נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הבטחת הכנסה, תשמ"ב-1982

 

 

ביטוח – ביטוח לאומי – עבודה ואבטלה – הבטחת הכנסה

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

3

סעיף 1א

זכאות למי שטרם מלאו לו 20 שנה

Go

3

סעיף 2

סייגים להוראות סעיף 2   ילדים

Go

3

סעיף 3

סייגים להוראות סעיף 2

Go

4

סעיף 4

תקופת הזכאות לפי תקנות 2 ו  3

Go

4

סעיף 5

סייג להוראת סעיף 2

Go

5

סעיף 5א

זכאי שיצא את ישראל

Go

5

סעיף 6

מוסד

Go

5

סעיף 6א

הקלות להורה עצמאי לומד

Go

6

סעיף 7

זכאות בנפרד של כל אחד מבני זוג

Go

6

סעיף 7א

חזקת יחיד לפי תקנה 7

Go

6

סעיף 8

שיעור הגימלה

Go

6

סעיף 9

סכומים קובעים

Go

7

סעיף 10

הכנסה מנכס

Go

7

סעיף 10א

רכב לצורך קבלת טיפול רפואי

Go

9

סעיף 10ב

סייג לזכאות

Go

9

סעיף 11

נכס שהועבר לאחר

Go

9

סעיף 12

סדר הניכויים

Go

9

סעיף 13

צירוף הכנסות בן משפחה חולה

Go

9

סעיף 14

עדכון הכנסות

Go

9

סעיף 15

זקיפת תשלומים

Go

10

סעיף 16

הכנסת עובד עצמאי

Go

10

סעיף 17

תשלומים שאינם נחשבים כהכנסה

Go

10

סעיף 18

סייג לצירוף הכנסות בן זוג

Go

11

סעיף 19

החלת החוק והוראות מעבר לגבי מקבל הטבה סוציאלית

Go

11

סעיף 20

החלת החוק והוראות מעבר לגבי מקבל תמיכה

Go

11

סעיף 21

תחילה ותוקף

Go

12

 

תוספת

Go

12

 


תקנות הבטחת הכנסה, תשמ"ב-1982*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(ג), 3(4), 4(ב), 5(ד), 7(א), 9(ב), 10(3), 11, 30(ג), 31(א) ו- 32 לחוק הבטחת הכנסה, תשמ"א-1980, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות תק' תשס"ד-2003

1.       בתקנות אלה –

מיום 1.10.2001

תק' תשס"ד-2003

ק"ת תשס"ד מס' 6272 מיום 4.11.2003 עמ' 35

הוספת תקנה 1

          "מיתקן רפואי" – בית חולים או מרפאה של קופת חולים;

          "טיפול רפואי" – טיפול הניתן במיתקן רפואי;

          "קופת חולים" – כהגדרתה בסעיף 2 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994;

          "רופא מוסמך" – כהגדרתו בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז-1956.

זכאות למי שטרם מלאו לו 20 שנה תק' תשנ"ה-1994 תק' תשס"ד-2003

1א.     תושב ישראל שמתקיימים בו תנאי הזכאות לגימלה זכאי לגימלה, בכפוף להוראות החוק, אף אם טרם מלאו לו עשרים שנה, אם הוא אחד מאלה:

מיום 1.8.1994

תק' תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5624 מיום 13.9.1994 עמ' 2

זכאות לקטין זכאות למי שטרם מלאו לו 20 שנה

1. תושב ישראל שמתקיימים בו תנאי הזכאות לגימלה זכאי לגימלה, בכפוף להוראות החוק, אף אם טרם מלאו לו שמונה עשרה שנים עשרים שנה, אם הוא אחד מאלה:

 

מיום 4.11.2003

תק' תשס"ד-2003

ק"ת תשס"ד מס' 6272 מיום 4.11.2003 עמ' 35

1. 1א. תושב ישראל שמתקיימים בו תנאי הזכאות לגימלה זכאי לגימלה, בכפוף להוראות החוק, אף אם טרם מלאו לו עשרים שנה, אם הוא אחד מאלה:

תק' תשנ"ה-1994

(1)   הוא נשוי, אלמן או גרוש;

מיום 1.8.1994

תק' תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5624 מיום 13.9.1994 עמ' 2

(1) הוא נשוי נשוי, אלמן או גרוש;

(2)   הוא הורה לילד שבהחזקתו;

(3)   היא בהריון ואינה גרה עם הוריה, או עם אחד מהם;

(4)   היא בהריון וגרה עם הוריה המקבלים גימלה, או עם אחד מהם המקבל גימלה;

תק' תשנ"ה-1994

(5)   מלאו לו שמונה עשרה שנים והוא אחד מאלה:

מיום 1.8.1994

תק' תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5624 מיום 13.9.1994 עמ' 2

הוספת פסקה 1(5)

תק' תשס"ב-2001

(א)   מתקיימים בו תנאי פסקה (1) שבסעיף 2(א) לחוק, למעט אם הוכר כבלתי ניתן להשמה לפי תקנה 8(ב) לתקנות הבטחת הכנסה (כללי זכאות והוראות ביצוע), תשמ"ב-1982 (להלן – תקנות הזכאות);

מיום 1.1.2002

תק' תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6143 מיום 31.12.2001 עמ' 276

(א) מתקיימים בו תנאי פסקה (1) שבסעיף 2(א) לחוק, למעט אם הוכר כבלתי ניתן להשמה לפי תקנה 8(ב) לתקנות הבטחת הכנסה (כללי זכאות והוראות ביצוע), תשמ"ב- 1982 (להלן – תקנות הזכאות);

(ב)   הוא נקלע למצב מצוקה חמור עקב אסון או מאורע פתאומי בלתי צפוי; זכאות לגימלה לפי פסקת משנה זו תהא לתקופה האמורה בתקנה 4(6);

(ג)    שולמה לו גימלה לפי תקנה 2 לפני הגיעו לגיל שמונה עשרה ומתמלאים בו תנאי סעיף 2(א) לחוק והוא נטוש כמשמעו בתקנה 2(א)(2), או יתום, כמשמעו בתקנה 2(א)(1), אף אם אין עיקר זמנו מוקדש לסיום לימודיו במוסד חינוכי על יסודי;

(ד)   הוא ריצה ששה חודשי מאסר רצופים לפחות – כל עוד לא חלפה תקופה של חודשיים למן יום שחרורו; זכאות לגימלה לפי פסקת משנה זו תהא לתקופה האמורה בתקנה 4(5).

סייגים להוראות סעיף 2 – ילדים

2.       (א)  תושב ישראל זכאי לגימלה, בכפוף להוראות החוק, אף אם אין מתקיימים בו התנאים שבסעיף 2 לחוק, אם הוא אחד מאלה:

תק' (מס' 2)  תשנ"ה-1995

(1)   הוא ילד יתום משני הוריו או הוא ילד יתום מהורה אחד והורהו השני הוא נעדר, ואם מלאו לו שמונה עשרה שנים וטרם מלאו לו עשרים שנים – בתנאי שעיקר זמנו מוקדש לסיום לימודיו במוסד חינוכי על יסודי;

מיום 1.2.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5655 מיום 22.1.1995 עמ' 597

(1) הוא ילד יתום משני הוריו או הוא ילד יתום מהורה אחד והורהו השני הוא נעדר, ואינו ילד מאומץ, ואם מלאו לו שמונה עשרה שנים וטרם מלאו לו עשרים שנים – בתנאי שעיקר זמנו מוקדש לסיום לימודיו במוסד חינוכי על יסודי;

(2)   הוא ילד שהוריו נטשו אותו בישראל – ובלבד שאחד מהוריו הוא תושב ישראל – או הוא ילד, שהורהו שהוא תושב ישראל נטש אותו בישראל, והורהו השני נפטר, אינו מתגורר עמו ונבצר ממנו דרך קבע מלמלא חובותיו כלפי הילד, או הוא נעדר – כל עוד אין אוצר המדינה או רשות מקומית נושאים בהחזקתו.

תק' (מס' 2)  תשנ"ה-1995

          (ב)  האמור בתקנת משנה (א) לא יחול על ילד מאומץ הנמצא במשמורתו של ההורה המאמץ.

מיום 1.2.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5655 מיום 22.1.1995 עמ' 597

הוספת תקנה משנה 2(ב)

תק' (מס' 2)  תשנ"ה-1995

          (ג)   בתקנה זו, "נעדר" פירושו אחד מאלה –

מיום 1.2.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5655 מיום 22.1.1995 עמ' 597

(ב) (ג) בתקנה זו, "נעדר" פירושו אחד מאלה –

(1)   גר דרך קבע בחוץ לארץ;

(2)   עקבותיו נעלמו;

(3)   לא ידוע.

סייגים להוראות סעיף 2(א) לחוק

3.       (א)  תושב ישראל זכאי לגימלה, בכפוף להוראות החוק, אף אם אין מתקיים בו אחד מהתנאים שבפסקאות (1) עד (7) שבסעיף 2(א) לחוק, אם הוא אחד מאלה:

תק' תשמ"ו-1985

(1)   היא נשואה לאדם שמלאו לו 65 שנים;

מיום 1.1.1986

תק' תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ו מס' 4878 מיום 2.12.1985 עמ' 234

החלפת פסקה 3(1)

הנוסח הקודם:

(1) היא נשואה למקבל קצבת זקנה לפי פרק ב' לחוק הביטוח;

תק' תשמ"ו-1985

(1א) היא היתה נשואה לאדם שמלאו לו 65 שנים ונתאלמנה;

מיום 1.1.1986

תק' תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ו מס' 4878 מיום 2.12.1985 עמ' 234

הוספת פסקה 3(1א)

תק' תשנ"ח-1998

(2)   הוא אב שבהשגחתו הבלעדית ילד שטרם מלאו לו שבע שנים, ואינו עובד מאחר שעיקר זמנו מוקדש לטיפול בילדיו;

מיום 9.2.1987

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5879 מיום 9.2.1998 עמ' 386

(2) הוא אב שבהשגחתו הבלעדית ילד שלא מלאו לו חמש שנים או מספר ילדים אשר לצעיר שבהם טרם מלאו עשר שנים ילד שטרם מלאו לו שבע שנים, ואינו עובד מאחר שעיקר זמנו מוקדש לטיפול בילדיו;

(3)   עיקר זמנו מוקדש לטיפול בבן משפחה חולה הזקוק להשגחה תמידית בביתו תקופה של ארבעים וחמישה ימים לפחות, הוא טיפל בו תקופה כאמור בתכוף להגשת התביעה ומתגורר עמו באותה דירה; "בן משפחה", לענין פסקה זו – הורה, בן או בת;

תק' תשמ"ו-1985

(4)   הוא ריצה מאסר של ששה חדשים רצופים לפחות – כל עוד לא חלפה התקופה שמיום שחרורו ועד לתום החדשיים שלאחריו;

מיום 1.1.1986

תק' תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ו מס' 4878 מיום 2.12.1985 עמ' 234

(4) הוא ריצה מאסר של ששה חדשים רצופים לפחות – כל עוד לא חלפה התקופה שמיום שחרורו עד לתום החודש שלאחריו ועד לתום החדשיים שלאחריו;

(5)   הוא נקלע למצב מצוקה חמור עקב אסון או מאורע פתאומי בלתי צפוי;

תק' תשס"ב-2001

(6)   היא אם במשפחת אומנה שאישר משרד העבודה והרווחה, המטפלת בילד שטרם מלאו לו 7 שנים; לענין זה, "משפחת אומנה" - למעט אומנה יומית ואומנה בחלק משעות היממה.

מיום 1.1.2002

תק' תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6143 מיום 31.12.2001 עמ' 276

הוספת פסקה 3(א)(6)

          (ב)  מתקיים באדם האמור בתקנת-משנה (א)(2) או (3) והוא זכאי לתשלום ממקור כלשהו בעד תקופת אי-עבודתו, יהיה זכאי לגימלה אם התשלום שהוא זכאי לו נמוך מסכום הגימלה לפי סעיף 5(א)(1) לחוק.

          (ג)   תקנת משנה (א)(3) לא תחול:

(1)   על המטפל בבנו או בבתו החולים, אם בן-זוגו זכאי לגימלה לפי סעיף 2(א)(4) או (5) לחוק;

(2)   על המטפל בבן משפחה חולה, אם אדם אחר זכאי לגימלה בשל טיפול באותו חולה;

(3)   על המטפל בבן משפחה חולה, אם החולה מקבל קצבה לשירותים מיוחדים לפי תקנות הביטוח הלאומי (מתן שירותים מיוחדים לנכים), תשל"ט-1978.

תקופת הזכאות לפי תקנות 2 ו- 3

4.    הזכאות לגימלה תהיה –

תק' (מס' 2)  תשנ"ה-1995

(1)   (בוטלה);

מיום 1.2.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5655 מיום 22.1.1995 עמ' 597

ביטול פסקה 4(1)

הנוסח הקודם:

(1) לפי תקנה 2(2) – לתקופה שלא תעלה על שנים עשר חדשים רצופים;

תק' תשמ"ו-1985

(2)   לפי תקנה 3(א)(1א) – לתקופה שלא תעלה על ששה חדשים רצופים מתום החודש שבו נתאלמנה;

מיום 1.1.1986

תק' תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ו מס' 4878 מיום 2.12.1985 עמ' 234

הוספת פסקה 4(2)

תק' תשנ"ח-1998

(3)   (נמחקה);

מיום 1.1.1986

תק' תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ו מס' 4878 מיום 2.12.1985 עמ' 234

(2) (3) לפי תקנה 3(א)(2) – לתקופה שלא תעלה על שלושה חדשים רצופים מהיום שהילדים בהשגחתו הבלעדית, ואם הוא מטפל בארבעה ילדים לפחות – לתקופה שלא תעלה על ששה חדשים רצופים מהיום שהילדים בהשגחתו הבלעדית;

 

מיום 9.2.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5879 מיום 9.2.1998 עמ' 387

מחיקת פסקה 4(3)

הנוסח הקודם:

(3) לפי תקנה 3(א)(2) – לתקופה שלא תעלה על שלושה חדשים רצופים מהיום שהילדים בהשגחתו הבלעדית, ואם הוא מטפל בארבעה ילדים לפחות – לתקופה שלא תעלה על ששה חדשים רצופים מהיום שהילדים בהשגחתו הבלעדית;

תק' תשמ"ו-1985

(4)   לפי תקנה 3(א)(3) – לתקופה שלא תעלה על ששה חודשים רצופים; הוראה זו לא תחול אם בן המשפחה החולה נעשה זקוק להשגחה תמידית לאחר הגיעו לגיל ששים וחמש שנים – בגבר וששים שנים – באשה;

מיום 1.1.1986

תק' תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ו מס' 4878 מיום 2.12.1985 עמ' 234

(3) (4) לפי תקנה 3(א)(3) – לתקופה שלא תעלה על ששה חודשים רצופים; הוראה זו לא תחול אם בן המשפחה החולה נעשה זקוק להשגחה תמידית לאחר הגיעו לגיל ששים וחמש שנים – בגבר וששים שנים – באשה;

תק' תשמ"ו-1985

(5)   לפי תקנה 3(א)(4) – לתקופה שלא תעלה על שני חדשים רצופים;

מיום 1.1.1986

תק' תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ו מס' 4878 מיום 2.12.1985 עמ' 234

הוספת פסקה 4(5)

תק' תשמ"ו-1985

(6)   לפי תקנה 3(א)(5) – לתקופה שלא תעלה על שני חדשים רצופים.

מיום 1.1.1986

תק' תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ו מס' 4878 מיום 2.12.1985 עמ' 234

(4) (6) לפי תקנה 3(א)(5) – לתקופה שלא תעלה על שני חדשים רצופים.

סייג להוראת סעיף 2(ב) לחוק תק' תשס"ב-2001

5.    התנאי לזכאות לגימלה שהתובע היה תושב ישראל עשרים וארבעה חדשים רצופים לפני הגשת תביעתו, כאמור בסעיף 2(ב) לחוק, לא יחול על:

מיום 1.1.2002

תק' תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6143 מיום 31.12.2001 עמ' 276

5. התנאי לזכאות לגימלה שהתובע היה תושב ישראל עשרים וארבעה חדשים רצופים בתכוף לפני הגשת תביעתו, כאמור בסעיף 2(ב) לחוק, לא יחול על:

תק' תשס"ד-2003

(1)   אדם המקבל קיצבה לפי פרק י"ג לחוק הביטוח;

מיום 4.11.2003

תק' תשס"ד-2003

ק"ת תשס"ד מס' 6272 מיום 4.11.2003 עמ' 35

(1) אדם המקבל קיצבה לפי פרק ט2 פרק י"ג לחוק הביטוח;

(2)   אדם שהיה זכאי לגימלה לולא התנאי האמור, ובלבד שבבן-זוגו מתקיימים תנאי הזכאות לפי סעיף 2 לחוק;

(3)   אדם שהתנאי האמור אינו חל על בן-זוגו;

תק' תשס"ב-2001

(4)   אדם הנמצא בישראל שנים עשר חודשים לפחות לפני הגשת תביעתו וטרם חלפו 5 שנים מיום שהתמלא בו אחד מאלה:

מיום 1.3.1992

הוראת שעה תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5428 מיום 12.3.1992 עמ' 885

הוראת שעה (תיקון) תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5520 מיום 2.5.1993 עמ' 790

הוראת שעה (תיקון מס' 2) תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5595 מיום 5.5.1994 עמ' 846

הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5737 מיום 22.2.1996 עמ' 584

הוראת שעה (תיקון מס' 4) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5831 מיום 29.5.1997 עמ' 700

הוספת פסקה 5(4)

 

מיום 1.1.2002

תק' תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6143 מיום 31.12.2001 עמ' 276

החלפת פסקה 5(4)

הנוסח הקודם:

(4) אדם שבידו אשרת עולה או תעודת עולה והוא נמצא בישראל שנים עשר חדשים רצופים לפחות בתכוף לפני הגשת תביעתו.

(א)   נכנס לראשונה לישראל באשרת עולה לפי חוק השבות, תש"י-1950 (להלן – חוק השבות);

(ב)   ניתנה לו תעודת עולה לפי חוק השבות;

(ג)    ניתנה לו תעודה של אזרח עולה ממשרד הקליטה;

(ד)   נכנס לישראל באשרה א5 לפי תקנות הכניסה לישראל, תשל"ד-1974, אם הוא זכאי לסל קליטה ממשרד הקליטה.

תק' תשס"ב-2001

(5)   מי שהתמלא בו אחד המנויים בפסקה (4)(א) עד (ד), אף אם חלפו חמש שנים ובלבד שהוא אחד מאלה:

מיום 1.1.2002

תק' תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6143 מיום 31.12.2001 עמ' 276

הוספת פסקה 5(5)

(1)   הורה יחיד;

(2)   מתקיים בו האמור בסעיף 2(א)(1) לחוק;

(3)   מתקיים בו האמור בתקנה 3(א)(5) לתקנות אלה או בתקנה 1(1) ו- (2) לתקנות הזכאות;

(4)   הוא זכאי לגמלה כמי שנפרד מבן זוגו לפי הוראות תקנה 7.

זכאי שיצא את ישראל תק' תשס"ד-2003

5א.     זכאי שיצא את ישראל לצורך קבלת טיפול רפואי מחוץ לישראל, כהגדרתו בסעיף 41א(ד)(3) לחוק, זכאי לתשלום גימלה לתקופה שאינה עולה על שישה חודשים, ובלבד שהמציא אישור של קופת חולים בדבר קבלת הטיפול הרפואי מחוץ לישראל.

מיום 1.12.2001

תק' תשס"ד-2003

ק"ת תשס"ד מס' 6272 מיום 4.11.2003 עמ' 35

הוספת תקנה 5א

מוסד

6.    (א)  כמוסד לענין סעיף 3(4) לחוק ייחשב –

(1)   כל מוסד להשכלה גבוהה שהוכר לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958, וכן מוסד הטעון היתר לפי סעיף 21א לאותו חוק;

(2)   מוסד אחר ללימודים על-תיכוניים;

(3)   ישיבה ומוסד תורני;

(4)   מוסד להכשרת כוהני דת;

(5)   מוסד לימודים אחר שבו מלמדים באופן שיטתי תלמידים, למעט –

(א)   מוסד לימודים שאין במטרותיו להכשיר את תלמידיו לבחינות ממשלתיות או למתן השכלה המוכרת על-ידי משרד ממשלתי או לפי כל דין;

תק' (מס' 2)  תשנ"ה-1995

(ב)   מוסד לימודים שמסלול הלימודים בו אינו עולה על 12 חודשים וכן מוסד המכשיר את תלמידיו להשלמת השכלה תיכונית, אף אם אין מתקיים בהם האמור בפסקת משנה (א), ובלבד שלגבי זכאי לגימלה לפי סעיף 2(א)(2) לחוק, בתנאי נוסף, שהלימודים במוסד מתקיימים בשעות הערב;

מיום 1.2.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5655 מיום 22.1.1995 עמ' 597

הוספת פסקה 6(א)(5)(ב)

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

(ג)    מוסד שבו ניתנת הכשרה כמשמעותה בסעיף 2(א)(2) לחוק – אם מקבל ההכשרה היה זכאי לגימלה לולא האמור בסעיף 3(4) לחוק.

מיום 1.2.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5655 מיום 22.1.1995 עמ' 597

(ב) (ג) מוסד שבו ניתנת הכשרה כמשמעותה בסעיף 2(א)(2) לחוק – אם מקבל ההכשרה היה זכאי לגימלה לולא האמור בסעיף 3(4) לחוק.

          (ב)  (1)   תקנת משנה (א) לא תחול לגבי זכאי שהוא ילד;

(2)   תקנת משנה (א)(5) לא תחול לגבי זכאי כאמור בתקנה 3(א)(3) המטפל בהורהו החולה והלומד במוסד לימודים בשעות הערב לא יותר משתים עשרה שעות בשבוע לשם השלמת השכלה תיכונית או הכשרה מקצועית.

הקלות להורה עצמאי לומד תק' תשע"ח-2018

6א.     הורה עצמאי שלומד בהתאם לתנאים שבפסקה (1) לסעיף 3(4)(ב) לחוק, והיקף השעות שבהן הוא לומד כאמור או עובד אינו פחות מ-36 שעות שבועיות בממוצע, יראו בו, לעניין פסקה (2) לסעיף האמור, כמי שעומד בתנאי סעיף 2(א)(2) לחוק.

מיום 20.2.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7955 מיום 20.2.2018 עמ' 1032

הוספת תקנה 6א

 

מיום 1.1.2018 עד יום 31.12.2018 (עקב פיזור הכנסות ה-20 עד ה-22 עד יום 16.6.2020)

תק' תשע"ח-2018 הוראת שעה

ק"ת תשע"ח מס' 7955 מיום 20.2.2018 עמ' 1032

6א. הורה עצמאי שלומד בהתאם לתנאים שבפסקה (1) לסעיף 3(4)(ב) לחוק, והיקף השעות שבהן הוא לומד כאמור או עובד אינו פחות מ-36 30 שעות שבועיות בממוצע, יראו בו, לעניין פסקה (2) לסעיף האמור, כמי שעומד בתנאי סעיף 2(א)(2) לחוק.

זכאות בנפרד של כל אחד מבני זוג תק' תשמ"ו-1985

7.    זכאותו לגימלה של כל אחד מבני זוג לא תהיה מותנית בכך שמתקיימים גם בבן זוגו תנאי הזכאות לפי סעיף 2 לחוק כאמור בסעיף 4(א) לחוק, כל עוד מתקיים אחד מאלה:

מיום 1.1.1986

תק' תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ו מס' 4878 מיום 2.12.1985 עמ' 234

החלפת תקנה 7

הנוסח הקודם:

זכאות של אחד מבני הזוג בלבד

7. זכאותו של אדם לגימלה לא תהיה מותנית בכך שמתקיימים גם בבן זוגו תנאי הזכאות לפי סעיף 2 לחוק, כאמור בסעיף 4(א) לחוק, אם בבן-הזוג מתקיים אחד מאלה:

(1) הוא במעצר או במאסר 30 ימים רצופים לפחות;

(2) הוא נטש את בן-זוגו ואינו מכלכלו תקופה של 30 ימים רצופים לפחות, אם בן הזוג הנטוש הגיש לבית משפט או לבית דין תביעה למזונות, ופעל בסבירות כדי לאפשר לבית המשפט או לבית הדין לפסוק בתובענה, וכל עוד לא נפסקו מזונות;

(3) הוא אינו מנהל משק-בית משותף עם בן זוגו ואינו מכלכלו, וחויב בתשלום מזונות לפי פסק-דין;

(4) הוא אינו מכלכל את בן זוגו הזכאי, והמוסד לביטוח לאומי שוכנע שבן-הזוג נמנע מהגשת תביעה למזונות נגדו בשל איום של ממש בחבלה גופנית.

(1)  אחד מבני הזוג נמצא במעצר או במאסר 30 ימים רצופים לפחות, או שהוא נמצא במאסר על פי פסק דין של בית משפט, שדן אותו למאסר של שלושה חדשים לפחות;

(2)  בני הזוג חיים בנפרד שלא תחת קורת גג אחת, בן הזוג האחד אינו מכלכל את בן זוגו תקופה של 30 ימים רצופים לפחות, ומתקיים אחד מאלה:

(א)   בן הזוג הגיש לבית משפט או לבית דין תביעה למזונות, ופעל בסבירות כדי לאפשר לבית המשפט או לבית הדין לפסוק בתובענה, וכל עוד לא נפסקו מזונות;

תק' תשס"ד-2003

(ב)   אחד מבני הזוג מקבל קצבת נכות לפי סעיף 200 לחוק הביטוח, ואין לו הכנסה אחרת;

מיום 1.12.2001

תק' תשס"ד-2003

ק"ת תשס"ד מס' 6272 מיום 4.11.2003 עמ' 35

(ב) אחד מבני הזוג מקבל קצבת נכות לפי סעיף 127לו סעיף 200 לחוק הביטוח, ואין לו הכנסה אחרת;

(ג)    הם חיים בנפרד שלא תחת קורת גג אחת 12 חודשים רצופים לפחות;

(3)  בני הזוג אינם מנהלים משק בית משותף, ואחד מבני הזוג חויב בפסק דין בתשלום מזונות לבן זוגו והוא אינו מכלכלו; פסקה זו לא תחול אם כל אחד מבני הזוג זכאי לגימלה, והם חיים תחת קורת גג אחת;

(4)  המוסד לביטוח לאומי שוכנע שאחד מבני הזוג נמנע מהגשת תביעה למזונות נגד בן זוגו, שאינו מכלכלו, בשל איום של ממש בחבלה גופנית; פסקה זו לא תחול אם כל אחד מבני הזוג זכאי לגימלה, והם חיים תחת קורת גג אחת;

תק' תשס"ב-2001

          (5)  בן הזוג, המתגורר עם הזכאי, אינו תושב ישראל.

מיום 1.3.1995

תק' (מס' 3) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5658 מיום 1.2.1995 עמ' 672

הוספת פסקה 7(5)

 

מיום 1.1.2002

תק' תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6143 מיום 31.12.2001 עמ' 277

החלפת פסקה 7(5)

הנוסח הקודם:

(5) בן הזוג אינו תושב ישראל.

חזקת יחיד לפי תקנה 7 תק' תשנ"ב-1991

7א.     על זכאי שנקבעה לו זכאות לגמלה לפי תקנה 7 (לענין תקנה זו – הזכאי) יחולו הוראות אלה:

מיום 29.10.1991

תק' תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5395 מיום 29.10.1991 עמ' 384

הוספת תקנה 7א

(1)   לא היה בהחזקתו של הזכאי ילד, ייחשב הזכאי כיחיד לענין סעיף 12 לחוק;

(2)   הוראות סעיף 15 לחוק לא יחולו על בן זוגו של זכאי שנפטר.

שיעור הגימלה

8.    (א)  (1)   הגימלה לזכאי לפי תקנות 1 ו-3(א)(2) עד (5) תהיה בשיעור הרגיל כאמור בסעיף 5(א)(1) לחוק ובכפוף לאמור בסעיף 5(ב) ו-(ג) לחוק; ואולם משיעור הגימלה לזכאית לפי תקנה 1(4) יופחת סכום השוה ל-5% מהשכר הממוצע;

(2)   היתה אשתו של זכאי לפי תקנה 3(א)(2) מאושפזת במוסד – תהיה הגימלה כאמור בסעיף 6(ד) לחוק.

          (ב)  הגימלה לזכאי לפי תקנה 2 תהיה בשיעורים אלה:

(1)   לילד אחד - 25% מהשכר הממוצע פחות נקודת קיצבה;

(2)   לשני ילדים - 37.5% מהשכר הממוצע פחות שתי נקודות קיצבה;

(3)   לכל ילד נוסף - 10% מהשכר הממוצע.

תק' תשמ"ו-1985 תק' (מס' 3)  תשנ"ה-1995

          (ג)   הגימלה לזכאי שתקנה 7 חלה עליו תהיה בשיעור הרגיל, ואם מתקיים בו התנאי האמור בסעיף 2(א)(4) לחוק – בשיעור המוגדל, המשתלמים לפי סעיף 5(א) לחוק ליחיד, בהתאם להרכב משפחתו, ובכפוף לאמור בסעיף 5(ב) ו-(ג) לחוק, ואולם הגימלה לזכאי שנתקיים בו האמור בתקנה 7(1) תהיה בשיעור המשתלם לפי סעיף 5(א)(2)(ב) לחוק להורה יחיד, והגימלה לזכאי שנתקיים בו האמור בתקנה 7(5), תהיה כאמור בסעיף 6(ד) לחוק.

מיום 1.1.1986

תק' תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ו מס' 4878 מיום 2.12.1985 עמ' 235

(ג) הגימלה לזכאי לפי תקנה 7(1), (2) ו-(4) שתקנה 7 חלה עליו תהיה בשיעור הרגיל, ואם מתקיים בו התנאי האמור בסעיף 2(א)(4) לחוק – בשיעור המוגדל, המשתלמים לפי סעיף 5(א) לחוק ליחיד, בהתאם להרכב משפחתו, ובכפוף לאמור בסעיף 5(ב) ו-(ג) לחוק.

 

מיום 1.3.1995

תק' (מס' 3) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5658 מיום 1.2.1995 עמ' 672

(ג) הגימלה לזכאי שתקנה 7 חלה עליו תהיה בשיעור הרגיל, ואם מתקיים בו התנאי האמור בסעיף 2(א)(4) לחוק – בשיעור המוגדל, המשתלמים לפי סעיף 5(א) לחוק ליחיד, בהתאם להרכב משפחתו, ובכפוף לאמור בסעיף 5(ב) ו-(ג) לחוק, ואולם הגימלה לזכאי שנתקיים בו האמור בתקנה 7(1) תהיה בשיעור המשתלם לפי סעיף 5(א)(2)(ב) לחוק להורה יחיד, והגימלה לזכאי שנתקיים בו האמור בתקנה 7(5), תהיה כאמור בסעיף 6(ד) לחוק.

תק' תשמ"ו-1985

          (ד)  על אף האמור בתקנת משנה (ג), הגימלה לזכאי שנפסקו לזכותו מזונות תהיה בסכום השווה להפרש שבין הסכום המתקבל לפי תקנת-משנה (ג) לבין סכום המזונות שנקבע בפסק הדין.

מיום 1.1.1986

תק' תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ו מס' 4878 מיום 2.12.1985 עמ' 235

(ד) הגימלה לזכאי לפי תקנה 7(3) על אף האמור בתקנת משנה (ג), הגימלה לזכאי שנפסקו לזכותו מזונות תהיה בסכום השווה להפרש שבין הסכום המתקבל לפי תקנת-משנה (ג) לבין סכום המזונות שנקבע בפסק הדין.

סכומים קובעים תק' תשמ"ג-1982

9[1].      (א)  בתקנות אלה, "נקודת זיכוי" – סכום השווה לנקודת זיכוי כמשמעותה בסעיף 33א לפקודה, מחולק ב-12.

מיום 1.9.1982 עד יום 30.6.1984

תק' תשמ"ג-1982

ק"ת תשמ"ג מס' 4414 מיום 30.9.1982 עמ' 82

תק' (תיקון) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4477 31.3.1983 עמ' 1059

החלפת תקנה 9

הנוסח הקודם:

קנס על חריגה

9. (א) עלה סכום האשראי או ערבויות של תאגיד בנקאי רגיל, על בסיס הממוצע של יתרות יומיות בתקופת ההתחשבנות הראשונה, על התקרה שנקבעה לו לפי סעיפים 2, 3 ו–5 ישלם התאגיד הבנקאי לבנק ישראל קנס בשיעור של 70% לשנה.

(ב) חרג תאגיד בנקאי רגיל במשך תקופת ההתחשבנות מהתקרות לפי סעיפים 2 ו–3 כאחד, ישלם קנס רק בשל החריגה הגבוהה.

תק' (מס' 2)  תשמ"ד-1984

          (ב)  לענין סעיף 7 לחוק, יהיו הסכומים הקובעים, לגבי סוגי הזכאים לגימלה המפורטים להלן, הסכומים המחושבים באחוזים מהשכר הממוצע או הסכומים המחושבים לפי מספר נקודות הזיכוי המפורט לצידם, לפי הסכום הגבוה יותר:

(1)   יחיד - 33% מהשכר הממוצע או 11.25 נקודות זיכוי;

(2)   שני בני זוג - 47% מהשכר הממוצע או 16.25 נקודות זיכוי;

תק' תשנ"ה-1994

(3)   שני בני זוג שעמם ילד - 53% מהשכר הממוצע או 16.25 נקודות זיכוי;

מיום 1.8.1994

תק' תשנ"ה–1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5624 מיום 13.9.1994 עמ' 2

(3) שני בני זוג שעמם ילד – 52% 53% מהשכר הממוצע או 16.25 נקודות זיכוי;

תק' תשנ"ה-1994

(4)   שני בני זוג שעמם שני ילדים לפחות - 59% מהשכר הממוצע או 16.25 נקודות זיכוי – אם האשה אינה עובדת, או 21.25 נקודות זיכוי – אם האשה עובדת;

מיום 1.8.1994

תק' תשנ"ה–1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5624 מיום 13.9.1994 עמ' 2

(4) שני בני זוג שעמם שני ילדים לפחות – 57% 59% מהשכר הממוצע או 16.25 נקודות זיכוי – אם האשה אינה עובדת, או 21.25 נקודות זיכוי – אם האשה עובדת;

(5)   יחיד שעמו ילד, למעט אלמן או אלמנה - 47% מהשכר הממוצע פחות נקודת קיצבה או 21.25 נקודות זיכוי;

תק' תשנ"ה-1994

(6)   יחיד שעמו שני ילדים לפחות, למעט אלמן או אלמנה - 53% מהשכר הממוצע פחות נקודת קיצבה או 21.25 נקודות זיכוי.

מיום 1.8.1994

תק' תשנ"ה–1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5624 מיום 13.9.1994 עמ' 2

(6) יחיד שעמו שני ילדים לפחות, למעט אלמן או אלמנה – 52% 53% מהשכר הממוצע פחות נקודת קיצבה או 21.25 נקודות זיכוי.

תק' (מס' 2)  תשמ"ד-1984

          (ב1) על אף האמור בתקנת משנה (ב), יהיו הסכומים הקובעים, לגבי הזכאים לגימלה בשיעור מוגדל, הסכומים המחושבים כאמור בתקנת משנה (ב), ובלבד שהאחוזים מהשכר הממוצע הנקובים בה יוגדלו:

מיום 1.7.1984

תק' (מס' 2) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4676 מיום 31.7.1984 עמ' 2119

תק' (מס' 2) (תיקון) תשמ"ה-1984

ק"ת תשמ"ה מס' 4835 מיום 8.7.1985 עמ' 1714

הוספת תקנת משנה 9(ב1)

(1)   לפי פסקה (1) – ב-5%;

(2)   לפי פסקאות (2) עד (6) – ב-7.5%.

תק' (מס' 2)  תשמ"ד-1984

          (ג)   על אף האמור בתקנת משנה (ב), הסכום הקובע לגבי יחיד שהוא אלמן או אלמנה המקבלים קצבת שאירים או קצבת תלויים לפי חוק הביטוח, יהיה הסכום המתקבל לפי תקנת משנה (ב)(1) או (ב1)(1), לפי הענין, בתוספת סכום קצבת השאירים המשתלמת לו, ואם משתלמת לו קצבת תלויים – בתוספת סכום השווה ל-20% מהשכר הממוצע.

מיום 1.7.1984

תק' (מס' 2) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4676 מיום 31.7.1984 עמ' 2119

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), הסכום הקובע לגבי יחיד שהוא אלמן או אלמנה המקבלים קצבת שאירים או קצבת תלויים לפי חוק הביטוח, יהיה הסכום המתקבל לפי תקנת משנה (ב)(1) או (ב1)(1), לפי הענין, בתוספת סכום קצבת השאירים המשתלמת לו, ואם משתלמת לו קצבת תלויים – בתוספת סכום השווה ל– 20% מהשכר הממוצע.

          (ד)  הסכומים הקובעים המחושבים באחוזים מהשכר הממוצע יעודכנו במועדים ובשיעורים שבהם מעודכנת הגימלה.

הכנסה מנכס תק' תשע"ג-2012

10.  (א)  כהכנסה חודשית מנכס יראו את השיעורים הנקובים בפסקאות (2) ו-(3) להלן לפי העניין, מחולקים ב-12, אף אם אין מופקת ממנו הכנסה, או את סכום ההכנסה החודשית המופקת ממנו בפועל – לפי הסכום הגבוה יותר:

מיום 1.3.2013

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7165 מיום 24.9.2012 עמ' 5

החלפת תקנת משנה 10(א)

הנוסח הקודם:

(א) כהכנסה חדשית מנכס יראו סכום השווה ל-8% משוויו מחולק ב-12 אף אם אין מופקת ממנו הכנסה, או את סכום ההכנסה החדשית המופקת ממנו בפועל – לפי הסכום הגבוה יותר.

(1)   לעניין תקנת משנה זו –

        "הייעוד התכנוני" – הייעוד שנקבע לנכס בתכנית;

        "ייעוד הנכס" – הייעוד התכנוני, ולגבי נכס שהשימוש שנעשה בו בפועל, אינו תואם את הייעוד התכנוני שלו – הייעוד שנעשה בפועל;

        "מילווה קצר מועד" – מילווה קצר מועד, שהוצא לפי חוק מילווה קצר מועד, התשמ"ד-1984, שיתרת תקופתו למסחר היא 12 חודשים;

        "ש"ח" – שקלים חדשים;

        "שיעור הריבית" – ממוצע של התשואות היומיות שפרסם בנק ישראל לגבי מילווה קצר מועד, במהלך השנתיים שקדמו ל-30 בנובמבר של כל שנה;

        "תכנית" – כהגדרתה בסעיף 1 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965;

(2)   כהכנסה מנכס מקרקעין, יראו את השיעורים האלה לפי ייעודו של הנכס:

(א)   לגבי נכס המשמש לצורכי חקלאות – 0%; על חלק הנכס העולה על 250,000 ש"ח ייווספו השיעורים שבתוספת, לפי האמור בפסקה (5);

(ב)   לגבי נכס המשמש למגורים – סכום השווה ל-3% משוויו; על חלק הנכס העולה על 250,000 ש"ח ייווספו השיעורים שבתוספת, לפי האמור בפסקה (5);

(ג)    לגבי נכס המשמש לצורכי מסחר – סכום השווה ל-5% משוויו; על חלק הנכס העולה על 250,000 ש"ח ייווספו השיעורים שבתוספת, לפי האמור בפסקה (5);

(3)   כהכנסה מנכס שאינו נכס מקרקעין יראו סכום השווה לשיעור הריבית משוויו של הנכס; על חלק הנכס העולה על 100,000 ש"י ייווספו השיעורים שבתוספת, לפי האמור בפסקה (5);

(4)   הודעה על שיעור הריבית המעודכן תפורסם ברשומות ובאתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי שכתובתו www.btl.gov.il [2];

(5)   לשיעורים הקבועים בפסקאות (2) ו-(3), ובכפוף לאמור בהן, ייווסף השיעור הנקוב בתוספת, לפי שווי הנכס, מחולק ב-12;

(6)   הסכומים האמורים בפסקה (2) ובתוספת יעודכנו בשיעורים ובמועדים שבהם מעודכן הסכום שאינו מובא בחשבון.

          (ב)  שווי הנכס לענין תקנת-משנה (א) ייקבע בהתאם לשומה או לקביעה האחרונה שנעשתה לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961, או בהתאם להערכה של שמאי מוסמך, ובמיטלטלין – גם לפי הצהרת התובע בכתב, הנתמכת בתעודות עם פירוט הנתונים הדרושים לקביעת השווי – הכל לפי בחירת המוסד לביטוח לאומי.

תק' (מס' 2)  תשע"ג-2012 הודעה תש"ף-2020

          (ג)   על אף האמור בתקנה זו, היה הנכס רכב, ינוכה מהגמלה סכום חודשי השווה לאחד מאלה:

(1)   לגבי עובד שהוא בעל רכב ששוויו עולה על 17,583 שקלים חדשים – סכום השווה ל-3% מההפרש שבין שווי הרכב ל-17,583 שקלים חדשים;

(2)   לגבי מי שאינו עובד שהוא בעל רכב ששוויו עולה על 9,309 שקלים חדשים – סכום השווה ל-3% מהפרש שבין שווי הרכב ל-9,309 שקלים חדשים;

          בתקנת משנה זו –

          "עובד" – אחד מאלה, ולגבי פסקאות (2) ו-(3), למשך התקופות הנקובות בהן:

(1)   מי שיש לו הכנסה חודשית מהמקורות המפורטים בסעיף 2(1) או (2) לפקודה (בהגדרה זו – הכנסה מעבודה), בסכום העולה על 25% מהשכר הממוצע, או בסכום העולה על 17% מהשכר הממוצע אם הוא או בן זוגו הגיעו לגיל פרישה;

(2)   תובע גמלה שפוטר מעבודתו ואין לו הכנסה מעבודה ובלבד שבשלושת החודשים שקדמו לפיטורים השתלמה לו גמלה, הוא היה בעל רכב והוא היה עובד כאמור בפסקה (1) – השלושת החודשים שלאחר מועד הפיטורים; לעניין זה, "פוטר" – לרבות התפטרות בנסיבות שהיו מזכות אותו בדמי אבטלה בעד 90 הימים הראשונים מיום הפסקת העבודה, לפי סעיף 166(ב) לחוק הביטוח;

(3)   תובע גמלה שהכנסתו מעבודה פחותה מן ההכנסה האמורה בפסקה (1), לפי העניין, ובלבד שבשלושת החודשים שקדמו לירידה בהכנסה, השתלמה לו גמלה, הוא היה בעל רכב, והוא היה עובד כאמור בפסקה (1) – בחודש שבו חלה הירידה בהכנסה ובחודשיים שלאחר החודש האמור;

          "שווי הרכב" – לפי קביעת המוסד בהתחשב בשווי הנקוב במחירון רכב מקובל בשוק אשר פורסם ב-1 בינואר וב-1 ביולי של כל שנה, לפי המאוחר מביניהם, ותוך התחשבות במשתנים המופיעים ברישיון הרכב בלבד.

מיום 22.2.1996

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5737 מיום 22.2.1996 עמ' 584

(ג) על-אף האמור בתקנה זו, היה הנכס רכב מנועי, יראו את הנכס כאילו מופקת ממנו הכנסה חדשית בסכום שאינו נמוך מסכום הגימלה שהיתה משתלמת לתובע לולא האמור בתקנת-משנה זו; בתקנה זו, "רכב מנועי" – רכב המונע בכוח מיכני, לרבות סירה עם מנוע עזר ולמעט אופניים עם מנוע עזר אופנוע שנפח מנועו אינו עולה על 50 סמ"ק ותלת אופן.

 

מיום 1.9.2012

תק' (מס' 2) תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7165 מיום 24.9.2012 עמ' 8

החלפת תקנת משנה 10(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) על-אף האמור בתקנה זו, היה הנכס רכב מנועי, יראו את הנכס כאילו מופקת ממנו הכנסה חדשית בסכום שאינו נמוך מסכום הגימלה שהיתה משתלמת לתובע לולא האמור בתקנת-משנה זו; בתקנה זו, "רכב מנועי" – רכב המונע בכוח מיכני, לרבות סירה עם מנוע עזר ולמעט אופנוע שנפח מנועו אינו עולה על 50 סמ"ק ותלת אופן.

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7366 מיום 9.4.2014 עמ' 1053

(ג) על אף האמור בתקנה זו, היה הנכס רכב, ינוכה מהגמלה סכום חודשי השווה לאחד מאלה:

(1) לגבי עובד שהוא בעל רכב ששוויו עולה על 17,000 17,323 שקלים חדשים – סכום השווה ל-3% מההפרש שבין שווי הרכב ל-17,000 17,323 שקלים חדשים;

(2) לגבי מי שאינו עובד שהוא בעל רכב ששוויו עולה על 9,000 9,171 שקלים חדשים – סכום השווה ל-3% מהפרש שבין שווי הרכב ל-9,000 9,171 שקלים חדשים;

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8631 מיום 1.7.2020 עמ' 1703

(ג) על אף האמור בתקנה זו, היה הנכס רכב, ינוכה מהגמלה סכום חודשי השווה לאחד מאלה:

(1) לגבי עובד שהוא בעל רכב ששוויו עולה על 17,323 17,583 שקלים חדשים – סכום השווה ל-3% מההפרש שבין שווי הרכב ל-17,323 17,583 שקלים חדשים;

(2) לגבי מי שאינו עובד שהוא בעל רכב ששוויו עולה על 9,171 9,309 שקלים חדשים – סכום השווה ל-3% מהפרש שבין שווי הרכב ל-9,171 9,309 שקלים חדשים;

תק' (מס' 2) תשע"ג-2012

          (ד)  הסכומים האמורים בתקנת משנה (ג) יעודכנו לפי הוראות אלה:

מיום 1.1.1986

תק' תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ו מס' 4878 מיום 2.12.1985 עמ' 235

(2) רכב מנועי של מי שאינו מסוגל לעבוד בעבודה כלשהי בגלל מחלה, לתקופה שלא תעלה על שלושה חדשים ששה חדשים מיום שהגיש תביעה לגימלה, ובלבד שהפקיד את רשיון הרכב המנועי אצל הרשות המוסמכת להוצאת אותו רשיון;

 

מיום 16.4.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5346 מיום 16.4.1991 עמ' 784

תק' (תיקון) תשנ"ד-1993

ק"ת תשנ"ד מס' 5552 מיום 18.10.1993 עמ' 42

תק' (תיקון) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5831 מיום 29.5.1997 עמ' 701

תק' (תיקון) תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5887 מיום 24.3.1998 עמ' 556

תק' (תיקון) תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6075 מיום 8.1.2001 עמ' 249

הוספת תקנות משנה 10(ד)(3), 10(ד)(4)

 

מיום 1.9.2012

תק' (מס' 2) תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7165 מיום 24.9.2012 עמ' 8

החלפת תקנת משנה 10(ד)

הנוסח הקודם:

(ד) הוראות תקנה זו לא יחולו לגבי –

(1) רכב מנועי שנכה ברגליו מקבל מאוצר המדינה תשלום להחזקתו;

(2) רכב מנועי של מי שאינו מסוגל לעבוד בעבודה כלשהי בגלל מחלה, לתקופה שלא תעלה על ששה חדשים מיום שהגיש תביעה לגימלה, ובלבד שהפקיד את רשיון הרכב המנועי אצל הרשות המוסמכת להוצאת אותו רשיון;

(3) רכב מנועי שהוא טרקטור כאמור בתקנות התעבורה, תשכ"א-1961, לתקופה שהטרקטור אינו בשימוש, של מי שמשקו החקלאי אינו פעיל, ובלבד שהפקיד את רשיון הטרקטור אצל הרשות המוסמכת להוציא אותו רשיון;

(4) האמור בפסקאות (2) ו-(3) חל כל עוד רשיון הרכב מופקד.

(1)   הסכומים האמורים בתקנת משנה (ג) יעודכנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום העדכון) לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי, בתוספת נקודת האחוז, ולא יותר משיעור עליית מדד המחירים לצרכן בתקופה האמורה; פסקת משנה זו תחול גם אם המדד החדש זהה למדד היסודי;

(2)   היה המדד החדש נמוך מהמדד היסודי, לא יעודכנו הסכומים כאמור בפסקה (1);

(3)   השר יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח תקנת משנה (ג) כפי שהשתנתה עקב האמור בתקנת משנה זו;

          בתקנת משנה זו –

          "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

          "המדד היסודי" המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם, ולעניין יום העדכון הראשון שלאחר תחילתן של תקנות הבטחת הכנסה (תיקון מס' 2) התשע"ג-2012, המדד שפורסם בחודש נובמבר 2012;

          "מדד" – מדד המחירים לצרכן (תחבורה – מכוניות) שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

          "מדד המחירים לצרכן" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

רכב לצורך קבלת טיפול רפואי תק' תשס"ד-2003

10א.  (א)  תובע העושה שימוש ברכב מנועי יצרף לתביעתו, אישור רפואי המעיד כי הוא או בן משפחתו זקוקים לרכב לצורך קבלת טיפול רפואי במיתקן רפואי לפי תכנית טיפול שנקבעה מראש או שש פעמים בחודש לפחות בפרק זמן העולה על 90 ימים רצופים.

מיום 1.10.2001

תק' תשס"ד-2003

ק"ת תשס"ד מס' 6272 מיום 4.11.2003 עמ' 36

הוספת תקנה 10א

          (ב)  אישור רפואי, כאמור בתקנת משנה (א), ייתן מי שהוסמך ליתן אישור רפואי בתקנה 11(ג)(1) ו-(4) לתקנות הבטחת הכנסה (כללי הזכאות והוראות ביצוע), התשמ"ב-1982, לפי הענין.

          (ג)   בהחלטתו יבדוק עובד המוסד, כמשמעותו בסעיף 13 לחוק, אם התובע או בן משפחתו זקוקים לרכב לצורך קבלת טיפול רפואי בהתאם לתכנית הטיפול או הטיפול הרפואי כאמור בתקנת משנה (א), וזאת לאחר שרופא מוסמך חיווה את דעתו בכתב בענין זה.

סייג לזכאות תק' (מס' 2) תשע"ג-2012 הודעה תש"ף-2020

10ב.  תובע שהוא בעל רכב ששוויו עולה על 41,373 שקלים חדשים, לא זכאי לגמלה, כאמור בסעיף 9א(ב) לחוק; על הסכום האמור תחול תקנה 10(ד); בתקנה זו, "שווי הרכב" – כהגדרתו בתקנה 10(ג).

מיום 1.9.2012

תק' (מס' 2) תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7165 מיום 24.9.2012 עמ' 9

הוספת תקנה 10ב

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7366 מיום 9.4.2014 עמ' 1053

10ב. תובע שהוא בעל רכב ששוויו עולה על 40,000 40,760 שקלים חדשים, לא זכאי לגמלה, כאמור בסעיף 9א(ב) לחוק; על הסכום האמור תחול תקנה 10(ד); בתקנה זו, "שווי הרכב" – כהגדרתו בתקנה 10(ג).

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8631 מיום 1.7.2020 עמ' 1703

10ב. תובע שהוא בעל רכב ששוויו עולה על 40,760 41,373 שקלים חדשים, לא זכאי לגמלה, כאמור בסעיף 9א(ב) לחוק; על הסכום האמור תחול תקנה 10(ד); בתקנה זו, "שווי הרכב" – כהגדרתו בתקנה 10(ג).

נכס שהועבר לאחר

11.  הועבר נכס, שהיה בבעלותו או בחכירתו של התובע גימלה או של בן זוגו, לאדם אחר ללא תמורה או בתמורה סמלית, יראו את הנכס כשייך למעביר הנכס –

(1)   אם הנכס הועבר תוך חמש שנים שלפני מועד הגשת התביעה לגימלה;

(2)   אם הנכס הועבר לילדו, כל עוד הוא ילד הנמצא בהחזקתו, אף אם חלפו יותר מחמש השנים האמורות בפסקה (1).

סדר הניכויים

12.  היו לתובע גימלה הכנסות כאמור בסעיף 12(א)(1) ו-(3) לחוק כאחד, יחושב תחילה הניכוי לפי סעיף 12(א)(3), ואם הסכום שנוכה נמוך מהסכום המכסימלי המותר לניכוי לפי סעיף 12(ב) לחוק ינוכה סכום ההפרש מההכנסה האמורה בסעיף 12(א)(1) לחוק.

צירוף הכנסות בן משפחה חולה

13.  לצורך קביעת הזכאות לגימלה ושיעורה של מי שתקנה 3(א)(3) חלה עליו, יצורף להכנסתו חלק מהכנסת בן המשפחה החולה כדלקמן:

(1)   אם בתכוף לפני שהחל לטפל בחולה לא ניהל עמו משק-בית משותף – הכנסת החולה העולה על סכום השווה לשכר הממוצע, ואם לחולה בן זוג – הכנסת החולה העולה על סכום השווה ל-150% מהשכר הממוצע;

(2)   אם בתכוף לפני שהחל לטפל בחולה ניהל עימו משק-בית משותף – הכנסת החולה העולה על סכום השווה לשיעור המוגדל של הגימלה לפי התוספת לחוק, בהתאם להרכב משפחתו של החולה.

עדכון הכנסות

14.  חל במשק פיצוי כמשמעותו בסעיף 1 לחוק הביטוח, יראו כאילו בהכנסתו של זכאי המקבל גימלה לפי סעיף 5(ב) לחוק חל שינוי בשיעור הפיצוי מיום תחילת הפיצוי, אלא אם הוכיח אחרת.

זקיפת תשלומים

15.  שולם לאדם סכום כסף, המהווה הכנסה לענין החוק, בעד תקופה שקדמה למועד התשלום, יראו סכום זה כהכנסתו של מקבל התשלום בתקופה שבעדה שולם.

הכנסת עובד עצמאי

16.  היתה לתובע או למקבל גימלה הכנסה מהמקורות המפורטים בסעיף 2(1) או (8) לפקודה, תהיה הכנסתו החדשית, לענין החוק, הכנסתו השוטפת, לאחר שנוכו ממנה ההוצאות הקשורות במישרין בהשגת ההכנסה, הכל כפי שהוערך על-ידי המוסד לביטוח לאומי.

תשלומים שאינם נחשבים כהכנסה

17.  לענין הזכאות לגימלה ושיעורה לא תיחשב כהכנסה –

(1)   הטבה לפי ההסכם בדבר גימלת ניידות;

תק' תשס"ד-2003

(2)   דמי מחיה המשתלמים לפי סעיף 144 לחוק הביטוח;

מיום 4.11.2003

תק' תשס"ד-2003

ק"ת תשס"ד מס' 6272 מיום 4.11.2003 עמ' 36

(2) דמי מחיה המשתלמים לפי סעיף 90א סעיף 144 לחוק הביטוח;

תק' תשס"ד-2003

(3)   גימלאות מיוחדות המשתלמות לפי סעיף 112 לחוק הביטוח;

מיום 4.11.2003

תק' תשס"ד-2003

ק"ת תשס"ד מס' 6272 מיום 4.11.2003 עמ' 36

(3) גימלאות מיוחדות המשתלמות לפי סעיף 69 סעיף 112 לחוק הביטוח;

תק' תשס"ד-2003

(4)   גימלה המשתלמת לפי תקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה), התשנ"ח-1998;

מיום 4.11.2003

תק' תשס"ד-2003

ק"ת תשס"ד מס' 6272 מיום 4.11.2003 עמ' 36

החלפת פסקה 17(4)

הנוסח הקודם:

(4) גימלה המשתלמת לפי תקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה), התש"ם–1980;

תק' תשמ"ב-1982

(5)   תשלומים המשתלמים לנזקק לפי חוק שירותי הסעד, תשי"ח-1958;

מיום 1.2.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4320 מיום 25.2.1982 עמ' 630

הוספת פסקה 17(5)

תק' תשנ"ב-1991

(6)   סכום השווה ל-13% מהשכר הממוצע לגבי יחיד וסכום השווה ל-17% מהשכר הממוצע לגבי מי שיש לו בן זוג או שבהחזקתו ילד, מהכנסה שמקורה –

מיום 1.4.1983

תק' (מס' 5) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ב מס' 4523 מיום 22.8.1983 עמ' 1894

ת"ט תשמ"ד-1983

ק"ת תשמ"ד מס' 4533 מיום 23.9.1983 עמ' 66

הוספת פסקה 17(6)

 

מיום 29.10.1991

תק' תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5395 מיום 29.10.1991 עמ' 384

החלפת פסקה 17(6)

הנוסח הקודם:

(6) סכום השווה ל-13% מהשכר הממוצע –מהכנסה שמקורה בקיצבה המשתלמת לפי תג"ם – תכנית לגימלאות מיוחדות לעולים מארצות המצוקה, המבוצעת על ידי "מבטחים", מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ, או לפי תכנית "דור לדוק", תכנית מיוחדת לתשלום תמיכות לחברי ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י, ובלבד שסכום ההכנסה שלא תיחשב לפי פסקה זו, בצירוף הניכוי מהכנסה אחרת לפי סעיף 12 לחוק, לא יעלה על מקסימום הניכוי לפי סעיף 12(ב) לחוק.

(א)   בקיצבה המשתלמת לפי תג"מ תכנית לגימלאות מיוחדות לעולים מארצות המצוקה, המבוצעת על ידי "מבטחים", מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ, או לפי תכנית "דור לדור", תכנית מיוחדת לתשלום תמיכות לחברי ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י;

תק' תשנ"ו-1996

(ב)   (בוטלה);

מיום 8.6.1992

תק' תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5737 מיום 22.2.1996 עמ' 584

ביטול פסקת משנה 17(6)(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) בתגמול המשתלם לפי ההסכם בדבר מתן תגמולים מסויימים לאסירי ציון, בני משפחותיהם ובני משפחות הרוגי מלכות, שנערך לפי סעיף 200 לחוק הביטוח;

ובלבד שסכום ההכנסה שלא תיחשב לפי פסקאות משנה (א) ו-(ב), בצירוף הניכוי מהכנסה אחרת לפי סעיף 12 לחוק, לא יעלה על מקסימום הניכוי לפי סעיף 12(ב) לחוק;

תק' תשמ"ו-1985 תק' תשנ"ח-1998

(7)   סכום מהכנסתו של אדם, השווה לסכום שהוא משלם על פי פסק דין למזונות לאשתו – אם היא אינה חיה עמו תחת קורת גג אחת, או לילדיו – אם הם אינם עמו, ובלבד שסכום זה לא יעלה על הסכום הגבוה מבין אלה:

מיום 1.1.1986

תק' תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ו מס' 4878 מיום 2.12.1985 עמ' 235

הוספת פסקה 17(7)

 

מיום 1.3.1998

תק' תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5879 מיום 9.2.1998 עמ' 387

(7) סכום מהכנסתו של אדם, השווה לסכום שהוא משלם על פי פסק דין למזונות לאשתו – אם היא אינה חיה עמו תחת קורת גג אחת, או לילדיו – אם הם אינם עמו, ובלבד שסכום זה לא יעלה על סכום הגימלה שהיתה מגיעה לו לפי סעיף 5(א) לחוק, לולא היתה לו הכנסה; ובלבד שסכום זה לא יעלה על הסכום הגבוה מבין אלה:

(א) סכום הגמלה שהיתה מגיעה לו לפי סעיף 5(א) לחוק, לולא היתה לו הכנסה;

(ב) סכום הקצבה המשתלם לפי סעיף 200 לחוק הביטוח לפי הרכב המשפחה של משלם המזונות, אם הוא זכאי לקצבת נכות לפי פרק ה' או לפי פרק ט' לחוק הביטוח;

(א)   סכום הגמלה שהיתה מגיעה לו לפי סעיף 5(א) לחוק, לולא היתה לו הכנסה;

(ב)   סכום הקצבה המשתלם לפי סעיף 200 לחוק הביטוח לפי הרכב המשפחה של משלם המזונות, אם הוא זכאי לקצבת נכות לפי פרק ה' או לפי פרק ט' לחוק הביטוח;

תק' תשמ"ו-1985

(8)   גימלה המשתלמת לפי תקנות הביטוח הלאומי (מתן שירותים מיוחדים לנכים), תשל"ט-1978;

מיום 1.1.1986

תק' תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ו מס' 4878 מיום 2.12.1985 עמ' 235

הוספת פסקה 17(8)

תק' תשמ"ו-1985

(9)   תשלומים שהקונגרס היהודי העולמי משלם לחסידי אומות העולם;

מיום 1.1.1986

תק' תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ו מס' 4878 מיום 2.12.1985 עמ' 235

הוספת פסקה 17(9)

תק' תשנ"ב-1991 תק' תשס"ד-2003

(10)  גימלת סיעוד המשתלמת לפי פרק י' לחוק הביטוח;

מיום 29.10.1991

תק' תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5395 מיום 29.10.1991 עמ' 384

הוספת פסקה 17(10)

 

מיום 4.11.2003

תק' תשס"ד-2003

ק"ת תשס"ד מס' 6272 מיום 4.11.2003 עמ' 36

(10) גימלת סיעוד המשתלמת לפי פרק ו'5 פרק י' לחוק הביטוח;

תק' תשנ"ב-1991

(11)  הכנסה מדמי שכירות שאדם מקבל בעד השכרת דירתו, בסכום שאינו עולה על סכום דמי השכירות שהוא משלם בעד דירה אחרת שהוא שוכר למגוריו;

מיום 29.10.1991

תק' תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5395 מיום 29.10.1991 עמ' 384

הוספת פסקה 17(11)

 

מיום 1.1.2019

תק' תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8116 מיום 3.12.2018 עמ' 1441

החלפת פסקה 17(11)

הנוסח הקודם:

(11) הכנסה מדמי שכירות שאדם מקבל בעד השכרת דירתו ששימשה למגוריו, ובלבד שהוא שוכר דירה אחרת למגוריו בסכום שאינו עולה על סכום דמי השכירות שהוא משלם בעד הדירה ששכר;

תק' תש"ס-1999

(12)  תשלום לפי ההסכם מיום 9 באוקטובר 1992 שנחתם בידי שר האוצר הפדרלי של גרמניה ובידי ועדת התביעות החומריות של יהודים נגד גרמניה;

מיום 1.8.1995

תק' תש"ס-1999

ק"ת תש"ס מס' 6013 מיום 30.12.1999 עמ' 224

הוספת פסקה 17(12)

תק' תשס"ד-2003

(13) קצבה המשתלמת לפי הוראות החוק בדבר תשלום רנטות בשל עבודה בגטו, כאמור בתיקון הספר השישי לחוק הסוציאלי, אשר התקבל בגרמניה ביום 20 ביוני 2002;

מיום 1.7.1997

תק' (מס' 2) תשס"ד-2003

ק"ת תשס"ד מס' 6281 מיום 31.12.2003 עמ' 111

הוספת תקנה 17(13)

תק' תשס"ד-2003

(14) מענק שמשלם משרד התעשיה המסחר והתעסוקה, לפי הוראות ההסכם בענין שילוב הורים יחידים מקבלי גמלאות בשוק העבודה, מיום 31 ביולי 2003;

מיום 1.8.2003

תק' (מס' 2) תשס"ד-2003

ק"ת תשס"ד מס' 6281 מיום 31.12.2003 עמ' 111

הוספת תקנה 17(14)

תק' תשס"ט-2008

(15)  מענק התמדה המשתלם למשתתף או למי שהיה משתתף בשל השתלבותו בשוק העבודה, על ידי מרכז תעסוקה כמשמעותו בסעיף 38 לפרק שילוב מקבלי גמלאות בעבודה; בפסקה זו, "משתתף" – כהגדרתו בפרק האמור.

מיום 1.11.2007

תק' תשס"ט-2008

ק"ת תשס"ט מס' 6730 מיום 14.12.2008 עמ' 202

הוספת פסקה 17(15)

סייג לצירוף הכנסות בן-זוג

18.  (א)  מי שזכאותו לגימלה, בהתאם לתקנות 7(2) עד (4), אינה מותנית בזכאות בן-זוגו – לא תצורף להכנסתו הכנסת בן-זוגו.

תק' תשמ"ו-1985

          (ב)  מי שזכאותו לגימלה, בהתאם לתקנה 7(1), אינה מותנית בזכאות בן-זוגו, לא תצורף להכנסתו הכנסת בן-זוגו, שמקורה ביגיעתו האישית בתקופת המעצר או המאסר.

מיום 1.1.1986

תק' תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ו מס' 4878 מיום 2.12.1985 עמ' 235

(ב) מי שזכאותו לגימלה, בהתאם לתקנה 17(1) לתקנה 7(1), אינה מותנית בזכאות בן-זוגו, לא תצורף להכנסתו הכנסת בן-זוגו, שמקורה ביגיעתו האישית בתקופת המעצר או המאסר.

החלת החוק והוראות מעבר לגבי מקבל הטבה סוציאלית

19.  (א)  לענין תקנה זו –

          "מקבל הטבה סוציאלית" – מי שקיבל בעד חודש דצמבר 1981 הטבה סוציאלית לפי ההסכם בדבר הטבה סוציאלית לאוכלוסיה נזקקת (להלן – הסכם הט"ס), או מי שהגיש תביעה להטבה סוציאלית כאמור לא יאוחר מחודש דצמבר 1981 וזכאי להטבה בעד חודש זה;

          "הכנסה מינימלית מובטחת" – כמשמעותה בהסכם הט"ס;

          "קיצבה" – קיצבאות זיקנה, שאירים, נכות מעבודה ותלויים המשתלמות לפי חוק הביטוח.

          (ב)  החוק יחול על מקבל הטבה סוציאלית מיום ח' בניסן תשמ"ב (1 באפריל 1982) (להלן בתקנה זו – יום החלת החוק).

          (ג)   (1)   מקבלת הטבה סוציאלית שהיא אלמנה שאין עמה ילד, תיראה כמי שמתקיים בה אחד מהתנאים שבסעיף 2(א) לחוק – אם ביום החלת החוק מלאו לה ארבעים וחמש שנים;

(2)   מקבלת הטבה סוציאלית שהיא אלמנה שאין עמה ילד ואשר ביום החלת החוק טרם מלאו לה ארבעים וחמש שנים, תיראה כמי שמתקיים בה אחד מהתנאים שבסעיף 2(א) לחוק עד ליום י' בתמוז תשמ"ב (1 ביולי 1982).

          (ד)  מקבלת הטבה סוציאלית שלבן-זוגה מלאו ביום החלת החוק חמישים וחמש שנים – ייראה בן הזוג כמי שמתקיים בו אחד מהתנאים שבסעיף 2(א) לחוק.

          (ה)  מקבל הטבה סוציאלית הזכאי לגימלה – תשולם לו הגימלה בשיעור המוגדל כאמור בסעיף 5(א) ו-(ב) לחוק.

          (ו)   (1)   מקבל הטבה סוציאלית שאינו זכאי לגימלה רק בשל כללי חישוב ההכנסה שנקבעו בחוק – תשולם לו גימלה בסכום השווה להפרש שבין סכום ההכנסה המינימלית המובטחת שהיה זכאי לה בחודש מרס 1982 לבין סכום הקיצבה שישולם לו מדי חודש, החל בחודש אפריל 1982;

(2)   אם לאחר ה-1 באפריל 1982 פחת מספר התלויים של הזכאי כאמור בפסקה (1), תשולם לו הגימלה בסכום השווה להפרש שבין סכום ההכנסה המינימלית המובטחת שהיה זכאי לה בחודש מרס 1982 אילו מספר התלויים היה כמספר התלויים החדש, לבין סכום הקיצבה שישולם לו מדי חודש.

החלת החוק והוראות מעבר לגבי מקבל תמיכה

20.  (א)  לענין תקנה זו –

          "מקבל תמיכה" – מי שקיבל בעד חודש דצמבר 1981 תמיכה חודשית לצרכי מחיה לפי חוק שירותי הסעד, תשי"ח-1958, או מי שהגיש תביעה לתמיכה כאמור לא יאוחר מחודש דצמבר 1981 וזכאי לתמיכה בעד חודש זה;

          "תלוי" – בן זוג או ילד.

          (ב)  החוק יחול על מקבל תמיכה ביום ט"ז בטבת תשמ"ג (1 בינואר 1983); ואולם אם התקופה למתן התמיכה שנקבעה למקבל התמיכה לפני ה-1 בינואר 1982 תסתיים אחרי מועד זה ולפני ה-1 בינואר 1983 – יחול החוק לגביו מתום התקופה שנקבעה למתן התמיכה.

          (ג)   מקבל תמיכה, שבהתאם לתקנת משנה (ב) החוק חל עליו לפני י' בתמוז תשמ"ב (1 ביולי 1982), יהיה הסכום הקובע לגביו, לענין סעיף 7 לחוק, עד ליום ט' בתמוז תשמ"ב (30 ביוני 1982), כדלקמן:

(1)   אם הוא יחיד – 9 נקודות זיכוי;

(2)   אם יש בו תלוי אחד – 13 נקודות זיכוי;

(3)   אם יש בו שני תלויים – 16 נקודות זיכוי;

(4)   אם יש בו שלושה תלויים או יותר – 19 נקודות זיכוי.

תחילה ותוקף

21.  (א)  תחילתן של תקנות אלה ביום ו' בטבת תשמ"ב (1 בינואר 1982).

תק' (מס' 3) תשמ"ג-1983

          (ב)  (בוטלה).

מיום 1.1.1983

תק' (מס' 2) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4475 מיום 23.3.1983 עמ' 1036

(ב) תקפן של תקנות 3(א)(5) ו-6(ב)(2) עד יום ט"ז בטבת התשמ"ב (1 בינואר 1983) עד יום י"ט בסיון התשמ"ג (31 במאי 1983).

 

מיום 1.6.1983

תק' (מס' 3) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4500 מיום 5.6.1983 עמ' 1500

ביטול תקנת משנה 21(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) תקפן של תקנות 3(א)(5) ו-6(ב)(2) עד יום י"ט בסיון התשמ"ג (31 במאי 1983).

תק' (תיקון)  תשמ"ג-1983

          (ג)   תקפה של תקנה 9 –

מיום 30.9.1982 (בוטלה)

תק' תשמ"ג-1982

ק"ת תשמ"ג מס' 4414 מיום 30.9.1982 עמ' 82

תק' (תיקון) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4477 מיום 31.3.1983 עמ' 1059

(ג) תקפה של תקנה 9 עד יום י"א באב התשמ"ב (31 ביולי 1982) עד יום י"ב באלול התשמ"ב (31 באוגוסט 1982).

 

מיום 31.3.1983

תק' (תיקון) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4477 מיום 31.3.1983 עמ' 1059

החלפת תקנת משנה 21(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) תקפה של תקנה 9 עד יום י"ב באלול התשמ"ב (31 באוגוסט 1982).

(1)   כנוסחה ביום תחילתן של תקנות אלה – עד יום י"ב באלול תשמ"ב (31 באוגוסט 1982);

תק' תשמ"ד-1984 ת"ט תשמ"ד-1984

(2)   כנוסחה בתקנות הבטחת הכנסה (תיקון), תשמ"ג-1982 – מיום י"ג באלול תשמ"ב (1 בספטמבר 1982) עד יום ל' בסיון תשמ"ד (30 ביוני 1984).

מיום 1.6.1983

תק' (מס' 3) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4500 מיום 5.6.1983 עמ' 1500

(2) כנוסחה בתקנות הבטחת הכנסה (תיקון), תשמ"ג-1982 מיום י"ג באלול תשמ"ב (1 בספטמבר 1982) עד יום י"ט בסיון התשמ"ג (31 במאי 1983) עד יום כ' בתמוז התשמ"ג (1 ביולי 1983).

 

מיום 1.7.1983

תק' (מס' 4) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4508 מיום 1.7.1983 עמ' 1625

(2) כנוסחה בתקנות הבטחת הכנסה (תיקון), תשמ"ג-1982 מיום י"ג באלול תשמ"ב (1 בספטמבר 1982) עד יום כ' בתמוז התשמ"ג (1 ביולי 1983) עד יום כ"ו בטבת התשמ"ד (1 בינואר 1984).

 

מיום 1.1.1984

תק' תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4572 מיום 1.1.1984 עמ' 679

ת"ט תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4583 מיום 29.1.1984 עמ' 866

(2) כנוסחה בתקנות הבטחת הכנסה (תיקון), תשמ"ג-1982 מיום י"ג באלול תשמ"ב (1 בספטמבר 1982) עד יום כ"ו בטבת התשמ"ד (1 בינואר 1984) עד יום ל' בסיון התשמ"ד (30 ביוני 1984).

 

תק' תשע"ג-2012

תוספת

(תקנה 10(א)(2), (3), (5) ו-(6))

חלק 1 – לעניין נכס מקרקעין

מיום 1.3.2013

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7165 מיום 24.9.2012 עמ' 6

הוספת תוספת

        שווי הנכס – למי שטרם מלאו                          שווי הנכס – למי שמלאו                          נקודות האחוז

                     לו 55 שנים                                                 לו 55 שנים                                       שייווספו

                                                    אם יש לו בן זוג או שבהחזקתו                      1.5

                                                    ילד, על כל שקל חדש משווי הנכס מעל 250,000 ש"ח עד פי 6 מהסכום שאינו מובא בחשבון

אם יש לו בן זוג או שבהחזקתו          אם הוא יחיד, על כל שקל חדש                      3

ילד, על כל שקל חדש משווי הנכס    משווי הנכס מעל 250,000 ש"ח

מעל 250,000 ש"ח עד פי 10 מערך   עד פי 8 מערך הסכום שאינו מובא 

הסכום שאינו מובא בחשבון             בחשבון; אם יש לו בן זוג או שבהחזקתו ילד, על כל שקל חדש משווי הנכס מעל פי 6 מערך הסכום שאינו מובא בחשבון עד פי 12 מערך הסכום שאינו מובא בחשבון

אם הוא יחיד, על כל שקל חדש         אם הוא יחיד, על כל שקל חדש                      5

משווי הנכס מעל 250,000 ש"ח;       משווי הנכס מעל פי 8 מערך הסכום

אם יש לו בן זוג או שבהחזקתו ילד,   שאינו מובא בחשבון; אם יש לו

על כל שקל חדש משווי הנכס מעל    בן זוג או שבהחזקתו ילד, על כל

פי 10 מערך הסכום שאינו מובא        שקל חדש משווי הנכס מעל פי 12

בחשבון                                         מערך הסכום שאינו מובא בחשבון

חלק 2 – לעניין נכס שאינו נכס מקרקעין

        שווי הנכס – למי שטרם מלאו                          שווי הנכס – למי שמלאו                          נקודות האחוז

                     לו 55 שנים                                                 לו 55 שנים                                       שייווספו

אם יש לו בן זוג או שבהחזקתו          אם הוא יחיד, על כל שקל חדש                     1.5

ילד, על כל שקל חדש משווי הנכס    משווי הנכס מעל ל-100,000 ש"ח

מעל ל-100,000 ש"ח עד פי 5           עד פי 4 מהסכום שאינו מובא בחשבון;

מהסכום שאינו מובא בחשבון           אם יש לו בן זוג או שבהחזקתו ילד, על כל שקל חדש משווי הנכס מעל ל-100,000 ש"ח עד פי 6 מהסכום שאינו מובא בחשבון

אם הוא יחיד, על כל שקל חדש         אם הוא יחיד, על כל שקל חדש                      3

משווי הנכס מעל ל-100,000 ש"ח     משווי הנכס מעל פי 4 מערך הסכום

עד פי 6 מערך הסכום שאינו מובא     שאינו מובא בחשבון עד פי 8 מערך

בחשבון; אם יש לו בן זוג או            הסכום שאינו מובא בחשבון;

שבהחזקתו ילד, על כל שקל חדש      אם יש לו בן זוג או שבהחזקתו

משווי הנכס מעל פי 5 מערך הסכום   ילד, על כל שקל חדש משווי הנכס

שאינו מובא בחשבון עד פי 10          מעל פי 6 מערך הסכום שאינו

מערך הסכום שאינו מובא בחשבון    מובא בחשבון עד פי 12 מערך הסכום שאינו מובא בחשבון

אם הוא יחיד, על כל שקל חדש         אם הוא יחיד, על כל שקל חדש                      5

משווי הנכס מעל פי 6 מערך הסכום   משווי הנכס מעל פי 8 מערך הסכום

שאינו מובא בחשבון; אם יש לו        שאינו מובא בחשבון; אם יש לו

בן זוג או שבהחזקתו ילד, על כל       בן זוג או שבהחזקתו ילד, על כל

שקל חדש משווי הנכס מעל פי 10     שקל חדש משווי הנכס מעל פי 12

מערך הסכום שאינו מובא בחשבון    מערך הסכום שאינו מובא בחשבון

 

 

ט"ז בשבט תשמ"ב (9 בפברואר 1982)                                  מנחם בגין

                                                                                                            ראש הממשלה

                                                                                              ממלא מקום שר העבודה והרווחה

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשמ"ב מס' 4316 מיום 11.2.1982 עמ' 590.

תוקנו ק"ת תשמ"ב מס' 4320 מיום 25.2.1982 עמ' 630 – תק' תשמ"ב-1982; תחילתן ביום 1.1.1982.

ק"ת תשמ"ג מס' 4414 מיום 30.9.1982 עמ' 82 – תק' תשמ"ג-1982. תוקן ק"ת תשמ"ג מס' 4477 מיום 31.3.1983 עמ' 1059 – תק' (תיקון) תשמ"ג-1983.

ק"ת תשמ"ג מס' 4475 מיום 24.3.1983 עמ' 1036 – תק' (מס' 2) תשמ"ג-1983.

ק"ת תשמ"ג מס' 4500 מיום 5.6.1983 עמ' 1500 – תק' (מס' 3) תשמ"ג-1983.

ק"ת תשמ"ג מס' 4508 מיום 1.7.1983 עמ' 1625 – תק' (מס' 4) תשמ"ג-1983.

ק"ת תשמ"ג מס' 4523 מיום 22.8.1983 עמ' 1894 – תק' (מס' 5) תשמ"ג-1983. ת"ט ק"ת תשמ"ד מס' 4533 מיום 23.9.1983 עמ' 66.

ק"ת תשמ"ד מס' 4572 מיום 1.1.1984 עמ' 679 – תק' תשמ"ד-1984; תחילתן ביום 1.1.1984. ת"ט ק"ת תשמ"ד מס' 4583 מיום 29.1.1984 עמ' 866.

ק"ת תשמ"ד מס' 4676 מיום 31.7.1984 עמ' 2119 – תק' (מס' 2) תשמ"ד-1984; תחילתן ביום 1.7.1984. תוקנו ק"ת תשמ"ה מס' 4835 מיום 8.7.1985 עמ' 1714.

ק"ת תשמ"ו מס' 4878 מיום 2.12.1985 עמ' 234 – תק' תשמ"ו-1985; תחילתו ביום 1.3.1985.

ק"ת תשנ"א מס' 5346 מיום 16.4.1991 עמ' 784 – תק' תשנ"א-1991. תוקנו ק"ת תשנ"ד מס' 5552 מיום 18.10.1993 עמ' 42 – תק' (תיקון) תשנ"ד-1993. ק"ת תשנ"ז מס' 5831 מיום 29.5.1997 עמ' 701 – תק' (תיקון מס' 2) תשנ"ז-1997; תחילתן ביום 31.12.1996. ק"ת תשנ"ח מס' 5887 מיום 24.3.1998 עמ' 556 – תק' (תיקון מס' 3) תשנ"ח-1998; תחילתן ביום 31.12.1997. ק"ת תשס"א מס' 6075 מיום 8.1.2001 עמ' 249 – תק' (תיקון מס' 4) תשס"א-2001; תחילתן ביום 31.12.1999.

ק"ת תשנ"ב מס' 5395 מיום 29.10.1991 עמ' 384 – תק' תשנ"ב-1991.

ק"ת תשנ"ב מס' 5428 מיום 12.3.1992 עמ' 885 – הוראת שעה תשנ"ב-1992; תחילתן ביום 1.3.1992. תוקנה ק"ת תשנ"ג מס' 5520 מיום 2.5.1993 עמ' 790 – הוראת שעה (תיקון) תשנ"ג-1993. ק"ת תשנ"ד מס' 5595 מיום 5.5.1994 עמ' 846 – הוראת שעה (תיקון מס' 2) תשנ"ד-1994. ק"ת תשנ"ו מס' 5737 מיום 22.2.1996 עמ' 584 – הוראת שעה (תיקון מס' 3) תשנ"ו-1996. ק"ת תשנ"ז מס' 5831 מיום 29.5.1997 עמ' 700 – הוראת שעה (תיקון מס' 4) תשנ"ז-1997; תחילתן ביום 28.2.1997.

ק"ת תשנ"ה מס' 5624 מיום 13.9.1994 עמ' 2 – תק' תשנ"ה-1994; תחילתן ביום 1.8.1994 ותחולתן על גימלה המשתלמת בעד התקופה שמאותו יום.

ק"ת תשנ"ה מס' 5655 מיום 22.1.1995 עמ' 597 – תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995; תחילתן ביום 1.2.1995 ותחולתן על גימלה המשתלמת בעד התקופה שמאותו יום.

ק"ת תשנ"ה מס' 5658 מיום 1.2.1995 עמ' 672 – תק' (מס' 3) תשנ"ה-1995; תחילתן ביום 1.3.1995 ותחולתן על גימלה המשתלמת בעד התקופה שמאותו יום.

ק"ת תשנ"ו מס' 5737 מיום 22.2.1996 עמ' 584 – תק' תשנ"ו-1996; ר' תקנה 3 לענין תחילה.

ק"ת תשנ"ח מס' 5879 מיום 9.2.1998 עמ' 386 – תק' תשנ"ח-1998; תחילתן ביום 1.3.1998 ותחולתה גם לגבי מי שנעשה זכאי לגמלה לפני יום זה, ובלבד שלא תשולם בעד תקופה שקדמה לו.

ק"ת תש"ס מס' 6013 מיום 30.12.1999 עמ' 224 – תק' תש"ס-1999; תחילתן ביום 1.8.1995.

ק"ת תשס"ב מס' 6143 מיום 31.12.2001 עמ' 276 – תק' תשס"ב-2001; תחילתן ביום 1.1.2002 ותחולתן על גמלה המשתלמת מאותו יום.

ק"ת תשס"ד מס' 6272 מיום 4.11.2003 עמ' 35 – תק' תשס"ד-2003; ר' תקנה 7 לענין תחילה ותחולה.

ק"ת תשס"ד מס' 6281 מיום 31.12.2003 עמ' 110 – תק' תשס"ד-2003; ר' תקנה 2 לענין תחילה ותחולה.

ק"ת תשס"ט מס' 6730 מיום 14.12.2008 עמ' 202 – תק' תשס"ט-2008; תחילתן ביום 1.11.2007 ור' תקנה 2 לענין תחולה.

ק"ת תשע"ג מס' 7165 מיום 24.9.2012 עמ' 5 – תק' תשע"ג-2012; תחילתן ביום 1.3.2013 ור' תקנה 4 לענין תחולה והוראת מעבר.

ק"ת תשע"ג מס' 7165 מיום 24.9.2012 עמ' 8 – תק' (מס' 2) תשע"ג-2012; תחילתן ביום 1.9.2012 ור' תקנה 3 לענין תחולה והוראת מעבר.

3. (א) תחולתן לגבי גמלה המשתלמת בעד יום התחילה ואילך.

(ב) על אף האמור, מי שבתקופה הקובעת לא היה זכאי לגמלה רק בשל הוראות הדין הישן, אך התקיימו בו במהלך התקופה הקובעת התנאים לזכאות לפי הדין החדש, יהיה זכאי לגמלה בעד התקופה שתחילתה מיום ז' באדר התשע"ב (1 במרס 2012) עד יום ט"ז בכסלו התשע"ב (30 בנובמבר 2012), לפי הוראות הדין החדש, ובלבד שהגיש תביעה עד יום כ"ח בטבת התשע"ד (31 בדצמבר 2013), והתקיימו בו שאר תנאי הזכאות לפי החוק.

(ג) תשלומים לתובע שזכאי לגמלה לפי הדין החדש או לפי סעיף קטן (ב), ישולמו רק החל מיום י"ז בכסלו התשע"ב (1 בדצמבר 2012), בעד התקופה כאמור בסעיף קטן (א) או (ב), לפי העניין.

(ד) מי שהיה זכאי לגמלה ערב יום התחילה בשל הוראות פסקאות (6) או (7) של סעיף 9א(ג) לחוק, כנוסחן ערב ביטולן בתיקון מס' 40, לא יפחת שיעור גמלתו רק בשל הוראות התיקון, כל עוד מתקיימות בו ברציפות הוראות הפסקאות האמורות.

(ה) "הדין הקודם" – סעיף 9א(ב) לחוק לפני תיקון מס' 40; "הדין החדש" – סעיף 9א(ב) ו-(ב1) לחוק אחרי תיקון מס' 40; "התקופה הקובעת" – התקופה שמיום ז' באדר התשע"ב (1 במרס 2012) עד יום י"ד באלול התשע"ב (1 בספטמבר 2012).

ק"ת תשע"ד מס' 7366 מיום 9.4.2014 עמ' 1053 – הודעה תשע"ד-2014; תחילתה ביום 1.1.2014.

ק"ת תשע"ח מס' 7955 מיום 20.2.2018 עמ' 1032 – תק' תשע"ח-2018; ר' תקנה 2 לענין הוראת שעה.

ק"ת תשע"ט מס' 8116 מיום 3.12.2018 עמ' 1441 – תק' תשע"ט-2018; ר' תקנה 2 לענין תחילה ותחולה.

2. תחילתן של תקנות אלה ב-1 בחודש שלאחר יום פרסומן והן יחולו על גמלה המשתלמת ביום התחילה ואילך.

ק"ת תש"ף מס' 8631 מיום 1.7.2020 עמ' 1703 – הודעה תש"ף-2020; תחילתה ביום 1.1.2020.

[1] עפ"י תקנה 21(ג) תוקפה של התקנה אמור היה לפקוע ביום 30.6.1984, אך תקנה 9 תוקנה מאוחר יותר.

[2] שיעור הריבית המעודכן מיום 1.1.2017 הוא 0.1%: י"פ תשע"ז מס' 7474 מיום 27.3.2017 עמ' 4651.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות