נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הבטחת הכנסה (כללי הזכאות והוראות ביצוע), תשמ"ב-1982

ביטוח – ביטוח לאומי – עבודה ואבטלה – הבטחת הכנסה

תוכן ענינים

סעיף 1

זכאות לפי סעיף 2

Go

2

סעיף 2

זכאות לפי סעיף 2

Go

2

סעיף 3

זכאות לפי סעיף 2

Go

3

סעיף 4

סייג לזכאות

Go

3

סעיף 5

חלוקת הגימלה או תשלומה לאשה

Go

3

סעיף 6

תקופת התשלום

Go

4

סעיף 7

הגשת תביעה

Go

4

סעיף 8

אישור שירות התעסוקה

Go

4

סעיף 9

אישור למי שנמצא בהכשרה

Go

5

סעיף 10

אישור רפואי לאשה הרה

Go

5

סעיף 11

אישורים רפואיים

Go

5

סעיף 11א

מועדים לסיום תקופת אי השמה

Go

5

סעיף 12

תשלום גימלאות

Go

6

סעיף 13

עיגול גימלאות

Go

6

סעיף 14

תחילה

Go

6

תוספת

Go

6

סעיף 9

ללא כותרת

Go

6

סעיף 10

ללא כותרת

Go

6


תקנות הבטחת הכנסה (כללי הזכאות והוראות ביצוע), תשמ"ב-1982*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(א), 3(1), 6(ג), 13(ב), 14(א), 27 ו-31(א) לחוק הבטחת הכנסה, תשמ"א-1980 (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:

זכאות לפי סעיף 2(א)(1) לחוק

1.    תושב ישראל זכאי לגימלה לפי סעיף 2(א)(1) לחוק, אם מתקיים בו אחד מתנאים אלה:

(1)   הוא אינו מסוגל לעבוד בעבודה כלשהי בגלל מחלה הנמשכת יותר מ-30 ימים רצופים.

הזכאות לגימלה לפי פסקה זו תהיה ממועד שלא יקדם ל-1 בחודש שבו מלאו 30 ימי המחלה הרצופים, ותימשך לא יותר מ-6 חדשים, ובלבד שאם הוא זכאי לתשלום ממקור כלשהו בעד תקופת אי-עבודתו כאמור, יהיה זכאי לגימלה אם התשלום נמוך מסכום הגימלה לפי סעיף 5(א)(1) לחוק;

(2)   היא אשה הרה, החל בשבוע ה-13 להריונה;

תק' תש"ן-1989

(3)   לשכת שירות התעסוקה או מרכז לאבחון מתמכרים לסמים שאישר השר (להלן - מרכז לאבחון מתמכרים לסמים) קבעו כי הוא אינו ניתן להשמה בעבודה כלשהי;

תק' תשנ"ז-1997

(3א) הוא מטופל במוסד כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים, תשנ"ג-1993, או נמצא בתהליך גמילה מסם כהגדרתו בסעיף 1 לחוק האמור, על פי צו מבחן של בית המשפט, כמשמעותו בסימן ז' של פרק ו' לחוק העונשין, תשל"ז-1977, או בפיקוחו של קצין מבחן על פי סעיף 44א לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982;

תק' תשמ"ג-1983

(4)   היא מקבלת קצבת נכות כעקרת בית נכה לפי תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח עקרת בית בביטוח נכות), תשל"ו-1976;

תק' תשמ"ג-1983

(5)   הוא מועבד מחוץ לבית הסוהר לפי פקודת עבודת עונשין.

מיום 10.3.1983

תק' תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4470 מיום 10.3.1983 עמ' 914

הוספת פסקאות 1(4), 1(5)

מיום 1.1.1990

תק' תש"ן-1989

ק"ת תש"ן מס' 5237 מיום 31.12.1989 עמ' 190

(3) לשכת שירות התעסוקה קבעה או מרכז לאבחון מתמכרים לסמים שאישר השר (להלן – מרכז לאבחון מתמכרים לסמים) קבעו, כי הוא אינו ניתן להשמה בעבודה כלשהי;

מיום 1.6.1997

תק' תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5831 מיום 29.5.1997 עמ' 699

הוספת פסקה 1(3א)

זכאות לפי סעיף 2(א)(3) לחוק

2.    (א)  עובד או עובד עצמאי שהכנסתו מעבודה פחותה מסכום הגימלה לפי סעיף 5(א)(1) לחוק, זכאי לגימלה לפי סעיף 2(א)(3) לחוק, אם מתקיים בו אחד מתנאים אלה:

(1)   הוא הופנה לעבודתו על ידי שירות התעסוקה או שהוא רשום בלשכת שירות תעסוקה כדורש עבודה, ושירות התעסוקה לא הציע לו עבודה מתאימה כמשמעותה בסעיף 2(א)(2) לחוק שההכנסה ממנה אינה פחותה מסכום הגימלה לפי סעיף 5(א)(1) לחוק;

(2)   הוא עובד מטעמי בריאות או גיל במפעל מוגן ששמו מופיע בתוספת בהיקף העבודה המקובל בו.

           (ב)  הנמצא בהכשרה שהכנסתו ממנה פחותה מסכום הגימלה לפי סעיף 5(א)(1) לחוק, זכאי לגימלה לפי סעיף 2(א)(3) לחוק אם מתקיימים בו תנאים אלה:

(1)   שירות התעסוקה הפנה אותו להכשרה כמי שמיועד לשיקום;

(2)   ההכשרה ניתנה לו במסגרת לימודי יום, הנמשכים, בהתאם לתכנית הלימודים, תקופה שאינה עולה על 12 חדשים, או במסגרת הכשרה אינדיוידואלית לתקופה כאמור;

(3)   הוא משתתף בלימודי ההכשרה באופן סדיר.

זכאות לפי סעיף 2(א)(7) לחוק

3.    (א)  המטפל בבן זוגו החולה או בילדו החולה, זכאי לגימלה לפי סעיף 2(א)(7) לחוק, אם מתקיימים תנאים אלה:

תק' תשמ"ג-1983

(1)   החולה זקוק להשגחה תמידית לתקופה של 45 ימים רצופים לפחות;

(2)   המטפל בחולה טיפל בו תקופה כאמור בפסקה (1) בתכוף להגשת התביעה לגימלה;

(3)   המטפל והחולה מתגוררים באותה דירה.

           (ב)  הזכאות לגימלה לפי תקנת משנה (א) תימשך תקופה שלא תעלה על 6 חדשים רצופים;

           הוראה זו לא תחול אם החולה הוא אחד מאלה:

תק'תשס"א-2000 תק' תשע"ב-2012

(1)   ילד נכה שמשתלמת בעדו גמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה), תשנ"ח-1998, לרבות ילד נכה שלא משולמת בעדו גמלה כאמור בשל כך שמשתלמת בעדו הטבה לפי הסכם בדבר גמלת ניידות שנערך לפי סעיף 9 לחוק, ואחד מהוריו מטפל בו;

תק' תש"ן-1989

(2)   ילד המאושפז בבית-חולים, והורהו משגיח עליו לפי הוראת הרופא המטפל בו, ובלבד שהומצא למוסד לביטוח לאומי אישור רפואי על כך;

תק' תש"ן-1989

(3)   הוא נעשה זקוק להשגחה תמידית לאחר הגיעו לגיל 65 שנים בגבר ו-60 באשה.

           (ג)   זכאי המטפל לתשלום ממקור כלשהו בעד התקופה בה טיפל בחולה, יהיה זכאי לגימלה לפי תקנה זו, אם התשלום נמוך מסכום הגימלה לפי סעיף 5(א)(1) לחוק.

תק' תשמ"ג-1983

           (ד)  תקנה זו לא תחול על המטפל בילדו –

(1)   אם בן זוגו זכאי לגימלה לפי סעיף 2(א)(4) לחוק;

(2)   אם בת זוגו זכאית לגימלה לפי סעיף 2(א)(5) לחוק, אלא אם בהחזקתה מספר ילדים, והילד החולה מאושפז במוסד רפואי.

תק'תשס"א-2000

           (ה)  בתקנה זו, "ילד" - לרבות ילד המטופל במסגרת משפחת אומנה שאישר משרד העבודה והרווחה ולמעט מי שמטופל כאמור בחלק משעות היממה בלבד.

מיום 10.3.1983

תק' תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4470 מיום 10.3.1983 עמ' 914

(א) המטפל בבן זוגו החולה או בילדו החולה, זכאי לגימלה לפי סעיף 2(א)(7) לחוק, אם מתקיימים תנאים אלה:

(1) החולה זקוק להשגחה תמידית לתקופה של 60 ימים 45 ימים רצופים לפחות;

(2) המטפל בחולה טיפל בו תקופה כאמור בפסקה (1) בתכוף להגשת התביעה לגימלה;

(3) המטפל והחולה מתגוררים באותה דירה.

(ב) הזכאות לגימלה לפי תקנת משנה (א) תימשך תקופה שלא תעלה על 6 חדשים רצופים;

הוראה זו לא תחול אם החולה הוא אחד מאלה:

(1) ילד נכה, שחלה עליו תקנה 2(ב) לתקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה), התש"ם-1980, ואימו מטפלת בו, או שאביו מטפל בו והילד הנכה נמצא בהחזקתו הבלעדית;

(2) הוא נעשה זקוק להשגחה תמידית לאחר הגיעו לגיל 65 שנים בגבר ו-60 באשה.

(ג) זכאי המטפל לתשלום ממקור כלשהו בעד התקופה בה טיפל בחולה, יהיה זכאי לגימלה לפי תקנה זו אם התשלום נמוך מסכום הגימלה לפי סעיף 5(א)(1) לחוק.

(ד) תקנה זו לא תחול על המטפל בילדו, אם בן זוגו זכאי לגימלה לפי סעיף 2(א)(4) או (5) לחוק.

(ד) תקנה זו לא תחול על המטפל בילדו –

(1) אם בן זוגו זכאי לגימלה לפי סעיף 2(א)(4) לחוק;

(2) אם בת זוגו זכאית לגימלה לפי סעיף 2(א)(5) לחוק, אלא אם בהחזקתה מספר ילדים, והילד החולה מאושפז במוסד רפואי.

מיום 1.1.1990

תק' תש"ן-1989

ק"ת תש"ן מס' 5237 מיום 31.12.1989 עמ' 190

(ב) הזכאות לגימלה לפי תקנת משנה (א) תימשך תקופה שלא תעלה על 6 חדשים רצופים;

הוראה זו לא תחול אם החולה הוא אחד מאלה:

(1) ילד נכה, שחלה עליו תקנה 2(ב) לתקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה), התש"ם-1980, ואימו מטפלת בו, או שאביו מטפל בו והילד הנכה נמצא בהחזקתו הבלעדית;

(2) ילד המאושפז בבית-חולים, והורהו משגיח עליו לפי הוראת הרופא המטפל בו, ובלבד שהומצא למוסד לביטוח לאומי אישור רפואי על כך;

(2) (3) הוא נעשה זקוק להשגחה תמידית לאחר הגיעו לגיל 65 שנים בגבר ו-60 באשה.

מיום 1.1.2001

תק' תשס"א-2000

ק"ת תשס"א מס' 6073 מיום 28.12.2000 עמ' 221

(ב) הזכאות לגימלה לפי תקנת משנה (א) תימשך תקופה שלא תעלה על 6 חדשים רצופים;

הוראה זו לא תחול אם החולה הוא אחד מאלה:

(1) ילד נכה, שחלה עליו תקנה 2(ב) לתקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה), התש"ם-1980 ילד נכה שמשתלמת בעדו גמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה), התשנ"ח–1998, לרבות ילד נכה שלא משולמת בעדו גמלה כאמור בשל כך שמשתלמת בעדו הטבה לפי הסכם בדבר גמלת ניידות שנערך לפי סעיף 9 לחוק, ואימו מטפלת בו, או שאביו מטפל בו והילד הנכה נמצא בהחזקתו הבלעדית;

(2) ילד המאושפז בבית-חולים, והורהו משגיח עליו לפי הוראת הרופא המטפל בו, ובלבד שהומצא למוסד לביטוח לאומי אישור רפואי על כך;

(3) הוא נעשה זקוק להשגחה תמידית לאחר הגיעו לגיל 65 שנים בגבר ו-60 באשה.

(ג) זכאי המטפל לתשלום ממקור כלשהו בעד התקופה בה טיפל בחולה, יהיה זכאי לגימלה לפי תקנה זו אם התשלום נמוך מסכום הגימלה לפי סעיף 5(א)(1) לחוק.

(ד) תקנה זו לא תחול על המטפל בילדו –

(1) אם בן זוגו זכאי לגימלה לפי סעיף 2(א)(4) לחוק;

(2) אם בת זוגו זכאית לגימלה לפי סעיף 2(א)(5) לחוק, אלא אם בהחזקתה מספר ילדים, והילד החולה מאושפז במוסד רפואי.

(ה) בתקנה זו, "ילד" – לרבות ילד המטופל במסגרת משפחת אומנה שאישר משרד העבודה והרווחה ולמעט מי שמטופל כאמור בחלק משעות היממה בלבד.

מיום 2.7.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7137 מיום 2.7.2012 עמ' 1370א

(ב) הזכאות לגימלה לפי תקנת משנה (א) תימשך תקופה שלא תעלה על 6 חדשים רצופים;

הוראה זו לא תחול אם החולה הוא אחד מאלה:

(1) ילד נכה שמשתלמת בעדו גמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה), התשנ"ח–1998, לרבות ילד נכה שלא משולמת בעדו גמלה כאמור בשל כך שמשתלמת בעדו הטבה לפי הסכם בדבר גמלת ניידות שנערך לפי סעיף 9 לחוק, ואימו מטפלת בו, או שאביו מטפל בו והילד הנכה נמצא בהחזקתו הבלעדית ואחד מהוריו מטפל בו;

סייג לזכאות

4.    לעניין סעיף 3(1) לחוק, לא יהיה זכאי לגימלה אדם הנמצא במוסד וכל החזקתו היא על חשבון מוסד דת.

חלוקת הגימלה או תשלומה לאשה

5.    (א)  בתקנה זו, "תשלום בעד ילדים" - ההפרש שבין הגימלה המשתלמת לשני בני זוג שעמם ילד או ילדים ואין להם הכנסה, לבין שיעור הגימלה שהיתה משתלמת להם אילו הרכב המשפחה היה שני בני זוג בלבד.

           (ב)  הגימלה לבני זוג הזכאים לגימלה תשולם לכל אחד מהם בנפרד, ותחולק לפי האמור בתקנות משנה (ד) ו-(ה), באחת מאלה:

תק' תשע"ב-2012

(1)   אם אחד מבני הזוג ביקש זאת;

תק' תשע"ב-2012

(2)   המוסד לביטוח לאומי נוכח כי מתן הגימלה לידי אחד מבני הזוג אינו לטובת בני משפחתו וכי יהיה זה לטובתם אם הגימלה תחולק.

תק' תשע"ב-2012

           (ג)   (בוטלה).

           (ד)  גימלה המשולמת לפי סעיף 5(א) לחוק תחולק כך:

(1)   אם הרכב המשפחה הוא שני בני זוג בלבד - תחולק הגימלה ביניהם בחלקים שווים;

(2)   אם הרכב המשפחה כולל ילדים - ישולם התשלום בעד הילדים לאשה והיתרה תחולק בין בני הזוג בחלקים שווים; היו הילדים בהחזקתו הבלעדית של הבעל - ישולם התשלום בעדם לבעל.

           (ה)  גימלה המשולמת לפי סעיף 5(ב) לחוק תחולק כך:

(1)   אם סכום הגימלה אינו עולה על תשלום בעד ילדים, תשולם לאשה; היו הילדים בהחזקתו הבלעדית של הבעל, תשולם לבעל;

(2)   אם סכום הגימלה עולה על תשלום בעד ילדים, ישולם התשלום בעד ילדים כאמור בפסקה (1) וההפרש ישולם לבן הזוג שאין לו הכנסה; עלה ההפרש על הסכום שהיה מקבל לפי סעיף קטן (ד)(2), תשולם היתרה לבן הזוג השני.

תק' תשס"ג-2003

           (ו)   על אף האמור בתקנה זו, אם לזכאי משתלמת קיצבת זיקנה לפי חוק הביטוח, ולבן זוגו משתלמת תוספת לקיצבה לפי סעיף 247 לחוק הביטוח, תחולק ביניהם הגימלה לפי היחס שבו מתחלקת ביניהם קיצבת הזיקנה.

מיום 24.9.2003

תק' תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6267 מיום 24.9.2003 עמ' 1150

(ו) על אף האמור בתקנה זו, אם לזכאי משתלמת קיצבת זיקנה לפי חוק הביטוח, ולבן זוגו משתלמת תוספת לקיצבה לפי סעיף 17א סעיף 247 לחוק הביטוח, תחולק ביניהם הגימלה לפי היחס שבו מתחלקת ביניהם קיצבת הזיקנה.

מיום 2.7.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7137 מיום 2.7.2012 עמ' 1370א

(ב) הגימלה לבני זוג הזכאים לגימלה תשולם לכל אחד מהם בנפרד, ותחולק לפי האמור בתקנות משנה (ד) ו-(ה), באחת מאלה:

(1) האשה ביקשה זאת;

(1) אם אחד מבני הזוג ביקש זאת;

(2) המוסד לביטוח לאומי נוכח כי מתן הגימלה לידי הבעל אחד מבני הזוג אינו לטובת בני משפחתו וכי יהיה זה לטובתם אם הגימלה תחולק.

(ג) הגימלה לבני זוג הזכאים לגימלה תשולם לאשה באחת מאלה:

(1) משתלמת לאשה קיצבת זיקנה לפי חוק הביטוח;

(2) המוסד לביטוח לאומי נוכח כי מתן הגימלה לידי הבעל אינו לטובת בני משפחתו וכי יהיה זה לטובתם אם הגימלה תשולם לאשה בלבד.

תקופת התשלום תק' תשס"ג-2003

6.    (א)  הוגשה תביעה לגימלה בידי זכאי לקיצבת שאירים לפי פרק י"א או לקיצבת תלויים לפי פרק ה' לחוק הביטוח, תשולם הגימלה החל ב-1 לחודש שבו נוצרה הזכאות לקיצבה האמורה.

תק' תשס"ג-2003

           (ב)  הוגשה תביעה לגמלה בידי מי שקיבל קצבת נכות לפי פרק ט' לחוק הביטוח, בתכוף לפני שנעשה זכאי לקצבת זקנה לפי פרק י"א לחוק הביטוח או לקצבת זקנה מיוחדת מכוח הסכם לפי סעיף 9 לחוק הביטוח, תשולם הגמלה החל ב-1 בחודש שבו נוצרה הזכאות לקצבת זקנה.

           (ג)   על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), לא תשולם גימלה בעד תקופה העולה על ששה חדשים שקדמו לחודש שבו הוגשה התביעה לגימלה.

תק' תשנ"ז-1997

           (ד)  התקיימו תנאי הזכאות גם בחודש שקדם לחודש שבו הוגשה התביעה לגמלה, תשולם הגמלה גם בעד החודש האמור, אם במשך כל אותו חודש, התקיים בתובע הגמלה אחד מאלה:

(1)   היה מובטל כמשמעותו בסעיף 163 לחוק הביטוח;

(2)   עבד, לפי הפניה של שירות התעסוקה, בעבודה שהשכר בה נמוך;

תק'תשס"א-2000

(3)   (נמחקה).

תק'תשס"א-2000

           (ד1) התקיימו תנאי הזכאות גם בחודש שקדם לתביעה תשולם הגמלה גם בעד אותו חודש, אף אם בחודש האמור לא התקיימה עילת הזכאות שבסעיף 2(א)(2) לחוק בתובע הגמלה האמורה, והכל בתנאי שהתובע היה זכאי בעד החודש האמור לקצבה לפי סימן ג' לפרק ט' שבחוק הביטוח, או שזכאותו לקצבה כאמור, פקעה באותו חודש.

תק' תש"ן-1989

           (ה)  פקעה זכות לגימלה לפי תנאי הזכאות ובחודש שבו הופסק התשלום נוצרה עילה חדשה בשל מחלה או השגחה על בן משפחה (להלן - העילה החדשה), תשולם הגימלה לפי העילה החדשה החל ב-1 בחודש האמור, ובלבד שהתקיימו שני אלה:

(1)   מתקיימים התנאים המזכים בתשלום גימלה לפי העילה החדשה, במשך כל החודש האמור;

(2)   ההוכחות על העילה החדשה הוגשו למוסד לביטוח לאומי תוך 60 ימים מהיום הראשון לחודש האמור.

מיום 28.2.1986

תק' תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4906 מיום 28.2.1986 עמ' 544

הוספת תקנת משנה 6(ד)

מיום 1.1.1990

תק' תש"ן-1989

ק"ת תש"ן מס' 5237 מיום 31.12.1989 עמ' 190

הוספת תקנת משנה 6(ה)

מיום 1.6.1997

תק' תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5831 מיום 29.5.1997 עמ' 699

החלפת תקנת משנה 6(ד)

הנוסח הקודם:

(ד) הוגשה התביעה לגימלה בידי מי שבמשך כל החודש שקדם לחודש שבו הוגשה התביעה היה מובטל כמשמעותו בסעיף 127ו לחוק הביטוח או עבד לפי הפניית שירות התעסוקה בעבודה עם שכר נמוך, תשולם הגימלה, אם מתקיימים תנאי הזכאות, גם בעד החודש שקדם לחודש שבו הוגשה התביעה לגימלה.

מיום 1.1.2001

תק' תשס"א-2000

ק"ת תשס"א מס' 6073 מיום 28.12.2000 עמ' 221

(ד) התקיימו תנאי הזכאות גם בחודש שקדם לחודש שבו הוגשה התביעה לגמלה, תשולם הגמלה גם בעד החודש האמור, אם במשך כל אותו חודש, התקיים בתובע הגמלה אחד מאלה:

(1) היה מובטל כמשמעותו בסעיף 163 לחוק הביטוח;

(2) עבד, לפי הפניה של שירות התעסוקה, בעבודה שהשכר בה נמוך;

(3) היה זכאי לקיצבת נכות לפי פרק ט' לחוק הביטוח.

(ד1) התקיימו תנאי הזכאות גם בחודש שקדם לתביעה תשולם הגמלה גם בעד אותו חודש, אף אם בחודש האמור לא התקיימה עילת הזכאות שבסעיף 2(א)(2) לחוק בתובע הגמלה האמורה, והכל בתנאי שהתובע היה זכאי בעד החודש האמור לקצבה לפי סימן ג' לפרק ט' שבחוק הביטוח, או שזכאותו לקצבה כאמור, פקעה באותו חודש.

מיום 24.9.2003

תק' תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6267 מיום 24.9.2003 עמ' 1150

(א) הוגשה תביעה לגימלה בידי זכאי לקיצבת שאירים לפי פרק ב' פרק י"א או לקיצבת תלויים לפי פרק ג' פרק ה' לחוק הביטוח, תשולם הגימלה החל ב-1 לחודש שבו נוצרה הזכאות לקיצבה האמורה.

(ב) הוגשה תביעה לגימלה בידי מי שבתכוף לפני שנעשה זכאי לקצבת זיקנה לפי פרק ב' לחוק הביטוח קיבל ליצבת נכות לפי פרק ו'2 לחוק הביטוח, תשולם הגימלה החל ב-1 לחודש שבו נוצרה הזכאות לקיצבת הזיקנה.

(ב) הוגשה תביעה לגמלה בידי מי שקיבל קצבת נכות לפי פרק ט' לחוק הביטוח, בתכוף לפני שנעשה זכאי לקצבת זקנה לפי פרק י"א לחוק הביטוח או לקצבת זקנה מיוחדת מכוח הסכם לפי סעיף 9 לחוק הביטוח, תשולם הגמלה החל ב-1 בחודש שבו נוצרה הזכאות לקצבת זקנה.

הגשת תביעה

7.    (א)  התובע גימלה יגיש תביעתו על גבי טופס שקבע לכך המוסד לביטוח לאומי, ויצרף לתביעה את כל המסמכים והאישורים הדרושים להוכחתה.

           (ב)  תובעים גימלה שני בני זוג, רשאי אחד מהם להגיש התביעה גם בשם בן זוגו.

אישור שירות התעסוקה

8.    (א)  שירות התעסוקה מוסמך לאשר כי באדם מתקיימים:

תק' תשנ"ז-1997

(1)   התנאים שבסעיף 2(א)(1) לחוק - בנסיבות האמורות בתקנה 1(3) ו-(3א) ולאחר שקיבל חוות דעת של מרכז לשיקום מקצועי הפועל במסגרת אגף השיקום שבמשרד העבודה והרווחה;

(2)   התנאים שבסעיף 2(א)(2) לחוק;

(3)   התנאים שבסעיף 2(א)(3) לחוק - בנסיבות האמורות בתקנה 2(א)(1) ו-(ב)(1).

תק' תש"ן-1989

           (ב)  מרכז לאבחון מתמכרים לסמים מוסמך לאשר כי באדם מתקיימים התנאים שבסעיף 2(א)(1) לחוק, בנסיבות האמורות בתקנה 1(3).

תק' תשנ"ז-1997

           (ב1)        מוסד כמשמעותו בפסקה (3א) בתקנה 1 וקצין מבחן, מוסמכים לאשר כי במי שנתקיים האמור בפסקה האמורה, מתקיימים התנאים שבסעיף 2(א)(1) לחוק.

תק' תשמ"ג-1983 תק' תש"ן-1989 תק' תשנ"ז-1997

           (ג)   באישור כאמור בתקנת משנה (א) ו-(ב1), יצויין משך התקופה שלגביה הוא חל, וזאת בהתאם לנוהלי שירות התעסוקה, מוסד כמשמעותו בתקנה 1(3א) או מרכז לאבחון מתמכרים לסמים, לפי הענין, ובלבד שלעניין הנסיבות שבתקנה 2(א)(1), משך התקופה כאמור לא יעלה על 6 חדשים ולענין הנסיבות האמורות בתקנה 1(3), רשאי המוסד לביטוח לאומי להגביל את תקפו של האישור לשנה אחת מהיום שבו ניתן.

מיום 10.3.1983

תק' תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4470 מיום 10.3.1983 עמ' 915

(ב) באישור כאמור בתקנת משנה (א) יצויין משך התקופה שלגביה הוא חל, וזאת בהתאם לנוהלי שירות התעסוקה, ובלבד שלעניין הנסיבות שבתקנה 2(א)(1), משך התקופה כאמור לא יעלה על 6 חדשים ולענין הנסיבות האמורות בתקנה 1(3), רשאי המוסד לביטוח לאומי להגביל את תקפו של האישור לשנה אחת מהיום שבו ניתן.

מיום 1.1.1990

תק' תש"ן-1989

ק"ת תש"ן מס' 5237 מיום 31.12.1989 עמ' 190

(ב) מרכז לאבחון מתמכרים לסמים מוסמך לאשר כי באדם מתקיימים התנאים שבסעיף 2(א)(1) לחוק, בנסיבות האמורות בתקנה 1(3).

(ב) (ג) באישור כאמור בתקנת משנה (א) יצויין משך התקופה שלגביה הוא חל, וזאת בהתאם לנוהלי שירות התעסוקה או מרכז לאבחון מתמכרים לסמים, לפי הענין, ובלבד שלעניין הנסיבות שבתקנה 2(א)(1), משך התקופה כאמור לא יעלה על 6 חדשים ולענין הנסיבות האמורות בתקנה 1(3), רשאי המוסד לביטוח לאומי להגביל את תקפו של האישור לשנה אחת מהיום שבו ניתן.

מיום 1.6.1997

תק' תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5831 מיום 29.5.1997 עמ' 699

(א) שירות התעסוקה מוסמך לאשר כי באדם מתקיימים:

(1) התנאים שבסעיף 2(א)(1) לחוק - בנסיבות האמורות בתקנה 1(3) ו-(3א) ולאחר שקיבל חוות דעת של מרכז לשיקום מקצועי הפועל במסגרת אגף השיקום שבמשרד העבודה והרווחה;

(2) התנאים שבסעיף 2(א)(2) לחוק;

(3) התנאים שבסעיף 2(א)(3) לחוק - בנסיבות האמורות בתקנה 2(א)(1) ו-(ב)(1).

(ב) מרכז לאבחון מתמכרים לסמים מוסמך לאשר כי באדם מתקיימים התנאים שבסעיף 2(א)(1) לחוק, בנסיבות האמורות בתקנה 1(3).

(ב1) מוסד כמשמעותו בפסקה (3א) בתקנה 1 וקצין מבחן, מוסמכים לאשר כי במי שנתקיים האמור בפסקה האמורה מתקיימים התנאים שבסעיף 2(א)(1) לחוק.

(ג) באישור כאמור בתקנת משנה (א) ו-(ב1), יצויין משך התקופה שלגביה הוא חל, וזאת בהתאם לנוהלי שירות התעסוקה, מוסד כמשמעותו בתקנה 1(3א) או מרכז לאבחון מתמכרים לסמים, לפי הענין, ובלבד שלעניין הנסיבות שבתקנה 2(א)(1), משך התקופה כאמור לא יעלה על 6 חדשים ולענין הנסיבות האמורות בתקנה 1(3), רשאי המוסד לביטוח לאומי להגביל את תקפו של האישור לשנה אחת מהיום שבו ניתן.

אישור למי שנמצא בהכשרה

9.    הזכאי לגימלה לפי תקנה 2(ב) יצרף לתביעתו, בנוסף לאישור האמור בתקנה 8(א)(3), אישור ממקום ההכשרה, שמתקיימים התנאים האמורים בתקנה 2(ב)(2); נמשכת ההכשרה תקופה העולה על 3 חדשים, ימציא הזכאי, מדי 3 חדשים, אישור ממקום ההכשרה, שהוא משתתף בלימודי ההכשרה באופן סדיר.

אישור רפואי לאשה הרה

10.   רופא נשים מוסמך לאשר, כי באשה מתקיימים התנאים שבתקנה 1(2).

אישורים רפואיים

11.   (א)  לתביעה לגימלה יצורף אישור רפואי המעיד, כי –

(1)   התובע אינו מסוגל לעבוד בעבודה כלשהי בגלל מחלה הנמשכת יותר מ-30 ימים רצופים - אם עילת תביעתו היא שמתקיימים בו תנאים אלה;

תק' תשמ"ג-1983

(2)   החולה זקוק להשגחה תמידית תקופה של 45 ימים רצופים לפחות - אם עילת תביעתו היא שהוא מטפל בחולה כאמור.

           (ב)  באישור רפואי כאמור בתקנת משנה (א) יצויין גם מועד תחילת המחלה ומהותה, משך הזמן שבו מתקיימים, עד למתן האישור, התנאים האמורים בפסקאות (1) או (2) לתקנת המשנה האמורה וכן משך הזמן המשוער שבו עלולים להמשיך ולהתקיים תנאים אלה.

           (ג)   אישור כאמור בתקנת משנה (א) יינתן:

תק' תשס"ג-2003

(1)   לגבי חולים שהם חברי קופות חולים שהוסמכו כשירות רפואי לפי סעיף 89(א)(3) לחוק הביטוח - בידי רופא קופת החולים;

(2)   לגבי חולים שהם עובדיו של בית חולים שהוסמך כאמור כשירות רפואי - בידי רופא אותו בית החולים;

(3)   לגבי חולה אחר - בידי הרופא המטפל;

(4)   לגבי חולה המאושפז בבית חולים - גם בידי רופא בית-החולים.

תק'תשס"א-2000

           (ד)  רופא מוסמך רשאי לדרוש, הבהרות ופרטים נוספים, לרבות רישומים רפואיים בכל ענין הקשור באישור הרפואי, והכל אם המידע דרוש לצורך מתן חוות דעתו בדבר מצב בריאותו וכושרו של התובע לעבוד, הצורך בהשגחה תמידית עליו ובדבר תקופת תוקפו של האישור הרפואי.

תק'תשס"א-2000

           (ה)  בהחלטתו בתביעה, יביא פקיד תביעות בחשבון את חוות דעתו של הרופא המוסמך.

תק'תשס"א-2000

           (ו)   בתקנה זו, "רופא מוסמך" - כמשמעותו בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956.

מיום 10.3.1983

תק' תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4470 מיום 10.3.1983 עמ' 915

(א) לתביעה לגימלה יצורף אישור רפואי המעיד, כי –

(1) התובע אינו מסוגל לעבוד בעבודה כלשהי בגלל מחלה הנמשכת יותר מ-30 ימים רצופים - אם עילת תביעתו היא שמתקיימים בו תנאים אלה;

(2) החולה זקוק להשגחה תמידית תקופה של 60 ימים 45 ימים רצופים לפחות - אם עילת תביעתו היא שהוא מטפל בחולה כאמור.

מיום 1.1.2001

תק' תשס"א-2000

ק"ת תשס"א מס' 6073 מיום 28.12.2000 עמ' 221

(ד) אישור רפואי ישמש כהוכחה לקיום האמור בו תקופה שאינה עולה על 3 חדשים מהיום שבו ניתן.

(ד) רופא מוסמך רשאי לדרוש, הבהרות ופרטים נוספים, לרבות רישומים רפואיים בכל ענין הקשור באישור הרפואי, והכל אם המידע דרוש לצורך מתן חוות דעתו בדבר מצב בריאותו וכושרו של התובע לעבוד, הצורך בהשגחה תמידית עליו ובדבר תקופת תוקפו של האישור הרפואי.

(ה) בהחלטתו בתביעה, יביא פקיד תביעות בחשבון את חוות דעתו של הרופא המוסמך.

(ו) בתקנה זו, "רופא מוסמך" – כמשמעותו בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז-1956.

מיום 24.9.2003

תק' תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6267 מיום 24.9.2003 עמ' 1150

(ג) אישור כאמור בתקנת משנה (א) יינתן:

(1) לגבי חולים שהם חברי קופות חולים שהוסמכו כשירות רפואי לפי סעיף 45(א)(3) סעיף 89(א)(3) לחוק הביטוח – בידי רופא קופת החולים;

מועדים לסיום תקופת אי-השמה תק' (מס' 2) תשס"ג-2003

11א.   זכאי ששירות התעסוקה, קבע לגביו ערב תחילתו של פרק ד' בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003), התשס"ג-2003 (להלן – יום תחילת חוק ההסדרים), כי מתקיים בו לצמיתות התנאי שבפסקה (1) של סעיף 2(א) בחוק כנוסחו ערב יום תחילת חוק ההסדרים, יראו אותו כמי שהתנאי האמור, חדל להתקיים לגביו –

(1)  ביום ג' באב התשס"ג (1 באוגוסט 2003) ובלבד שמספר הזהות שלו מסתיים בספרות 00 עד 19;

(2)  ביום ד' באלול התשס"ג (1 בספטמבר 2003) ובלבד שמספר הזהות שלו מסתיים בספרות 20 עד 39;

(3)  ביום ה' בתשרי התשס"ד (1 באוקטובר 2003) ובלבד שמספר הזהות שלו מסתיים בספרות 40 עד 59;

(4)  ביום ו' בחשון התשס"ד (1 בנובמבר 2003) ובלבד שמספר הזהות שלו מסתיים בספרות 60 עד 79;

(5)  ביום ו' בכסלו התשס"ד (1 בדצמבר 2003) ובלבד שמספר הזהות שלו מסתיים בספרות 80 עד 99.

מיום 1.8.2003

תק' (מס' 2) תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6267 מיום 24.9.2003 עמ' 1150

הוספת תקנה 11א

תשלום גימלאות

12.   גימלאות ישולמו באמצעות מוסד בנקאי או בכל דרך אחרת שהמוסד לביטוח לאומי קבע.

עיגול גימלאות

13.   גימלה תעוגל לשקל הקרוב כלפי מעלה.

תחילה

14.   תחילתן של תקנות אלה ביום ו' בטבת תשמ"ב (1 בינואר 1982).

תוספת

(תקנה 2(א)(2))

1.        המשקם חברה לתעסוקת קשישים בעלי כושר עבודה מוגבל בע"מ.

2.        מוסדות ומפעלים של הקרן למפעלי שיקום למוגבלים שליד משרד העבודה והרווחה.

3.        מועדוני תעסוקה ופינות עבודה מטעם רשות מקומית.

4.        מפעלים ומועדוני תעסוקה מטעם האגודה למען העיוור.

5.        מפעלים שליד "אקים" - אגודה לקימום ילדים מפגרים.

6.        מפעלים שליד "אילן" - איגוד ישראלי לילדים נפגעים.

7.        מפעלים מטעם "יד לקשיש".

8.        מכרזים לעבודה ושיקום (מע"ש).

תק' תשמ"ג-1983

9.        מרכז השיקום לנפגעי סמים, משרד הבריאות, יפו-תל-אביב.

תק' תשמ"ג-1983

10.      המרכז הארצי להכשרה ושיקום מקצועי בבית ליגת נשים, נתניה.

מיום 10.3.1983

תק' תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4470 מיום 10.3.1983 עמ' 915

הוספת פרטים 9, 10

ו' בטבת תשמ"ב (1 בינואר 1982)                           מנחם בגין

                                                                                               ראש הממשלה

                                                                               ממלא מקום שר העבודה והרווחה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשמ"ב מס' 4309 מיום 20.1.1982 עמ' 516.

תוקנו ק"ת תשמ"ג מס' 4470 מיום 10.3.1983 עמ' 914 – תק' תשמ"ג-1983.

ק"ת תשמ"ו מס' 4906 מיום 28.2.1986 עמ' 544 – תק' תשמ"ו-1986.

ק"ת תש"ן מס' 5237 מיום 31.12.1989 עמ' 190 – תק' תש"ן-1989; תחילתן ב-1 בחודש שלאחר פרסומן.

ק"ת תשנ"ז מס' 5831 מיום 29.5.1997 עמ' 699 – תק' תשנ"ז-1997; תחילתן ביום 1.6.1997 והן יחולו על גמלה המשתלמת בעד יום זה ואילך.

ק"ת תשס"א מס' 6073 מיום 28.12.2000 עמ' 221 – תק' תשס"א-2000; תחילתן ביום 1.1.2001 והן יחולו על גמלה המשתלמת בעד יום זה ואילך.

ק"ת תשס"ג: מס' 6267 מיום 24.9.2003 עמ' 1150 – תק' תשס"ג-2003; תחולתן על גמלה המשתלמת בעד יום הפרסום ואילך. עמ' 1150 – תק' (מס' 2) תשס"ג-2003; תחילתן ביום 1.8.2003 והן יחולו על גמלה המשתלמת בעד יום זה ואילך.

ק"ת תשע"ב מס' 7137 מיום 2.7.2012 עמ' 1369א – תק' תשע"ב-2012; תחולתן על גמלה המשתלמת בעד יום הפרסום ואילך.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות