור בפרטים 4 ו-5, תעודת מעבר לפי תקנה 6ב במקום תעודת מעבר לפי תקנה 6ב אשר שולמה בעדה אגרה לפי פרטים 4 ו-5 פטור - -

6. (א) דרכון לבגיר המונפק בתחנת גבול עד 24 שעות לפני מועד יציאת המבקש מישראל תוספת של 835 830 - -

(ב) דרכון לקטין המונפק בתחנת גבול עד 24 שעות לפני מועד יציאת המבקש מישראל תוספת של 415 - -

7. הארכת תוקף של דרכון או תעודת מעבר פטור - -

8. הארכת תוקף של דרכון או תעודת מעבר בתחנת גבול 330 - -

9. הכנסת שינויים בדרכון או בתעודת מעבר פטור - -

10. מסמך נסיעה לבגיר במקום מסמך נסיעה שנגנב, אבד, הושמד, הושחת או שונה –

(א) כשמסמך הנסיעה הקודם היה דרכון או תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק תוספת של 280 275 - -

(ב) כשמסמך הנסיעה הקודם היה תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק תוספת של 140 - -

11. מסמך נסיעה לקטין במקום מסמך נסיעה שנגנב, אבד, הושמד, הושחת או שונה –

(א) כשמסמך הנסיעה הקודם היה דרכון או תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק תוספת של 140 - -

(ב) כשמסמך הנסיעה הקודם היה תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק תוספת של 140 - -

12. מסמך נסיעה לפי תקנה 6ב במקום מסמך נסיעה לפי תקנה 6ב עקב שינוי בפרט מהפרטים האמורים בתקנה 5(א) פטור - -

 

מיום 10.7.2017

תק' (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7837 מיום 10.7.2017 עמ' 1350

הוראת שעה תשע"ז-2017 (תיקון) תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8139 מיום 31.12.2018 עמ' 1704

הוראת שעה תשע"ז-2017 (תיקון מס' 2) תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9027 מיום 28.12.2020 עמ' 1130

טור ד'

אגרה מוזלת

למשלמים באמצעות

האינטרנט בחודשים

נובמבר עד פברואר

(ובלבד שהבקשה

הוגשה בלשכת רשות

טור ג' האוכלוסין וההגירה

אגרה מוזלת בתוך שלושה חודשים

למשלמים באמצעות ממועד התשלום

טור ב' האינטרנט בחודשים עד יום 15 במרס

טור א' סכום האגרה מרס עד אוקטובר באותה שנה)

השירות המבוקש בשקלים חדשים

1. דרכון ליחיד או ליחיד עם ילדים 275 245 195

1. דרכון ליחיד או ליחיד עם ילדים 265 245 155

1א. על אף האמור בפרט 1, דרכון שרק תמונת תווי הפנים של בעלו הוכללה במאגר הביומטרי בהתאם לחוק הכללת אמצעי זיהוי, במקום דרכון כאמור, ובלבד שהבקשה הוגשה בלשכות רשות האוכלוסין וההגירה בתקופה של 6 חודשים לפני מועד פקיעת הדרכון עד 6 חודשים לאחר המועד האמור 130 - -

2. דרכון לקטין 140 125 90

3. דרכון עם מספר עמודים כפול 445 390 300

3א. על אף האמור בפרטים 1 עד 3, דרכון לפי תקנה 6ב במקום דרכון לפי פרטים 1 עד 3 שתוקפו מעל לשנתיים פטור - -

3ב. על אף האמור בפרט 1, דרכון לפי תקנה 6ב במקום דרכון לפי תקנה 6ב שניתן לתקופה קצרה מחמש שנים פטור - -

4. (א) תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק, ליחיד או ליחיד עם ילדים 275 265 245 195 155

(ב) תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק, ליחיד או ליחיד עם ילדים, לשימוש חד-פעמי לשם יציאה מישראל וחזרה אליה 140 - -

(ג) תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק, ליחיד או ליחיד עם ילדים 140 125 90

5. תעודת מעבר לקטין 140 125 90

5א. על אף האמור בפרטים 4 ו-5, תעודת מעבר לפי תקנה 6ב במקום תעודת מעבר לפי פרטים 4 ו-5 שהונפקה לפני פחות משלוש שנים פטור - -

5ב. על אף האמור בפרטים 4 ו-5, תעודת מעבר לפי תקנה 6ב במקום תעודת מעבר לפי תקנה 6ב אשר שולמה בעדה אגרה לפי פרטים 4 ו-5 פטור - -

6. (א) דרכון לבגיר המונפק בתחנת גבול עד 24 שעות לפני מועד יציאת המבקש מישראל תוספת של 830 - -

(ב) דרכון לקטין המונפק בתחנת גבול עד 24 שעות לפני מועד יציאת המבקש מישראל תוספת של 415 - -

6. (א) דרכון זמני או תעודת מעבר זמנית לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק, לבגיר, המונפקים בתחנת גבול עד שני ימי עבודה לפני מועד יציאת המבקש מישראל תוספת של 550 - -

(ב) דרכון זמני או תעודת מעבר זמנית לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק, לקטין, המונפקים בתחנת גבול עד 2 ימי עבודה לפני מועד יציאת המבקש מישראל תוספת של 280 - -

(ג) תעודת מעבר זמנית לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק המונפקת בתחנת גבול עד שני ימי עבודה לפני מועד יציאת המבקש מישראל תוספת של 280 - -

6א. (א) דרכון זמני או תעודת מעבר זמנית לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק, לבגיר, המונפקים בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה תוספת של 140 - -

(ב) דרכון זמני או תעודת מעבר זמנית לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק, לקטין, המונפקים בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה תוספת של 70 - -

(ג) תעודת מעבר זמנית לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק המונפקת בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה תוספת של 70 - -

7. הארכת תוקף של דרכון או תעודת מעבר בלא שבב בנציגויות בחוץ לארץ פטור - -

8. הארכת תוקף של דרכון או תעודת מעבר בתחנת גבול 330 - -

9. הכנסת שינויים בדרכון או בתעודת מעבר בלא שבב בנציגויות בחוץ לארץ פטור - -

9א. (א) על אף האמור בפרט 1, דרכון לפי תקנה 6ב, לבגיר, במקום דרכון שניתן לתקופה קצרה מחמש שנים או עקב שינוי בפרט מהפרטים האמורים בתקנה 5(א) ויונפק דרכון אשר תוקפו עד תום תוקפו של הדרכון הקודם פטור - -

(ב) על אף האמור בפרט 2, דרכון לפי תקנה 6ב, לקטין, במקום דרכון שניתן לתקופה קצרה מחמש שנים או עקב שינוי בפרט מהפרטים האמורים בתקנה 5(א), ויונפק דרכון אשר תוקפו עד תום תוקפו של הדרכון הקודם פטור - -

(ג) על אף האמור בפרט 4(ב), תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק ולפי תקנה 6ב, לבגיר, במקום תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק שניתנה לתקופה קצרה מחמש שנים או עקב שינוי בפרט מהפרטים האמורים בתקנה 5(א) ותונפק תעודת מעבר עד תום תוקפה של תעודת המעבר הקודמת פטור - -

(ד) על אף האמור בפרט 4(ג), תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק ולפי תקנה 6ב במקום תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק שניתנה לתקופה קצרה מחמש שנים או עקב שינוי בפרט מהפרטים האמורים בתקנה 5(א) ותונפק תעודת מעבר עד תום תוקפה של תעודת המעבר הקודמת פטור - -

(ה) על אף האמור בפרט 5, תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק ולפי תקנה 6ב, לקטין, במקום תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק שניתנה לתקופה קצרה מחמש שנים או עקב שינוי בפרט מהפרטים האמורים בתקנה 5(א), ותונפק תעודת מעבר עד תום תוקפה של תעודת המעבר הקודמת פטור - -

10. מסמך נסיעה לבגיר במקום מסמך נסיעה שנגנב, אבד, הושמד, הושחת או שונה –

(א) כשמסמך הנסיעה הקודם היה דרכון או תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק תוספת של 275 - -

(ב) כשמסמך הנסיעה הקודם היה תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק תוספת של 140 - -

11. מסמך נסיעה לקטין במקום מסמך נסיעה שנגנב, אבד, הושמד, הושחת או שונה –

(א) כשמסמך הנסיעה הקודם היה דרכון או תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק תוספת של 140 - -

(ב) כשמסמך הנסיעה הקודם היה תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק תוספת של 140 - -

12. מסמך נסיעה לפי תקנה 6ב במקום מסמך נסיעה לפי תקנה 6ב עקב שינוי בפרט מהפרטים האמורים בתקנה 5(א) פטור - -

מיום 31.12.2018

הוראת שעה תשע"ז-2017 (תיקון) תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8139 מיום 31.12.2018 עמ' 1704

טור ד'

אגרה מוזלת

למשלמים באמצעות

האינטרנט בחודשים

נובמבר עד פברואר

(ובלבד שהבקשה

הוגשה בלשכת רשות

טור ג' האוכלוסין וההגירה

אגרה מוזלת בתוך שלושה חודשים

למשלמים באמצעות ממועד התשלום

טור ב' האינטרנט בחודשים עד יום 15 במרס

טור א' סכום האגרה מרס עד אוקטובר באותה שנה)

השירות המבוקש בשקלים חדשים

 

מיום 6.9.2017 עד יום 3.10.2017

הוראת שעה (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7860 מיום 6.9.2017 עמ' 1730

הוספת פרט 6א1

הנוסח:

6א1. על אף האמור בפרטים 1, 2, 4, 5 ו-6א, מי שהגיש בקשה למסמך נסיעה ביומטרי והוכיח או הצהיר כי מועד יציאתו מישראל הוא עד יום ל' בתשרי התשע"ח (20 באוקטובר 2017) פטור מתשלום אגרה בעד דרכון זמני או תעודת מעבר זמנית המונפקים בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה, ובלבד שהבקשה אינה מוגשת בתוך 2 ימי עבודה לפני מועד יציאת המבקש מישראל.

 

מיום 31.12.2018

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8139 מיום 31.12.2018 עמ' 1704

ת"ט תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8144 מיום 6.1.2019 עמ' 1778

טור ד'

אגרה מוזלת

למשלמים באמצעות

האינטרנט בחודשים

נובמבר עד פברואר

(ובלבד שהבקשה

הוגשה בלשכת רשות

טור ג' האוכלוסין וההגירה

אגרה מוזלת בתוך שלושה חודשים

למשלמים באמצעות ממועד התשלום

טור ב' האינטרנט בחודשים עד יום 30 באפריל

טור א' סכום האגרה מרס עד אוקטובר באותה שנה)

השירות המבוקש בשקלים חדשים

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8147 מיום 9.1.2019 עמ' 1801

טור ד'

אגרה מוזלת

למשלמים באמצעות

טור ג' האינטרנט בחודשים

אגרה מוזלת נובמבר עד פברואר

למשלמים באמצעות (ובלבד שהבקשה הוגשה

האינטרנט בלשכת רשות האוכלוסין

טור ב' בחודשים מרס וההגירה עד יום 30

טור א' סכום האגרה עד אוקטובר באפריל באותה שנה)

השירות המבוקש בשקלים חדשים

1. דרכון ליחיד או ליחיד עם ילדים 265 270 245 250 155

1א. על אף האמור בפרט 1, דרכון שרק תמונת תווי הפנים של בעלו הוכללה במאגר הביומטרי בהתאם לחוק הכללת אמצעי זיהוי, במקום דרכון כאמור, ובלבד שהבקשה הוגשה בלשכות רשות האוכלוסין וההגירה בתקופה של 6 חודשים לפני מועד פקיעת הדרכון עד 6 חודשים לאחר המועד האמור 130 - -

2. דרכון לקטין 140 125 90

3. דרכון עם מספר עמודים כפול 445 450 390 395 300 305

3א. (נמחק)

3ב. (נמחק)

4. (א) תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק, ליחיד או ליחיד עם ילדים 265 270 245 250 155

(ב) תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק, ליחיד או ליחיד עם ילדים, לשימוש חד-פעמי לשם יציאה מישראל וחזרה אליה 140 - -

(ג) תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק, ליחיד או ליחיד עם ילדים 140 125 90

5. תעודת מעבר לקטין 140 125 90

5א. (נמחק)

5ב. (נמחק)

6. (א) דרכון זמני או תעודת מעבר זמנית לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק, לבגיר, המונפקים בתחנת גבול עד שני ימי עבודה לפני מועד יציאת המבקש מישראל תוספת של 550 555 - -

(ב) דרכון זמני או תעודת מעבר זמנית לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק, לקטין, המונפקים בתחנת גבול עד 2 ימי עבודה לפני מועד יציאת המבקש מישראל תוספת של 280 285 - -

(ג) תעודת מעבר זמנית לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק המונפקת בתחנת גבול עד שני ימי עבודה לפני מועד יציאת המבקש מישראל תוספת של 280 285 - -

6א. (א) דרכון זמני או תעודת מעבר זמנית לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק, לבגיר, המונפקים בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה תוספת של 140 - -

(ב) דרכון זמני או תעודת מעבר זמנית לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק, לקטין, המונפקים בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה תוספת של 70 - -

(ג) תעודת מעבר זמנית לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק המונפקת בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה תוספת של 70 - -

6א1. (פקע)

7. הארכת תוקף של דרכון או תעודת מעבר בלא שבב בנציגויות בחוץ לארץ פטור - -

8. (נמחק)

9. הכנסת שינויים בדרכון או בתעודת מעבר בלא שבב בנציגויות בחוץ לארץ פטור - -

9א. (א) על אף האמור בפרט 1, דרכון לפי תקנה 6ב, לבגיר, במקום דרכון שניתן לתקופה קצרה מחמש שנים או עקב שינוי בפרט מהפרטים האמורים בתקנה 5(א) ויונפק דרכון אשר תוקפו עד תום תוקפו של הדרכון הקודם פטור - -

(ב) על אף האמור בפרט 2, דרכון לפי תקנה 6ב, לקטין, במקום דרכון שניתן לתקופה קצרה מחמש שנים או עקב שינוי בפרט מהפרטים האמורים בתקנה 5(א), ויונפק דרכון אשר תוקפו עד תום תוקפו של הדרכון הקודם פטור - -

(ג) על אף האמור בפרט 4(ב), תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק ולפי תקנה 6ב, לבגיר, במקום תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק שניתנה לתקופה קצרה מחמש שנים או עקב שינוי בפרט מהפרטים האמורים בתקנה 5(א) ותונפק תעודת מעבר עד תום תוקפה של תעודת המעבר הקודמת פטור - -

(ד) על אף האמור בפרט 4(ג), תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק ולפי תקנה 6ב במקום תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק שניתנה לתקופה קצרה מחמש שנים או עקב שינוי בפרט מהפרטים האמורים בתקנה 5(א) ותונפק תעודת מעבר עד תום תוקפה של תעודת המעבר הקודמת פטור - -

(ה) על אף האמור בפרט 5, תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק ולפי תקנה 6ב, לקטין, במקום תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק שניתנה לתקופה קצרה מחמש שנים או עקב שינוי בפרט מהפרטים האמורים בתקנה 5(א), ותונפק תעודת מעבר עד תום תוקפה של תעודת המעבר הקודמת פטור - -

10. מסמך נסיעה לבגיר במקום מסמך נסיעה שנגנב, אבד, הושמד, הושחת או שונה –

(א) כשמסמך הנסיעה הקודם היה דרכון או תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק תוספת של 275 280 - -

(ב) כשמסמך הנסיעה הקודם היה תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק תוספת של 140 - -

11. מסמך נסיעה לקטין במקום מסמך נסיעה שנגנב, אבד, הושמד, הושחת או שונה –

(א) כשמסמך הנסיעה הקודם היה דרכון או תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק תוספת של 140 - -

(ב) כשמסמך הנסיעה הקודם היה תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק תוספת של 140 - -

12. (נמחק)

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8328 מיום 15.1.2020 עמ' 429

טור ד'

אגרה מוזלת

למשלמים באמצעות

טור ג' האינטרנט בחודשים

אגרה מוזלת נובמבר עד פברואר

למשלמים באמצעות (ובלבד שהבקשה הוגשה

האינטרנט בלשכת רשות האוכלוסין

טור ב' בחודשים מרס וההגירה עד יום 30

טור א' סכום האגרה עד אוקטובר באפריל באותה שנה)

השירות המבוקש בשקלים חדשים

1. דרכון ליחיד או ליחיד עם ילדים 270 250 155

1א. על אף האמור בפרט 1, דרכון שרק תמונת תווי הפנים של בעלו הוכללה במאגר הביומטרי בהתאם לחוק הכללת אמצעי זיהוי, במקום דרכון כאמור, ובלבד שהבקשה הוגשה בלשכות רשות האוכלוסין וההגירה בתקופה של 6 חודשים לפני מועד פקיעת הדרכון עד 6 חודשים לאחר המועד האמור 130 - -

2. דרכון לקטין 140 125 90 95

3. דרכון עם מספר עמודים כפול 450 395 305

3א. (נמחק)

3ב. (נמחק)

4. (א) תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק, ליחיד או ליחיד עם ילדים 270 250 155

(ב) תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק, ליחיד או ליחיד עם ילדים, לשימוש חד-פעמי לשם יציאה מישראל וחזרה אליה 140 - -

(ג) תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק, ליחיד או ליחיד עם ילדים 140 125 90 95

5. תעודת מעבר לקטין 140 125 90 95

5א. (נמחק)

5ב. (נמחק)

6. (א) דרכון זמני או תעודת מעבר זמנית לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק, לבגיר, המונפקים בתחנת גבול עד שני ימי עבודה לפני מועד יציאת המבקש מישראל תוספת של 555 560 - -

(ב) דרכון זמני או תעודת מעבר זמנית לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק, לקטין, המונפקים בתחנת גבול עד 2 ימי עבודה לפני מועד יציאת המבקש מישראל תוספת של 285 - -

(ג) תעודת מעבר זמנית לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק המונפקת בתחנת גבול עד שני ימי עבודה לפני מועד יציאת המבקש מישראל תוספת של 285 - -

6א. (א) דרכון זמני או תעודת מעבר זמנית לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק, לבגיר, המונפקים בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה תוספת של 140 - -

(ב) דרכון זמני או תעודת מעבר זמנית לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק, לקטין, המונפקים בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה תוספת של 70 - -

(ג) תעודת מעבר זמנית לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק המונפקת בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה תוספת של 70 - -

6א1. (פקע)

7. הארכת תוקף של דרכון או תעודת מעבר בלא שבב בנציגויות בחוץ לארץ פטור - -

8. (נמחק)

9. הכנסת שינויים בדרכון או בתעודת מעבר בלא שבב בנציגויות בחוץ לארץ פטור - -

9א. (א) על אף האמור בפרט 1, דרכון לפי תקנה 6ב, לבגיר, במקום דרכון שניתן לתקופה קצרה מחמש שנים או עקב שינוי בפרט מהפרטים האמורים בתקנה 5(א) ויונפק דרכון אשר תוקפו עד תום תוקפו של הדרכון הקודם פטור - -

(ב) על אף האמור בפרט 2, דרכון לפי תקנה 6ב, לקטין, במקום דרכון שניתן לתקופה קצרה מחמש שנים או עקב שינוי בפרט מהפרטים האמורים בתקנה 5(א), ויונפק דרכון אשר תוקפו עד תום תוקפו של הדרכון הקודם פטור - -

(ג) על אף האמור בפרט 4(ב), תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק ולפי תקנה 6ב, לבגיר, במקום תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק שניתנה לתקופה קצרה מחמש שנים או עקב שינוי בפרט מהפרטים האמורים בתקנה 5(א) ותונפק תעודת מעבר עד תום תוקפה של תעודת המעבר הקודמת פטור - -

(ד) על אף האמור בפרט 4(ג), תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק ולפי תקנה 6ב במקום תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק שניתנה לתקופה קצרה מחמש שנים או עקב שינוי בפרט מהפרטים האמורים בתקנה 5(א) ותונפק תעודת מעבר עד תום תוקפה של תעודת המעבר הקודמת פטור - -

(ה) על אף האמור בפרט 5, תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק ולפי תקנה 6ב, לקטין, במקום תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק שניתנה לתקופה קצרה מחמש שנים או עקב שינוי בפרט מהפרטים האמורים בתקנה 5(א), ותונפק תעודת מעבר עד תום תוקפה של תעודת המעבר הקודמת פטור - -

10. מסמך נסיעה לבגיר במקום מסמך נסיעה שנגנב, אבד, הושמד, הושחת או שונה –

(א) כשמסמך הנסיעה הקודם היה דרכון או תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק תוספת של 280 - -

(ב) כשמסמך הנסיעה הקודם היה תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק תוספת של 140 - -

11. מסמך נסיעה לקטין במקום מסמך נסיעה שנגנב, אבד, הושמד, הושחת או שונה –

(א) כשמסמך הנסיעה הקודם היה דרכון או תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק תוספת של 140 - -

(ב) כשמסמך הנסיעה הקודם היה תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק תוספת של 140 - -

12. (נמחק)

 

מיום 31.3.2020 עד יום 30.6.2020

הוראת שעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8440 מיום 31.3.2020 עמ' 970

טור ד'

אגרה מוזלת

למשלמים באמצעות

האינטרנט בחודשים

טור ג' נובמבר עד פברואר

אגרה מוזלת (ובלבד שהבקשה הוגשה

למשלמים באמצעות בלשכת רשות האוכלוסין

האינטרנט וההגירה עד יום 30

טור ב' בחודשים מרס באפריל עד יום 30

טור א' סכום האגרה עד אוקטובר ביוני באותה שנה)

השירות המבוקש בשקלים חדשים

 

מיום 1.1.2021

הודעה תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9041 מיום 31.12.2020 עמ' 1282

טור ד'

אגרה מוזלת

למשלמים באמצעות

טור ג' האינטרנט בחודשים

אגרה מוזלת נובמבר עד פברואר

למשלמים באמצעות (ובלבד שהבקשה הוגשה

האינטרנט בלשכת רשות האוכלוסין

טור ב' בחודשים מרס וההגירה עד יום 30

טור א' סכום האגרה עד אוקטובר באפריל באותה שנה)

השירות המבוקש בשקלים חדשים

1. דרכון ליחיד או ליחיד עם ילדים 270 265 250 245 155

1א. על אף האמור בפרט 1, דרכון שרק תמונת תווי הפנים של בעלו הוכללה במאגר הביומטרי בהתאם לחוק הכללת אמצעי זיהוי, במקום דרכון כאמור, ובלבד שהבקשה הוגשה בלשכות רשות האוכלוסין וההגירה בתקופה של 6 חודשים לפני מועד פקיעת הדרכון עד 6 חודשים לאחר המועד האמור 130 - -

2. דרכון לקטין 140 125 95

3. דרכון עם מספר עמודים כפול 450 445 395 390 305 300

3א. (נמחק)

3ב. (נמחק)

4. (א) תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק, ליחיד או ליחיד עם ילדים 270 265 250 245 155

(ב) תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק, ליחיד או ליחיד עם ילדים, לשימוש חד-פעמי לשם יציאה מישראל וחזרה אליה 140 - -

(ג) תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק, ליחיד או ליחיד עם ילדים 140 125 95

5. תעודת מעבר לקטין 140 125 95

5א. (נמחק)

5ב. (נמחק)

6. (א) דרכון זמני או תעודת מעבר זמנית לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק, לבגיר, המונפקים בתחנת גבול עד שני ימי עבודה לפני מועד יציאת המבקש מישראל תוספת של 560 555 - -

(ב) דרכון זמני או תעודת מעבר זמנית לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק, לקטין, המונפקים בתחנת גבול עד 2 ימי עבודה לפני מועד יציאת המבקש מישראל תוספת של 285 - -

(ג) תעודת מעבר זמנית לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק המונפקת בתחנת גבול עד שני ימי עבודה לפני מועד יציאת המבקש מישראל תוספת של 285 - -

6א. (א) דרכון זמני או תעודת מעבר זמנית לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק, לבגיר, המונפקים בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה תוספת של 140 - -

(ב) דרכון זמני או תעודת מעבר זמנית לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק, לקטין, המונפקים בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה תוספת של 70 - -

(ג) תעודת מעבר זמנית לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק המונפקת בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה תוספת של 70 - -

6א1. (פקע)

7. הארכת תוקף של דרכון או תעודת מעבר בלא שבב בנציגויות בחוץ לארץ פטור - -

8. (נמחק)

9. הכנסת שינויים בדרכון או בתעודת מעבר בלא שבב בנציגויות בחוץ לארץ פטור - -

9א. (א) על אף האמור בפרט 1, דרכון לפי תקנה 6ב, לבגיר, במקום דרכון שניתן לתקופה קצרה מחמש שנים או עקב שינוי בפרט מהפרטים האמורים בתקנה 5(א) ויונפק דרכון אשר תוקפו עד תום תוקפו של הדרכון הקודם פטור - -

(ב) על אף האמור בפרט 2, דרכון לפי תקנה 6ב, לקטין, במקום דרכון שניתן לתקופה קצרה מחמש שנים או עקב שינוי בפרט מהפרטים האמורים בתקנה 5(א), ויונפק דרכון אשר תוקפו עד תום תוקפו של הדרכון הקודם פטור - -

(ג) על אף האמור בפרט 4(ב), תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק ולפי תקנה 6ב, לבגיר, במקום תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק שניתנה לתקופה קצרה מחמש שנים או עקב שינוי בפרט מהפרטים האמורים בתקנה 5(א) ותונפק תעודת מעבר עד תום תוקפה של תעודת המעבר הקודמת פטור - -

(ד) על אף האמור בפרט 4(ג), תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק ולפי תקנה 6ב במקום תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק שניתנה לתקופה קצרה מחמש שנים או עקב שינוי בפרט מהפרטים האמורים בתקנה 5(א) ותונפק תעודת מעבר עד תום תוקפה של תעודת המעבר הקודמת פטור - -

(ה) על אף האמור בפרט 5, תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק ולפי תקנה 6ב, לקטין, במקום תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק שניתנה לתקופה קצרה מחמש שנים או עקב שינוי בפרט מהפרטים האמורים בתקנה 5(א), ותונפק תעודת מעבר עד תום תוקפה של תעודת המעבר הקודמת פטור - -

10. מסמך נסיעה לבגיר במקום מסמך נסיעה שנגנב, אבד, הושמד, הושחת או שונה –

(א) כשמסמך הנסיעה הקודם היה דרכון או תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק תוספת של 280 - -

(ב) כשמסמך הנסיעה הקודם היה תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק תוספת של 140 - -

11. מסמך נסיעה לקטין במקום מסמך נסיעה שנגנב, אבד, הושמד, הושחת או שונה –

(א) כשמסמך הנסיעה הקודם היה דרכון או תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק תוספת של 140 - -

(ב) כשמסמך הנסיעה הקודם היה תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק תוספת של 140 - -

12. (נמחק)

 

מיום 1.1.2022

הודעה תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9866 מיום 30.12.2021 עמ' 1490

טור ד'

אגרה מוזלת

למשלמים באמצעות

טור ג' האינטרנט בחודשים

אגרה מוזלת נובמבר עד פברואר

למשלמים באמצעות (ובלבד שהבקשה הוגשה

האינטרנט בלשכת רשות האוכלוסין

טור ב' בחודשים מרס וההגירה עד יום 30

טור א' סכום האגרה עד אוקטובר באפריל באותה שנה)

השירות המבוקש בשקלים חדשים

1. דרכון ליחיד או ליחיד עם ילדים 265 275 245 255 155 160

1א. על אף האמור בפרט 1, דרכון שרק תמונת תווי הפנים של בעלו הוכללה במאגר הביומטרי בהתאם לחוק הכללת אמצעי זיהוי, במקום דרכון כאמור, ובלבד שהבקשה הוגשה בלשכות רשות האוכלוסין וההגירה בתקופה של 6 חודשים לפני מועד פקיעת הדרכון עד 6 חודשים לאחר המועד האמור 130 135 - -

2. דרכון לקטין 140 145 125 95

3. דרכון עם מספר עמודים כפול 445 460 390 400 300 310

3א. (נמחק)

3ב. (נמחק)

4. (א) תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק, ליחיד או ליחיד עם ילדים 265 275 245 250 155 160

(ב) תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק, ליחיד או ליחיד עם ילדים, לשימוש חד-פעמי לשם יציאה מישראל וחזרה אליה 140 145 - -

(ג) תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק, ליחיד או ליחיד עם ילדים 140 145 125 95

5. תעודת מעבר לקטין 140 145 125 95

5א. (נמחק)

5ב. (נמחק)

6. (א) דרכון זמני או תעודת מעבר זמנית לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק, לבגיר, המונפקים בתחנת גבול עד שני ימי עבודה לפני מועד יציאת המבקש מישראל תוספת של 555 570 - -

(ב) דרכון זמני או תעודת מעבר זמנית לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק, לקטין, המונפקים בתחנת גבול עד 2 ימי עבודה לפני מועד יציאת המבקש מישראל תוספת של 285 290 - -

(ג) תעודת מעבר זמנית לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק המונפקת בתחנת גבול עד שני ימי עבודה לפני מועד יציאת המבקש מישראל תוספת של 285 290 - -

6א. (א) דרכון זמני או תעודת מעבר זמנית לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק, לבגיר, המונפקים בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה תוספת של 140 145 - -

(ב) דרכון זמני או תעודת מעבר זמנית לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק, לקטין, המונפקים בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה תוספת של 70 - -

(ג) תעודת מעבר זמנית לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק המונפקת בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה תוספת של 70 - -

6א1. (פקע)

7. הארכת תוקף של דרכון או תעודת מעבר בלא שבב בנציגויות בחוץ לארץ פטור - -

8. (נמחק)

9. הכנסת שינויים בדרכון או בתעודת מעבר בלא שבב בנציגויות בחוץ לארץ פטור - -

9א. (א) על אף האמור בפרט 1, דרכון לפי תקנה 6ב, לבגיר, במקום דרכון שניתן לתקופה קצרה מחמש שנים או עקב שינוי בפרט מהפרטים האמורים בתקנה 5(א) ויונפק דרכון אשר תוקפו עד תום תוקפו של הדרכון הקודם פטור - -

(ב) על אף האמור בפרט 2, דרכון לפי תקנה 6ב, לקטין, במקום דרכון שניתן לתקופה קצרה מחמש שנים או עקב שינוי בפרט מהפרטים האמורים בתקנה 5(א), ויונפק דרכון אשר תוקפו עד תום תוקפו של הדרכון הקודם פטור - -

(ג) על אף האמור בפרט 4(ב), תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק ולפי תקנה 6ב, לבגיר, במקום תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק שניתנה לתקופה קצרה מחמש שנים או עקב שינוי בפרט מהפרטים האמורים בתקנה 5(א) ותונפק תעודת מעבר עד תום תוקפה של תעודת המעבר הקודמת פטור - -

(ד) על אף האמור בפרט 4(ג), תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק ולפי תקנה 6ב במקום תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק שניתנה לתקופה קצרה מחמש שנים או עקב שינוי בפרט מהפרטים האמורים בתקנה 5(א) ותונפק תעודת מעבר עד תום תוקפה של תעודת המעבר הקודמת פטור - -

(ה) על אף האמור בפרט 5, תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק ולפי תקנה 6ב, לקטין, במקום תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק שניתנה לתקופה קצרה מחמש שנים או עקב שינוי בפרט מהפרטים האמורים בתקנה 5(א), ותונפק תעודת מעבר עד תום תוקפה של תעודת המעבר הקודמת פטור - -

10. מסמך נסיעה לבגיר במקום מסמך נסיעה שנגנב, אבד, הושמד, הושחת או שונה –

(א) כשמסמך הנסיעה הקודם היה דרכון או תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק תוספת של 280 285 - -

(ב) כשמסמך הנסיעה הקודם היה תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק תוספת של 140 145 - -

11. מסמך נסיעה לקטין במקום מסמך נסיעה שנגנב, אבד, הושמד, הושחת או שונה –

(א) כשמסמך הנסיעה הקודם היה דרכון או תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק תוספת של 140 145 - -

(ב) כשמסמך הנסיעה הקודם היה תעודת מעבר לפי סעיף 2(ב)(2) לחוק תוספת של 140 145 - -

12. (נמחק)

 

 

 

י"ג בניסן תש"ם (30 במרס 1980)                           יוסף בורג

                                                                                              שר הפנים

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תש"ם מס' 4120 מיום 6.5.1980 עמ' 1510.

ת"ט ק"ת חש"ם תשמ"א מס' 8 מיום 28.10.1980 עמ' 128.

תוקנו ק"ת תשמ"ב מס' 4382 מיום 18.7.1982 עמ' 1337 – תק' תשמ"ב-1982; תחילתן עשרה ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשמ"ג: מס' 4421 מיום 28.10.1982 עמ' 145 – הודעה תשמ"ג-1982. מס' 4476 מיום 28.3.1983 עמ' 1052 – הודעה (מס' 2) תשמ"ג-1983; תחילתה ביום 1.4.1983.

ק"ת תשמ"ד: מס' 4538 מיום 30.9.1983 עמ' 184 – תק' תשמ"ד-1983. עמ' 185 – הודעה תשמ"ד-1983; תחילתה ביום 1.10.1983. מס' 4614 מיום 1.4.1984 עמ' 1236 – תק' (מס' 2) תשמ"ד-1984; תחילתן ביום 1.4.1984. מס' 4707 מיום 25.9.1984 עמ' 2667 – הודעה תשמ"ד-1984; תחילתה ביום 1.10.1984.

ק"ת תשמ"ה מס' 4782 מיום 26.3.1985 עמ' 960 – הודעה תשמ"ה-1985; תחילתה ביום 1.4.1985.

ק"ת תשמ"ו מס' 4860 מיום 29.9.1985 עמ' 32 – הודעה תשמ"ו-1985; תחילתה ביום 1.10.1985.

ק"ת תשמ"ז מס' 5035 מיום 11.6.1987 עמ' 984 – תק' תשמ"ז-1987; תחילתן ביום 1.6.1987.

ק"ת תשמ"ח מס' 5089 מיום 13.3.1988 עמ' 537 – תק' תשמ"ח-1988.

ק"ת תשמ"ט: מס' 5172 מיום 24.3.1989 עמ' 582 – הודעה תשמ"ט-1989; תחילתה ביום 1.4.1989. מס' 5219 מיום 21.9.1989 עמ' 1444 – הודעה (מס' 2) תשמ"ט-1989; תחילתה ביום 1.10.1989.

ק"ת תש"ן מס' 5255 מיום 15.3.1990 עמ' 466 – תק' תש"ן-1990; תחילתן ביום 1.4.1990 ור' תקנה 4 לענין הוראת מעבר.

ק"ת תשנ"א מס' 5316 מיום 24.12.1990 עמ' 344 – הודעה תשנ"א-1990; תחילתה ביום 1.1.1991.

ק"ת תשנ"ב: מס' 5406 מיום 24.12.1991 עמ' 561 – תק' תשנ"ב-1991; תחילתן ביום 1.1.1992. בעמ' 562 – הודעה תשנ"ב-1991; תחילתה ביום 1.1.1992. מס' 5417 מיום 30.1.1992 עמ' 713 – תק' (מס' 2) תשנ"ב-1992.

ק"ת תשנ"ג מס' 5491 מיום 31.12.1992 עמ' 280 – הודעה תשנ"ג-1992; תחילתה ביום 1.1.1993.

ק"ת תשנ"ד: מס' 5566 מיום 16.12.1993 עמ' 274 – הודעה תשנ"ד-1993; תחילתה ביום 1.1.1994. מס' 5615 מיום 21.7.1994 עמ' 1196 – תק' תשנ"ד-1994.

ק"ת תשנ"ה: מס' 5641 מיום 24.11.1994 עמ' 375 – הודעה תשנ"ה-1994; תחילתה ביום 1.1.1995. מס' 5706 מיום 21.9.1995 עמ' 1954 – תק' תשנ"ה-1995; תחילתן ביום 17.10.1995 ור' תקנה 3 לענין הוראת שעה.

ק"ת תשנ"ו: מס' 5718 מיום 5.12.1995 עמ' 203 – הודעה תשנ"ו-1995; תחילתה ביום 1.1.1996 (ת"ט מס' 5724 מיום 25.12.1995 עמ' 304).

ק"ת תשנ"ז מס' 5804 מיום 31.12.1996 עמ' 320 – הודעה תשנ"ז-1996; תחילתה ביום 1.1.1997.

ק"ת תשנ"ח מס' 5872 מיום 6.1.1998 עמ' 295 – הודעה תשנ"ח-1998; תחילתה ביום 1.1.1998.

ק"ת תשנ"ט מס' 5936 מיום 12.11.1998 עמ' 67 – הודעה תשנ"ט-1998; תחילתה ביום 1.1.1999.

ק"ת תשס"ב מס' 6140 מיום 20.12.2001 עמ' 210 – הודעה תשס"ב-2001; תחילתה ביום 1.1.2002.

ק"ת תשס"ג מס' 6214 מיום 19.12.2002 עמ' 312 – הודעה תשס"ג-2002; תחילתה ביום 1.1.2003.

ק"ת תשס"ו: מס' 6430 מיום 30.10.2005 עמ' 16 – תק' תשס"ו-2005. מס' 6449 מיום 29.12.2005 עמ' 305 – הודעה תשס"ו-2005; תחילתה ביום 1.1.2006.

ק"ת תשס"ח מס' 6635 מיום 1.1.2008 עמ' 302 – הוראת שעה תשס"ח-2008.

ק"ת תשס"ט: מס' 6734 מיום 31.12.2008 עמ' 247 – תק' תשס"ט-2008; תחילתן ביום 1.1.2009. מס' 6752 מיום 11.2.2009 עמ' 483 – תק' (מס' 2) תשס"ט-2009; תחילתן ביום 15.2.2009.

ק"ת תש"ע: מס' 6859 מיום 20.1.2010 עמ' 642 – הוראת שעה תש"ע-2010. מס' 6882 מיום 25.3.2010 עמ' 992 – הוראת שעה (מס' 2) תש"ע-2010; תוקפה עד יום 31.12.2011.

ק"ת תשע"א: מס' 6959 מיום 30.12.2010 עמ' 424 – הודעה תשע"א-2010; תחילתה ביום 1.1.2011. מס' 6979 מיום 24.2.2011 עמ' 710 – תק' תשע"א-2011.

ק"ת תשע"ב: מס' 7063 מיום 25.12.2011 עמ' 408 – הודעה תשע"ב-2011; תחילתה ביום 1.1.2012. מס' 7074 מיום 8.1.2012 עמ' 536 – תק' תשע"ב-2012; ר' תקנה 7 לענין תחילה ותחולה. מס' 7086 מיום 1.2.2012 עמ' 728 – תק' (מס' 2) תשע"ב-2012; ר' תקנה 2 לענין תחילה. עמ' 729 – תק' (מס' 3) תשע"ב-2012; תחילתן ביום 1.2.2012.

ק"ת תשע"ג מס' 7193 מיום 17.12.2012 עמ' 317 – הודעה תשע"ג-2012; תחילתה ביום 1.1.2013.

ק"ת תשע"ד מס' 7320 מיום 31.12.2013 עמ' 392 – הודעה תשע"ד-2013; תחילתה ביום 1.1.2014.

ק"ת תשע"ו מס' 7557 מיום 6.10.2015 עמ' 23 – תק' תשע"ו-2015; תחילתן ביום 6.10.2015.

ק"ת תשע"ו מס' 7686 מיום 12.7.2016 עמ' 1596 – הודעה תשע"ו-2016; תחילתה ביום 1.1.2016.

ק"ת תשע"ז מס' 7758 מיום 5.1.2017 עמ' 499 – הודעה תשע"ז-2017; תחילתה ביום 1.1.2017.

ק"ת תשע"ז מס' 7821 מיום 1.6.2017 עמ' 1166 – תק' תשע"ז-2017; תחילתן ביום 1.6.2017.

ק"ת תשע"ז מס' 7837 מיום 10.7.2017 עמ' 1350 – תק' (מס' 2) תשע"ז-2017. תוקנה ק"ת תשע"ט מס' 8139 מיום 31.12.2018 עמ' 1704 – הוראת שעה תשע"ז-2017 (תיקון) תשע"ט-2018. ק"ת תשפ"א מס' 9027 מיום 28.12.2020 עמ' 1130 – הוראת שעה תשע"ז-2017 (תיקון מס' 2) תשפ"א-2020.

ק"ת תשע"ז מס' 7860 מיום 6.9.2017 עמ' 1730 – הוראת שעה (מס' 2) תשע"ז-2017; תוקפה עד יום 3.10.2017.

ק"ת תשע"ח מס' 8004 מיום 22.5.2018 עמ' 1977 – תק' תשע"ח-2018; תחילתן ביום 1.7.2018.

ק"ת תשע"ט מס' 8139 מיום 31.12.2018 עמ' 1704 – תק' תשע"ט-2018. ת"ט ק"ת תשע"ט מס' 8144 מיום 6.1.2019 עמ' 1778.

ק"ת תשע"ט מס' 8147 מיום 9.1.2019 עמ' 1801 – הודעה תשע"ט-2019; תחילתה ביום 1.1.2019.

ק"ת תש"ף מס' 8328 מיום 15.1.2020 עמ' 429 – הודעה תש"ף-2020; תחילתה ביום 1.1.2020.

ק"ת תש"ף מס' 8440 מיום 31.3.2020 עמ' 970 – תק' תש"ף-2020; תוקפה עד יום 30.6.2020 ותחולתה לגבי מי ששילם אגרה מוזלת באמצעות האינטרנט לפי טור ד' בטבלה האמורים בחודשים נובמבר 2019 עד פברואר 2020.

ק"ת תשפ"א מס' 9041 מיום 31.12.2020 עמ' 1282 – הודעה תשפ"א-2020; תחילתה ביום 1.1.2021.

ק"ת תשפ"ב מס' 9866 מיום 30.12.2021 עמ' 1490 – הודעה תשפ"ב-2021; תחילתה ביום 1.1.2022.

ק"ת תשפ"ב מס' 10156 מיום 12.5.2022 עמ' 2884 – הוראת שעה תשפ"ב-2022; תוקפה מיום 22.5.2022 עד יום 31.12.2022.

[1] ר' הסמכה י"פ תשפ"ב מס' 9967 מיום 4.11.2021 עמ' 1166.

[2] ר' י"פ תשע"ז מס' 7563 מיום 8.8.2017 עמ' 8404. י"פ תשפ"ב מס' 10088 מיום 26.12.2021 עמ' 2380.

[3] הסכומים לא יעודכנו ביום 1.1.2010: ר' הוראת שעה ק"ת תש"ע מס' 6859 מיום 20.1.2010 עמ' 642.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות